SlideShare a Scribd company logo

ABulletin februari 2009

Global Green Connections
Global Green Connections
Global Green ConnectionsTekstschrijver/ journalist at Global Green Connections

ABulletin februari 2009

1 of 4
Download to read offline
ABulletin
                 Midden Holland                                                  Jaargang 3 - nr 4, februari 2009
                          AB Midden Holland sluit zich aan bij NCR
   Werkt altijd
In dit nummer:
                          Ruud Galle: “Het draait bij
                          ons allemaal om kennis”
                          AB Midden Holland is aangesloten bij NCR, de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw en ‘groene’ financiële
                          dienstverleners. Een lidmaatschap heeft veel voordelen, zegt Ruud Galle, directeur van NCR. “Wij zijn een coöperatie-
                          kenniscentrum én we vormen een platform waar men elkaar kan ontmoeten.”

                                                                          schap. Dat is belangrijk. Daardoor
                          NCR bestaat inmiddels 75 jaar. “We         gestaag toe. “Een paar jaar geleden
                                                                          weet je dat het bestuur en de direc-
                          hebben in totaal 52 leden. Daar zitten       liep het aantal leden terug, onder meer
                                                                          tie bij de les blijven. Ik merk ook dat
                          heel grote coöperaties tussen zoals         door diverse fusies. Nu trekt het weer
                                                                          AB’s innoveren, dat ze zich verbreden
                          FrieslandCampina,    bloemenveiling       aan.” Door de economische crisis wint
                                                                          en geld steken in kennis en oplei-
                          FloraHolland, Univé, Achmea en de          de coöperatie in alle sectoren aan
                                                                          dingen. En dat is een goed teken.”
                          Rabobank. Al deze bedrijven hebben         populariteit, aldus Galle. “Het stoffige
    Ledenvergadering AB Midden Holland:
  Ledenbetrokkenheid blijft belangrijk – Pag. 2  een relatie met land- en tuinbouw. De        imago van de coöperatie is aan het
                                                                          De coöperatieve organisatie is vol-
                          AB’s zijn ook allemaal aangesloten. Dat       verdwijnen. Wij merken duidelijk dat
                                                                          gens Galle in de loop der jaren een
                          zijn inmiddels behoorlijke ondernemin-       men weer op zoek gaat naar de coöpe-
                                                                          succesformule gebleken. “Je ziet veel
                          gen geworden.”                   ratieve formule. Die formule heeft zich
                                                                          coöperaties hun 100-jarig bestaan vie-
                                                    altijd bewezen in de land- en tuinbouw.
                          Kennisuitwisseling                                        ren. Dat zijn over het algemeen heel
                                                    Het is mooi dat er nu ook in andere
                                                                          gezonde bedrijven met een sterk eigen
                                                    sectoren aandacht voor is.”
                          De kennisuitwisseling rondom het coö-
                                                                          vermogen en goede investeringen.”
                          peratieve ondernemen vindt onder
                                                                          Vertrouwen vormt een belangrijk onder-
                                                    Een coöperatie gaat altijd voor de
                          meer plaats tijdens bijeenkomsten, de
                                                                          deel van deze succesformule. “En dat is
                                                    lange termijn en niet voor het korte ter-
                          Coöperatiedag en via het magazine
                                                                          bij de AB’s niet anders. Ook daar zie je
                                                    mijn succes, licht Galle toe. “Dat is een
                          Coöperatie. “We adviseren coöperaties
                                                                          een belangrijke mate van ledentrouw.”
                                                    groot voordeel ten opzichte van bedrij-
                          tevens op allerlei terreinen. Het gaat
                                                    ven die puur uit zijn op winst.” In feite
                          echter altijd specifiek over het coöpera-
                                                    investeer je in de
                          tieve ondernemen. Dat is bijvoorbeeld
   Landelijke modernisering identiteit AB:
                                                    sector, meent Galle.
                          de financiering van een onderneming,
meer herkenbaarheid en bekendheid – Pag. 2
                                                    “Je keert niet al het
                          de strategie of het ledenbeleid. Heel
                                                    geld uit, maar inves-
                          belangrijk is ook bestuurlijke inrichting en
                                                    teert bijvoorbeeld in
                          duurzaamheid in de land- en tuinbouw.
                                                    nieuwe fabrieken, in
                          Het draait bij ons allemaal om kennis.”
                                                    nieuwe producten, in
                                                    opleidingen, in inno-
                          De aangesloten leden ontmoeten elkaar
                                                    vaties. Je blijft daar-
                          een paar maal per jaar tijdens sym-
                                                    door voorop lopen.”
                          posia, cursussen, lezingen, presenta-
                                                    B e u r s g e n o t e e rd e
                          ties en op de jaarlijkse Coöperatiedag.
                                                    bedrijven doen dat
                          “Ondernemers vinden het leuk om bij
                                                    niet. “Die gaan puur
                          elkaar in de keuken te kijken. Je kunt
                                                    voor winst en dat is
                          veel van elkaar leren en er komt ook
                                                    het dan.”
                          vaak iets moois uit voort. Het is een
                          belangrijk ontmoetingsmoment.” Er
    AB Midden Holland en Wellantcollege
        slaan handen ineen – Pag. 3                               De AB’s zijn bij uit-
                          zijn diverse coöperaties die op deze
                                                    stek  coöperatief,
                          manier zaken met elkaar doen. “AB’s
                                                    knikt Galle. “Het is
                          maken ook gebruik van dit netwerk,
                                                    van, voor, door en
                          heb ik begrepen. Voor de boeren en
                                                    met de leden. Dat
                          tuinders zijn dit heel belangrijke onder-
                                                    merk je duidelijk.
                          nemingen.”
                                                    De leden worden
                          Stoffig imago                    geraadpleegd   en
                                                                                 Ruud Galle, directeur NCR
                                                    hebben   zeggen-
                          Het aantal leden van de NCR neemt                          Agenda januari t/m april 2009
                          • Tuinbouw relatiedagen in Gorinchem        •	 	 om	in	de	Kas	
                                                     K                     •	 	 loemencorso	van	de	Bollenstreek	
                                                                            B
                           Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem (voor-       U vindt AB Midden Holland bij bedrijven   AB Midden Holland rijdt ook dit jaar
                           heen Rijswijk) is hét trefpunt waar onderne-    in de volgende gebieden:           weer mee in de bloemencorso.
                           mers en relaties in de tuinbouwsector elkaar    - Roelofarendsveen
                                                                           Datum: Vrijdag 24 april 2009
                           ontmoeten. U kunt informatie uitwisselen,      - Rijnsburg
                           contacten leggen, inspiratie en ideeën       - Nieuwveen                 de verlichte corso
                           opdoen en zaken doen. AB is ook aanwezig.      - De Ronde Venen (Mijdrecht)         Zaterdag 25 april 2009
                                                                           vanaf 9.30 tot 21.00 uur
                           Datum: 17 t/m 19 februari             Datum: Zaterdag 4 en zondag 5 april 2009
                           www.evenementenhalgorinchem.nl          www.komindekas.nl               www.bloemencorso.info                                                  ABulletin - februari 2009 - pagina 1
Ledenbetrokkenheid	voor	AB	belangrijk	
                              De	tijd	dat	alle	leden	van	AB	Midden	Holland	elkaar	kennen	is	helaas	voorbij,	onze	coöperatie
                              is	in	de	loop	der	jaren	steeds	groter	geworden.	Toch	is	de	ledenbetrokkenheid	voor	AB	
                              Midden	Holland	niet	minder	belangrijk	geworden!	De	jaarlijkse	ledenvergadering	is	één	van	
                              de	contact	momenten	waar	ruimte	is	voor	vertaling	van	ledenwensen	naar	beleid	en	
                              andersom	met	het	uitleggen	van	de	noodzakelijkheid	van	maatregelen	aan	de	ledenachterban.  Column                         Op	de	12e	algemene	ledenvergadering	die	werd	gehouden	op	18	november	2008	werd	
                              o.a.	een	toelichting	gegeven	op	het	financieel	jaarverslag	van	2007,	de	begroting	2009	
                              werd	besproken	en	de	vaststelling	van	de	nieuwe	tarieven	vond	plaats.	Ook	werd	er	
Merk-onderhoud                       afscheid	genomen	van	Jan	van	der	Lans,	hij	was	10	jaar	lid	van	het	bestuur.	Als	nieuw	
                              bestuurslid	werd	Theo	Denayere	uit	Hillegom	voorgedragen	en	akkoord	bevonden.
In mijn marketingadviespraktijk hoor ik regelmatig de
uitspraak: “We hebben geen ‘merk’ nodig want we      Als	gastspreker	was	Gerrit	Hiemstra	uitgenodigd.	Aan	de	hand	van	een	kleurrijke	presentatie	
leveren een goed product en een goede dienst en      ging	Gerrit	Hiemstra	in	op	de	veranderingen	van	het	klimaat	en	de	gevolgen	daarvan	in	het	
daarmee is het klaar.”                   bijzonder	voor	de	agrariërs.	Een	prachtige	presentatie	met	veel	feedback	vanuit	de	zaal.		

In diverse bedrijfstakken is dit nog steeds een veel    Piet	van	Bostelen,	directeur	van	AB:	“We	willen	graag	dat	onze	leden	de	jaarlijkse	vergade-
gehoorde visie, en lang heeft deze opvatting ook      ring	bijwonen	en	maken	die	avond	interessant	door	een	goede	spreker	uit	te	nodigen.	Na	
geklonken in de agrarische sector. Gelukkig komt      de	vergadering	zorgen	voor	een	drankje	en	een	hapje,	dat	is	heel	gezellig	en	het	moment	
daar verandering in, want het bouwen van een merk     dat	onze	leden	weer	eens	met	elkaar	praten.	Wij	willen	graag	dat	onze	leden	zich	thuis	
is wel degelijk belangrijk voor welke bedrijfstak,     voelen	bij	AB	Midden	Holland”.
                                                                                        Gerrit Hiemstra gastspreker
sector of instelling dan ook. Wanneer ik presentaties
                                                                                        op de 12e ledenvergadering
geef dan volgen er meestal levendige discussies en
kan ik de functie van merken uitgebreid uitleggen
en met voorbeelden illustreren. In deze column zal ik
                                Bestuur AB Midden Holland heeft gedreven leden
kort proberen aan te geven waarom het belangrijk is

                              “Wij vergaderen niet om het vergaderen”
om aandacht te besteden aan het bouwen van een
merk.

Eén van de belangrijkste bouwstenen van een sterk     “2009 wordt het jaar van de coöperatie”, kopte een landelijk dagblad begin dit jaar. “Leden weten wie de beslissingen neemt
merk is het vinden van waar het merk voor staat, de    en hebben zelf invloed.” AB Midden Holland heeft zo’n ondernemingsvorm waar leden meebeslissen. “Het leuke hiervan is,
zogenaamde ‘waarden’. Een sterk merk heeft alleen     dat je echt een bedrijf aan het runnen bent. Wij vergaderen niet om het vergaderen”, aldus voorzitter Arjan Buis.
dan een functie in het aankoopproces als het een
relevante	waarde kan bieden. Neem Volvo als voor-                                                      Martien van der Poel is bloembollen-
                              De leden van het algemeen bestuur        alstroemeria’s en buitenbloemen op
beeld; dat merk staat voor veiligheid. Het vergemak-                                                    kweker in Noordwijkerhout. “Ik teel
                              zijn stuk voor stuk gedreven en enthousi-    een oppervlakte van ca. 3,5 ha in De
kelijkt het keuzeproces: wil je een veilige auto, dan                                                    samen met een compagnon en twee
                              aste ondernemers, die het een uitdaging     Kwakel. Aad Vernooy uit Leimuiden is
ben je bij dit merk aan het goede adres. Zowel in pro-                                                   vaste medewerkers 21 ha. bloembol-
                              vinden om een bestuursfunctie te bekle-     zomerbloemkweker. Hij is in het bestuur
ductontwikkeling als ook in de communicatie naar de                                                     len. Wij produceren in de winter ruim
                              den. Arjan Buis is sinds drie jaar voorzit-   terecht gekomen vanwege zijn bestuur-
klant draagt Volvo dat dan ook uit. Ter vergelijking:                                                    een miljoen snij-hyacinthen. We maken
                              ter van het bestuur. Hij is van huis uit    lijke achtergrond. “Hopende dat ik een
Hyundai, het is onduidelijk waar dat merk voor staat.                                                    vooral gebruik van AB Midden Holland
                              Seringenkweker. “En ik heb ook een kleine    toegevoegde waarde zou zijn voor dit
Wat heeft het mij te bieden?                                                                voor bedrijfsverzorgers voor het ziek-
                              jachthaven aan de Westeinderplassen.”      bestuur. Ik ben voorzitter van de lande-
Juist in de hedendaagse, hectische maatschappij                                                       zoekwerk en buitenlandse werknemers
                              Arjan is bestuurslid sinds 1994. “Eerst van-  lijke commissie Zomerbloemen en van
zoeken we naar duidelijkheid en willen we in onze                                                      voor het bollen pellen.”
                              uit vereniging Aalsmeer en daarna bij AB    daaruit breed bekend binnen LTO. Ik ben
keuzes geholpen worden. Ben je dan als bedrijf, pro-    Midden Holland.”                bestuurlijk veel in de tuinbouw werkzaam.”
duct of dienst onduidelijk of een grijze muis dan zal                                                    Leerproces
men minder snel voor je kiezen, simpelweg omdat      Hoofdlijnen                   Kitty de Jong, eigenaar van Agrofleur      Martien is ruim zes jaar bestuurslid. “Ik
het niet duidelijk is wat men er van kan verwachten.                            in Roelofarendsveen, is sinds 2006
                              Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig                            ben altijd al bestuurlijk bezig geweest,
Dat wat je wilt uitstralen moet echter wel in je zitten.                          bestuurslid van AB Midden Holland.
                              met het beleid binnen het bestuur en met                             van carnavalsvereniging tot kwekersver-
Iets willen zijn wat je niet bent, is een heilloze weg.                          “Wij kweken onder meer alstroemeria’s,
                              de uitvoering richting directie en manage-                            eniging. Het interesseert mij om breder
Je anders voordoen werkt óók bij merken niet. Ieder                            tulpen en buitenbloemen.” Haar bedrijf
                              mentteam, vertelt Arjan. “We merkten                               bezig te zijn met andere materie.” Het
merk moet dus eerst op zoek naar een goede en                               is 7 ha. “Waarom ik in het bestuur terecht
                              in de loop der jaren dat we ons - mede                              is ook een persoonlijk leerproces, vindt
relevante waarde.                                             ben gekomen? Ik doe heel veel in teelt-
                              door de groei van AB Midden Holland -                              Martien. “Ik wil dit naast mijn werk blij-
                                                      besturen. Ik zit onder meer in het veiling-
                              niet overal mee konden bezig houden.                               ven doen. Een coöperatie vind ik dan
Een tweede voorwaarde verbonden aan een sterk                               bestuur en vond dit een leuke uitdaging.
                              We besturen nu dus echt op hoofdlijnen                              heel goed passen.” Het coöperatiege-
merk is bekendheid: je moet vertellen dat je er bent.                           Het is weer eens iets anders.” Algemeen
                              en we bekijken waar onze organisatie in                             voel komt volgens Martien in een aantal
Onbekend maakt immers onbemind. Ook de manier                               bestuurslid Aldert Keessen is mede-
                              de toekomst naar toe moet. We zitten er                             zaken tot uiting. “Je moet je plannen bij-
waarop je als merk naar buiten treedt moet bij je pas-                           eigenaar van Koninklijke Terra Nova, een
                              bijvoorbeeld bovenop dat het binnen de                              voorbeeld goed kunnen uitleggen aan
sen en van tijd tot tijd moet je dat ook moderniseren.                           potplantenkwekerij in Aalsmeer. Aldert
                              bedrijfsverzorging goed blijft gaan. Want                            de leden tijdens een ledenvergadering.
Meestal is het beste om dat stapsgewijs te doen.                              is ruim twee jaar bestuurslid. “Het leek
                              dat is de echte coöperatie. Korte lijnen                             En meedenken met de organisatie. Dat
Grote merken als Douwe Egberts en Unox doen dat                              mij een interessante baan en dat is het-
                              vinden wij heel belangrijk. We zitten hier                            is echt heel belangrijk.”
al jaren zo; een heldere consistente boodschap maar                            zeer zeker. Ik doe het met veel plezier.”
                              echt voor onze leden.”
wel steeds aangepast en gemoderniseerd. Geen
rigoureuze veranderingen, niet vandaag links en      Theo Denayere is nog maar heel kort
morgen rechts, want dan verlies je herkenbaarheid     bestuurslid. “Sinds de laatste ledenver-
en waardering.                       gadering.” Hij is eigenaar van een hove-
                              niersbedrijf in Hillegom. In zijn bedrijf
Ook AB heeft zich gerealiseerd dat het belangrijk     werken twaalf medewerkers. “We maken
is om eerst te bepalen waar je als bedrijf, en dus     regelmatig gebruik van de bedrijfsver-
als merk, voor wilt staan. Wat maakt AB anders dan     zorgers van AB Midden Holland, die als
andere dienstverleners en welke elementen zijn voor    hovenier aan de slag gaan.” Volgens
klanten en medewerkers relevant? Als merkessentie     Theo is dit een opkomende markt.
heeft AB gekozen om	 vakwerk	 en	 mentaliteit dui-     “Daarom ben ik ook gevraagd in het
delijker over het voetlicht te brengen. Ik denk dat dit  bestuur; om eens een andere achter-
een verstandige keuze is omdat dit in de ziel van het   grond te laten zien. Het is toch een
bedrijf zit. En vervolgens is het zaak om dit verder uit  ander wereldje dan de tuinbouw, terwijl
te dragen. Enerzijds naar leden en klanten, maar ook    we ook veel raakvlakken hebben.”
naar potentiële arbeidskrachten om goede mensen
aan je te kunnen binden.                  Toegevoegde waarde
Ook sollicitanten vinden het belangrijk om te weten    Secretaris Robert Egberts loopt al een
wie er achter een organisatie zit en waar de club voor                                       V.l.n.r.: Arjan Buis, Theo Denayere, Aad Vernooy, Kitty de Jong,
                              tijdje mee als bestuurslid. “Ik zit in het
staat.                                                                   Robert Egberts, Martien van der Poel, Aldert Keessen.
                              bestuur sinds 1994.” Robert kweekt

Richard Wermelink
                                                   ABulletin - februari 2009 - pagina 2
InnoBrands®
Wist u dat?
                                                                   AB Midden Holland speciaal voor de Poolse uitzendkrachten
                                                                   een kerstpakket heeft samengesteld met typisch Poolse lek-
                                                                   kernijen zoals o.a. een Pools zuurkoolgerecht, bietensoep,
                                                                   Poolse chocola, mierikswortel, gedroogde worst en bier?

                                                                   Naast het Poolse pakket was er ook voor elke uitzendkracht
                                                                   een mooi Hollands blik met op ambachtelijke manier gebak-
                                                                   ken stroopwafels, een echt Nederlands lekkernij dat ook bij
                                                                   de Poolse uitzendkrachten in de smaak blijkt te vallen! De AB
                                                                   Midden Holland ondersteuners relatiebeheerders hebben van
                                                                   eind december 2008 tot en met begin januari dit jaar bijna
                                          Dirk Jongkind, Anja Berenpas en Samantha Kennis
                                                                   700 pakketten persoonlijk uitgedeeld! Magdalena Doeksen:
                                                                   “Wij als ondersteuners relatiebeheerders hebben het hele
AB Midden Holland en Wellantcollege slaan handen ineen                                        jaar rond contact met de uitzendkrachten, het is dan leuk als
                                                                   je aan het eind van het jaar hun inzet kunt belonen met een
“We moeten de vakbekwame                                                       leuk kerstpakket”.medewerkers zelf creëren”
De groensector heeft een groot tekort aan vakmensen. Daarom hebben AB Midden Holland en het Wellantcollege de
handen ineen geslagen. Binnenkort gaan zij samen van start met een opleiding tot ‘allround agrarisch vakkracht’ met de
naam ‘Groen, Doen!’. Het Wellantcollege zorgt voor het theoretische deel, AB Midden Holland wordt ingeschakeld voor
het praktische gedeelte van de opleiding.

                       De vakbekwame medewerkers vinden      in de week in de schoolbanken te zitten.”
“Je ziet dat er momenteel veranderingen
                       wij niet meer op de markt. Die zullen we
gaande zijn binnen het bedrijfsleven”,
                                             Groen, Doen!
                       zelf moeten creëren.”
vertelt Dirk Jongkind, adjunct-directeur
van het Wellantcollege MBO vestigin-                           De jongeren die de opleiding ‘Groen,
                       Wervingscampagne
gen in Aalsmeer. “Men neemt mensen                            Doen!’ starten worden opgeleid op mbo2 /
aan op competenties en wanneer deze     Jongeren die deze opleiding gaan volgen   mbo3 niveau. “Ze krijgen bij ons een
mensen binnen zijn krijgen zij een stuk   worden door AB Midden Holland gewor-    reguliere vakopleiding”, vertelt Dirk. “Er
scholing.” Volgens Dirk heeft dit onder   ven. Deze wervingscampagne wordt      zijn bedrijfsbezoeken, praktijkdagen en
meer te maken met het feit dat de      ondersteund door het Wellantcollege.    theorielessen. In totaal duurt de oplei-
instroom van agrarische vakmensen via    Dirk: “We hebben het over een traject    ding twee jaar. Na afloop van de oplei-
de oude kanalen aan het opdrogen is.     van werkend leren. Mensen gaan vier     ding krijgen zij een allround vakdiploma.”
“Zo eerlijk moeten we ook zijn.”       dagen in de week aan het werk en een
                       dag per week naar school. De opleiding   Als zij dat diploma behalen, kunnen
Anja Berenpas, operationeel manager     wordt door ons verzorgd en AB Midden    zij bij AB Midden Holland aan de slag.
                                                                         De AB Midden Holland ondersteuners relatiebeheerders
bij AB Midden Holland, knikt beamend.    Holland biedt hen al tijdens de oplei-   “Wij geven ze een baangarantie en kun-
                                                                                 Ewa Czerwiec en Magdalena Doeksen
“Ook vanuit ons managementteam en      ding een dienstverband aan. Op die     nen ze plaatsen bij onze leden en klan-
het bestuur is er al langere tijd aandacht  manier stemmen wij alles op elkaar af.”   ten”, aldus Anja. “Vervolgens kunnen ze
voor de instroom voor onze bedrijfsver-                         intern verder worden opgeleid.”

                                                                   Gezocht:
zorging. Dat wordt cruciaal, omdat we    Er wordt in eerste instantie gestart met
een redelijk grote groep bedrijfsverzor-   twaalf tot vijftien jonge mensen op     Voordat het zover is, zoekt AB Midden
gers hebben die op uitstroom staan. Zij   vmbo-niveau. “Een mooi voorbeeld      Holland leden waarbij praktijkervaring
gaan met de vut. We moeten dus echt     is een automonteur die allergisch is    kan worden opgedaan. “Wij geven onze     Leden waar vanaf september 2009 praktijkervaring kan
nieuw aanwas hebben. Het is heel belang-   geworden voor motorolie”, vertelt      leden daarbij goede begeleiding.” AB is   worden opgedaan door onze ‘Groen, Doen!’ leerlingen.
rijk om daar aandacht aan te besteden.”   Samantha Kennis, P&O functionaris bij    ook op zoek naar leermeesters die ken-
                                                                   Meer informatie?
                       AB Midden Holland. “Deze jongen heeft    nis willen overdragen. “Gelukkig zien
Volgens Anja wordt de opleiding tuin-    nooit eerder met de agrarische sector    steeds meer bedrijven in dat opleiden    Bel of mail met Samantha Kennis:
bouwmedewerker steeds minder vaak      te maken gehad, maar vindt het werk     heel belangrijk is. Op die manier helpen   T 0297 - 38 34 00
gevolgd. “En mensen die hem volgen,     wel heel leuk. Zulke mensen komen      zij immers mee aan de opbouw van een     e-mail: skennis@abmiddenholland.nl
gaan daarna vaak op het bedrijf van pa    ook voor deze opleiding in aanmerking.   nieuwe generatie agrarische vakmen-
en ma aan de slag. We merken nu dat we    Daarnaast zoeken we onder meer jonge    sen, die in geval van nood hun bedrijf
de opleiding intern moeten oppakken.     mensen die niet geschikt zijn vijf dagen  draaiende kunnen houden.”AB uitzendkracht start bloemen import bedrijf in Polen
Van Dongen de Jong verpakkingen BV in Aalsmeer is producent van golfkartonnen verpakkingen voor voornamelijk
de bloemen en plantenbranche. Er werken fulltime vier uitzendkrachten van AB Midden Holland die worden ingezet in
het productie proces.

                                             AB Midden Holland: ”Natuurlijk vinden
                       liteit en inzet is hij één van onze meest
Begin december 2008 heeft Van Dongen
                                             wij het jammer dat we een goede uit-
                       gewaardeerde medewerkers. Ik kon bij
de Jong verpakkingen afscheid geno-
                                             zendkracht kwijtraken, maar tevens is
                       Piotr met een gerust hart verantwoor-
men van Piotr Koloch, één van de AB
                                             dit een heel bijzonder moment. Piotr
                       delijke taken neerleggen, zo nam hij
uitzendkrachten. Piotr gaat terug naar
                                             spreekt inmiddels goed Nederlands en
                       o.a. de telefonische bestellingen aan en
Polen, medio februari opent hij daar zijn
                                             is een prima kracht. Het is leuk om te
                       zette die verzendklaar. We gunnen hem
eigen bloemen import bedrijf.
                                             zien dat iemand naar Nederland komt
                       natuurlijk alle goeds en vinden het leuk
                                             en vijf jaar met volle inzet werkt om
                       te horen dat hij terug gaat naar Polen om
Hij is sinds januari 2003 aan het werk
                                             uiteindelijk zijn doel te bereiken in
                       een eigen bedrijf te starten. We hebben
voor AB Midden Holland en is begon-
                                             Polen. We hebben dit niet onopge-
                       hem daarin volledig gesteund en zelfs
nen bij Bol verpakkingen, dat werd later
                                             merkt voorbij laten gaan, Pjotr heeft
                       actief geholpen met het opbouwen van
Van Dongen - de Jong verpakkingen BV.
                                             een typisch Hollands presentje mee-
                       een zakelijk netwerk”.
Directeur en eigenaar Johan van Dongen:
                                                                                 Johan van Dongen en Quentin Schols
                                             gekregen in de vorm van een kaas met
“Wij vinden het jammer dat Piotr terug
                                             kaasschaaf en klompjes.
                       Quentin Schols, relatiebeheerder van
gaat naar Polen, door zijn werkmenta-                                                             nemen afscheid van Piotr Koloch (midden)
                                                                      ABulletin
                        ABulletin - februari 2009 - pagina 3
Colofon
                                                                            •	  Bedrijfsverzorging
                                                                            •	  Uitzenden
                                                                            •	  Detacheren
                                                      Ruud van der Zwet
                                                                            •	  Payroll
 Ruud van der Zwet tevreden over AB Midden Holland
                                                                   Redactie

 “Tachtig procent van de Poolse uitzend-                                               AB Midden Holland

                                                                   Redactieadres

 krachten loopt hier al jaren rond”                                                 Redactie ABulletin
                                                                   T.a.v. Marianne Vlak
                                                                   Postbus 394
 Ruud van der Zwet is een man van weinig woorden. Op de voorgrond treden is iets wat hij verafschuwt. Toch werkt hij         1430 AJ Aalsmeer
 mee aan een interview voor ABulletin. “Ik ben tevreden over AB Midden Holland. Het is het enige uitzendbureau waar
 ik momenteel zaken mee doe. De reden is hun betrouwbaarheid.”                                    Tekst
                                                                   AB Midden Holland
                      meestal dezelfde groep mensen. Zo’n                            C&I-Tekst
 Ruud is eigenaar van Zwettulips in Oude                        der jaren zodanig dat hij tien jaar later
                      80 procent loopt hier al jaren rond.”                           InnoBrands®
 Wetering. “We produceren het hele jaar                        opnieuw contact zocht met AB Midden
                      De communicatie is geen probleem.
 door tulpen. We stoppen eigenlijk maar                        Holland. “Destijds huurden we ook nog
                                                                   Vormgeving & Drukwerk
                      “De meeste van hen spreken Engels
 twee weken per jaar in de zomerva-                          mensen in via andere uitzendbureaus.
                      of Duits, maar er zijn er ook bij die al                         Lautenbag Reclame
 kantie.” Zwettulips levert hoofdzake-                         Sinds vorig jaar werk ik alleen nog
                      goed Nederlands praten. Er zijn Polen
 lijk aan supermarktketens in het bui-                         maar met Poolse medewerkers van AB
                                                                   Fotografie
                      die hier al negen jaar werken. Ze wonen
 tenland. “Zwitserland is onze grootste                        Midden Holland.”
                      hier in de buurt, in huizen van AB. De
 afnemer. Verder leveren we een beetje                                                AB Midden Holland
                      ‘vaste’ Poolse uitzendkrachten ken ik
 aan Amerika en aan Engeland. De rest                         Als reden noemt hij onder meer de       Peter Schipper
                      goed.”
 is klokhandel.” Echte piekperiodes kent                        betrouwbaarheid van AB. “Dat merk       Erik Spekman
 Zwettulips niet. “We proberen zoveel                         je ook bij controles van officiële instan-
                      Zelf is Ruud nog nooit in Polen geweest.
 mogelijk een vast patroon aan te hou-                         ties. Als ze de papieren van AB Midden    AB Midden Holland
                      “Ze vragen het regelmatig - bijvoor-
 den. We starten hiermee in week 1 en                         Holland zien, is het in orde.” De con-    Konnetlaantje 10
                      beeld met een bruiloft - maar ik wil
 gaan door tot week 20. In die periode                         tacten met de uitzendorganisatie ver-     1435 HW Rijsenhout
                      geen onderscheid maken. Daar krijg
 werken we zeven dagen per week.” In                          lopen ook naar tevredenheid. “Ik heb
                      je alleen maar scheve gezichten van.
 de zomer is het een stuk rustiger. “Dan                        een vaste contactpersoon en dat gaat     Postbus 394
                      Misschien ga ik er wel een keer naar toe
 werken we maar vijf dagen van zeven                          prima.” Ook over de Poolse mede-       1430 AJ Aalsmeer
                      tijdens een vakantie.”
 tot half een.”                                    werkers is Ruud tevreden. “Een aantal
                                            van hen kan ook leiding geven, maar      T 0297 - 383400
 Poolse uitzendkrachten          Ruud is ruim twintig jaar geleden in con-  de meeste doen puur productiewerk.      F 0297 - 347629
                      tact gekomen met AB Midden Holland.     Wij werken het liefst met dames. Die
 Op het bedrijf werken zeven vaste
                      “Mijn vader overleed toen ik nog maar    zijn het snelst met hun handen. Op dit    E info@abmiddenholland.nl
 medewerkers. In de drukste maanden
                      net van school was. Toen is iemand me    moment werken hier 6 Poolse mannen      I www.abmiddenholland.nl
 worden via AB Midden Holland Poolse
                      via de Bedrijfsverzorging van AB komen   en 18 vrouwen en dat gaat goed.”
 uitzendkrachten ingehuurd. “Op dit
                      helpen.” Zijn bedrijf groeide in de loop
 moment zijn dat er 24. We hebben


•	Een praatje met...                  Bedrijfsverzorger Peter Faas:

 “Ik wil niet in een fabriek werken”
                                 afgesneden	en	dan	gaan	ze	naar	de	veiling	toe.	Het	werk	
 •	 Gezin:	“Ik	ben	getrouwd	met	Leny.	We	hebben	twee	
                                 bevalt	me	best.	Het	is	elke	keer	wat	nieuws	en	je	leert	
 zonen	van	17	en	15	jaar.”	
                                 ook	elke	keer	weer	bij.”	
 •	 Hobby’s:	
                                 •	 In	het	vak	terecht	gekomen:
 “Ik	heb	zelf	een	tropisch	aquarium	en	samen	met	mijn	
                                 “Hiervoor	heb	ik	in	een	broeierij	gezeten	in	Lisserbroek.	
 zoon	tropische	vogels.”	
                                 Daar	heb	ik	23	jaar	gewerkt.	Ik	ben	daar	weg	gegaan	
                                 omdat	mijn	baas	ermee	moest	stoppen	vanwege	artrose.	
 •	 Opleiding:	
                                 Daarna	heb	ik	nog	drie	jaar	bij	een	ander	bedrijf	ge-
 “Ik	heb	vroeger	LTS	Metaal	gedaan,	maar	ik	had	geen	
                                 werkt.”	
 zin	om	in	een	fabriek	te	werken.	Ik	wilde	niet	de	hele	
 dag	binnen	zitten.	Na	mijn	diensttijd	ben	ik	werk	gaan	
                                 •	 Toekomstplannen:	
 zoeken	in	de	agrarische	sector.”
                                 “Ik	heb	geen	idee.	Ik	ben	nu	lekker	aan	het	werk.	Ik	zit	
                                 hier	nu	een	paar	maanden	en	hierna	word	ik	waarschijn-
 •	 In	dienst	bij	AB	Midden	Holland	sinds:
                                 lijk	weer	bij	een	ander	bedrijf	geplaatst.	Dat	is	dan	weer	
 “Een	maand	of	vier.	Ik	kwam	in	contact	met	bedrijfsver-
                                 even	wennen,	denk	ik.”			
 zorgers	van	AB	toen	ik	bij	mijn	eerste	werkgever	werkte.	
 Jaren	later	heb	ik	gesolliciteerd	bij	Jan	Verhaar.	Na	een	
                                 •	 Mooiste	klus:	
 gesprek	kon	ik	beginnen.”	
                                 “Ik	vind	het	allemaal	wel	leuk.	Ik	heb	eigenlijk	geen	voor-
                                 keur.	Ach,	je	hebt	allemaal	wel	eens	wat	minder	leuke	
 •	 Functie:
                                 klusjes.	Bijvoorbeeld	als	je	planten	staat	te	rooien	en	het	
 “Ik	ben	agrarisch	medewerker.	Nu	dus	bedrijfsverzor-
                                 regent.	Dat	is	niet	zo	leuk.	Maar	ik	heb	helemaal	geen	
 ger	bij	AB	Midden	Holland.	Ik	zit	op	dit	moment	in	de	
                                 hekel	aan	werken.”
 blauwe	druiven.	Ze	worden	in	bloei	getrokken	in	de	kas,	
                                                                  ABulletin
                       ABulletin - februari 2009 - pagina 4
Ad

Recommended

Gewoon doen 6 9 interview
Gewoon doen 6 9 interviewGewoon doen 6 9 interview
Gewoon doen 6 9 interviewABN AMRO
 
Rv 06 2011 Sociaal Akkoord
Rv 06 2011 Sociaal AkkoordRv 06 2011 Sociaal Akkoord
Rv 06 2011 Sociaal AkkoordTTRademaker
 
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Zeeland 0212HetOndernemersBelang
 
Rv 06 2010 Duurzame Inzetbaarheid
Rv 06 2010 Duurzame InzetbaarheidRv 06 2010 Duurzame Inzetbaarheid
Rv 06 2010 Duurzame InzetbaarheidTTRademaker
 
Het Nieuwe Werken Artikel
Het Nieuwe Werken ArtikelHet Nieuwe Werken Artikel
Het Nieuwe Werken ArtikelThijs Edelkoort
 
Rv 09 2011 Nieuwe Werken
Rv 09 2011 Nieuwe WerkenRv 09 2011 Nieuwe Werken
Rv 09 2011 Nieuwe WerkenTTRademaker
 

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (6)

Energie Besparen In Koopwoningen
Energie Besparen In KoopwoningenEnergie Besparen In Koopwoningen
Energie Besparen In Koopwoningen
 
Banner1
Banner1Banner1
Banner1
 
Change Outlook Startup Folder
Change Outlook Startup FolderChange Outlook Startup Folder
Change Outlook Startup Folder
 
SoftwarePartner
SoftwarePartnerSoftwarePartner
SoftwarePartner
 
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm MarrakechGolf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
Golf magazin - Sep 2014 - Royal Palm Marrakech
 
tabela
tabelatabela
tabela
 

Similar to ABulletin februari 2009

Advest In Beweging 02
Advest In Beweging 02Advest In Beweging 02
Advest In Beweging 02Hans Suurmond
 
Samenwerken in volmacht
Samenwerken in volmachtSamenwerken in volmacht
Samenwerken in volmachtFrans Kemper
 
Graphic 2010 Duurzaamheidsverlag
Graphic 2010 DuurzaamheidsverlagGraphic 2010 Duurzaamheidsverlag
Graphic 2010 DuurzaamheidsverlagTom Wildenburg
 
Genetwerkt innoveren
Genetwerkt innoverenGenetwerkt innoveren
Genetwerkt innoverenVRmaster
 
TGJ Communicatie Ascendus Magazine
TGJ Communicatie Ascendus MagazineTGJ Communicatie Ascendus Magazine
TGJ Communicatie Ascendus MagazineTGJ Communicatie
 
Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011dickbosscher
 
Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011dickbosscher
 
Flyer Financieel Café
Flyer Financieel CaféFlyer Financieel Café
Flyer Financieel Cafémarco0655
 
Surf's Up! KennisLAB publicatie
Surf's Up! KennisLAB publicatieSurf's Up! KennisLAB publicatie
Surf's Up! KennisLAB publicatieKennisLAB
 
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011HetOndernemersBelang
 
Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012
Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012
Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012alkool
 
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Global Green Connections
 
Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11
Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11
Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11CAB van der Vinne
 

Similar to ABulletin februari 2009 (15)

Advest In Beweging 02
Advest In Beweging 02Advest In Beweging 02
Advest In Beweging 02
 
Samenwerken in volmacht
Samenwerken in volmachtSamenwerken in volmacht
Samenwerken in volmacht
 
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - Februari 2011
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - Februari 2011Duurzaam vastgoed nieuwskrant - Februari 2011
Duurzaam vastgoed nieuwskrant - Februari 2011
 
Graphic 2010 Duurzaamheidsverlag
Graphic 2010 DuurzaamheidsverlagGraphic 2010 Duurzaamheidsverlag
Graphic 2010 Duurzaamheidsverlag
 
Genetwerkt innoveren
Genetwerkt innoverenGenetwerkt innoveren
Genetwerkt innoveren
 
TGJ Communicatie Ascendus Magazine
TGJ Communicatie Ascendus MagazineTGJ Communicatie Ascendus Magazine
TGJ Communicatie Ascendus Magazine
 
Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011
 
Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011Nieuwsbrief Januari 2011
Nieuwsbrief Januari 2011
 
Flyer Financieel Café
Flyer Financieel CaféFlyer Financieel Café
Flyer Financieel Café
 
Surf's Up! KennisLAB publicatie
Surf's Up! KennisLAB publicatieSurf's Up! KennisLAB publicatie
Surf's Up! KennisLAB publicatie
 
CFO Community
CFO CommunityCFO Community
CFO Community
 
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 05 2011
 
Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012
Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012
Column VNO NCW Noord 20 Febr 2012
 
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
Artikel 'Nieuwe huisvesting voor CFI' vakblad Inside Information.
 
Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11
Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11
Financieel Dagblad bijlage internationaal zakendoen CAB op pag. 11
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

ABulletin februari 2009

 • 1. ABulletin Midden Holland Jaargang 3 - nr 4, februari 2009 AB Midden Holland sluit zich aan bij NCR Werkt altijd In dit nummer: Ruud Galle: “Het draait bij ons allemaal om kennis” AB Midden Holland is aangesloten bij NCR, de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw en ‘groene’ financiële dienstverleners. Een lidmaatschap heeft veel voordelen, zegt Ruud Galle, directeur van NCR. “Wij zijn een coöperatie- kenniscentrum én we vormen een platform waar men elkaar kan ontmoeten.” schap. Dat is belangrijk. Daardoor NCR bestaat inmiddels 75 jaar. “We gestaag toe. “Een paar jaar geleden weet je dat het bestuur en de direc- hebben in totaal 52 leden. Daar zitten liep het aantal leden terug, onder meer tie bij de les blijven. Ik merk ook dat heel grote coöperaties tussen zoals door diverse fusies. Nu trekt het weer AB’s innoveren, dat ze zich verbreden FrieslandCampina, bloemenveiling aan.” Door de economische crisis wint en geld steken in kennis en oplei- FloraHolland, Univé, Achmea en de de coöperatie in alle sectoren aan dingen. En dat is een goed teken.” Rabobank. Al deze bedrijven hebben populariteit, aldus Galle. “Het stoffige Ledenvergadering AB Midden Holland: Ledenbetrokkenheid blijft belangrijk – Pag. 2 een relatie met land- en tuinbouw. De imago van de coöperatie is aan het De coöperatieve organisatie is vol- AB’s zijn ook allemaal aangesloten. Dat verdwijnen. Wij merken duidelijk dat gens Galle in de loop der jaren een zijn inmiddels behoorlijke ondernemin- men weer op zoek gaat naar de coöpe- succesformule gebleken. “Je ziet veel gen geworden.” ratieve formule. Die formule heeft zich coöperaties hun 100-jarig bestaan vie- altijd bewezen in de land- en tuinbouw. Kennisuitwisseling ren. Dat zijn over het algemeen heel Het is mooi dat er nu ook in andere gezonde bedrijven met een sterk eigen sectoren aandacht voor is.” De kennisuitwisseling rondom het coö- vermogen en goede investeringen.” peratieve ondernemen vindt onder Vertrouwen vormt een belangrijk onder- Een coöperatie gaat altijd voor de meer plaats tijdens bijeenkomsten, de deel van deze succesformule. “En dat is lange termijn en niet voor het korte ter- Coöperatiedag en via het magazine bij de AB’s niet anders. Ook daar zie je mijn succes, licht Galle toe. “Dat is een Coöperatie. “We adviseren coöperaties een belangrijke mate van ledentrouw.” groot voordeel ten opzichte van bedrij- tevens op allerlei terreinen. Het gaat ven die puur uit zijn op winst.” In feite echter altijd specifiek over het coöpera- investeer je in de tieve ondernemen. Dat is bijvoorbeeld Landelijke modernisering identiteit AB: sector, meent Galle. de financiering van een onderneming, meer herkenbaarheid en bekendheid – Pag. 2 “Je keert niet al het de strategie of het ledenbeleid. Heel geld uit, maar inves- belangrijk is ook bestuurlijke inrichting en teert bijvoorbeeld in duurzaamheid in de land- en tuinbouw. nieuwe fabrieken, in Het draait bij ons allemaal om kennis.” nieuwe producten, in opleidingen, in inno- De aangesloten leden ontmoeten elkaar vaties. Je blijft daar- een paar maal per jaar tijdens sym- door voorop lopen.” posia, cursussen, lezingen, presenta- B e u r s g e n o t e e rd e ties en op de jaarlijkse Coöperatiedag. bedrijven doen dat “Ondernemers vinden het leuk om bij niet. “Die gaan puur elkaar in de keuken te kijken. Je kunt voor winst en dat is veel van elkaar leren en er komt ook het dan.” vaak iets moois uit voort. Het is een belangrijk ontmoetingsmoment.” Er AB Midden Holland en Wellantcollege slaan handen ineen – Pag. 3 De AB’s zijn bij uit- zijn diverse coöperaties die op deze stek coöperatief, manier zaken met elkaar doen. “AB’s knikt Galle. “Het is maken ook gebruik van dit netwerk, van, voor, door en heb ik begrepen. Voor de boeren en met de leden. Dat tuinders zijn dit heel belangrijke onder- merk je duidelijk. nemingen.” De leden worden Stoffig imago geraadpleegd en Ruud Galle, directeur NCR hebben zeggen- Het aantal leden van de NCR neemt Agenda januari t/m april 2009 • Tuinbouw relatiedagen in Gorinchem • om in de Kas K • loemencorso van de Bollenstreek B Tuinbouw Relatiedagen Gorinchem (voor- U vindt AB Midden Holland bij bedrijven AB Midden Holland rijdt ook dit jaar heen Rijswijk) is hét trefpunt waar onderne- in de volgende gebieden: weer mee in de bloemencorso. mers en relaties in de tuinbouwsector elkaar - Roelofarendsveen Datum: Vrijdag 24 april 2009 ontmoeten. U kunt informatie uitwisselen, - Rijnsburg contacten leggen, inspiratie en ideeën - Nieuwveen de verlichte corso opdoen en zaken doen. AB is ook aanwezig. - De Ronde Venen (Mijdrecht) Zaterdag 25 april 2009 vanaf 9.30 tot 21.00 uur Datum: 17 t/m 19 februari Datum: Zaterdag 4 en zondag 5 april 2009 www.evenementenhalgorinchem.nl www.komindekas.nl www.bloemencorso.info ABulletin - februari 2009 - pagina 1
 • 2. Ledenbetrokkenheid voor AB belangrijk De tijd dat alle leden van AB Midden Holland elkaar kennen is helaas voorbij, onze coöperatie is in de loop der jaren steeds groter geworden. Toch is de ledenbetrokkenheid voor AB Midden Holland niet minder belangrijk geworden! De jaarlijkse ledenvergadering is één van de contact momenten waar ruimte is voor vertaling van ledenwensen naar beleid en andersom met het uitleggen van de noodzakelijkheid van maatregelen aan de ledenachterban. Column Op de 12e algemene ledenvergadering die werd gehouden op 18 november 2008 werd o.a. een toelichting gegeven op het financieel jaarverslag van 2007, de begroting 2009 werd besproken en de vaststelling van de nieuwe tarieven vond plaats. Ook werd er Merk-onderhoud afscheid genomen van Jan van der Lans, hij was 10 jaar lid van het bestuur. Als nieuw bestuurslid werd Theo Denayere uit Hillegom voorgedragen en akkoord bevonden. In mijn marketingadviespraktijk hoor ik regelmatig de uitspraak: “We hebben geen ‘merk’ nodig want we Als gastspreker was Gerrit Hiemstra uitgenodigd. Aan de hand van een kleurrijke presentatie leveren een goed product en een goede dienst en ging Gerrit Hiemstra in op de veranderingen van het klimaat en de gevolgen daarvan in het daarmee is het klaar.” bijzonder voor de agrariërs. Een prachtige presentatie met veel feedback vanuit de zaal. In diverse bedrijfstakken is dit nog steeds een veel Piet van Bostelen, directeur van AB: “We willen graag dat onze leden de jaarlijkse vergade- gehoorde visie, en lang heeft deze opvatting ook ring bijwonen en maken die avond interessant door een goede spreker uit te nodigen. Na geklonken in de agrarische sector. Gelukkig komt de vergadering zorgen voor een drankje en een hapje, dat is heel gezellig en het moment daar verandering in, want het bouwen van een merk dat onze leden weer eens met elkaar praten. Wij willen graag dat onze leden zich thuis is wel degelijk belangrijk voor welke bedrijfstak, voelen bij AB Midden Holland”. Gerrit Hiemstra gastspreker sector of instelling dan ook. Wanneer ik presentaties op de 12e ledenvergadering geef dan volgen er meestal levendige discussies en kan ik de functie van merken uitgebreid uitleggen en met voorbeelden illustreren. In deze column zal ik Bestuur AB Midden Holland heeft gedreven leden kort proberen aan te geven waarom het belangrijk is “Wij vergaderen niet om het vergaderen” om aandacht te besteden aan het bouwen van een merk. Eén van de belangrijkste bouwstenen van een sterk “2009 wordt het jaar van de coöperatie”, kopte een landelijk dagblad begin dit jaar. “Leden weten wie de beslissingen neemt merk is het vinden van waar het merk voor staat, de en hebben zelf invloed.” AB Midden Holland heeft zo’n ondernemingsvorm waar leden meebeslissen. “Het leuke hiervan is, zogenaamde ‘waarden’. Een sterk merk heeft alleen dat je echt een bedrijf aan het runnen bent. Wij vergaderen niet om het vergaderen”, aldus voorzitter Arjan Buis. dan een functie in het aankoopproces als het een relevante waarde kan bieden. Neem Volvo als voor- Martien van der Poel is bloembollen- De leden van het algemeen bestuur alstroemeria’s en buitenbloemen op beeld; dat merk staat voor veiligheid. Het vergemak- kweker in Noordwijkerhout. “Ik teel zijn stuk voor stuk gedreven en enthousi- een oppervlakte van ca. 3,5 ha in De kelijkt het keuzeproces: wil je een veilige auto, dan samen met een compagnon en twee aste ondernemers, die het een uitdaging Kwakel. Aad Vernooy uit Leimuiden is ben je bij dit merk aan het goede adres. Zowel in pro- vaste medewerkers 21 ha. bloembol- vinden om een bestuursfunctie te bekle- zomerbloemkweker. Hij is in het bestuur ductontwikkeling als ook in de communicatie naar de len. Wij produceren in de winter ruim den. Arjan Buis is sinds drie jaar voorzit- terecht gekomen vanwege zijn bestuur- klant draagt Volvo dat dan ook uit. Ter vergelijking: een miljoen snij-hyacinthen. We maken ter van het bestuur. Hij is van huis uit lijke achtergrond. “Hopende dat ik een Hyundai, het is onduidelijk waar dat merk voor staat. vooral gebruik van AB Midden Holland Seringenkweker. “En ik heb ook een kleine toegevoegde waarde zou zijn voor dit Wat heeft het mij te bieden? voor bedrijfsverzorgers voor het ziek- jachthaven aan de Westeinderplassen.” bestuur. Ik ben voorzitter van de lande- Juist in de hedendaagse, hectische maatschappij zoekwerk en buitenlandse werknemers Arjan is bestuurslid sinds 1994. “Eerst van- lijke commissie Zomerbloemen en van zoeken we naar duidelijkheid en willen we in onze voor het bollen pellen.” uit vereniging Aalsmeer en daarna bij AB daaruit breed bekend binnen LTO. Ik ben keuzes geholpen worden. Ben je dan als bedrijf, pro- Midden Holland.” bestuurlijk veel in de tuinbouw werkzaam.” duct of dienst onduidelijk of een grijze muis dan zal Leerproces men minder snel voor je kiezen, simpelweg omdat Hoofdlijnen Kitty de Jong, eigenaar van Agrofleur Martien is ruim zes jaar bestuurslid. “Ik het niet duidelijk is wat men er van kan verwachten. in Roelofarendsveen, is sinds 2006 Het bestuur houdt zich voornamelijk bezig ben altijd al bestuurlijk bezig geweest, Dat wat je wilt uitstralen moet echter wel in je zitten. bestuurslid van AB Midden Holland. met het beleid binnen het bestuur en met van carnavalsvereniging tot kwekersver- Iets willen zijn wat je niet bent, is een heilloze weg. “Wij kweken onder meer alstroemeria’s, de uitvoering richting directie en manage- eniging. Het interesseert mij om breder Je anders voordoen werkt óók bij merken niet. Ieder tulpen en buitenbloemen.” Haar bedrijf mentteam, vertelt Arjan. “We merkten bezig te zijn met andere materie.” Het merk moet dus eerst op zoek naar een goede en is 7 ha. “Waarom ik in het bestuur terecht in de loop der jaren dat we ons - mede is ook een persoonlijk leerproces, vindt relevante waarde. ben gekomen? Ik doe heel veel in teelt- door de groei van AB Midden Holland - Martien. “Ik wil dit naast mijn werk blij- besturen. Ik zit onder meer in het veiling- niet overal mee konden bezig houden. ven doen. Een coöperatie vind ik dan Een tweede voorwaarde verbonden aan een sterk bestuur en vond dit een leuke uitdaging. We besturen nu dus echt op hoofdlijnen heel goed passen.” Het coöperatiege- merk is bekendheid: je moet vertellen dat je er bent. Het is weer eens iets anders.” Algemeen en we bekijken waar onze organisatie in voel komt volgens Martien in een aantal Onbekend maakt immers onbemind. Ook de manier bestuurslid Aldert Keessen is mede- de toekomst naar toe moet. We zitten er zaken tot uiting. “Je moet je plannen bij- waarop je als merk naar buiten treedt moet bij je pas- eigenaar van Koninklijke Terra Nova, een bijvoorbeeld bovenop dat het binnen de voorbeeld goed kunnen uitleggen aan sen en van tijd tot tijd moet je dat ook moderniseren. potplantenkwekerij in Aalsmeer. Aldert bedrijfsverzorging goed blijft gaan. Want de leden tijdens een ledenvergadering. Meestal is het beste om dat stapsgewijs te doen. is ruim twee jaar bestuurslid. “Het leek dat is de echte coöperatie. Korte lijnen En meedenken met de organisatie. Dat Grote merken als Douwe Egberts en Unox doen dat mij een interessante baan en dat is het- vinden wij heel belangrijk. We zitten hier is echt heel belangrijk.” al jaren zo; een heldere consistente boodschap maar zeer zeker. Ik doe het met veel plezier.” echt voor onze leden.” wel steeds aangepast en gemoderniseerd. Geen rigoureuze veranderingen, niet vandaag links en Theo Denayere is nog maar heel kort morgen rechts, want dan verlies je herkenbaarheid bestuurslid. “Sinds de laatste ledenver- en waardering. gadering.” Hij is eigenaar van een hove- niersbedrijf in Hillegom. In zijn bedrijf Ook AB heeft zich gerealiseerd dat het belangrijk werken twaalf medewerkers. “We maken is om eerst te bepalen waar je als bedrijf, en dus regelmatig gebruik van de bedrijfsver- als merk, voor wilt staan. Wat maakt AB anders dan zorgers van AB Midden Holland, die als andere dienstverleners en welke elementen zijn voor hovenier aan de slag gaan.” Volgens klanten en medewerkers relevant? Als merkessentie Theo is dit een opkomende markt. heeft AB gekozen om vakwerk en mentaliteit dui- “Daarom ben ik ook gevraagd in het delijker over het voetlicht te brengen. Ik denk dat dit bestuur; om eens een andere achter- een verstandige keuze is omdat dit in de ziel van het grond te laten zien. Het is toch een bedrijf zit. En vervolgens is het zaak om dit verder uit ander wereldje dan de tuinbouw, terwijl te dragen. Enerzijds naar leden en klanten, maar ook we ook veel raakvlakken hebben.” naar potentiële arbeidskrachten om goede mensen aan je te kunnen binden. Toegevoegde waarde Ook sollicitanten vinden het belangrijk om te weten Secretaris Robert Egberts loopt al een wie er achter een organisatie zit en waar de club voor V.l.n.r.: Arjan Buis, Theo Denayere, Aad Vernooy, Kitty de Jong, tijdje mee als bestuurslid. “Ik zit in het staat. Robert Egberts, Martien van der Poel, Aldert Keessen. bestuur sinds 1994.” Robert kweekt Richard Wermelink ABulletin - februari 2009 - pagina 2 InnoBrands®
 • 3. Wist u dat? AB Midden Holland speciaal voor de Poolse uitzendkrachten een kerstpakket heeft samengesteld met typisch Poolse lek- kernijen zoals o.a. een Pools zuurkoolgerecht, bietensoep, Poolse chocola, mierikswortel, gedroogde worst en bier? Naast het Poolse pakket was er ook voor elke uitzendkracht een mooi Hollands blik met op ambachtelijke manier gebak- ken stroopwafels, een echt Nederlands lekkernij dat ook bij de Poolse uitzendkrachten in de smaak blijkt te vallen! De AB Midden Holland ondersteuners relatiebeheerders hebben van eind december 2008 tot en met begin januari dit jaar bijna Dirk Jongkind, Anja Berenpas en Samantha Kennis 700 pakketten persoonlijk uitgedeeld! Magdalena Doeksen: “Wij als ondersteuners relatiebeheerders hebben het hele AB Midden Holland en Wellantcollege slaan handen ineen jaar rond contact met de uitzendkrachten, het is dan leuk als je aan het eind van het jaar hun inzet kunt belonen met een “We moeten de vakbekwame leuk kerstpakket”. medewerkers zelf creëren” De groensector heeft een groot tekort aan vakmensen. Daarom hebben AB Midden Holland en het Wellantcollege de handen ineen geslagen. Binnenkort gaan zij samen van start met een opleiding tot ‘allround agrarisch vakkracht’ met de naam ‘Groen, Doen!’. Het Wellantcollege zorgt voor het theoretische deel, AB Midden Holland wordt ingeschakeld voor het praktische gedeelte van de opleiding. De vakbekwame medewerkers vinden in de week in de schoolbanken te zitten.” “Je ziet dat er momenteel veranderingen wij niet meer op de markt. Die zullen we gaande zijn binnen het bedrijfsleven”, Groen, Doen! zelf moeten creëren.” vertelt Dirk Jongkind, adjunct-directeur van het Wellantcollege MBO vestigin- De jongeren die de opleiding ‘Groen, Wervingscampagne gen in Aalsmeer. “Men neemt mensen Doen!’ starten worden opgeleid op mbo2 / aan op competenties en wanneer deze Jongeren die deze opleiding gaan volgen mbo3 niveau. “Ze krijgen bij ons een mensen binnen zijn krijgen zij een stuk worden door AB Midden Holland gewor- reguliere vakopleiding”, vertelt Dirk. “Er scholing.” Volgens Dirk heeft dit onder ven. Deze wervingscampagne wordt zijn bedrijfsbezoeken, praktijkdagen en meer te maken met het feit dat de ondersteund door het Wellantcollege. theorielessen. In totaal duurt de oplei- instroom van agrarische vakmensen via Dirk: “We hebben het over een traject ding twee jaar. Na afloop van de oplei- de oude kanalen aan het opdrogen is. van werkend leren. Mensen gaan vier ding krijgen zij een allround vakdiploma.” “Zo eerlijk moeten we ook zijn.” dagen in de week aan het werk en een dag per week naar school. De opleiding Als zij dat diploma behalen, kunnen Anja Berenpas, operationeel manager wordt door ons verzorgd en AB Midden zij bij AB Midden Holland aan de slag. De AB Midden Holland ondersteuners relatiebeheerders bij AB Midden Holland, knikt beamend. Holland biedt hen al tijdens de oplei- “Wij geven ze een baangarantie en kun- Ewa Czerwiec en Magdalena Doeksen “Ook vanuit ons managementteam en ding een dienstverband aan. Op die nen ze plaatsen bij onze leden en klan- het bestuur is er al langere tijd aandacht manier stemmen wij alles op elkaar af.” ten”, aldus Anja. “Vervolgens kunnen ze voor de instroom voor onze bedrijfsver- intern verder worden opgeleid.” Gezocht: zorging. Dat wordt cruciaal, omdat we Er wordt in eerste instantie gestart met een redelijk grote groep bedrijfsverzor- twaalf tot vijftien jonge mensen op Voordat het zover is, zoekt AB Midden gers hebben die op uitstroom staan. Zij vmbo-niveau. “Een mooi voorbeeld Holland leden waarbij praktijkervaring gaan met de vut. We moeten dus echt is een automonteur die allergisch is kan worden opgedaan. “Wij geven onze Leden waar vanaf september 2009 praktijkervaring kan nieuw aanwas hebben. Het is heel belang- geworden voor motorolie”, vertelt leden daarbij goede begeleiding.” AB is worden opgedaan door onze ‘Groen, Doen!’ leerlingen. rijk om daar aandacht aan te besteden.” Samantha Kennis, P&O functionaris bij ook op zoek naar leermeesters die ken- Meer informatie? AB Midden Holland. “Deze jongen heeft nis willen overdragen. “Gelukkig zien Volgens Anja wordt de opleiding tuin- nooit eerder met de agrarische sector steeds meer bedrijven in dat opleiden Bel of mail met Samantha Kennis: bouwmedewerker steeds minder vaak te maken gehad, maar vindt het werk heel belangrijk is. Op die manier helpen T 0297 - 38 34 00 gevolgd. “En mensen die hem volgen, wel heel leuk. Zulke mensen komen zij immers mee aan de opbouw van een e-mail: skennis@abmiddenholland.nl gaan daarna vaak op het bedrijf van pa ook voor deze opleiding in aanmerking. nieuwe generatie agrarische vakmen- en ma aan de slag. We merken nu dat we Daarnaast zoeken we onder meer jonge sen, die in geval van nood hun bedrijf de opleiding intern moeten oppakken. mensen die niet geschikt zijn vijf dagen draaiende kunnen houden.” AB uitzendkracht start bloemen import bedrijf in Polen Van Dongen de Jong verpakkingen BV in Aalsmeer is producent van golfkartonnen verpakkingen voor voornamelijk de bloemen en plantenbranche. Er werken fulltime vier uitzendkrachten van AB Midden Holland die worden ingezet in het productie proces. AB Midden Holland: ”Natuurlijk vinden liteit en inzet is hij één van onze meest Begin december 2008 heeft Van Dongen wij het jammer dat we een goede uit- gewaardeerde medewerkers. Ik kon bij de Jong verpakkingen afscheid geno- zendkracht kwijtraken, maar tevens is Piotr met een gerust hart verantwoor- men van Piotr Koloch, één van de AB dit een heel bijzonder moment. Piotr delijke taken neerleggen, zo nam hij uitzendkrachten. Piotr gaat terug naar spreekt inmiddels goed Nederlands en o.a. de telefonische bestellingen aan en Polen, medio februari opent hij daar zijn is een prima kracht. Het is leuk om te zette die verzendklaar. We gunnen hem eigen bloemen import bedrijf. zien dat iemand naar Nederland komt natuurlijk alle goeds en vinden het leuk en vijf jaar met volle inzet werkt om te horen dat hij terug gaat naar Polen om Hij is sinds januari 2003 aan het werk uiteindelijk zijn doel te bereiken in een eigen bedrijf te starten. We hebben voor AB Midden Holland en is begon- Polen. We hebben dit niet onopge- hem daarin volledig gesteund en zelfs nen bij Bol verpakkingen, dat werd later merkt voorbij laten gaan, Pjotr heeft actief geholpen met het opbouwen van Van Dongen - de Jong verpakkingen BV. een typisch Hollands presentje mee- een zakelijk netwerk”. Directeur en eigenaar Johan van Dongen: Johan van Dongen en Quentin Schols gekregen in de vorm van een kaas met “Wij vinden het jammer dat Piotr terug kaasschaaf en klompjes. Quentin Schols, relatiebeheerder van gaat naar Polen, door zijn werkmenta- nemen afscheid van Piotr Koloch (midden) ABulletin ABulletin - februari 2009 - pagina 3
 • 4. Colofon • Bedrijfsverzorging • Uitzenden • Detacheren Ruud van der Zwet • Payroll Ruud van der Zwet tevreden over AB Midden Holland Redactie “Tachtig procent van de Poolse uitzend- AB Midden Holland Redactieadres krachten loopt hier al jaren rond” Redactie ABulletin T.a.v. Marianne Vlak Postbus 394 Ruud van der Zwet is een man van weinig woorden. Op de voorgrond treden is iets wat hij verafschuwt. Toch werkt hij 1430 AJ Aalsmeer mee aan een interview voor ABulletin. “Ik ben tevreden over AB Midden Holland. Het is het enige uitzendbureau waar ik momenteel zaken mee doe. De reden is hun betrouwbaarheid.” Tekst AB Midden Holland meestal dezelfde groep mensen. Zo’n C&I-Tekst Ruud is eigenaar van Zwettulips in Oude der jaren zodanig dat hij tien jaar later 80 procent loopt hier al jaren rond.” InnoBrands® Wetering. “We produceren het hele jaar opnieuw contact zocht met AB Midden De communicatie is geen probleem. door tulpen. We stoppen eigenlijk maar Holland. “Destijds huurden we ook nog Vormgeving & Drukwerk “De meeste van hen spreken Engels twee weken per jaar in de zomerva- mensen in via andere uitzendbureaus. of Duits, maar er zijn er ook bij die al Lautenbag Reclame kantie.” Zwettulips levert hoofdzake- Sinds vorig jaar werk ik alleen nog goed Nederlands praten. Er zijn Polen lijk aan supermarktketens in het bui- maar met Poolse medewerkers van AB Fotografie die hier al negen jaar werken. Ze wonen tenland. “Zwitserland is onze grootste Midden Holland.” hier in de buurt, in huizen van AB. De afnemer. Verder leveren we een beetje AB Midden Holland ‘vaste’ Poolse uitzendkrachten ken ik aan Amerika en aan Engeland. De rest Als reden noemt hij onder meer de Peter Schipper goed.” is klokhandel.” Echte piekperiodes kent betrouwbaarheid van AB. “Dat merk Erik Spekman Zwettulips niet. “We proberen zoveel je ook bij controles van officiële instan- Zelf is Ruud nog nooit in Polen geweest. mogelijk een vast patroon aan te hou- ties. Als ze de papieren van AB Midden AB Midden Holland “Ze vragen het regelmatig - bijvoor- den. We starten hiermee in week 1 en Holland zien, is het in orde.” De con- Konnetlaantje 10 beeld met een bruiloft - maar ik wil gaan door tot week 20. In die periode tacten met de uitzendorganisatie ver- 1435 HW Rijsenhout geen onderscheid maken. Daar krijg werken we zeven dagen per week.” In lopen ook naar tevredenheid. “Ik heb je alleen maar scheve gezichten van. de zomer is het een stuk rustiger. “Dan een vaste contactpersoon en dat gaat Postbus 394 Misschien ga ik er wel een keer naar toe werken we maar vijf dagen van zeven prima.” Ook over de Poolse mede- 1430 AJ Aalsmeer tijdens een vakantie.” tot half een.” werkers is Ruud tevreden. “Een aantal van hen kan ook leiding geven, maar T 0297 - 383400 Poolse uitzendkrachten Ruud is ruim twintig jaar geleden in con- de meeste doen puur productiewerk. F 0297 - 347629 tact gekomen met AB Midden Holland. Wij werken het liefst met dames. Die Op het bedrijf werken zeven vaste “Mijn vader overleed toen ik nog maar zijn het snelst met hun handen. Op dit E info@abmiddenholland.nl medewerkers. In de drukste maanden net van school was. Toen is iemand me moment werken hier 6 Poolse mannen I www.abmiddenholland.nl worden via AB Midden Holland Poolse via de Bedrijfsverzorging van AB komen en 18 vrouwen en dat gaat goed.” uitzendkrachten ingehuurd. “Op dit helpen.” Zijn bedrijf groeide in de loop moment zijn dat er 24. We hebben • Een praatje met... Bedrijfsverzorger Peter Faas: “Ik wil niet in een fabriek werken” afgesneden en dan gaan ze naar de veiling toe. Het werk • Gezin: “Ik ben getrouwd met Leny. We hebben twee bevalt me best. Het is elke keer wat nieuws en je leert zonen van 17 en 15 jaar.” ook elke keer weer bij.” • Hobby’s: • In het vak terecht gekomen: “Ik heb zelf een tropisch aquarium en samen met mijn “Hiervoor heb ik in een broeierij gezeten in Lisserbroek. zoon tropische vogels.” Daar heb ik 23 jaar gewerkt. Ik ben daar weg gegaan omdat mijn baas ermee moest stoppen vanwege artrose. • Opleiding: Daarna heb ik nog drie jaar bij een ander bedrijf ge- “Ik heb vroeger LTS Metaal gedaan, maar ik had geen werkt.” zin om in een fabriek te werken. Ik wilde niet de hele dag binnen zitten. Na mijn diensttijd ben ik werk gaan • Toekomstplannen: zoeken in de agrarische sector.” “Ik heb geen idee. Ik ben nu lekker aan het werk. Ik zit hier nu een paar maanden en hierna word ik waarschijn- • In dienst bij AB Midden Holland sinds: lijk weer bij een ander bedrijf geplaatst. Dat is dan weer “Een maand of vier. Ik kwam in contact met bedrijfsver- even wennen, denk ik.” zorgers van AB toen ik bij mijn eerste werkgever werkte. Jaren later heb ik gesolliciteerd bij Jan Verhaar. Na een • Mooiste klus: gesprek kon ik beginnen.” “Ik vind het allemaal wel leuk. Ik heb eigenlijk geen voor- keur. Ach, je hebt allemaal wel eens wat minder leuke • Functie: klusjes. Bijvoorbeeld als je planten staat te rooien en het “Ik ben agrarisch medewerker. Nu dus bedrijfsverzor- regent. Dat is niet zo leuk. Maar ik heb helemaal geen ger bij AB Midden Holland. Ik zit op dit moment in de hekel aan werken.” blauwe druiven. Ze worden in bloei getrokken in de kas, ABulletin ABulletin - februari 2009 - pagina 4