SlideShare a Scribd company logo
LAAT ASSETS MEEBEWEGEN MET DE MARKT
TIENDEJAARGANG–LOSSEVERKOOPPRIJS€16,50
02
14
iMaintainNr.02-2014
www.imaintain.info
001_2_67_68_omslag_trad_HU_SKF.indd 4 18-02-14 12:29
54 MaintNL 02 – 2014
Ieder zijn vak
Storingen zoeken in elektriciteitskabels kost veel tijd en geld. The
Sniffers, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het opsporen van
gassen, leidt hiervoor bijzondere speurhonden op. In korte tijd
wijzen zij de exacte plek van de kortsluiting aan. Inmiddels is een
Nederlandse netbeheerder met honden gaan werken in plaats van
met meetwagens. Ingrid Rompa
Guido van Baelen is COO hondenopleidin-
gen bij The Sniffers. Daarnaast is hij sales-
en marketingdirecteur in Oost-Europa en
Azië. ‘Ik ben zeven jaar geleden bij The
Sniffers komen werken om te helpen bij de
groei van het bedrijf’, vertelt hij enthousi-
ast. Het bedrijf is twintig jaar geleden opge-
richt door zijn jongste broer Rudi.
Momenteel heeft Hans Hooybergs de lei-
ding als CEO van het bedrijf.
Zijn eerste functie bij The Sniffers was die
van quality controler. Daarna heeft hij
veel in de praktijk opgestoken. ‘Ik heb
geen technische achtergrond, maar dat is
niet erg. Ik heb alles in het veld geleerd.’
Gemotiveerd
Van Baelen: ‘Om met honden te kunnen
werken, moet je zeer gemotiveerd zijn. Je
moet kunnen denken als een hond. Het is
hetzelfde als equipment. Je kunt het beste
gereedschap hebben, maar als de per-
soon die erachter staat niet begrijpt hoe
hij daarmee moet werken, heb je geen
resultaat. Met honden geldt dat nog ster-
ker, want je werkt met levende wezens. Je
moet in de meute kunnen passen als Alfa,
als leider. Maar hóe je daarmee omgaat, is
natuurlijk de vraag.’
De tijd dat er aan de hondenketting werd
gesleurd is voorbij, knikt hij. ‘Ik heb het prin-
cipe van positive reinforcement over-
genomen. Beloon de hond op zijn goede
gedrag en negeer het slechte. Gewoon de
rug toedraaien. De hond zoekt altijd aan-
dacht. Onze honden werken voor een bal.
Daar doen ze alles voor. Een hoge stem is
ook een beloning bij een hond. Een lage
stem is correctie.’ Alle honden in oplei-
ding wonen bij Van Baelen thuis. In totaal
zijn dat er nu tien, maar het aantal groeit.
‘Met het opsporen van storingen willen we
één op één gaan werken; één begeleider,
één hond. Omdat het heel moeilijk en pre-
cies werk is. Veel moeilijker dan het speu-
ren naar gassen.’
Het idee is afkomstig van zijn broer Rudi.
In Zweden zag hij jaren geleden honden
die gaslekken zochten, en dat concept
sprak hem erg aan. De hondenclub waar
hij lid van was, is vervolgens begonnen
met oefenen. In het begin was het zoeken
naar gaslekken een hobby, maar een jaar
later heeft hij samen met zijn oudere broer
The Sniffers opgericht. Het is inmiddels
uitgegroeid tot een bedrijf waar circa tach-
tig mensen werken. ‘We werken niet alleen
met honden, maar ook met equipment.’
Het bedrijf is gespecialiseerd in emissies,
zowel ondergronds als bovengronds (bij
raffinaderijen, petrochemie, chemie, off-
stream, downstream en offshore). ‘Dat wil
zeggen: wij zoeken en meten alle vluchti-
ge organische stoffen die vrij kunnen
komen in een proces van lekkage.
Reparaties doen we niet. Dat zien we als
conflict of interests. We ontwikkelen zelf
software die resultaten, historie en repor-
tage van metingen geeft, onder andere
aan de overheid. De software is gelinked
met al onze diensten.’
Niche
Zoals bij zoeken naar emissies op de ‘nor-
male’ manier, moet ook The Sniffers vol-
doen aan wet- en regelgeving. Daarom zijn
Storingen zoeken
met speurhonden
Duitse herder Keesie is de meest ervaren hond van het Sniffers-team en gaat overal mee naartoe.
054_55_56_MD_NVDO-artikel.indd 54 18-02-14 13:14
MaintNL 02 – 2014 55
de honden en hun begeleiders TÜV-
gecertificeerd. Er was veel training nodig
om te voldoen aan de criteria van TÜV.
Samen met TÜV hebben The Sniffers ver-
schillende lekdetectiesimulaties in een
natuurlijke omgeving opgezet, die als test
dienden voor de honden en mensen die met
hen werken. Dit resulteerde in certificaten
voor elke hond en een certificaat voor de
trainingsmethode. Daarnaast past het
bedrijf zich aan de regels van elk land, elke
regio of klant aan, omdat hierin verschillen
kunnen zitten. Ook zijn The Sniffers VCA- en
ISO 9001-gecertificeerd.
Om de data die met de honden worden ver-
zameld te kunnen analyseren, heeft The
Sniffers ook eigen software ontwikkeld.
Hiermee kan men data over emissies beter
managen.
De opsporing van storingen met honden is
een niche in de markt, vertelt Van Baelen.
‘We werken wereldwijd en richten ons op
gaslekdetectie, olielekdetectie, illegale
tappen, waterlekdetectie en storingen.
Binnenkort komen daar narcotica, explosie-
ven op (lucht)havens, en mensengeur (ver-
stekelingen, red.) bij.’ Bang voor concur-
rentie is hij niet. ‘Onze honden zijn gecerti-
ficeerd door het Duitse certificatiebedrijf
TÜF, en daar zijn we heel trots op. We zijn de
enige in de wereld. Uniek dus.’
Er wordt gewerkt met Duitse herders en
Belgische (Mechelse) herders. ‘We hebben
daarvoor gekozen omdat we een robuuste
hond nodig hebben die kan werken.
Bovendien moet de hond een groot reukor-
gaan, een werkdrive en een speurzin heb-
ben. Dat is even belangrijk als intelligentie.
Ze moeten tevens heel sociaal zijn, want ze
werken vaak met verschillende begeleiders.
We hebben vroeger labradors gebruikt, maar
die hebben nog steeds jachtgenen. Het zijn
heel goede honden, maar voor storingen zijn
ze niet zo geschikt.’ Als de herders bij The
Sniffers terechtkomen, zijn ze ruim ander-
half jaar oud. ‘Dan beginnen we meteen met
de opleiding. De honden worden dagelijks
getraind om de lat zo hoog mogelijk te leg-
gen. De training zelf duurt een jaar.’
Terwijl Van Baelen vertelt, geeft hondentrai-
ner Bart van Broekhoven een demonstratie
met de honden. ‘Dit is de basisopleiding
voor de hond’, licht hij toe. ‘Die dozen heb-
ben bovenin een opening om de geuren te
onderscheiden. In een van de dozen zit de
geurstof die de hond moet zoeken. Ze moe-
ten het wel een paar honderd keer gedaan
hebben voordat we zeker zijn dat ze het
kunnen. Pas dan beginnen we in het veld.’
Op het oefenterrein bevinden zich zowel
ondergronds als bovengronds diverse lei-
dingen. ‘Die worden bediend vanuit het
controlecentrum verderop’, wijst Van
Baelen. ‘Er is een achttiental simulaties van
kraantjes die we kunnen opendraaien waar-
uit gas vrijkomt voor de hond.’
Supergemotiveerd
Belgische herder Bojaard is ondertussen
drukbezig. ‘Dit is onze jongste hond in oplei-
ding. Ze is supergemotiveerd. Zoals je ziet
heeft ze een harnas aan. Waarom? Dan weet
de hond dat het werk is. Als ze de halsband
omkrijgt, weet ze dat het vermaak is. Dat
onderscheid is belangrijk.’ Na een paar
minuten snuffelen heeft de hond de geur
gevonden. Ze kwispelt blij als ze wordt
beloond met een bal. Na Bojaard geeft
Duitse herder Keesie een demonstratie. ‘Zij
is de oudste; zeven jaar. Ze gaat overal met
me mee naartoe.’ Keesie doet het wat rusti-
Het bedrijf The Sniffers gebruikt Duitse en Mechelse herders om allerlei soorten emissies op te sporen, zoals lekkages bij raffinaderijen en storingen in
laagspanningskabel. Honden werken veel preciezer en sneller dan meetapparatuur.
FOTO’S:THESNIFFERS
‘Er zijn verschillende
manieren om te speuren.
Keesie krabbelt met haar
poot over de grond als ze
iets vindt.’
054_55_56_MD_NVDO-artikel.indd 55 18-02-14 13:14
56 MaintNL 02 – 2014
Ieder zijn vak
ger aan. ‘Ja, er zijn verschillende manieren
om te speuren. Keesie krabbelt met haar
poot over de grond als ze iets vindt. Wanneer
onze honden daadwerkelijk worden ingezet,
zetten we ze op de leiding die een storing
heeft. De kabel ligt op tachtig centimeter
diepte, dus de moeilijkheidsgraad is behoor-
lijk hoog. We hebben op verzoek van
Dierenbescherming Nederland een uiteen-
zetting gemaakt over onze trainingsmetho-
den en zij waren heel enthousiast.’
Wat houdt storing zoeken nu precies in? Van
Baelen: ‘Wanneer een storing of kortsluiting
plaatsvindt in een laagspanningskabel die
elektriciteit aan woningen levert, ontstaat
een bepaald gas. Op dat gas worden onze
honden getraind. Op dit moment wordt de
storing gezocht met meetwagens, veelal met
een team mensen. Bovendien moeten alle
huizen worden afgesloten van elektriciteit.
Een hond werkt veel beter dan equipment.
De meest sophisticated equipment kan maar
zoveel delen per miljoen registreren. Een
hond kan parts per biljoen opsnuiven.
Honden kunnen vijftig meter links en vijftig
meter rechts alle geuren opnemen.
Equipment kan dat niet.’
De duur van het zoeken wordt door de hon-
den aanzienlijk verlaagd en ook de kosten
worden lager, meent Van Baelen. ‘Er wordt al
gesproken over een besparing van een vijfde
op jaarbasis, dus dat zijn heel grote bedra-
gen. Om aan te geven hoe interessant het is:
onze honden zijn gemiddeld twee uur bezig
om een kortsluiting te vinden, terwijl een
meetwagen er veel langer over doet. Daarbij
komt ook nog de positieve aandacht in de
media. Dat is heel belangrijk voor onze klan-
ten. En de mensen in de omgeving van de
storing reageren ongelooflijk positief. Ze
zien de honden bezig en de negatieve hou-
ding verdwijnt onmiddellijk.’
Jaarcontract
The Sniffers hebben inmiddels hun eerste
jaarcontract in Nederland. ‘We zijn bij een
netbeheerder begonnen met een hond’,
zegt Van Baelen trots. ‘Na een jaar willen ze
- indien alles goed verloopt - vijf honden
inzetten.’ Het is de eerste keer dat dit
gebeurt. ‘Vorig jaar februari heeft iemand
een voorstel gedaan. Ze vroegen ons of het
mogelijk zou zijn storingen vlugger op te
zoeken door middel van honden. Als er een
gas vrijkomt, moeten de honden dat kun-
nen, heb ik gezegd. We hadden toen al ver-
schillende succesverhalen met gassen in
Nederland. We zijn vervolgens mee gaan
doen aan hun onderzoek. Na vier maanden
hebben ze hun eigen simulatie gemaakt. De
honden hebben het honderd procent
gedaan. De netbeheerder was zo onder de
indruk dat ze de studie nog een aantal
maanden hebben voortgezet totdat de hon-
den de storingen konden markeren zonder
hulp van een meetwagen.’
Door het succes zijn ook andere bedrijven
geïnteresseerd geraakt. ‘In België heb ik
een gesprek gehad met een Belgische net-
beheerder. En zo is er nog een aantal ande-
re netbeheerders dat interesse heeft
getoond. Op dit moment hebben we zes
honden in opleiding. Dat worden er sowie-
so meer.’ Het is trouwens niet alleen de
hond die moet worden opgeleid; ook de
begeleider krijgt een intensieve training.
‘We zijn in Nederland lokaal mensen aan
het zoeken. Dat is belangrijk, want anders
wordt de afstand te groot. Onze hoofdvesti-
ging bevindt zich in België.’
Binnenkort gaat Van Baelen naar Japan.
Opnieuw een primeur, glundert hij. ‘In
Japan hebben ze zo’n 300.000 kilometer
aan irrigatiesystemen. En er is ongelooflijk
veel schade door aardbevingen. Ze kunnen
niet genoeg lekken vinden met hun appara-
tuur. Wij gaan nu met honden waterlekken
zoeken. We doen dat door er een geurstof
aan toe te voegen. Het is een gas dat niet
schadelijk is voor het milieu of voor de
gewassen. Na een aantal dagen wordt dit
gas geurloos. We zijn uitgenodigd een week
mee te draaien op locatie. Het is dus echt
een pilotproject; heel interessant.’ De
oplossingen verzint hij allemaal zelf.
‘Innovatie is de toekomst van een bedrijf.
Stil blijven staan is echt onmogelijk.’ n
‘De mensen in de
omgeving van de storing
reageren ongelooflijk
positief. Ze zien de honden
bezig en de negatieve
houding verdwijnt
onmiddellijk.’
054_55_56_MD_NVDO-artikel.indd 56 18-02-14 13:14

More Related Content

More from Global Green Connections

Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
Global Green Connections
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
Global Green Connections
 
Concreet 2015
Concreet 2015 Concreet 2015
Concreet 2015
Global Green Connections
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
 
Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
 
Concreet 2015
Concreet 2015 Concreet 2015
Concreet 2015
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
 

Sniffers

  • 1. LAAT ASSETS MEEBEWEGEN MET DE MARKT TIENDEJAARGANG–LOSSEVERKOOPPRIJS€16,50 02 14 iMaintainNr.02-2014 www.imaintain.info 001_2_67_68_omslag_trad_HU_SKF.indd 4 18-02-14 12:29
  • 2. 54 MaintNL 02 – 2014 Ieder zijn vak Storingen zoeken in elektriciteitskabels kost veel tijd en geld. The Sniffers, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het opsporen van gassen, leidt hiervoor bijzondere speurhonden op. In korte tijd wijzen zij de exacte plek van de kortsluiting aan. Inmiddels is een Nederlandse netbeheerder met honden gaan werken in plaats van met meetwagens. Ingrid Rompa Guido van Baelen is COO hondenopleidin- gen bij The Sniffers. Daarnaast is hij sales- en marketingdirecteur in Oost-Europa en Azië. ‘Ik ben zeven jaar geleden bij The Sniffers komen werken om te helpen bij de groei van het bedrijf’, vertelt hij enthousi- ast. Het bedrijf is twintig jaar geleden opge- richt door zijn jongste broer Rudi. Momenteel heeft Hans Hooybergs de lei- ding als CEO van het bedrijf. Zijn eerste functie bij The Sniffers was die van quality controler. Daarna heeft hij veel in de praktijk opgestoken. ‘Ik heb geen technische achtergrond, maar dat is niet erg. Ik heb alles in het veld geleerd.’ Gemotiveerd Van Baelen: ‘Om met honden te kunnen werken, moet je zeer gemotiveerd zijn. Je moet kunnen denken als een hond. Het is hetzelfde als equipment. Je kunt het beste gereedschap hebben, maar als de per- soon die erachter staat niet begrijpt hoe hij daarmee moet werken, heb je geen resultaat. Met honden geldt dat nog ster- ker, want je werkt met levende wezens. Je moet in de meute kunnen passen als Alfa, als leider. Maar hóe je daarmee omgaat, is natuurlijk de vraag.’ De tijd dat er aan de hondenketting werd gesleurd is voorbij, knikt hij. ‘Ik heb het prin- cipe van positive reinforcement over- genomen. Beloon de hond op zijn goede gedrag en negeer het slechte. Gewoon de rug toedraaien. De hond zoekt altijd aan- dacht. Onze honden werken voor een bal. Daar doen ze alles voor. Een hoge stem is ook een beloning bij een hond. Een lage stem is correctie.’ Alle honden in oplei- ding wonen bij Van Baelen thuis. In totaal zijn dat er nu tien, maar het aantal groeit. ‘Met het opsporen van storingen willen we één op één gaan werken; één begeleider, één hond. Omdat het heel moeilijk en pre- cies werk is. Veel moeilijker dan het speu- ren naar gassen.’ Het idee is afkomstig van zijn broer Rudi. In Zweden zag hij jaren geleden honden die gaslekken zochten, en dat concept sprak hem erg aan. De hondenclub waar hij lid van was, is vervolgens begonnen met oefenen. In het begin was het zoeken naar gaslekken een hobby, maar een jaar later heeft hij samen met zijn oudere broer The Sniffers opgericht. Het is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf waar circa tach- tig mensen werken. ‘We werken niet alleen met honden, maar ook met equipment.’ Het bedrijf is gespecialiseerd in emissies, zowel ondergronds als bovengronds (bij raffinaderijen, petrochemie, chemie, off- stream, downstream en offshore). ‘Dat wil zeggen: wij zoeken en meten alle vluchti- ge organische stoffen die vrij kunnen komen in een proces van lekkage. Reparaties doen we niet. Dat zien we als conflict of interests. We ontwikkelen zelf software die resultaten, historie en repor- tage van metingen geeft, onder andere aan de overheid. De software is gelinked met al onze diensten.’ Niche Zoals bij zoeken naar emissies op de ‘nor- male’ manier, moet ook The Sniffers vol- doen aan wet- en regelgeving. Daarom zijn Storingen zoeken met speurhonden Duitse herder Keesie is de meest ervaren hond van het Sniffers-team en gaat overal mee naartoe. 054_55_56_MD_NVDO-artikel.indd 54 18-02-14 13:14
  • 3. MaintNL 02 – 2014 55 de honden en hun begeleiders TÜV- gecertificeerd. Er was veel training nodig om te voldoen aan de criteria van TÜV. Samen met TÜV hebben The Sniffers ver- schillende lekdetectiesimulaties in een natuurlijke omgeving opgezet, die als test dienden voor de honden en mensen die met hen werken. Dit resulteerde in certificaten voor elke hond en een certificaat voor de trainingsmethode. Daarnaast past het bedrijf zich aan de regels van elk land, elke regio of klant aan, omdat hierin verschillen kunnen zitten. Ook zijn The Sniffers VCA- en ISO 9001-gecertificeerd. Om de data die met de honden worden ver- zameld te kunnen analyseren, heeft The Sniffers ook eigen software ontwikkeld. Hiermee kan men data over emissies beter managen. De opsporing van storingen met honden is een niche in de markt, vertelt Van Baelen. ‘We werken wereldwijd en richten ons op gaslekdetectie, olielekdetectie, illegale tappen, waterlekdetectie en storingen. Binnenkort komen daar narcotica, explosie- ven op (lucht)havens, en mensengeur (ver- stekelingen, red.) bij.’ Bang voor concur- rentie is hij niet. ‘Onze honden zijn gecerti- ficeerd door het Duitse certificatiebedrijf TÜF, en daar zijn we heel trots op. We zijn de enige in de wereld. Uniek dus.’ Er wordt gewerkt met Duitse herders en Belgische (Mechelse) herders. ‘We hebben daarvoor gekozen omdat we een robuuste hond nodig hebben die kan werken. Bovendien moet de hond een groot reukor- gaan, een werkdrive en een speurzin heb- ben. Dat is even belangrijk als intelligentie. Ze moeten tevens heel sociaal zijn, want ze werken vaak met verschillende begeleiders. We hebben vroeger labradors gebruikt, maar die hebben nog steeds jachtgenen. Het zijn heel goede honden, maar voor storingen zijn ze niet zo geschikt.’ Als de herders bij The Sniffers terechtkomen, zijn ze ruim ander- half jaar oud. ‘Dan beginnen we meteen met de opleiding. De honden worden dagelijks getraind om de lat zo hoog mogelijk te leg- gen. De training zelf duurt een jaar.’ Terwijl Van Baelen vertelt, geeft hondentrai- ner Bart van Broekhoven een demonstratie met de honden. ‘Dit is de basisopleiding voor de hond’, licht hij toe. ‘Die dozen heb- ben bovenin een opening om de geuren te onderscheiden. In een van de dozen zit de geurstof die de hond moet zoeken. Ze moe- ten het wel een paar honderd keer gedaan hebben voordat we zeker zijn dat ze het kunnen. Pas dan beginnen we in het veld.’ Op het oefenterrein bevinden zich zowel ondergronds als bovengronds diverse lei- dingen. ‘Die worden bediend vanuit het controlecentrum verderop’, wijst Van Baelen. ‘Er is een achttiental simulaties van kraantjes die we kunnen opendraaien waar- uit gas vrijkomt voor de hond.’ Supergemotiveerd Belgische herder Bojaard is ondertussen drukbezig. ‘Dit is onze jongste hond in oplei- ding. Ze is supergemotiveerd. Zoals je ziet heeft ze een harnas aan. Waarom? Dan weet de hond dat het werk is. Als ze de halsband omkrijgt, weet ze dat het vermaak is. Dat onderscheid is belangrijk.’ Na een paar minuten snuffelen heeft de hond de geur gevonden. Ze kwispelt blij als ze wordt beloond met een bal. Na Bojaard geeft Duitse herder Keesie een demonstratie. ‘Zij is de oudste; zeven jaar. Ze gaat overal met me mee naartoe.’ Keesie doet het wat rusti- Het bedrijf The Sniffers gebruikt Duitse en Mechelse herders om allerlei soorten emissies op te sporen, zoals lekkages bij raffinaderijen en storingen in laagspanningskabel. Honden werken veel preciezer en sneller dan meetapparatuur. FOTO’S:THESNIFFERS ‘Er zijn verschillende manieren om te speuren. Keesie krabbelt met haar poot over de grond als ze iets vindt.’ 054_55_56_MD_NVDO-artikel.indd 55 18-02-14 13:14
  • 4. 56 MaintNL 02 – 2014 Ieder zijn vak ger aan. ‘Ja, er zijn verschillende manieren om te speuren. Keesie krabbelt met haar poot over de grond als ze iets vindt. Wanneer onze honden daadwerkelijk worden ingezet, zetten we ze op de leiding die een storing heeft. De kabel ligt op tachtig centimeter diepte, dus de moeilijkheidsgraad is behoor- lijk hoog. We hebben op verzoek van Dierenbescherming Nederland een uiteen- zetting gemaakt over onze trainingsmetho- den en zij waren heel enthousiast.’ Wat houdt storing zoeken nu precies in? Van Baelen: ‘Wanneer een storing of kortsluiting plaatsvindt in een laagspanningskabel die elektriciteit aan woningen levert, ontstaat een bepaald gas. Op dat gas worden onze honden getraind. Op dit moment wordt de storing gezocht met meetwagens, veelal met een team mensen. Bovendien moeten alle huizen worden afgesloten van elektriciteit. Een hond werkt veel beter dan equipment. De meest sophisticated equipment kan maar zoveel delen per miljoen registreren. Een hond kan parts per biljoen opsnuiven. Honden kunnen vijftig meter links en vijftig meter rechts alle geuren opnemen. Equipment kan dat niet.’ De duur van het zoeken wordt door de hon- den aanzienlijk verlaagd en ook de kosten worden lager, meent Van Baelen. ‘Er wordt al gesproken over een besparing van een vijfde op jaarbasis, dus dat zijn heel grote bedra- gen. Om aan te geven hoe interessant het is: onze honden zijn gemiddeld twee uur bezig om een kortsluiting te vinden, terwijl een meetwagen er veel langer over doet. Daarbij komt ook nog de positieve aandacht in de media. Dat is heel belangrijk voor onze klan- ten. En de mensen in de omgeving van de storing reageren ongelooflijk positief. Ze zien de honden bezig en de negatieve hou- ding verdwijnt onmiddellijk.’ Jaarcontract The Sniffers hebben inmiddels hun eerste jaarcontract in Nederland. ‘We zijn bij een netbeheerder begonnen met een hond’, zegt Van Baelen trots. ‘Na een jaar willen ze - indien alles goed verloopt - vijf honden inzetten.’ Het is de eerste keer dat dit gebeurt. ‘Vorig jaar februari heeft iemand een voorstel gedaan. Ze vroegen ons of het mogelijk zou zijn storingen vlugger op te zoeken door middel van honden. Als er een gas vrijkomt, moeten de honden dat kun- nen, heb ik gezegd. We hadden toen al ver- schillende succesverhalen met gassen in Nederland. We zijn vervolgens mee gaan doen aan hun onderzoek. Na vier maanden hebben ze hun eigen simulatie gemaakt. De honden hebben het honderd procent gedaan. De netbeheerder was zo onder de indruk dat ze de studie nog een aantal maanden hebben voortgezet totdat de hon- den de storingen konden markeren zonder hulp van een meetwagen.’ Door het succes zijn ook andere bedrijven geïnteresseerd geraakt. ‘In België heb ik een gesprek gehad met een Belgische net- beheerder. En zo is er nog een aantal ande- re netbeheerders dat interesse heeft getoond. Op dit moment hebben we zes honden in opleiding. Dat worden er sowie- so meer.’ Het is trouwens niet alleen de hond die moet worden opgeleid; ook de begeleider krijgt een intensieve training. ‘We zijn in Nederland lokaal mensen aan het zoeken. Dat is belangrijk, want anders wordt de afstand te groot. Onze hoofdvesti- ging bevindt zich in België.’ Binnenkort gaat Van Baelen naar Japan. Opnieuw een primeur, glundert hij. ‘In Japan hebben ze zo’n 300.000 kilometer aan irrigatiesystemen. En er is ongelooflijk veel schade door aardbevingen. Ze kunnen niet genoeg lekken vinden met hun appara- tuur. Wij gaan nu met honden waterlekken zoeken. We doen dat door er een geurstof aan toe te voegen. Het is een gas dat niet schadelijk is voor het milieu of voor de gewassen. Na een aantal dagen wordt dit gas geurloos. We zijn uitgenodigd een week mee te draaien op locatie. Het is dus echt een pilotproject; heel interessant.’ De oplossingen verzint hij allemaal zelf. ‘Innovatie is de toekomst van een bedrijf. Stil blijven staan is echt onmogelijk.’ n ‘De mensen in de omgeving van de storing reageren ongelooflijk positief. Ze zien de honden bezig en de negatieve houding verdwijnt onmiddellijk.’ 054_55_56_MD_NVDO-artikel.indd 56 18-02-14 13:14