Trabajo u.d. disseny

380 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trabajo u.d. disseny

 1. 1. UNITAT DIDÁCTICA GRUP 9DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS DATA: 10/05/2012MARMOTASAURES: ESTHER PASCUAL GARCÍA, BÁRBARA REVERT FAYOSI ESPERANZA ESPÍ ALFARO.
 2. 2. Benvingut/da al nostre treball! Pensem que la natura és essencial en la nostravida i hem de ser conscients que cal cuidar-la perpoder observar cada dia la bellesa que té, elsaliments que ens dóna,... El títol de la nostra unitat didàctica és “Anem a la granja escola” i com a laseua justificació, podem dir que el contacte amb la natura és indispensable peral desenvolupament del xiquet, junt amb la convivència amb altres éssers vius. Els animals desperten un gran interès en els xiquets, per tant, la visita a unagranja escola, pot ser, a més d’una activitat motivadora, una oportunitat perconèixer les característiques i funcions d’animals, plantes i persones que hi haen la granja, i fomentar la investigació per saber-ne més. Aquesta unitat l’hem proposada des de l’àrea de coneixement del medi, jaque, segons el decret 111/2007 pel qual s’estableix el currículum per al’educació primària a la Comunitat Valenciana, aquesta àrea ajuda acomprendre la realitat del món que ens rodeja, a conèixer la interacció deléssers humans amb el seu entorn natural i social, i a millorar la seuaconservació. Aquest tema es pot tractar de forma interdisciplinar, abastant diferentsàrees, com pot ser, matemàtiques, anglès, valencià, castellà i educacióartística. Per a cadascuna hem preparat una sèrie d’activitats, relacionadesamb la granja, els animals i les seues funcions. Trobem activitats individuals i altres en grups, per tant de desenvoluparhàbits de treball, d’esforç i responsabilitat en l’estudi, així com actituds deconfiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès icreativitat en l’aprenentatge. (LOE, 2/2006)
 3. 3. Context del centre :C. P ALFONSO INIESTA d’Educació Primària i Infantil. Banyeres deMariola. Banyeres és una població de uns 7000 habitants, d’interior i demuntanya. La industria tèxtil té un paper principal al desenvolupament delpoble. Trobem una quantitat poc significant d’immigrants, que representa sobreun 10-15 % d’alumnat estranger, però amb coneixement de la llengua.Al centre es pot escollir entre diversos programes lingüístics.Característiques del grup: Es tracta d’un grup de 25 xiquets de 6 anys, queja coneixen el centre, ja que han estat en ell cursanteducació infantil. En la nostra classe trobem 4 immigrants, 2 sud-americans i 2 marroquins, però aquests no tenen capproblema amb l’idioma, perquè ja han nascut en Banyeres.El grup pertany a un primer curs del primer cicle d’educació primària.
 4. 4. Temporalització: La unitat didàctica té una durada de 15 dies i es durà a terme a lesdiferents àrees proposades.Llistat de unitats i temporalització amb el calendari. Unitats: Data:1er Trimestre 1.La meua classe nova. 10 de setembre-28 de setembre El meu col·legi 2.El cos humà 1 d’octubre-26 d’octubre 3.Qué m’agrada dinar? 29 d’octubre-23 de novembre 4. Arriba nadal 26 de novembre-14 de desembre2on Trimestre 5.Anem de viatje? 8 gener-25 6.Quin animals 28 gener-12 febrer preferissis? 7.Compartim el temps. 13febre-6 març 8.El sistema solar 7 març-24 de març3er Trimestre 9. Cuidem el nostre 9 abril-6 maig. món! 10. Anem a la granja 7 maig-21 maig escola! 11. Tots som iguals. 22 maig-4 juny 12. Què vas a fer en 5 juny-14 juny estiu?El període en el qual durem a la pràctica la nostra unitat serà de del dia 7 deMaig fins al 21 del mateix mes..
 5. 5. - Conèixer i identificar els principals elements de l’entorn natural, analitzant la seua organització, característiques i interacció amb el ser humà. ( CM obj 9 decret)- Reforçar els llaços de pertinença al poble valencià, mitjançant el coneixement i valoració de les seues peculiaritats mediambientals, històriques i culturals.(CM obj 6 decret)- Conéixer i valorar els animals i les plantes, i adoptar maneres de comportament que n’afavorisquen l’atenció.(obj etapa)- Conéixer i utilitzar de manera apropiada el valencià i el castellà, oralment i per escrit. Valorar les possibilitats comunicatives del valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana. (obj etapa)- Adquirir i desenvolupar habilitats socials que afavorisquen la participació en grup. (CM obj 4 decret)- Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua (escoltar, parlar, llegir, escriure i conversar) eficaçment en l’activitat escolar tant per a buscar, arreplegar, processar informació, elaborar i memoritzar conceptes. (V obj 10)- Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeta a l’alumnat expressar i comprendre missatges senzills i moure’s en situacions quotidianes. (obj etapa)- Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciarse en la resolució de problemes que requerisquen la realització d’operacions elementals de càlcul. (obj etapa)- Utilitzar les TIC per a obtindre informació i com instrument per a aprendre.(CM obj 15)- Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, respectant les creacions pròpies i les dels altres a més de saber rebre i expressar crítiques i opinions. (E A obj 11)- Planificar i realitzar produccions artístiques, individualment i de forma cooperativa, assumir distintes funcions i col·laborar en la resolució dels problemes.(EA obj 12)
 6. 6. - Utilitzar els coneixements i les experiències prèvies amb altres llengües per a una adquisició més ràpida, eficaç i autònoma de la llengua estrangera.(LE obj 9)- Identificar aspectes fonètics, de ritme, accentuació i entonació, així com estructures lingüístiques i aspectes lèxics de la llengua estrangera i usar- los com a elements bàsics de la comunicació.(LE obj 11)- Conceptuals o Conèixer el vocabulari que pertany als animals, plantes i professions de la granja, tant en valencià, en castellà com en anglès. o Conèixer els productes resultants, sabent de on prové la matèria prima. o Reproduir artísticament una historia on els protagonistes son els animals de la granja, per tal de comprovar els coneixements assolits. o Saber classificar correctament els distints tipus d’animals i conèixer les seues característiques i funcions dins de la granja.- Procedimentals o Realitzar en grup un mural com a treball final o Saber explicar les accions que es realitzen a la granja o Cercar informació dels productes que venen de les matèries primes de la granja- Actitudinals o Comportar-se bé a les activitats extraescolars o Mostrar interès pel treball en grup (cooperació i companyerisme) i fer-se responsable de la feina o Mostrar una actitud participativa a totes les activitats proposades a classe
 7. 7. DE CADASCUNA DE LES ÀREES (Decret 111/2007)Coneixement del medi  Bloc 2 Ciències. La diversitat dels sers vius Diferències entre sers vius i objectes inerts. Els sers vius: – Parts constituents i principals funcions de les plantes. – Els sers vius de l’entorn natural pròxim – Les relacions dels sers humans amb plantes i animals. Hàbits de respecte envers els sers vius, cures que necessiten per a viure, especialment, els més pròxims al ser humà.  Bloc 4. Persones, cultures i organització social – Activitat laboral i professional ( a la granja).Matemàtiques  Bloc 1. Nombres i operacions – Operacions amb nombres naturals: addició i sostracció. – Comprovació de la propietat commutativa de la suma. – Expressió oral de les operacions i el càlcul. – Resolució de problemes que impliquen fer càlculs, explicar oralment el significat de les dades, la situació plantejada, el procés seguit i les solucions obtingudes.
 8. 8. Educació artística  Bloc 1. Observació plàstica – Observació i exploració sensorial dels elements presents en l’entorn natural, artificial i artístic. – Autonomia en l’observació, la distinció, la selecció i la interpretació d’allò que és percebut. – Valoració estètica de l’entorn natural i urbà. Tradicions populars de la Comunitat Valenciana.  Bloc 2. Expressió i creació plàstica – Manipulació i transformació d’objectes per al seu ús en representacions teatrals. – Ús progressiu i adequat de termes referits a materials, instruments o aspectes de la composició artística.Llengua Valenciana  Bloc 5. Coneixement de la llengua: – Integra els continguts relacionats amb la reflexió lingüística, continuant amb el procés d’adquisició de la llengua per part de l’alumnat, promovent interaccions i situacions d’ús que possibiliten un millor i major domini d’aquest instrument.  Bloc 6. La llengua com a instrument d’aprenentatge: – El paper del llenguatge en el coneixement científic és fonamental en tota l’educació. Aprendre una llengua és també aprendre els significats culturals i, fer propis els modes d’entendre o d’interpretar la realitat per part de les persones de l’entorn.
 9. 9. Llengua estrangera (Anglès)  Bloc 1. Escoltar, parlar i conversar – Comprensió de missatges orals i senzills i pròxims a la realitat dels alumnes per a l’elaboració de tasques a l’aula. – Escolta atenta i comprensió de textos orals breus i molt senzills procedents de distints suports audiovisuals i informàtics. – Participació en intercanvis orals reals o simulats relacionats amb actes de parla. – Reproducció de textos orals breus prèviament treballats mitjançant cançons, ritmes, dramatitzacions i relats molt senzills amb suports visuals o gestuals. Diferenciem tres tipus de continguts:  Conceptuals: Què sabem? - Els animals - Els aliments produïts amb les matèries primes del animals de la granja. - Els aliments - Les plantes. - Les eines per a treballar en el camp
 10. 10.  Procedimentals: Què sabem fer?- Utilització de l’expressió oral per a parlar respecte als animals i la natura.- Contacte directe amb el medi ambient.- Ompliment de documents on es tracten les diverses competències bàsiques en relació a la unitat. Actitudinals: Què sabem? Sabem estar?- Companyerisme- Respecte per la natura.- Acceptació de les normes del jocs de la granja escola.- Acceptació i valoració dels animals.- Empatia.
 11. 11. Les competències bàsiques que anem a tractar en la nostra unitat són: 1- Competència comunicació lingüística: Els xiquets utilitzaran el valencià, el castellà i l’anglès com a idioma estranger. El valencià i el castellà s’utilitzaran per a situacions espontànies en les distintes activitats i també en l’elaboració de quadernets. Per altra part, l’anglès s’utilitzarà per aprendre distints conceptes com és el vocabulari de la unitat (nom de plantes, nom d’animals, nom de professions, nom de eines per al camp,...). 2- Competència matemàtica: Els alumnes milloraran les seues habilitats mitjançant un sèrie de problemes en el seu quadern (quantes potes té un pollastre? i un conill?) i a més gràcies al contacte directe amb la natura ja que en l’excursió a la granja escola veuran diferents animals. 3- Competència per a aprendre a aprendre: No oblidem que estem en el primer curs de primària i que en aquesta etapa de la infància els xiquets aprenen moltíssim. Nosaltres li facilitarem el contacte amb situacions reals que li poden succeir en la seua vida i li ajudarem a com resoldre les dificultats que poden tindre. En aquest cas, trobem diverses activitats al llarg de la unitat didàctica com pot ser la investigació del tipus de plantes ells soles per mitjà d’un quadernet i amb l’ajuda del professor, l’activitat d’escoltar els diferent sorolls de la natura, altra activitat de com agafar els ous de les gallines,... 4- Competència artística i musical: Els xiquets faran una màscara de diferents animals (vaca, gallina,...) per a interpretar un teatre. Altra activitat és que els xiquets jugaran al <<escondite>> en la granja escola i per a despistar al company que la paga tindran que fer distints sorolls d’animals (beee, muuu,...)
 12. 12. 5- Competència del coneixement i la interacció amb el món físic: Com la nostra unitat tracta de la granja, farem possible que els xiquets contacten amb aquesta realitat tant directament mitjançant una visita a una granja com indirectament amb l’elaboració de quadernets, activitats on ells mantinguen al marge per la seua edat (collir i plantar creïlles i encisam,...).6- Tractament de la informació i competència digital: Com es tracta de xiquets de primer de primària, la competència digital i el tractament de la informació serà de manera indirecta, ja que els mestres utilitzaran pissarra digital, projector, ordinador i altres recursos informàtics per al desenvolupament de la unitat.7- Competència social i ciutadana: Els xiquets van a aprendre a conviure junts, respectant uns drets i un deures com són: dret a la igualtat, dret a la llibertat, dret l’educació,... A més tractarem que els xiquets assimilin una sèrie de valors (esperar el seu torn per a parlar, arreplegar els materials, ajudar als seus companys,...).8- Competència per a l’autonomia i iniciativa personal: Gràcies a uns quadernets de treball, els xiquet podran incentivar la seua autonomia amb l’elaboració d’aquests. Com a mestres hem d’afavorir que la motivació tingui com a resposta uns bons resultats acadèmics. Per altra part, en el treball en grup de fer un mural, també es pot observar l’autonomia i la iniciativa de cada xiquet, ja que cada ú aporta idees, imaginació, informació i altres coses noves.
 13. 13. Què significa educar en valors? Educar en valors es participar en un autèntic procés de desenvolupament iconstrucció social. Els processos educatius deuen ser entesos com aprocessos de formació d’una cultura pluralista, democràtica i solidària per aixòno sols s’han de centrar en el coneixement de diversos sabers. Què entenem per <<valor>>? El valor és un terme abstracte relatiu que es fonamenta en creences iprincipis resultants de la societat i tenen influència en la formació de l’individu,l’equilibri, el dinamisme i la vitalitat dels homes i les dones d’una societatdeterminada. Sempre està en funció de l’escala de valors afectius. El valor és captat com un bé, ja que identifica allò bo amb amb allò perfectei valuós. Com educar en valors? Els valors tenen una gran importànciadins de l’Educació com a acció interna del’individu. Per aquest motiu el mestre/aha de sentir i practicar el valor ensenyat,ja que constitueix en sí mateix unexemple per als xiquets i xiquetes queensenya. Finalment educar en valors té com aprincipal objectiu formar ciutadans iciutadanes capaços d’assumir els reptesde la globalització, i compromesos a unmón més just, equitatiu i intercultural.
 14. 14. Quins valors treballem en la nostra unitat?  Respecte i tolerància cap a la natura i cap als companys i altres persones.  Companyerisme i solidaritat en activitats grupals i situacions espontànies.  Autonomia en activitats individuals.  Amabilitat amb les persones desconegudes com pot ser el jardiner.  Compassió cap als altres quan hi ha algun problema o dificultat.  Amistat amb els altres.  Generositat a l’hora de compartir materials, menjar,...  Ordre, quan treballen en grup per a realitzar alguna activitat i per al seu treball individual.  Esforç en les activitats, jocs (“competència”),...  Amor a la natura.  Autoconeixement pel contacte amb la natura perquè et transmet experiències, sentiments, admiració,...  Sociabilitat per a millorar la comunicació i l’adaptació en l’ambient.  Felicitat pel bon clima de l’aula, de la granja i els animals, dels professors, ....  Altres valors que es tracten de forma espontània ja que poden sorgir en situacions inesperades. En aquest apartat trobem el procés de com ensenyar per a que els nostresalumnes aconsegueixin arribar als objectius proposats. Per tant, haurem decontemplar els principis pedagògics que guien la nostra pràctica docent i esfonamenten en el currículum, a més del tipus d’agrupament que anem arealitzar, els recursos materials necessaris, les activitats i la seuatemporalització.Quant als principis pedagògics hem de destacar:- La importància de l’aprenentatge significatiu: s’ha de deduir elsconeixements previs que té l’alumne i reestructurar els seus esquemesmentals.- El xiquet és el subjecte actiu del seu propi aprenentatge, mitjançant lamanipulació i l’exploració d’activitats externes.- Facilitar la interacció social ja que afavoreix l’aprenentatge: Inclou la relacióentre els professors i els alumnes, i entre alumnes i alumnes.
 15. 15. Activitats Agrupament Recursos Temporalització materialsLa visita del Per a tothom. Ferramentes del 1 horasenyor jardiner a camp per a collirl’hort de l’escola! les creïlles (guants,...) Fitxa individual Fitxa de l’alumne 30 minuts.Anem de visita a Per a tothom però Ropa còmoda 4 diesla granja escola! també inclou Mantes activitats en les Ropa interior quals es Material per a la divideixen en higiene personal grups de 5, de ... 10,...Mural de la Grups de 5 Tisores, 3 hores (pot sergranja persones pegament, flexiu) retoladors, llapis,...Old Mac Donald Per a tothom i Projector cànon, 4 sessions d’unahad a farm! individual flashcards, fitxa hora de l’alumne.Potes, pics, Individual Fitxa de l’alumne 30 minuts.orelles,...Quantestenen elsanimalets de lagranja?Dominó de la Per a tots Dominó 30 minuts.granja!Teatre Per a tots Màscares i guió 2 hores de preparació i mitja hora d’exposició.Activitat de Grups de 5 Paper i bolígraf 3 sessions persones (2 preparació ivalencià l’ultima exposició)
 16. 16. CONEIXEMENT DEL MEDILa visita del senyor jardiner a l’hort de l’escola! Gràcies a la visita del jardiner a l’hort de l’escola, els xiquets podranveure el procés s’arrepleguen les creïlles i els enciams i com es plantes lestomaques. Els xiquets li faran preguntes a aquest home mentre ell realitza elseu treball, i posteriorment a classe amb l’ajuda del professor/a els xiquetsompliran un quadernet.La visita del senyor jardiner a l’hort de l’escola! Nom: Cognoms: Curs: Data:1/ Com ha arreplegat les creïlles el jardiner?
 17. 17. 2/ Com ha plantat les tomaques?3/ Fes un dibuix del treball que ha fet el jardiner:CONEIXEMENT DEL MEDI: EXCURSIÓAnem de visita a la granja escola!: El mestre prèviament abans de començar aquesta unitat, plantejaràl’excursió a una granja escola per a que els xiquets tinguin un contacte directeamb la natura i aprenguin amb més fluïdesa aquesta unitat. Per a dur a termel’excursió escolar informarà a les famílies i sol·licitarà una autorització.(Annex 1)
 18. 18. ANGLÈSOld Mc Donald had a farm: Gràcies a aquesta activitat, els nostres alumnes aprendran els noms delanimals en anglès i es familiaritzaran amb aquest idioma estranger. A més,amb la cançó els xiquets tindran que aprendre a cantar-la i ballar una mica. Lafinalitat és que els xiquets aprenguin divertint-se. Old Mac Donald had a farm! 1st session: Listening. En aquest apartat, el mestre/a ensenyarà als seua alumnes uns cartesamb dibuixos o “flashcards” per a que aprenguin el vocabulari dels animalets dela granja.FLASHCARDS
 19. 19. 2on session: Listening and speaking Els xiquets gràcies a l’ajuda del mestre/a identificaran cada animal ambel seu nom en anglès i amb el seu soroll típic (vaca – cow - muuu). 3rd session: Listening, speaking and reading. Gràcies al vídeo i a la lletra que li facilitarà el mestre/a als xiquets,aquests aprendran a cantar la cançó de “Old Mac Donald had a farm”. L’enllaç del vídeo és: http://www.youtube.com/watch?v=PR3UCF4QGEw(Annex 2)MATEMÀTIQUES. PROBLEMESPotes, pics, orelles,...Quantes tenen els animalets de la granja? El mestre gràcies a unes fotografies mostrarà als xiquets animals queanem a tractar en la unitat i parlarà d’ells ( Com són?, quantes potes, pics iorelles tenen?,..,) més tard repartirà uns fulls amb problemes de matemàtiquesadaptats al seu nivell i/ capacitat en aquest àmbit.
 20. 20. Potes, pics, orelles,… quantes tenen els animalets de la granja? Nom: Cognoms: Curs: Data:1/ Hui he anat a passejar amb el meu gos, i m’he trobat amb elgos de la meua veïna. Quantes potes hi ha en total entre els dosgossos?2/ En el galliner de la meua tia Maria he contat 10 gallinetes,però no sé quants pics tenen en total. Podries ajudar-me?3/ Si veig un conill, una gallina, un gos i un gatet. Quantesorelles tenen en total?
 21. 21. Dominó de la granja! Altra activitat per a facilitar la interacció entre els companys és jugar aldominó. En aquest, els xiquets practiquen la suma i la resta i a més ajuntencada dibuix de cada animal de la granja. 3+2 5 2-1 1 = 2+2 4 1+1 2EDUCACIÓ ARTÍSTICATeatre: El passeig de Lucy: Amb l’ajuda del professor, els xiquets faran les seues pròpies màscaresdels animals de la granja amb cartolina, pegament, cordó i retoladors, i ambescaiola. Una vegada realitzades, representaran l’obra teatral: “El passeig deLucy”. Per a la seua representació farà falta la participació de 10 alumnes, elsquals llegiran el seu guió i representaran l’obra teatral a classe. (Annex 3: Obra teatral) (Annex 4: Màscares)VALENCIÀ A aquesta àrea es treballarà el vocabulari sobre la granja, els animals,plantes i professions que existeixen a la granja, però, per donar un pas mésenllà, es reflexionarà i investigarà sobre la funcionalitat d’aquests animals, i elsproductes que d’ells s’obtenen.
 22. 22. Dels animals que has vist i sobre els que estàs estudiant, quinafuncionalitat tenen? Quins son els productes resultants?Vaca—llet, carnOvella—llanaCabra—llet, formatgePorc—menjar (cuixot, carn i embotit)Gallines—ous, carnConills—carnTitot i ànec—carnPollastre—carn i despertadorCereal—farina, per a fer pa, ordi per a fabricar cervesa, cerealsper al desdejuniGos—acompanya i cuida les ovelles, i li fa companyia al pastorCavalls i els burros—transport i antigament treballs al camp. Els alumnes, en grups de 5, han de realitzar un treball cooperatiu, onexpliquen la importància de la funcionalitat de tot el que està relacionat amb lagranja, a partir dels coneixements que es donen a les distintes àrees i de lainformació que poden cercar preguntant a la família. Aquest treball seràexposat a classe a la resta dels companys. Aquesta activitat fomenta el diàleg entre els membres de la família i laparticipació de la família amb l’educació dels alumnes. A més, aquests actes decomunicació es faran en llengua valenciana, per a practicar oralment a casa.
 23. 23. CONEIXEMENT DEL MEDI, VALENCIÀ, ANGLÈS I EDUCACIÓ ARTÍSTICA. L’objectiu d’aquest apartat és fer un repàs del que el xiquets han aprèsdurant tota la unitat.Treball final unitat: Mural de la granja Després de realitzar totes les activitats i la visita a la granja escola,mitjançant les fotos que hem imprès, els xiquets elaboraran un mural en el qualtinguin que pegar les fotos i retallar-les, pegar el vocabulari en anglès i valencià(noms dels animals, dels aliments, productes...), i així podran observar elcontacte que han tingut amb la natura i la seua importància en les nostresvides. Mural:
 24. 24. La funció dels materials no és donar al professorat les intencionseducatives, sinó és ajudar-li a dur a la pràctica aquests, així la selecció delsmaterials i recursos per a la nostra U.D. deu respondre a criteris que tinguin encompte el context educatiu, les característiques dels alumnes i, sobre tot, queestiguin al servei d’eixes intencions educatives que es persegueixen. (En l’apartat de metodologia hem comentat el recursos que utilitzarem encada activitat i els mitjans.)AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat ha de sercontínua i global, i tindre en compte el seu progrés en el conjunt de les àreesdel currículum. Els mestres han d’avaluar l’alumnat tenint en compte elsobjectius específics i els coneixements adquirits en cada una de les àrees,segons els criteris d’avaluació de les àrees establits en el currículum, els qualsseran referents fonamentals per a valorar el grau d’adquisició de lescompetències bàsiques. En el procés d’avaluació contínua, quan el progrés d’una alumna oalumne no siga l’adequat, s’han d’establir mesures de reforç educatiu. Les mestres i els mestres han d’avaluar, a més dels processosd’aprenentatge de l’alumnat, els processos d’ensenyança i la seua pròpiapràctica docent.
 25. 25. Criteris d’avaluació de cadascuna de les àrees potencialsConeixement del Medi1. Reconèixer i classificar amb criteris elementals (grandària, color, forma de desplaçar-se) els animals i plantes més rellevants de l’entorn, així com algunes altres espècies conegudes per la informació obtinguda a través de diversos mitjans.2. Reconèixer, identificar i exemplificar de forma senzilla la importància de les diferents professions i responsabilitats que exerceixen les persones de l’entorn.3. Realitzar preguntes adequades per a obtindre informació sobre una observació, utilitzar correctament alguns instruments i fer registres clars. Matemàtiques1. Resoldre problemes de la vida quotidiana, de forma raonada, per mitjà de l’addició, la sostracció i la multiplicació.2. Formular problemes senzills en què es necessite comptar, llegir i escriure nombres fins al 999.3. Comparar quantitats xicotetes d’objectes, fets o situacions familiars, i interpretar i expressar els resultats de la comparació.4. Calcular mentalment sumes i restes de nombres menors que deu.5. Utilitzar estratègies de comprensió lectora en els missatges transmesos pels diferents textos.Educació artística1. Descriure qualitats i característiques de materials, objectes i instruments presents en l’entorn natural i artificial2. Realitzar composicions plàstiques que representen el món imaginari, afectiu i social.3. Provar en produccions pròpies, les possibilitats que adopten les formes, textures i colors.
 26. 26. Llengua valenciana1. Participar en situacions de comunicació, dirigides o espontànies, respectant les normes de la comunicació: torn de paraula, escoltar, exposar amb claredat i entonar adequadament.2. Expressar-se de forma oral, utilitzant diferents funcions de comunicació, vocabulari, entonació i ritme adequats, i una estructura narrativa coherent.3. Utilitzar estratègies (de lectura i d’escriptura) per a planificar treballs, localitzar i recuperar informació, realitzar inferències, captar el sentit global, les idees principals i secundàries, resumir els textos llegits i realitzar esquemes.4. Comprendre i utilitzar la terminologia gramatical i lingüística pròpia del cicle en les activitats de producció i de comprensió de textos.5. Estimar el valencià, estar motivat cap al seu domini, i usar-lo progressivament en situacions informals i formals, per a comunicar-se i per a aprendre.Llengua Estrangera (Anglès)1. Captar la idea global i identificar alguns elements específics en textos orals, amb ajuda d’elements lingüístics i no lingüístics relacionats amb activitats de l’aula i de l’entorn de l’alumna i de l’alumne.2. Llegir i identificar paraules i frases senzilles presentades prèviament de manera oral sobre temes familiars i d’interès, a través d’activitats lúdiques i comunicatives, i amb el suport d’elements visuals, gestuals i verbals.3. Escriure paraules i expressions utilitzades oralment o conegudes per l’alumnat, a partir de models i amb una finalitat específica.4. Participar en activitats d’aula i en interaccions orals. L’avaluació es realitzarà tant individualment com col·lectivament, alstreballs en grup. A més dels continguts conceptuals, també s’avaluarà laparticipació en les classes i l’actitud davant de l’assignatura.
 27. 27. En aquesta etapa es posarà especial èmfasi a l’atenció a la diversitat del’alumnat, a l’atenció individualitzada, a la prevenció de les dificultatsd’aprenentatge i en la posada en pràctica de mecanismes de reforç tanprompte com es detecten aquestes dificultats. (L’atenció a la diversitat és unanecessitat que abasta a totes les etapes educatives i a tots els alumnes. Es adir, es tracta de contemplar la diversitat dels alumnes com principi i no com unamesura que correspon a les necessitats d’uns pocs). (LOE Article 19, principispedagògics). Per a atendre les necessitats individuals de cada alumne, cadascuna de lesactivitats, es podrà adaptar al nivell adequat per a l’alumne. Als treballs engrup, es fomentarà el treball cooperatiu, per a aprendre dels demés i poderajudar-se entre els companys, a més d’assolir habilitats socials, i identitatgrupal.
 28. 28. Normativa: - Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d’Educació. - Decret 111/2007, de 20 de Juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. - Reial Decret 1513/2006, de 29 de Desembre, pel qual s’estableix les competències bàsiques per a l’educació primàriaPàgines web:http://www.slideshare.net/oscarml/gua-prctica-de-educacin-en-valorespara-profesores-de-primaria-secundaria-y-esohttp://valoresdaviot2.blogspot.com.es/
 29. 29. ANNEX 1 AUTORITZACIÓ PER A L’EXCURSIÓ A LA GRANJA ESCOLA En/na pare o mare de la alumne:________________________ ambDNI:___________________ autoritzi al meu fill:___________________ delcurs:______________ per a que vaja a l’excursió del pròxim dijous 23 d’abril del’any 2013.Informació de l’excursió:Lloc: Marina Alta. Preu: 25 €Pàgina web: http://www.baladre.com.es/actividades.htmlHora d’eixida i dia: 08:00h Hora d’arreplegada i dia: 09:15hActivitats que es van a dur a terme: - Camp, granja i transformació del aliments. - Artesania i expressió artística. - Reciclatge. - Ecologia i medi ambient. - Altres.Informació important de l’alumne:Te alguna malaltia?:Pren medicaments?:Telèfon de contacte:965-566-269 València,________ de maig de l’any 2013. Centre educatiu: C.P Alfonso Iniesta. Banyeres de Mariola
 30. 30. ANNEX 2: La lletra de la cançó de “Old Mac Donald had a farm” Old Mac Donald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O With a quack, quack, here, And a quack, quack, there, Here a quack, there a quack, Everywhere a quack, quack, Old Mac Donald had a farm, E-I-E-I-O Old Mac Donald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some cows, E-I-E-I-O With a moo, moo here, And a moo, moo there, Here a moo, there a moo, Everywhere a moo, moo, Old Mac Donald had a farm, E-I-E-I-O Old Mac Donald had a farm, E-I-E-I-O And on his farm he had some dogs, E-I-E-I-O With a woof, woof here, And a woof, woof there, Here a woof, there a woof, Everywhere a woof, woof, Old Mac Donald had a farm, E-I-E-I-O You can add more verses with… Cats… meow Pigs… oink Horses…. neigh Hens… cluck Chicks… cheap Bees… bzzz
 31. 31. ANNEX 3: Guió per al teatre amb màscares El passeig de LucyNarrador: Un dia de bon mati Lucy va anar a passejar al camp...(En l’escena apareix la xiqueta Lucy passejant pel camp)Gallina: Quiquiriquiquiii! Bon matíLucy: Què és eixe soroll? Algú m’ho pot dir?Xiquets de classe: És el pollastre!Narrador: Al escoltar el soroll la vaca es va enfadar perquè novolia alçar-se prompte...Vaca: Muuuu! No em desperteu!(Apareix la vaca donant patades al terra)Gos: Que et passa? Woof woof!Vaca: No m’agrada alçar-me prompte... A vosaltres vos agrada?(la vaca li pregunta als xiquets de classe)Xiquets de classe: No!. Si!Gat: Si t’alces prompte pots aprofitar el dia! Miauuuu!! Miauuu!Gos: A mi tampoc m’agrada alçar-me prompte, vull dormir més.
 32. 32. (Comencen a jugar al pilla pilla el gos i el gat i sense voler obrinla porta de l’estable del cavall.)Narrador: Oh! El cavall s’escapa!Cavall: Hiiii! Me’n vaig d’ací.(El cavall se’n va corrent pel camp)Lucy: Vine ací! No t’escapes que vull muntar amb tu!Ànec: Cuidaet que em xafes! Quac, quac!!Porc: Oinc, oinc! Mira per on vas!Abella: bzzz!! Vaig a picar al cavall perquè es tranquil·litzi!Pits!(L’abella li pica al cavall i el cavall es calma).Narrador: Finalment, Lucy es munta al cavall i donà el seupasseig pel camp.(Apareix Lucy agafada de la mà amb el cavall i passejant pelcamp)
 33. 33. ANNEX 4: Màscares per a l’obra teatral

×