DEMOCRATEN Ruimte voor mensen
 Verkiezingsprogramma Gemeente Winsum 1998-2002
           Duidelijk
Ruimte voor mensen
Verkiezingsprogramma Gemeente Winsum 1998-2002
Inhoudsopgave
Voorwoord                   3

Wat beweegt D66                3

Wat ...
VOORWOORD


Voor U ligt het programma waarmee D66 Winsum de verkiezingen van 1998
ingaat.


Wat beweegt D66?

D66 staat vo...
gevolgd, waarbij zij steeds een onafhankelijke koers hebben gevaren. Niet het
college klakkeloos volgend, niet per definit...
ALGEMEEN BESTUUR


Uitgangspunt


De gemeente is er voor de burgers en niet andersom!
Burgers en maatschappelijke organisa...
een burgemeester optimaal benut. D66 is voorstander van een gekozen
    burgemeester, maar zolang dat nog niet net gev...
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID


Uitgangspunt


Leefbaarheid en veiligheid hangen nauw met elkaar samen. Het vrijheidsidee va...
ONDERWIJS

Het basisonderwijs in de gemeente Winsurn dient er op gericht te zijn dat iedere
leerling zich binnen de opleid...
deze gehandhaafd blijft, hetzij zelfstandig, dan wel als nevenvestiging.
het medegebmik van scholen ten behoeve van cultur...
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
DORPSVERNIEUWING


Uitgangspunt


Plattelandsbeleid staat bij D66 voorop: Het pla...
D66 wil
  •  zich uiterst terughoudend opstellen ten aanzien van grote projecten.
  •  dat daar waar gebouwd wordt, di...
VERKEER EN VERVOER


Uitgangspunt


De gemeente Winsum bestaat behalve uit het dorp Winsum uit zeven kleinere
verzorgingsk...
SPORT, RECREATIE EN TOERISME                        >v   ,v

Uitgangspunt


Er ontstaat een toen...
de gemeente een actieve bindende factor is in het bijeenbrengen van
belanghebbenden: horeca, middenstand, VVV., musea en a...
ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, SOCIALE
ZAKENUitgangspunt


Winsum is van oudsher een plattelandsgemeente. Veel ...
sociaal
D66 vvil dat
  •  controle vooraf op het terecht toekennen van een uitkering prioriteit krijgt
    boven rech...
WELZIJN, KUNST EN CULTUUR


Uitgangspunt


Bevordering en instandhouding van de leefbaarheid moeten in gemeentelijk beleid...
welzijn
D66 wil dat
  •   er een preventiefjeugdbeleid wordt opgezet en in samenhang daannee:
  •   de gemeente in...
NATUUR EN MILIEU

Uitgangspunt


D66 wil ook in Winsum streven naar ruimte voor de toekomst. Dat wil zeggen
dat alle bestu...
gestimuleerd.
intensieve veeteelt geweerd wordt.
afval gescheiden wordt ingezameld. Zo snel als mogelijk is wil D66 met
pa...
FINANCIEN


Uitgangspunt


Het uitgangspunt van D66 is een sluitende begroting voor een aantal jaren. Dit is
een eerste ve...
Ten slotte


Voor D66 is het belangrijk dat de      We wonen in een prachtig en deels
keuzes die gemaakt worden niet ...
De kandidaten:

1. Betty ten Hoeve (44), studecrde andragologie en planologie. Momcntccl huisvrouw, vroegcr
       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002

1,361 views

Published on

Voor U ligt het programma waarmee D66 Winsum de verkiezingen van 1998
ingaat.
Niet het
college klakkeloos volgend, niet per definitie in de oppositie, maar steeds bezien
welke keuze voor Winsum het beste is.

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1998 0300 D66 Verkiezingsprogramma 1998 2002

 1. 1. DEMOCRATEN Ruimte voor mensen Verkiezingsprogramma Gemeente Winsum 1998-2002 Duidelijk
 2. 2. Ruimte voor mensen Verkiezingsprogramma Gemeente Winsum 1998-2002
 3. 3. Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat beweegt D66 3 Wat is er de afgelopen raadsperiode bereikt? 3 Algemeen bestuur 5 Openbare orde en veiligheid 7 Onderwijs J* Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 10 Dorpsvernieuwing Verkeer en vervoer 12 Sport, recreatie en toerisme 13 Economische zaken en werkgelegenheid 15 Sociale zaken Welzijn, kunst en cultuur 17 Natuur en milieu 19 Financien 21 Tenslotte 22 Kandidaten 23
 4. 4. VOORWOORD Voor U ligt het programma waarmee D66 Winsum de verkiezingen van 1998 ingaat. Wat beweegt D66? D66 staat voor een open en democratische samenleving. Echte democratic betekent dat mensen in staat en bereid zijn voluit deel te nemen aan de samenleving. Een democratische samenleving is een actieve samenleving. Niet de structures de wetten en de regelingen maken ons land, maar de inzet, de inspiratie en de capaciteiten van mensen. Investeren in de toekomst is daarom in de eerste plaats investeren in menselijk kapitaal. In persoonlijke ontwikkeling, kennis, kansen en talent. In gezondheid, scholing en gemeenschapszin. Investeren in meedoen dus. Het accent ligt dus op mensen. We moeten de samenleving, de economie, de sociale en culturele voorzieningen ew de politiek zo inrichten dat mensen zich betrokken weten bij him omgeving, hun eigen weg kunnen gaan en invloed kunnen uitoefenen op wat hen raakt. Als het bijvoorbeeld gaat om veranderingen in de leefomgeving, zijn de mensen die daar wonen in onze ogen een beetje expert op dat gebied. De gemeente Winsum is al een eind op weg de burger meer te betrekken bij haar plannen, maar het kan nog veel beter. Informatieavonden zijn pas echt inspraakavonden als U in een vroeg stadium bij de plannen wordt betrokken. Dat betekent al in de voorbereidingsfase. Dat spaart tijd, geld en een hoop ergernis. Voor belangrijke zaken zou ook een referendum als instrument gebruikt moeten kunnen worden. D66 wil een bestuur dat met open vizier haar ideeSn uitdraagt, open staat voor argumenten en bereid is haar plannen aan te passen. Wat is er de afgelopen raadsperiode bereikt? Bij de verkiezingen in 1994 werd D66 met twee zetels in de raad gekozen. Helaas durfden toen andere partijen een college met het nog onbekende D66 niet aan. Thecla Goossens en Rene van Iterson hebben in deze periode het college kntisch
 5. 5. gevolgd, waarbij zij steeds een onafhankelijke koers hebben gevaren. Niet het college klakkeloos volgend, niet per definitie in de oppositie, maar steeds bezien welke keuze voor Winsum het beste is. Daarbij hebben zij er met name op gelet dat de mensen die het aangaat bij de besluitvorming worden betrokken. Op initiatief van D66 heeft een werkgroep, waarin ook PvdA en GroenLinks zitting hebben, een referendumverordening uitgewerkt die naar verwachting in een van de laatste raadsvergaderingen voor de verkiezingen zal worden vastgesteld . Daarnaast heeft de fractie zich ingezet voor het landschap en het milieu in Winsum, zonder daarbij voorbij te gaan aan noodzakelijke vemieuwing van het platteland. D66 heeft zich ingezet voor behoud van de sappak containers in de gemeente. Als enige fractie was D66 tegen de vestiging van een kuikenmesterij in Saaxumliuizen. De fractie vindt de huidige normen waarbinnen intensieve veehouderij is toegestaan nog te ruim. Een motie om bij uitbreidingsplannen van dorpen kritisch te kijken naar de inpassing in het landschap is door het college overgenomen. D66 hecht veel waarde aan het rijke verenigingsleven in de gemeente en aan de vele instellingen en individuen die de leefbaarheid op het platteland ondersteunen. Op haar initiatief is in Winsum een prijs ingesteld voor vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. Na deze periode van inwerken, luisteren, contacten leggen en ervaring opdoen is D66 weer klaar voor een nieuwe periode. Dit programma zal daartoe als basis dienen. En met Uw steun neemt de fractie na de verkiezingen deel aan het dagelyks bestuur van de gemeente. Betty ten Hoeve uit Gamwerd is daartoe onze kandidaat-wethouder.
 6. 6. ALGEMEEN BESTUUR Uitgangspunt De gemeente is er voor de burgers en niet andersom! Burgers en maatschappelijke organisaties moeten vroegtijdig bij besluitvormingsprocedures worden betrokken. Alle burgers moeten actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Het gemeentebestuur zal daarom speciale aandacht moeten besteden aan de participatie van die genen die nog te veel aan de kant staan. Op het niveau van de dorpen zullen burgers, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven ruimte moeten krijgen om verantwoordelijklieid te dragen voor him directe leef- en werkomgeving. In dit verband vindt D66 dat de in de afgelopen periode afgesloten convenanten met de diverse verenigingen voor dorpsbelangen een goede aanvulling kunnen zijn. Het gemeentebestuur moet regelmatig met de besturen van de buurgemeenten en de andere overheden overleggen voor een goede onderlinge afstemming van het beleid. De gemeente moet zo zijn georganiseerd dat de gemeentelijke taken zoveel mogelijk zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Daar waar dat niet kan moet worden gezocht naar samenwerking op maat. De ene keer kan dat een grote buurgemeente zijn, de andere keer een aantal kleine buurgemeenten. D66 is een groot voorstander van het afbouwen van de regioraad. Deze, niet-direct gekozen, extra bestuurslaag komt de slagvaardigheid van het bestuur niet ten goede. democratisch besturen D66 wil dat: • het gemeentebestuur de burgers actief betrekt bij besluitvorming. • de mening van de bevolking regelmatig actief wordt gepeild. Daarom moeten zowel enquetes als een lokaal referendum mogelijk zijn. • er een spreekuur van raadsleden komt, zodat de burgers eventuele ideeen en problemen direct aan raadsleden kunnen voorleggen. • burgers spreekrecht houden direct voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt waarop zij willen inspreken. • raadsleden die de gemeente vertegenwoordigen in een samenwerkingsverband vanuit de raad duidelijke richtlijnen meekrijgen. Zij leggen verantwoording af over standpunten die zij bij deze vergaderingen hebben genomen. • de raad de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de benoeming van 5
 7. 7. een burgemeester optimaal benut. D66 is voorstander van een gekozen burgemeester, maar zolang dat nog niet net geval is, vinden wij dat zware portefeuilles (ruimtelijke ordering, welzijn, flnancien) in handen moeten zijn van democratisch gekozen gemeentebestuurders (wethouders). burgers van de rondvraag in commissievergaderingen gebruik mogen maken. burgers zelf voorstellen in kunnen brengen. voorlichting D66vildat • de gemeente een actief en creatief voorlichtingsbeleid voert, waarbij zoveel mogelijk verschillende media worden benut. • de gemeente er voor zorgt dat iedere inwoner van de gemeente tijdig gemeentelijke informatie thuiskrijgt die in begrijpelijke taal is geschreven. • de informatiebijeenkomsten voor nieuwe inwoners worden voortgezet. • de dorpskernbezoeken worden voortgezet. • er twee-jaarlijks een "gemeentedag" wordt georganiseerd met een bepaald thema, voor alle inwoners van de gemeente. personeel D66 nil dat • de gemeente een eigentijds en adequaat personeelsbeleid voert, dat is gericht op een flexibel en effectief apparaat. Want de kwaliteit van het ambtelijk apparaat is meebepalend voor de kwaliteit van het bestuur. • in haar rol van werkgever de gemeente voortrekker is (bijvoorbeeld kinderopvang bieden, flexibele werktijden, etc.). • de gemeente streeft naar een hoger percentage vrouwen in gemeentelijke dienst op plaatsen waar zij nu zijn ondervertegenwoordigd. dienstverlening D66 wil dat • de secretaire (burgerzaken) en de afdeling voorlichting ook op een avond open blijft. • de burgers ook op publieksvriendelijke tijden chemisch afval, vlakglas etc. naar depots kunnen blijven brengen. • brieven gericht aan de gemeente binnen een redelijke termijn (uiterlijk zes weken) worden beantwoord.
 8. 8. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Uitgangspunt Leefbaarheid en veiligheid hangen nauw met elkaar samen. Het vrijheidsidee van D66 brengt met zich mee dat de overheid actief toeziet dat individuen en groepen niet de vrijheid van anderen beknotten. Het brengt ook met zich mee dat de dienstverlening op het gebied van openbare orde en veiligheid in de gemeente niet alleen op peil moet blyven maar verder wordt uitgebreid. De gemeente heeft als taak hierop alert te zijn. D66 wil dat • de raad zich tot het uiterste inspant een verdere afbrokkehng van het politieapparaat op het platteland te voorkomen. • de politie in de gehele gemeente geregeld surveillances uitvoert. Ook moet een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers worden gedaan. • de politie, ziekenvervoer en brandweer in de gehele gemeente binnen 15 minuten ter plaatse kunnen zijn. • meer aandacht wordt geschonken aan de preventie van veel voorkomende criminaliteit (o.a. vandalisme) door middel van voorlichting (met name op basisscholen) en gerichte maatregelen.(HALT-projekten) • het rampenplan is afgestemd op de reeele risico's in de gemeente. • de politie kwalitatief en kwantitatief over voldoende personeel beschikt om ook haar taken in het kader van de milieuwetgeving goed uit te kunnen voeren. • gerichte maatregelen worden genomen om de aangiftebereidheid te stimuleren, bijvoorbeeld door standaardformulieren te verspreiden voor scliriftelijke aangifte. De reden hiervoor is de verminderde bereikbaarheid van het politiebureau.
 9. 9. ONDERWIJS Het basisonderwijs in de gemeente Winsurn dient er op gericht te zijn dat iedere leerling zich binnen de opleiding naar zijn of haar mogelijklieden maximaal kan ontplooien. De dagelijkse leiding van de basisscholen (openbaar en bijzonder) moet een grotere zelfstandigheid krijgen waarbij de schoolbesturen aUeen nog op hoofdlijnen toetsen. De rol van de ouders dient in het openbaar maar ook in het bijzonder onderwijs te worden versterkt. Voor het openbaar onderwijs kan dat door de rol van het schoolbestuur over te dragen aan een commissie en voor het bijzonder onderwijs door meer ouders in het schoolbestuur op te nemen. Het voortgezet onderwijs in de gemeente verdient alle steun van de gemeente. Via rusies worden deze scholen onderdelen van grotere scholengemeenschappen die elders him hoofdvestiging hebben en him eigen koers bepalen. De gemeente moet er op toezien dat de huidige onderwijsinstellingen (MAVO en Groene School) daarmee niet uit de gemeente verdwijnen. D66 wil dat • de bestuurlijke afstand tussen de gemeente en de openbare onderwijsinstellingen wordt vergroot. De onafhankelijkheid van deze scholen wordt vergroot als ze worden bestuurd door een commissie of stichting waarin o.a. ouders en personeel zitting hebben. • tussen alle vormen van onderwijs, zowel inhoudelijk als organisatorisch wordt samengewerkt. • de gemeente waar mogelijk op scholen milieubewustzijn stimuleert. Dit zelfde geldt voor maatschappelijke vraagstukken zoals emancipatie en de multiculturele samenleving. • de financiele ondersteuning van het humanistisch vormings- en het godsdienstonderwijs op openbare scholen gehandhaafd blijft. • er voldoende voorzieningen zijn voor buitenschoolse opvang. • de gemeente een lokaal onderwijsbeleidsplan ontwikkelt voor openbaar en bijzonder onderwijs. • ouders meer inzicht in de kwaliteit van het onderwijs krijgen d.m.v. vergelijking van onderwijsmethoden. • de vakleerkrachten in het basisonderwijs (lichamelijke opvoeding, creatieve vakken) terugkeren. • de gemeente erop toeziet dat in iedere kern waar nu een basisschool is, 8
 10. 10. deze gehandhaafd blijft, hetzij zelfstandig, dan wel als nevenvestiging. het medegebmik van scholen ten behoeve van culturele en andere activiteiten gestimuleerd wordt, met name in de kleine kernen. op scholen actief aan politieke voorlichting wordt gedaan, met name over de lokale overheid.
 11. 11. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING DORPSVERNIEUWING Uitgangspunt Plattelandsbeleid staat bij D66 voorop: Het platteland van de gemeente Winsum heeft een open maar niet eentonig karakter. De aanwezigheid van boomrijke dorpen en boerderijplaatsen en grote open groene ruimten maakt het landschap afwisselend. D66 wil dit graag zo houden en is daarom tegen de bouw van objecten als windmolens in deze open ruimten. Het karakter van het Noord- Groninger landschap wordt echter behalve door de genoemde atwisseling van gesloten en open ruimten ook bepaald door het relief en de vrijwel overal voorkomende fijnmazige, onregelmatige verkaveling. Dit geeft het landschap een onverwacht kleinschalig karakter. Intensieve veeteelt tast vrijwel altijd het milieu en het landschap aan en D66 is daarom tegen de vestiging van intensieve veeteeltbedrijven in dit gebied. De kwaliteit van wonen en leven in Winsum is alleen gegarandeerd als dit prachtig landschap blijft behouden. Dit betekent ook dat de kemen slechts met zorg moeten worden uitgebreid. D66 heeft daarom het Beeldkwaliteitsplan als nieuw beleidsinstrument in Winsum geintroduceerd om zo "schimmelwijken" en het daarom heen geplaatste "schaamgroen" te vennijden. Ook nieuwbouwwijken moeten in het landschap passen. Ook over de kwaliteit van nieuwe huizen maken wij ons zorgen; vaak bouwt men nog te milieu-onvriendelijk, met mogelijke schadelijke gevolgen voor toekomstige generaties. Met het gemeentelijk groen dient zorgvuldig omgegaan te worden. D66 is voor milieuvriendelijk beheer, waardoor de natuur van bennen en slootkanten "rijker" gemaakt kan worden. Voorzieningen op het platteland, zoals winkels, PTT kantoren, banken, scholen, maar ook buslijnen, zijn de laatste jaren zwaar onder druk van bezuinigingen komen te staan. Handhaven van de huidige voorzieningen is een noodzaak om dorpen leefbaar te houden. Ten aanzien van het Komplan hebben wij ons uitgesproken voor een gefaseerde aanpak. Verkeersproblemen moeten in dialoog met omwonenden en middenstand worden opgelost. Er dient een goed verkeerscirculatiesysteem te komen, waardoor met behulp van eenrichtingsverkeer en het scheppen van parkeermogelijkheden, het centrum voor voetgangers en fietsers een veilig en aantrekkelijk gebied wordt. 10
 12. 12. D66 wil • zich uiterst terughoudend opstellen ten aanzien van grote projecten. • dat daar waar gebouwd wordt, dit streekeigen, aansluitend bij de Groninger traditie gebeurt. • dat er milieu- en energiebewust gebouwd wordt. Nieuwbouw hoeft geen "saaibouw" te zijn, indien er gevarieerd gebouwd wordt. • het planten van streekeigen bomen en struiken bevorderen. • met kracht pleiten voor handhaving van voorzieningen op het platteland. • een leefbaar en bereikbaar centnim, waarbij ook aandacht moet zijn voor ouderen en gehandicapten; de toegankelijklieid moet met name voor deze groep gegarandeerd worden. • dat windmolens in open gebieden vermeden worden (zie ook bij Natuur en Milieu) om horizonvervuiling te voorkomen. 11
 13. 13. VERKEER EN VERVOER Uitgangspunt De gemeente Winsum bestaat behalve uit het dorp Winsum uit zeven kleinere verzorgingskemen. Deze kemen zijn voor tal van zaken afliankelijk van de centrale plaats Winsum. De gemeente dient de bereikbaarheid van de kleine kernen te waarborgen teneinde de eenlieid in de gemeente te bevorderen. Het ontbreken van openbaar vervoer heeft een verhoging van de verkeersintensiteit in de gemeente tot gevolg. De druk op het wegennet neemt dan sterk toe. Het naar verhouding grote wegennet van de gemeente Winsum brengt veel onderhoudskosten met zich mee. Om de verkeersintensiteit in de gemeente te bepalen is een analyse nodig. Op basis van die analyse dient de gemeente rekening houdend met de lange termijn ontwikkeling, een verkeersplan op te stellen waarin een differentiatie van wegen is aangegeven met een onderscheid tussen wegen met een hoofd- en een nevenfunctie. D66wil • een actief beleid voor het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de openbaar vervoersvoorzieningen (bus, trein, taxi) en een beter op elkaar afstemmen daarvan. De gemeente dient daarover met de NS en de busvervoermaatschappijen te onderhandelen. • snelheidsremmende maatregelen, vooral in woonwijken om de verkeersveiligheid te vergroten. D66 is voorstander van het instellen van 30-km zones in woongebieden. • aparte fietspaden/-stroken, vooral op wegen waarvan veel schoolkinderen gebraikmaken. • dat de gemeente het carpoolen stimuleert. • dat het nieuwe transferium beter en veiliger toegankelijk wordt voor alle vonnen van verkeer dan het huidige stationsgebied. • bescherming van oude, onverharde of semiverharde kleiwegen zoals de Munsterweg en de weg langs de Munniketocht. • streven naar een reconstructie van de Onderdendamsterweg, gekoppeld aan het afsluiten van de Trekweg naar Onderdendam voor doorgaand verkeer.
 14. 14. SPORT, RECREATIE EN TOERISME >v ,v Uitgangspunt Er ontstaat een toenemende behoefte aan sport- en recreatievoorzieningen. In de gemeente moeten daarom voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor sport en recreatie. Hieronder vallen ook de zogenaamde ongeorganiseerde sporten zoals fietsen, wandelen en hardlopejL^ De gemeente Winsum moefSreven naar een beheerste ontwikkeling van het vaar- en cultuurtoerisme, waarbij rust, milieuvriendelijklieid en kleinschaligheid voorop staan. sportvoorzieningen D66 wil dat , er een plan wordt opgesteld op basis van een behoeftepeiling, waarin rekening houdend met de aanwezige voorzieningen, normen van sportbonden en beschikbare financien, een visie wordt gegeven op de ontwikkeling van sportvoorzieningen op lange termijn. Verhuizing of uitmil van sportvelden moet daarbij mogelijk zijn. er regionale afstemming plaatsvindt bij investeringen in accommodaties, dus over de gemeentegrenzen heen. sportvoorzieningen ook geschikt zijn voor sportbeoefening door ouderen en gehandicapten. inwoners van de gemeente van een zwembad gebruik kunnen maken dat niet te ver van hun woonplaats gelegen is. De gemeente moet daarom beschikken over tenminste een goed geexploiteerd zwembad met ruime openingstijden. er waar nodig trapveldjes en basketbalpleintjes worden aangelegd. de gemeente terughoudend zal zijn bij verdere privatisering van sportvoorzieningen. toerisme D66 wil dat • de gemeente kleinschalig toerisme stimuleert. • voorJiet4oeiisnie een adequate infirastructuur w^cdUontoikkeld^ passend in het historische cultuurlandschap (fiets- en wandekoutes, kerken- en dijkenpaden, steigers, kampeer- en logeergelegenheden). O
 15. 15. de gemeente een actieve bindende factor is in het bijeenbrengen van belanghebbenden: horeca, middenstand, VVV., musea en andere partijen, waarbij het buiten de gemeentegrens zoeken van medewerking en cultiirele overeenkomsten wenselijk is. 14
 16. 16. ECONOMISCHE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN Uitgangspunt Winsum is van oudsher een plattelandsgemeente. Veel mensen zijn derhalve in de landbouw of in aan de landbouw verwante bedrijven werkzaam. Langzaam begint dat te veranderen. Uit recente CBS-cijfers (1991-1996) blijkt dat de werkgelegenheid in de landbouw afheemt. Er is geen reden om aan te nemen dat deze vermindering in de komende jaren zal afhemen. De landbouw zal dus steeds minder mensen werk verschaffen. De industrie bestaat in Winsum vooral uit metaalverwerkende bedrijven en bouwnijverheid. Deze sector is stabiel maar kan niet in de behoefte aan arbeid voorzien. De groei aan werkgelegenheid heeft de afgelopen vijfjaar vooral in de dienstensector plaats gevonden. Het midden- en kleinbedrijf, gezondheidszorg, welzijn en onderwijs geven op het ogenblik de meeste inwoners van Winsum werk. Veel mensen die in deze sector werkzaam zijn, werken evenwel niet in Winsum maar in de stad Goningen. Dat er in de gemeente Winsum zelf onvoldoende werkgelegenheid is, blijkt ook uit het feit dat 13.4% (10.8% mannen en 17.8% vrouwen) van de beroepsbevolking van Winsum zonder werk is. Dat is weliswaar lager dan het provinciaal gemiddelde (20.5%), maar toch wel zo hoog dat de gemeente zich moet blijven inzetten om meer mensen aan werk te helpen ook als dat betekent dat de gemeente actief moet zijn buiten haar eigen grenzen. Samen met de buurgemeenten dient actief aan een werkgelegenheidsbeleid gewerkt te worden. Het beleid ten aanzien van de nieuwe WIW (Wet Inschakeling Werklozen) moet krachtig worden ingezet. D66 vindt dat, gezien het hoge werkloosheidspercentage voor vrouwen, de gemeente voorwaarden moet scheppen om werken mogelijk te maken door middel van het creeren van goede kinderopvangmogelijkheden en buitenschoolse opvang. Gezien de werkgelegenheidsmogelijkheden dient de gemeente zich vooral in te zetten voor het midden- en kleinbedrijf. Het dient een duidelijk aanspreekpunt voor startende bedrijven in de vorm van een bedrijvenloket op te zetten. De aanleg van bedrijventerreinen dient door de gemeente zorgvuldig te worden gewogen. Niet iedere kern hoeft een bedrijventerrein te hebben. Ook liierin is afstemming met andere gemeenten geboden. 15
 17. 17. sociaal D66 vvil dat • controle vooraf op het terecht toekennen van een uitkering prioriteit krijgt boven recherche achteraf. • de speelniimte in de richtlijnen zo klantvriendelijk mogelijk worden benut. Door goede voorlichting moet het voor diegenen die het edit nodig hebben, duidelijk zijn van welke voorzieningen en fondsen zij gebniik kunnen maken. Een loket voor werk en uitkering maakt het voor de burger veel eenvoudiger. • privacy-bescherming wordt gewaarborgd. • de gemeente waar mogelijk medewerking verleent aan (scholings- )projecten die de doorstroming van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk stimuleren. economisch D66 nil dat • de gemeente de vestiging bevordert van kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijven door een efficient vergunningenbeleid en adequate dienstverlening. • de gemeente bij de acquisitie van nieuwe bedrijven samenwerkt/afstemt met de omliggende gemeenten. • de dienstverlening, een potentiele groeisector, wordt versterkt door het toerisme verder te ontwikkelen. 16
 18. 18. WELZIJN, KUNST EN CULTUUR Uitgangspunt Bevordering en instandhouding van de leefbaarheid moeten in gemeentelijk beleid op de eerste plaats komen. Leefbaarheid is een ruim begrip en heeft betrekking op voorzieningen, leefomgeving en het zich welbevinden van mensen. Een aantal groepen in de samenleving verdienen extra aandacht: jongeren, ouderen, gehandicapten, vluchtelingen en asielzoekers. De gemeente moet ook voor deze groepen aantrekkelijk zijn om in te wonen. Het uitgangspunt van D66 is dat de diverse activiteiten in het welzijnswerk goed op elkaar moeten worden afgestemd en waar nodig aangevuld. De gemeente is gestart met het bundelen en deels privatiseren van welzijnstaken. De daartoe opgezette Stichting Welzijn Winsum moet daarom tenminste alle peuterspeelzalen in de gemeente, het jongerenwerk, het ouderenwerk en het vluchtelingen werk te omvatten. De nieuwe Stichting Welzijn Winsum dient dan wel een structurele meerjaren-budget financiering te ontvangen. D66 is er voor dat de gemeente eens in de vier jaar de kaders opstelt voor het welzijnsbeleid. Dit beleid wordt dan door de Stichting uitgewerkt en uitgevoerd. Voor de peuterspeelzalen betekent het vooral adininistratieve ondersteuning Voor jongeren organiseren en coordineren van meer activiteiten. Voor dit werk dient de gemeente de SWW in staat te stellen een jongerenwerker aan te stellen. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, waarbij de SWW vooral nu de gemeente geen ouderenwerker meer heeft, een belangrijke rol moet spelen. Het ouderenwerk is niet alleen in het belang van de ouderen zelf, maar ook voor het leefklimaat in de dorpen. De voorzieningen in de kleine dorpen in de gemeente Winsum moeten hierop zijn afgestemd. Het OWOG-projekt (Over Wonen voor Ouderen Gesproken) kan inzicht geven in de behoeften van ouderen op dit punt. Om de ouderen meer te laten bewegen moet de gemeente blijven deelnemen in het GALM project. Voor het beleid ten aanzien van gehandicapten moet centraal staan dat ook deze groep burgers zoveel mogelijk aan het maatschappelijk leven kan deelnemen. Gelden die de gemeente ontvangt voor het treffen van speciale voorzieningen voor gehandicapten, moeten ook aan dit doel worden besteedt. De gemeente moet om dit belangrijke sociaal culturele werk mogelijk te maken zo snel mogelijk in de oude Groene School een multifunctioneel gebouw realiseren. 17
 19. 19. welzijn D66 wil dat • er een preventiefjeugdbeleid wordt opgezet en in samenhang daannee: • de gemeente initiatieven en activiteiten van en voor jongeren waar mogelijk steunt en hierin een evenwichtige spreiding over de kemen nastreeft. • er een of meer JIP's (Jongeren Informatie Punten) worden opgezet. • jeugdsozen worden instandgehouden en waar nodig uitgebreid. • de gemeente streeft naar een optimale samenwerking tussen bestaande voorzieningen op welzijnsterrein. Men moet voor alle voorzieningen bij een loket terecht kunnen. • gelden uit de WVG-pot (Wet Voorzieningen Gehandicapten) moeten zo worden besteedt dat zoveel mogelijk ouderen en gehandicapten van diensten, zoals speciaal openbaar vervoer, gebruik kunnen maken en mogen niet aan andere doeleinden worden besteedt. • de gemeente overlegt met organisaties die ouderen, jongeren, gehandicapten, allochtonen resp. uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigen en dat de gemeente meer gebruik maakt van de kennis van deze organisaties, waarbij overigens ten aanzien van de jongeren nog een jeugdraad ingesteld moet worden. • extra (cultuur)specifieke aandacht voor vluchtelingen en andere "instromers" c.q. allochtonen: ten keer per jaar zou van gemeentewege een Ronde Tafel gesprek met hen gehouden kunnen worden; een en ander in overleg met VluchtelingenWerk Winsum. • een keer per twee jaar zou een "jeugdgemeenteraadsvergadering" gehouden kunnen worden om de jeugd meer bij de gemeentepolitiek te betrekken. ktinst en cultuur D66 wil dat • de gemeente zorgdraagt voor voldoende basisvoorzieningen (dorpshuizen e.d.) ter ondersteuning van de culturele, muzikale en creatieve ontwikkeling van de inwoners. • culturele commissies worden ondersteunt en in die kernen waar deze niet bestaan de totstandkoming ervan bevordert. • de bibliotheekvoorzieningen in stand houdt en bevordert dat deze ook in het digitale tijdperk meekunnen komen. 16
 20. 20. NATUUR EN MILIEU Uitgangspunt D66 wil ook in Winsum streven naar ruimte voor de toekomst. Dat wil zeggen dat alle bestuurlijke besluiten zullen moeten passen in het kader van de duurzame ontwikkeling. Wil het in de toekomst ook nog leefbaar zijn voor onze kinderen, kleinkinderen enz. dan moeten we daar nu al maatregelen voor treffen. Wij kiezen voor een duurzame ontwikkeling. Dat betekent: een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van volgende generaties aan te tasten om in hun behoeften te voorzien. De landbouw heeft eeuwenlang het gebied beheerst en (mede-) geschapen, tot het waardevolle landschap, dat we nu nog rijk zijn. De landschappelijk- en cultuurhistorische waarde geeft beperkingen voor de boeren. De economische teruggang van de agrarische sector betekent, dat boeren op een andere manier hun bedrijf zullen moeten uitoefenen. Milieuvriendelijke bedrijven verschijnen steeds meer in dit soort gebieden en ook kleinschalig toerisme kan een aanvulling op inkomen bieden. Samenwerking tussen natuur en landbouw is onontbeerlijk in waardevolle gebieden! Ook alternatieve energiebronnen moeten aangemoedigd worden; naast waterzuivering door middel van rietvelden (helofytenfilters) is D66 voorstander van "Groene Energie" als zonnepanelen en windenergie. De moderne molens dienen echter bijelkaar op met zorg uitgezochte plaatsen te verrijzen. D66 wil dat • de gemeente zowel een controlerende als stimulerende taak uitoefent met betrekking tot milieubewust gedrag. • de gemeente op dit terrein een voorbeeldriinctie vervult, dat onder andere tot uitdrukking kan komen in het terugdringen van het gebniik van bestrijdingsmiddelen en het gemeentelijk inkoopbeleid. • in elk belangrijk raadsvoorstel een milieuparagraaf wordt opgenomen. • het gebruik van compostvaten en regentonnen wordt gestimuleerd, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies zoals diverse gemeenten dat al kennen. Niet alleen het educatieve aspect, maar ook het sparen van drinkwater en voorkomen van afval zijn positieve resultaten. • in het kader van de Lokale Agenda 21 duurzaam gedrag van burgers wordt gestimuleerd. • initiatieven om te komen tot de vestiging van milieuvriendelijke bedrijven, eventueel gecombineerd met kleinschalig toerisme, worden geinitieerd en 19
 21. 21. gestimuleerd. intensieve veeteelt geweerd wordt. afval gescheiden wordt ingezameld. Zo snel als mogelijk is wil D66 met partnergemeenten tot een weeg-ophaal-systeem komen. er op wordt toegezien dat bedrijven zich houden aan de milieimormen. het weinige bos in de gemeente zo natiiurlijk mogelijk wordt beheerd en wordt beplant met inheemse soorten. 20
 22. 22. FINANCIEN Uitgangspunt Het uitgangspunt van D66 is een sluitende begroting voor een aantal jaren. Dit is een eerste vereiste om als gemeente financieel zelfstandig te kunnen blijven. Het financieel beleid moet bovendien gericht zijn op verduidelijking van bestuurlijke keuzen. Alle keuzen die het gemeentebestuur maakt, moeten daarom zijn voorzien van een financiele verantwoording. De gemeente Winsum is net van haar artikel-12 status af, maar de stand van de reserves is bijzonder laag, dat betekent dat er keuzen gemaakt moeten worden. D66 geeft dan de voorkeur aan projecten op het gebied van leefbaarheid voor uitgaven aan grote prestigieuze projecten. D66 wil • budgetfinanciering, dat wil zeggen per uit te voeren taak en niet per afdeling. • dat er bij alle lopende projecten gewerkt wordt met een planning en een voortgangscontrole. Arwijkingen hierop moeten aan de raad worden gerapporteerd. • dat bij verdere decentralisatie van rijksoverheidstaken naar de gemeente, de rijksoverheid ook zorg draagt voor voldoende financiele middelen. • gemeentelijke belastingen in principe niet meer stijgen dan de compensatie van loon- en prijsstijgingen. • dat voor de financiering van nieuwe gemeentelijke taken in eerste instantie wordt bezuinigd op bestaand beleid. Pas wanneer dit niet verantwoord is, mag verhoging van de gemeentelijke belastingen worden overwogen. Voor herwaardering van bestaand beleid zijn minimaal nieuw te formuleren waarderingscriteria en een zorgvuldige procedure, met inspraak van betrokkenen nodig. • een actieve ondersteuning vanuit de gemeente bij het aantrekken van subsidies door particulieren, verenigingen en stichtingen. • dat er kritisch wordt gekeken naar de hoogte van en criteria voor subsidies die de gemeente verleent. • dat privatisering alleen mag bij een garantie van minimaal kwaliteitsbehoud. Kerntaken moeten bij voorkeur onder beheer van de gemeente blijven. • dat formulieren voor de aanvraag van subsidies in begrijpelijke taal worden opgesteld. 21
 23. 23. Ten slotte Voor D66 is het belangrijk dat de We wonen in een prachtig en deels keuzes die gemaakt worden niet uniek landschap, daar moeten we alleen aan de mensen in de raad trots en zuinig op zijn. Daarin schuilt worden overgelaten, maar dat de de kracht van Winsum, samen met de inwoners van de gemeente zoveel mensen die daarin wonen (en daar mogelijk bij de voorbereiding en het moeten we ook zuinig op zijn!). nemen van besluiten worden betrokken. Meer informatie: Het postadres van D66 afdeiing Winsum is: Corine Hazenberg Munsterweg 23 9951 JA Winsum ofbellenmet: Betty ten Hoeve 0594-622113 Rene van Iterson 0594-621752 (ook faxen) Voor meer infonnatie over D66 kunt U ook contact opnemen met het landelijk secretariaat: Politieke Partij Democraten 66 Noordwal 10 2513 EA Den Haag Telefoon 070-3621515 Fax:070-3641917 22
 24. 24. De kandidaten: 1. Betty ten Hoeve (44), studecrde andragologie en planologie. Momcntccl huisvrouw, vroegcr wcrkzaam in het wclzijn, dc provinciale ovcrhcid en het HBO. Bestuurslid van de Dorpsvereniging Garnwerd, de streckhistorische Vcrcniging Middagherland en dc Stichting Welzijn Winsum. Woont in Garnwerd. 2. Rend van Iterson (45). Bekend (streek-)historicus uit Feerwerd. Initiatiefncmer van dc rcstauratic van Aduarderzijl en (mede-) oprichter van Museum Wicrdenland in Ezinge, o.a. voorzitter van de Stichting Industrieel Erfgoed Noord-Nedcrland en vier jaar raadslid van D66. 3. Berthy Korvinus (59) studcerde psychologic, werktevclcjaren op het tcrrcin van media, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten voor het Buitenlands Belcid. Was en is daarin politick bezig. Kreeg in 1996 de Harriet Freezer Ring (emancipatieprijs) voor haar strijd tegen "Geweld tegen Vrouwen". Woont in Winsum. 4. Michiel Boekschoten (32) is cconoom en werkzaam bij het Academisch Zickenhuis in Groningen. Sinds 1994 lid van de stcunfraclic D66 en plaatsvervangend lid van dc Commissie Bestuur, Middelen en Wclzijn. Woont in Rasquert. 5. Tiemen Oosting (47) is docent lichamelijke opvocding. Hij is lid van dc Culturcle Commissie Winsum en woont in Winsum. 6. Louwrens Hacquebord (50) woont in Winsum, is fysisch geograaf7archeoloog en is directeur van het Groninger Instituut voor Archcologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de Stichting Welzijn Winsum, bestuurslid van het Noordelijk Schcepvaart museum en van het milieutijdschrift Noorderbreedte. Hij is al vele jarcn actieflid van D66 en kandidaat voor dc Twccdc Kamer. 7. Rik Carmio (35) sludeerde HEAO Management, Economie en Recht en werkt bij de Regiopolitie Groningen. Succesvol jeugdleidcr bij voetbalclub VIBOA. Woont in Winsum. 8. Theda Goossens (35) studeerde communicatie- en bedrijfskunde, werkt bij de Informatiseringsbank in Groningen. Sinds 1994 fractievoorzitter D66 in de raad van Winsum. Is voorzitter van de werkgrocp duurzaam consumeren van het Lokalc Agenda 21-platform. Woont in Sauwcrd. 23

×