SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Λ Η Σ ΢ Ο Τ Ε Τ Α Μ Θ Θ Α Γ Τ Λ Μ Α ΢ Θ Ο Κ Θ Σ Ο Υ Ω Ρ Ο Τ
Ειζαγωγή ζηην έννοια ηος
Αλγοπίθμος και ζηον
ππογπαμμαηιζμό
Ση νλνκάδνπκε πξόβιεκα; Ση ζέινπκε λα θάλνπκε;
Πξόβιεκα ζεσξνύκε θάζε
δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο
επίιπζε, θάζε θαηάζηαζε
πνπ καο απαζρνιεί θαη
πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί.
Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ
ππνινγηζηή γηα λα ιύζνπκε
ην πξόβιεκα.
Επίιπζε πξνβιεκάηωλ ζηνλ ππνινγηζηή
Γηα πνηνπο ιόγνπο αλαζέηνπκε ηελ επίιπζε ελόο
πξνβιήκαηνο ζε ππνινγηζηή;
• Για την ταχφτητα εκτζλεςησ των υπολογιςμών
• Για την πολυπλοκότητα των υπολογιςμών
• Για την διαχείριςη μεγάλου πλήθουσ δεδομζνων
• Για την επαναληπτικότητα των διαδικαςιών
΢ηάδηα αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο
• Καηαλννύκε ην πξόβιεκα.
• Πξέπεη δειαδή λα θαηαιάβνπκε θαιά ην πεξηερόκελό ηνπ.Καηαλόεζε
• Γηαθξίλνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο
δειαδή ηα ζηνηρεία πνπ καο είλαη γλσζηά θαη κπνξνύλ λα καο
βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε.
Καηαγξαθή
Γεδνκέλσλ
• Καηαγξάθνπκε ην δεηνύκελν ηνπ πξνβιήκαηνο δειαδή απηό πνπ
ςάρλνπκε.
Καηαγξαθή
Εεηνπκέλνπ
• Πξνζδηνξίδνπκε ην πιαίζην/ρώξν κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην
πξόβιεκα.
• Αλαιύνπκε έλα ζύλζεην πξόβιεκα ζε απινύζηεξα πξνβιήκαηα.
Αλάιπζε
Δπίιπζε
Παξάδεηγκα
αλάιπζεο
ζύλζεηνπ
πξνβιήκαηνο
ζε απινύζηεξα
Οξγάλωζε Εθπαηδεπηηθήο
Εθδξνκήο
Δύξεζε ηνπ
ηόπνπ
επίζθεςεο
Καζνξηζκόο
εκεξνκελίαο
επίζθεςεο
Σξόπνο
κεηαθνξάο
Τπνινγηζκόο
αληηηίκνπ
ζπκκεηνρήο
΢πγθέληξσζε
βεβαηώζεσλ
ζπκκεηνρήο
΢πγθέληξσζε
ρξεκάησλ
κε ηε βνήζεηα αιγνξίζκνπ
Ζ πεξηγξαθή ηεο ιύζεο
ζα πξέπεη λα είλαη:
 πνιύ ζπγθεθξηκέλε
 αλαιπηηθή
 θαη λα δίλεηαη κε κηα
ζεηξά από βήκαηα.
Αιγόξηζκν νλνκάδνπκε ηε
ζαθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή
κηαο ζεηξάο μερσξηζηώλ
νδεγηώλ - βεκάησλ γηα ηελ
επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο.
Πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο
Γηα παξάδεηγκα αο δνύκε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ, ώζηε
λα καγεηξέςεη έλαο άπεηξνο κάγεηξαο κηα καθαξνλάδα:
1. Άλνημε ην κάηη ηεο θνπδίλαο ζην 2.
2. Βάιε 3 ιίηξα λεξό ζε κία θαηζαξόια ρσξεηηθόηεηαο 4 ιίηξσλ.
3. Βάιε ηελ θαηζαξόια ζην κάηη ηεο θνπδίλαο, πνπ έρεηο ήδε
αλάςεη.
4. Πξόζζεζε ζηελ θαηζαξόια κία θνπηαιηά ηεο ζνύπαο αιάηη.
5. Πεξίκελε κέρξη λα βξάζεη ην λεξό.
6. Βγάιε ηα καθαξόληα από ην παθέην.
7. Βάιε ηα καθαξόληα ζηελ θαηζαξόια.
8. Αλαθάηεπε ηα καθαξόληα γηα 10 ιεπηά.
9. Κιείζε ην κάηη ηεο θνπδίλαο πνπ άλνημεο.
10. Βγάιε ηελ θαηζαξόια από ην κάηη ηεο θνπδίλαο.
11. Άδεηαζε ηα καθαξόληα από ηελ θαηζαξόια ζε έλα ζνπξσηήξη.
12. Ρίμε θξύν λεξό από ηε βξύζε ζηα καθαξόληα γηα 20
δεπηεξόιεπηα.
13. Άθεζε γηα 2 ιεπηά ηα καθαξόληα λα ζηξαγγίμνπλ.
14. ΢εξβίξηζε ηα καθαξόληα ζην πηάην.
15. Πξόζζεζε ζε θάζε πηάην 3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ηξηκκέλν
ηπξί.
Eξωηήζεηο:
1 Ση ζα ζπκβεί αλ μεράζνπκε
ηελ εληνιή 9 ζηνλ παξαπάλσ
αιγόξηζκν;
2 Μπνξνύκε λα
αληηκεηαζέζνπκε ηηο εληνιέο 7
θαη 8;
3 Ση ζα ζπκβεί, αλ
αληηθαηαζηήζνπκε ηελ εληνιή
ζην βήκα 4 κε ηελ εληνιή
«πξόζζεζε αιάηη»;
4 Αλ αληηκεηαζέζνπκε ηηο
εληνιέο 1 θαη 2, ζα ππάξμεη
θάπνην πξόβιεκα ζηνλ
αιγόξηζκν;
Θδηόηεηεο ελόο αιγνξίζκνπ
1. Ιάπνηε πξέπεη λα ηειεηώλεη
Αλγόριθμος δημιοσργίας ενός λοσλοσδιού με
10 πέηαλα
Το αποηέλεζμα σλοποίηζης ηοσ
Αλγορίθμοσ
επανάλαβε 10 θορές[ζτεδίαζε_πέηαλο]
Επαλάιαβε ζπλερώο [ζρεδίαζε πέηαιν]
Ζ παξαπάλσ νδεγία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αιγόξηζκνο γηαηί ν
ππνινγηζηήο ζα ζρεδηάδεη πέηαια ζπλερώο ρσξίο λα ζηακαηήζεη πνηέ!
2. Οη εληνιέο ζα πξέπεη λα
έρνπλ αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα
3. Οη εληνιέο ζα πξέπεη λα είλαη
εθθξαζκέλεο κε απιά ιόγηα
ώζηε λα είλαη απόιπηα
θαηαλνεηέο.
Θδηόηεηεο ελόο αιγνξίζκνπ
ώζηε λα κελ κπεξδεπηεί απηόο πνπ
ζα πινπνηήζεη ηνλ αιγόξηζκν θαη
ηηο εθηειέζεη κε ιαλζαζκέλν
ηξόπν.
Γηα παξάδεηγκα ζε κηα ζπληαγή
καγεηξηθήο ζα πξέπεη λα
πεξηγξάςνπκε αθξηβώο ηελ
πνζόηεηα αιαηηνύ πνπ ζα ξίμεη ν
κάγεηξαο (π.ρ κηα θνπηαιηά ή 20
gr)
΢ρεδίαζε Αιγνξίζκνπ
 Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ν αιγόξηζκνο είλαη ε
πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο κε κηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδνρηθή ζεηξά βεκάησλ.
 Γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ζε θάπνηνλ
ηα βήκαηα πνπ νδεγνύλ ζηε ιύζε ελόο
πξνβιήκαηνο, πξέπεη πξώηα λα έρνπκε θαηαλνήζεη
ην πξόβιεκα, λα βξνύκε ιύζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα
πεξηγξάςνπκε ηε ιύζε κε κνξθή αιγνξίζκνπ.
1o Παξάδεηγκα ζρεδίαζεο αιγνξίζκνπ
Έρεη θάπνηνο έλα πξόβαην, έλα ιύθν θαη έλα θαθάζη κε
ρόξηα ζηε κία όρζε ελόο πνηακνύ θαη ζέιεη λα ηα πεξάζεη
ζηελ απέλαληη όρζε ρξεζηκνπνηώληαο κία βάξθα. Η βάξθα
όκσο είλαη κηθξή θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη, εθηόο από ηνλ
ίδην, άιιν έλα από ηα δώα ή ην θαθάζη. Ωζηόζν δελ πξέπεη λα
κείλνπλ καδί ν ιύθνο κε ην πξόβαην θαη ην πξόβαην κε ηα
ρόξηα. Μπνξείηε λα δώζεηε νδεγίεο ζην βαξθάξε γηα ην πώο
πξέπεη λα θάλεη ηε κεηαθνξά ηνπο;
Δεδνκέλα: 1 πξόβαην, 1 ιύθνο, 1 θαθάζη κε ρόξηα, κία ζέζε επηπιένλ ζηε βάξθα, 2 όρζεο πνηακνύ.
Πιαίζην ηνπ
πξνβιήκαηνο:
Ο ιύθνο δελ πξέπεη λα κείλεη καδί κε ην πξόβαην.
Σν πξόβαην δελ πξέπεη λα κείλεη καδί κε ηα ρόξηα.
Ζεηνύκελν: Να πεξάζεη ν ιύθνο, ην πξόβαην θαη ην θαθάζη κε ηα ρόξηα ζηελ απέλαληη όρζε.
1o Παξάδεηγκα ζρεδίαζεο αιγνξίζκνπ
 Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην πεξηβάιινλ ηνπ
πξνβιήκαηνο κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα ζρεκαηηθή
αλαπαξάζηαζε ηνπ ζην ραξηί.
 Σώξα είκαζηε έηνηκνη λα ζθεθηνύκε ηηο πηζαλέο ιύζεηο ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Αιγόξηζκνο γηα ην παξάδεηγκα
Αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ:
1. Βάιε ην πξόβαην ζηε βάξθα.
2. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε.
3. Άθεζε ην πξόβαην ζηελ όρζε.
4. Γύξλα πίζσ ζηελ αξρηθή όρζε.
5. Φόξησζε ην θαθάζη κε ηα
ρόξηα.
6. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε.
7. Άθεζε ην θαθάζη ζηελ όρζε.
8. Βάιε ην πξόβαην ζηε βάξθα.
9. Πήγαηλε ζηελ αξρηθή όρζε.
10. Άθεζε ην πξόβαην ζηελ όρζε.
11. Βάιε ην ιύθν ζηε βάξθα.
12. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε.
13. Άθεζε ην ιύθν ζηελ όρζε.
14. Γύξλα πίζσ ζηελ αξρηθή όρζε.
15. Βάιε ην πξόβαην ζηε βάξθα
16. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε.
17. Άθεζε ην πξόβαην ζηελ όρζε.
Σέινο ηνπ αιγνξίζκνπ
2o Παξάδεηγκα ζρεδίαζεο αιγνξίζκνπ
Πεξηγξάςηε ζε έλα κηθξό παηδί πώο ζα δεκηνπξγήζεη
κε ηηο παηνύζεο ηνπ έλα ηεηξάγσλν ζηελ άκκν πνπ
θάζε πιεπξά ζα έρεη κήθνο 5 βήκαηα.
1. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά.
2. ΢ηξίςε δεμηά θαηά ελελήληα κνίξεο.
3. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά.
4. ΢ηξίςε δεμηά θαηά ελελήληα κνίξεο.
5. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά.
6. ΢ηξίςε δεμηά θαηά ελελήληα κνίξεο.
7. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά.
Αξρή ηνπ Αιγνξίζκνπ
Σέινο ηνπ Αιγνξίζκνπ
Τινπνίεζε Αιγνξίζκνπ κε ππνινγηζηή
 Ο Αιγόξηζκνο είλαη εθθξαζκέλνο ζε γιώζζα
θαηαλνεηή γηα ηνλ άλζξσπν.
 Γηα λα πινπνηεζεί από ηνλ ππνινγηζηή πξέπεη λα
εθθξαζηεί ζε γιώζζα θαηαλνεηή γηα ηνλ
ππνινγηζηή.
 Πξόγξακκα είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελόο αιγνξίζκνπ ζε
γιώζζα θαηαλνεηή γηα έλα ππνινγηζηή.
 Απνηειείηαη από κηα ζεηξά εληνιώλ πνπ δίλνληαη ζηνλ
ππνινγηζηή κε ζθνπό λα εθηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε
ιεηηνπξγία ή λα ππνινγίζεη έλα επηζπκεηό απνηέιεζκα.
 Ζ δηαδηθαζία ζύληαμεο (θαηαζθεπήο) ελόο πξνγξάκκαηνο
ιέγεηαη Πξνγξακκαηηζκόο, ελώ ηα άηνκα πνπ γξάθνπλ
θαη ζπληάζζνπλ έλα πξόγξακκα νλνκάδνληαη
Πξνγξακκαηηζηέο.
Τινπνίεζε Αιγνξίζκνπ κε ππνινγηζηή
Άλζξωπνο θαη Τπνινγηζηήο Γιώζζα Λεραλήο
 Δίλαη ε γιώζζα πνπ
θαηαιαβαίλεη ν Ζ/Τ θαη
απνηειείηαη κόλν από ηα
ςεθία 0 θαη 1.
 Γηα λα δώζνπκε ζηνλ
Ζ/Τ ηηο απαηηνύκελεο
εληνιέο πξέπεη απηέο λα
είλαη δηαηππσκέλεο ζε
απηή ηελ πνιύ ρακεινύ
επηπέδνπ γιώζζα.
Πξνγξακκαηηζκόο
Πξνγξακκαηηζκόο ζε γιώζζα κεραλήο
΢ε έλα πξόγξακκα
γξακκέλν ζε γιώζζα
κεραλήο όιεο νη εληνιέο
απνηεινύληαη από κηα
ζεηξά «0» θαη «1»
00000000
00000001
00000010
00000110
00000000
00100000
Σκήκα Πξνγξάκκαηνο
ζε γιώζζα κεραλήο
Πξόβιεκα πξνγξακκαηηζκνύ ζε γιώζζα
κεραλήο
Πνιύ δύζθνινο ν πξνγξακκαηηζκόο θαζώο ππάξρεη
κεγάιε δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο γιώζζαο πνπ κηιάεη
ν άλζξσπνο θαη ηεο γιώζζαο πνπ θαηαιαβαίλεη ν
ππνινγηζηήο.
Λύζη
Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, νη νπνίεο είλαη
ηερλεηέο γιώζζεο πνπ ηηο θαηαιαβαίλνπλ νη
ππνινγηζηέο θαη κνηάδνπλ κε ηελ θπζηθή καο γιώζζα.
Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ
Παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο
void DisplayBlock(SBlock Block)
{
if (Block.nY < 1) return;
RECT rcBlock = g_rcBlock;
rcBlock.left = Block.nColor * BLOCK_DIAMETER;
rcBlock.right = Block.nColor * BLOCK_DIAMETER +
BLOCK_DIAMETER;
g_pDisplay->Blt( (DWORD)Block.nX * BLOCK_DIAMETER - 2 ,
(DWORD)Block.nY * BLOCK_DIAMETER ,
g_pSecondarySurface, &rcBlock );
}
Υαξαθηεξηζηηθά γιωζζώλ
Πξνγξακκαηηζκνύ
 Αιθάβεην
Τν ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε
γιώζζα.
 Κεμηιόγην
Τν ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίδεη ε γιώζζα.
 ΢πληαθηηθό
Τν ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε, γηα λα
ζπλδένπκε ιέμεηο ζε πξνηάζεηο.
Παξαδείγκαηα γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ
Οινθιεξωκέλν πξνγξακκαηηζηηθό
πεξηβάιινλ
Οη ζύγρξνλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ καο πξνζθέξνπλ
έλα θηιηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ην νπνίν
απνηειείηαη από δηάθνξα εξγαιεία πνπ βνεζάλε ηνλ
πξνγξακκαηηζηή λα γξάςεη θαη λα δηνξζώζεη ην πξόγξακκά
ηνπ.
Σα κύπια επγαλεία είλαη:
• έλαο εξειδικεςμένορ κειμενογπάθορ, πνπ ρξεζηκεύεη
γηα ηε ζύληαμε θαη ηε δηόξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη
• έλα ππόγπαμμα-μεηαθπαζηήο πνπ κεηαηξέπεη ηηο
νδεγίεο καο ζηε κνξθή πνπ ηηο θαηαιαβαίλεη ν
επεμεξγαζηήο, δειαδή ζε κηα ζεηξά από 0 θαη 1.
Η εθηέιεζε ελόο αιγνξίζκνπ από ηνλ
ππνινγηζηή
Αιγόξηζκνο
Πξόγξακκα
Μεηαηξνπή πξνγξάκκαηνο
ζε 0 θαη 1 (γιώζζα κεραλήο)
Δθηέιεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηελ Κ.Μ.Δ
΢πληαθηηθά θαη Κνγηθά ιάζε
Σα ιάζε πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε όηαλ γξάθνπκε
έλα πξόγξακκα κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν
θαηεγνξίεο:
 ζηα ζπληαθηηθά
 ζηα ινγηθά
΢πληαθηηθά Κάζε
Αλ ζε θάπνηα νδεγία έρνπκε θάλεη ιάζνο
 ζην αιθάβεην,
 ζην ιεμηιόγην ή
 ζην ζπληαθηηθό
ηόηε ην πξόγξακκα πνπ κεηαηξέπεη ηηο νδεγίεο καο ζε 0 θαη 1 ζα
καο δώζεη έλα θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο ώζηε λα καο βνεζήζεη λα
δηνξζώζνπκε ην ιάζνο καο. Σα ιάζε απηά νλνκάδνληαη
ζπληαθηηθά ιάζε.
Παπάδειγμα
ΜΠ100 (πξέπεη λα ππάξρεη θελό αλάκεζα ζηελ εληνιή ΜΠ θαη ην
100)
΢Δ 90 (δελ ππάξρεη εληνιή ΢Δ αιιά ΓΔ)
Κνγηθά Κάζε
Αλ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθηέιεζε ελόο
πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ην αλακελόκελν, ηόηε ην πξόβιεκα δε
βξίζθεηαη ζηνλ ηξόπν εθηέιεζεο, αιιά ζηνλ αιγόξηζκν πνπ
θαηαζθεπάζακε.
΢ηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη έρνπκε θάλεη έλα ινγηθό ιάζνο θαη
ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε κηα πξνο κηα ηηο εληνιέο ηνπ αιγνξίζκνπ
γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ δίλνπκε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο κε ηε
ζσζηή ζεηξά.
Παπάδειγμα
ΜΠ 100
ΓΔ 90
Σν πξόγξακκα ζα εθηειεζηεί θαλνληθά θαη ε ρειώλα ζα ζηξίςεη
δεμηά 90 κνίξεο, ελώ εκείο ζέιακε λα ζηξίςεη 80 κνίξεο.

More Related Content

What's hot

Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας
Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον ΕπικοινωνίαςΚεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας
Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον ΕπικοινωνίαςOmada Sarantaeksi
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4kimanou
 
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Βασικές Έννοιες της ΠληροφορικήςΒασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικήςkiriakougr
 
υλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστηυλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστηmnikol
 
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστώνomada11
 
Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Tasos Papaioannou
 
η εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνουη εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνουfilipboy
 
Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL
Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL
Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL vmantza
 
Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις
Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσειςΠροτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις
Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσειςGiorgos Chatzinikolakis
 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptxΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptxEvangelosDrampalos
 
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του ΥπολογιστήΠληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του ΥπολογιστήGeorge Papamitsos
 
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου Fotini Pog
 
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο Scratch
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο ScratchΔημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο Scratch
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο ScratchGeorge Palaigeorgiou
 
Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό
Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον ΠρογραμματισμόΕισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό
Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον ΠρογραμματισμόΑλεξάνδρα Χρυσανθακοπούλου
 
α’ κεφαλαιο 2ο
α’ κεφαλαιο 2οα’ κεφαλαιο 2ο
α’ κεφαλαιο 2οsidiropo
 
λογισμικό(Software)
λογισμικό(Software)λογισμικό(Software)
λογισμικό(Software)Evi Tzanne
 
ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΚΤΥΑΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΚΤΥΑ3lykgala
 

What's hot (20)

Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας
Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον ΕπικοινωνίαςΚεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας
Κεφάλαιο 6: Το Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας
 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Α' Γυμνασίου κεφάλαιο 14 ενότητα 4
 
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Βασικές Έννοιες της ΠληροφορικήςΒασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
 
υλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστηυλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστη
 
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
 
Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Α' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
 
η εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνουη εξέλιξη του τηλεφώνου
η εξέλιξη του τηλεφώνου
 
πολυμέσα β γυμνασιου
πολυμέσα β γυμνασιουπολυμέσα β γυμνασιου
πολυμέσα β γυμνασιου
 
Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL
Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL
Tρόποι σύνδεσης με το διαδίκτυο, PSTN, ISDN, ADSL, VDSL
 
Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις
Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσειςΠροτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις
Προτάσεις για καλύτερες παρουσιάσεις
 
Αναλογικό - Ψηφιακό
Αναλογικό - ΨηφιακόΑναλογικό - Ψηφιακό
Αναλογικό - Ψηφιακό
 
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptxΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.pptx
 
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του ΥπολογιστήΠληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Το εσωτερικό του Υπολογιστή
 
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
Διαγώνισμα Πληροφορικής Β Γυμνασίου
 
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο Scratch
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο ScratchΔημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο Scratch
Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch - Προγραμματισμός στο Scratch
 
Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό
Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον ΠρογραμματισμόΕισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό
Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό
 
Βασικές έννοιες της Πληροφορικής
Βασικές έννοιες της ΠληροφορικήςΒασικές έννοιες της Πληροφορικής
Βασικές έννοιες της Πληροφορικής
 
α’ κεφαλαιο 2ο
α’ κεφαλαιο 2οα’ κεφαλαιο 2ο
α’ κεφαλαιο 2ο
 
λογισμικό(Software)
λογισμικό(Software)λογισμικό(Software)
λογισμικό(Software)
 
ΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΚΤΥΑΔΙΚΤΥΑ
ΔΙΚΤΥΑ
 

Viewers also liked

A kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwnA kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwnemitsou
 
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2emitsou
 
σχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγη
σχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγησχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγη
σχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγηthanslide
 
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόvfilip
 
α 12 ο παγκόσμιος ιστός
α 12 ο παγκόσμιος ιστόςα 12 ο παγκόσμιος ιστός
α 12 ο παγκόσμιος ιστόςInformatics 2
 
προβλήματα αλγόριθμοι-προγραμμα
προβλήματα  αλγόριθμοι-προγραμμαπροβλήματα  αλγόριθμοι-προγραμμα
προβλήματα αλγόριθμοι-προγραμμαIliopoulou Anthi
 
μάθημα 3 υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμός
μάθημα 3  υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμόςμάθημα 3  υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμός
μάθημα 3 υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμόςGeorge Avgeris
 
Γ7 15 - Δομή Διακλάδωσης
Γ7 15 - Δομή ΔιακλάδωσηςΓ7 15 - Δομή Διακλάδωσης
Γ7 15 - Δομή Διακλάδωσηςpapettas
 
Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος
Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος
Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος bessypep
 
Η Ιστορία του Διαδικτύου
Η Ιστορία του ΔιαδικτύουΗ Ιστορία του Διαδικτύου
Η Ιστορία του ΔιαδικτύουMarios5oLuk
 
A-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_Εργασίας
A-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_ΕργασίαςA-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_Εργασίας
A-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_ΕργασίαςElenaX
 
FA - Lexilogio Apothikeutikwn Meswn
FA - Lexilogio Apothikeutikwn MeswnFA - Lexilogio Apothikeutikwn Meswn
FA - Lexilogio Apothikeutikwn MeswnNikos Michailidis
 
A-2_Yλικό_Ανάθεση_Εργασίας
A-2_Yλικό_Ανάθεση_ΕργασίαςA-2_Yλικό_Ανάθεση_Εργασίας
A-2_Yλικό_Ανάθεση_ΕργασίαςElenaX
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Dimitris Psounis
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Dimitris Psounis
 

Viewers also liked (20)

A kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwnA kef2 xartes_ennoiwn
A kef2 xartes_ennoiwn
 
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
Πληροφορική Α΄ γυμνασίου Κεφάλαιο 2
 
σχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγη
σχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγησχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγη
σχεδιο μαθηματοσ διαδίκτυο εισαγωγη
 
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμόεισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
εισαγωγή στην εννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό
 
α 12 ο παγκόσμιος ιστός
α 12 ο παγκόσμιος ιστόςα 12 ο παγκόσμιος ιστός
α 12 ο παγκόσμιος ιστός
 
προβλήματα αλγόριθμοι-προγραμμα
προβλήματα  αλγόριθμοι-προγραμμαπροβλήματα  αλγόριθμοι-προγραμμα
προβλήματα αλγόριθμοι-προγραμμα
 
μάθημα 3 υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμός
μάθημα 3  υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμόςμάθημα 3  υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμός
μάθημα 3 υλοποίηση αλγορίθμου με υπολογιστή - προγραμματισμός
 
12o Φ.Α. 2.4.2
12o Φ.Α. 2.4.212o Φ.Α. 2.4.2
12o Φ.Α. 2.4.2
 
Ύλη ΑΕΠΠ 2010-2011.ppt
Ύλη ΑΕΠΠ 2010-2011.pptΎλη ΑΕΠΠ 2010-2011.ppt
Ύλη ΑΕΠΠ 2010-2011.ppt
 
Γ7 15 - Δομή Διακλάδωσης
Γ7 15 - Δομή ΔιακλάδωσηςΓ7 15 - Δομή Διακλάδωσης
Γ7 15 - Δομή Διακλάδωσης
 
Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος
Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος
Διδακτικό Σενάριο: Α΄Παγκόσμιος
 
internet
internetinternet
internet
 
Η Ιστορία του Διαδικτύου
Η Ιστορία του ΔιαδικτύουΗ Ιστορία του Διαδικτύου
Η Ιστορία του Διαδικτύου
 
A-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_Εργασίας
A-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_ΕργασίαςA-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_Εργασίας
A-2_Yλικό _2ο_Φύλλο_Εργασίας
 
FA - Antigrafa Asfaleias
FA - Antigrafa AsfaleiasFA - Antigrafa Asfaleias
FA - Antigrafa Asfaleias
 
2 - Storage Media
2 - Storage Media2 - Storage Media
2 - Storage Media
 
FA - Lexilogio Apothikeutikwn Meswn
FA - Lexilogio Apothikeutikwn MeswnFA - Lexilogio Apothikeutikwn Meswn
FA - Lexilogio Apothikeutikwn Meswn
 
A-2_Yλικό_Ανάθεση_Εργασίας
A-2_Yλικό_Ανάθεση_ΕργασίαςA-2_Yλικό_Ανάθεση_Εργασίας
A-2_Yλικό_Ανάθεση_Εργασίας
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3
 
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
Η Γλώσσα C - Μάθημα 3 (Εκτύπωση)
 

Similar to εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό

ντοπινγκ και αθλητισμος
ντοπινγκ και αθλητισμοςντοπινγκ και αθλητισμος
ντοπινγκ και αθλητισμος2gelkorinth
 
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόStathis Mitropoulos
 
Τα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνSakis Koultzis
 
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' Zaranhs
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' ZaranhsΜελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' Zaranhs
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' ZaranhsΤριανταφυλλιά Λούκου
 
Biology reproduction
Biology reproductionBiology reproduction
Biology reproductionlelman
 
H μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντοςH μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντοςpetroulapapada
 
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχοςteacher88
 
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Markos Kalafatsis
 
03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Designeretrianews
 
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουοικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουroulagkika
 
Ergacia project viologika proioda
Ergacia project viologika proiodaErgacia project viologika proioda
Ergacia project viologika proiodageniko1
 
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιαφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιKonstantia Tsapra
 
Βιογραφικά είδη
Βιογραφικά είδηΒιογραφικά είδη
Βιογραφικά είδηDespoina Potnia
 
καλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμηκαλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμηeretriapress
 
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφίαvmantza
 

Similar to εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό (20)

ντοπινγκ και αθλητισμος
ντοπινγκ και αθλητισμοςντοπινγκ και αθλητισμος
ντοπινγκ και αθλητισμος
 
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
 
Τα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινώνΤα όπλα των βυζαντινών
Τα όπλα των βυζαντινών
 
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' Zaranhs
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' ZaranhsΜελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' Zaranhs
Μελέτη στην τεχνολογία κατασκευή ''σχεδία'' Zaranhs
 
Biology reproduction
Biology reproductionBiology reproduction
Biology reproduction
 
αγγεία (2)
αγγεία (2)αγγεία (2)
αγγεία (2)
 
H μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντοςH μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντος
 
Anisisxes penes 5.pdf
Anisisxes penes 5.pdfAnisisxes penes 5.pdf
Anisisxes penes 5.pdf
 
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
 Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
Eισαγωγή στις πρώτες βοήθειες/ πρώτο τεύχος
 
μόλυνση ρύπανση
μόλυνση ρύπανσημόλυνση ρύπανση
μόλυνση ρύπανση
 
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
 
03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design03 Basis Princeples Of Design
03 Basis Princeples Of Design
 
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπουοικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
οικουμενικη διακηρυξη των δικαιωματων του ανθρωπου
 
Ergacia project viologika proioda
Ergacia project viologika proiodaErgacia project viologika proioda
Ergacia project viologika proioda
 
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοιαφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
αφηγηματικεσ τεχνικεσ αφηγηματικοι
 
Afhghsh
AfhghshAfhghsh
Afhghsh
 
Βιογραφικά είδη
Βιογραφικά είδηΒιογραφικά είδη
Βιογραφικά είδη
 
καλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμηκαλη χρονια και καλη δυναμη
καλη χρονια και καλη δυναμη
 
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου ΣοφίαΕργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
Εργασία για τη διατροφή από την Ανδρεάδου Σοφία
 
2013
20132013
2013
 

More from emitsou

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptxΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptxemitsou
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptxΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptxemitsou
 
ο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστοςο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστοςemitsou
 
SOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACYSOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACYemitsou
 
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυοemitsou
 
διαδίκτυο
διαδίκτυοδιαδίκτυο
διαδίκτυοemitsou
 
B kef1 askiseis
B kef1 askiseisB kef1 askiseis
B kef1 askiseisemitsou
 

More from emitsou (8)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptxΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ.pptx
 
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptxΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ.pptx
 
ο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστοςο παγκοσμιος ιστος
ο παγκοσμιος ιστος
 
SOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACYSOFTWARE PIRACY
SOFTWARE PIRACY
 
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
 
διαδίκτυο
διαδίκτυοδιαδίκτυο
διαδίκτυο
 
B kef1 askiseis
B kef1 askiseisB kef1 askiseis
B kef1 askiseis
 
B kef1
B kef1B kef1
B kef1
 

Recently uploaded

Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxntanavara
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxDimitraKarabali
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx36dimperist
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρταςsdeartas
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΣάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx41dimperisteriou
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραssuser2bd3bc
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdfssuser3e0dbe
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxntanavara
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx36dimperist
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςssuser44c0dc
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdfDimitra Mylonaki
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματοςDimitra Mylonaki
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx7gymnasiokavalas
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗChrisa Kokorikou
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfssuser2f8893
 
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιούΜάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιούCarolineAuster1
 

Recently uploaded (20)

Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση         καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptxΠρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
Πρόγραμμα - Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.pptx
 
Στο μουσείο
Στο                    μουσείοΣτο                    μουσείο
Στο μουσείο
 
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptxΞενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων.pptx
 
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptxΕκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
Εκπαιδευτική Επίσκεψη στην Πάρνηθα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024.pptx
 
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ΆρταςΠαρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
Παρουσίαση ομάδας ECOMOBILITY Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
 
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptxΈκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
Έκθεση μαθητικής Ζωγραφικής- Η μαγεία των μοτίβων.pptx
 
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - ΠένναΗ κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
Η κυρία Αλφαβήτα και τα παιδιά της. Της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα
 
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptxΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
ΝΕΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ.pptx
 
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτεραΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
ΚΛΙΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ αρσενικιά θηλυκιά ουδέτερα
 
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
7. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.pdf
 
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptxΕξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
Εξερευνώντας τα μυστήρια του ουρανού-Παρουσίαση.pptx
 
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptxΗμέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
Ημέρα Επιστημών – Επίδειξη πειραμάτων από τους μαθητές.pptx
 
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικήςΚωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
Κωνσταντής σημειώσεις κείμενα νεοελληνικής
 
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
Δημιουργία εφημερίδας            .pdfΔημιουργία εφημερίδας            .pdf
Δημιουργία εφημερίδας .pdf
 
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματοςΠαρουσίαση     καλλιτεχνικού θεάματος
Παρουσίαση καλλιτεχνικού θεάματος
 
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptxΕπίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
Επίσκεψη μαθητών στην Έκθεση Η Μαγεία των Μοτίβων.pptx
 
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗB2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
B2 TΑΞΗ -ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ.pdf-ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdfΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙI (Σημειώσεις 3ης Εβδομάδας).pdf
 
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιούΜάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
Μάτι, το όργανο της όρασης, τα μέρη του ματιού
 

εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και στον προγραμματισμό

 • 1. Λ Η Σ ΢ Ο Τ Ε Τ Α Μ Θ Θ Α Γ Τ Λ Μ Α ΢ Θ Ο Κ Θ Σ Ο Υ Ω Ρ Ο Τ Ειζαγωγή ζηην έννοια ηος Αλγοπίθμος και ζηον ππογπαμμαηιζμό
 • 2. Ση νλνκάδνπκε πξόβιεκα; Ση ζέινπκε λα θάλνπκε; Πξόβιεκα ζεσξνύκε θάζε δήηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο επίιπζε, θάζε θαηάζηαζε πνπ καο απαζρνιεί θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ππνινγηζηή γηα λα ιύζνπκε ην πξόβιεκα. Επίιπζε πξνβιεκάηωλ ζηνλ ππνινγηζηή
 • 3. Γηα πνηνπο ιόγνπο αλαζέηνπκε ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο ζε ππνινγηζηή; • Για την ταχφτητα εκτζλεςησ των υπολογιςμών • Για την πολυπλοκότητα των υπολογιςμών • Για την διαχείριςη μεγάλου πλήθουσ δεδομζνων • Για την επαναληπτικότητα των διαδικαςιών
 • 4. ΢ηάδηα αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο • Καηαλννύκε ην πξόβιεκα. • Πξέπεη δειαδή λα θαηαιάβνπκε θαιά ην πεξηερόκελό ηνπ.Καηαλόεζε • Γηαθξίλνπκε θαη θαηαγξάθνπκε ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο δειαδή ηα ζηνηρεία πνπ καο είλαη γλσζηά θαη κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε. Καηαγξαθή Γεδνκέλσλ • Καηαγξάθνπκε ην δεηνύκελν ηνπ πξνβιήκαηνο δειαδή απηό πνπ ςάρλνπκε. Καηαγξαθή Εεηνπκέλνπ • Πξνζδηνξίδνπκε ην πιαίζην/ρώξν κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην πξόβιεκα. • Αλαιύνπκε έλα ζύλζεην πξόβιεκα ζε απινύζηεξα πξνβιήκαηα. Αλάιπζε Δπίιπζε
 • 5. Παξάδεηγκα αλάιπζεο ζύλζεηνπ πξνβιήκαηνο ζε απινύζηεξα Οξγάλωζε Εθπαηδεπηηθήο Εθδξνκήο Δύξεζε ηνπ ηόπνπ επίζθεςεο Καζνξηζκόο εκεξνκελίαο επίζθεςεο Σξόπνο κεηαθνξάο Τπνινγηζκόο αληηηίκνπ ζπκκεηνρήο ΢πγθέληξσζε βεβαηώζεσλ ζπκκεηνρήο ΢πγθέληξσζε ρξεκάησλ
 • 6. κε ηε βνήζεηα αιγνξίζκνπ Ζ πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ζα πξέπεη λα είλαη:  πνιύ ζπγθεθξηκέλε  αλαιπηηθή  θαη λα δίλεηαη κε κηα ζεηξά από βήκαηα. Αιγόξηζκν νλνκάδνπκε ηε ζαθή θαη αθξηβή πεξηγξαθή κηαο ζεηξάο μερσξηζηώλ νδεγηώλ - βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε ελόο πξνβιήκαηνο. Πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο
 • 7. Γηα παξάδεηγκα αο δνύκε ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ, ώζηε λα καγεηξέςεη έλαο άπεηξνο κάγεηξαο κηα καθαξνλάδα: 1. Άλνημε ην κάηη ηεο θνπδίλαο ζην 2. 2. Βάιε 3 ιίηξα λεξό ζε κία θαηζαξόια ρσξεηηθόηεηαο 4 ιίηξσλ. 3. Βάιε ηελ θαηζαξόια ζην κάηη ηεο θνπδίλαο, πνπ έρεηο ήδε αλάςεη. 4. Πξόζζεζε ζηελ θαηζαξόια κία θνπηαιηά ηεο ζνύπαο αιάηη. 5. Πεξίκελε κέρξη λα βξάζεη ην λεξό. 6. Βγάιε ηα καθαξόληα από ην παθέην. 7. Βάιε ηα καθαξόληα ζηελ θαηζαξόια. 8. Αλαθάηεπε ηα καθαξόληα γηα 10 ιεπηά. 9. Κιείζε ην κάηη ηεο θνπδίλαο πνπ άλνημεο. 10. Βγάιε ηελ θαηζαξόια από ην κάηη ηεο θνπδίλαο. 11. Άδεηαζε ηα καθαξόληα από ηελ θαηζαξόια ζε έλα ζνπξσηήξη. 12. Ρίμε θξύν λεξό από ηε βξύζε ζηα καθαξόληα γηα 20 δεπηεξόιεπηα. 13. Άθεζε γηα 2 ιεπηά ηα καθαξόληα λα ζηξαγγίμνπλ. 14. ΢εξβίξηζε ηα καθαξόληα ζην πηάην. 15. Πξόζζεζε ζε θάζε πηάην 3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ηξηκκέλν ηπξί. Eξωηήζεηο: 1 Ση ζα ζπκβεί αλ μεράζνπκε ηελ εληνιή 9 ζηνλ παξαπάλσ αιγόξηζκν; 2 Μπνξνύκε λα αληηκεηαζέζνπκε ηηο εληνιέο 7 θαη 8; 3 Ση ζα ζπκβεί, αλ αληηθαηαζηήζνπκε ηελ εληνιή ζην βήκα 4 κε ηελ εληνιή «πξόζζεζε αιάηη»; 4 Αλ αληηκεηαζέζνπκε ηηο εληνιέο 1 θαη 2, ζα ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ζηνλ αιγόξηζκν;
 • 8. Θδηόηεηεο ελόο αιγνξίζκνπ 1. Ιάπνηε πξέπεη λα ηειεηώλεη Αλγόριθμος δημιοσργίας ενός λοσλοσδιού με 10 πέηαλα Το αποηέλεζμα σλοποίηζης ηοσ Αλγορίθμοσ επανάλαβε 10 θορές[ζτεδίαζε_πέηαλο] Επαλάιαβε ζπλερώο [ζρεδίαζε πέηαιν] Ζ παξαπάλσ νδεγία δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αιγόξηζκνο γηαηί ν ππνινγηζηήο ζα ζρεδηάδεη πέηαια ζπλερώο ρσξίο λα ζηακαηήζεη πνηέ!
 • 9. 2. Οη εληνιέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα 3. Οη εληνιέο ζα πξέπεη λα είλαη εθθξαζκέλεο κε απιά ιόγηα ώζηε λα είλαη απόιπηα θαηαλνεηέο. Θδηόηεηεο ελόο αιγνξίζκνπ ώζηε λα κελ κπεξδεπηεί απηόο πνπ ζα πινπνηήζεη ηνλ αιγόξηζκν θαη ηηο εθηειέζεη κε ιαλζαζκέλν ηξόπν. Γηα παξάδεηγκα ζε κηα ζπληαγή καγεηξηθήο ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε αθξηβώο ηελ πνζόηεηα αιαηηνύ πνπ ζα ξίμεη ν κάγεηξαο (π.ρ κηα θνπηαιηά ή 20 gr)
 • 10. ΢ρεδίαζε Αιγνξίζκνπ  Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ν αιγόξηζκνο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο κε κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδνρηθή ζεηξά βεκάησλ.  Γηα λα κπνξέζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ζε θάπνηνλ ηα βήκαηα πνπ νδεγνύλ ζηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο, πξέπεη πξώηα λα έρνπκε θαηαλνήζεη ην πξόβιεκα, λα βξνύκε ιύζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξηγξάςνπκε ηε ιύζε κε κνξθή αιγνξίζκνπ.
 • 11. 1o Παξάδεηγκα ζρεδίαζεο αιγνξίζκνπ Έρεη θάπνηνο έλα πξόβαην, έλα ιύθν θαη έλα θαθάζη κε ρόξηα ζηε κία όρζε ελόο πνηακνύ θαη ζέιεη λα ηα πεξάζεη ζηελ απέλαληη όρζε ρξεζηκνπνηώληαο κία βάξθα. Η βάξθα όκσο είλαη κηθξή θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη, εθηόο από ηνλ ίδην, άιιν έλα από ηα δώα ή ην θαθάζη. Ωζηόζν δελ πξέπεη λα κείλνπλ καδί ν ιύθνο κε ην πξόβαην θαη ην πξόβαην κε ηα ρόξηα. Μπνξείηε λα δώζεηε νδεγίεο ζην βαξθάξε γηα ην πώο πξέπεη λα θάλεη ηε κεηαθνξά ηνπο; Δεδνκέλα: 1 πξόβαην, 1 ιύθνο, 1 θαθάζη κε ρόξηα, κία ζέζε επηπιένλ ζηε βάξθα, 2 όρζεο πνηακνύ. Πιαίζην ηνπ πξνβιήκαηνο: Ο ιύθνο δελ πξέπεη λα κείλεη καδί κε ην πξόβαην. Σν πξόβαην δελ πξέπεη λα κείλεη καδί κε ηα ρόξηα. Ζεηνύκελν: Να πεξάζεη ν ιύθνο, ην πξόβαην θαη ην θαθάζη κε ηα ρόξηα ζηελ απέλαληη όρζε.
 • 12. 1o Παξάδεηγκα ζρεδίαζεο αιγνξίζκνπ  Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζην ραξηί.  Σώξα είκαζηε έηνηκνη λα ζθεθηνύκε ηηο πηζαλέο ιύζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο.
 • 13. Αιγόξηζκνο γηα ην παξάδεηγκα Αξρή ηνπ αιγνξίζκνπ: 1. Βάιε ην πξόβαην ζηε βάξθα. 2. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε. 3. Άθεζε ην πξόβαην ζηελ όρζε. 4. Γύξλα πίζσ ζηελ αξρηθή όρζε. 5. Φόξησζε ην θαθάζη κε ηα ρόξηα. 6. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε. 7. Άθεζε ην θαθάζη ζηελ όρζε. 8. Βάιε ην πξόβαην ζηε βάξθα. 9. Πήγαηλε ζηελ αξρηθή όρζε. 10. Άθεζε ην πξόβαην ζηελ όρζε. 11. Βάιε ην ιύθν ζηε βάξθα. 12. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε. 13. Άθεζε ην ιύθν ζηελ όρζε. 14. Γύξλα πίζσ ζηελ αξρηθή όρζε. 15. Βάιε ην πξόβαην ζηε βάξθα 16. Πήγαηλε ζηελ απέλαληη όρζε. 17. Άθεζε ην πξόβαην ζηελ όρζε. Σέινο ηνπ αιγνξίζκνπ
 • 14. 2o Παξάδεηγκα ζρεδίαζεο αιγνξίζκνπ Πεξηγξάςηε ζε έλα κηθξό παηδί πώο ζα δεκηνπξγήζεη κε ηηο παηνύζεο ηνπ έλα ηεηξάγσλν ζηελ άκκν πνπ θάζε πιεπξά ζα έρεη κήθνο 5 βήκαηα. 1. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά. 2. ΢ηξίςε δεμηά θαηά ελελήληα κνίξεο. 3. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά. 4. ΢ηξίςε δεμηά θαηά ελελήληα κνίξεο. 5. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά. 6. ΢ηξίςε δεμηά θαηά ελελήληα κνίξεο. 7. Πεξπάηεζε 5 βήκαηα κπξνζηά. Αξρή ηνπ Αιγνξίζκνπ Σέινο ηνπ Αιγνξίζκνπ
 • 15. Τινπνίεζε Αιγνξίζκνπ κε ππνινγηζηή  Ο Αιγόξηζκνο είλαη εθθξαζκέλνο ζε γιώζζα θαηαλνεηή γηα ηνλ άλζξσπν.  Γηα λα πινπνηεζεί από ηνλ ππνινγηζηή πξέπεη λα εθθξαζηεί ζε γιώζζα θαηαλνεηή γηα ηνλ ππνινγηζηή.
 • 16.  Πξόγξακκα είλαη ε αλαπαξάζηαζε ελόο αιγνξίζκνπ ζε γιώζζα θαηαλνεηή γηα έλα ππνινγηζηή.  Απνηειείηαη από κηα ζεηξά εληνιώλ πνπ δίλνληαη ζηνλ ππνινγηζηή κε ζθνπό λα εθηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή λα ππνινγίζεη έλα επηζπκεηό απνηέιεζκα.  Ζ δηαδηθαζία ζύληαμεο (θαηαζθεπήο) ελόο πξνγξάκκαηνο ιέγεηαη Πξνγξακκαηηζκόο, ελώ ηα άηνκα πνπ γξάθνπλ θαη ζπληάζζνπλ έλα πξόγξακκα νλνκάδνληαη Πξνγξακκαηηζηέο. Τινπνίεζε Αιγνξίζκνπ κε ππνινγηζηή
 • 17. Άλζξωπνο θαη Τπνινγηζηήο Γιώζζα Λεραλήο  Δίλαη ε γιώζζα πνπ θαηαιαβαίλεη ν Ζ/Τ θαη απνηειείηαη κόλν από ηα ςεθία 0 θαη 1.  Γηα λα δώζνπκε ζηνλ Ζ/Τ ηηο απαηηνύκελεο εληνιέο πξέπεη απηέο λα είλαη δηαηππσκέλεο ζε απηή ηελ πνιύ ρακεινύ επηπέδνπ γιώζζα. Πξνγξακκαηηζκόο
 • 18. Πξνγξακκαηηζκόο ζε γιώζζα κεραλήο ΢ε έλα πξόγξακκα γξακκέλν ζε γιώζζα κεραλήο όιεο νη εληνιέο απνηεινύληαη από κηα ζεηξά «0» θαη «1» 00000000 00000001 00000010 00000110 00000000 00100000 Σκήκα Πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα κεραλήο
 • 19. Πξόβιεκα πξνγξακκαηηζκνύ ζε γιώζζα κεραλήο Πνιύ δύζθνινο ν πξνγξακκαηηζκόο θαζώο ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζην επίπεδν ηεο γιώζζαο πνπ κηιάεη ν άλζξσπνο θαη ηεο γιώζζαο πνπ θαηαιαβαίλεη ν ππνινγηζηήο. Λύζη Οη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, νη νπνίεο είλαη ηερλεηέο γιώζζεο πνπ ηηο θαηαιαβαίλνπλ νη ππνινγηζηέο θαη κνηάδνπλ κε ηελ θπζηθή καο γιώζζα.
 • 21. Παξάδεηγκα πξνγξάκκαηνο void DisplayBlock(SBlock Block) { if (Block.nY < 1) return; RECT rcBlock = g_rcBlock; rcBlock.left = Block.nColor * BLOCK_DIAMETER; rcBlock.right = Block.nColor * BLOCK_DIAMETER + BLOCK_DIAMETER; g_pDisplay->Blt( (DWORD)Block.nX * BLOCK_DIAMETER - 2 , (DWORD)Block.nY * BLOCK_DIAMETER , g_pSecondarySurface, &rcBlock ); }
 • 22. Υαξαθηεξηζηηθά γιωζζώλ Πξνγξακκαηηζκνύ  Αιθάβεην Τν ζύλνιν ησλ ραξαθηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηε γιώζζα.  Κεμηιόγην Τν ζύλνιν ησλ ιέμεσλ πνπ αλαγλσξίδεη ε γιώζζα.  ΢πληαθηηθό Τν ζύλνιν ησλ θαλόλσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνύκε, γηα λα ζπλδένπκε ιέμεηο ζε πξνηάζεηο.
 • 24. Οινθιεξωκέλν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ Οη ζύγρξνλεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ καο πξνζθέξνπλ έλα θηιηθό πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ ην νπνίν απνηειείηαη από δηάθνξα εξγαιεία πνπ βνεζάλε ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα γξάςεη θαη λα δηνξζώζεη ην πξόγξακκά ηνπ. Σα κύπια επγαλεία είλαη: • έλαο εξειδικεςμένορ κειμενογπάθορ, πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηε ζύληαμε θαη ηε δηόξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη • έλα ππόγπαμμα-μεηαθπαζηήο πνπ κεηαηξέπεη ηηο νδεγίεο καο ζηε κνξθή πνπ ηηο θαηαιαβαίλεη ν επεμεξγαζηήο, δειαδή ζε κηα ζεηξά από 0 θαη 1.
 • 25. Η εθηέιεζε ελόο αιγνξίζκνπ από ηνλ ππνινγηζηή Αιγόξηζκνο Πξόγξακκα Μεηαηξνπή πξνγξάκκαηνο ζε 0 θαη 1 (γιώζζα κεραλήο) Δθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Κ.Μ.Δ
 • 26. ΢πληαθηηθά θαη Κνγηθά ιάζε Σα ιάζε πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε όηαλ γξάθνπκε έλα πξόγξακκα κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο:  ζηα ζπληαθηηθά  ζηα ινγηθά
 • 27. ΢πληαθηηθά Κάζε Αλ ζε θάπνηα νδεγία έρνπκε θάλεη ιάζνο  ζην αιθάβεην,  ζην ιεμηιόγην ή  ζην ζπληαθηηθό ηόηε ην πξόγξακκα πνπ κεηαηξέπεη ηηο νδεγίεο καο ζε 0 θαη 1 ζα καο δώζεη έλα θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο ώζηε λα καο βνεζήζεη λα δηνξζώζνπκε ην ιάζνο καο. Σα ιάζε απηά νλνκάδνληαη ζπληαθηηθά ιάζε. Παπάδειγμα ΜΠ100 (πξέπεη λα ππάξρεη θελό αλάκεζα ζηελ εληνιή ΜΠ θαη ην 100) ΢Δ 90 (δελ ππάξρεη εληνιή ΢Δ αιιά ΓΔ)
 • 28. Κνγηθά Κάζε Αλ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο δελ είλαη ην αλακελόκελν, ηόηε ην πξόβιεκα δε βξίζθεηαη ζηνλ ηξόπν εθηέιεζεο, αιιά ζηνλ αιγόξηζκν πνπ θαηαζθεπάζακε. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη έρνπκε θάλεη έλα ινγηθό ιάζνο θαη ζα πξέπεη λα ειέγμνπκε κηα πξνο κηα ηηο εληνιέο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα λα δηαπηζηώζνπκε αλ δίλνπκε ηηο θαηάιιειεο εληνιέο κε ηε ζσζηή ζεηξά. Παπάδειγμα ΜΠ 100 ΓΔ 90 Σν πξόγξακκα ζα εθηειεζηεί θαλνληθά θαη ε ρειώλα ζα ζηξίςεη δεμηά 90 κνίξεο, ελώ εκείο ζέιακε λα ζηξίςεη 80 κνίξεο.