Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point

367 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Power point

 1. 1. ÍNDEX 1. Fitxa tècnica............................................................................................1 Títol del material. Nom de les autores. Any de producció. Idioma del material. Durada estimada. Especificacions tècniques. Descripció. 2. Descripció del material...........................................................................2 Funcionalitat. Estructura del material. 3. Guia d’ús didàctic i planificació............................................................3 Destinataris. Competències (objectius i continguts didàctics). Metodologia. Avaluació del material. 0
 2. 2. 1. Fitxa tècnica. Títol del material: El planeta de Pumu. Nom de les autores: PRIETO AMENGUAL, Elena i REUS MAURA, Isabel. Any de producció: 2013. Idioma del material: català. Durada estimada: un mes lectiu. Especificacions tècniques: si fem feina amb el material des d’un ordinador portàtil no és necessari cap tipus de requeriment tècnic, per contra, si utilitzem un ordinador de sobretaula seran necessaris els altaveus, ja que part del nostre material té sons. L’ús d’Internet és imprescindible a l’hora de realitzar alguna de les activitats i per si es volen posar en contacte amb les autores a través d’e – mail. Descripció: l’objectiu principal del nostre material multimèdia és el d’aconseguir que els nostres alumnes coneguin de manera didàctica què és l’asma a través d’un aprenentatge significatiu. Tots els continguts que trobem dins el material s’agrupen dins quatre grups:  La història de Pumu.  L’himne de Hen Suyên.  Coneixem el nostre cos.  L’asma i les seves llengües. Els destinataris directes als quals va dirigit el nostre material són tots els alumnes del segon cicle d’Educació Primària, concretament de quart curs, mentre que els destinataris indirectes són el professorat, ja que seran els encarregats de dur a terme el projecte amb el seu alumnat. L’àrea curricular principal que treballa el nostre material és Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural; encara que al tractar – se d’un material interdisciplinari també treballarem l’àrea de Llengua Catalana i Literatura, Educació Artística (Música i Plàstica) i Matemàtiques. 1
 3. 3. 2. Descripció del material. Funcionalitat: l’asma és un tema molt important, ja que és la infermetat crònica més comuna en nins i nines i una de les principals causes de visita a l’hospital. Pensem que com que és un contingut que no trobem en el Currículum d’Educació Primària de les Illes Balears és fonamental treballar – ho a classe, perquè els alumnes coneguin què és, aprenguin com i per què es produeix i què han de fer per trobar – se millor. Una de les característiques d’aquest material és donar una visió diferent a l’alumnat sobre l’aprenentatge i al professorat sobre l’ensenyament. El rol del docent en aquest material és el de guia, possibilitant així a l’alumnat un aprenentatge significatiu. Aquest material està pensat per desenvolupar – se tant individualment com en grup, fomentant el treball autònom i cooperatiu entre alumnes. Estructura del material: document annex. 2
 4. 4. 3. Guia d’ús didàctic i planificació. Destinataris: aquest projecte està destinat a l’alumnat de segon cicle d’Educació Primària, més concretament a la segona etapa d’aquest cicle; quart curs d’Educació Primària. El grup està format per 24 alumnes, dels quals dos alumnes estan diagnosticats amb TDAH, un alumne/a amb dislèxia i un/a altre amb discalcúlia. Per poder tenir un coneixement sobre les característiques de tots i cadascun dels participants, ens hem basat en els diferents estadis que proposa Jean William Fritz Piaget. En concret, en el nostre cas ens centrem en l’Estadi d’Operacions Concretes (7 – 11 anys). Quan es parla aquí d'operacions es fa referència a les operacions lògiques usades per a la resolució de problemes. El nen en aquesta fase o estadi ja no només usa el símbol, és capaç d'usar els símbols d'una manera lògica i, a través de la capacitat de conservar, arribar a generalitzacions més concretes. A l’Estadi d’Operacions Concretes han adquirit la conservació anterior, la classificació, la seriació (saber ordenar en diferents tamanys), utilitza els termes major que i menor que, saben fer les inclusions de classes (les roses i les margalides són flors), i la reversibilitat (saber contar). Està adaptat a tot tipus d’alumnat, exceptuant a aquells que puguin tenir una deficiència auditiva o visual. Per poder – ho adaptar, totes les lletres que apareixen estan escrites en Verdana, ja que aquesta font facilita la lectura i la comprensió de l’escrit. També, per facilitar l’accés a l’alumnat, totes les diapositives tenen un fons blanc que permet una millor visualització de tot el contingut. Per a la utilització d’aquest material, tant l’alumnat com el professorat que el treballi haurà de saber / conèixer:  Coneixements previs: pel que fa a l’alumnat, no és necessari que aquest tengui uns coneixements profunds sobre el tema tractat, però sí és convenient que tenguin uns mínims coneixements sobre l’asma i les seves característiques (de manera bàsica) per a dur a terme un correcte funcionament d’algunes de les activitats que es treballen en aquest material multimèdia. Per altra banda, el docent implicat en el projecte, ha de saber què és, les característiques... en definitiva, una visió global sobre l’asma. 3
 5. 5. A continuació us adjuntem uns links amb informació bàsica per poder dur a terme aquest projecte de forma adequada: o http://alumnos.uclm.es/formacion/manuales/powerpoint.pdf o http://www.bgsu.edu/downloads/cio/file85354.pdf o http://www.lib.umich.edu/files/services/exploratory/pdfs/powerpoint 2011MAC.pdf  Habilitats: per a un correcte ús del material multimèdia, tant el docent implicat com l’alumnat, han de tenir habilitats bàsiques en el maneig de l’ordinador. De totes maneres, aquest material és molt intuitïu i fàcil de manejar, per tant, no és necessari que es tenguin coneixements específics de Power Point. Competències (objectius i continguts didàctics): els objectius i continguts didàctics exposats a continuació estan extrets directament del Currículum d’Educació Primària de les Illes Balears, concretament a l’àrea de Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural, a l’àrea de Llengua Catalana i Literatura i finalment, a l’àrea d’Educació Artística.  Objectius didàctics: o Comportar – se d'acord amb els hàbits de salut i cura personal que es deriven del coneixement del cos humà, amb una actitud d’acceptació crítica i de respecte per les diferències individuals (edat, sexe, característiques físiques i personalitat). o Participar activament en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials que condueixin a l’adopció d’un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. o Mantenir una actitud de recerca personal i/o col·lectiva, articulant la percepció, la imaginació, la indagació i la sensibilitat i reflexionant a l’hora de realitzar i gaudir de diferents produccions artístiques. o Posar – se en situació de viure la música: cantar, escoltar, ballar i interpretar, mantenint una actitud receptiva cap a l’expressió musical i les seves manifestacions. o Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la 4
 6. 6. comunicació en les quals intervenen la imatge i el so. Descobrir – hi significats d’interès expressiu i estètic i utilitzar – los com a recursos per a l’observació, la recerca d’informació i l’elaboració de produccions pròpies, ja sigui de manera autònoma o en combinació amb altres mitjans i materials. o Desenvolupar una relació d’autoconfiança amb la producció artística personal, respectant les creacions pròpies i les dels altres, desenvolupant capacitats de diàleg i sabent rebre i expressar crítiques i opinions constructives o Expressar – se oralment i per escrit de manera adequada en els diversos contextos de l'activitat social i cultural per satisfer necessitats de comunicació i explorar camins que desenvolupin la sensibilitat, la creativitat i l'estètica. o Participar en diverses situacions de comunicació i utilitzar la llengua de manera adequada en l'activitat social i cultural, aplicant les regles bàsiques de la comunicació i adoptant una actitud respectuosa i de cooperació, per prendre consciència dels propis sentiments i idees i per controlar la pròpia conducta.  Continguts didàctics: o Identificació dels sentits, dels seus òrgans, funcions i del paper que desenvolupen en la relació amb altres éssers humans i amb el món, adoptant els hàbits d'higiene que requereixen. o Adopció d’hàbits saludables d’alimentació, d’higiene, exercici físic, descans, utilització del temps lliure, etc., detectant i prevenint riscs per a la salut. o Actitud crítica davant les pràctiques socials que perjudiquen el desenvolupament sa i obstaculitzen el comportament responsable per la salut. o Elaboració de produccions musicals. o Comprensió i identificació de la informació rellevant en textos de situacions quotidianes de relació social (correspondència escolar, cartells, horaris, regles de joc, etc.). 5
 7. 7. o Construcció de figures geomètriques planes a partir de dades i de cossos geomètrics a partir d’un desenvolupament. Exploració de formes geomètriques elementals. Metodologia: pel que fa a la metodologia d’aquest material multimèdia, podem destacar la importància que volem donar a l’aprenentatge significatiu i útil per a la vida diària i quotidiana dels alumnes amb continguts que no siguin de caire curricular, i que considerem que, en aquest cas, són igual d’importants. A més, volem potenciar un aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu entre tots els alumnes, sense cap tipus de discriminació i que aquest prenguin un rol actiu i participatiu, ja que els mestres només s’encarregaran de guiar el procés d’ensenyament – aprenentatge dels alumnes i resoldre possibles dubtes o problemes tècnics que puguin sorgir. També volem destacar que hem volgut fer un material senzill i pràctic, a l’hora que interactiu i que proporcioni feedbacks als alumnes. Pensem que aquesta temàtica, com és molt complexa i global, s’ha d’intentar abastar o tractar de la manera més propera i adient pels alumnes sense haver d’emprar tecnicismes o un vocabulari que no s’adapti als esquemes mentals que posseeixen. En el nostre material multimèdia es treballa des de dues concepcions diferents. Per una banda, podem dir que és informatiu ja que proporciona a l’alumnat la informació necessària per poder passar a la següent concepció: la conscienciació. Com hem comentat anteriorment, els continguts que trobem dins el material s’agrupen dins quatre grups. Dins cada apartat, trobem uns objectius i uns continguts específics relacionats amb el tema que tractem.  La història de Pumu: o Objectiu: fomentar la creativitat dels infants i conscienciar – los de les dificultats que poden patir els nins/es amb asma. o Contingut: invenció d’una història a partir del conte llegit.  L’himne de Hen Suyên: o Objectiu: desenvolupar l’Educació Musical i Artística. o Contingut: creació d’una cançó partint de la pròpia imaginació.  Coneixem el nostre cos: o Objectiu: conèixer les parts del Sistema Respiratori. o Contingut: relació de les parts del cos amb l’asma. 6
 8. 8.  L’asma i les seves llengües: o Objectiu: despertar la curiositat de l’infant. o Contingut: investigació de les diferents accepcions de l’asma. Avaluació del material: el nostre material multimèdia està adequat a l’alumnat del segon cicle d’Educació Primària. Aquests continguts són dinàmics i entretinguts, ja que no hi ha massa text i moltes imatges per tot arreu. El que no conté el material són esquemes organitzatius del material i el temari, però trobem que tampoc és massa necessari ja que el material multimèdia elaborat té una fàcil conducció i, per tant, l’alumnat pot seguir sense dificultat el que hi ha. El material es pot caracteritzar per tenir una presència molt divertida, ja que consta de colors vius i atractius pels infants, a més, en Pumu està totalment adaptat a l’edat de l’alumnat a qui va dirigit, per tant, augmenta la motivació d’aquest alumnat per realitzar el material. En aquest sentit, l’alumnat té l’oportunitat de ser ell mateix el guia i el responsable del seu aprenentatge, ja que el material multimèdia permet flexibilitat, és a dir, l’alumnat no té perquè seguir una estructura concreta, ja que cada un pot fer servir el seu propi itinerari. Aquest material fomenta el treball cooperatiu, ja que si es fa dins l’aula es poden ajudar entre ells mateixos i l’aprenentatge significatiu perquè és el propi alumne/a qui elegeix quin camí seguir per dur a terme el seu aprenentatge sent el professor un guia, així com també fomenta l’autoaprenentatge de cada alumne/a. Alguna cosa negativa que podem trobar però que en la Societat de la Informació en la que vivim és fàcil posar remei, perquè qui més qui manco pot accedir a ell, és que cada alumne/a necessita d’un ordinador (ja sigui portàtil o sobretaula) per poder visualitzar i, per tant, poder realitzar el material multimèdia. A continuació, proposem dues taules d’avaluació: una que fa referència a l’avaluació del material per part del professorat; i l’altre que correspon a l’avaluació del material per part de l’alumnat. 7
 9. 9. AVALUACIÓ A REALITZAR PER PART DEL DOCENT/S IMPLICAT/S FUNCIONS I UTILITAT Molt Bona Regular Malament bona Didàcticament funcional Adequada estructura de la informació Fàcil maneig Facilitat de instal·lació Adaptabilitat didàctica Utilització de diferents llengües Distància transaccional Documentació Servei de suport Crèdits Presencia de publicitat QUALITAT TÈCNICA I ESTÈTICA Molt Bona Regular Malament bona Entorn audiovisual (àudio, vídeo, estructuració dels imatges...) Elements multimèdia Qualitat i continguts Estructura i navegació per les activitats Hipertext Interacció Velocitat Originalitat i ús de tecnologia avançada Sincronització QUALITAT D’EXECUCIÓ 8
 10. 10. Molt Bona Regular Malament bona Qualitat de presentació Comoditat d’utilització Funcionament del material Funcionament dels enllaços Adequació als destinataris ASPECTES PEDAGÒGICS Molt Bona Regular Malament bona Objectius especificats Nivell de motivació Recursos disponibles Esquemes organitzatius Exercicis Altres recursos integrats Adequació dels continguts Caràcter complet (proporciona tot el necessari per aprendre) Tutorització i avaluació Originalitat de les activitats Foment de l’auto aprenentatge Treball cooperatiu Aprenentatge significatiu GRAU D’INTERACTIVITAT Molt Bona Regular Malament Bona Regular Malament bona Grau d’intervenció sobre el programa Nivell d’interactivitat alumnat-MM Nivell d’interactivitat professorat-MM COST ECONÒMIC Molt bona 9
 11. 11. Rendibilitat del programa Prestacions del programa Cost d’obtenció del programa OBSERVACIONS VALORACIÓ Molt Bona Regular Malament bona Qualitat tècnica i estètica Qualitat d’execució Aspectes pedagògics Grau d’interactivitat Cost econòmic 10
 12. 12. AVALUACIÓ A REALITZAR PER PART DEL L’ALUMNAT FUNCIONS I UTILITAT Molt Bona Regular Malament bona Fàcil maneig Facilitat de instal·lació Utilització de diferents llengües QUALITAT TÈCNICA I ESTÈTICA Entorn audiovisual (àudio, vídeo, imatges...) Estructura i navegació per les activitats Velocitat QUALITAT D’EXECUCIÓ Qualitat de presentació Comoditat d’utilització Funcionament del material Funcionament dels enllaços ASPECTES PEDAGÒGICS Nivell de motivació Exercicis Originalitat de les activitats OBSERVACIONS 11
 13. 13. ANNEX 1: Estructura del material 12

×