Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olives

1,581 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Do home based gout remedies actually work? ◆◆◆ https://url.cn/5MYrgAB
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Olives

 1. 1. Ελιά Μάγκου ΚατερίναΜάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 1
 2. 2.  Δδό και υιλιάδεπ υοϊμια η ελιά και ξ καοπϊπ ςηπ «ζει» ρςημ πεοιξυή ςηπ Μερξγείξσ. Τξ πξλϋςιμξ ασςϊ δόοξ ςηπ τϋρηπ είμαι μια ζχμςαμή κληοξμξμιά, πξσ ρσμδέεςαι με πξλλξϋπ ςξμείπ ςηπ ζχήπ μαπ. Τξ ελαιϊλαδξ ςοέτει, ρσμςηοεί, ποξρςαςεϋει, ςξμόμ ει, θεοαπεϋει, εμπμέει. Ανίζει λξιπϊμ μα ςξ γμχοίρξσμε και μα μάθξσμε ςημ αμεκςίμηςη ανία ςξσ για ςη διαςοξτή, ςημ σγεία, ςξμ πξλιςιρμϊ μαπ. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 2
 3. 3.  Η ελιά ρε μικοή ηλικία έχπ 7 εςόμ δεμ παοάγει καοπξϋπ, αλλά υοειάζεςαι ςημ ποξρξυή ςχμ καλλιεογηςόμ, γιαςί ρε ασςή ςημ ηλικία γίμεςαι ςξ κέμςοιρμα. Σε ηλικία 7 έχπ 15 εςόμ, αουίζει μα παοάγει καοπξϋπ. Σε ηλικία 30-70 εςόμ, βοίρκεςαι ρε πλήοη αμάπςσνη. Σςημ «ςοίςη ηλικία» η ελιά τςάμει απϊ 150- 1000 υοϊμια ζχήπ!!! Υπάουξσμ ελαιϊδεμςοα πξσ κάμξσμ καοπξϋπ για λάδι και ελαιϊδεμςοα πξσ ξ καοπϊπ ςξσπ είμαι για ταγηςϊ Γμχρςέπ είμαι ξι ελιέπ Καλαμόμ (Καλαμάςαπ), Ιςέαπ, Λιβαδειάπ. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 3
 4. 4.  Άμξινη Τημ άμξινη η τϋρη νσπμά απϊ ςξ λήθαογξ ςξσ υειμόμα και η γη είμαι έςξιμη μα ξογχθεί και μα απξοοξτήρει ςα απξθέμαςα μεοξϋ και ςξ λίπαρμα. Η ελιά ςημ επξυή ασςή υοειάζεςαι λίπαμρη και κλάδεμα. Καλξκαίοι Τξ νηοϊ και ζερςϊ κλίμα ςξσ μερξγειακξϋ καλξκαιοιξϋ, η ελιά έυει αμάγκη απϊ πϊςιρμα και ποξρξυή, καθόπ ςημ επξυή ασςή δέυεςαι επιθέρειπ απϊ ςξ δάκξ. Φθιμϊπχοξ Τξ τθιμϊπχοξ ξ καοπϊπ ςηπ ελιάπ είμαι έςξιμξπ μα απξοοξτήρει ϊλα ςα θοεπςικά ρσρςαςικά απϊ ςξ έδατξπ, γι’ ασςϊ και ςξ τθιμϊπχοξ γίμεςαι η καςάλληλη ποξεςξιμαρία ςξσ εδάτξσπ. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 4
 5. 5.  Οι καοπξί ςηπ ελιάπ μαζεϋξμςαι ρσμήθχπ ςξ Νξέμβοη απϊ ςξσπ ελαιόμεπ, ρςα «λιξρςάρια». Δίμαι μια πξλϋ κξσοαρςική και απαιςηςική και υοξμξβϊοα δοαρςηοιϊςηςα, ϊπξσ υοειάζεςαι μα ρσμεογαρςξϋμ πξλλξί άμθοχπξι για μα βγει ρε πέοαπ. Τα κλαδιά ςηπ υςεμίζξμςαι με μια ςρξσγκοάμα, για μα πέρει ξ καοπϊπ. Έμαπ άλλξπ ςοϊπξπ για μα οίνξσμε ςξμ καοπϊ είμαι ςξ οάβδιρμα με μεγάλα νϋλιμα οαβδιά. Φσρικά σπάουξσμ και ρϋγυοξμξι μηυαμικξί ςοϊπξι, ϊπχπ ποιϊμια και ειδικέπ μηυαμέπ πξσ απξρπξϋμ ςξμ καοπϊ απϊ ςα κξμμέμα κλαοιά. Κάςχ απϊ ςα δέμςοα ρςοόμξμςαι ςεοάρςια παμιά, ςα «λιϊπαμα», για μα ρσγκεμςοόμεςαι εκεί ξ πξλϋςιμξπ καοπϊπ. Καςϊπιμ ρσρκεσάζξμςαι ρε ρακιά και ξδηγξϋμςαι ρςξ ελαιξςοιβείξ, ϊπξσ λιόμξμςαι και έςρι παίομξσμε ςξ λάδι. Τα ελαιξςοιβεία ρήμεοα, είμαι ετξδιαρμέμα με σπεορϋγυοξμα μηυαμήμαςα και έςρι η παοαγχγική διαδικαρία είμαι αοκεςά εϋκξλη. Σςα παλιά, ϊμχπ υοϊμια, ςα ελαιξςοιβεία είυαμ δϋξ μϊμξ μσλϊπεςοεπ, δηλ. δσξ μεγάλεπ κσκλικέπ πέςοεπ, ξι ξπξίεπ ήςαμ ςξπξθεςημέμεπ η μια πάμχ ρςημ άλλη. Αμάμερά ςξσπ έμπαιμαμ ξι ελιέπ και με ςημ πεοιρςοξτή ςηπ μιαπ μσλϊπεςοαπ γιμϊςαμ ςξ λιόριμξ ςηπ ελιάπ. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 5
 6. 6.  Όλξι γμχοίζξσμε ϊςι απϊ ςξμ καοπϊ ςηπ ελιάπ παίομξσμε ςξ ελαιϊλαδξ. Ασςϊ είμαι και ςξ πιξ γμχρςϊ ποξψϊμ ςηπ ελιάπ, ατξϋ απξςελεί απαοαίςηςξ ρσρςαςικϊ ςηπ καθημεοιμήπ μαπ διαςοξτήπ. Όμχπ σπάουξσμ και άλλα ποξψϊμςα ςηπ ελιάπ πξσ δεμ είμαι και ςϊρξ γμχρςά. Τξ νέοαςε ϊςι ςξ ποάριμξ ραπξϋμι παοάγεςαι απϊ ςξ κξσκξϋςρι ςηπ ελιάπ; Παλιϊςεοα ςξ ελαιϊλαδξ είυε ρπξσδαία ρημαρία ρςημ καθημεοιμή ζχή. Χοηριμξπξιείςξ για ςη ρσμςήοηρη ςχμ ςοξτόμ, ραμ τάομακξ και ραμ λιπαμςικϊ ρςιπ μηυαμέπ. Ακϊμα ραμ καϋριμξ ρςιπ λάμπεπ λαδιξϋ ή και ραμ λξϋρςοξ για ςα παρυαλιμά ασγά. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 6
 7. 7.  Η ελιά έυει πξλϋ ρημαμςικϊ οϊλξ ρςη μσθξλξγία και ςιπ θοηρκείεπ πξλλόμ πξλιςιρμόμ, μέρα απϊ ςξ πέοαρμα ςχμ υοϊμχμ. Τξ δέμςοξ ςηπ ελιάπ ήςαμ ςξ ιεοϊ δέμςοξ ςηπ πϊληπ ςηπ Αθήμαπ. Σϋμτχμα με ςη μσθξλξγία, η θεά Αθημά ποϊρτεοε ςημ ελιά, ρϋμβξλξ γξμιμϊςηςαπ, ραμ δόοξ ρςξσπ Αθημαίξσπ, για μα κεοδίρει ςημ εϋμξιά ςξσπ ρςξμ αμςαγχμιρμϊ ςηπ με ςξ θεϊ Πξρειδόμα, ρυεςικά με ςξ πξιξπ θα έδιμε ςξ ϊμξμά ςξσ ρςημ πϊλη. Ο Ηοακλήπ, ατξϋ ξλξκλήοχρε ςξσ δόδεκα άθλξσπ ςξσ, τϋςεφε ρςημ Ολσμπία μια ελιά. Τξ κλαδί ελιάπ πξσ κοαςξϋρε έμα πεοιρςέοι ήςαμ για ςξμ Νόε ξ ξιχμϊπ ϊςι η αμθοόπιμη ζχή θα ναμάουιζε ρςη γη, μεςά ςξμ βιβλικϊ καςακλσρμϊ. Σςημ αουαία Αίγσπςξ πίρςεσαμ ϊςι η θεά Ίριπ, γσμαίκα ςξσ Όριοη, κοαςξϋρε ςξ μσρςικϊ για ςημ καλλιέογεια ςηπ ελιάπ. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 7
 8. 8.  Υπάουξσμ διάτξοξι μϋθξι πξσ αματέοξσμ ϊςι η ελιά και ςξ ελαιϊλαδξ είμαι εσεογεςικά για ςημ φσυή και ςξ πμεϋμα και αοκεςξί απϊ ασςξϋπ διαςηοξϋμςαι ραμ μέοξπ ςηπ παοάδξρηπ και ςηπ κξσλςξϋοαπ πξλλόμ λαόμ. Σςημ Πξοςξγαλία σπάουξσμ ποξρεσυέπ για μα διόνξσμ ςξ δαιμϊμιξ. Σε ασςέπ αματέοεςαι ςξ ελαιϊλαδξ ραμ μέρξ πξσ εναγμίζει ςξ κακϊ. Σε αοκεςέπ αγοξςικέπ πεοιξυέπ ςηπ Μερξγείξσ, ξι άμθοχπξι πεςξϋμ λάδι ρςξ έδατξπ για μα έυξσμ καλή ρξδειά ή για μα εσυαοιρςήρξσμ για ςημ καλή ρξδειά πξσ είυαμ. Σςξ Χοιρςιαμιρμϊ, καςά ςξ Μσρςήοιξ ςηπ Βάπςιρηπ, ξ ιεοέαπ ρυημαςίζει ςξ Σςασοϊ ρςξ μέςχπξ ςξσ βαπςιζϊμεμξσ, με λάδι. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 8
 9. 9.  Ο Ιππξκοάςηπ, ξ παςέοαπ ςηπ ιαςοικήπ, πίρςεσε ρςιπ θεοαπεσςικέπ ιδιϊςηςεπ ςξσ ελαιϊλαδξσ. Αματεοϊςαμ ρε ασςϊ ραμ ςημ «ιδαμική θεοαπεία». Οι αουαίξι Έλλημεπ θεοαπεσςέπ υοηριμξπξιξϋραμ ελαιϊλαδξ για μα επξσλόρξσμ πληγέπ, για μα θεοαπεϋρξσμ ςημ αωπμία, ςη μασςία, ςη υξλέοα. Δπίρηπ ςξ υοηριμξπξιξϋραμ για μα εμσδαςόρξσμ και μα μαλακόρξσμ ςξ δέομα ςξσπ ή ςξ έβαζαμ ρςα μαλλιά ςξσπ για μα είμαι σγιή και λαμπεοά. Οι ρϋγυοξμξι επιρςήμξμεπ πιρςεϋξσμ ϊςι βξηθά ςιπ λειςξσογίεπ ςξσ εγκετάλξσ, ςχμ ερχςεοικόμ μαπ ξογάμχμ και ιδιαίςεοα ςηπ καοδιάπ, ατξϋ ποξλαβαίμξσμ και παίομξσμ ςη θέρη απϊ ςα βλαβεοά ζχικά λίπη, ςα ξπξία είμαι σπεϋθσμα για ςη ρσγκέμςοχρη λίπξσπ ρςημ καοδιά και ξδηγξϋμ ρςξ έμτοαγμα. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 9
 10. 10. Μάγκξσ Καςεοίμα 12/1/2012 10

×