Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Morfologi

931 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Morfologi

 1. 1. Ilmu morfologi~ Ilmu yang mengajistruktur, bentuk dan golongan kata.
 2. 2. (A) STRUKTUR KATA Susunan bunyi ujaran atau tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna to h:c on pertandingan ( struktur betul) gandintanper ( struktur salah ) berfokuskan ( struktur betul) Kanfokusber ( struktur salah)
 3. 3. (A) BENTUK KATA Rupa unit tatabahasa sama ada tunggal / mengalami proses pengimbuhan, penggandaan & pemajmukan to h:c on ikut ( bentuk tunggal) berikutan ( bentuk terbitan ) ikut-ikut ( bentuk gandaan) ikut jejak ( bentuk majmuk)
 4. 4. (A) GOLONGAN KATA Penjelasan kata berasaskan fungsi tatabahasa to h:c on Kata nama Ali, kantin, siang lukis, menari, Kata kerja bersalam Kata adjektif marah, jingga, awal Kata tugas sangat, di, akan
 5. 5. Morfem Kata
 6. 6. Morfem Morfem Bebas Morfem terikatBoleh berdiri dengan sendiri Tidak boleh berdiri dengan tanpa bantuan morfem lain sendiri sebagai kata yang dan lengkap tanpa bantuan mempunyai makna yang morfem lain. lengkap.  ia terdiri daripada bentuk imbuhan & kata penuh. Contoh :rumah ,kaki , Contoh imbuhan: pokok , daun , sabun , di , ter , ber, me-kan kuku , itik …… …… Contoh kata penuh: kuih-muih (ada makna) muih (tiada makna) ……
 7. 7. Kata Kata Kata KataTunggal Terbitan Majmuk Ganda
 8. 8. KA TA TUNGGA LΩ Bentuk kata yang berdiri sendiri ( tanpa proses pengimbuhan , penggandaan dan pemajmukan )Ω Menurut Tatabahasa Dewan, 2 jenis: ~ Hanya satu suku kata ~ Mengandungi dua suku kata atau lebih
 9. 9. Contoh Kata Tunggal Satu Suku Kata KV (ya, yu) VK (am) KVK (tin) KKVK (gred) KVKK (golf, bank) KKKV (skru)
 10. 10. Contoh Kata Tunggal Dua Suku Kata V + KV (ini, apa) V + VK (air, aur) V + KVK (alas, ulat) VK + KV (asli, anda) VK + KVK (indah, umbut) KV + V (dia, doa) KV + VK (luas, laut) KV + KV (bata, kata) KV + KVK (kapak, telus) KVK + KV (bantu, serta) KVK + KVK (jemput, sandar)
 11. 11. Contoh Kata Tunggal Tiga Suku Kata KV + V + KV (suara, tiada) KV + V + KVK (kaedah, ziarah) V + KV + V (idea, asia) KV + KV + V (peria, petai) KVK + KV + V (pantai, santai) KV + KV + VK (keluar, seluar) KVK + KV + KVK (mahkamah) KV + KVK +KV (kelambu) KVK + KVK + KV (sempurna)
 12. 12. Contoh Kata Tunggal Empat Suku Kata dan Lebih KV + KV + VK + KV (keluarga) KV+ KVK + KV + KV (bijaksana) KVK + KV + KV + KV (bendahari) KVK + KV + V + KV (sentiasa) KV + KV + V + KVK (nasional) V + KV + KVK + KV + KV (universiti) KVK + KV + KV + KV + KVK (kosmopolitan) KV + KV + KV + KV + KV +KV(maharajalela)
 13. 13. KA TA TERBITA N◊ Menurut Nik Safiah Karim et al. (2009), kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan, iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar◊ Imbuhan terdiri daripada morfem terikat ( tidak hadir bersendirian dalam ayat )◊ Kata dasar ialah morfem bebas yang dapat menerima imbuhan◊ Segelintir kata dasar ialah morfen terikat ( disebut akar )
 14. 14. Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Awalan Akhiran Apitan Sisipan
 15. 15. Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Awalan Akhiran Apitan Sisipan1. Awalan 1. Akhiran 1. Apitan 1. Sisipan kata kata kata kata nama nama nama nama2. Awalan 2. Akhiran 2. Apitan 2. Sisipan kata kerja kata Kerja kata kera kata adjektif3. Awalan 3. Apitan kata kata adjektif adjektif
 16. 16. Imbuhan AwalanAwalan kata penulis, pembeli, pendamai, penggosok, nama penggecat, pelbagai, perasap, pesara, ketua, juruwang, mahasiswa, tatanegara, prasekolah, subsistem, suprakelas, ekabahasa, dwibahasaAwalan kata melawan, membawa, mendakwa, kerja menggali, mengecat, memperisteri berjalan, beraja, belajar, terbentuk, diatur, diperisteriAwalan kata terbesar, teringan, secantik adjektif
 17. 17. Imbuhan AkhiranAkhiran kata pakaian, sasterawan, nama budiman, seniwati, nasionalisme, hadirin, muslimat, sultanahAkhiran kata buatkan, gunakan kerja turuti, dekati
 18. 18. Imbuhan ApitanApitan kata pelaksanaan, pembuatan, pentakrifan, nama penggunaan, pengehadkan, pesisiran, persalinan, kelebihanApitan kata memainkan, mendermakan, kerja membaikkan, menggunakan, mengepinkan, berbajukan, berlanjutan, digunakan, melalui, mencurigai, membaharui, menganggotai, didekati, diperdengarkan, diperingati, memperlihatkan, memperingati, kepanasanApitan kata kearaban adjektif
 19. 19. Imbuhan SisipanSisipan kata Kel engkeng, tel unjuk, kel nama abut, ker uping, ser uling, ser abutSisipan kata Kel ebak,sel erak, kerja gel embung, ser abut, ger igi, gemilang, semerbak, gemerlap
 20. 20. KA TA MA JMUKℵProses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu.ℵUmumnya, kata majmuk dieja terpisah & bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.ℵTerdapat 33 kata majmuk yang telah mantap, iaitu dua kata dasar yang dieja sebagai satu perkataan sahaja.
 21. 21. Rangkaian Istilah Simpulan Bentuk Kata Khusus Bahasa yang Bebas Telah Mantap
 22. 22. Rangkaian Kata Istilah Simpulan Bebas Khusus Bahasao nasi ayam o pita suara o hati batuo tengah malam o lut sinar o duit kopio terima kasih o reka bentuk o batu apio bandar raya pengajaran o ada hatio Ketua Menteri o papan kekunci o campur tangano Guru Kanan o hak milik kekal o cari jalano Profesor o kera sumbang Madya o makan suap
 23. 23. Bentuk Kata Majmuk yang Telah Mantapmatahari setiausaha sukarelasuruhanjaya tandatangan tanggungjawabantarabangsa olahraga warganegarapesuruhjaya beritahu bumiputrajawatankuasa kakitangan kerjasamaperibadi peribahasa haribulandinihari perikemanusiaan sukacitadukacita kepada daripadaapabila manakala padahalbarangkali kadangkala apakalawalhal bagaimana darihal
 24. 24. KA TA GA NDAProses yang menggandakan kata dasar.Tujuannya untuk menghasilkan maksud jamak.Namun, terdapat kata ganda yang tidak membawa makna jamak seperti rama- rama, labah-labah , anai-anai dan sebagainya.
 25. 25. Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhan
 26. 26. Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penggandaan Penuh Separa Berentak Berimbuhano awal-awal o bebola o kuih-muih o kejar-o kupu-kupu o dedaun o gotong- mengejaro comel- o lelaki royong o sepandai- comel o jejari o hingar- pandaio jalan-jalan o sesiku bingar o tolong-o tinggi- o lelabah o lalu-lalang menolong tinggi o pepohon o gerak-geri o berturut-o kehendak- o gegendang o licin-licau turut kehendak o Jejentik o gundah- o mencari-o penjaja- o tetamu gulana cari penjaja o kusut- o membuango persatuan- masai -buang persatuan o huru-hala

×