Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vountariat centrul europe direct maramures 2011

883 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vountariat centrul europe direct maramures 2011

 1. 1. Centrul Europe DirectMaramureş Maramureş „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”2011 Anul european al voluntariatului 2011
 2. 2. Maramureş Proiect implementat de Fundaţia CDIMM Maramureş
 3. 3. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului Iniţiativa ”Anul european al voluntariatului 2011” Voluntariatul aduce beneficii Există mii de modalităţi printuturor şi îi apropie pe membrii di- care oamenii pot produce o schim-feritor comunităţi. Pentru cei care bare. Activităţile posibile suntse oferă voluntari, este un mod de foarte diverse, putându-se desfă-a returna un serviciu societăţii şi şura în şcoli, spitale, organizaţii dede a dobândi noi competenţe. caritate, cluburi sportive etc. Pentru a evidenţia aceste efor- În prezent, circa 20% dintre turi şi pentru a încuraja cât maieuropeni îşi sacrifică o parte din mulţi cetăţeni să li se alăture, Co-timp pentru a participa la astfel de misia Europeană a lansat iniţiativaactivităţi. ca anul 2011 să fie Anul european „Dacă dorim ca speranţele al voluntariatului.noastre de a construi o lume maibună şi mai sigură să nu devină Campania se va desfăşura de-adoar o iluzie, avem nevoie, mai lungul întregului an, va aducemult ca niciodată, de implicarea un omagiu voluntarilor, va atra-voluntarilor”. În acest spirit, 100 ge atenţia asupra provocărilor cude milioane de europeni îşi dedi- care se confruntă aceştia şi încu-că timpul şi experienţa pentru a-i rajează participarea unui numărajuta pe cei care se află în dificul- cât mai mare de persoane.tate, contribuind la dezvoltarea Sloganul anului este: „Oferă-comunităţilor în care trăiesc. te voluntar! Schimbă ceva!” http://europedirect.cdimm.org/
 4. 4. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului Anul european al voluntariatului De asemenea, se vor organizaîşi propune să atragă şi mai mulţi 4 conferinţe la nivel înalt pentru avoluntari, prin măsuri menite: analiza problemele relevante pen- * să simplifice procesul prin tru acest domeniu.care se pot oferi voluntari; * să le răsplătească eforturile, La nivel naţional, evenimentelede exemplu prin recunoaşterea vor fi coordonate de către Alianţacompetenţelor dobândite pe du- EYV, care reuneşte, începând dinrata participării la activităţi de vo- 2007, 33 de reţele europene deluntariat; voluntariat. * să amelioreze calitatea servi- Dacă doriţi să deveniţi voluntar,ciilor de voluntariat, prin cursuri de accesaţi site-ul Alianţei pentru aformare şi corelarea abilităţilor vo- descoperi oportunităţile în dome-luntarilor cu posturile disponibile; niu, modul în care vă puteţi asuma * să sensibilizeze publicul cu pri- angajamentul de a lucra voluntarvire la importanţa voluntariatului. pentru o anumită perioadă şi nu- mărul total de ore de voluntariat De-a lungul anului 2011, un grup pentru care s-au primit angaja-de voluntari va face un turneu euro- mente începând cu data de 1 ia-pean pentru a arăta cu ce se ocupă. nuarie. http://www.eyv2011.eu/ Pe durata celor 10 zile alocatefiecărei ţări, voluntarii se vor întâl- UE promovează de mult timpni şi cu responsabilii politici, pen- voluntariatul. În 1996, a fost creattru a discuta aspecte importante Serviciul European de Voluntariatpentru activitatea lor. pentru a încuraja tinerii să lucreze ca voluntari în comunităţi locale În acelaşi timp, 27 de jurna- din alte ţări.lişti se vor ocupa pe rând, în mod Anul european al voluntariatului vine în completarea activităţilor iniţiate de ONU pentru a marca cel de-al 10- lea An internaţional al voluntarilor.voluntar, de mediatizarea fiecărei Website-ul dedicat Anuluietape a turneului, realizând mate- European al Voluntariatuluiriale scrise şi audiovizuale care vor 2011:fi publicate on-line şi în presă. http://europa.eu/volunteering/ro http://europedirect.cdimm.org/ 2
 5. 5. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului PromovAreA voLUNTArIATULUI Un studiu Eu- ţărilor de originerobarometru din pentru a preda şimai 2010, a rele- promova sensibi-vat faptul că 3 din lizarea culturală şi10 europeni susţin pentru a dezvoltacă sunt implicaţi în importante abili-mod activ ca vo- tăţi pentru viaţă.luntari. Există multe Serviciul Euro-definiţii şi tradiţii pean de Volunta-diferite privind ac- riat (SEV) vă oferătivitatea de voluntariat. Elementul posibilitatea de a deveni voluntar încomun al acestor activităţi constă alte ţări din Europa sau din lume.în faptul că indiferent de locul unde SEV se adresează tuturor tinerilorse adună oamenii pentru a se aju- între 18 şi 30 de ani. Activităţile nuta unii pe alţii şi pentru a-i sprijini sunt remunerate, însă toate costu-pe cei aflaţi în dificultate, de acest rile sunt acoperite.lucru beneficiază atât societatea înansamblu, cât şi voluntarii. Website-ul Serviciului Euro- pean de Voluntariat este: http:// Prin intermediul voluntariatu- ec.europa.eu/youth/youth-in-acti-lui, oamenii câştigă cunoştinţe, îşi on-programme/doc82_en.htmexersează abilităţile şi îşi extind re-ţelele sociale, fapt ce poate condu- Sunteţi gata să lucraţi ca vo-ce, adesea, la oportunităţi noi sau luntar în străinătate, pentru omai bune de angajare, precum şi de perioadă cuprinsă între 2 şi 12dezvoltare socială şi profesională. luni? Comisia îi sprijină pe tineri să Punctul de pornireparticipe la activităţile de voluntari- Pentru a pleca în străinătate prinat. Prin intermediul Serviciului Eu- intermediul Serviciului European deropean de Voluntariat, mii de ado- Voluntariat trebuie să găsiţi mai în-lescenţi şi tineri călătoresc în afara tâi o organizaţie de origine. http://europedirect.cdimm.org/3
 6. 6. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului Dacă nu cunoaşteţi niciuna, Agenţiile naţionale sunt respon-consultaţi: sabile de diseminarea informaţiilor * Agenţia naţională din ţara generale despre programul Tineri înde origine acţiune şi încurajează totodată sta- bilirea de parteneriate. De asemenea, agenţiile sunt responsabile cu selecţia proiectelor în funcţie de criteriile stabilite de Comisie Europeană. Agenţiile naţionale acordă consi- liere promotorilor de proiecte şi or- ganizează diverse tipuri de activităţi de instruire. * Centrul de resurse SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) În România, rolul de promovare pentru Europa de Est şi Caucaz, Eu-a Serviciului European de Volunta- ropa de Sud-Est şi regiunea euro-riat şi de implementare a progra- mediteraneeană:mului îl are Agenţia Naţională http://www.salto-youth.net/pentru Programe Comunitare înDomeniul Educaţiei şi FormăriiProfesionale (ANPCDEFP):http://www.anpcdefp.ro/ Toate agenţiile din statele mem-bre au experienţă în programepentru tineri şi sunt familiare cuproblemele relevante referitoare lavoluntariat. * Baza de date a organizaţi- Fiecare Agenţie naţională acţi- ilor acreditate: http://ec.europa.onează ca legătură între Comisia eu/youth/evs/aod/hei_en.cfmEuropeană, între promotorii de pro- Toate organizaţiile care intenţio-iecte la nivel naţional, regional şi lo- nează să trimită sau să găzduiascăcal şi tinerii implicaţi în voluntariat voluntari SEV sau să coordonezeşi reprezintă un punct de contact proiecte SEV, trebuie să se înregis-cheie. treze în această bază de date. http://europedirect.cdimm.org/ 4
 7. 7. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului ServIcIUL eUroPeAN de voLUNTArIAT Ce înseamnă să Serviciul Euro-faci voluntariat? pean de Volunta- Să ajuţi, să riat promoveazăschimbi, să te solidaritatea întreimplici, să crezi. tineri şi este unȘi să înveţi! adevărat ‘serviciu de învăţare’. Serviciul Euro- Dincolo de be-pean de Volunta- neficiile aduse co-riat (SEV) este un munităţilor locale,serviciu prin care tinerii pot face voluntarii deprind noi abilităţi şistagii de voluntariat într-o altă limbi străine şi descoperă alte cul-ţară din Uniunea Europeană, din turi.vecinatatea UE sau într-o altă ţarăparteneră din lume. Un proiect SEV se poate con- Serviciul European de Volun- centra pe o varietate de teme şitariat face parte dintre Acţiunile sectoare de intervenţie, cum ar fifinanţate prin Programul Tineri în cultură, tineret, sport, asistenţăAcţiune 2007-2013, administrat socială, patrimoniu cultural, arte,de Directoratul General pentru protecţie civilă, mediu, cooperareEducaţie şi Cultură, din cadrul Co- privind dezvoltarea etc.misiei Europene. Intervenţiile cu grad mare Scopul Serviciului European de de risc în situaţii post-criză (deVoluntariat (SEV) este de a dez- exemplu, ajutor umanitar, ajutorvolta solidaritatea şi de a promova imediat postcatastrofă, etc.) suntcetăţenia activă şi înţelegerea re- excluse.ciprocă între tineri. În ţara noastră, toate informa- SEV promovează implicarea, ţiile despre SEV în România le gă-toleranta între tineri, diversitatea siţi la adresa:şi credinţa că poţi schimba lucruri- http://www.tinact.ro/serviciul-le, oriunde ai fi. european-de-voluntariat http://europedirect.cdimm.org/5
 8. 8. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului Ce nu este SEV at în beneficiul comunităţii locale.• voluntariat ocazional, nestruc- Serviciul este neplătit, fără scop turat, cu program parţial; lucrativ şi cu program de lucru• stagiu într-o întreprindere; normal.• loc de muncă plătit; nu trebuie să înlocuiască locuri de muncă ACTIVITĂŢI SEV plătite; - Activitate SEV Individuală: un• recreere sau activitate turistică; voluntar este trimis de către o or-• curs de limbă; ganizaţie de Trimitere la o or-• exploatare de forţă de muncă ganizaţie Gazdă; ieftină; - Activitate SEV de Grup: între• o perioadă de studiu sau forma- 2 şi 100 voluntari sunt trimişi de re profesională în străinătate. către una sau mai multe Organi- zaţii de Trimitere la una sau mai Serviciul SEV: Voluntarul este multe Organizaţii Gazdă.găzduit de un promotor într-o ţară Trăsătura distinctivă a Activită-diferită de ţara sa de reşedinţă şi ţii SEV de Grup este că voluntariidesfăşoară activităţi de voluntari- îşi desfăşoară Serviciul în acelaşi timp, iar sarcinile pe care le înde- plinesc sunt egate de o tematică comună. Activitatea SEV de Grup poa- te fi, de asemenea, legată de un anume eveniment. În acest caz, activitatea presupune un partene- riat solid cu instituţia organizatoa- re a evenimentului, iar sarcinile voluntarilor trebuie să fie integral legate de eveniment. ACrEDITArEA Pentru a putea primi sau trimite voluntari în stagii SEV, organizaţi- ile trebuie acreditate, în acest fel urmărindu-se să se îndeplinească standardele minime de calitate SEV. http://europedirect.cdimm.org/ 6
 9. 9. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului Procedura de acreditare repre- Intenţiei (MI) pot fi depuse ori-zintă un proces la finalul căruia când (nu există termen limită).structura solicitantă este certifica- Însă promotorii sunt invitaţi să îşită cu privire la capacitatea sa ma- manifeste intenţia de acreditareterială şi umană de a implementa cu o perioadă rezonabilă înainteaşi gestiona proiecte de voluntariat depunerii unei candidaturi pentruîn acord cu principiile, criteriile şi un proiect SEV (de principiu, celfilosofia SEV. puţin 6 săptămâni înainte). cine poate solicita acreditarea? de către cine? Acreditarea * organizaţii neguvernamenta- este efectuată de către:le, asociaţii, fundaţii, etc., înfiinţa- * Agenţia Executivă: pentrută în România conform Ordonanţei a) un organism activ la nivel euro-26/2000 cu privire la asociaţii şi pean în domeniul tineretului; saufundaţii; b) o organizaţie guvernamentală * Instituţii publice implicate ne- internaţională; sau c) o organiza-mijlocit în lucrul cu tinerii; ţie cu scop lucrativ care organi- * Şcolile speciale pentru tineri zează un eveniment în domeniulcu dizabilităţi; tineretului, sportului sau culturii. * Structurile care se ocupă cu * Agenţia Naţională: pentruorganizarea evenimentelor în dome- toţi ceilalţi promotori eligibili.niul tineretului, sportului şi culturii. ce se întâmplă apoi? cum? Evaluarea MI şi procesul de Pentru a fi acreditat, un promo- acreditare durează în medie 6 săp-tor trebuie să depună un formular tămâni din momentul primirii MI.de Manifestare a Intenţiei (MI), în Acreditarea este valabilă pentrulimba engleză, descriind motivaţia perioada indicată în MI; cu toatesa generală şi idei privind activităţi acestea, durata maximă eligibilăSEV. este de trei ani. După expirarea Acelaşi promotor poate solicita perioadei de valabilitate, acredita-unul sau mai multe tipuri de acre- rea poate fi reînnoită prin avansa-ditare (ca Organizaţie de Trimite- rea unui nou formular de MI.re, Gazdă sau Coordonatoare). Pentru a descărca formula- rul de manifestare a intenţiei: când? http://www.tinact.ro/sev-acredi- Formularele de Manifestare a tarea http://europedirect.cdimm.org/7
 10. 10. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului rolurile promotorilor implicaţi în Sev organizaţia coordonatoare tru a-i ajuta să se reintegreze în - poartă responsabilitatea fi- comunitate şi de a împărtăşi ex-nanciară şi administrativă pentru perienţe.întregul proiect faţă de AgenţiaNaţională sau Agenţia Executivă. organizaţia Gazdă • mentorul organizaţia de Trimitere Organizaţia Gazdă pune la dis- • Pregătire poziţia voluntarilor un mentor, - ajută voluntarii care asigură aces-să găsească şi să con- tora suport personaltacteze o Organizaţie pe tot parcursul sta-Gazdă; giului. Mentorul oferă - asigură partici- voluntarilor oportuni-parea voluntarilor la tatea de a se integracursul de formare di- în comunitatea locală,naintea plecării; de a întâlni alţi tineri - furnizează pre- şi alţi voluntari SEV,gătire adecvată pen- de a socializa, de atru voluntari înaintea participa la activităţiplecării, conform ne- de recreere, etc.voilor individuale ale • asigură participareavoluntarilor. voluntarilor la sesi- • contact în uni de formare şi timpul Sev evaluare intermedi- - păstrează con- ară;tactul cu voluntarii • furnizează oportu-şi cu Organizaţia Gazdă în timpul nităţi de învăţare lingvisti-proiectului. că; • după întoarcerea volun- • asigură condiţii de cazare, tarilor masă şi transport adecvate; - asigură participarea volunta- • acordă alocaţia cuvenită volun-rilor la evaluarea Activităţii; tarilor, săptămânal sau lunar. - oferă sprijin voluntarilor pen- http://europedirect.cdimm.org/ 8
 11. 11. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului Beneficii pentru voluntari Pe lângă avantajele care ţin de acoperirea şi suportul oferit, pre-experienţa acumulată, formarea cum şi instrucţiuni privind înscrie-asigurată şi dezvoltarea personală rea online, este disponibil la:a tinerilor care aleg voluntariatul, www.europeanbenefits.com.Serviciul European de Voluntariatasigură beneficii pe parcursul sta- cerTIfIcATUL YoUThPASSgiului, dar şi pe termen lung: Orice persoană care a participat într-un proiect Tineret în Acţiune ASIgurĂrI SEV prin această acţiune are dreptul să Fiecare voluntar SEV trebuie primească un certificat Youthpassînscris într-un Plan de Asigurări care descrie şi validează experi-de Grup pentru Voluntari SEV pre- enţa de învăţare non-formală şivăzut de către Programul Tineret informală dobîndită în cadrul pro-în Acţiune, care completează ga- iectului.ranţia oferită de sistemele naţio- Pentru informare suplimen-nale de securitate socială – dacă tară, consultaţi site-ul:aceasta este aplicabilă. www.youthpass.eu. Organizaţia Coordo-natoare, în cooperarecu Organizaţiile Gazdăşi de Trimitere, este res-ponsabilă pentru înscri-erea voluntarilor. Aceasta trebuie să seproducă înaintea plecă-rii voluntarilor şi să aco-pere întreaga durată aServiciului. Un Ghid privind asi-gurările, incluzând toateinformaţiile privitoare a http://europedirect.cdimm.org/9
 12. 12. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului ProIecTe şi PArTeNerIATe prin Serviciul european de voluntariat • Proiect SEV cu o Activita- Proiectul a implicat o Organiza- te (SEV Individual) ţie Coordonatoare, cinci Organi- Un promotor italian, ca Organi- zaţii de Trimitere, trei Organizaţiizaţie Coordonatoare, depune o ce- Gazdă şi 12 voluntari.rere de finanţare la termenul din 1aprilie 2008, la Agenţia Naţională • Proiect SEV cu 3 Activi-din Italia. tăţi Proiectul include o singură Ac- Un promotor francez, ca Or-tivitate: promotorul italian trimite ganizaţie Coordonatoare, depuneun voluntar la o asociaţie de tea- o cerere de finanţare la termenultru din Marea Britanie, pentru 7 din 1 iunie 2008, la Agenţia Naţio-luni de Serviciu. nală din Franţa. Proiectul a implicat o Organiza- Proiectul SEV a implicat trei Ac-ţie de Trimitere (care este şi Orga- tivităţi SEV:nizaţie Coordonatoare), o Organi- Activitatea 1: doi promotorizaţie Gazdă şi un voluntar. polonezi trimit doi voluntari la un orfelinat în Franţa. Voluntarii sunt • Proiect SEV cu o Activita- găzduiţi de o Organizaţie Gazdă te (SEV de grup) franceză, Serviciul desfăşurându- Un promotor german, ca Or- se timp de opt luni.ganizaţie Coordonatoare, depune Activitatea 2: patru promo-o cerere de finanţare la termenul tori francezi trimit 20 de voluntaridin 1 septembrie 2009, la Agenţia la 20 centre destinate tinerilorExecutivă. cu dizabilităţi din Albania, Belgia, Proiectul include o Activitate: Grecia şi România, timp de 6 luni.cinci promotori din Spania, Su- Activitatea 3 (Activitate deedia, Irlanda, Ungaria, Slovacia includere): un promotor franceztrimit 12 voluntari la trei asociaţii trimite un voluntar cu oportunităţigermane care cooperează cu co- reduse (de pildă, un tânăr con-mitetul organizator pentru Essen fruntat cu dificultăţi sociale, de-– Capitala Europeană a Culturii oarece a abandonat şcoala) la un2010, pentru o lună de Serviciu. centru social şi de recreere pentru http://europedirect.cdimm.org/ 10
 13. 13. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatuluitineri refugiaţi din Finlanda, timp Organizaţiile SEV de Suport şide 12 luni. Consiliere SEV ajută, la cerere, la În total, o Organizaţie Coor- identificarea voluntarilor şi a unordonatoare, şapte Organizaţii de Organizaţii Gazdă şi de Trimitere.Trimitere, 22 Organizaţii Gazdă şi Acestea pot ajuta şi în ceea ce pri-23 de voluntari au fost implicaţi în veşte îmbinarea de interese, pro-acest proiect. filuri şi aşteptări ale voluntarilor şi organizaiilor şi pot asista construi- Cum puteţi găsi parteneri rea de parteneriate.pentru proiecte derulate prin Mai multe informaţii:Serviciul European de Volun- http://www.tinact.ro/serviciul-tariat? european-de-voluntariat Un element vital pentru dezvol-tarea cu succes a unui proiect este Pentru constituirea de partene-cooperarea facilă şi eficientă între riate, puteţi căuta structuri acredi-Organizaţiile de Trimitere, Gazdă tate SEV în baza de date cu orga-şi Coordonatoare şi voluntar. nizaţii acreditate pentru Serviciul Promotorii trebuie să demostre- European de Voluntariat: www.ze abilitatea de a stabili şi conduce evsdatabase.eu.un parteneriat coeziv, implicândactiv toţi partenerii şi stabilind reţeaua eurodeskobiective comune de realizat. Reţeaua Eurodesk oferă servicii de informare în domeniul tineretu- Pentru a facilita identificarea lui şi ajut la diseminarea informa-de parteneri, descrieri de proiecte ţiilor privind Programul Tineret înşi profilurile tuturor promotorilor Acţiune: http://www.eurodesk.ro/acreditaţi apar într-o bază de datea Serviciului European de Volun- Portalul european pentrutariat. Tineret: http://europa.eu/youth/ Aceasta poate fi consultată la: volunteering_-_exchanges/index_http://ec.europa.eu/tineret/pro- ro_ro.htmlgram/sos/hei/hei_en.cfm Pentru a suplimenta serviciileSEV, Agenţiile Naţionale identi-fică, în societatea civilă şi în secto-rul public, Organizaţii SEV de Su-port şi Consiliere. http://europedirect.cdimm.org/11
 14. 14. CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ 2011 - Anul european al voluntariatului cArTA ServIcIULUI eUroPeAN de voLUNTArIAT Carta Serviciului European de Voluntariat (SEV) este parte a Ghidu-lui Programului Tineret în Acţiune şi evidenţiază rolurile organizaţiilorcare trimit, găzduiesc şi coordonează, precum şi principiile şi principalelestandarde de calitate ale SEV. Fiecare organizaţie SEV aderă la prevederile stabilite în prezenta Cartă. Parteneriatul Sev oferind sprijin administrativ şi de Un parteneriat solid între calitate tuturor partenerilor şi fa-organizaţiile SEV care trimit, găz- cilitând integrarea în reţele.duiesc, coordonează şi tânărulvoluntar constituie baza fiecărei Principii ale SEV:Activităţi SEV. Trebuie să existe o • Dimensiunea educaţionalăadecvare între profilul voluntarului non-formală şi învăţarea inter-şi sarcini. culturală, printr-o definire clară a Înainte de începerea activităţii, unui plan de învăţare pentru vo-se semnează un Acord de activita- luntar.te de către toi partenerii: • Dimensiunea Serviciului prin- • Organizaţia de Trimitere răs- tr-o definire clară a caracteruluipunde de pregătirea şi susţinerea non-profit şi a sarcinilor voluntari-voluntarului înainte, în timpul şi în lor. Activităţile de voluntariat SEVurma activităţilor SEV. nu trebuie să înlocuiască angaja- • Organizaţia Gazdă trebuie să rea.asigure voluntarului un trai decent • Beneficiul şi contactul cu co-şi sigur şi condiţii de muncă pe munitatea locală.tot parcursul perioadei de activi- • SEV este gratuit pentru vo-tate. Aceasta trebuie să ofere su- luntari.port personal, lingvistic şi legat de • Accesibilitate şi includere: însarcini, în mod adecvat, inclusiv procesul de selecţie al voluntarilor,identificarea unui mentor pentru organizaţiile vor menţine o accesi-voluntar. bilitate globală a SEV pentru tineri, • Organizaţia Coordonatoare fără prejudecăţi legate de grup et-(candidat) are rolul de a facilita nic, religie, orientare sexuală saupunerea în aplicare a proiectului opinie politică. http://europedirect.cdimm.org/ 12
 15. 15. Surse de informare utilizate pentru realizarea materialului: http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_ro_ro.html http://europa.eu/volunteering/ http://www.anpcdefp.ro/Acest document a fost realizat Responsabilitatea privind conţinutulcu sprijin financiar din partea acestui document este a Uniunii Europene. Fundaţiei CDIMM Maramureş şi nu reprezintă în niciun fel poziţia oficială a Uniunii Europene. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană
 16. 16. Centrul europe DireCt MaraMureş Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş Broşură editată de: Centrul Europe Direct Maramureş Data publicării: Mai 2011 Coordonator proiect: Margareta CĂPÎLNEAN Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 221.380, 222.409 E-mail: europedirect@cdimm.org Web: http://europedirect.cdimm.org/Maramureş

×