Duale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek

368 views

Published on

Artikel uit de oude doos, geplaatst om ruimte op het web te claimen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Duale Gemeente Eindelijk Leven In De Politiek

  1. 1. Gemeenten nieuwe stijl: dualistisch of bureaucratisch?De duale gemeente: eindelijk leven in depolitiek?Nu de evaluatie eerste fase invoering Wet dualisering gemeentebestuuris afgerond, kunnen we cijfertjes lezen. Van alle gemeenten heeft 49.6%op dit moment een raadsgriffier in dienst en in 111 gemeenten werdenal 139 wethouders “van buiten de raad” binnengehaald. Prachtig al diestatistieken maar wat zegt de realiteit? Want wie is de nieuweraadsgriffier, toch niet gewoon een verkapte gemeentesecretaris? Enhoe fijn zijn de verhoudingen nog tussen wethouders en raadsleden nude ontvlechting van raad en college een feit is? En de burgervader: is hijals eerste burger nog steeds onze held in bange dagen of eenschizofrene scheidsrechter? En hoe doet het raadslid nieuwe stijl het?Houdt hij inderdaad tijd over om gezellig met de burger op straat tediscussiëren of komt hij om in nog meer regels en bureaucratie? Het istijd voor een kritisch kijkje op de werkvloer van lokaal besturendNederland vindt Helma Besaris.Al lange tijd was het duidelijk dat er in de lokale Vrij vertaald komt het hier op neer: hoe wordt hetpolitiek iets zou moeten veranderen. Er is de laatste lokaal besturen interessant genoeg om opnieuwjaren duidelijk sprake van een sluipende neergang commitment bij de burgers te vinden?van met name het functioneren van de Volgens Douwe Jan Elzinga, voorzitter engemeenteraad. Het ‘kroonjuweel’ van de naamgever van de commissie, is het voor politiekegemeentelijke politiek dreigde steeds meer te partijen één minuut voor twaalf: “Voor politiekeverworden tot een tandeloos vergaderorgaan. De partijen is het er op of er onder. Wanneer het met deraad liet nog wel eens een steek vallen en ook de vernieuwing van de lokale politiek niet lukt is het metonduidelijkheid in taakverdeling tussen bestuurders hen gedaan. De spankracht die politieke partijen nogen raadsleden, maakte het er niet duidelijker op. wel hadden bij de oprichting van bijvoorbeeld D66, isDe herkenbaarheid van het lokale bestuur had ook op dit moment verdwenen. Lokale partijen enduidelijk te lijden onder de “meerdere-petten-cultuur” Leefbaar Nederland zijn daarom een levensgrotewaardoor niet alleen voor de bestuurders zelf, maar bedreiging.”ook voor de burgers de lokale politiek gewoon ‘nietmeer te pruimen’ was. De commissie Elzinga ging aan de slag en beval hetMet de verregaande individualisering ontbreekt het de volgende aan:huidige samenleving steeds meer aan sociale  Versterking en vergroting van de gemeentelijkesamenhang. Het eens zo rijke verenigingsleven in beleidsvrijheid;Nederland verdwijnt in toenemende mate en het  Vernieuwingsimpuls lokaal politiek stelsel,verloren gaan van sociale verbanden heeft zich de gebruik van ICT;laatste jaren ook geuit in de afname van politieke  Dualisering, ontvlechting van raad en college;betrokkenheid. Zo is nog slechts 3% van de  Herijking en versterking van de positie van deNederlanders lid van een politieke partij. Kandidaten raad;voor parlementaire organen en politieke  Gemeentesecretaris en ambtelijk apparaat;bestuursfuncties zijn steeds moeilijker te vinden. Bij  Spreiding en combinatie van verkiezingen;verkiezingen “van de tweede orde”, dat zijn alle  Versterking collegiaal bestuur en eigen-andere verkiezingen die naast de Tweede standigheid burgermeester;Kamerverkiezingen worden uitgeschreven, komt nog  Overige taakstellingen en aanstelling; van degeen 50% van de kiesgerechtigden opdagen. Als burgemeester.reactie hierop is een wildgroei van lokale partijen,belangenpartijen en protestpartijen ontstaan. Deze Naast deze aanbevelingen hamert de commissiediscrepantie en nog andere niet meer van deze tijd Elzinga erop dat deze aanbevelingen op zich nietfunctionerende elementen hebben er voor gezorgd genoeg zijn om het lokale bestuur weer aantrekkelijkdat de Commissie Elzinga in het leven werd en spannend te maken. Een cultuurveranderinggeroepen. Deze staatscommissie kreeg als taak: binnen de gemeentehuizen en bij politieke partijen is“breng een advies uit over de wijze waarop de ook nodig. En die cultuurverandering is wat hetdualisering van het lokale bestuursmodel proces interessant maakt. Want nu de structuur isvormgegeven kan worden, inclusief de juridische gecreëerd, zijn vernieuwing van de politieke cultuuraspecten en overige consequenties”. en andere manieren van werken minstens zo belangrijk. 1
  2. 2. Raadsleden en wethouders, burgemeester en En daar tegenover had de raad als wetgevendeambtenaren moeten zich anders gaan opstellen. Niet tegenkracht gestaan. Maar dat is allemaal nietalleen ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte gebeurd.”van de burgers die zij vertegenwoordigen. De wens is hier de vader van de gedachte: de politieke kleur van Professor van den Berg mogeEigenstandige burgemeester kan het duidelijk zijn.lekker zelf uitzoeken!In het aanbevelingsrapport wordt over de versterking D66van de positie van de burgemeester het volgendegezegd: “De burgemeester vervult een centrale rol ziet zichzelf als de partij van democratischebinnen het gemeentelijke bestel. vernieuwing. De partij vindt dan ook dat actieveHet ambt bezit een zekere “eigenstandigheid” dat wil betrokkenheid van de burgers op alle niveauszeggen dat het wordt uitgeoefend met een zekere centraal moet staan. De partij is voordistantie jegens de lokale partijpolitieke verhoudingen transparantie en dat betekent dat de democratiein de raad. Die distantie maakt het de burgemeester voor iedere burger helder en controleerbaar moetmogelijk zijn rol van procesbegeleider en spelverdeler zijn.binnen en tussen het college, de raad en de burgerij De partij is van mening dat dualisering zal leidente spelen. Dit eigenstandige karakter van het ambt tot een toename van kwaliteit en dat het lokalemaakt het ook mogelijk dat de verschillende rollen van bestuur daarmee duidelijker en herkenbaarder zalvoorzitter van het college, voorzitter van de raad en worden, zowel voor de bestuurder als voor deburgemeester als bestuursorgaan in één ambt kunnen burger.worden verenigd. Op fronten had D66 liever nog verdergaande Er wordt nogal wat verlangd van de maatregelen gezien. Het compromis van eenburgemeester in deze setting. Maar dat is nog niet raadgevend burgemeestersreferendum be-alles; deze nieuwe rol wordt ook als nogal schouwt de partij als een halve maatregel. D66 isgecompliceerd ervaren door Prof. dr. J.Th.J. van den voor een rechtstreeks gekozen burgemeester.Berg, voorzitter van de directieraad van de Vereniging Dualisme kan eigenlijk niet zonder. Juist hetvan Nederlandse Gemeenten. kiezen van de burgemeester geeft de burger meer “Dat komt deels door de invloed op het bestuur van zijn gemeente, aldusbenoemingsprocedure, deels door de nieuwe taken D66.die de burgemeester krijgt binnen de Wet DualiseringGemeentebestuur.” Van den Berg is somber: “Dewijzigingen werken volgens hem op een eigenaardigemanier op elkaar in. De burgemeester moet alsgevolg daarvan halsbrekende toeren uithalen. Het De wethouder gaat vreemdnieuwe burgemeesterschap lijkt zelfs een uitnodiging Het huwelijk van raad en college is over; zij gaanom zijn ruggengraat te breken. Ik denk dat hier scheiden. De commissie heeft het over “ontvlechting”.makkelijk ongelukken van komen”. Dit betekent dat de verhoudingen tussen de raad enEén van zijn bezwaren is het benoemingssysteem. het college moeten worden verhelderd.“De vertrouwenscommissie bestaat nu uit In de Gemeentewet wordt vastgelegd dat wethoudersfractievoorzitters. Dat kan betekenen dat zij met een niet tevens lid van de gemeenteraad kunnen zijn. Datkandidaat aankomen, terwijl de wethouders nergens wethouders zowel uit de kring van raadsleden als vanvan weten. De wethouders worden dus buiten de buiten de raad kunnen worden gerekruteerd. En ledenbenoeming gehouden, terwijl zij dag in dag uit met van het college kunnen niet tevens voorzitter van eenhem moeten werken, dat kan tot rampen leiden.” raadscommissie zijn. Maar de angel zit volgens Van den Berg toch Verder zegt het rapport dat het nadrukkelijkin het feit dat de commissie Elzinga zijn werk niet onderscheiden van de posities van raad en collegeheeft afgemaakt. “De commissie heeft wel het een extra accent krijgen doordat wethouders ook vandualiseringsverhaal uitgewerkt. Maar de burge- buiten de gemeenteraad mogen worden gerekruteerd.meester heeft in die dualisering zijn plek niet Het bijkomende voordeel daarvan is dat hetgekregen. De burgemeester wordt nu een beetje rekruteringsbereik voor het wethoudersambt kanbenoemd, een beetje door de raad gekozen en worden verruimd, doordat gekwalificeerde personenmogelijk een beetje door de bevolking gekozen. Het is die wel een bestuurlijke functie, maar niet eenvan alles niets. Als de commissie haar gedachtegang vertegenwoordigende functie ambiëren, eerderconsequent had doorgezet, had die maar tot één kunnen worden benaderd. Het biedt de raad wezenlijkconclusie kunnen leiden: de rechtstreeks gekozen meer ruimte zijn normerende en controlerende rol inburgemeester. Dan hadden we nu een te vullen, terwijl het tevens de bestuurlijke rol van hetburgemeestersverkiezing kunnen organiseren. De college benadrukt. Dat is natuurlijk koren op de molenburgemeester wordt politiek leider en hij had zijn van beroepsbestuurders, eindelijk vrij baan in deeigen wethouders erbij kunnen kiezen. politiek. Maar dat valt toch tegen, want wethouders van buiten zijn niet overal welkom. 2
  3. 3. Uit een onderzoek van NRC Handelsblad De machtsverhoudingen worden daardoorblijkt dat afgelopen maart, dus na de laatste anders, omdat wethouders van buiten objectiever enverkiezingen, slechts een klein deel van de nieuw onafhankelijker kunnen opereren dan wethouders uitbenoemde wethouders via de nieuwe procedure in de eigen partij en de raad, die al lang "gevormd” zijn.het college is gekomen. Vooral de leefbaar-partijen Het aantrekken van een wethouder van buitenhaalden hun kandidaten voor bestuurlijke functies van heeft wel enige risicos: kan iemand aarden, past hij ofbuiten de eigen kring. De gevestigde partijen zoals zij bij de plaatselijke cultuur; is het ontbreken van deCDA, VVD en PvdA hielden liever vast aan de oude, ervaring met de ‘couleur locale’ een handicapvertrouwde procedure. Ook in de grote steden was de enzovoort. Door velen werd gedacht dat eenbelangstelling voor externe werving gering, ondanks wethouder van buiten de raad iemand zou zijn, diehet lokkertje van een goed salaris. Het geringe animo geen raadslid was of is, maar wel een partijgenoot uitvoor de wethouders van buiten de raad was eigenlijk het eigen circuit, die ook in de stad of de regio woontal voor de verkiezingen voorspelbaar. Uit het en dus de stad van dichtbij kent.onderzoek blijkt verder dat 78% van de raadsleden en Wat betreft de benoeming van Schrijverspartijbestuurders weinig voor de nieuwe manier van zelf: “Dit is gegaan via een wervingsadvertentie inrekrutering voelt, zeker met kandidaten die niet uit Binnenlands Bestuur. ProTiel en Groen Links zochtenhun gemeente komen. De werving van externe twee wethouders ik heb daarop geschreven en benwethouders zou volgens de ondervraagden afbreuk na selectiegesprekken voorgedragen en benoemd. Ikdoen aan de binding tussen het college en de lokale was nog nooit in Tiel geweest en kende de stadsamenleving. amper.En dat was nou juist niet de bedoeling! Er moet juist Nu, na zes maanden kan ik het volgende zeggen: nameer transparantie en verbondenheid worden een zeer intensieve kennismakingstijd en gedegengetoond om daarmee de burger weer in de politieke inwerkronde heb ik een hoge mate vanarena te laten terugkeren. onafhankelijkheid ontwikkeld; ik kende de plaatselijkeDeze zet van de commissie Elzinga lijkt dus niet goed elite niet en ook oude dossiers heb ik op afstanddoordacht. gehouden. Aanvankelijk was er een licht wantrouwen: hoe zou zon vreemde snuiter het hier bij ons doen? Maar ik bespeur verbetering en ik heb alle vertrouwen in de toekomst”. De SP En wat vindt de “beroepsbestuurder” van het feit dat vooral de lokale- en leefbaar partijen gebruik staat bekend om zijn felle uithalen naar het bestaande politieke systeem dat zij ook wel aanduidt als de ‘sorry- maken van de nieuwe regel om wethouders van democratie’. De beste voorwaarde voor directe "buiten" te halen en dat de grote partijen en ook de democratie is volgens de SP een gemeenteraad als kleine gemeenten toch liever vasthouden aan de hoogste orgaan. Dit staat haaks op wat dualisering oude vertrouwde procedure. Het argument voor deze voorstaat en daarom is de partij fel gekant tegen hete twee laatste groepen is een politiek rechtlijnige: kies dualisme in de gemeente. Volgens de SP wordt dankzij de wethouders van de kieslijst want op die manier de dualisering de macht van de gemeenteraad uitgehold geef je het electoraat inspraak op de vraag wie er na en vormt het daarmee een gevaar voor de directe band de verkiezing wethouder wordt. Schrijvers zegt: “Dat tussen kiezers en volksvertegenwoordigers. Bovendien zal een wethouder van buiten de raad de afstand tussen de locale partijen relatief meer gebruik maken van de kiezer en vertegenwoordigers alleen maar vergroten. wethouder van buiten is een logische en natuurlijke zaak; zij bestaan meestal veel korter en hebben weinig traditie en zijn vaak ontstaan als reactie op de traditionele partijen. Het argument van politieke zuiverheid om wethouders te benoemen via eenDe heer drs A.P.M. Schrijvers, wethouder en tweede kieslijst is echt onzin. Raadsleden worden eerstlocoburgemeester van de gemeente Tiel is zo’n gekozen en daarna wordt uitgemaakt wie wethouderwethouder van “buitenaf”. Wij spraken met hem en wordt. Soms is dat bekend via een zittendevroegen zijn mening voor deze geringe animo: wethouder, die herkozen wil worden. Maar ook bij de Schrijvers: “De wethouder van buiten is traditionele partijen is niet altijd bekend wie wethoudernieuw. Dit betekent onwennigheid en onzekerheid bij wordt. Dat is dan een traumatische strijd binnen develen omdat de vertrouwde mechanismen kunnen partij, vele raadsleden willen graag wethoudergaan veranderen. De wetgever heeft hiertoe besloten worden. Het verdient goed en heeft plaatselijk eenom de kwaliteit van de wet-houders te verhogen; hoge status”.inteelt tegen te gaan en het reservoir waaruit geput Voor een evaluatierapport is het volgens Schrijverskan worden sterk te vergroten. Het betekent wel dat nog veel te vroeg. Het rapport “De eerste klap is eende klassieke doorstroommechanismen om daalder waard” zegt volgens hem helemaal niets. ”Hetwethouders te rekruteren uit eigen gelederen zijn niets meer dan statistieken: “Wat moeten we daarafneemt. Ook het stellen van kwaliteitseisen aan nu mee?”wethouders van buiten is iets nieuws. Partijen kunnendus selecteren op kwaliteitscriteria en minder oppartijboekje lidmaatschap en krantjes rondbrengen. 3
  4. 4. Raadsleden op zoek naar hun plek Is hier sprake van een kleine onderbelichtingRaadsleden hebben nu meer instrumenten en met grote consequenties? Want ook hier geldt hetrechten, de zogenaamde structuur, maar daarmee is adagium; “Kennis is macht”. En wie hadden enhet “raadslid-nieuwe-stijl” nog geen feit. hebben hier de macht? Juist, de bestuurders. Kortom:Structuurveranderingen hebben namelijk niet de verdeling is niet eerlijk want uiteindelijkautomatisch cultuurveranderingen tot gevolg, en juist functioneerde het gemeentebestuur al heel langdie cultuurveranderingen zijn zo hard nodig. Voor het dualistisch. De wethouders hebben al jarenlang eenrealiseren van de doelen van de dualisering –de informatievoorsprong door hun ambtelijkegemeentepolitiek sterker, herkenbaarder en dichterbij ondersteuning. En nu wordt door de invoering van dede burger brengen – zijn goed functionerende Wet dualisering gemeentebestuur dat nog eensraadsleden onmisbaar! officieel bekrachtigd. Maar dit is niet het enige probleem waar deHet raadslid-nieuwe-stijl is nu meer politicus dan raadsleden nieuwe stijl tegenaan lopen.bestuurder. Door de ontvlechting van de Volgens J.P. Tanis, raadslid te Sliedrecht voor deverantwoordelijkheden en taken, is voor het college SGP/Christen Unie klagen raadsleden over dehet besturen nu echt core business. Het raadslid onduidelijkheid van procedures bij commissie- eninvesteert nu flink in zijn competenties om een stevige raadsvergaderingen. Tanis vertelt: “Overleg over derol te spelen bij het neerzetten van de kaders en de manier waarop een onderwerp besproken moetcontrole van het beleid. worden kost veel tijd. Verder is vaak onduidelijk wieDe raad werkt nu meer pro-actief. Vooruit denken, waar verantwoordelijk voor is. Wethouders zijn nogstuderen - en dat studeren gaat verder dan het zoekende in hun rol van bestuurder, om over de rolmateriaal dat vanuit het college komt - en vanuit de van de burgemeester maar te zwijgen. De eersteeigen partijpolitieke beginselen tot standpunten burger stond voorheen boven de partijen, maar maaktkomen. In de nieuwe verhoudingen zijn dit belangrijke nu deel uit van een gepolariseerd college. In dezaken. Door vanuit eigen politieke opvattingen praktijk blijkt ook dat een college van B&W hethiermee bezig te zijn worden de raadsleden meer dualisme, met daarbij de nieuwe rol van de raad, alsherkenbaard voor de burgers. Toch blijft het lastig een bedreiging ziet. Daardoor ontstaat een stroevewant het nemen van concrete besluiten, de taak van samenwerking tussen raad en college. Dede wethouders, zal voor de burgers in principe meer vertrouwensbasis gaat ontbreken, men komtherkenbaar zijn dan het stellen van de wat meer tegenover elkaar te staan: er ontstaat een zoekenabstracte kaders. naar een nieuw machtsevenwicht. Dit wordt nog Daarom is het voor raadsleden heel verstrekt doordat raadsleden moeite hebben met hetbelangrijk om “letterlijk” aanwezig te zijn voor de besturen op hoofdlijnen en zich vaak verliezen inburgers. De functie van het raadslid is een details.”intermediaire: hij ontvangt signalen van de burgers enschept een kader waarbinnen de politiekeproblematiek moet worden aangepakt. Het collegemaakt vervolgens op basis van die gegevens beleid.Daarnaast heeft de gemeenteraad ook een De Christen Uniecontrolerende functie om haar rol als volks- moet het als kleine partij veelal hebben van devertegenwoordiger te kunnen garanderen. Maar hoe gemeentelijke politiek en heeft om die reden hetpakt het uit? functioneren van de gemeenteraad en het college Volgens critici hebben de raadsleden een de afgelopen jaren meer dan kritisch gevolgd. Deinformatieachterstand. Marjolein Hak, CDA- partij heeft zich vanaf het begin weliswaar kritischfractievoorzitter in Werkendam, constateert deze opgesteld ten aanzien van de adviezen van detendens: “Daar waar het de gemeenteraden zijn die commissie Elzinga, maar heeft uiteindelijk ominitiëren, kaders stellen en controleren, kan worden puur pragmatische redenen toch voor invoeringvastgesteld dat de gemeenteraden in de regel niet van een gedualiseerd gemeentebestuur gekozenbeschikken over beleidsadviseurs. Toch is het omdat deze ontwikkeling in haar ogen toch nietbelangrijk dat de raadsleden over relevante informatie meer te stuiten was.beschikken. Collegeleden hebben inhoudelijke De partij is de mening toegedaan dat de Haagseondersteuning van het ambtelijke apparaat. Maar het praktijk als het om dualisering gaat, nu nietzijn in bijna alle gevallen uitsluitend de collegeleden meteen een overdaad aan vertrouwen geeft.en hun ondersteunende ambtenaren die nog altijd de Bovendien vindt de partij dat er de afgelopen tijdinformatieve mailing en uitnodigingen voor ook voldoende initiatieven rond bestuurlijkewerkconferenties vanuit hogere overheden en andere vernieuwing ontwikkeld zijn die passen binnen hetexterne partijen ontvangen.” monistische systeem en dat de regering te snel en De rol van de ambtelijke organisatie is in de te eenzijdig voor dualisering als oplossingsrichtingcommissie onderbelicht gebleven en dat wreekt zich gekozen heeft.in de praktijk. Want dualisme, burgerparticipatie entransparante besluitvorming kunnen niet gerealiseerdworden zonder een actieve bijdrage van hetambtenarenkorps. De van buiten komende wethouders, de zogenaamde beroepsbestuurders staan de juichten, terwijl gemeenteraadsleden nog minder bestuurlijke slagkracht gaan krijgen, wat een feest! 4
  5. 5. De Raadsgriffier als vliegende keep “Dualisering was bedoeld om raadsledenToch is er nog een lichtpuntje voor de raadsleden: meer tijd te geven om andere dingen te doen danwant zij krijgen de steun van een raadsgriffier. Wordt vergaderen en nota’s lezen. Maar ik zie nu dat zichhij de vraagbaak voor de raadsleden? het omgekeerde voltrekt. Je hoort vanuit verschillende Om de raadsleden in het nieuwe duale gemeenten dat er zwaar opgetuigde griffies komen,bestel meer ruimte te geven voor het veldwerk ter ondersteuning van de raad.bedacht de commissie Elzinga een raadsgriffier, een Nog meer bureaucratie dus. En je zietsoort kwartiermaker. “Artikel 100 van de gemeenteraden die zelf maatschappelijkeGemeentewet bepaalt dat in iedere gemeente een verkenningen gaan doen, ze worden een soortraadsgriffier moet worden benoemd.” Deze nieuwe Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid infunctie is tijdens de behandeling van de het het klein. Ze verplaatsen zich dus helemaal naar hetwetsvoorstel dualisering gemeentebestuur in de terrein van de beleidsvoorbereiding want ze gaan ookTweede Kamer bij amendement (De Cloe, PvdA) nog eens raadsprogramma’s maken. Dat zijn zakenverplicht gesteld. De gedachte achter de verplichting die de bureaucratisering verder aanwakkeren en devan de raadsgriffier is dat de raad over een eigen afstand tot de samenleving maar vergroten.”raadsgriffier moet beschikken om de positie van deraad te versterken. Bovendien zal de beoogde Het evaluatierapport zegt: “Een eerste belangrijkecultuuromslag meer tot zijn recht komen als de conclusie ten aanzien van de griffier is dat deraadsleden in hun positie worden versterkt door een gemeenten veel waarde hechten aan deze functie eneigen raadsgriffier”, aldus de inleiding onder het kopje dat ze de griffier een serieuze rol toebedelen. In deDe raadsgriffier, blz. 20 van het evaluatierapport. helft van allegemeenten is inmiddels een griffier of een voorloper daarvan benoemd, en driekwart daarvan binnen twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002. Er kan dan worden gesteld dat gemeenten het instellen van een griffier als één van de prioriteiten De PvdA beschouwen. Maar wat lees ik tot mijn grote verbazing in een artikel in het Binnenlands Bestuur schaart zich in belangrijke mate achter de van 7 maart 2002: adviezen van de commissie Elzinga die “Gemeentesecretaris Texel doet moeten leiden tot een gedualiseerd raadsgriffier erbij” Je kunt geen twee heren dienen, gemeentebestuur in Nederland. Een luidt een oud spreekwoord. belangrijke kanttekening maakte de partij bij Toch gaat de Texelse gemeentesecretaris na de het functioneren van de gemeenteraad. Als gemeenteraadsverkiezingen ook de functie van volksvertegenwoordigend orgaan is juist de raadsgriffier vervullen. Belangrijkste motief: de hoge raad de schakel in een geslaagde kosten die gemoeid zijn met het aanstellen van een burgerparticipatie en moet zij voldoende aparte raadsgriffier. Met die keuze schaart Texel zich uitgerust worden om die taak naar behoren te in de groeiende schare van kleine gemeenten die kunnen vervullen. Het is om die reden de PvdA problemen hebben met de kosten die verbonden zijn geweest die bij wijze van amendement De aan de dualisering. Een volledige raadsgriffier kost Cloe, zich hard heeft gemaakt voor de meer dan 100.000 Euro, kreeg de Texelse raad te verplichte griffiersfunctie en dit ook heeft horen van een ingehuurd adviesbureau. Desondanks weten te bereiken. Het behoeft geen betoog wil de lokale GroenLinks-fractie niet akkoord gaan dat de PvdA hierin hét middel bij uitstek ziet met de dubbelfunctie van de gemeentesecretaris, om de raadsleden te ontlasten waardoor zij aldus de Texelse Courant. Een gemeentesecretaris meer aandacht aan de volksvertegen- die het college adviseert, kan niet ook de raad van woordigende taken kunnen besteden. Voor de advies dienen, stelde de partij. De gemeente PvdA is dan ook het functioneren van de Sliedrecht heeft er een motie over opgesteld met een raadsleden nieuwe stijl een cruciale factor verzoek aan de minister van Binnenlandse Zaken. Hij voor het welslagen van deze structuuromslag. zou gemeenten extra geld ter beschikking moeten stellen. Texel overweegt de motie te onderschrijven, aldus het bericht. Het evaluatierapport kan dan wel zeggen dat De commissie is dus van mening dat met het de gemeenten de zaak van de raadsgriffier zeerinzetten van de raadsgriffier de cultuuromslag meer serieus benaderen, in de praktijk blijken de zaken omtot zijn recht zal komen. Het beeld van een verklede puur financieel-economische overwegingen, vooralDon Quichot galopperend over een raadhuisplein wil binnen kleine gemeenten, toch anders te liggen.maar niet van ons netvlies wijken. En ook de Wederom: heel leuk bedacht maar weer nietburgemeester van Delft mr H.M.C.M. van Oorschot gelukt, Elzinga.heeft een ongezouten mening over het aanstellen vaneen raadsgriffier ten gunste van degemeenteraadsleden. 5
  6. 6. Terugkomend op de vraag: brengt het invoeren van KUB-hoogleraar Paul Frissen heeft over dithet dualisme leven in de lokale politiek? Dan zeg ik fenomeen ook bijzondere interessante mening:volmondig: ja! De volgende vraag is alleen: is dit “Politici maken zich zorgen over het gebrek aanleven dragelijk? Anders dan het evaluatierapport “De belangstelling voor de politiek bij de burgers. Ik moeteerste klap is een daalder waard” doet vermoeden is hier om lachten. Misschien heeft de politiek wel tedualisering niet “de” oplossing voor een tal van weinig belangstelling voor de burgers. Deproblemen in de lokale politiek. werkelijkheid is veel anarchistischer dan de politiekEr zijn andere maatschappelijke problemen die het wil onderkennen en dat maakt haar positie weerloosbesturen van een gemeente moeilijk maken en zolang en tragisch. Gezag kan niet meer worden verworvenhet teruglopen van de ledenaantallen bij de politieke met grote verhalen en pretenties. Ook moet departijen, als gevolg van de individualisering nog politiek niet zo benauwd doen over de normen ensteeds in zwang is, kan geen goede waarden. Laten we nou onder ogen zien dat er geendualiseringsaanbeveling daar tegenop. Hoezo politiek overkoepelende waarden en normen meer zijn diegeëngageerd, er is toch voldoende ideaal te stoppen politiek gezaghebbend moeten zijn.in een job op de betaalde arbeidsmarkt. Zo hebben Ik haak aan bij Frissen: “politiek bestuurders, ga eerstwe dus niet alleen geen leden meer voor politieke eens je imago oppoetsen, stop de bureaucratie enpartijen meer maar straks ook een politici meer. verplaats je in je kiezer, een fenomeen ook wel bekend onder de naam marketing. Houd je niet alleen bezig met “wie” het wordt maar ook met de inhoud van de politieke boodschap.” Wellicht dat er dan heel voorzichtig ook weer eens “leven” in de politiek komt voor het electoraat. Helma Besaris is studente HBO-Communicatie aan de Christelijke hogeschool Windesheim. Dit artikel schreef zij in het kader van een vierdejaars opdracht voor het vak Politicologie. 6

×