SlideShare a Scribd company logo

Interview Frank Deboosere

Ik schrijf regelmatig interviews en artikelen voor Het Weer! magazine, o.a. een interview met maatschappelijk betrokken weerman Frank Deboosere

1 of 3
Download to read offline
Dat Frank Deboosere plezier heeft in
          zijn weerpraatje bij de Belgische VRT,
          zie je op tv én hoor je aan zijn stem.
          “Informatie geven, daar draait het
          allemaal om”, vertelt hij enthousiast.
          “De boodschap moet origineel worden
          verpakt. We krijgen geen voorgekauwde
          weerberichten, maar hebben relatief veel
          vrijheid. We moeten ons natuurlijk wel
          houden aan de informatie die we krijgen
          van het KMI, de meteorologische dienst
          in Ukkel. Wij hebben dagelijks een aantal
          keren contact via de telefoon en internet.
          We overleggen uitgebreid over de infor-
   INGRID ROMPA  matie, maar zij hebben natuurlijk wel het
          laatste woord.”
          Deboosere heeft 23 jaar ervaring als
          weerman. “Ik ben 365 dagen per jaar
          bezig met het weer.” Daarnaast heeft hij

20                HET WEER MAGAZINE  |
nog veel andere interesses. “We voor-    geeft hij naar aanleiding van de klimaat-
spellen het weer, maar ik heb ook de vrij-  top in Kopenhagen veertien klimaattips.
heid om tijdens het weerbericht te praten  “Ik kan je verzekeren dat iemand die
over andere interessante zaken, zoals de   deze klimaattips ter harte neemt, elk jaar
maansverduistering, de klimaattop in     duizenden euro’s zal besparen. Wanneer
Kopenhagen of sterrenkunde. Het is      je dit duidelijk kunt maken aan het grote
schitterend om wetenschap te mogen      publiek, denk ik dat je mensen sneller
populariseren voor een groot publiek.”    meekrijgt.” Een voorbeeld is energie
                       besparen. “Op dit moment stoken half
KOOLSTOFMONOXIDE               Vlaanderen en half Nederland zich arm.
In zijn weerpraatjes geeft de weerman    De warmte verdwijnt gewoon door het
onder meer voorlichting over de UV-     dak. Ik zeg: isoleren, isoleren, isoleren.”
index, de hoeveelheid UV-straling en     Deboosere neemt zijn eigen tips zeer
CO-vergiftiging, koolstofmonoxide. “Dat   serieus. “Ik vind het belangrijk dat
hoort niet direct bij weersvoorspellingen,  mensen luisteren naar mijn woorden en
maar het heeft er wel mee te maken.     kijken naar mijn daden. Daar word je op
Er zijn zeker meteorologische factoren    afgerekend. Ik heb zonnepanelen en ik     pyjama. Niemand hoort dat,” lacht hij.
- zoals inversie en koudegolven - die    ga op vakantie in eigen land. Je hoeft niet  Vier dagen per week springt hij na de
maken dat er grotere kans is op CO-     in een vliegtuig te stappen om mooie     radioweerpraatjes op de fiets, en rijdt hij
vergiftiging.” Deboosere geeft al zo’n 15  reizen te maken. Vorig jaar heb ik echter   20 kilometer naar het omroepgebouw
á 20 jaar informatie over het voorkomen   gezondigd. Toen ben ik naar Zeeland op    van de VRT in Brussel. “Ik kies er
van koolstofmonoxide. Ik vind het      vakantie gegaan. Middelburg en Goes      bewust voor om de fiets te gebruiken.
belangrijk dat het publiek die informatie  zijn echt schitterend!”            Ik wil het goede voorbeeld geven.”
krijgt, want als wij het niet doen, doet   Deboosere kijkt wel kritisch naar de     Eenmaal in de studio aangekomen
niemand het.” Elk jaar vallen in Vlaan-   ‘doemberichten’ over de klimaatsver-     neemt Deboosere eerst een frisse douche
deren tientallen doden door CO-vergif-    andering. “Daar doe ik niet aan mee. Ik    en vervolgens gaat hij aan de slag. “Ik
tiging, vertelt Deboosere, vooral door    denk dat het geen goede zaak zou zijn     heb regelmatig overleg met het KMI,
oude gaskachels en open geisers. “En     wanneer iedereen ‘ja’ knikt. In de weten-   ik presenteer opnieuw een aantal radio-
waarschijnlijk is dat nog maar het topje   schap moeten er altijd voor- en tegen-    weerberichten, ik teken de computer-
van de ijsberg.” De statistieken geven    standers zijn. Er moet continu een debat   weerkaarten, en ’s middags presenteer
niet de juiste gegevens weer, meent     worden gevoerd.” Persoonlijk vindt hij    ik het televisieweerbericht.”
Deboosere. “Bij CO-vergiftiging wordt    dat je altijd in het achterhoofd moet     De teksten worden niet van tevoren
Justitie ingeschakeld. Er is immers spra-  houden dat er onvoorziene dingen met     geschreven. “Het weerpraatje gaat altijd
ke van een niet-natuurlijke doodsoor-    het klimaat kunnen gebeuren. “Maar      zonder autocue. Het rode lichtje gaat aan
zaak. Dikwijls wordt de nabestaanden     het is duidelijk dat er grenzen zijn. We   en dan begin ik te praten. Ik weet wat de
dit leed bespaard doordat de huisarts    kunnen niet verder blijven gaan met het    eerste zin is en ik weet min of meer wat
een andere doodsoorzaak invult.”       uitputten van de aarde. We moeten wel     de laatste zin is. Daartussen heb ik een
Deboosere probeert er voor te waken     degelijk dingen gaan ondernemen willen    houvast aan de kaarten die ik zelf heb
tijdens de tv-uitzending het opgeheven    we de aarde onder goede omstandig-      getekend.” Deboosere probeert woorden
vingertje te gebruiken. “Vlamingen wil-   heden aan volgende generaties door-      met een emotionele lading zoveel moge-
len niet belerend worden toegesproken    geven. Dat is voor mij de basisgedachte.”   lijk te vermijden. Wat voor de een ‘mooi’
door de overheid. Ik moet dus goed                             weer is, is voor de ander lelijk weer. Ik
opletten hoe ik het verpak. Als ik de                           zeg dan ‘zonnig’ of ‘warm’ weer.” Het
mensen ergens met een kwinkslag op                             belangrijkste onderdeel van een weer-
kan wijzen, dan heeft het wel resultaat.”                         praatje is goed en verstaanbaar praten,
Hij vertelt een anekdote: “Het ministerie                         meent Deboosere. “Je moet de weers-
van volksgezondheid vroeg me tijdens                            verwachtingen eenvoudig kunnen
een hitteperiode het publiek te vertellen                         uitleggen.”
dat men voldoende moet drinken. Ik heb                           ‘s Middags wordt het weerpraatje ‘live’
dat geweigerd. Dat zou volgens mij juist                          gehouden, maar de grote weerberichten
een averechts effect hebben. Het is nu                           van ’s avonds worden tussen 17.00 en
eindelijk mooi weer en daar wil men                            17.30 uur opgenomen. “We zijn maar met
van genieten. Ik heb het ministerie wel                          z’n tweeën – Sabine Hagedoren en ik –
beloofd na elk weerpraatje een slok                            en we willen niet te veel hooi op de vork
water te nemen wanneer de temperatuur    VROEG                     nemen. Daarom is er voor gekozen de
boven de 30 graden ligt. Dat valt op en   De dagen van Deboosere beginnen al      weerpraatjes in de avond niet ‘live’ te
heeft veel meer effect.”           vroeg. “Ik sta tussen zes en half zeven    doen. Onder normale omstandigheden
                       op en heb rond zeven uur al contact      ben ik ’s avonds rond 19.00 uur thuis.”
KLIMAATTIPS                 gehad met het KMI. Tussen half acht en    Naar zijn eigen weerpraatje kijkt hij
Deboosere zet zich op verschillende     half negen houd ik elke dag weerpraatjes   liever niet. “Nee, dat vind ik heel erg.
manieren in voor een gezond milieu.     op diverse radiozenders. Het leuke van    Soms moet dat wel eens. Je moet natuur-
Op zijn website www.frankdeboosere.be    radio is, dat ik dat zelfs kan doen in    lijk wel een idee hebben hoe je overkomt

HET WEER MAGAZINE  |                                                          21
iets aan wanneer in de loop van de dag
                          blijkt dat de temperatuur hoger is dan
                          verwacht, maar dat doe ik altijd in
                          overleg.”
                          Weersvoorspellingen komen niet altijd
                          uit, geeft Deboosere toe. “De voorspel-
                          lingen voor temperaturen zijn over het
                          algemeen zeer juist. Daar zitten we er
                          niet zo vaak naast. Het is moeilijker om
                          de zonneschijnduur of de hoeveelheid
                          neerslag te voorspellen.”
                          Niet alleen de voorspellingen gaan wel
                          eens mis; ook tijdens de opnamen zijn
                          missers ontstaan. “Er is tijdens een
                          live-uitzending wel eens een grote
                          schijnwerper naar beneden gestort”,
                          herinnert Deboosere zich. “Toen moest
                          ik mijn pokerface opzetten. De plaatse-
                          lijke neerslag kan heel intens zijn”,
                          grinnikt hij. Er is ook wel eens een
                          lamp ontploft, die brand veroorzaakte.
                          “De opnamen waren in vooropname en
                          moesten worden overgedaan. Zeker als
                          je ‘live’ gaat moet je checken, checken
                          en dubbel checken, want op de dag dat
                          je dat niet doet, kun je ervan op aan dat
                          het fout zal gaan.”

                          LEERLING VAN ARMAND PIEN
                          Deboosere gaat elke dag met plezier naar
                          zijn werk. “Als kind van twaalf keek ik al
                          graag naar boven. Eerst was dat sterren-
                          kunde en later kwam daar weerkunde
                          bij en eigen waarnemingen doen.” Speci-
                          fieke studies om weerman te worden
                          zijn er niet, zegt hij “Ik heb gestudeerd
                          en vervolgens vervangende burgerdienst
                          gedaan bij de sterrenwacht. Ik heb ook
                          twee jaar les gekregen van Armand Pien
                          zaliger. Ik probeer nog steeds bij te leren
                          en dat zal ik wel blijven doen ook.”
                          Af en toe gaat hij op bezoek bij het
                          KNMI in De Bilt. “Daar word ik rond-
                          geleid en soms mag ik aanwezig zijn bij
                          een bespreking. Dat is zeer interessant.
                          Het KNMI is moderner en groter dan het
                          KMI in België. Het KMI is een nationale
   op het publiek, maar ik vind niets zo erg   instelling. Dat zorgt er voor dat het soms
   om ’s avonds ergens op bezoek te gaan     wat moeilijk is de communicatie hele-
   en mezelf op TV te zien verschijnen.     maal rond te krijgen en door te spelen
   Mensen zien dat anders. Voor hen ben je    aan het grote publiek. Je hebt in België
   een deel van het meubilair geworden.”     natuurlijk te maken met Nederlands-
                          talige en Franstalige mensen. In
   BRAND IN DE STUDIO              Nederland kent men dat probleem niet.”
   De informatie voor het weerpraatje      De extreme weersituaties zijn de krenten
   wordt aangeleverd door het KMI.        in de pap, glundert hij. “Zo’n koudegolf
   Deboosere houdt zich strikt aan deze     als in januari; daar smullen wij van. Het
   informatie. “Door mijn jarenlange       is heerlijk om dat te mogen meemaken.
   ervaring – 23 jaar bij de VRT - heb ik zelf  Ik vind mijn werk nog steeds even
   ook wel gevoel voor het weer gekregen,    fantastisch als in het begin van mijn
   maar de computer geeft altijd de door-    carrière.”
   slag. Ik pas mijn weerpraatje soms wel

22                                HET WEER MAGAZINE  |

Recommended

~PU; six little dear ones - Update 2~
~PU; six little dear ones - Update 2~~PU; six little dear ones - Update 2~
~PU; six little dear ones - Update 2~. .
 
Interview form for NMRD Limited
Interview form for NMRD LimitedInterview form for NMRD Limited
Interview form for NMRD LimitedNMRD Ltd
 
Interview guide erp 2013 1 for business and organisations that use ERP
Interview guide erp 2013 1 for business and organisations that use ERPInterview guide erp 2013 1 for business and organisations that use ERP
Interview guide erp 2013 1 for business and organisations that use ERPMichael Le Duc
 
Interview franck - Chauffeur Poids Lourd chez Transvoirie
Interview franck - Chauffeur Poids Lourd chez TransvoirieInterview franck - Chauffeur Poids Lourd chez Transvoirie
Interview franck - Chauffeur Poids Lourd chez TransvoirieMike Sebaut
 
Interview Graham Staton President of Peloton Cycle
Interview Graham Staton President of Peloton CycleInterview Graham Staton President of Peloton Cycle
Interview Graham Staton President of Peloton CycleRamon B. Nuez Jr.
 

More Related Content

Viewers also liked

Interview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV Veendam
Interview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV VeendamInterview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV Veendam
Interview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV VeendamJeroen Ferrara
 
Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10
Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10
Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10Martine Steen
 
Interview Gerard Van Den Heuvel Vastgoed
Interview Gerard Van Den Heuvel VastgoedInterview Gerard Van Den Heuvel Vastgoed
Interview Gerard Van Den Heuvel VastgoedJacques Dicks
 
Interview Freemag juin 2013
Interview Freemag juin 2013Interview Freemag juin 2013
Interview Freemag juin 2013Jeanmi Fragey
 
Interview for Profil Journal, Issue #35
Interview for Profil Journal, Issue #35Interview for Profil Journal, Issue #35
Interview for Profil Journal, Issue #35Andrey Vavilov
 
Interview FSR Feweb In Ad Valvas
Interview FSR Feweb In Ad ValvasInterview FSR Feweb In Ad Valvas
Interview FSR Feweb In Ad ValvasEwout Kalkman
 
Interview final - pages 1 & 2 - resub2
Interview  final - pages 1 & 2 - resub2Interview  final - pages 1 & 2 - resub2
Interview final - pages 1 & 2 - resub2emmaataaylor
 
Interview general _questions
Interview general _questionsInterview general _questions
Interview general _questionsPiyu Aich
 
Interview europcare final
Interview europcare finalInterview europcare final
Interview europcare finalPortal Alemania
 
Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...
Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...
Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...ENPI FLEG
 
Interview exercise
Interview exerciseInterview exercise
Interview exerciseworkventures
 

Viewers also liked (15)

Interview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV Veendam
Interview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV VeendamInterview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV Veendam
Interview Henk Nienhuis over zijn verleden bij BV Veendam
 
Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10
Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10
Interview Gerda Holleman-BijZijnXL10
 
Interview examples
Interview examplesInterview examples
Interview examples
 
Interview Gerard Van Den Heuvel Vastgoed
Interview Gerard Van Den Heuvel VastgoedInterview Gerard Van Den Heuvel Vastgoed
Interview Gerard Van Den Heuvel Vastgoed
 
Interview hints and tips
Interview hints and tipsInterview hints and tips
Interview hints and tips
 
Interview Freemag juin 2013
Interview Freemag juin 2013Interview Freemag juin 2013
Interview Freemag juin 2013
 
Interview for Profil Journal, Issue #35
Interview for Profil Journal, Issue #35Interview for Profil Journal, Issue #35
Interview for Profil Journal, Issue #35
 
Interview FSR Feweb In Ad Valvas
Interview FSR Feweb In Ad ValvasInterview FSR Feweb In Ad Valvas
Interview FSR Feweb In Ad Valvas
 
Interview final - pages 1 & 2 - resub2
Interview  final - pages 1 & 2 - resub2Interview  final - pages 1 & 2 - resub2
Interview final - pages 1 & 2 - resub2
 
Interview general _questions
Interview general _questionsInterview general _questions
Interview general _questions
 
Interview Horeca Entree
Interview Horeca EntreeInterview Horeca Entree
Interview Horeca Entree
 
Interview europcare final
Interview europcare finalInterview europcare final
Interview europcare final
 
Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...
Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...
Interview. Forestry experts from the Republic of Belarus after training in re...
 
Interview exercise
Interview exerciseInterview exercise
Interview exercise
 
Interview Four
Interview FourInterview Four
Interview Four
 

More from Global Green Connections

Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridGlobal Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaGlobal Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingGlobal Green Connections
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveGlobal Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Interview Frank Deboosere

 • 1. Dat Frank Deboosere plezier heeft in zijn weerpraatje bij de Belgische VRT, zie je op tv én hoor je aan zijn stem. “Informatie geven, daar draait het allemaal om”, vertelt hij enthousiast. “De boodschap moet origineel worden verpakt. We krijgen geen voorgekauwde weerberichten, maar hebben relatief veel vrijheid. We moeten ons natuurlijk wel houden aan de informatie die we krijgen van het KMI, de meteorologische dienst in Ukkel. Wij hebben dagelijks een aantal keren contact via de telefoon en internet. We overleggen uitgebreid over de infor- INGRID ROMPA matie, maar zij hebben natuurlijk wel het laatste woord.” Deboosere heeft 23 jaar ervaring als weerman. “Ik ben 365 dagen per jaar bezig met het weer.” Daarnaast heeft hij 20 HET WEER MAGAZINE |
 • 2. nog veel andere interesses. “We voor- geeft hij naar aanleiding van de klimaat- spellen het weer, maar ik heb ook de vrij- top in Kopenhagen veertien klimaattips. heid om tijdens het weerbericht te praten “Ik kan je verzekeren dat iemand die over andere interessante zaken, zoals de deze klimaattips ter harte neemt, elk jaar maansverduistering, de klimaattop in duizenden euro’s zal besparen. Wanneer Kopenhagen of sterrenkunde. Het is je dit duidelijk kunt maken aan het grote schitterend om wetenschap te mogen publiek, denk ik dat je mensen sneller populariseren voor een groot publiek.” meekrijgt.” Een voorbeeld is energie besparen. “Op dit moment stoken half KOOLSTOFMONOXIDE Vlaanderen en half Nederland zich arm. In zijn weerpraatjes geeft de weerman De warmte verdwijnt gewoon door het onder meer voorlichting over de UV- dak. Ik zeg: isoleren, isoleren, isoleren.” index, de hoeveelheid UV-straling en Deboosere neemt zijn eigen tips zeer CO-vergiftiging, koolstofmonoxide. “Dat serieus. “Ik vind het belangrijk dat hoort niet direct bij weersvoorspellingen, mensen luisteren naar mijn woorden en maar het heeft er wel mee te maken. kijken naar mijn daden. Daar word je op Er zijn zeker meteorologische factoren afgerekend. Ik heb zonnepanelen en ik pyjama. Niemand hoort dat,” lacht hij. - zoals inversie en koudegolven - die ga op vakantie in eigen land. Je hoeft niet Vier dagen per week springt hij na de maken dat er grotere kans is op CO- in een vliegtuig te stappen om mooie radioweerpraatjes op de fiets, en rijdt hij vergiftiging.” Deboosere geeft al zo’n 15 reizen te maken. Vorig jaar heb ik echter 20 kilometer naar het omroepgebouw á 20 jaar informatie over het voorkomen gezondigd. Toen ben ik naar Zeeland op van de VRT in Brussel. “Ik kies er van koolstofmonoxide. Ik vind het vakantie gegaan. Middelburg en Goes bewust voor om de fiets te gebruiken. belangrijk dat het publiek die informatie zijn echt schitterend!” Ik wil het goede voorbeeld geven.” krijgt, want als wij het niet doen, doet Deboosere kijkt wel kritisch naar de Eenmaal in de studio aangekomen niemand het.” Elk jaar vallen in Vlaan- ‘doemberichten’ over de klimaatsver- neemt Deboosere eerst een frisse douche deren tientallen doden door CO-vergif- andering. “Daar doe ik niet aan mee. Ik en vervolgens gaat hij aan de slag. “Ik tiging, vertelt Deboosere, vooral door denk dat het geen goede zaak zou zijn heb regelmatig overleg met het KMI, oude gaskachels en open geisers. “En wanneer iedereen ‘ja’ knikt. In de weten- ik presenteer opnieuw een aantal radio- waarschijnlijk is dat nog maar het topje schap moeten er altijd voor- en tegen- weerberichten, ik teken de computer- van de ijsberg.” De statistieken geven standers zijn. Er moet continu een debat weerkaarten, en ’s middags presenteer niet de juiste gegevens weer, meent worden gevoerd.” Persoonlijk vindt hij ik het televisieweerbericht.” Deboosere. “Bij CO-vergiftiging wordt dat je altijd in het achterhoofd moet De teksten worden niet van tevoren Justitie ingeschakeld. Er is immers spra- houden dat er onvoorziene dingen met geschreven. “Het weerpraatje gaat altijd ke van een niet-natuurlijke doodsoor- het klimaat kunnen gebeuren. “Maar zonder autocue. Het rode lichtje gaat aan zaak. Dikwijls wordt de nabestaanden het is duidelijk dat er grenzen zijn. We en dan begin ik te praten. Ik weet wat de dit leed bespaard doordat de huisarts kunnen niet verder blijven gaan met het eerste zin is en ik weet min of meer wat een andere doodsoorzaak invult.” uitputten van de aarde. We moeten wel de laatste zin is. Daartussen heb ik een Deboosere probeert er voor te waken degelijk dingen gaan ondernemen willen houvast aan de kaarten die ik zelf heb tijdens de tv-uitzending het opgeheven we de aarde onder goede omstandig- getekend.” Deboosere probeert woorden vingertje te gebruiken. “Vlamingen wil- heden aan volgende generaties door- met een emotionele lading zoveel moge- len niet belerend worden toegesproken geven. Dat is voor mij de basisgedachte.” lijk te vermijden. Wat voor de een ‘mooi’ door de overheid. Ik moet dus goed weer is, is voor de ander lelijk weer. Ik opletten hoe ik het verpak. Als ik de zeg dan ‘zonnig’ of ‘warm’ weer.” Het mensen ergens met een kwinkslag op belangrijkste onderdeel van een weer- kan wijzen, dan heeft het wel resultaat.” praatje is goed en verstaanbaar praten, Hij vertelt een anekdote: “Het ministerie meent Deboosere. “Je moet de weers- van volksgezondheid vroeg me tijdens verwachtingen eenvoudig kunnen een hitteperiode het publiek te vertellen uitleggen.” dat men voldoende moet drinken. Ik heb ‘s Middags wordt het weerpraatje ‘live’ dat geweigerd. Dat zou volgens mij juist gehouden, maar de grote weerberichten een averechts effect hebben. Het is nu van ’s avonds worden tussen 17.00 en eindelijk mooi weer en daar wil men 17.30 uur opgenomen. “We zijn maar met van genieten. Ik heb het ministerie wel z’n tweeën – Sabine Hagedoren en ik – beloofd na elk weerpraatje een slok en we willen niet te veel hooi op de vork water te nemen wanneer de temperatuur VROEG nemen. Daarom is er voor gekozen de boven de 30 graden ligt. Dat valt op en De dagen van Deboosere beginnen al weerpraatjes in de avond niet ‘live’ te heeft veel meer effect.” vroeg. “Ik sta tussen zes en half zeven doen. Onder normale omstandigheden op en heb rond zeven uur al contact ben ik ’s avonds rond 19.00 uur thuis.” KLIMAATTIPS gehad met het KMI. Tussen half acht en Naar zijn eigen weerpraatje kijkt hij Deboosere zet zich op verschillende half negen houd ik elke dag weerpraatjes liever niet. “Nee, dat vind ik heel erg. manieren in voor een gezond milieu. op diverse radiozenders. Het leuke van Soms moet dat wel eens. Je moet natuur- Op zijn website www.frankdeboosere.be radio is, dat ik dat zelfs kan doen in lijk wel een idee hebben hoe je overkomt HET WEER MAGAZINE | 21
 • 3. iets aan wanneer in de loop van de dag blijkt dat de temperatuur hoger is dan verwacht, maar dat doe ik altijd in overleg.” Weersvoorspellingen komen niet altijd uit, geeft Deboosere toe. “De voorspel- lingen voor temperaturen zijn over het algemeen zeer juist. Daar zitten we er niet zo vaak naast. Het is moeilijker om de zonneschijnduur of de hoeveelheid neerslag te voorspellen.” Niet alleen de voorspellingen gaan wel eens mis; ook tijdens de opnamen zijn missers ontstaan. “Er is tijdens een live-uitzending wel eens een grote schijnwerper naar beneden gestort”, herinnert Deboosere zich. “Toen moest ik mijn pokerface opzetten. De plaatse- lijke neerslag kan heel intens zijn”, grinnikt hij. Er is ook wel eens een lamp ontploft, die brand veroorzaakte. “De opnamen waren in vooropname en moesten worden overgedaan. Zeker als je ‘live’ gaat moet je checken, checken en dubbel checken, want op de dag dat je dat niet doet, kun je ervan op aan dat het fout zal gaan.” LEERLING VAN ARMAND PIEN Deboosere gaat elke dag met plezier naar zijn werk. “Als kind van twaalf keek ik al graag naar boven. Eerst was dat sterren- kunde en later kwam daar weerkunde bij en eigen waarnemingen doen.” Speci- fieke studies om weerman te worden zijn er niet, zegt hij “Ik heb gestudeerd en vervolgens vervangende burgerdienst gedaan bij de sterrenwacht. Ik heb ook twee jaar les gekregen van Armand Pien zaliger. Ik probeer nog steeds bij te leren en dat zal ik wel blijven doen ook.” Af en toe gaat hij op bezoek bij het KNMI in De Bilt. “Daar word ik rond- geleid en soms mag ik aanwezig zijn bij een bespreking. Dat is zeer interessant. Het KNMI is moderner en groter dan het KMI in België. Het KMI is een nationale op het publiek, maar ik vind niets zo erg instelling. Dat zorgt er voor dat het soms om ’s avonds ergens op bezoek te gaan wat moeilijk is de communicatie hele- en mezelf op TV te zien verschijnen. maal rond te krijgen en door te spelen Mensen zien dat anders. Voor hen ben je aan het grote publiek. Je hebt in België een deel van het meubilair geworden.” natuurlijk te maken met Nederlands- talige en Franstalige mensen. In BRAND IN DE STUDIO Nederland kent men dat probleem niet.” De informatie voor het weerpraatje De extreme weersituaties zijn de krenten wordt aangeleverd door het KMI. in de pap, glundert hij. “Zo’n koudegolf Deboosere houdt zich strikt aan deze als in januari; daar smullen wij van. Het informatie. “Door mijn jarenlange is heerlijk om dat te mogen meemaken. ervaring – 23 jaar bij de VRT - heb ik zelf Ik vind mijn werk nog steeds even ook wel gevoel voor het weer gekregen, fantastisch als in het begin van mijn maar de computer geeft altijd de door- carrière.” slag. Ik pas mijn weerpraatje soms wel 22 HET WEER MAGAZINE |