SlideShare a Scribd company logo
34 MaintNL 5 - 2015 
De vloer op
De Oosterscheldekering is een zeer imposant bouwwerk met
een totale lengte van bijna drieduizend meter. Het bestaat uit 65
betonnen pijlers met 62 stalen schuiven die op en neer kunnen
bewegen. Bij geheven toestand zetten de schuiven de Oosterschel-
de open. Hierdoor blijft het getij in het achterliggende bekken
voor een groot deel gehandhaafd. Bij storm en hoge waterstanden
wordendeschuivenneergelaten.OpdatmomentisdeOosterschelde
afgesloten van de Noordzee en is de veiligheid van Nederland
gegarandeerd. 
Ingrid Rompa
Onderhoud speelt hierbij een grote rol.
‘We besteden al het werk uit’, vertelt Izaak
Taroenodikromo, omgevingsmanager bij
Rijkswaterstaat. ‘Er worden diverse gespe-
cialiseerde aannemers ingehuurd vanwege
de complexe onderhoudswerkzaamheden.’
Het onderhoudsteam Oosterscheldekering
van Rijkswaterstaat doet de uitvraag rich-
ting de markt. ‘En de markt schrijft dan in.
Het werk wordt elke keer opnieuw aanbe-
steed. We hebben nu veertien contracten.
Het conserveringscontract loopt bijvoor-
beeld tot 2022. De contracten kunnen tot
tien jaar lopen.’
Naast adviseurs zitten in het onderhouds-
team Oosterscheldekering vijf rolhouders:
projectmanager, technisch manager, con-
tractmanager, manager projectbeheersing
en omgevingsmanager. ‘Wij noemen dat het
IPM-team, integraal project management.
We hebben verschillende disciplines, maar
we moeten elkaar wel informeren. Wanneer
bijvoorbeeld de Roompotsluis vanwege
onderhoudswerkzaamheden moet worden
gestremd, zorg ik eerst voor een goede
interne afstemming, zodat we tijdig de
gebruikers kunnen informeren.’
De rol van de omgevingsmanager is vooral
zich te verplaatsen in diverse gebruikers;
weggebruiker, vaargebruiker etc. ‘We moe-
ten ervoor zorgen dat men zich veilig en
vlot kan blijven verplaatsen van A naar B.
Ook tijdens het verrichten van onderhouds-
werkzaamheden. We werken zeer publieks-
gericht.’
Trots
Izaak is trots op zijn werk. ‘De Oosterschel-
dekering is een heel mooi object. Het is
prachtig dat ze zoiets hebben bedacht. Ik
vind het fijn dat ik kan meewerken aan een
project dat zo belangrijk is voor de veilig-
heid van het land.’ Volgend jaar bestaat het
bouwwerk dertig jaar. Behalve veiligheid
speelt de natuur een belangrijke rol. ‘De
Oosterscheldekering is open gebouwd om
het getij in de Oosterschelde te behouden.
En daar zit ook heel veel dynamiek in, qua
natuur en beleving.’
Izaak is sinds 1992 werkzaam bij Rijkswa-
terstaat. In 2008 is hij terechtgekomen
bij omgevingsmanagement. ‘In mijn werk
is luisteren het allerbelangrijkste, heb ik
ervaren. Je kunt ook te maken krijgen met
boze mensen. Dit kunnen omwonenden,
bedrijven, weggebruikers, of medewerkers
bij gemeenten en provincies zijn. Wan-
neer je ze de ruimte geeft om te vertellen
wat er op hun hart ligt, krijg je mooie reac-
ties terug. Vaak is aandacht – en indien
mogelijk doorverwijzen – al voldoende.
Dat is mijn ervaring. En eerlijk zijn; ik zeg
niets toe wat ik niet kan nakomen. Vertel-
len wat we doen en waarom we het doen.
Ook met betrekking tot onderhoud en
bereikbaarheid. In de zomer kan het op
de werkweg naast de Oosterscheldekering
ontzettend druk zijn. Ons onderhouds-
seizoen valt in dezelfde periode; tussen 1
april en 1 oktober. Soms levert dat lastige
situaties op.’
Werken aan de veiligheid
van het land
Naam: Izaak Taroenodikromo
Leeftijd: 51 jaar
Functie: Omgevingsmanager
Opleiding: HTS Chemische Technologie
Werkzaamheden: Zorgen voor een goede interne en externe communicatie,
zodat de onderhoudswerkzaamheden vlekkeloos verlopen met zo min moge-
lijk overlast.
Naam: Wilko Roelse
Leeftijd: 28 jaar
Functie: Voorman
Opleiding: MBO 4 werktuigbouwkunde
Werkzaamheden: Planning en werkvoorbereidingen.
PROFIELEN
MaintNL 5 - 2015  35
Schuiven
Regelmatig wordt tijdens onderhouds-
werkzaamheden met een kraan gewerkt,
vertelt Izaak. ‘Die moet zwenken en maakt
draaibewegingen. Dit maakt de werkweg
bij de Oosterscheldekering nog smaller
dan hij nu al is. Op zo’n moment kunnen
verkeersregelaars worden ingezet. Bij
mooi weer kan het heel druk zijn met fiet-
sers. De werkweg is wel van ons, maar fiet-
sers en voetgangers mogen er ook gebruik
van maken, hoewel de weg oorspronkelijk
alleen bedoeld was voor onderhoudswerk-
zaamheden. Hulporganisaties zoals ambu-
lances en de Koninklijke Nederlandse Red-
dingbrigade mogen uiteraard ook gebruik
maken van onze weg als dat nodig is.’
Wat de belangrijkste onderhoudswerk-
zaamheden zijn of het meest frequent voor-
komt, is moeilijk te zeggen, meent Izaak.
‘We gaan flink aan de gang om de kering
goed te onderhouden zodat, als het echt
nodig is en het knopje moet worden inge-
drukt, hij wel naar beneden kan.’
Vier keer per jaar wordt gecheckt of de
schuiven echt open en dicht gaan. ‘Dat
is natuurlijk heel belangrijk. Het onder-
houd is repeterend. Alle onderdelen heb-
ben een bepaalde levensduur. Momenteel
is men bezig met het onderhoud aan de
zuigerstang en de zuigerafdichting. Dat
is zo berekend dat het na een aantal jaar
opnieuw moet worden gedaan. Nu zijn de
zuigerstangen dus aan de beurt. In juni of
juli beginnen we met het conserveren van
de schuiven. Dat is aan de hand van de
levensduur; preventief onderhoud.’
Er wordt gewerkt met instandhoudingsplan-
nen. ‘Daarin wordt vastgelegd wanneer wat
moet worden gedaan. Het district houdt
dat in de gaten en wij krijgen vervolgens
de opdracht. De Oosterscheldekering moet
goed worden beschermd tegen het ‘agres-
sieve milieu’. Het zoute water tast alles
aan.’
Stroomgaten
In totaal zijn er drie stroomgaten: Roompot,
Schaar van Roggenplaat en Hammen. Op
Roompot 29 zijn MTS Molenmaker Techniek
Sneek en Hillebrand Middelburg bezig met
de zuigerstangen en de zuigerafdichtingen.
‘Die worden om de zoveel jaar vervangen,
omdat Rijkswaterstaat een bepaalde zeker-
heid wil hebben’, vertelt voorman mon-
tage/uitvoerder Wilko Roelse. ‘De zuigers
trekken de schuiven omhoog of duwen ze
naar beneden. Dat zijn heel belangrijke
onderdelen. Die moeten het doen.’
De monteurs zijn bezig met de voorberei-
dingen om de zuigerafdichtingen te ver-
nieuwen. ‘De afdichtingen zitten binnen in
de cilinders. We moeten dus eerst het dek-
sel eraf halen. Dan trekken we met externe
hydrauliekvijzels de schuif omhoog, zodat
de zuigerafdichting boven de cilinder-
mantel uit komt te steken. Hierdoor heb-
ben we de ruimte om de afdichtingen te
vernieuwen. Omdat het in die buis zit, kun
je er op een andere manier niet bij komen.
De zuigerafdichtingen zijn gemaakt van
NBR (rubber) en de drukringen van UHM-
WPE (kunststof). Ze zijn speciaal gemaakt
voor de cilinders van de Oosterschelde-
kering.’
FOTO’S:MTSENRIJKSWATERSTAAT
‘Het zoute water tast
alles aan.’
De vloer op
MaintNL 5 - 2015  37
Veiligheidsmaatregelen
Er wordt gewerkt met tien monteurs. ‘De
hydrauliek unit controleert en regelt alles.
Deze mensen staan onderaan de cilinder.
Om het deksel te kunnen verwijderen bou-
wen we eerst een steiger om de cilinder
heen. Op de steiger werken we met twee
keer drie man. Er worden veel veiligheids-
maatregelen genomen. Je staat heel hoog,
dus alles is voorzien van een leuning. En we
kunnen via trappen omhoog klimmen.’
Op het moment dat de deksels worden
verwijderd, moet de bovenzijde wind- en
waterdicht zijn, zodat er geen regenwater
in terecht komt. ‘Als het regent kunnen we
de deksels niet verwijderen. Het weer heeft
veel invloed op de werkzaamheden, vooral
op de planning. Als het stormt, kunnen we
helemaal geen werkzaamheden uitvoeren.
Dan ligt alles stil.’
Gemiddeld wordt een schuif (twee cilin-
ders) per week afgerond. ‘Mits we goed
weer hebben natuurlijk. De oude afdichtin-
gen verwijderen we en voeren we af. Wan-
neer het deksel is verwijderd, pakken we
het gewicht van die schuif over met externe
hydraulische cilinders. Die zetten wij er dus
op voor de onderhoudswerkzaamheden.
We pakken het gewicht over van de schuif,
zodat de olie drukloos wordt. Hij gaat naar
nul bar (atmosferische druk). We tillen de
schuif vervolgens op tot het moment dat de
afdichtingen ver genoeg boven de cilinder-
buis uitsteken, zodat we kunnen werken.
We moeten dan verschillende drukstukken
demonteren met speciaal gemaakte hulp-
stukken.’
Bouwtekening
‘Kijk, dit is de lange cilinder’, wijst Wilko op
een tekening. We zitten even in de bouw-
keet aan een kop koffie. Hij vouwt de bouw-
tekening verder open. ‘Dit is de schuif. En
dit zijn afdichtingen. Het zijn twee stapel-
manchetten. Er zit hydraulische olie in de
cilinder. De afdichtingen zorgen ervoor dat
de schuif op z’n plaats blijft. Hier staat olie-
druk onder. Honderd bar ongeveer. Deze
afdichtingen zorgen ervoor dat de olie niet
tussen de zuiger en de cilinder langs loopt,
want dan zou de schuif zakken.’
De manchetten worden niet aangetast door
zeewater of weersomstandigheden. ‘Ze zit-
ten helemaal afgesloten in een oliebad dus
daar kan niks bij komen; geen zuurstof,
geen water; niets. Ze zitten er nu 25 jaar
in. Elke keer als de schuif naar beneden
wordt bewogen, gaat de zuiger mee. De
afdichtingen zijn dus aan slijtage onderhe-
vig. Dat heeft uitsluitend te maken met de
levensduur. Qua ontwikkeling is men een
stuk verder dan vijfentwintig jaar geleden.
De verwachtingen zijn dat deze nieuwe
manchetten een stuk langer meegaan dan
de huidige afdichtingen. Dit valt dus onder
preventief onderhoud.’
Dit jaar worden de werkzaamheden aan
Roompot afgerond. Wilko: ‘We doen dit
jaar 32 cilinders. Dat zijn zeventien schui-
ven. Vorig jaar hebben we de andere helft
gedaan. We zijn in 2011 begonnen met het
vervangen van twintig cilinderafdichtin-
gen. In 2012 heeft men gekeken of alles
naar wens was verlopen en er geen afwij-
kingen voorkwamen. Het bleek allemaal
goed te zijn. In 2013, 2014 en 2015 zijn we
dus weer verder gegaan. Dit is het laatste
jaar voor ons. De uitdaging om alles op
tijd klaar te krijgen, is voor mij het interes-
santste onderdeel van het werk. Het is een
heel mooi object om aan te werken. Het
voegt echt iets toe aan de veiligheid van
Nederland.’ ■
‘De zuigerafdichtingen zijn
speciaal gemaakt voor de
cilinders van de
Oosterscheldekering.’

More Related Content

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 

Oosterschelde

  • 1. 34 MaintNL 5 - 2015  De vloer op De Oosterscheldekering is een zeer imposant bouwwerk met een totale lengte van bijna drieduizend meter. Het bestaat uit 65 betonnen pijlers met 62 stalen schuiven die op en neer kunnen bewegen. Bij geheven toestand zetten de schuiven de Oosterschel- de open. Hierdoor blijft het getij in het achterliggende bekken voor een groot deel gehandhaafd. Bij storm en hoge waterstanden wordendeschuivenneergelaten.OpdatmomentisdeOosterschelde afgesloten van de Noordzee en is de veiligheid van Nederland gegarandeerd. Ingrid Rompa Onderhoud speelt hierbij een grote rol. ‘We besteden al het werk uit’, vertelt Izaak Taroenodikromo, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat. ‘Er worden diverse gespe- cialiseerde aannemers ingehuurd vanwege de complexe onderhoudswerkzaamheden.’ Het onderhoudsteam Oosterscheldekering van Rijkswaterstaat doet de uitvraag rich- ting de markt. ‘En de markt schrijft dan in. Het werk wordt elke keer opnieuw aanbe- steed. We hebben nu veertien contracten. Het conserveringscontract loopt bijvoor- beeld tot 2022. De contracten kunnen tot tien jaar lopen.’ Naast adviseurs zitten in het onderhouds- team Oosterscheldekering vijf rolhouders: projectmanager, technisch manager, con- tractmanager, manager projectbeheersing en omgevingsmanager. ‘Wij noemen dat het IPM-team, integraal project management. We hebben verschillende disciplines, maar we moeten elkaar wel informeren. Wanneer bijvoorbeeld de Roompotsluis vanwege onderhoudswerkzaamheden moet worden gestremd, zorg ik eerst voor een goede interne afstemming, zodat we tijdig de gebruikers kunnen informeren.’ De rol van de omgevingsmanager is vooral zich te verplaatsen in diverse gebruikers; weggebruiker, vaargebruiker etc. ‘We moe- ten ervoor zorgen dat men zich veilig en vlot kan blijven verplaatsen van A naar B. Ook tijdens het verrichten van onderhouds- werkzaamheden. We werken zeer publieks- gericht.’ Trots Izaak is trots op zijn werk. ‘De Oosterschel- dekering is een heel mooi object. Het is prachtig dat ze zoiets hebben bedacht. Ik vind het fijn dat ik kan meewerken aan een project dat zo belangrijk is voor de veilig- heid van het land.’ Volgend jaar bestaat het bouwwerk dertig jaar. Behalve veiligheid speelt de natuur een belangrijke rol. ‘De Oosterscheldekering is open gebouwd om het getij in de Oosterschelde te behouden. En daar zit ook heel veel dynamiek in, qua natuur en beleving.’ Izaak is sinds 1992 werkzaam bij Rijkswa- terstaat. In 2008 is hij terechtgekomen bij omgevingsmanagement. ‘In mijn werk is luisteren het allerbelangrijkste, heb ik ervaren. Je kunt ook te maken krijgen met boze mensen. Dit kunnen omwonenden, bedrijven, weggebruikers, of medewerkers bij gemeenten en provincies zijn. Wan- neer je ze de ruimte geeft om te vertellen wat er op hun hart ligt, krijg je mooie reac- ties terug. Vaak is aandacht – en indien mogelijk doorverwijzen – al voldoende. Dat is mijn ervaring. En eerlijk zijn; ik zeg niets toe wat ik niet kan nakomen. Vertel- len wat we doen en waarom we het doen. Ook met betrekking tot onderhoud en bereikbaarheid. In de zomer kan het op de werkweg naast de Oosterscheldekering ontzettend druk zijn. Ons onderhouds- seizoen valt in dezelfde periode; tussen 1 april en 1 oktober. Soms levert dat lastige situaties op.’ Werken aan de veiligheid van het land Naam: Izaak Taroenodikromo Leeftijd: 51 jaar Functie: Omgevingsmanager Opleiding: HTS Chemische Technologie Werkzaamheden: Zorgen voor een goede interne en externe communicatie, zodat de onderhoudswerkzaamheden vlekkeloos verlopen met zo min moge- lijk overlast. Naam: Wilko Roelse Leeftijd: 28 jaar Functie: Voorman Opleiding: MBO 4 werktuigbouwkunde Werkzaamheden: Planning en werkvoorbereidingen. PROFIELEN
  • 2. MaintNL 5 - 2015  35 Schuiven Regelmatig wordt tijdens onderhouds- werkzaamheden met een kraan gewerkt, vertelt Izaak. ‘Die moet zwenken en maakt draaibewegingen. Dit maakt de werkweg bij de Oosterscheldekering nog smaller dan hij nu al is. Op zo’n moment kunnen verkeersregelaars worden ingezet. Bij mooi weer kan het heel druk zijn met fiet- sers. De werkweg is wel van ons, maar fiet- sers en voetgangers mogen er ook gebruik van maken, hoewel de weg oorspronkelijk alleen bedoeld was voor onderhoudswerk- zaamheden. Hulporganisaties zoals ambu- lances en de Koninklijke Nederlandse Red- dingbrigade mogen uiteraard ook gebruik maken van onze weg als dat nodig is.’ Wat de belangrijkste onderhoudswerk- zaamheden zijn of het meest frequent voor- komt, is moeilijk te zeggen, meent Izaak. ‘We gaan flink aan de gang om de kering goed te onderhouden zodat, als het echt nodig is en het knopje moet worden inge- drukt, hij wel naar beneden kan.’ Vier keer per jaar wordt gecheckt of de schuiven echt open en dicht gaan. ‘Dat is natuurlijk heel belangrijk. Het onder- houd is repeterend. Alle onderdelen heb- ben een bepaalde levensduur. Momenteel is men bezig met het onderhoud aan de zuigerstang en de zuigerafdichting. Dat is zo berekend dat het na een aantal jaar opnieuw moet worden gedaan. Nu zijn de zuigerstangen dus aan de beurt. In juni of juli beginnen we met het conserveren van de schuiven. Dat is aan de hand van de levensduur; preventief onderhoud.’ Er wordt gewerkt met instandhoudingsplan- nen. ‘Daarin wordt vastgelegd wanneer wat moet worden gedaan. Het district houdt dat in de gaten en wij krijgen vervolgens de opdracht. De Oosterscheldekering moet goed worden beschermd tegen het ‘agres- sieve milieu’. Het zoute water tast alles aan.’ Stroomgaten In totaal zijn er drie stroomgaten: Roompot, Schaar van Roggenplaat en Hammen. Op Roompot 29 zijn MTS Molenmaker Techniek Sneek en Hillebrand Middelburg bezig met de zuigerstangen en de zuigerafdichtingen. ‘Die worden om de zoveel jaar vervangen, omdat Rijkswaterstaat een bepaalde zeker- heid wil hebben’, vertelt voorman mon- tage/uitvoerder Wilko Roelse. ‘De zuigers trekken de schuiven omhoog of duwen ze naar beneden. Dat zijn heel belangrijke onderdelen. Die moeten het doen.’ De monteurs zijn bezig met de voorberei- dingen om de zuigerafdichtingen te ver- nieuwen. ‘De afdichtingen zitten binnen in de cilinders. We moeten dus eerst het dek- sel eraf halen. Dan trekken we met externe hydrauliekvijzels de schuif omhoog, zodat de zuigerafdichting boven de cilinder- mantel uit komt te steken. Hierdoor heb- ben we de ruimte om de afdichtingen te vernieuwen. Omdat het in die buis zit, kun je er op een andere manier niet bij komen. De zuigerafdichtingen zijn gemaakt van NBR (rubber) en de drukringen van UHM- WPE (kunststof). Ze zijn speciaal gemaakt voor de cilinders van de Oosterschelde- kering.’ FOTO’S:MTSENRIJKSWATERSTAAT ‘Het zoute water tast alles aan.’
  • 3. De vloer op MaintNL 5 - 2015  37 Veiligheidsmaatregelen Er wordt gewerkt met tien monteurs. ‘De hydrauliek unit controleert en regelt alles. Deze mensen staan onderaan de cilinder. Om het deksel te kunnen verwijderen bou- wen we eerst een steiger om de cilinder heen. Op de steiger werken we met twee keer drie man. Er worden veel veiligheids- maatregelen genomen. Je staat heel hoog, dus alles is voorzien van een leuning. En we kunnen via trappen omhoog klimmen.’ Op het moment dat de deksels worden verwijderd, moet de bovenzijde wind- en waterdicht zijn, zodat er geen regenwater in terecht komt. ‘Als het regent kunnen we de deksels niet verwijderen. Het weer heeft veel invloed op de werkzaamheden, vooral op de planning. Als het stormt, kunnen we helemaal geen werkzaamheden uitvoeren. Dan ligt alles stil.’ Gemiddeld wordt een schuif (twee cilin- ders) per week afgerond. ‘Mits we goed weer hebben natuurlijk. De oude afdichtin- gen verwijderen we en voeren we af. Wan- neer het deksel is verwijderd, pakken we het gewicht van die schuif over met externe hydraulische cilinders. Die zetten wij er dus op voor de onderhoudswerkzaamheden. We pakken het gewicht over van de schuif, zodat de olie drukloos wordt. Hij gaat naar nul bar (atmosferische druk). We tillen de schuif vervolgens op tot het moment dat de afdichtingen ver genoeg boven de cilinder- buis uitsteken, zodat we kunnen werken. We moeten dan verschillende drukstukken demonteren met speciaal gemaakte hulp- stukken.’ Bouwtekening ‘Kijk, dit is de lange cilinder’, wijst Wilko op een tekening. We zitten even in de bouw- keet aan een kop koffie. Hij vouwt de bouw- tekening verder open. ‘Dit is de schuif. En dit zijn afdichtingen. Het zijn twee stapel- manchetten. Er zit hydraulische olie in de cilinder. De afdichtingen zorgen ervoor dat de schuif op z’n plaats blijft. Hier staat olie- druk onder. Honderd bar ongeveer. Deze afdichtingen zorgen ervoor dat de olie niet tussen de zuiger en de cilinder langs loopt, want dan zou de schuif zakken.’ De manchetten worden niet aangetast door zeewater of weersomstandigheden. ‘Ze zit- ten helemaal afgesloten in een oliebad dus daar kan niks bij komen; geen zuurstof, geen water; niets. Ze zitten er nu 25 jaar in. Elke keer als de schuif naar beneden wordt bewogen, gaat de zuiger mee. De afdichtingen zijn dus aan slijtage onderhe- vig. Dat heeft uitsluitend te maken met de levensduur. Qua ontwikkeling is men een stuk verder dan vijfentwintig jaar geleden. De verwachtingen zijn dat deze nieuwe manchetten een stuk langer meegaan dan de huidige afdichtingen. Dit valt dus onder preventief onderhoud.’ Dit jaar worden de werkzaamheden aan Roompot afgerond. Wilko: ‘We doen dit jaar 32 cilinders. Dat zijn zeventien schui- ven. Vorig jaar hebben we de andere helft gedaan. We zijn in 2011 begonnen met het vervangen van twintig cilinderafdichtin- gen. In 2012 heeft men gekeken of alles naar wens was verlopen en er geen afwij- kingen voorkwamen. Het bleek allemaal goed te zijn. In 2013, 2014 en 2015 zijn we dus weer verder gegaan. Dit is het laatste jaar voor ons. De uitdaging om alles op tijd klaar te krijgen, is voor mij het interes- santste onderdeel van het werk. Het is een heel mooi object om aan te werken. Het voegt echt iets toe aan de veiligheid van Nederland.’ ■ ‘De zuigerafdichtingen zijn speciaal gemaakt voor de cilinders van de Oosterscheldekering.’