Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

jongeren en techniek

324 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

jongeren en techniek

  1. 1. www.i-maintain.nl 06 12 IT zorgt voor proactief onderhoud NEGENDE JAARGANG – LOSSE VERKOOPPRIJS e 16,- iMaintain Nr. 06 - 2012
  2. 2. Arbeid en onderhoudJet-Net maakt techniektoegankelijkWat doe je nu eigenlijk in de praktijk met Biologie, Scheikunde, We zijn begonnen met multinationals,Natuurkunde en Wiskunde, vragen veel leerlingen zich af. Jet-Net maar inmiddels zijn mkb-bedrijven ook aangesloten.’(Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) geeft een realistisch Bij de scholen die zijn aangesloten bij Jet-beeld van technische beroepen en studies achter deze vakken. ‘Ook Net, ligt de keuze voor een technisch pro-om het imago te verbeteren, want dat was niet altijd even goed’, fiel iets hoger dan bij andere scholen, zegtlicht projectleider Sebastiaan Smit toe. ‘De keuzes van leerlingen Smit. ‘Daarnaast zijn de instroomcijfers in het hoger technisch onderwijs gestegen.’worden vaak gebaseerd op verkeerde beelden. Techniek zou alleen Waar het Smit vooral om gaat, is een goedvoor nerds zijn, of je krijgt er vieze handen van.’ Ingrid Rompa en duidelijk beeld geven van de diverse mogelijkheden. ‘Ik vind het heel belangrijk dat je als leerling bewúst keuzes maakt dieJet-Net laat samen met scholen en bedrij- verrijken en anderzijds zetten we beroeps- bepalend zijn voor je toekomst. Het is vanven zien dat de werkelijkheid heel anders beelden neer voor de leerlingen. Medewerkers belang docenten hierbij te betrekken,is. ‘Leerlingen beseffen niet dat technolo- uit het bedrijfsleven die voor de klas staan, zodat ook zij een goed beeld hebben vangie overal om hen heen is. Kijk maar naar vertellen over de keuzes die ze hebben bètatechnologische beroepen.’mobiele telefoons, computers, iPads. Wij gemaakt en waarom. Ze zijn een inspirerend Jet-Net werkt samen met bedrijven, scho-vertellen ze wat daaraan vooraf gaat. We voorbeeld voor de jongeren.’ len én de overheid. ‘Toen Jet-Net begonproberen aan te sluiten bij de belevingswe- heeft de overheid het meteen omarmd enreld van jongeren door een product als Toename hebben we subsidie ontvangen vanuit hetvoorbeeld te nemen.’ In die tien jaar is het aantal leerlingen dat Rijk. We werken heel nauw samen met het wordt bereikt enorm toegenomen. ‘We zijn Platform Bèta Techniek, dat jaarlijks ruimTerugloopEind jaren 90 was er een enorme terug-loop van studenten in het technischonderwijs, vertelt Smit. ‘Dit was het geval ‘Ik vind het heel belangrijk dat je als leerling bewústmet lager én hoger opgeleiden. Jet-Netheeft de keuze gemaakt zich te richten op keuzes maakt die bepalend zijn voor je toekomst. Hethavo/vwo. Andere initiatieven, zoals is van belang docenten hierbij te betrekken, zodat ookTechNet, richten zich op vmbo.’ Het initia-tief voor Jet-Net is ontstaan vanuit het zij een goed beeld hebben van bètatechnologischebedrijfsleven. Smit: ‘In 2002 was er een beroepen.’aantal bedrijven dat een tekort aan hogeropgeleide bètatechnici constateerde. Zezijn vervolgens gaan samenwerken methavo/vwo- scholen omdat ze zich reali- begonnen met vijf bedrijven en vijftien vijf ton in Jet-Net investeert. We makenseerden dat leerlingen dáár een keuze havo/vwo- scholen. Inmiddels zijn we ook gebruik van hun kennis en ervaring alsmaken die bepalend is voor hun toekomst. gegroeid naar 85 technologische bedrij- het gaat om programma’s richting scho-Omdat weinig leerlingen voor een tech- ven en 170 scholen, die één op één samen- len. We proberen aan te sluiten waar wenisch profiel kozen, zijn ze de klassen in werken. Het samenwerken bestaat onder kunnen en met name te verbinden en tegegaan om te laten zien wat de mogelijk- meer uit workshops bij de bedrijven, gast- versterken.’heden zijn van de bètavakken. Deze lessen rondom thema’s of modules opbedrijven werkten toen ook al samen met school. Ook worden projectweken gehou- Bedrijvenuniversiteiten en hogescholen.’ den die aansluiten bij het curriculum van Als projectleider houdt Smit zich onderVanaf het begin was de doelstelling tweele- de school en worden leerlingen begeleid meer bezig met bedrijvenwerving. ‘Vanuitdig. ‘Enerzijds willen we de bètavakken bij het schrijven van een profielwerkstuk. het bedrijfsleven wordt momenteel zo’n zes40 MaintNL 06 – 2012
  3. 3. foto: Ernst BodeSamenwerking tussen scholen en bedrijven is de sleutel om leerlingen in de praktijk te laten meemaken wat werken in de bètawereld inhoudt.miljoen aan gekapitaliseerde menskracht Universum niek is, maar ze kunnen alle kanten op.geïnvesteerd in onderwijs. Dat is heel veel, Conny de Jonge is coördinator Universum Techniek kent bovendien heel veel kanten.maar we zijn nog steeds op zoek naar op het Hofstad Lyceum in Den Haag. Ze Het is niet ‘alleen maar’ met een veilig-nieuwe bedrijven die zich willen aansluiten organiseert projecten voor de leerlingen en heidsbril en een witte jas in een laboratori-bij Jet-Net. Behalve de 170 scholen die zijn heeft regelmatig overleg met de docenten um werken. Het komt op zoveel manierenaangesloten, hebben we circa 100 scholen van de technische vakken. ‘We hebben drie terug in je wereld. Vaak weten leerlingenop de wachtlijst die dolgraag willen samen- pijlers op onze havo/vwo-school, waaron- dat niet. Wij tonen ze de diverse mogelijk-werken met een bedrijf.’ der Universum. Dat betekent dat je je tech- heden waarvan ze zich nu nog niet bewustVan bedrijven die interesse hebben, wordt niekkant heel sterk inzet. Wij vinden het zijn. Daar besteden we graag tijd en aan-verwacht dat ze invulling geven aan de belangrijk dat jongeren tijdens hun school- dacht aan.’doelstelling van Jet-Net: leerlingen enthou- carrière in aanraking komen met techniek,siasmeren voor bèta en technologie. ‘We zodat ze de keuze kunnen maken daar een Jet-Netschoolmerken uit de verhalen en reacties van vervolg in te zoeken in de vorm van een De Jonge heeft onder meer contact met Jet-docenten, leerlingen en bedrijfsleven dat opleiding of beroep.’ Net, Platform Bèta Techniek en Shell. ‘WeJet-Net wel degelijk meerwaarde heeft. Dat De reden is niet zozeer het tekort aan tech- zijn al heel lang een Jet-Netschool en daar-betekent echter niet dat we het dreigende nisch personeel op de arbeidsmarkt of de door werken we samen met bedrijven. Zekertekort aan bètatechnici kunnen opvangen. grote kans op werk. ‘Nee,dat is niet de ach- in de eerste jaren merkten we een grote toe-Ik herken de bezorgdheid van de NVDO over terliggende gedachte’, meldt De Jonge. ‘We name van leerlingen die voor techniekhet tekort aan technisch personeel op de willen leerlingen een rijke leeromgeving kozen. Nu blijft dat een beetje op hetzelfdearbeidsmarkt, en dat is voor ons dé reden bieden, waarbij techniek ook een facet is. niveau hangen. Het landelijk gemiddelde isom door te gaan. Bijna twee op de tien afge- We proberen het inzicht voor leerlingen te dat 55 procent van de leerlingen een NT- ofstudeerden is een bèta. Om meer balans te verbreden en dat lukt alleen maar door ze NG- profiel (Natuur en Techniek of Natuur encreëren op de arbeidsmarkt, moeten we dingen te laten zien en te laten meemaken. Gezondheid, red.) aankan en wij zitten opgroeien naar vier op de tien. Dat is een zeer Technische vakken bieden veel kansen op dat niveau. Dat is zeker dankzij de aandachtambitieuze doelstelling, maar we zijn op de een vervolgopleiding of –studie en je hebt die wij aan techniek schenken, want andersgoede weg.’ veel keuze. Het zou prettig zijn als dat tech- wordt daar toch minder voor gekozen.’ MaintNL 06 – 2012  41
  4. 4. Arbeid en onderhoudDe school heeft een doorgaande leerlijn inde onder- en bovenbouw. In de onderbouwis er naast de projecten ook het vak tech-niek. ‘Voor een deel is dat praktijk in eentechnieklokaal’, licht De Jonge toe. ‘In debovenbouw kunnen eindexamenleerlingenvoor een technisch profielwerkstuk kiezen.Onze leerlingen hebben daardoor meege-daan aan de Shell Eco-marathon, LegoLeague en de First Tech Challenge. Ik denkdat het heel goed is wanneer meer bedrij-ven een bijdrage zouden leveren op eenschool. Je komt als school niet zomaar eenbedrijf binnen. Een samenwerking kankleinschalig beginnen en als het werkt, isdat hartstikke leuk voor beide partijen.’Toegepast techniekonderwijsNoorderpoort in Stadskanaal is een mooivoorbeeld van een school met toegepasttechniekonderwijs. ‘Onze school heeft drieopleidingsrichtingen, waaronder Techniek’,vertelt Peter Hazenberg. ‘Ik ben projectlei-der op Noorderpoort van het Vakcollege,vmbo en mbo, niveau 2 en 3. Dat zijn leer-lingen van de basisberoepsgerichte- enkaderberoepsgerichte leerweg die graagmet hun handen werken.’Daarnaast is hij interim teammanagerTechniek niveau 4 voor de opleidingenEngineering, Fijnmechanische techniek enBouwkunde. ‘Deze opleidingen zijn verge-lijkbaar met de mts- opleidingen van vroe-ger. Deze leerlingen stromen vaak doornaar het hbo. Twee van onze scholen hier inStadskanaal zijn gericht op havo, vwo en Techniek is niet alleen voor nerds. Jet-Net probeert het nerdy imago van techniek dat leeft bij deonderbouw vmbo.’ jeugd te veranderen.Leerlingen van Noorderpoort kiezen bewustvoor een van de drie opleidingen. ‘Ze hoe-ven niet meer enthousiast gemaakt te wor- Er is niet alleen behoefte aan hoger opge- in maatschappelijke projecten samen metden’, beaamt Hazenberg. ‘Maar op de weg leid technisch personeel; ook aan mensen bedrijven.’ Daarnaast lopen de leerlingenernaartoe is het zeker van belang te laten op de werkvloer is een enorm tekort.’ stage. ‘Dus ook op die manier zien ze wat erzien wat een vak als Techniek inhoudt en   binnen bedrijven speelt. De bedrijven zijndat het niet alleen maar vies werk is, zoals Contact met bedrijven heel blij met onze leerlingen. Tijdens hunvaak wordt gedacht. Het zijn prachtig mooie De school werkt soms samen met het Platform stage op niveau 2, 3 en 4 krijgen de meestebanen.’ Hazenberg houdt zich actief bezig Bèta Techniek. ‘Maar los daarvan hebben we meteen al een baan aangeboden.’ Hazenberg merkt dat er momenteel minder leerlingen geïnteresseerd zijn in techniek‘Techniek kent heel veel kanten. Het is niet ‘alleen dan vroeger. ‘Toen ik hier zelf op de techni-maar’ met een veiligheidsbril en een witte jas in een sche opleiding zat, waren er drie of vier parallelklassen en nu is dat er nog maarlaboratorium werken.’ één. De afgelopen tien tot twintig jaar is dat behoorlijk teruggelopen. Maar ondanks de demografische ontwikkelingen - mindermet voorlichting op toeleverende vmbo- zelf ook regelmatig contact met bedrijven. Er jongeren - loopt het leerlingenaantal voorscholen. ‘We praten onder meer over de worden excursies georganiseerd en af en toe de techniekopleiding nu niet meer terug. Enwerkgelegenheid in de technische beroe- komen vertegenwoordigers en praktijkoplei- bij vmbo-techniek groeien we zelfs, dus datpen en richtingen die wij op school hebben. ders naar onze school. We zijn ook heel actief is heel positief.’ n42 MaintNL 06 – 2012

×