Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió inici de 4t. curs 2015-16

1,364 views

Published on

Reunió de mares i pares

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió inici de 4t. curs 2015-16

 1. 1. REUNIÓ DE PARES I MARES 4t. 6 D’ OCTUBRE 2015
 2. 2. PRESENTACIÓ DEL CICLE Tutors: 4tA: M. Dolors Pallarols:Castellà,Matemàtiques i Ed. Plàstica 4tB: Anna Tornés : Llengua i Medi Anglès : David Tordera Resolució de problemes: Núria Guitart Educació Física: Dani Negre. Música: Eva Codinach. Religió i alternativa : Gerard Mestre. Educació Especial: Anna Gómez. SEP : Pilar Serrano.
 3. 3. PROJECTE D’ESCOLA VERDA CUIDAR EL PLANETA RESPECTANT I ACTUANT TREBALL DE L’ENTORN PROPER LLIGAT AMB L’ÀREA DE MEDI. ANIMAL I ARBRE AMIC DE LA CLASSE: La cadernera i el bernat pescaire El cirerer i el roure Aquestes unitats les farem en llengua castellana. REUTILITZACIÓ DE LLIBRES. Revisió trimestral de l’estat dels llibres. PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES (Departament d’agricultura). FRUITA A L’ ESCOLA : els dimarts. CAMPANYA DIA SENSE COTXES (cada divendres) RESIDUS : recollida d’ oli usat els dijous al matí a l’ escola.
 4. 4. OBJECTIUS D’ESCOLA  Introduir la calma a les aules treballant el silenci com un exercici que requereix esforç , atenció i autocontrol . Pujada a les aules de manera autònoma sense fer files.  Potenciar la manipulació, l’ observació, l’experimentació, la predicció i la reflexió.  Treballar perquè siguin capaços d’ expressar les idees amb claredat,ordre,cohesió i coherència.  Aconseguir autonomia personal davant els aprenentatges.  Valorar la feina ben feta i el treball diari.  Fomentar el respecte ,la conservació i l’ ús correcte de llibres i materials.  Mostrar tolerància i respecte envers els companys i les altres cultures.
 5. 5. OBJECTIUS DEL CICLE Conèixer el màxim de procediments i tècniques per assolir un aprenentatge competencial. Partir dels interessos, motivacions i coneixements previs de l’alumnat. Hàbits d’ estudi I treball personal : la família ha de trobar moments per ajudar al fill/a amb els deures , però ni fer-ho tot ni posar-li una exigència massa elevada. Variar els recursos educatius (visual, auditiu, verbal...) per atendre el màxim la diversitat i les diferents maneres d’aprendre. Evolució en autonomia i competència. Ús de l’agenda (revisió diària) revisar-la I signar-la.(graella proves) Gestió del temps lliure ( TV, Xarxes socials) i de les hores de dormir. “La falta d’ hores de son repercuteix en la seva capacitat d’ aprenentatge ,rendiment acadèmic i gestió emocional” Article del diari Ara 16 de setembre
 6. 6. DEURES Donar importància a la polidesa i presentació dels deures. Revisar l’agenda diàriament i signar-la. Els podran fer sols . Poden ser personalitzats . Planificació perquè poques vegades siguin d’ un dia per l’ altra. No n’hi haurà els caps de setmana ni durant les vacances.
 7. 7. A casa podem fer:  Taules de multiplicar  Sudokus  Tàngrams  Lectura  Sopes de lletres  Encreuats  Inventar-se endevinalles  Programes : Gran Dictat  Jocs didàctics  Recursos d’internet (jclic)  Vedoque ( mecanografia)
 8. 8. AVALUACIÓ QUÈ AVALUEM? Memoritzar molt ? NO Entendre i aplicar. Saber buscar, trobar i tractar la informació. En moltes ocasions no cal ni dir que són proves. QUÈ UTILITZEM PER AVALUAR? - Graelles d’observació directa i de control. - Proves escrites. - Revisió i/o correcció de fitxes, llibretes i quaderns de treball. --AUTOAVALUACIÓ en les proves i altres activitats.
 9. 9. Avaluació de les àrees - Matemàtiques : Problemes 10% Avaluació llibre 50% Càlcul mental 10% Actitud i deures 10% SEP 20% Llengües: Comprensió lectora 20% Expressió Escrita: 25% Expressió i comprensió Oral : 10% Velocitat lectora 10% (mínim de paraules a llegir a final de curs 100) Dictats : 5% Actitud i deures: 10% SEP 20% Medi: Presentació dossier 25% Treball a l’ aula 25% Proves 30% 
 10. 10. LLENGÜES Pla lector Lectura diària individual 15-20 minuts Lectura setmanal en veu alta per part de la mestra : -La volta al món en 80 dies / El llibre de la Selva Lectura en veu alta dels alumnes Lectura mensual d’un llibre a casa : català/castellà Lectura col·lectiva: Una setmana de Pasqua El zoo d’ en Pitus La bicicleta es mía
 11. 11. Expressió i comprensió Expressió oral Expressió escrita: composició de diferents tipologies de text Comprensió lectora : llibres i textos de diferents tipologies Quaderns: Competències Bàsiques /Per llegir millor Comprensión Lectora Ortografia Bona ortografia sense esforç Dictats Proves ACL i velocitat lectora a principi i a final de curs Proves diagnòstiques internes final de curs. Visita trimestral a la biblioteca del poble
 12. 12. MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL UP 1: L’univers. UP 2: Els éssers vius : cadernera / bernat pescaire. UP 3:Les plantes : roure i cirerer. UP 4: Comarca de La Selva i Barcelonès. UP 5: El cos humà. Llengua castellana
 13. 13. MATEMÀTIQUES  Activitats manipulatives, llibre i quadernet: Numeració i càlcul Espai i forma (geometria) Estadística i atzar (gràfics) Mesura (longitud, pes, capacitat, temps i diners)  Activitats sistemàtiques setmanals: Resolució de problemes Problemes del Quinzet Operacions del Quinzet Quadernet "Quinze són quinze“
 14. 14. LLENGUA ANGLESA Objectiu: acabar el curs parlant d’un 80 a un 100% en anglès. Metodologia: seguiment del llibre presentant cada tema de la mateixa manera. Presentació de vocabulari nou: - Oral: suport visual i jocs relacionats. - Escrit: associacions, mots encreuats, construcció de frases, diccionari visual. Anticipació de continguts: - Oral: Escoltar, llegir i comprendre. Treball de la fonètica i entonació. Adreçar-se progressivament amb anglès a la classe. - Escrit: ordenar seqüències d’accions escoltades. Produir frases amb suport visual o a partir de models.
 15. 15. Aprenentatge de cançons: - Oral: escoltar i cantar. Fonètica i entonació - Escrit: inventar nous versos seguint un model. Temes transversals (lectures de temes de medi, música...) - Lectura amb suport visual. - Producció de textos a partir de models.  Experimentar i indagar diferents tècniques.  Fer ús de diferent alfabet visual, textures, moviments, estris i grafisme.  Relacionar la plàstica amb les altres àrees. EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICAEDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA
 16. 16. ED. ARTÍSTICA: MÚSICA  L' objectiu del treball de la música és l'enriquiment i creixement personal aL' objectiu del treball de la música és l'enriquiment i creixement personal a través d 'experiències musicals:través d 'experiències musicals:  CASTANYADA-CASTANYADA- 29 d’ octubre.29 d’ octubre.  SANTA CECÍLIASANTA CECÍLIA: 16 al 20 de novembre Quim Serra _ dansa catalana_.: 16 al 20 de novembre Quim Serra _ dansa catalana_.  NADAL-NADAL- 17 de desembre Concert al pavelló amb el tema: .cat Passejada per17 de desembre Concert al pavelló amb el tema: .cat Passejada per la història de la música catalana i representació de l’obra ELS PASTORETS.la història de la música catalana i representació de l’obra ELS PASTORETS.   El alumnes de 4t. comencen la pràctica d’un nou instrument:El alumnes de 4t. comencen la pràctica d’un nou instrument:  LA FLAUTALA FLAUTA:: • Instrument de vent molt interessant per treballar a primària, és una maneraInstrument de vent molt interessant per treballar a primària, és una manera més lúdica de treballar el llenguatge musical.més lúdica de treballar el llenguatge musical. • Durant la sessió 1h i mitja setmanal de música es dedicarà 20 min. aDurant la sessió 1h i mitja setmanal de música es dedicarà 20 min. a treballar diferents cançons i exercicis, aquests s’hauran de practicar a casatreballar diferents cançons i exercicis, aquests s’hauran de practicar a casa una estoneta cada dia depenent de la facilitat/dificultat de cada nen.una estoneta cada dia depenent de la facilitat/dificultat de cada nen. • Cada alumne disposarà d’un quadern on hi hauran les cançons per practicarCada alumne disposarà d’un quadern on hi hauran les cançons per practicar i hi podreu veure l’avaluació de cada cançó.i hi podreu veure l’avaluació de cada cançó.
 17. 17. EDUCACIÓ FÍSICA OBJECTIUS A ASSOLIR :  1.- ACONSEGUIR AUTONOMIA EN EL BON ÚS DE RAQUETES I ALTRES INSTRUMENTS DE COLPEIG (BAT, STICKS,ETC..) DURANT LES ACTIVITATS PROPOSADES.  2.- CONÈIXER ELS REGLAMENTS BÀSICS DELS DIFERENTS ESPORTS PROPOSATS I EL FUNCIONAMENT DELS JOCS TRADICIONALS MÉS CONEGUTS.  3.- TENIR UN DOMINI CORPORAL TAL QUE PERMETI LA REALITZACIÓ D'HABILITATS GIMNÀSTIQUES TALS COM LA TOMBARELLA, LA RODA O EL RECOLZAMENT INVERTIT.  4.- SER CADA VEGADA MÉS EFICIENTS EN ELS LLANÇAMENTS DE PILOTES O OBJECTES RELACIONATS AMB L'ATLETISME (DISC, PES, JAVALINA). MILLORAR LA RECEPCIÓ D'OBJECTES (PILOTES) DES DE DIFERENTS POSICIONS.  5.- NODRIR EL COS D’EXPERIÈNCIES RELACIONADES AMB EL RITME I L’EXPRESSIÓ CORPORAL FENT PERDRE LA VERGONYA I MILLORAR LA CONFIANÇA DAVANT DELS COMPANYS DE CLASSE.  6.- TREBALLAR LES CAPACITATS CORPORALS (FORÇA, RESISTÈNCIA, FLEXIBILITAT I VELOCITAT) DELS ALUMNES I FER-LOS CONSCIENTS DE LES SEVES VIRTUTS I LIMITACIONS.  7.-MILLORAR LA COORDINACIÓ DELS SEGMENTS CORPORALS, TANT DE LES EXTREMITATS SUPERIORS COM INFERIORS.  8.- SER CADA VEGADA MÉS CONSCIENTS DE LA NECESSITAT DE MANTENIR L'ACTITUD DE RESPECTE I SOLIDARITAT AMB ELS COMPANYS I AMB EL PROFESSOR D'EDUCACIÓ FÍSICA.
 18. 18. COSES A TENIR EN COMPTE: METGE: CAL QUE EL NEN PORTI UN JUSTIFICANT DEL METGE O DELS PARES EN CAS DE NO PODER FER L'ACTIVITAT. MATERIAL: PORTAR SEMPRE QUE ES PUGUI, EL XANDALL DE L'ESCOLA I SI NO POT SER AQUEST, ROBA ESPORTIVA. LES BAMBES: BAMBES ESPORTIVES I QUE QUEDIN BEN FIXADES AL PEU. LA ROBA MARCADA: REMARCAR QUE CAL QUE LA ROBA PORTI NOM, AIXÍ NO ES PERDERÀ RES I NO S'HO AGAFARAN UNS NENS ALS ALTRES SENSE VOLER. NATACIÓ: (2n TRIMESTRE) - BANYADOR ADIENT PER LA PRÀCTICA DE LA NATACIÓ. - GORRO DE BANY (SENSE GORRO NO PODRAN FER LA PRÀCTICA). - XANCLETES PER MOURE’NS PEL RECINTE DE LA PISCINA. - ULLERES DE NATACIÓ. Necessitarem pares / mares acompanyants ELS NENS I NENES DE 4T ES VAN A RECOLLIR A LA PISCINA A LES 16.30 HORES. ELS QUE ES QUEDEN A COMPLEMENTÀRIES, UN MONITOR JA ELS ESPERARÀ A LA SORTIDA.
 19. 19. RELIGIÓ - Identificar les parts de la Bíblia - Descobrir la importància dels llibres per transmetre la cultura. - Conèixer trets fonamentals de l’ Antic i el Nou Testament. - Aprendre a buscar algunes citacions bíbliques. - Valorar la Bíblia com a llibre sagrat. - Descriure fets principals de la vida de Jesús Es valorarà molt: - L' actitud oberta davant els continguts, objectius i procediments de l' assignatura. Entendre que l' hora de religió cal estar atent i cal treballar igual que en una altre assignatura comuna com pot ser català, matemàtiques, medi, etc. Hi ha uns continguts a fer i uns objectius per assolir com en totes les altres matèries. (molt important) - El respecte vers els companys i el/la mestre/a. - Tenir una bona actitud en general alhora de classe. (molt important) Utilitzem: - Fitxes preparades. - No usem ni llibres ni llibretes.
 20. 20. EDUCACIÓ EN VALORS • Els continguts a treballar en aquesta àrea són: o Les emocions. o L’empatia. o Habilitats per conviure en societat. o L'assertivitat. o El respecte o L’autoestima o La cohesió de grup. • Metodologia: o Murals o Fitxes o Expressió i comprensió oral.
 21. 21. SEP Suport Escolar Personalitzat UNA MESTRA RESPONSABLE : PILAR SERRANO MIQUEL TREBALL A L’AULA DE SEP EN GRUPS REDUÏTS . QUADERNS DE LLENGUA :COMPRENSIÓ LECTORA ED.BAULA QUADERNS DE MATEMÀTIQUES: MATEPRÀCTIC ED . CASALS AGRUPAMENTS Cada grup classe tindrà un grup de REFORÇ (R) i un grup d’AMPLIACIÓ (A) tant per l’àrea de llengua com per l’àrea de matemàtiques. Aquests grups es formaran a partir de: - les observacions dels tutors i els resultats de la junta avaluadora del curs escolar anterior. - el diagnòstic inicial de la mestra de SEP. Els agrupaments seran temporals i flexibles. Es revisaran i reajustaran en qualsevol moment del procés i, especialment, en cada sessió trimestral d’avaluació. TEMPORALITZACIÓ 1SESSIÓ SETMANAL DE LLENGUA GRUP (A) 1SESSIÓ SETMANAL DE LLENGUA GRUP (R) 1SESSIÓ SETMANAL DE MATEMÀTIQUES GRUP (A) 1SESSIÓ SETMANAL DE MATEMÀTIQUES GRUP (R)
 22. 22. TUTORIA Entrevistes amb les famílies: Com les concertem? Horari d’atenció als pares: 4tA: Dilluns de 15.00h a 16.30h 4tB : Dijous de 2/4 de 12 a 13.00h Hi ha la possibilitat de concertar entrevista amb qualsevol especialista. A la pàgina Web estan publicades les hores d’ atenció del claustre.
 23. 23. SORTIDES I COLÒNIES ÀREES / UNITATSÀREES / UNITATS CURSCURS TOTES LES ÀREESTOTES LES ÀREES Sortides a l’ entornSortides a l’ entorn MEDI / LLENGUA / PLÀSTICA 4tMEDI / LLENGUA / PLÀSTICA 4t • UniversUnivers :: Cosmo caixa 27 d’ octubreCosmo caixa 27 d’ octubre Preu aproximat: 15€Preu aproximat: 15€ •La comarca de la SelvaLa comarca de la Selva 10€10€ Can BeulasCan Beulas i Museu Gabellai Museu Gabella ( gener- febrer)( gener- febrer) MEDI / LLENGUA / PLÀSTICAMEDI / LLENGUA / PLÀSTICA COLÒNIES BarcelonaCOLÒNIES Barcelona (26-27-28 d’ abril 2016)(26-27-28 d’ abril 2016) Preu orientatiu 120-130 €Preu orientatiu 120-130 €
 24. 24. NADAL PASTORETS: 18 de desembre: Assaig general i representació per a Educació infantil. 21 de desembre: Representació per als pares al vespre a l’escola. 22 de desembre: Representació a per l’alumnat de primària. CONCERT DE NADAL: 17 de desembre: Concert a les 2/4 de 7h de la tarda al pavelló del poble.
 25. 25. Correu escola: b7003434@xtec.cat PÀGINA WEB: www.xtec.cat/centres/b7003434 / BLOG: http://mitjaguilleries.blogspot.com/

×