Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares 4rt

588 views

Published on

Reunió pares

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió pares 4rt

 1. 1. REUNIÓ DE 4rt CURS 2011-2012
 2. 2. <ul><li>Tutores i Mestres especialistes </li></ul><ul><li>Tutora de 4rt: Rosa Gonzàlez </li></ul><ul><li>Especialistes d’anglès: Bàrbara (anglès) i Carolina (Science) </li></ul><ul><li>Especialista de música: Rosa </li></ul><ul><li>Especialista d’educació física: Nacho </li></ul><ul><li>Especialista d’educació especial: Susana </li></ul><ul><li>Suports: </li></ul><ul><li>Reforç: Juanan i Belén </li></ul><ul><li>Càlcul i operacions : Imma </li></ul><ul><li>Ressolució de problemes i hort : Jon </li></ul>
 3. 3. Característiques evolutives <ul><li>Els nens i nenes de 4rt ja són més madurs i cal tenir-ho en compte a l’hora d’actuar, tant des de l’escola, com des de casa: </li></ul><ul><li>Són capaços d’assumir responsabilitats i fer moltes coses autònomament. </li></ul><ul><li>Necessiten hàbits (escoltar amb atenció, mirar quan se’ls parla, estar asseguts per fer una feina, fer bé la fila, ...) </li></ul><ul><li>Necessiten normes (de conducta, d’actitud,...) </li></ul><ul><li>Saben diferenciar el què està bé del que està malament. Saben preveure les conseqüències dels seus fets, per tant, cal ensenyar-los a reflexionar parlant amb ells, per aprendre com comportar-se la propera vegada que s’hi trobin amb una situació similar. </li></ul>
 4. 4. Hàbits de treball <ul><li>Cada matí entren a classe amb l’agenda; si tenen alguna nota de la família, l’ensenyen a la mestra, i si no, la guarden al calaix. </li></ul><ul><li>Cal demanar la paraula per parlar, aixecant la mà, i donarem molta importància a com hem d’escoltar els companys (amb atenció, mirant a qui parla,...) </li></ul><ul><li>No es podrà interrompre una classe per anar al lavabo o beure aigua, només s’hi podrà anar si és una urgència. S’ha d’anar a casa, abans de sortir. I també insistim d’anar-hi durant l’esbarjo. </li></ul><ul><li>Fomentarem el treball en equip, per tal de promoure la cohesió de grup, la relació entre els/les alumnes i el desenvolupament d’habilitats socials. </li></ul><ul><li>Alres: Els matins que són amb la tutora es llegirà la llibreta dels sentiments, si algú té la necessitat de compartir alguna emoció amb la resta del grup. </li></ul>
 5. 5. Agenda <ul><li>És una eina de comunicació família-escola. </li></ul><ul><li>Sempre ha d’anar de casa a l’escola. </li></ul><ul><li>S’ha d’ensenyar al matí si hi ha notes de la família. </li></ul><ul><li>Les famílies miraran l’agenda del seu fill/a, cada dia. </li></ul>
 6. 6. Àrees d’aprenentatge ÀREES Matemàtiques Llengua catalana LLengua castellana Anglès Coneixement del medi Educació Física Educació Artística: Ed. Musical Visual i Plàstica
 7. 7. 4rt HORARI 4RT Curs : 2011-2012 9-10 CATALÀ: TIP. TEXTOS INF/ANG 1/2 CATALÀ LECTURA/ BIBLIOTECA CATALÀ 10-11 SCIENCE INF/ANG 1/2 MATES ANGLÈS ANGLÈS 11-11’30 P A T I 11’30-12’30 MATES ED. FÍSICA MÚSICA MATES. OPERAC. RP/ CÀLCUL 3-3’45 ÉDUCACIÓ FISICA CASTELLÀ RES. PROB EXPERIMENTS CASTELLÀ TUTORIA 3’45-4’30 EDUCACIÓ FISICA MEDI HORT/ DICTAT PLÀSTICA LECTURA
 8. 8. <ul><li>Les COMPETÈNCIES BÀSIQUES com a marc de referència curricular. </li></ul><ul><li>Segons el currículum vigent, les competències bàsiques són l’eix vertebrador del procés educatiu. Un currículum per competències significa ensenyar a aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. </li></ul><ul><li>“ Ser competent implica utilitzar de manera efectiva coneixements, habilitats i actituds en contextos diferents.” </li></ul><ul><li>La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques. </li></ul><ul><li>Hi ha dos grups de competències bàsiques: TRANSVERSALS i ESPECÍFIQUES </li></ul><ul><li>Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>COMPETÈNCIES BÀSIQUES </li></ul><ul><li>Per a l’educació obligatòria, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents: </li></ul><ul><li>COMPETÈNCIES TRANSVERSALS: </li></ul><ul><ul><li>Competències comunicatives </li></ul></ul><ul><li>1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual </li></ul><ul><li>2. Competència artística i cultural </li></ul><ul><ul><li>Competències metodològiques </li></ul></ul><ul><li>3. Tractament de la informació i competència digital </li></ul><ul><li>4. Competència matemàtica </li></ul><ul><li>5. Competència d’aprendre a aprendre </li></ul><ul><ul><li>Competències personals </li></ul></ul><ul><li>6. Competència d’autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><li>COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES PER CONVIURE I HABITAR EL MÓN </li></ul><ul><ul><ul><li>7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8. Competència social i ciutadana </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Llengua Catalana <ul><li>Expressió oral : Han de ser capaços d’expressar-se en català dins de la classe, fer diferents tipus de converses, diàlegs, reproduir poesies, endevinalles, frases fetes.... </li></ul><ul><li>Expressió escrita : Han de ser capaços d’escriure correctament paraules, frases i textos senzills començant a respectar les normes d’ortografia . Elaboració de narracions curtes, cartes, notes, receptes... </li></ul><ul><li>Comprensió oral i escrita: Han de ser capaços d’escoltar amb atenció i comprendre el missatge oral dels qui l’envolten i fer una bona comprensió de les lectures. </li></ul><ul><ul><ul><li>Lectura: Cal treballar la velocitat i l’entonació. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. DEURES <ul><li>Objectiu: fomentar l’hàbit de treball i la responsabilitat. </li></ul><ul><li>Cal que tinguin un lloc per fer els deures, sense elements de distracció (hàbit). </li></ul><ul><li>Cal vetllar per una bona presentació, bona lletra, dibuixos pintats amb fusta o plastidecors, escrits amb llapis (no bolígraf), anirem introduïnt el bolígraf paulatinament,… </li></ul><ul><li>L’interés que demostra la família és fonamental perquè els nens i nenes tambén es mostrin interessats per aprendre i fer les feines. </li></ul>
 12. 12. Atenció a la diversitat <ul><li>DESDOBLAMENTS </li></ul><ul><li>SUPORTS </li></ul><ul><li>GRUPS: C. Del Medi. </li></ul><ul><li>MESTRA D’EDUCACIÓ ESPECIAL: a l’aula i a l’aula d’aprendre més, algunes hores a la setmana </li></ul>
 13. 13. FUNCIONAMENT DEL CENTRE <ul><li>-Puntualitat: Els alumnes que arribin tard, vindran fins a la classe sense la família. </li></ul><ul><li>Les faltes d'assistència s'han de justificar per escrit a l’agenda. Si falta més de 2 dies cal portar justificant del metge. </li></ul><ul><li>Per donar medicaments cal la recepta del metge on s’especifiqui la dosi i els dies del tractament. Cal omplir el paper dels medicaments. </li></ul><ul><li>Recomanem esmorzar abans de venir a escola. Des de l’escola es promouen els esmorzars saludables (entrepans i fruita). </li></ul><ul><li>No es poden portar joguines, ni llaminadures, ni diners. </li></ul><ul><li>-No es repartiran invitacions d'aniversari 8dins de l’aula) si no és per la totalitat de la classe. </li></ul>
 14. 14. Relació família-escola Informes : Hi haurà 1 informe al finalitzar cada trimestre. Qualsevol canvi: domicili, telèfon, etc. s’ha de comunicar a l’escola ja sigui a través de l’agenda o directament a secretaria. Entrevistes: Divendres, de 12’30 a 13’30
 15. 15. Sortides: formen part de l’aprenentatge i són obligatòries, donat que no utilitzem llibres de text. Tots els alumnes han de venir. CICLE MITJÀ NIVELL TRIMESTRE LLOC DATA 4RT 1er Tallers al nostre hort. Casal d’avis MIR Museu Abelló. Mollet del Vallès La fàbrica de l’aigua (per confirmar) L’arbre de la diversitat i Els drets dels infants ( a l’aula) 11/11/11 16/12/11 2on Ecorecicla.Taller expressió artística. Fundació Tàpies Barcelona (data per determinar) Higiene postural (a l’escola) Un món d’aigua (Parc de les aigües) (per confirmar) 7/03/12 10/01/12 3er Colònies a l’Escola del Cel. Teatre anglès . Freaky. Del 9 a l’ 11 de Maig 2012 17/05/12
 16. 16. Autoritzacions i pagaments Cal tornar l’autorització signada en el plaç indicat, per tal que el nen o la nena puguin venir a l’excursió.
 17. 17. A través de la web de l’escola, podreu entrar al blog de cicle mitjà i al de música. www.xtec.cat/ceipelturomontcada/ BLOG DE CICLE MITJÀ i WEB DE L’ESCOLA

×