SlideShare a Scribd company logo

A Bulletin.Nieuw

Global Green Connections
Global Green Connections
Global Green ConnectionsTekstschrijver/ journalist at Global Green Connections

A Bulletin.Nieuw

1 of 6
Download to read offline
In dit nummer
Nieuw keurmerk maakt in 1 oog-
opslag duidelijk dat AB Midden
Holland goed omgaat met huisvesting
 
 
AB opleiding ‘Groen, doen’ wil
jongeren enthousiast maken voor
de tuinbouw
 
 
Een praatje met bedrijfsverzorger
Ronald de Vries
 
Monika schakelt zonder moeite van
Pools naar Nederlands
ABulletin
In 2004 besloot hij zijn volleybalcarrière te
beëindigen. Twee jaar later richtte hij de
Bas van de Goor Foundation op. Met deze
foundation wil hij iedereen met Diabetes
laten weten dat beweging positieve
effecten heeft op de gezondheid. Zijn
kantoor bevindt zich in het gebouw van de
Nederlandse Atletiekunie op Papendal, de
thuisbasis van NOC*NSF.
Tegenslagen
We worden vriendelijk ontvangen door
de meterslange Van de Goor, die uitste-
kend past in deze inspirerende omgeving
voor topsporters. Zonder schroom vertelt
hij over zijn fysieke tegenslagen, zoals
hersentrombose, de ziekte van Pfeiffer,
Hepatitis A en Diabetes Type 1. “In die tijd
heb ik geleerd om weer op nul te begin-
nen. Je moet niet te veel nadenken over
wat het allemaal inhoudt voor jou als
speler. Hepatitis A kreeg ik een half jaar
voor de Olympische Spelen. Het enige
wat je dan kunt doen, is in die situatie het
maximale eruit halen. Eerst focussen op
herstel en dan verder met je leven.”
Deze manier van denken heeft volgens
Van de Goor onder meer te maken met
zijn karakter en de manier waarop hij in
het leven staat. “Ik ben een ‘easy going’
optimist. Ik zie niet zo vaak beren op de
weg en dat is heel prettig.”
Honderd procent
Van de Goor gelooft in honderd procent
presteren, ook in een moeilijke situatie.
“De sportpsycholoog die het Amerikaans
Olympische volleybalteam begeleidde naar
de Olympische spelen van Peking vertelde
hierover een mooi verhaal. Het team had
gedurende de aanloopperiode met elkaar
afgesproken altijd honderd procent van de
vorm van de dag te zullen trainen. Wanneer
de vorm van de dag slechts twintig procent
was – bijvoorbeeld door blessures, jetlag of
een persoonlijke situatie – trainden zij toch
honderd procent van die twintig procent.”
Tijdens de Olympische finale wordt ook geen
rekening gehouden met moeilijke situaties,
redeneert Van de Goor. “Ook daar moet je in
een lastige positie honderd procent kunnen
presteren; alleen dán kun je winnen.”
De agrarische sector zit momenteel – net
als veel andere sectoren – in een moeilijke
situatie: de economische crisis. Veel agra-
riërs hebben te maken met tegenvallende
bedrijfsresultaten, stijgende energiekosten,
schaalvergroting et cetera. “Het is belang-
rijk dat ondernemers ook in deze lastige
situatie honderd procent blijven presteren
en blijven kijken naar de mogelijkheden
binnen een omgeving die minder kansen
biedt dan een jaar of drie geleden.”
Roer om
Soms moet het roer drastisch worden
omgegooid, meent Van de Goor. Hij wijst
om zich heen. “In deze kamer kun je niet
volleyballen. Dan kun je daarover blijven
klagen, maar je kunt bijvoorbeeld ook een
boek gaan lezen. Dat kan hier makkelijk.
Je doet dan wel iets anders dan je oor-
spronkelijk van plan was, maar door je aan
te passen aan de situatie presteer je weer
voor honderd procent.”
Om het verhaal iets concreter te kunnen
maken geeft Van de Goor een aantal voor-
beelden: “Tijdens de economische crisis
zouden ondernemers bijvoorbeeld eens
samen kunnen brainstormen en misschien
ook samenwerken. En kijk eens om je
heen of er nog een andere manier is om
geld te verdienen dan de kernactiviteit
van je bedrijf.”
Tijdens ons gesprek vergelijkt Van de Goor
de ondernemer met een volleybalcoach.
“Als houvast in moeilijke situaties werd ons
vaak het volgende ingepeperd: geen enke-
le speler is belangrijker dan het team, het
team is niet belangrijker dan het program-
ma en het programma is nooit belangrijker
dan de visie (= winnen). Een ondernemer
moet zich mijns inziens ook altijd aan zijn
plan of visie houden. En blijf daarover com-
municeren naar uw team en uw spelers,
want ook dat is heel belangrijk.”
Hoe behaal je de beste resultaten in een slechte situatie? Oud-volleyballer Bas van de Goor weet er alles van. Behalve Olympisch
Goud kreeg hij onder meer Hepatitus A en Diabetes type 1. Hij deelde zijn ervaringen onlangs met leden van AB Midden Holland
tijdens de themabijeenkomst ‘Omgaan met tegenslagen’. Van de Goor kwam jarenlang uit voor het Nederlands team en speelde op
het hoogste niveau in de Nederlandse en Italiaanse competitie. Tijdens zijn topsportcarrière won hij drie maal de Champions League.
In 1996 behaalde hij een Gouden medaille op de Olympische Spelen.
Lezing oud-volleyballer Bas van de Goor
“Het is belangrijk dat ondernemers
100 procent blijven presteren”
jaargang 3 - nummer 1 juli 2009
Bas van de Goor
Eind april reed de 62ste Bloemencorso
van de Bollenstreek zijn 40 kilometer
lange route van Noordwijk naar Haarlem.
Volgens cijfers van de Greenport Duin-
en Bollenstreek waren er 1.200.000
bezoekers. AB Midden Holland reed voor
het derde jaar mee met een auto in de
categorie luxe wagens en ging naar huis
met de eerste prijs!
Directeur Piet van Bostelen: “Een groot deel
van onze leden en klanten zijn gevestigd in
de Duin- en Bollensteek en veel van onze
medewerkers, zowel uitzendkrachten als
agrarisch specialisten, zijn daar elke dag
aan het werk. Het Bloemencorso is voor
ons een evenement bij uitstek waar wij
door deelname en sponsoring iets terug
kunnen doen.” Van Bostelen vervolgt: “Er
rijden meestal hele luxe auto’s mee uit het
duurdere segment. Wij hebben er voor ge-
kozen om één van de auto’s te gebruiken
waar onze uitzendkrachten dagelijks mee
rijden, een Dacia Logan.”
Marianne Vlak, PR medewerker bij AB:
“De auto is als eerste voorzien van een
hele ijzeren constructie en de verlichting.
Daarna hebben we samen met Vd Berg
Greenhouse uit Noordwijkerhout allerlei
ideeën besproken over hoe de auto er uit
moest gaan zien. Vd Berg Greenhouse is
toen aan de slag gegaan en zij hebben de
auto prachtig opgemaakt. Het is nog een
hele kunst om de bloemen op het juiste
moment in bloei te hebben. Op de donder-
dag voor de corso bleek dat de auto veel te laag bij de grond lag, dat was wel even stres-
sen! Gelukkig bleek na het oppompen van de banden en een aantal aanpassingen van de
technische constructie dat we toch konden gaan rijden. Een hele opluchting want er zitten
weken aan voorbereiding in.”
Ron van Leeuwen, AB relatiebeheerder in de Bollenstreek en voor de gelegenheid chauf-
feur van de corsowagen: “Als dan bij de prijsuitreiking blijkt dat onze Dacia is uitgeroepen
als mooiste luxe wagen van het Bloemencorso van de Bollenstreek 2009 dan is dat ge-
weldig. De jury was zeer lovend over het gebruik van de materialen en vond het duidelijk
dat AB en Vd Berg Greenhouse uit Noordwijkerhout een topprestatie hebben geleverd.
Vorig jaar gingen we naar huis met de derde prijs, we hadden nooit gedacht dit jaar weer
in de prijzen te vallen. Het vele werk en de inzet van een hele groep collega’s wordt op
deze manier beloond!”
Wagen van AB Midden Holland
mooiste van het Bloemencorso van
de Bollenstreek 2009
Column
“Met elkaar de posi-
tieve kanten van de
land- en tuinbouw
naar voren brengen”
“Aequor brengt partijen die belang
hebben bij het beroepsonderwijs bij
elkaar. Samen zorgen we ervoor dat
scholing voldoet aan de eisen die het
bedrijfsleven stelt. Dat doen we met
ondernemers, werknemers en het
onderwijs.
Het verbaast mij dan ook dat som-
mige werkgevers zo negatief zijn over
het onderwijs met opmerkingen als:
‘wanneer we hier iemand van school
krijgen, moeten we hem alles zelf
leren.’ Ik leg die bal terug. Het
bedrijfsleven heeft via Aequor volop
de mogelijkheid om mee te praten
over de inhoud van het beroepson-
derwijs. Men kan zelf aangeven welke
kennis en vaardigheden er voor welke
functies nodig zijn en wat iemand
daarvoor op school moet leren. Daar-
naast vindt een groot deel van de
opleiding plaats in de bedrijven. Het
bedrijfsleven is medeverantwoordelijk.
De agrarische sector en de aanver-
wante opleidingen hebben te maken
met een te beperkte instroom van
nieuwkomers. Dat heeft deels te
maken met beeldvorming. Met elkaar
moeten we vooral de positieve kanten
van de land- en tuinbouw naar voren
brengen. Zorgen voor een meer sexy
imago. Creëer nieuwe helden!
De huidige crisis biedt misschien wel
kansen. De agrarische bedrijfstak is
minder conjunctuurgevoelig dan an-
dere sectoren, hoewel er deelsectoren
zijn die toch geraakt worden.
Ondernemers moeten juist nu inves-
teren in mensen. Niet de verdwenen
miljarden op de beurs, maar de jeugd
is ons belangrijkste kapitaal! Geef
stagiairs een kans. Door te investeren
in mensen, haal je daar uiteindelijk
ook meer rendement uit. Aequor zorgt
niet alleen voor de officiële erken-
ning als leerwerk-bedrijf, maar helpt
ook een goede leerwerkomgeving te
creëren op het bedrijf. We moeten ons
afvragen of wij onze beroepen wel
op een goede manier presenteren.
De bedrijfstak is veel moderner en
innovatiever dan het begrip Land- en
Tuinbouw doet vermoeden; en dat
moeten we met elkaar uitdragen.”
Fred van Koot
Manager communicatie Aequor,
kennis en communicatiecentrum
voor voedsel en leefomgeving
Om in te spelen op de toenemende
vraag naar flexibele krachten voor een
korte periode heeft AB Midden Hol-
land de AB FLEXPOOL recentelijk geïn-
troduceerd. De aanvragen van klanten
overtreft alle verwachtingen. Vanaf dag
één zijn al onze flexpool medewerkers
continue aan het werk bij zowel agra-
rische klanten als bij ondernemers van
aanverwante sectoren. Mede om die
reden worden op het moment nog 10
extra medewerkers klaar gestoomd.
Directeur Piet van Bostelen: “We kregen
steeds vaker het verzoek of we medewer-
kers voor een dag of drie, vier in konden
zetten. Natuurlijk willen we onze relaties
daarin voorzien en dus zijn we met een
club mensen om de tafel gaan zitten
om een structurele oplossing hiervoor te
bedenken”. Van Bostelen vervolgt: “Hier-
mee zijn we tot het concept AB FLEXPOOL
gekomen, een pool van medewerkers die
ieder moment klaar zijn om aan de gang
te gaan. Op een eenvoudige manier kan
de klant een medewerker inzetten, van
één tot vijf dagen. Bijvoorbeeld bij onver-
wachte drukte zoals we dat recent gezien
hebben door het aanhoudende mooie
weer”.
Corina van Leeuwen, Commercieel
Manager bij AB: “De medewerkers zijn
speciaal geselecteerd. We hebben
gemotiveerde en zelfstandige mensen
in de flexpool werken, die in de diverse
sectoren aan de slag kunnen gaan, zoals
in de agrarische sector, maar ook in
de bouw, transport en industrie.”
“Na inzet van de eerste flexpool mede-
werkers hebben we erg enthousiaste
reacties van de klanten ontvangen. De
snelheid en flexibiliteit waarmee we de
medewerkers hebben in kunnen zetten is
als prettig ervaren. Bij plotselinge ziekte of
drukte is het natuurlijk fijn dat je op korte
termijn geschikte mensen in kunt zetten,
zonder al teveel rompslomp voor de on-
dernemer”, aldus Quentin Schols, Relatie-
beheerder bij AB.
AB Midden Holland introduceert AB FLEXPOOL
“De snelheid en flexibiliteit waarmee we
de AB FLEXPOOL medewerkers kunnen
inzetten wordt als prettig ervaren”
De SNCU houdt zich met name bezig met
toezicht op naleving van de CAO. “Hiermee
wordt onder meer oneerlijke concurrentie
tegengegaan en wordt het imago van de
uitzendbranche geschoond.”
De stichting is statutair opgericht in 2004
door de CAO partijen; werkgevers en
werknemers. “Ons bestuur bestaat uit acht
bestuursleden en een onafhankelijke voor-
zitter. Wij hebben de bevoegdheid om alle
bedrijven – zoals uitzendorganisaties - die
zich bezig houden met ter beschikking stel-
len van arbeid te controleren. We werken op
basis van meldingen en signalen van werk-
gevers, werknemers en samenwerkingsver-
banden. Elke melding wordt onderzocht.”
Wangedrag
Er wordt onder meer onderzocht of de mel-
ding inhoud heeft, of het een maatschap-
pelijk belang dient en of er een gegrond
vermoeden is vast te stellen. “Zodra dat zo
is gaan we controle ter plaatse uitvoeren en
wordt gekeken en gemeten wat er gaande
is.” Als wangedrag wordt geconstateerd,
krijgt het bedrijf de opdracht dit te herstel-
len en wordt enige tijd later een hercontrole
uitgevoerd. Hierbij moet de onderneming
kunnen aantonen dat alles is hersteld. “Zo
niet, dan wordt men gestraft en krijgt men
een forfaitaire schadevergoeding die kan
oplopen tot 100.000 euro per geval.”
Daarna kan men alsnog tot een schikking
komen. Langerak: “Werkt het bedrijf niet
mee en het krijgt een gerechtelijk vonnis,
dan wordt de naam van de onderneming
gepubliceerd op onze site. Bovendien kijkt
de SNCU vijf jaar terug en zorgen we ervoor
dat het achterstallig loon terugkomt op de
plek waar het hoort.”
Eigen benen
Sinds 1 april van dit jaar staat de SNCU op
eigen benen. “We zijn heel klein begonnen
en nu werken we geheel zelfstandig. Het is
razend druk aan het worden en dat is een
goed teken. Er wordt meer gemeld; men
weet ons steeds beter te vinden. Hoe groter
wij worden, hoe meer malafide bedrijven
kunnen worden aangepakt.”
Vorig jaar heeft het SNCU een onderzoek
laten uitvoeren naar de gevolgen van de
open grenzen. “Hieruit blijkt dat er minder
illegale vreemdelingen zijn binnengekomen,
maar er is wel meer loonfraude gepleegd. Er
zijn 5000 á 6000 bedrijven in Nederland die
zich niet netjes gedragen.”
Gratis telefoonnummer
Een belangrijk onderdeel van de SNCU is
de melddesk. Sinds kort is er een gratis
telefoonnummer 0800–7008. “Aan deze
desk werken twee medewerkers. Beide
spreken de Poolse taal, zodat ook Poolse
uitzendkrachten meldingen kunnen doorge-
ven. Daarnaast is dit meldpunt ingericht om
mensen te woord te staan in het Neder-
lands, Engels en Duits. Er is zelfs iemand die
de Portugese taal machtig is, dus we zijn
internationaal ingericht.”
Klanten van uitzendorganisaties – de zo-
genaamde inleners – kunnen zelf ook iets
doen aan malafide praktijken van een uit-
zendbureau, meent Langerak. “Betrouwbare
uitzendorganisaties zijn aangesloten bij de
ABU en/of NBBU en zijn NEN-gecertificeerd.
Dat geeft al iets weer over de kwaliteit van
een onderneming. Zij volgen de CAO goed,
en worden hierop regelmatig gecontro-
leerd.”
De inlener loopt zelf ook risico’s wanneer
blijkt dat het uitzendbureau waarmee hij in
zee gaat op incorrecte wijze handelt. “Dat
kan heel ver gaan indien de wetgeving
wordt aangenomen: de aansprakelijkheid
op de wet minimum loon en werkgevers-
aansprakelijkheid. En zodra werknemers
illegaal in Nederland werkzaam zijn, kunnen
ze een boete krijgen van 8.000 euro per
geval.” Het begint uiteindelijk allemaal bij de
inlener, redeneert Langerak. “Als hij alleen
maar mensen inleent bij betrouwbare uit-
zendorganisaties is er niets aan de hand.”
www.sncu.nl
SNCU ziet toe op naleving CAO
CAO-politie voor de uitzendbranche. Zo wordt de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten regelmatig genoemd.
“Ja, dat is een mooie benaming”, lacht directeur Ronald Langerak. “Wij hebben niet alleen een regulerende rol, maar
we treden ook op en we leggen boetes op.”
Vakantiekrachten,
studenten, seizoens-
arbeiders...
Ongetwijfeld zijn ze ook bij u op het
bedrijf aan het werk de komende
zomermaanden; vakantiekrachten,
studenten en seizoensarbeiders. Ze
komen en gaan en brengen dus veel
administratieve handelingen met zich
mee. Dat kan heel eenvoudig anders.
U kunt uw vakantiekrachten, stu-
denten of seizoensarbeiders laten
verlonen door AB Midden Holland.
Met Payroll Compleet van AB bent
u van alle rompslomp af. U heeft
geen omkijken meer naar uw perso-
neelsadministratie, want zowel de
juridische verantwoordelijkheid als de
administratieve afhandeling van me-
dewerkers is in goede handen. Het
enige wat u als ondernemer nog
hoeft te doen, is uw vakantiekrachten
aanmelden. De verloning, en alles
wat daar bij komt kijken, gaat vervol-
gens vanzelf via een gebruikersvrien-
delijke internettool. En niet duurder
dan wanneer u het zelf zou doen.
www.payrollcompleet.nl
AB op de vijfde plaats
omzetranglijst uitzend-
organisaties
Met een groei van ruim 7% ten
opzichte van 2007 staat AB op de
5e plaats van de omzetranglijst uit-
zendorganisaties 2008, gepubliceerd
door Flexmarkt. Grote namen als
Randstad, USG, Adecco en Manpower
gaan ons voor op de plekken één tot
en met vier.
Voor veel uitzendorganisaties was
2008 een moeilijker jaar dan ver-
wacht. Van de 47 bedrijven die hun
prognose over 2008 hadden be-
kendgemaakt, zijn er slechts twaalf
in geslaagd die waar te maken of
te overtreffen. Als we de prognose
en realisatie over 2008 van al deze
bedrijven met elkaar vergelijken, dan
valt op dat de totale omzet 7,9%
lager ligt dan de prognose. Bij negen
bedrijven bleef de omzet zelfs twintig
procent of meer achter bij de ver-
wachtingen. Voor AB valt de totale
omzet 6,4% lager uit dan de progno-
se, toch is de totale omzet nog ruim
7% gegroeid ten opzichte van 2007.
De totale omzet van AB Midden Hol-
land groeide zelfs 7,7% ten opzichte
van 2007.
Totaal staan er 82 bedrijven in deze
lijst gepubliceerd. De twaalf AB
verenigingen hebben in 2008 geza-
menlijk ruim 20.000 uitzendkrachten
bemiddeld, 5.800 gedetacheerde
geplaatst en er waren 5.400 vaste
medewerkers in dienst.
De omzetranglijst kunt u bekijken op
onze website www.abmiddenholland.nl
Ronald Langerak, directeur SNCU
AB opleiding ‘Groen, doen’
“Wij willen jongeren weer enthousiast
maken voor tuinbouw”
Anja Berenpas, operationeel manager bij
AB: “Helaas kiezen jongeren steeds minder
voor een opleiding en carrière in het groen.
Jongeren denken bij deze sector vaak aan
saai, zwaar werk. Maar werken in de tuin-
bouw heeft niet alleen te maken met groen,
maar ook met techniek, internationale
handel, onderzoek, logistiek en creativiteit.
Een vak om trots op te zijn! Wij hopen met
de opleiding ‘Groen, doen’ een groep van
ongeveer 15 jongeren enthousiast te ma-
ken voor de groene sector en op te leiden
tot allround tuinbouwmedewerker.”
Het theorie gedeelte van de opleiding, één
dag per week, wordt verzorgd door het
Wellantcollege in Aalsmeer. AB Midden Hol-
land is in 2008 officieel erkend als leerbe-
drijf en verzorgt de praktijk bij verschillende
bedrijven in de regio.
Samantha Kennis, werkzaam bij AB Midden
Holland als P&O functionaris:
“Ik hoop dat de campagne aanslaat en dat
jongeren die nu op het VMBO zitten inzien
dat dit een geweldige kans is op een mooie
opleiding en carrière in het groen. De gehele
opleiding betalen wij en naast een erkend
MBO diploma zijn de studenten gegaran-
deerd van een baan. Tijdens de opleiding
wordt het werken ook betaald, dus salaris
vanaf dag één. AB is een prima werkgever
en een plek waar je kunt groeien in functie
en salaris!”
Jongeren kunnen zich aanmelden op de site
www.ziejijalgroen.nl of contact opnemen
met AB Midden Holland. Leden of klanten
waarbij praktijkervaring kan worden opge-
daan kunnen zich opgeven bij Samantha
Kennis, e-mail skennis@abmiddenholland.nl
AB Midden Holland start eind augustus dit jaar met de opleiding ‘Groen, doen’. Een twee
jarige opleiding bestemd voor leerlingen die na het VMBO door werken & leren een er-
kend MBO diploma halen. Vrolijke groene gezichten en de slogan ‘Zie jij al groen?’
vormen het campagne beeld dat de opleiding ‘Groen, doen’ onder de aandacht brengt bij
de jongeren in de regio.
Pieterse maakt gebruik van reductieregeling AB
“De aanleiding is niet leuk, maar het bevalt prima”
Door een knieoperatie maakte Marty Pieterse van Pieterse Rozen BV in Amstelveen persoonlijk kennis met de reductieregeling van
AB Midden Holland. “Ik heb vier jaar lang als bedrijfsverzorger gewerkt en nu maak ik er zelf gebruik van. De aanleiding is niet leuk,
maar het bevalt prima.”
Pieterse heeft het bedrijf in 2004 overge-
nomen van zijn vader. De bedrijfsgrootte
is 1,5 ha. “Momenteel werken hier acht
medewerkers. Een aantal van hen is in vaste
dienst en een paar heb ik ingehuurd via AB
Midden Holland.” Pieterse werkt ook veel
met scholieren. “We hebben een groep van
ca. 30 personen.”
Op het bedrijf worden alleen Colandro’s –
oranje rozen - geteeld. “Hiermee proberen
we ons te onderscheiden. Drie jaar geleden
was er een tekort aan Oranje en waren de
rozen heel duur. Nu loopt het mee met de
rest.” De rozen worden onder meer geleverd
aan Duitsland, Frankrijk, Rusland en een
aantal Oostbloklanden.
Bedrijfsverzorger
Het werken met mensen via AB Midden
Holland bevalt hem goed. “Ik heb zelf bij
AB gewerkt als bedrijfsverzorger van 1996
tot 2000. Daarna ben ik bij mijn vader gaan
werken. Hij is al lid van AB sinds het begin
en toen ik de zaak van hem overnam ben
ik ook lid geworden. Dat heb ik in eerste
instantie gedaan vanwege de reductie-
regeling. Pas later heb ik uitzendkrachten
ingehuurd.”
AB Midden Holland is het enige uitzendbu-
reau waar Pieterse uitzendkrachten inhuurt.
“En dat gaat heel goed. Bij AB heb je een
stuk zekerheid omdat zij hun zaakjes netjes
regelen. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat
er illegalen tussen zitten en ook bij controles
merk je dat je goed zit bij AB.”
Reductieregeling
Enige tijd geleden moest Pieterse voor de
eerste keer gebruikmaken van de reductie-
regeling. “Ik ben geopereerd aan mijn knie
en kon niets meer. Alleen wat papierwerk.
De revalidatie daarna duurde ook heel lang.
De stappen zijn heel klein. Ik loop bij een
fysiotherapeut en moet drie keer per week
naar een sportschool. De operatie vond een
half jaar geleden plaats en ik ben er nog
steeds niet.”
Vanaf het moment dat hij het ziekenhuis in
moest, heeft Pieterse de hulp ingeroepen
van bedrijfsverzorger Cor van Tol. “Hij heeft
het bedrijf samen met mijn bedrijfsleider
gerund en dat ging super. Het is een heel
goede combinatie. Cor heeft hier tot half
juni fulltime gewerkt. Nu zijn we met een
andere bedrijfsverzorger langzaam aan het
afbouwen. In de zomervakantie werk ik
weer met scholieren.”
Ondanks zijn drukke werkzaamheden maakt
Pieterse zo nu en dan tijd om mensen
voorlichting te geven over de rozenteelt.
“Ik heb enige tijd geleden de ouders van
scholieren die hier werken uitgenodigd voor
een rondleiding. Zo kunnen zij zien waar hun
kind werkt en wat er op een rozenkwekerij
gebeurt. De scholier legt zelf uit wat hij doet
en ik geef ook wat uitleg. Dat vind ik leuk
om te doen, maar het is ook belangrijk. Ik
heb het idee dat er bij de consument veel
verkeerde ideeën bestaan over het telen
van rozen.”
Samantha Kennis en Anja Berenpas
AB Bedrijfsverzorger Willem Raadschelders
en ondernemer Marty Pieterse
Marty Pieterse
ABU-leden voldoen aan hoge lidmaatschaps-
eisen. Leden die werken met buitenlandse
uitzendkrachten en daarvoor eigen huisves-
tinglocaties beschikbaar hebben, moeten
daarnaast voldoen aan aanvullende eisen
die ook zijn vastgelegd in de CAO voor
Uitzendkrachten. Als zij aan deze eisen vol-
doen, dan mogen zij op hun huisvestinglo-
caties het keurmerk ‘Certified flex home’
voeren.
Het keurmerk is onlangs ontwikkeld en uit-
sluitend verkrijgbaar voor leden die daarvoor
een contract met de ABU ondertekenen. AB
Midden Holland directeur Piet van Bostelen
tekende eind juni dit contract. “Een buiten-
landse uitzendkracht zoekt niet alleen een
baan maar ook woonruimte, in een fatsoen-
lijk, veilig en schoon pand. De verantwoor-
delijkheid daarvoor ligt grotendeels bij ons.”
vindt van Bostelen. “Ik heb mijn handteke-
ning dan ook graag gezet onder het contract
met de ABU. Ik ben verheugd dat er nu een
keurmerk is. Zo is voor de gemeente, de
brandweer, de controlerende instellingen,
ondernemers én de uitzendkracht in één
oogopslag duidelijk dat wij als uitzendor-
ganisatie goed en verantwoord omgaan
met de huisvesting van onze buitenlandse
uitzendkrachten en dat onze huisvestingslo-
caties aan alle gestelde eisen voldoen.”
Certified flex home keurmerk
“In één oogopslag is nu duidelijk dat wij als
uitzendorganisatie goed en verantwoord
omgaan met de huisvesting”
AB Midden Holland is al een aantal jaren
hoofdsponsor van de Schaats Trainings-
groep VZOD (Vooruitgang Zij Ons Doel).
Voorzitter Leo Bakker heeft op 22 mei j.l.
het startsein gegeven van het 25e jaar.
Dit gebeurde op de skeelerbaan in
Kudelstaart met een symbolische start
van alle sportonderdelen die bij STG
VZOD beoefend kunnen worden. Zo is of-
ficieel het jubileumjaar van start gegaan.
Bij VZOD kan men bijna elke dag van de
week mee trainen: fietsen op ma-do-za-
zo, skeeleren op dinsdag en op woensdag
droogtrainen. Het fietsseizoen sluit naad-
loos aan op het schaatsseizoen. Half mei
komt daar jaarlijks het skeeleren bij en
begint ook het droogtrainen weer. Kortom,
er zijn veel activiteiten bij de club.
Er is een speciale commissie gevormd
die voor het komende jubileumjaar tal
van activiteiten op het programma heeft
gezet. Op de website is een speciale
jubileumpagina gemaakt waarop alle
informatie over de verschillende activi-
teiten te zien is. Een echte aanrader om
te bekijken is het onderdeel alternatieve
clubkampioenschappen, vooral het
bijbehorende filmpje is de moeite waard!
Voor meer informatie over het jubileum-
jaar zie: www.stgvzod.nl
Ledenbetrokkenheid
van grote waarde
Als coöperatie is het van levensbelang
goed te luisteren naar je leden. Ook voor
AB Midden Holland heeft de ledenbe-
trokkenheid een zeer grote waarde! Voor
bepaalde belangrijke onderwerpen willen
wij dan ook vaker een beroep doen op
onze leden achterban. De eerste leden
discussie avond met als onderwerp ‘de
toekomst van de Bedrijfsverzorging’.
heeft plaatsgevonden op 14 juli j.l. Vindt
u het ook belangrijk om van gedachte
te wisselen met het bestuur en directie
van AB Midden Holland over belangrijke
ontwikkelingen? Dan kunt u dit aangeven
door een bericht te sturen naar info@ab-
middenholland.nl, we nodigen u graag uit
voor de volgende leden discussie avond.
Algemene
ledenvergadering
Op 17 november 2009 staat de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering van
AB Midden Holland gepland. Dit jaar zal
deze plaatsvinden op kantoor. Omdat
we u graag met trots ons verbouwde
kantoor laten zien beginnen we dit jaar
vroeger en met een buffet. Op de le-
denvergadering van vorig jaar gaf Gerrit
Hiemstra een lezing waar agrarische
ondernemers voor hun bedrijfsvoering
veel voordeel uit konden halen, de aan-
wezigen leden en collega’s waren zeer
enthousiast! Ook dit jaar wordt er een
interessante spreker uitgenodigd. Leden
van AB Midden Holland ontvangen half
oktober een officiële uitnodiging voor
de ledenvergadering van 2009.
Afstudeeronderzoek
Sinds half februari 2009 heeft een
vierdejaars student van de Hogeschool
INHolland te Den Haag zijn afstudeeron-
derzoek bij AB Midden Holland uitge-
voerd. Hij heeft zich beziggehouden met
het inventariseren van de wensen en
behoeften van onze leden en klanten ten
aanzien van de informatievoorziening
vanuit AB Midden Holland. De resultaten
van het onderzoek worden gebruikt voor
het communicatiebeleid dat AB Midden
Holland richting onze leden en klanten.
Agrarische Open Dag
Bollenstreek in Bedrijf
De agrarische bedrijven in de Bloembol-
lenstreek, regio Warmond, zetten dit
jaar op zaterdag 8 augustus hun deuren
open voor het publiek. Bezoekers kunnen
dan een kijkje nemen bij kwekerijen van
bloembollen, zomerbloemen en vaste
planten in Warmond. U kunt daar van
10.00 tot 16.00 uur kennismaken met de
geheimen van de teelt van bloembollen,
snijbloemen en vaste planten. U kunt zien
hoe de gerooide bloembollen bewerkt en
bewaard worden en hoe ze klaargemaakt
worden voor de export. U kunt een kijkje
nemen bij het veredelen van bollen en
bloemen, zoals gladiolen, alliums en lelies.
Ook kunt u uitleg krijgen over het kweken
van vaste planten en snijbloemen en over
het broeien van bloembollen in de winter-
maanden. AB Midden Holland is op één
van de bedrijven aanwezig met een leuke
activiteit voor kinderen.
Jubileum jaar STG VZOD van start
AB Midden Holland directeur Piet van Bostelen
Colofon
De ABulletin is een uitgave van
AB Midden Holland
Redactie
AB Midden Holland
Afdeling PR & Communicatie
Redactieadres
Postbus 394
1430 AJ Aalsmeer
T 0297-383400
Vormgeving en drukwerk
Lautenbag Reclame
Tekst
AB Midden Holland
C&I-Tekst
Fotografie
AB Midden Holland
Peter Schipper
Erik Spekman
Oplage
1.500 exemplaren
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanlei-
ding van de inhoud van deze ABulletin, mail
dan naar redactie@abmiddenholland.nl
Niets uit deze uitgave mag worden overge-
nomen zonder toestemming van de redactie.
	
www.abmiddenholland.nl
Naam: Ronald de Vries, 45 jaar.
In dienst sinds: 1 mei 2009.
Functie: “Ik ben bedrijfsverzorger bij AB
Midden Holland. Op dit moment ben ik
werkzaam bij een hovenier. Dat is hart-
stikke leuk.”
Opleiding: “Ik heb lagere tuinbouwschool
gedaan en een vaste plantencursus.
Verder heb ik veel werkervaring. Ik ben
heel flexibel en ik maak snel contact met
andere mensen. Ik neem ook mijn handen
mee en ga meteen aan de gang. Bij mijn
vorige werkgever was het ook aanpakken
en maakte ik lange dagen. Voor een be-
drijf is het prettig als je dat gewend bent.
Als ik iets niet weet dan vraag ik het. Ik
leer nog steeds bij.”
Hobby’s: “Mijn hobby is vaste planten en
ik ben een liefhebber van tropische en Ja-
panse tuinen. Verder vind ik dingen uit het
verleden en meteorologie (weerkunde)
heel interessant.”
In het vak terecht gekomen: “Van kinds
af aan ben ik bezig geweest met bollen
en bloemen. Vanaf mijn zestiende heb ik
bij een vaste plantenkwekerij gewerkt.
Daarna heb ik bij twee werkgevers ge-
werkt in bloemenkwekerijen. Bij de laat-
ste werkgever ben ik weggegaan omdat
de bedrijfsomstandigheden van dien aard
waren dat hij moest inkrimpen. Ik vond
het heel jammer dat daar geen plek meer
voor me was. Dat is voor mij een pracht-
bedrijf geweest. Ik heb ook nog steeds
goed contact met die werkgever.”
Mooiste klus: “Dit is mijn eerste klus bij
AB Midden Holland en het bevalt uitste-
kend. Ik heb een goede band met het
hoveniersbedrijf en de mensen die hier
werken. De werkzaamheden wisselen.
De ene keer zit ik in het onderhoud, een
andere keer leg ik een tuin aan.”
Een praatje met…
bedrijfsverzorger Ronald de Vries
“Dit is mijn eerste klus bij
AB Midden Holland”
Elke dag in de Korenbloem, de ont-
vangstruimte voor uitzendkrachten, is
ze aan de gang. Voor het inschrijven van
nieuwe medewerkers, maar ook het
telefonisch spreekuur en de vragen uit
Polen komen bij haar terecht.... Monika
Bryl, 23 jaar en van oorsprong Poolse,
woont nu 4 jaar in Nederland. En is vanaf
vorig jaar werkzaam op kantoor bij AB
Midden Holland.
Begonnen bij een kwekerij via AB Midden
Holland begon het al snel te kriebelen.
Ze wilde dolgraag iets met haar opleiding
Administratie & Economie gaan doen!
Nadat ze het Staatsexamen heeft behaald
is ze bij AB op de afdeling administratie
komen werken. Om te beginnen geeft
Monika nieuwe medewerkers die in het
weekend zijn aangekomen op maandag
de introductie!
Ze vult samen met de uitzendkrachten alle
formulieren in, geeft hen de brochures
over veiligheid en ‘Handig om te weten’,
deelt de kleding, tassen en veiligheids-
schoenen uit. En voor vragen kan men
altijd bij haar terecht! Op dinsdag en don-
derdag is er zelfs een speciaal telefonisch
spreekuur. “Het contact met (nieuwe) me-
dewerkers vind ik erg leuk. Maar omdat
ik op kantoor zit, heb ik ook lekker veel
contact met collega’s!” vertelt Monika.
Elke dag heeft ze contact met Polen.
Wanneer de bemiddelaars een vraag
hebben, bijvoorbeeld over vakantieda-
gen, bellen ze Monika. Zij checkt het dan
binnen onze organisatie. Zonder enige
moeite schakelt ze zo over van Pools naar
Nederlands!
“Zonder enige moeite omschakelen
van Pools naar Nederlands!”
het omgaan met tegenslagen en het
bereiken van doelen. U heeft op de
voorzijde van deze ABulletin het
interview met hem kunnen lezen.
Bent u geïnteresseerd in onze thema-
bijeenkomsten die wij een aantal keer
per jaar organiseren?
Stuur dan even een berichtje naar
info@abmiddenholland.nl zodat we u
de volgende keer kunnen uitnodigen!
ABCartoonABCartoon
Dinsdag 30 juni heeft er een
themabijeenkomst plaats-
gevonden. Het thema van de
avond was ‘Tegenslagen
verdragen!’ en vond plaats
bij de firma Maas & van Stein.
Na een rondleiding op het
bedrijf gaf oud-volleyballer
Bas van de Goor met veel
enthousiasme een presentatie
over (over)winnen,
Ronald de Vries
Monika Bryl

More Related Content

Similar to A Bulletin.Nieuw

CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014
CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014
CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014Ostar Toonen
 
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editieHet Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editieAlbert Sliedrecht
 
Programma relatiedag fit return 10 november 2011
Programma relatiedag fit return 10 november 2011Programma relatiedag fit return 10 november 2011
Programma relatiedag fit return 10 november 2011John Matthijs
 
Voka startersspecial ondernemen 062017
Voka startersspecial ondernemen 062017Voka startersspecial ondernemen 062017
Voka startersspecial ondernemen 062017Frederik Gysels
 
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016Tess ter Avest
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoJokeKooistra
 
Congresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVVCongresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVVABVV
 
Bureaupresentatie
BureaupresentatieBureaupresentatie
BureaupresentatieAlecBergsma
 
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)Hilde Agterbos
 
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 SlidesDe Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 SlidesShad Raouf
 
Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014Zuiddag
 
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212HetOndernemersBelang
 
Campagneverslag Young Professional Of The Year Frank Van Wessel
Campagneverslag Young Professional Of The Year  Frank Van WesselCampagneverslag Young Professional Of The Year  Frank Van Wessel
Campagneverslag Young Professional Of The Year Frank Van WesselBeFrank
 
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijvenEen boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijvenMirror Wise
 
Magazine 4-Dental
Magazine 4-DentalMagazine 4-Dental
Magazine 4-DentalAnita Hesen
 
Duurzame expeditie voor docenten retail en logistiek
Duurzame expeditie voor docenten retail en logistiekDuurzame expeditie voor docenten retail en logistiek
Duurzame expeditie voor docenten retail en logistiekduurzame verhalen
 

Similar to A Bulletin.Nieuw (20)

CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014
CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014
CQtest2014 bijlage telecommerce dec 2014
 
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editieHet Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
Het Ondernemersbelang Overijssel 3e editie
 
Yacht in Carrièrekrant TU Delft
Yacht in Carrièrekrant TU DelftYacht in Carrièrekrant TU Delft
Yacht in Carrièrekrant TU Delft
 
Programma relatiedag fit return 10 november 2011
Programma relatiedag fit return 10 november 2011Programma relatiedag fit return 10 november 2011
Programma relatiedag fit return 10 november 2011
 
Voka startersspecial ondernemen 062017
Voka startersspecial ondernemen 062017Voka startersspecial ondernemen 062017
Voka startersspecial ondernemen 062017
 
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
Trefpunt - Dura Vermeer Bouw Hengelo - Juli 2016
 
Linked In Presentation Adecco
Linked In Presentation AdeccoLinked In Presentation Adecco
Linked In Presentation Adecco
 
Congresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVVCongresmagazine Vlaams ABVV
Congresmagazine Vlaams ABVV
 
Bureaupresentatie
BureaupresentatieBureaupresentatie
Bureaupresentatie
 
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
Op weg naar een ondernemende samenleving (essay)
 
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 SlidesDe Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
De Nieuwe Leider Vooruit 2018 Slides
 
Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014Jobflyer Zuiddag 2014
Jobflyer Zuiddag 2014
 
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212
 
Campagneverslag Young Professional Of The Year Frank Van Wessel
Campagneverslag Young Professional Of The Year  Frank Van WesselCampagneverslag Young Professional Of The Year  Frank Van Wessel
Campagneverslag Young Professional Of The Year Frank Van Wessel
 
Nooit Meer Muurvast
Nooit Meer MuurvastNooit Meer Muurvast
Nooit Meer Muurvast
 
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijvenEen boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
Een boekje om te delen, 25 verhalen van sociaal innovatieve bedrijven
 
Magazine 4-Dental
Magazine 4-DentalMagazine 4-Dental
Magazine 4-Dental
 
Duurzame expeditie voor docenten retail en logistiek
Duurzame expeditie voor docenten retail en logistiekDuurzame expeditie voor docenten retail en logistiek
Duurzame expeditie voor docenten retail en logistiek
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
OF06 Augustus/September 2013
OF06 Augustus/September 2013OF06 Augustus/September 2013
OF06 Augustus/September 2013
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 

A Bulletin.Nieuw

 • 1. In dit nummer Nieuw keurmerk maakt in 1 oog- opslag duidelijk dat AB Midden Holland goed omgaat met huisvesting     AB opleiding ‘Groen, doen’ wil jongeren enthousiast maken voor de tuinbouw     Een praatje met bedrijfsverzorger Ronald de Vries   Monika schakelt zonder moeite van Pools naar Nederlands ABulletin In 2004 besloot hij zijn volleybalcarrière te beëindigen. Twee jaar later richtte hij de Bas van de Goor Foundation op. Met deze foundation wil hij iedereen met Diabetes laten weten dat beweging positieve effecten heeft op de gezondheid. Zijn kantoor bevindt zich in het gebouw van de Nederlandse Atletiekunie op Papendal, de thuisbasis van NOC*NSF. Tegenslagen We worden vriendelijk ontvangen door de meterslange Van de Goor, die uitste- kend past in deze inspirerende omgeving voor topsporters. Zonder schroom vertelt hij over zijn fysieke tegenslagen, zoals hersentrombose, de ziekte van Pfeiffer, Hepatitis A en Diabetes Type 1. “In die tijd heb ik geleerd om weer op nul te begin- nen. Je moet niet te veel nadenken over wat het allemaal inhoudt voor jou als speler. Hepatitis A kreeg ik een half jaar voor de Olympische Spelen. Het enige wat je dan kunt doen, is in die situatie het maximale eruit halen. Eerst focussen op herstel en dan verder met je leven.” Deze manier van denken heeft volgens Van de Goor onder meer te maken met zijn karakter en de manier waarop hij in het leven staat. “Ik ben een ‘easy going’ optimist. Ik zie niet zo vaak beren op de weg en dat is heel prettig.” Honderd procent Van de Goor gelooft in honderd procent presteren, ook in een moeilijke situatie. “De sportpsycholoog die het Amerikaans Olympische volleybalteam begeleidde naar de Olympische spelen van Peking vertelde hierover een mooi verhaal. Het team had gedurende de aanloopperiode met elkaar afgesproken altijd honderd procent van de vorm van de dag te zullen trainen. Wanneer de vorm van de dag slechts twintig procent was – bijvoorbeeld door blessures, jetlag of een persoonlijke situatie – trainden zij toch honderd procent van die twintig procent.” Tijdens de Olympische finale wordt ook geen rekening gehouden met moeilijke situaties, redeneert Van de Goor. “Ook daar moet je in een lastige positie honderd procent kunnen presteren; alleen dán kun je winnen.” De agrarische sector zit momenteel – net als veel andere sectoren – in een moeilijke situatie: de economische crisis. Veel agra- riërs hebben te maken met tegenvallende bedrijfsresultaten, stijgende energiekosten, schaalvergroting et cetera. “Het is belang- rijk dat ondernemers ook in deze lastige situatie honderd procent blijven presteren en blijven kijken naar de mogelijkheden binnen een omgeving die minder kansen biedt dan een jaar of drie geleden.” Roer om Soms moet het roer drastisch worden omgegooid, meent Van de Goor. Hij wijst om zich heen. “In deze kamer kun je niet volleyballen. Dan kun je daarover blijven klagen, maar je kunt bijvoorbeeld ook een boek gaan lezen. Dat kan hier makkelijk. Je doet dan wel iets anders dan je oor- spronkelijk van plan was, maar door je aan te passen aan de situatie presteer je weer voor honderd procent.” Om het verhaal iets concreter te kunnen maken geeft Van de Goor een aantal voor- beelden: “Tijdens de economische crisis zouden ondernemers bijvoorbeeld eens samen kunnen brainstormen en misschien ook samenwerken. En kijk eens om je heen of er nog een andere manier is om geld te verdienen dan de kernactiviteit van je bedrijf.” Tijdens ons gesprek vergelijkt Van de Goor de ondernemer met een volleybalcoach. “Als houvast in moeilijke situaties werd ons vaak het volgende ingepeperd: geen enke- le speler is belangrijker dan het team, het team is niet belangrijker dan het program- ma en het programma is nooit belangrijker dan de visie (= winnen). Een ondernemer moet zich mijns inziens ook altijd aan zijn plan of visie houden. En blijf daarover com- municeren naar uw team en uw spelers, want ook dat is heel belangrijk.” Hoe behaal je de beste resultaten in een slechte situatie? Oud-volleyballer Bas van de Goor weet er alles van. Behalve Olympisch Goud kreeg hij onder meer Hepatitus A en Diabetes type 1. Hij deelde zijn ervaringen onlangs met leden van AB Midden Holland tijdens de themabijeenkomst ‘Omgaan met tegenslagen’. Van de Goor kwam jarenlang uit voor het Nederlands team en speelde op het hoogste niveau in de Nederlandse en Italiaanse competitie. Tijdens zijn topsportcarrière won hij drie maal de Champions League. In 1996 behaalde hij een Gouden medaille op de Olympische Spelen. Lezing oud-volleyballer Bas van de Goor “Het is belangrijk dat ondernemers 100 procent blijven presteren” jaargang 3 - nummer 1 juli 2009 Bas van de Goor
 • 2. Eind april reed de 62ste Bloemencorso van de Bollenstreek zijn 40 kilometer lange route van Noordwijk naar Haarlem. Volgens cijfers van de Greenport Duin- en Bollenstreek waren er 1.200.000 bezoekers. AB Midden Holland reed voor het derde jaar mee met een auto in de categorie luxe wagens en ging naar huis met de eerste prijs! Directeur Piet van Bostelen: “Een groot deel van onze leden en klanten zijn gevestigd in de Duin- en Bollensteek en veel van onze medewerkers, zowel uitzendkrachten als agrarisch specialisten, zijn daar elke dag aan het werk. Het Bloemencorso is voor ons een evenement bij uitstek waar wij door deelname en sponsoring iets terug kunnen doen.” Van Bostelen vervolgt: “Er rijden meestal hele luxe auto’s mee uit het duurdere segment. Wij hebben er voor ge- kozen om één van de auto’s te gebruiken waar onze uitzendkrachten dagelijks mee rijden, een Dacia Logan.” Marianne Vlak, PR medewerker bij AB: “De auto is als eerste voorzien van een hele ijzeren constructie en de verlichting. Daarna hebben we samen met Vd Berg Greenhouse uit Noordwijkerhout allerlei ideeën besproken over hoe de auto er uit moest gaan zien. Vd Berg Greenhouse is toen aan de slag gegaan en zij hebben de auto prachtig opgemaakt. Het is nog een hele kunst om de bloemen op het juiste moment in bloei te hebben. Op de donder- dag voor de corso bleek dat de auto veel te laag bij de grond lag, dat was wel even stres- sen! Gelukkig bleek na het oppompen van de banden en een aantal aanpassingen van de technische constructie dat we toch konden gaan rijden. Een hele opluchting want er zitten weken aan voorbereiding in.” Ron van Leeuwen, AB relatiebeheerder in de Bollenstreek en voor de gelegenheid chauf- feur van de corsowagen: “Als dan bij de prijsuitreiking blijkt dat onze Dacia is uitgeroepen als mooiste luxe wagen van het Bloemencorso van de Bollenstreek 2009 dan is dat ge- weldig. De jury was zeer lovend over het gebruik van de materialen en vond het duidelijk dat AB en Vd Berg Greenhouse uit Noordwijkerhout een topprestatie hebben geleverd. Vorig jaar gingen we naar huis met de derde prijs, we hadden nooit gedacht dit jaar weer in de prijzen te vallen. Het vele werk en de inzet van een hele groep collega’s wordt op deze manier beloond!” Wagen van AB Midden Holland mooiste van het Bloemencorso van de Bollenstreek 2009 Column “Met elkaar de posi- tieve kanten van de land- en tuinbouw naar voren brengen” “Aequor brengt partijen die belang hebben bij het beroepsonderwijs bij elkaar. Samen zorgen we ervoor dat scholing voldoet aan de eisen die het bedrijfsleven stelt. Dat doen we met ondernemers, werknemers en het onderwijs. Het verbaast mij dan ook dat som- mige werkgevers zo negatief zijn over het onderwijs met opmerkingen als: ‘wanneer we hier iemand van school krijgen, moeten we hem alles zelf leren.’ Ik leg die bal terug. Het bedrijfsleven heeft via Aequor volop de mogelijkheid om mee te praten over de inhoud van het beroepson- derwijs. Men kan zelf aangeven welke kennis en vaardigheden er voor welke functies nodig zijn en wat iemand daarvoor op school moet leren. Daar- naast vindt een groot deel van de opleiding plaats in de bedrijven. Het bedrijfsleven is medeverantwoordelijk. De agrarische sector en de aanver- wante opleidingen hebben te maken met een te beperkte instroom van nieuwkomers. Dat heeft deels te maken met beeldvorming. Met elkaar moeten we vooral de positieve kanten van de land- en tuinbouw naar voren brengen. Zorgen voor een meer sexy imago. Creëer nieuwe helden! De huidige crisis biedt misschien wel kansen. De agrarische bedrijfstak is minder conjunctuurgevoelig dan an- dere sectoren, hoewel er deelsectoren zijn die toch geraakt worden. Ondernemers moeten juist nu inves- teren in mensen. Niet de verdwenen miljarden op de beurs, maar de jeugd is ons belangrijkste kapitaal! Geef stagiairs een kans. Door te investeren in mensen, haal je daar uiteindelijk ook meer rendement uit. Aequor zorgt niet alleen voor de officiële erken- ning als leerwerk-bedrijf, maar helpt ook een goede leerwerkomgeving te creëren op het bedrijf. We moeten ons afvragen of wij onze beroepen wel op een goede manier presenteren. De bedrijfstak is veel moderner en innovatiever dan het begrip Land- en Tuinbouw doet vermoeden; en dat moeten we met elkaar uitdragen.” Fred van Koot Manager communicatie Aequor, kennis en communicatiecentrum voor voedsel en leefomgeving Om in te spelen op de toenemende vraag naar flexibele krachten voor een korte periode heeft AB Midden Hol- land de AB FLEXPOOL recentelijk geïn- troduceerd. De aanvragen van klanten overtreft alle verwachtingen. Vanaf dag één zijn al onze flexpool medewerkers continue aan het werk bij zowel agra- rische klanten als bij ondernemers van aanverwante sectoren. Mede om die reden worden op het moment nog 10 extra medewerkers klaar gestoomd. Directeur Piet van Bostelen: “We kregen steeds vaker het verzoek of we medewer- kers voor een dag of drie, vier in konden zetten. Natuurlijk willen we onze relaties daarin voorzien en dus zijn we met een club mensen om de tafel gaan zitten om een structurele oplossing hiervoor te bedenken”. Van Bostelen vervolgt: “Hier- mee zijn we tot het concept AB FLEXPOOL gekomen, een pool van medewerkers die ieder moment klaar zijn om aan de gang te gaan. Op een eenvoudige manier kan de klant een medewerker inzetten, van één tot vijf dagen. Bijvoorbeeld bij onver- wachte drukte zoals we dat recent gezien hebben door het aanhoudende mooie weer”. Corina van Leeuwen, Commercieel Manager bij AB: “De medewerkers zijn speciaal geselecteerd. We hebben gemotiveerde en zelfstandige mensen in de flexpool werken, die in de diverse sectoren aan de slag kunnen gaan, zoals in de agrarische sector, maar ook in de bouw, transport en industrie.” “Na inzet van de eerste flexpool mede- werkers hebben we erg enthousiaste reacties van de klanten ontvangen. De snelheid en flexibiliteit waarmee we de medewerkers hebben in kunnen zetten is als prettig ervaren. Bij plotselinge ziekte of drukte is het natuurlijk fijn dat je op korte termijn geschikte mensen in kunt zetten, zonder al teveel rompslomp voor de on- dernemer”, aldus Quentin Schols, Relatie- beheerder bij AB. AB Midden Holland introduceert AB FLEXPOOL “De snelheid en flexibiliteit waarmee we de AB FLEXPOOL medewerkers kunnen inzetten wordt als prettig ervaren”
 • 3. De SNCU houdt zich met name bezig met toezicht op naleving van de CAO. “Hiermee wordt onder meer oneerlijke concurrentie tegengegaan en wordt het imago van de uitzendbranche geschoond.” De stichting is statutair opgericht in 2004 door de CAO partijen; werkgevers en werknemers. “Ons bestuur bestaat uit acht bestuursleden en een onafhankelijke voor- zitter. Wij hebben de bevoegdheid om alle bedrijven – zoals uitzendorganisaties - die zich bezig houden met ter beschikking stel- len van arbeid te controleren. We werken op basis van meldingen en signalen van werk- gevers, werknemers en samenwerkingsver- banden. Elke melding wordt onderzocht.” Wangedrag Er wordt onder meer onderzocht of de mel- ding inhoud heeft, of het een maatschap- pelijk belang dient en of er een gegrond vermoeden is vast te stellen. “Zodra dat zo is gaan we controle ter plaatse uitvoeren en wordt gekeken en gemeten wat er gaande is.” Als wangedrag wordt geconstateerd, krijgt het bedrijf de opdracht dit te herstel- len en wordt enige tijd later een hercontrole uitgevoerd. Hierbij moet de onderneming kunnen aantonen dat alles is hersteld. “Zo niet, dan wordt men gestraft en krijgt men een forfaitaire schadevergoeding die kan oplopen tot 100.000 euro per geval.” Daarna kan men alsnog tot een schikking komen. Langerak: “Werkt het bedrijf niet mee en het krijgt een gerechtelijk vonnis, dan wordt de naam van de onderneming gepubliceerd op onze site. Bovendien kijkt de SNCU vijf jaar terug en zorgen we ervoor dat het achterstallig loon terugkomt op de plek waar het hoort.” Eigen benen Sinds 1 april van dit jaar staat de SNCU op eigen benen. “We zijn heel klein begonnen en nu werken we geheel zelfstandig. Het is razend druk aan het worden en dat is een goed teken. Er wordt meer gemeld; men weet ons steeds beter te vinden. Hoe groter wij worden, hoe meer malafide bedrijven kunnen worden aangepakt.” Vorig jaar heeft het SNCU een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de open grenzen. “Hieruit blijkt dat er minder illegale vreemdelingen zijn binnengekomen, maar er is wel meer loonfraude gepleegd. Er zijn 5000 á 6000 bedrijven in Nederland die zich niet netjes gedragen.” Gratis telefoonnummer Een belangrijk onderdeel van de SNCU is de melddesk. Sinds kort is er een gratis telefoonnummer 0800–7008. “Aan deze desk werken twee medewerkers. Beide spreken de Poolse taal, zodat ook Poolse uitzendkrachten meldingen kunnen doorge- ven. Daarnaast is dit meldpunt ingericht om mensen te woord te staan in het Neder- lands, Engels en Duits. Er is zelfs iemand die de Portugese taal machtig is, dus we zijn internationaal ingericht.” Klanten van uitzendorganisaties – de zo- genaamde inleners – kunnen zelf ook iets doen aan malafide praktijken van een uit- zendbureau, meent Langerak. “Betrouwbare uitzendorganisaties zijn aangesloten bij de ABU en/of NBBU en zijn NEN-gecertificeerd. Dat geeft al iets weer over de kwaliteit van een onderneming. Zij volgen de CAO goed, en worden hierop regelmatig gecontro- leerd.” De inlener loopt zelf ook risico’s wanneer blijkt dat het uitzendbureau waarmee hij in zee gaat op incorrecte wijze handelt. “Dat kan heel ver gaan indien de wetgeving wordt aangenomen: de aansprakelijkheid op de wet minimum loon en werkgevers- aansprakelijkheid. En zodra werknemers illegaal in Nederland werkzaam zijn, kunnen ze een boete krijgen van 8.000 euro per geval.” Het begint uiteindelijk allemaal bij de inlener, redeneert Langerak. “Als hij alleen maar mensen inleent bij betrouwbare uit- zendorganisaties is er niets aan de hand.” www.sncu.nl SNCU ziet toe op naleving CAO CAO-politie voor de uitzendbranche. Zo wordt de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten regelmatig genoemd. “Ja, dat is een mooie benaming”, lacht directeur Ronald Langerak. “Wij hebben niet alleen een regulerende rol, maar we treden ook op en we leggen boetes op.” Vakantiekrachten, studenten, seizoens- arbeiders... Ongetwijfeld zijn ze ook bij u op het bedrijf aan het werk de komende zomermaanden; vakantiekrachten, studenten en seizoensarbeiders. Ze komen en gaan en brengen dus veel administratieve handelingen met zich mee. Dat kan heel eenvoudig anders. U kunt uw vakantiekrachten, stu- denten of seizoensarbeiders laten verlonen door AB Midden Holland. Met Payroll Compleet van AB bent u van alle rompslomp af. U heeft geen omkijken meer naar uw perso- neelsadministratie, want zowel de juridische verantwoordelijkheid als de administratieve afhandeling van me- dewerkers is in goede handen. Het enige wat u als ondernemer nog hoeft te doen, is uw vakantiekrachten aanmelden. De verloning, en alles wat daar bij komt kijken, gaat vervol- gens vanzelf via een gebruikersvrien- delijke internettool. En niet duurder dan wanneer u het zelf zou doen. www.payrollcompleet.nl AB op de vijfde plaats omzetranglijst uitzend- organisaties Met een groei van ruim 7% ten opzichte van 2007 staat AB op de 5e plaats van de omzetranglijst uit- zendorganisaties 2008, gepubliceerd door Flexmarkt. Grote namen als Randstad, USG, Adecco en Manpower gaan ons voor op de plekken één tot en met vier. Voor veel uitzendorganisaties was 2008 een moeilijker jaar dan ver- wacht. Van de 47 bedrijven die hun prognose over 2008 hadden be- kendgemaakt, zijn er slechts twaalf in geslaagd die waar te maken of te overtreffen. Als we de prognose en realisatie over 2008 van al deze bedrijven met elkaar vergelijken, dan valt op dat de totale omzet 7,9% lager ligt dan de prognose. Bij negen bedrijven bleef de omzet zelfs twintig procent of meer achter bij de ver- wachtingen. Voor AB valt de totale omzet 6,4% lager uit dan de progno- se, toch is de totale omzet nog ruim 7% gegroeid ten opzichte van 2007. De totale omzet van AB Midden Hol- land groeide zelfs 7,7% ten opzichte van 2007. Totaal staan er 82 bedrijven in deze lijst gepubliceerd. De twaalf AB verenigingen hebben in 2008 geza- menlijk ruim 20.000 uitzendkrachten bemiddeld, 5.800 gedetacheerde geplaatst en er waren 5.400 vaste medewerkers in dienst. De omzetranglijst kunt u bekijken op onze website www.abmiddenholland.nl Ronald Langerak, directeur SNCU
 • 4. AB opleiding ‘Groen, doen’ “Wij willen jongeren weer enthousiast maken voor tuinbouw” Anja Berenpas, operationeel manager bij AB: “Helaas kiezen jongeren steeds minder voor een opleiding en carrière in het groen. Jongeren denken bij deze sector vaak aan saai, zwaar werk. Maar werken in de tuin- bouw heeft niet alleen te maken met groen, maar ook met techniek, internationale handel, onderzoek, logistiek en creativiteit. Een vak om trots op te zijn! Wij hopen met de opleiding ‘Groen, doen’ een groep van ongeveer 15 jongeren enthousiast te ma- ken voor de groene sector en op te leiden tot allround tuinbouwmedewerker.” Het theorie gedeelte van de opleiding, één dag per week, wordt verzorgd door het Wellantcollege in Aalsmeer. AB Midden Hol- land is in 2008 officieel erkend als leerbe- drijf en verzorgt de praktijk bij verschillende bedrijven in de regio. Samantha Kennis, werkzaam bij AB Midden Holland als P&O functionaris: “Ik hoop dat de campagne aanslaat en dat jongeren die nu op het VMBO zitten inzien dat dit een geweldige kans is op een mooie opleiding en carrière in het groen. De gehele opleiding betalen wij en naast een erkend MBO diploma zijn de studenten gegaran- deerd van een baan. Tijdens de opleiding wordt het werken ook betaald, dus salaris vanaf dag één. AB is een prima werkgever en een plek waar je kunt groeien in functie en salaris!” Jongeren kunnen zich aanmelden op de site www.ziejijalgroen.nl of contact opnemen met AB Midden Holland. Leden of klanten waarbij praktijkervaring kan worden opge- daan kunnen zich opgeven bij Samantha Kennis, e-mail skennis@abmiddenholland.nl AB Midden Holland start eind augustus dit jaar met de opleiding ‘Groen, doen’. Een twee jarige opleiding bestemd voor leerlingen die na het VMBO door werken & leren een er- kend MBO diploma halen. Vrolijke groene gezichten en de slogan ‘Zie jij al groen?’ vormen het campagne beeld dat de opleiding ‘Groen, doen’ onder de aandacht brengt bij de jongeren in de regio. Pieterse maakt gebruik van reductieregeling AB “De aanleiding is niet leuk, maar het bevalt prima” Door een knieoperatie maakte Marty Pieterse van Pieterse Rozen BV in Amstelveen persoonlijk kennis met de reductieregeling van AB Midden Holland. “Ik heb vier jaar lang als bedrijfsverzorger gewerkt en nu maak ik er zelf gebruik van. De aanleiding is niet leuk, maar het bevalt prima.” Pieterse heeft het bedrijf in 2004 overge- nomen van zijn vader. De bedrijfsgrootte is 1,5 ha. “Momenteel werken hier acht medewerkers. Een aantal van hen is in vaste dienst en een paar heb ik ingehuurd via AB Midden Holland.” Pieterse werkt ook veel met scholieren. “We hebben een groep van ca. 30 personen.” Op het bedrijf worden alleen Colandro’s – oranje rozen - geteeld. “Hiermee proberen we ons te onderscheiden. Drie jaar geleden was er een tekort aan Oranje en waren de rozen heel duur. Nu loopt het mee met de rest.” De rozen worden onder meer geleverd aan Duitsland, Frankrijk, Rusland en een aantal Oostbloklanden. Bedrijfsverzorger Het werken met mensen via AB Midden Holland bevalt hem goed. “Ik heb zelf bij AB gewerkt als bedrijfsverzorger van 1996 tot 2000. Daarna ben ik bij mijn vader gaan werken. Hij is al lid van AB sinds het begin en toen ik de zaak van hem overnam ben ik ook lid geworden. Dat heb ik in eerste instantie gedaan vanwege de reductie- regeling. Pas later heb ik uitzendkrachten ingehuurd.” AB Midden Holland is het enige uitzendbu- reau waar Pieterse uitzendkrachten inhuurt. “En dat gaat heel goed. Bij AB heb je een stuk zekerheid omdat zij hun zaakjes netjes regelen. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat er illegalen tussen zitten en ook bij controles merk je dat je goed zit bij AB.” Reductieregeling Enige tijd geleden moest Pieterse voor de eerste keer gebruikmaken van de reductie- regeling. “Ik ben geopereerd aan mijn knie en kon niets meer. Alleen wat papierwerk. De revalidatie daarna duurde ook heel lang. De stappen zijn heel klein. Ik loop bij een fysiotherapeut en moet drie keer per week naar een sportschool. De operatie vond een half jaar geleden plaats en ik ben er nog steeds niet.” Vanaf het moment dat hij het ziekenhuis in moest, heeft Pieterse de hulp ingeroepen van bedrijfsverzorger Cor van Tol. “Hij heeft het bedrijf samen met mijn bedrijfsleider gerund en dat ging super. Het is een heel goede combinatie. Cor heeft hier tot half juni fulltime gewerkt. Nu zijn we met een andere bedrijfsverzorger langzaam aan het afbouwen. In de zomervakantie werk ik weer met scholieren.” Ondanks zijn drukke werkzaamheden maakt Pieterse zo nu en dan tijd om mensen voorlichting te geven over de rozenteelt. “Ik heb enige tijd geleden de ouders van scholieren die hier werken uitgenodigd voor een rondleiding. Zo kunnen zij zien waar hun kind werkt en wat er op een rozenkwekerij gebeurt. De scholier legt zelf uit wat hij doet en ik geef ook wat uitleg. Dat vind ik leuk om te doen, maar het is ook belangrijk. Ik heb het idee dat er bij de consument veel verkeerde ideeën bestaan over het telen van rozen.” Samantha Kennis en Anja Berenpas AB Bedrijfsverzorger Willem Raadschelders en ondernemer Marty Pieterse Marty Pieterse
 • 5. ABU-leden voldoen aan hoge lidmaatschaps- eisen. Leden die werken met buitenlandse uitzendkrachten en daarvoor eigen huisves- tinglocaties beschikbaar hebben, moeten daarnaast voldoen aan aanvullende eisen die ook zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten. Als zij aan deze eisen vol- doen, dan mogen zij op hun huisvestinglo- caties het keurmerk ‘Certified flex home’ voeren. Het keurmerk is onlangs ontwikkeld en uit- sluitend verkrijgbaar voor leden die daarvoor een contract met de ABU ondertekenen. AB Midden Holland directeur Piet van Bostelen tekende eind juni dit contract. “Een buiten- landse uitzendkracht zoekt niet alleen een baan maar ook woonruimte, in een fatsoen- lijk, veilig en schoon pand. De verantwoor- delijkheid daarvoor ligt grotendeels bij ons.” vindt van Bostelen. “Ik heb mijn handteke- ning dan ook graag gezet onder het contract met de ABU. Ik ben verheugd dat er nu een keurmerk is. Zo is voor de gemeente, de brandweer, de controlerende instellingen, ondernemers én de uitzendkracht in één oogopslag duidelijk dat wij als uitzendor- ganisatie goed en verantwoord omgaan met de huisvesting van onze buitenlandse uitzendkrachten en dat onze huisvestingslo- caties aan alle gestelde eisen voldoen.” Certified flex home keurmerk “In één oogopslag is nu duidelijk dat wij als uitzendorganisatie goed en verantwoord omgaan met de huisvesting” AB Midden Holland is al een aantal jaren hoofdsponsor van de Schaats Trainings- groep VZOD (Vooruitgang Zij Ons Doel). Voorzitter Leo Bakker heeft op 22 mei j.l. het startsein gegeven van het 25e jaar. Dit gebeurde op de skeelerbaan in Kudelstaart met een symbolische start van alle sportonderdelen die bij STG VZOD beoefend kunnen worden. Zo is of- ficieel het jubileumjaar van start gegaan. Bij VZOD kan men bijna elke dag van de week mee trainen: fietsen op ma-do-za- zo, skeeleren op dinsdag en op woensdag droogtrainen. Het fietsseizoen sluit naad- loos aan op het schaatsseizoen. Half mei komt daar jaarlijks het skeeleren bij en begint ook het droogtrainen weer. Kortom, er zijn veel activiteiten bij de club. Er is een speciale commissie gevormd die voor het komende jubileumjaar tal van activiteiten op het programma heeft gezet. Op de website is een speciale jubileumpagina gemaakt waarop alle informatie over de verschillende activi- teiten te zien is. Een echte aanrader om te bekijken is het onderdeel alternatieve clubkampioenschappen, vooral het bijbehorende filmpje is de moeite waard! Voor meer informatie over het jubileum- jaar zie: www.stgvzod.nl Ledenbetrokkenheid van grote waarde Als coöperatie is het van levensbelang goed te luisteren naar je leden. Ook voor AB Midden Holland heeft de ledenbe- trokkenheid een zeer grote waarde! Voor bepaalde belangrijke onderwerpen willen wij dan ook vaker een beroep doen op onze leden achterban. De eerste leden discussie avond met als onderwerp ‘de toekomst van de Bedrijfsverzorging’. heeft plaatsgevonden op 14 juli j.l. Vindt u het ook belangrijk om van gedachte te wisselen met het bestuur en directie van AB Midden Holland over belangrijke ontwikkelingen? Dan kunt u dit aangeven door een bericht te sturen naar info@ab- middenholland.nl, we nodigen u graag uit voor de volgende leden discussie avond. Algemene ledenvergadering Op 17 november 2009 staat de jaar- lijkse algemene ledenvergadering van AB Midden Holland gepland. Dit jaar zal deze plaatsvinden op kantoor. Omdat we u graag met trots ons verbouwde kantoor laten zien beginnen we dit jaar vroeger en met een buffet. Op de le- denvergadering van vorig jaar gaf Gerrit Hiemstra een lezing waar agrarische ondernemers voor hun bedrijfsvoering veel voordeel uit konden halen, de aan- wezigen leden en collega’s waren zeer enthousiast! Ook dit jaar wordt er een interessante spreker uitgenodigd. Leden van AB Midden Holland ontvangen half oktober een officiële uitnodiging voor de ledenvergadering van 2009. Afstudeeronderzoek Sinds half februari 2009 heeft een vierdejaars student van de Hogeschool INHolland te Den Haag zijn afstudeeron- derzoek bij AB Midden Holland uitge- voerd. Hij heeft zich beziggehouden met het inventariseren van de wensen en behoeften van onze leden en klanten ten aanzien van de informatievoorziening vanuit AB Midden Holland. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het communicatiebeleid dat AB Midden Holland richting onze leden en klanten. Agrarische Open Dag Bollenstreek in Bedrijf De agrarische bedrijven in de Bloembol- lenstreek, regio Warmond, zetten dit jaar op zaterdag 8 augustus hun deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen dan een kijkje nemen bij kwekerijen van bloembollen, zomerbloemen en vaste planten in Warmond. U kunt daar van 10.00 tot 16.00 uur kennismaken met de geheimen van de teelt van bloembollen, snijbloemen en vaste planten. U kunt zien hoe de gerooide bloembollen bewerkt en bewaard worden en hoe ze klaargemaakt worden voor de export. U kunt een kijkje nemen bij het veredelen van bollen en bloemen, zoals gladiolen, alliums en lelies. Ook kunt u uitleg krijgen over het kweken van vaste planten en snijbloemen en over het broeien van bloembollen in de winter- maanden. AB Midden Holland is op één van de bedrijven aanwezig met een leuke activiteit voor kinderen. Jubileum jaar STG VZOD van start AB Midden Holland directeur Piet van Bostelen
 • 6. Colofon De ABulletin is een uitgave van AB Midden Holland Redactie AB Midden Holland Afdeling PR & Communicatie Redactieadres Postbus 394 1430 AJ Aalsmeer T 0297-383400 Vormgeving en drukwerk Lautenbag Reclame Tekst AB Midden Holland C&I-Tekst Fotografie AB Midden Holland Peter Schipper Erik Spekman Oplage 1.500 exemplaren Heeft u vragen of opmerkingen naar aanlei- ding van de inhoud van deze ABulletin, mail dan naar redactie@abmiddenholland.nl Niets uit deze uitgave mag worden overge- nomen zonder toestemming van de redactie. www.abmiddenholland.nl Naam: Ronald de Vries, 45 jaar. In dienst sinds: 1 mei 2009. Functie: “Ik ben bedrijfsverzorger bij AB Midden Holland. Op dit moment ben ik werkzaam bij een hovenier. Dat is hart- stikke leuk.” Opleiding: “Ik heb lagere tuinbouwschool gedaan en een vaste plantencursus. Verder heb ik veel werkervaring. Ik ben heel flexibel en ik maak snel contact met andere mensen. Ik neem ook mijn handen mee en ga meteen aan de gang. Bij mijn vorige werkgever was het ook aanpakken en maakte ik lange dagen. Voor een be- drijf is het prettig als je dat gewend bent. Als ik iets niet weet dan vraag ik het. Ik leer nog steeds bij.” Hobby’s: “Mijn hobby is vaste planten en ik ben een liefhebber van tropische en Ja- panse tuinen. Verder vind ik dingen uit het verleden en meteorologie (weerkunde) heel interessant.” In het vak terecht gekomen: “Van kinds af aan ben ik bezig geweest met bollen en bloemen. Vanaf mijn zestiende heb ik bij een vaste plantenkwekerij gewerkt. Daarna heb ik bij twee werkgevers ge- werkt in bloemenkwekerijen. Bij de laat- ste werkgever ben ik weggegaan omdat de bedrijfsomstandigheden van dien aard waren dat hij moest inkrimpen. Ik vond het heel jammer dat daar geen plek meer voor me was. Dat is voor mij een pracht- bedrijf geweest. Ik heb ook nog steeds goed contact met die werkgever.” Mooiste klus: “Dit is mijn eerste klus bij AB Midden Holland en het bevalt uitste- kend. Ik heb een goede band met het hoveniersbedrijf en de mensen die hier werken. De werkzaamheden wisselen. De ene keer zit ik in het onderhoud, een andere keer leg ik een tuin aan.” Een praatje met… bedrijfsverzorger Ronald de Vries “Dit is mijn eerste klus bij AB Midden Holland” Elke dag in de Korenbloem, de ont- vangstruimte voor uitzendkrachten, is ze aan de gang. Voor het inschrijven van nieuwe medewerkers, maar ook het telefonisch spreekuur en de vragen uit Polen komen bij haar terecht.... Monika Bryl, 23 jaar en van oorsprong Poolse, woont nu 4 jaar in Nederland. En is vanaf vorig jaar werkzaam op kantoor bij AB Midden Holland. Begonnen bij een kwekerij via AB Midden Holland begon het al snel te kriebelen. Ze wilde dolgraag iets met haar opleiding Administratie & Economie gaan doen! Nadat ze het Staatsexamen heeft behaald is ze bij AB op de afdeling administratie komen werken. Om te beginnen geeft Monika nieuwe medewerkers die in het weekend zijn aangekomen op maandag de introductie! Ze vult samen met de uitzendkrachten alle formulieren in, geeft hen de brochures over veiligheid en ‘Handig om te weten’, deelt de kleding, tassen en veiligheids- schoenen uit. En voor vragen kan men altijd bij haar terecht! Op dinsdag en don- derdag is er zelfs een speciaal telefonisch spreekuur. “Het contact met (nieuwe) me- dewerkers vind ik erg leuk. Maar omdat ik op kantoor zit, heb ik ook lekker veel contact met collega’s!” vertelt Monika. Elke dag heeft ze contact met Polen. Wanneer de bemiddelaars een vraag hebben, bijvoorbeeld over vakantieda- gen, bellen ze Monika. Zij checkt het dan binnen onze organisatie. Zonder enige moeite schakelt ze zo over van Pools naar Nederlands! “Zonder enige moeite omschakelen van Pools naar Nederlands!” het omgaan met tegenslagen en het bereiken van doelen. U heeft op de voorzijde van deze ABulletin het interview met hem kunnen lezen. Bent u geïnteresseerd in onze thema- bijeenkomsten die wij een aantal keer per jaar organiseren? Stuur dan even een berichtje naar info@abmiddenholland.nl zodat we u de volgende keer kunnen uitnodigen! ABCartoonABCartoon Dinsdag 30 juni heeft er een themabijeenkomst plaats- gevonden. Het thema van de avond was ‘Tegenslagen verdragen!’ en vond plaats bij de firma Maas & van Stein. Na een rondleiding op het bedrijf gaf oud-volleyballer Bas van de Goor met veel enthousiasme een presentatie over (over)winnen, Ronald de Vries Monika Bryl