Perbezaan antara morfem dan kata

4,750 views

Published on

9 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,750
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
9
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perbezaan antara morfem dan kata

  1. 1. Bentuk kata:i. ii. iii.bangun gentar anai-anaitidur pembangunan anak-anakcantik menidurkan paru-parui. Bentuk kata yang terdapat dalam golongan tersebut ialah kata tunggal. Bentuk kataini terdiri daripada perkataan-perkataan yang mudah yang boleh berdiri sendiri tanpaada sebarang penambahan imbuhan. Bentuk kata ini juga tidak mengalami prosespenggandaan atau perangkaian.Contohnya, -bangun-cantik-tidur.ii. Bentuk kata ini adalah bentuk kata dasar. Kata dasar ini merupakan kata dasar yangtelah menerima sekurang-kurangnya satu imbuhan yang akan membentuk kataterbitan. Kata terbitan terhasil daripada penggabungan kata dasar dengan imbuhanawalan, akhiran, sisipan dan apitan.Contohnya, -pem-…+ bangun+ …-an = pembangunan-men-…+ tidur+…-an = menidurkaniii. Bentuk kata ini adalah terdapat dalam golongan kata pengandaan penuh. Golongankata ini adalah merupakan kata dasar yang telah mengalami proses pengulangan danakan menghasilkan bentuk kata ganda. Penghasilan kata ini melibatkan penggandaansama ada keseluruhan kata dasar atau sebahagian kata dasar.Contohnya, -anai-anai-anak-anak-paru-paruSebab kriteria morfologi, semantik dan sintaksis penting dalam membuat penggolongan katadalam bahasa Melayu.Kriteria semantik bermaksud penggolongan perkataan dilakukan dengan melihat maknaperkataan tersebut. Za’Ba (1965) menggolongkan perkataan kepada nama, perbuatan, sifat, sendidan seruan. Kriteria ini digunakan untuk memasukkan perkataan ke dalam golongan masing-masing.i. Perkataan nama ialah segala bentuk perkataan yang menyebut benda atau orangseperti budak, burung, bulan, dan sebagainya.ii. Perkataan perbuatan ialah segala perkataan yang menyebut perbuatan yang dikerjakanatau keadaan wujud seperti ambil, mahu, dapat dan sebagainya.iii. Perkataan sifat ialah segala perkataan yang menerangkan sifat sesuatu nama atauperbuatan seperti besar, pandai, selalu dan sebagainya.
  2. 2. iv. Perkataan sendi ialah yang menyambungkan antara perkataan dengan perkataan,antara bahagian-bahagian cakap atau ungkapan seperti dengan, oleh, akan dansebagainya.v. Perkataan seruan ialah perktaan yang semata-mata digunakan untuk mengeluarkanperasaan hati seperti wah, aduh, amboi dan sebagainya.Kriteria sintaksis juga dipanggil ciri formal iaitu yang merujuk kepada fungsi sesuatubentuk perkataan dalam binaan frasa dan ayat. Perkataan yang mempunyai fungsi sintaksisyang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Dengan merujuk kepada maknanyakita dapat menentukan golongan perkataan menurut kedudukannya dalam struktur sintaksis.Penggolongan inilah yang menggunakan ciri-ciri formal. Semua perkataan yang menjadi intifrasa predikat dimasukkan ke dalam golongan perkataan major iaitu kata nama, kata kerjadan kata adjektif. Kriteria sintaksis juga digunakan untuk menentukan beberapa jenisperkataan yang dapat dimasukkan ke dalam golongan minor iaitu kata tugas. Penggolonganini dapat menunjukkan satu ciri simetris yang menjadi ciri umum sesebuah tatabahasa.Kriteria morfologi melihat ciri-ciri bentuk perkataan dalam membuat penggolongan kata.Ciri-ciri morfologi dapat membantu memperjelaskan golongan yang dihasilkan melaluikriteria semantik dan sintaksis. Contohnya, semua bentuk perkataan yang menerima awalanme-.. seperti menari, menulis, dan menonton termasuk dalam golongan kata kerja keranaawalan meN-… adalah awalan kata kerja dan membentuk kata kerja.1. Perbezaan antara morfem dan kata.MORFEM KATA1. Morfem bermaksud unit bhasa yangterkecil yang mempunyai makna ataufungsi tatabahasa.1. Kata bermaksud unit bahasa yangmempunyai makna, bersifat bebas,atau boleh berdiri sendiri.2. Dapat mengenali unsure bahasaseperti ber-, -nya, -kah, -lah, -pun, -andan lain-lain.2. Unsur seperti rumah, pokok, jalan,duduk, lari, tinggi dan laju tidak dapatdijadikan unsur yang lebih kecil.3. Unsur ini tidak mempunyai makna. 3. Dapat mengetahui makna unsuretersebut.4. Setiap unsur mempunyai fungsitatabahasa seperti dalam perkataanbertanya, menafikan ataumenekankan.4. Kata adalah unsur bahasa yangdigunakan bagi membentuk perkataanlain.2. Perbezaan antara morfrm terikat terbahagi dan morfem terikat kompleks.MORFEM TERIKAT TERBAHAGI MORFEM TERIKAT KOMPLEKS
  3. 3. -Morfem terikat terbahagi ialah morfemterikat yang kedudukannya dipisahkan ataudibahagikan oleh tersisipnya kata dasardiantaranya .-Contoh: ke-…an, per-…an, pe-…an-Morfem ini ialah gabungan dua morfemterikat atau lebih.-Penggabungan boleh berlaku pada awalperkataan sahaja atau pada awalan danakhiran.-Contoh: di-…kan (dikahwinkan)memper-…kan (memperkatakan)diper-…kan (diperkatakan)

×