SlideShare a Scribd company logo

Raadskrant.Voorschoten

Deze interviews zijn geschreven in opdracht van Beguin Media Totaal Rijswijk.

1 of 4
Download to read offline
Voorschoten op weg naar
‘Oase in de Randstad’
‘Eerste klas wonen en winkelen’
‘Dorp voor jong en oud’
2010Een tussenstand
Raadskrant www.voorschoten.nl
Fractievoorzitter D66 Freddy Blommers en ondernemer SietoWolters:
‘Eersteklas wonen, eersteklas winkelen’
Burgers goed informeren en in openheid overleggen.
Dat is burgerparticipatie, als het aan D66 ligt.
‘Als oppositiepartij met één zetel hebben we een aantal
zaken op dit gebied bereikt’, weet fractievoorzitter Freddy
Blommers.‘Dat zijn de live uitzendingen van de
raadsvergaderingen op internet en de wijziging in de
vergaderstructuur, waardoor interactie met de burger
mogelijk wordt. Op weg naar 2010 willen we werken aan een
financieel stabiele gemeente, een goed woonklimaat en een
bruisend centrum.’
Nieuwbouw scholen
Freddy Blommers wil dat het college de daad bij het woord
voegt voor betere huisvesting van de basisscholen.‘Al eerder
dienden wij een motie in om vaart te zetten achter nieuwbouw
voor Het Kompas, DeVink en De Regenboog. De vertraging
komt door discussies over de fietsenstalling of de grootte van
het schoolplein. Ik zou zeggen ‘laten we onze verantwoordelijk-
heid nemen en die zaken gewoon regelen. Op korte termijn.
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in een deugdelijk
schoolgebouw’.
Tenslotte pleit Wolters voor bouw van bedrijven of industrie
langs de spoorlijn.‘Dan zou een gebiedsdeel van de Dobbewijk
vrij kunnen komen voor fraaie woningbouw, mét uitzicht op de
weilanden. Ik meld mij hierbij aan als eerste koper.’
Sieto Wolters,Voorschotense ondernemer en eigenaar van
Perez Perzische tapijten, ziet het nut van inspraak slechts
beperkt terug.‘Ik ben bij verschillende bijeenkomsten geweest,
onder meer in hotel-restaurant De Gouden Leeuw over
parkeren in het centrum. Dan denk je een vinger in de pap
te hebben, maar het is wel een heel klein vingertje.’ Indien
voldoende burgers hun mond open doen, heeft inspraak wel
effect, meent Freddy Blommers.‘Zo zijn er oversteekplaatsen
in het plan Traverse gekomen en zijn parkeerplaatsen in dat
ontwerp teruggekomen.’ Aan de andere kant geeft Wolters
aan dat burgers vaak naar hun eigen belang kijken en niet naar
het algemeen belang.‘Kijk, en daar hebben we volksvertegen-
woordigers voor. Zij wegen alle belangen af. Het mag niet zo
zijn dat de harde schreeuwers het gelijk aan hun kant krijgen.’
Blommers vindt dat de gemeente nog vaak stilzwijgend ‘aan-
hoort’ in plaats van ‘luistert’.‘Het ivoren toren-gedrag moet
verder afnemen.’
Afwikkeling centrumplannen
Zaken waar D66 zich hard voor maakt, zijn goede woonruim-
te, controle op onderhoud van het openbaar gebied en een
bruisend centrum. Blommers:‘Een aantrekkelijk centrum voor
het publiek, maar ook voor ondernemers. De rol van de
gemeente is wat mij betreft een faciliterende. Zorg dat
parkeervoorzieningen en straatmeubilair in orde zijn.’ Ook
Wolters ziet als burger en winkelier het belang van een goed
centrum:‘In de plannen staat een uitbreiding van de totale
winkeloppervlakte van 6.000 vierkante meter. Dat vind ik
prima, maar dan moet wel voor evenredig extra parkeer-
ruimte worden gezorgd.’
‘Ook de aanpak van Albert Heijn en Rabobank moet snel
gebeuren. Geef het centrum weer een kop en een staart’,
vindt Blommers.‘Niets is zo slecht voor een centrum als dat
je aanrijdt op een bouwput of op leegstaande gebouwen.
D66 wil afwikkeling zien van die plannen.’ ‘Heel praktisch zou
verder zijn als de gemeente de uitvoering van graafwerk-
zaamheden controleert’, vindt Wolters.‘Nu blijft na graafwerk
vaak een rommelige straat over. Dat is gewoon simpel op te
lossen.’
Voorschoten op weg naar 2010
Profiel raadslid
Naam: Freddy Blommers
Partij: D66
Geboren in: Rotterdam, 1971
Opgeleid tot: Musicoloog
Raadslid sinds: 2002
Drive voor
volksvertegenwoordiging:
Idealisme, interessante
onderwerpen
Standbeeld inVoorschoten:
voor wie? Alle vrijwilligers
Welk onderwerp kan naar de
maan? Oude schoolgebouwen
Voorschoten in 2010 =
D66 in het college, ideeën
verwezenlijken
Profiel burger
Naam: Sieto Wolters
Partijvoorkeur: Zwevende
Geboren in: Beverwijk, 1970
Opgeleid tot: Ondernemer
Betrokken inVoorschoten bij: Het
Centrum
Standbeeld inVoorschoten: voor wie?
Degene die parkeerbeleid goed regelt
Welk onderwerp kan naar de maan?
Huis vanVoorschoten
Voorschoten in 2010 = Een bruisend
centrum
‘Kop en staart aan
het centrum’
GroenLinks-fractievoorzitter Leo Maat en burger Jan Schröder:
‘Voorschoten moet een lommerrijke
gemeente blijven’
Behoud en onderhoud van groen. Dat is een onderwerp dat
hoog op het lijstje staat van Leo Maat (GroenLinks).‘Voor-
schoten is een lommerrijke gemeente en dat moet zo blij-
ven.’ Maat is best tevreden over hetgeen GroenLinks heeft
bereikt sinds de verkiezingen van 2006.‘Vanaf het begin heb-
ben wij de plannen voor een snelweg door het dorp voor de
Rijnlandroute afgewezen. Met blijven hameren op alternatie-
ven hebben we het voor elkaar dat de meerderheid van de
gemeenteraad de weg afwijst.’
woningen voor de jongeren vindt Schröder ook heel belangrijk.
‘Ik vind het een schande dat de jeugd hier niet kan blijven wo-
nen. Goede en betaalbare huisvesting voor jongeren zou echt
iets zijn waarvoor de gemeente zich hard moet maken.’
Maat staat achter de stelling ‘de gemeente maak je samen’,
hoewel Schröder nog niet zoveel merkt van het betrekken van
burgers. Maat:‘Je kunt als politiek de samenleving niet naar je
hand zetten. Je hebt de betrokkenheid van burgers nodig om
iets tot stand te brengen.Wij vinden die samenwerking zeer
belangrijk. In de fractie hebben we ook altijd ruimte om bezoe-
kers te ontvangen.Voorschotenaren hebben vaak verrassend
goede ideeën, omdat zij de kenners zijn van de praktijk.’
Jan Schröder, gepensioneerd inwoner vanVoorschoten, vindt
ook datVoorschoten zijn groene karakter moet behouden.
‘In de Oranjeboomstraat moet de groenstrook wijken voor
vier extra parkeerplekken.We zijn daar als bewoners massaal
tegen in opstand gekomen.’
Over het parkeervrij maken van deVoorstraat verschillen
de heren van mening. Maat wil helemaal geen auto’s in het
centrum en Schröder vindt het een ‘overdreven maatregel’.
‘Ik ben nu al niet zo gecharmeerd van deVoorstraat; hij is
totaal niet levendig. Zonder auto’s wordt het helemaal een
dooie boel.’ Maat is van mening dat het dorpsgezicht flink zal
verbeteren zonder al het blik langs de weg.‘Bovendien vinden
wij dat je niet voor elk wissewasje de auto moet pakken.’
Traverse
De vernieuwing van de Traverse is iets waar GroenLinks
tevreden over is.‘Er is veel aandacht voor fietsers in de vorm
van brede, lichte fietspaden en rotondes.’ Schröder is daar
ook blij mee.‘Maar er moet ook aandacht komen voor de
slechte en verzakte stoepen in het centrum en de buiten-
wijken.’
Groene lijn
Er is ook een aantal zaken dat (nog) niet is bereikt, zoals een
voorstel voor ideëel bankieren en het klimaatneutraal maken
vanVoorschoten. Maat:‘Het besluit is gevallen dat te gaan
doen en de financiering is ook rond, maar het moet nu nog
concreet worden ingevuld. Er is momenteel een onderzoeks-
bureau bezig met het opstellen van een langetermijnplanning.’
Energiebesparing staat bij GroenLinks hoog op de agenda:
‘Dat is een groene lijn door ons beleid.’
Thuiszorg
Ook wat de Wmo betreft is Maat redelijk tevreden.‘Het
gaat niet slecht met de thuiszorg in deze gemeente, maar we
moeten wel een vinger aan de pols blijven houden.’ Schröder
is het hier niet mee eens.‘Mijn vrouw zit in de thuiszorg en zij
maakt zich grote zorgen. Het gaat volgens haar steeds meer
om geld in plaats van zorg.’ Ouderenbeleid en betaalbare
9 Voorschoten op weg naar 2010
Profiel raadslid
Naam: Leo Maat
Partij: GroenLinks
Geboren in: Leiden, 1955
Opgeleid tot: Onderwijzer,
beroep voorlichter
Raadslid sinds: 2006
Drive voor volksvertegen-
woordiging: Als burger je mening
ventileren
Standbeeld inVoorschoten:
voor wie? De markante Joop
Peeters en Piet de ijsboer
Welk onderwerp kan naar de
maan? Bezuinigen op groen
Voorschoten in 2010 = Nog
groener, socialer en zorgzamer
Profiel burger
Naam: Jan Schröder.
Partijvoorkeur: wisselend,
D66/GroenLinks
Geboren in: Rotterdam, 1941
Opgeleid tot: Graficus, nu
gepensioneerd
Betrokken inVoorschoten bij: Bridge-
club Alettahof
Standbeeld inVoorschoten: voor wie?
Een goede vriend - een
Voorschotenaar - die er helaas niet meer is
Welk onderwerp kan naar de maan?
Het parkeerbeleid van B&W
Voorschoten in 2010 = Terug naar het
dorp van tien jaar geleden
‘Niet voor elk wissewasje
de auto pakken’
Raadslid Bianca Bremer en jongerenwerker Daisy Saunier:
‘Geef jongeren een hangplek en iedereen is blij’
Er moet nog veel gebeuren inVoorschoten, met name voor
de jeugd, vindt Bianca Bremer, fractievoorzitter van de ge-
lijknamige lijst. Daisy Saunier, inwoner van de gemeente en
jongerenwerker is het daar helemaal mee eens.‘Jongeren
hebben hier niet veel faciliteiten. Geef ze een hangplek en
iedereen is blij.’Volgens jongerenwerker Saunier is er vorig
jaar al wel wat gedaan voor de jongeren, onder meer door
de inzet van Bremer en een aantal collega-raadsleden.‘Dat
was erg leuk, maar niet voldoende. Een oplossing zou een
Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) kunnen zijn.’
Voorzieningen
Saunier en Bremer maken zich allebei druk over het ontbreken
van voorzieningen voor jongeren. Bremer: ’Ik kan me voorstel-
len dat groepen hangjongeren mensen afschrikken. Ze staan
in het park of hangen rond in de wijk. Meestal zijn het heel
normale jongeren die even gezellig met elkaar staan te praten.
Omdat er geen voorzieningen voor ze zijn, zoeken ze echter
hun heil op straat.’
Scholen zouden daar wat Bremer en Saunier betreft best een
rol in kunnen spelen.‘Kinderen die nu op de basisschool zitten,
zijn onze toekomstige jongeren. Scholen hebben misschien ook
ideeën hoe we dit probleem kunnen oplossen.’
Samenwerken, een betere afstemming en goede communica-
tie vindt Bremer erg belangrijk.‘Ik zal een voorbeeld geven
waarbij dat mis gaat. Hier in de buurt wordt de riolering
vernieuwd en een stuk verderop wordt een nieuwe woon-
wijk gebouwd. In verband met diverse werkzaamheden zijn
bovendien veel omliggende straten afgesloten.Waar moet het
werkverkeer naar toe? Het gemeentelijk apparaat luistert nog
te weinig. Men werkt soms langs elkaar heen en volgens mij
kunnen zaken sneller afgewikkeld worden.’
Toegankelijke wegen
Langlopende vergunningaanvragen, scholen met ventilatiepro-
blemen die op nieuwbouw wachten, en slechte bestrating zijn
haar een doorn in het oog.‘Wegen moeten goed toeganke-
lijk zijn voor iedereen.Voorschoten is een mooi dorp, maar
we hebben hier en daar slechte straten en stoepen en veel
overhangend groen.’ Saunier:‘Ja, ik kan dat bevestigen. Mijn
moeder heeft een tijdje in een rolstoel gezeten en dat was
heel lastig. Het onderhoud kan echt beter.’
‘Dat geldt ook voor het onderhoud van de speeltuintjes’,
aldus Bremer, die graag meer speelplekken voor kinderen wil
hebben inVoorschoten. Saunier knikt:‘Sommige speeltuintjes
en speeltoestellen zijn inderdaad gevaarlijk. Daar moet goed
naar worden gekeken.’
Contact
Burgerparticipatie is wat Bremer betreft ‘een groot goed’.
‘Maar je moet het wel gebruiken en dat gebeurt nog te
weinig.’ Ze maakt zelf contact op straat of via Internet.‘En
mensen weten mij ook te vinden. Ik zat tot voor kort bij de
VVD en ben een half jaar geleden in mijn eentje verder ge-
gaan. Ik heb daar veel positieve reacties op ontvangen. Ik blijf
een rasechte liberaal, maar ik wil wel dat zaken gebeuren die
goed zijn voor het dorp. Ik moet de rest van de raad mee zien
te krijgen.’
Saunier wil ook wel meedenken met de gemeente.‘Maar dan
moeten ze er wel iets mee doen. Een paar jaar geleden was
er een jongerengroep die zou mogen meepraten, maar wij
kregen de indruk dat met onze ideeën weinig werd gedaan.
Daarom zijn de jongeren op een gegeven moment gestopt.’
Voorschoten op weg naar 2010
Profiel raadslid
Naam: Bianca Bremer
Partij: Lijst Bremer
Geboren in: Westervoort, 1967
Opgeleid tot: Ambtenaar
Raadslid sinds: 2006
Drive voor volksvertegen-
woordiging: Frustraties burgers
Standbeeld inVoorschoten:
voor wie? Een symbolisch beeld
van en voor de inwoners van
Voorschoten
Welk onderwerp kan naar de
maan? Het huis vanVoorschoten
(16 miljoen)
Voorschoten in 2010 = Beter
dan nu
Profiel burger
Naam: Daisy Saunier
Partijvoorkeur: Geen
Geboren in: Leiden, 1985
Opgeleid tot: Jongerenwerker
Betrokken inVoorschoten bij: Kinderen
en jongeren
Standbeeld inVoorschoten: voor wie?
Niemand, ik vergeet degene die ik waardeer
zo ook niet
Welk onderwerp kan naar de maan?
Het Huis vanVoorschoten
Voorschoten in 2010 = Minder jongeren-
overlast door goede huisvesting

Recommended

Burgermeester profiel 291018
Burgermeester profiel 291018Burgermeester profiel 291018
Burgermeester profiel 291018Maarten Noordhoff
 
Verkiezingskrant PvdA LV 2018
Verkiezingskrant PvdA LV 2018Verkiezingskrant PvdA LV 2018
Verkiezingskrant PvdA LV 2018Jochem Streefkerk
 
1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002
1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 20021998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002
1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002Zernike College
 
Circulaire economie is vooral mensenwerk def
Circulaire economie is vooral mensenwerk defCirculaire economie is vooral mensenwerk def
Circulaire economie is vooral mensenwerk defbertblonk
 
Rkc huizen onderzoek burgerparticipatie - samen bouwen aan huizen - 6 juni ...
Rkc huizen  onderzoek burgerparticipatie - samen bouwen aan huizen - 6 juni ...Rkc huizen  onderzoek burgerparticipatie - samen bouwen aan huizen - 6 juni ...
Rkc huizen onderzoek burgerparticipatie - samen bouwen aan huizen - 6 juni ...Bart Litjens
 

More Related Content

What's hot

Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...
Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...
Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...MKW Platform
 
BB 24-2015 Lokaal geld rukt op
BB 24-2015 Lokaal geld rukt opBB 24-2015 Lokaal geld rukt op
BB 24-2015 Lokaal geld rukt opEric Schlangen
 
Coalitieakkoord 2010
Coalitieakkoord 2010Coalitieakkoord 2010
Coalitieakkoord 2010Bernisse
 
20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - web20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - webEdith Vos
 
Memorandum Jeugdraad Overijse
Memorandum Jeugdraad OverijseMemorandum Jeugdraad Overijse
Memorandum Jeugdraad OverijseJeroen Van San
 
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatiedef Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatieMarita Meulmeester
 
Online buurten workshop ict en ouderen antwerpen
Online buurten workshop ict en ouderen antwerpenOnline buurten workshop ict en ouderen antwerpen
Online buurten workshop ict en ouderen antwerpenmediawijsbe
 
Factsheet Zorgcentra de Betuwe
Factsheet Zorgcentra de BetuweFactsheet Zorgcentra de Betuwe
Factsheet Zorgcentra de Betuwemauritsbarendrecht
 
Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018 Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018 Sven Gatz
 
inkijkexemplaar Van de Raad naar de Straat
inkijkexemplaar Van de Raad naar de Straatinkijkexemplaar Van de Raad naar de Straat
inkijkexemplaar Van de Raad naar de StraatRen Blom
 
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De PolitiekDuale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De PolitiekBouwen is communiceren
 
Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010
Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010
Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010PRIMOnh
 
15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen
15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen
15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalenSAAMO Antwerpen vzw
 
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' 23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' Dovenschap
 
Sociaal en Ondernemend 2016 Movisie
Sociaal en Ondernemend 2016 MovisieSociaal en Ondernemend 2016 Movisie
Sociaal en Ondernemend 2016 MovisieEline Arisse
 
Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8
Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8
Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8Ygenwijs
 
Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015Astrid Hazelzet
 

What's hot (20)

Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...
Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...
Wij zijn trots - MKW woningbouwcorporaties werken aan leefbaarheid in kleine ...
 
BB 24-2015 Lokaal geld rukt op
BB 24-2015 Lokaal geld rukt opBB 24-2015 Lokaal geld rukt op
BB 24-2015 Lokaal geld rukt op
 
Coalitieakkoord 2010
Coalitieakkoord 2010Coalitieakkoord 2010
Coalitieakkoord 2010
 
20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - web20160823 MVO - Boekje methodiek - web
20160823 MVO - Boekje methodiek - web
 
Memorandum Jeugdraad Overijse
Memorandum Jeugdraad OverijseMemorandum Jeugdraad Overijse
Memorandum Jeugdraad Overijse
 
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatiedef Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
def Factsheet Samen Sterk in de wijk Vught Invoorzorg_eindevaluatie
 
Artikel Digitaal Bestuur
Artikel Digitaal BestuurArtikel Digitaal Bestuur
Artikel Digitaal Bestuur
 
Stadskrant_nummer25_2009
Stadskrant_nummer25_2009Stadskrant_nummer25_2009
Stadskrant_nummer25_2009
 
Online buurten workshop ict en ouderen antwerpen
Online buurten workshop ict en ouderen antwerpenOnline buurten workshop ict en ouderen antwerpen
Online buurten workshop ict en ouderen antwerpen
 
Factsheet Zorgcentra de Betuwe
Factsheet Zorgcentra de BetuweFactsheet Zorgcentra de Betuwe
Factsheet Zorgcentra de Betuwe
 
Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018 Programma MR Jette 2018
Programma MR Jette 2018
 
inkijkexemplaar Van de Raad naar de Straat
inkijkexemplaar Van de Raad naar de Straatinkijkexemplaar Van de Raad naar de Straat
inkijkexemplaar Van de Raad naar de Straat
 
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De PolitiekDuale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
Duale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek
 
Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010
Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010
Presentatie Werkexcursie Slootdorp 15 april 2010
 
15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen
15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen
15 jaar in sociale huisvesting 15 mensen, 15 woorden, 15 verhalen
 
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet' 23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
23 mei 2014 - lezing Bianca Prins ' Participatiewet'
 
Sessie 50 Kerntakendebat - wat is jeugdbeleid anno 2015?
Sessie 50 Kerntakendebat - wat is jeugdbeleid anno 2015?Sessie 50 Kerntakendebat - wat is jeugdbeleid anno 2015?
Sessie 50 Kerntakendebat - wat is jeugdbeleid anno 2015?
 
Sociaal en Ondernemend 2016 Movisie
Sociaal en Ondernemend 2016 MovisieSociaal en Ondernemend 2016 Movisie
Sociaal en Ondernemend 2016 Movisie
 
Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8
Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8
Interview Joris van Rest (LiveBuild) | Ygenwijs Magazine | Editie 8
 
Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015Van de bank aan de bak 2015
Van de bank aan de bak 2015
 

Viewers also liked (17)

Introducing process insight rev 1 short
Introducing process insight rev 1 shortIntroducing process insight rev 1 short
Introducing process insight rev 1 short
 
Plurales
PluralesPlurales
Plurales
 
Selectie Eigenhuis Keukenmagazine
Selectie Eigenhuis KeukenmagazineSelectie Eigenhuis Keukenmagazine
Selectie Eigenhuis Keukenmagazine
 
Maint nl2012ingrid2
Maint nl2012ingrid2Maint nl2012ingrid2
Maint nl2012ingrid2
 
Selectie magazine Keukenhome
Selectie magazine KeukenhomeSelectie magazine Keukenhome
Selectie magazine Keukenhome
 
Strooizout weermagazine
Strooizout weermagazineStrooizout weermagazine
Strooizout weermagazine
 
Introducing Process Insight Rev 8
Introducing Process Insight Rev 8Introducing Process Insight Rev 8
Introducing Process Insight Rev 8
 
I Maintain 01 2013
I Maintain 01 2013 I Maintain 01 2013
I Maintain 01 2013
 
A Bulletin.Nieuw
A Bulletin.NieuwA Bulletin.Nieuw
A Bulletin.Nieuw
 
Introducing process insight rev 1 short
Introducing process insight rev 1 shortIntroducing process insight rev 1 short
Introducing process insight rev 1 short
 
Overzicht werkervaring Ingrid Rompa
Overzicht werkervaring Ingrid RompaOverzicht werkervaring Ingrid Rompa
Overzicht werkervaring Ingrid Rompa
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Artikel Vlaams Tijdschrift Sportbeheer
Artikel Vlaams Tijdschrift SportbeheerArtikel Vlaams Tijdschrift Sportbeheer
Artikel Vlaams Tijdschrift Sportbeheer
 
Concreet van AB Zuid-Holland
Concreet van AB Zuid-HollandConcreet van AB Zuid-Holland
Concreet van AB Zuid-Holland
 
Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010
Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010
Jaarboekje UWV Werkbedrijf 2010
 
ABulletin februari 2009
ABulletin februari 2009ABulletin februari 2009
ABulletin februari 2009
 
Energie Besparen In Koopwoningen
Energie Besparen In KoopwoningenEnergie Besparen In Koopwoningen
Energie Besparen In Koopwoningen
 

Similar to Raadskrant.Voorschoten

20071130 Visie Bewonersparticipatie
20071130  Visie Bewonersparticipatie20071130  Visie Bewonersparticipatie
20071130 Visie BewonersparticipatieHenk_Struik
 
Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013
Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013
Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013CrisZomerdijk
 
2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]
2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]
2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]Mathilde Maijer
 
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’ Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’ Jo Horn
 
Ronde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomst
Ronde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomstRonde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomst
Ronde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomstCongrestival
 
Interview over opgaven gestuurd werken burgmeestersblad - december 2014
Interview over opgaven gestuurd werken  burgmeestersblad - december 2014Interview over opgaven gestuurd werken  burgmeestersblad - december 2014
Interview over opgaven gestuurd werken burgmeestersblad - december 2014Partners+Pröpper
 
Rapport regel die burgerinitiatieven bijlagen - december 2013 kl
Rapport regel die burgerinitiatieven  bijlagen - december 2013 klRapport regel die burgerinitiatieven  bijlagen - december 2013 kl
Rapport regel die burgerinitiatieven bijlagen - december 2013 klMark Verhijde
 
Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...
Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...
Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...Oliver de Leeuw
 
Wanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactie
Wanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactieWanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactie
Wanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactieBart Litjens
 
ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons?
ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons? ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons?
ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons? Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
 
Rode nieuwsflits juni 2019 PvdA LV
Rode nieuwsflits juni 2019 PvdA LVRode nieuwsflits juni 2019 PvdA LV
Rode nieuwsflits juni 2019 PvdA LVJochem Streefkerk
 
Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010EJWP
 

Similar to Raadskrant.Voorschoten (20)

20071130 Visie Bewonersparticipatie
20071130  Visie Bewonersparticipatie20071130  Visie Bewonersparticipatie
20071130 Visie Bewonersparticipatie
 
Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013
Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013
Burgerparticipatie Gemeente HlMR - Cris Zomerdijk - 2013
 
Burgerparticipatie
BurgerparticipatieBurgerparticipatie
Burgerparticipatie
 
2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]
2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]
2016BetoogPvdAKadernotajuni2016[1206]
 
vvd programma lr A3
vvd programma lr A3vvd programma lr A3
vvd programma lr A3
 
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’ Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
Bestuurlijke vernieuwing in Nederland: relevantie en schaal heroverwogen’
 
Ronde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomst
Ronde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomstRonde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomst
Ronde 2: Meedenken over de gemeente van de toekomst
 
Interview over opgaven gestuurd werken burgmeestersblad - december 2014
Interview over opgaven gestuurd werken  burgmeestersblad - december 2014Interview over opgaven gestuurd werken  burgmeestersblad - december 2014
Interview over opgaven gestuurd werken burgmeestersblad - december 2014
 
Rapport regel die burgerinitiatieven bijlagen - december 2013 kl
Rapport regel die burgerinitiatieven  bijlagen - december 2013 klRapport regel die burgerinitiatieven  bijlagen - december 2013 kl
Rapport regel die burgerinitiatieven bijlagen - december 2013 kl
 
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case HeuvellandInspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
Inspiratiemoment schepenen Roeselare case Heuvelland
 
Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...
Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...
Webcare bij gemeente Eindhoven: medemenselijkheid staat voorop (artikel op Fr...
 
Wanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactie
Wanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactieWanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactie
Wanneer werkt participatie? Een ontwikkelmodel voor inspraak en interactie
 
ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons?
ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons? ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons?
ppt 1 sessie 30 - wat leert het Cijferboek Lokaal Jeugdbeleid ons?
 
Rode nieuwsflits juni 2019 PvdA LV
Rode nieuwsflits juni 2019 PvdA LVRode nieuwsflits juni 2019 PvdA LV
Rode nieuwsflits juni 2019 PvdA LV
 
Dropzone juni 2023.pdf
Dropzone juni 2023.pdfDropzone juni 2023.pdf
Dropzone juni 2023.pdf
 
Wijkraadsvergadering 18 januari 2012
Wijkraadsvergadering 18 januari 2012Wijkraadsvergadering 18 januari 2012
Wijkraadsvergadering 18 januari 2012
 
Bestuursakkoord gemeente Altena 2019-2022
Bestuursakkoord gemeente Altena 2019-2022Bestuursakkoord gemeente Altena 2019-2022
Bestuursakkoord gemeente Altena 2019-2022
 
ppt sessie 29- beleidsparticipatie waar is dat goed voor?
ppt sessie 29- beleidsparticipatie waar is dat goed voor?ppt sessie 29- beleidsparticipatie waar is dat goed voor?
ppt sessie 29- beleidsparticipatie waar is dat goed voor?
 
Persnota actie voetbalverbod
Persnota actie voetbalverbodPersnota actie voetbalverbod
Persnota actie voetbalverbod
 
Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010Presentaties zwolle 17 juni 2010
Presentaties zwolle 17 juni 2010
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Raadskrant.Voorschoten

 • 1. Voorschoten op weg naar ‘Oase in de Randstad’ ‘Eerste klas wonen en winkelen’ ‘Dorp voor jong en oud’ 2010Een tussenstand Raadskrant www.voorschoten.nl
 • 2. Fractievoorzitter D66 Freddy Blommers en ondernemer SietoWolters: ‘Eersteklas wonen, eersteklas winkelen’ Burgers goed informeren en in openheid overleggen. Dat is burgerparticipatie, als het aan D66 ligt. ‘Als oppositiepartij met één zetel hebben we een aantal zaken op dit gebied bereikt’, weet fractievoorzitter Freddy Blommers.‘Dat zijn de live uitzendingen van de raadsvergaderingen op internet en de wijziging in de vergaderstructuur, waardoor interactie met de burger mogelijk wordt. Op weg naar 2010 willen we werken aan een financieel stabiele gemeente, een goed woonklimaat en een bruisend centrum.’ Nieuwbouw scholen Freddy Blommers wil dat het college de daad bij het woord voegt voor betere huisvesting van de basisscholen.‘Al eerder dienden wij een motie in om vaart te zetten achter nieuwbouw voor Het Kompas, DeVink en De Regenboog. De vertraging komt door discussies over de fietsenstalling of de grootte van het schoolplein. Ik zou zeggen ‘laten we onze verantwoordelijk- heid nemen en die zaken gewoon regelen. Op korte termijn. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in een deugdelijk schoolgebouw’. Tenslotte pleit Wolters voor bouw van bedrijven of industrie langs de spoorlijn.‘Dan zou een gebiedsdeel van de Dobbewijk vrij kunnen komen voor fraaie woningbouw, mét uitzicht op de weilanden. Ik meld mij hierbij aan als eerste koper.’ Sieto Wolters,Voorschotense ondernemer en eigenaar van Perez Perzische tapijten, ziet het nut van inspraak slechts beperkt terug.‘Ik ben bij verschillende bijeenkomsten geweest, onder meer in hotel-restaurant De Gouden Leeuw over parkeren in het centrum. Dan denk je een vinger in de pap te hebben, maar het is wel een heel klein vingertje.’ Indien voldoende burgers hun mond open doen, heeft inspraak wel effect, meent Freddy Blommers.‘Zo zijn er oversteekplaatsen in het plan Traverse gekomen en zijn parkeerplaatsen in dat ontwerp teruggekomen.’ Aan de andere kant geeft Wolters aan dat burgers vaak naar hun eigen belang kijken en niet naar het algemeen belang.‘Kijk, en daar hebben we volksvertegen- woordigers voor. Zij wegen alle belangen af. Het mag niet zo zijn dat de harde schreeuwers het gelijk aan hun kant krijgen.’ Blommers vindt dat de gemeente nog vaak stilzwijgend ‘aan- hoort’ in plaats van ‘luistert’.‘Het ivoren toren-gedrag moet verder afnemen.’ Afwikkeling centrumplannen Zaken waar D66 zich hard voor maakt, zijn goede woonruim- te, controle op onderhoud van het openbaar gebied en een bruisend centrum. Blommers:‘Een aantrekkelijk centrum voor het publiek, maar ook voor ondernemers. De rol van de gemeente is wat mij betreft een faciliterende. Zorg dat parkeervoorzieningen en straatmeubilair in orde zijn.’ Ook Wolters ziet als burger en winkelier het belang van een goed centrum:‘In de plannen staat een uitbreiding van de totale winkeloppervlakte van 6.000 vierkante meter. Dat vind ik prima, maar dan moet wel voor evenredig extra parkeer- ruimte worden gezorgd.’ ‘Ook de aanpak van Albert Heijn en Rabobank moet snel gebeuren. Geef het centrum weer een kop en een staart’, vindt Blommers.‘Niets is zo slecht voor een centrum als dat je aanrijdt op een bouwput of op leegstaande gebouwen. D66 wil afwikkeling zien van die plannen.’ ‘Heel praktisch zou verder zijn als de gemeente de uitvoering van graafwerk- zaamheden controleert’, vindt Wolters.‘Nu blijft na graafwerk vaak een rommelige straat over. Dat is gewoon simpel op te lossen.’ Voorschoten op weg naar 2010 Profiel raadslid Naam: Freddy Blommers Partij: D66 Geboren in: Rotterdam, 1971 Opgeleid tot: Musicoloog Raadslid sinds: 2002 Drive voor volksvertegenwoordiging: Idealisme, interessante onderwerpen Standbeeld inVoorschoten: voor wie? Alle vrijwilligers Welk onderwerp kan naar de maan? Oude schoolgebouwen Voorschoten in 2010 = D66 in het college, ideeën verwezenlijken Profiel burger Naam: Sieto Wolters Partijvoorkeur: Zwevende Geboren in: Beverwijk, 1970 Opgeleid tot: Ondernemer Betrokken inVoorschoten bij: Het Centrum Standbeeld inVoorschoten: voor wie? Degene die parkeerbeleid goed regelt Welk onderwerp kan naar de maan? Huis vanVoorschoten Voorschoten in 2010 = Een bruisend centrum ‘Kop en staart aan het centrum’
 • 3. GroenLinks-fractievoorzitter Leo Maat en burger Jan Schröder: ‘Voorschoten moet een lommerrijke gemeente blijven’ Behoud en onderhoud van groen. Dat is een onderwerp dat hoog op het lijstje staat van Leo Maat (GroenLinks).‘Voor- schoten is een lommerrijke gemeente en dat moet zo blij- ven.’ Maat is best tevreden over hetgeen GroenLinks heeft bereikt sinds de verkiezingen van 2006.‘Vanaf het begin heb- ben wij de plannen voor een snelweg door het dorp voor de Rijnlandroute afgewezen. Met blijven hameren op alternatie- ven hebben we het voor elkaar dat de meerderheid van de gemeenteraad de weg afwijst.’ woningen voor de jongeren vindt Schröder ook heel belangrijk. ‘Ik vind het een schande dat de jeugd hier niet kan blijven wo- nen. Goede en betaalbare huisvesting voor jongeren zou echt iets zijn waarvoor de gemeente zich hard moet maken.’ Maat staat achter de stelling ‘de gemeente maak je samen’, hoewel Schröder nog niet zoveel merkt van het betrekken van burgers. Maat:‘Je kunt als politiek de samenleving niet naar je hand zetten. Je hebt de betrokkenheid van burgers nodig om iets tot stand te brengen.Wij vinden die samenwerking zeer belangrijk. In de fractie hebben we ook altijd ruimte om bezoe- kers te ontvangen.Voorschotenaren hebben vaak verrassend goede ideeën, omdat zij de kenners zijn van de praktijk.’ Jan Schröder, gepensioneerd inwoner vanVoorschoten, vindt ook datVoorschoten zijn groene karakter moet behouden. ‘In de Oranjeboomstraat moet de groenstrook wijken voor vier extra parkeerplekken.We zijn daar als bewoners massaal tegen in opstand gekomen.’ Over het parkeervrij maken van deVoorstraat verschillen de heren van mening. Maat wil helemaal geen auto’s in het centrum en Schröder vindt het een ‘overdreven maatregel’. ‘Ik ben nu al niet zo gecharmeerd van deVoorstraat; hij is totaal niet levendig. Zonder auto’s wordt het helemaal een dooie boel.’ Maat is van mening dat het dorpsgezicht flink zal verbeteren zonder al het blik langs de weg.‘Bovendien vinden wij dat je niet voor elk wissewasje de auto moet pakken.’ Traverse De vernieuwing van de Traverse is iets waar GroenLinks tevreden over is.‘Er is veel aandacht voor fietsers in de vorm van brede, lichte fietspaden en rotondes.’ Schröder is daar ook blij mee.‘Maar er moet ook aandacht komen voor de slechte en verzakte stoepen in het centrum en de buiten- wijken.’ Groene lijn Er is ook een aantal zaken dat (nog) niet is bereikt, zoals een voorstel voor ideëel bankieren en het klimaatneutraal maken vanVoorschoten. Maat:‘Het besluit is gevallen dat te gaan doen en de financiering is ook rond, maar het moet nu nog concreet worden ingevuld. Er is momenteel een onderzoeks- bureau bezig met het opstellen van een langetermijnplanning.’ Energiebesparing staat bij GroenLinks hoog op de agenda: ‘Dat is een groene lijn door ons beleid.’ Thuiszorg Ook wat de Wmo betreft is Maat redelijk tevreden.‘Het gaat niet slecht met de thuiszorg in deze gemeente, maar we moeten wel een vinger aan de pols blijven houden.’ Schröder is het hier niet mee eens.‘Mijn vrouw zit in de thuiszorg en zij maakt zich grote zorgen. Het gaat volgens haar steeds meer om geld in plaats van zorg.’ Ouderenbeleid en betaalbare 9 Voorschoten op weg naar 2010 Profiel raadslid Naam: Leo Maat Partij: GroenLinks Geboren in: Leiden, 1955 Opgeleid tot: Onderwijzer, beroep voorlichter Raadslid sinds: 2006 Drive voor volksvertegen- woordiging: Als burger je mening ventileren Standbeeld inVoorschoten: voor wie? De markante Joop Peeters en Piet de ijsboer Welk onderwerp kan naar de maan? Bezuinigen op groen Voorschoten in 2010 = Nog groener, socialer en zorgzamer Profiel burger Naam: Jan Schröder. Partijvoorkeur: wisselend, D66/GroenLinks Geboren in: Rotterdam, 1941 Opgeleid tot: Graficus, nu gepensioneerd Betrokken inVoorschoten bij: Bridge- club Alettahof Standbeeld inVoorschoten: voor wie? Een goede vriend - een Voorschotenaar - die er helaas niet meer is Welk onderwerp kan naar de maan? Het parkeerbeleid van B&W Voorschoten in 2010 = Terug naar het dorp van tien jaar geleden ‘Niet voor elk wissewasje de auto pakken’
 • 4. Raadslid Bianca Bremer en jongerenwerker Daisy Saunier: ‘Geef jongeren een hangplek en iedereen is blij’ Er moet nog veel gebeuren inVoorschoten, met name voor de jeugd, vindt Bianca Bremer, fractievoorzitter van de ge- lijknamige lijst. Daisy Saunier, inwoner van de gemeente en jongerenwerker is het daar helemaal mee eens.‘Jongeren hebben hier niet veel faciliteiten. Geef ze een hangplek en iedereen is blij.’Volgens jongerenwerker Saunier is er vorig jaar al wel wat gedaan voor de jongeren, onder meer door de inzet van Bremer en een aantal collega-raadsleden.‘Dat was erg leuk, maar niet voldoende. Een oplossing zou een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) kunnen zijn.’ Voorzieningen Saunier en Bremer maken zich allebei druk over het ontbreken van voorzieningen voor jongeren. Bremer: ’Ik kan me voorstel- len dat groepen hangjongeren mensen afschrikken. Ze staan in het park of hangen rond in de wijk. Meestal zijn het heel normale jongeren die even gezellig met elkaar staan te praten. Omdat er geen voorzieningen voor ze zijn, zoeken ze echter hun heil op straat.’ Scholen zouden daar wat Bremer en Saunier betreft best een rol in kunnen spelen.‘Kinderen die nu op de basisschool zitten, zijn onze toekomstige jongeren. Scholen hebben misschien ook ideeën hoe we dit probleem kunnen oplossen.’ Samenwerken, een betere afstemming en goede communica- tie vindt Bremer erg belangrijk.‘Ik zal een voorbeeld geven waarbij dat mis gaat. Hier in de buurt wordt de riolering vernieuwd en een stuk verderop wordt een nieuwe woon- wijk gebouwd. In verband met diverse werkzaamheden zijn bovendien veel omliggende straten afgesloten.Waar moet het werkverkeer naar toe? Het gemeentelijk apparaat luistert nog te weinig. Men werkt soms langs elkaar heen en volgens mij kunnen zaken sneller afgewikkeld worden.’ Toegankelijke wegen Langlopende vergunningaanvragen, scholen met ventilatiepro- blemen die op nieuwbouw wachten, en slechte bestrating zijn haar een doorn in het oog.‘Wegen moeten goed toeganke- lijk zijn voor iedereen.Voorschoten is een mooi dorp, maar we hebben hier en daar slechte straten en stoepen en veel overhangend groen.’ Saunier:‘Ja, ik kan dat bevestigen. Mijn moeder heeft een tijdje in een rolstoel gezeten en dat was heel lastig. Het onderhoud kan echt beter.’ ‘Dat geldt ook voor het onderhoud van de speeltuintjes’, aldus Bremer, die graag meer speelplekken voor kinderen wil hebben inVoorschoten. Saunier knikt:‘Sommige speeltuintjes en speeltoestellen zijn inderdaad gevaarlijk. Daar moet goed naar worden gekeken.’ Contact Burgerparticipatie is wat Bremer betreft ‘een groot goed’. ‘Maar je moet het wel gebruiken en dat gebeurt nog te weinig.’ Ze maakt zelf contact op straat of via Internet.‘En mensen weten mij ook te vinden. Ik zat tot voor kort bij de VVD en ben een half jaar geleden in mijn eentje verder ge- gaan. Ik heb daar veel positieve reacties op ontvangen. Ik blijf een rasechte liberaal, maar ik wil wel dat zaken gebeuren die goed zijn voor het dorp. Ik moet de rest van de raad mee zien te krijgen.’ Saunier wil ook wel meedenken met de gemeente.‘Maar dan moeten ze er wel iets mee doen. Een paar jaar geleden was er een jongerengroep die zou mogen meepraten, maar wij kregen de indruk dat met onze ideeën weinig werd gedaan. Daarom zijn de jongeren op een gegeven moment gestopt.’ Voorschoten op weg naar 2010 Profiel raadslid Naam: Bianca Bremer Partij: Lijst Bremer Geboren in: Westervoort, 1967 Opgeleid tot: Ambtenaar Raadslid sinds: 2006 Drive voor volksvertegen- woordiging: Frustraties burgers Standbeeld inVoorschoten: voor wie? Een symbolisch beeld van en voor de inwoners van Voorschoten Welk onderwerp kan naar de maan? Het huis vanVoorschoten (16 miljoen) Voorschoten in 2010 = Beter dan nu Profiel burger Naam: Daisy Saunier Partijvoorkeur: Geen Geboren in: Leiden, 1985 Opgeleid tot: Jongerenwerker Betrokken inVoorschoten bij: Kinderen en jongeren Standbeeld inVoorschoten: voor wie? Niemand, ik vergeet degene die ik waardeer zo ook niet Welk onderwerp kan naar de maan? Het Huis vanVoorschoten Voorschoten in 2010 = Minder jongeren- overlast door goede huisvesting