Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramures

438 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal cdimm nr.6_2011-ed maramures

  1. 1. Jurnal CDIMM Buletin informativ editat de Fundaţia CDIMM Maramureş Anul XVII, Nr. 6/ Iunie 2011 FoNdul de GArANtAre peNtru IMM-urI Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) reprezintă 99% din totalitatea întreprinderilor şi furnizează 75 de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Conform Observatorului IMM-urilor Europene (Observatory of European SMEs), accesul la credite reprezintă o problemă pentru IMM-urile din Europa. Sectorul public joacă un rol important în sprijinirea sectorului IMM-urilor, în special în furnizarea de finanţare adecvată. Fondul de garantare pentru IMM-uri este un instrument financiar gestionat de Fondul European de Investiţii în numele Comisiei Europene, instrument prin care se furnizează garanţii sau contragaranţii in- termediarilor financiari pentru împrumuturile acordate de instituţiile financiare IMM-urilor, cu scopul de a creşte oferta de finanţare prin împrumut a acestora din urmă. Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat re- Mai mult, valoarea adăugată pe care poate să o zultatele auditului său desfăşurat cu scopul de a eva- aducă UE prin acest instrument nu a fost clar de- lua dacă Fondul de garantare pentru IMM-uri a fost monstrată. sau nu eficace, fiind analizate în special aspectele privind conceperea şi planificarea, gestiunea opera- Pe baza constatărilor sale, Curtea a formulat o ţiunilor acestuia şi îndeplinirea obiectivelor sale. serie de recomandări, cum ar fi aceea ca, în viitor, Comisia să stabilească niveluri-ţintă cuantificabile CCE a constatat că obiectivele Fondului actual mai precise, pentru a facilita monitorizarea îndepli- de garantare pentru IMM-uri sunt mai precise decât nirii obiectivelor instrumentului financiar. cele din cadrul programelor precedente, din punctul de vedere al realizărilor scontate. Pe parcursul duratei de viaţă a instrumentului, ar Cadrul de gestiune a operaţiunilor curente este trebui să se măsoare progresele realizate în vederea considerat a fi corespunzător, însă nu s-au stabilit îndeplinirii acestor niveluri-ţintă, oferindu-se astfel nici standarde de notare, nici cerinţe minime pentru posibilitatea de a se lua măsuri corective acolo unde selecţia intermediarilor financiari. este necesar. În plus, ar trebui instituit un Cerinţele de raportare sunt sistem de notare pentru a facilita satisfăcătoare, deşi se limitează compararea candidaturilor. doar la monitorizarea realizărilor, Ar trebui prevăzute măsuri în loc să aibă în vedere şi rezul- adecvate pentru a se asigura o tatele şi impactul măsurii. Con- alocare mai eficace a fondurilor cluzia Curţii a fost că cel puţin o UE în favoarea acelor IMM-uri treime din împrumuturi au fost care dispun de proiecte viabile, acordate unor IMM-uri care ar fi dar care, dacă nu ar fi existat putut obţine finanţarea necesară acest instrument, nu ar fi fost în fără sprijinul sectorului public şi măsură să obţină finanţare. că doar 12% din împrumuturi au fost acordate unor IMM-uri în vederea unor investiţii Fondul Naţional de Garantare a Creditelor inovatoare. pentru IMM-uri: http://www.fngcimm.ro/FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞBd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România un impuls puternic dat economiilor de energie și eficienței energetice Cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumăm. A început numărătoarea inversă pentru atin- gerea obiectivului Europei de a creşte eficienţa energetică cu 20%, până în 2020. Dacă nu se schimbă nimic în anii următori, UE nu îşi va realiza obiectivul decât pe jumătate. Acest lucru ne pune în pericol competiti- vitatea, eforturile de a reduce emisiile de CO2 şi securitatea aprovizionării cu energie. Costul suportat de fiecare consumator este încă mare. Comisia Europeană propune un nou pachet de măsuri în vederea creşterii eficienţei energetice, măsuri care să acopere lacunele şi să repună UE pe drumul cel bun. Noua propunere de directivă introduce măsuri de urgentare a eforturilor statelor membre în vederea utilizării mai eficiente a energiei pe parcursul tuturor etapelor lanţului energetic - de la transformarea şi distribuţia energiei până la consumul final al acesteia. Pe scurt, Comisia propune măsuri simple, dar ambiţioase: - Obligaţia legală de a introduce scheme de economisire a energiei în toate statele membre: distribuitorii de energie sau societăţile de vânzare cu amănuntul a energiei vor fi obligaţi să economisească în fiecare an 1,5% din volumul vânzărilor de energie pe care le realizează, prin implementarea unor măsuri de eficienţă energeti- că, precum îmbunătăţirea eficienţei sistemului de încălzire, instalarea de ferestre tip termopan sau de acoperişuri izolante, la nivelul consumatorilor finali de energie. În locul acestei măsuri, statele membre au po- sibilitatea să propună alte mecanisme de econo- - Sectorul industrial: acordarea de stimu- misire a energiei, de exemplu prin finanţarea de lente IMM urilor care se supun unor audituri programe sau acorduri voluntare care să conducă energetice și popularizează cele mai bune la aceleaşi rezultate, însă fără a le impune vreo practici, în timp ce companiile mari vor trebui să obligaţie companiilor energetice. îşi auditeze consumul energetic pentru a facilita identificarea potenţialului de reducere a consumu- - Sectorul public trebuie să constituie un exem- lui energetic. plu: organismele publice vor promova comer- cializarea produselor și a serviciilor eficiente - Eficienţa producţiei de energie: monitoriza- din punct de vedere energetic, prin impunerea rea nivelurilor de eficienţă a noilor instalaţii obligaţiei legale de a achiziţiona clădiri, produse de generare a energiei, elaborarea unor pla- şi servicii eficiente din punct de vedere energetic. nuri naţionale de încălzire și răcire care să Vor trebui să continue să reducă treptat energia constituie baza planificării unor infrastructuri efici- consumată în propriile lor sedii, prin efectuarea în ente de încălzire şi răcire, inclusiv prin recuperarea fiecare an a lucrărilor de renovare necesare, care pierderilor de energie termică. să acopere cel puţin 3% din suprafaţa totală a re- - Transmiterea şi distribuţia energiei: îmbu- spectivelor clădiri. nătăţirea eficienţei prin garantarea faptului - Economii de energie importante la nivelul că autorităţile de reglementare în domeniul consumatorilor: accesul rapid şi gratuit la date în energiei ţin cont de criteriile de eficienţă timp real şi istorice privind consumul de energie, energetică atunci când iau decizii, în special printr-un sistem mai precis de contorizare indivi- atunci când aprobă tarife de reţea. duală, le va permite consumatorilor să îşi gestio- neze mai bine consumul energetic. Directiva privind eficienţa energetică: Facturarea ar trebui să aibă la bază consumul http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/ efectiv, reflectând în mod clar datele din contorizare. eed_en.htmProiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2011 Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România ŞtIrI europeNe • drepturile fundamentale - ce mai este de Sfera de acoperire a registrului se va extinde făcut? dincolo de grupurile de interese tradiţionale pentru UE trebuie să se ocupe de trei probleme legate a include firme de avocatură, ONG-uri, grupuri de de respectarea drepturilor fundamentale ale omu- reflecţie – cu alte cuvinte, orice organizaţie sau lui: marginalizarea rromilor, tratamentul injust persoană care desfăşoară activităţi independente aplicat solicitanţilor de azil şi ameninţările la adre- implicată în procesul de influenţare a elaborării şi sa protecţiei datelor. punerii în aplicare a politicilor UE. Acesta este un pas important în îndeplinirea obiectivului UE pri- Azil și migrație vind o democraţie mai participativă. Valurile de imigranţi ilegali care au sosit în une- le ţări ale UE în 2010, au depăşit capacitatea de De asemenea, cei înscrişi în acest registru vor reacţie a acestora, ceea ce a dus la încălcarea trebui să furnizeze mai multe informaţii decât până drepturilor fundamentale a solicitanţilor de azil. acum, cum ar fi, de exemplu, numărul de angajaţi Aplicarea unei abordări comune în domeniu ar veni implicat în activităţi de promovare, principalele în sprijinul ţărilor care se confruntă cel mai des cu propuneri legislative acoperite, precum şi valoarea fluxuri de imigranţi. finanţării primite din partea UE. populația rromă UE trebuie să accelereze măsurile de combate- Prin înregistrarea în Registrul de transparenţă re a discriminării cetăţenilor rromi. Aceştia întâm- comun, organizaţiile se angajează să respecte un pină, în continuare, obstacole în calea accesului la cod de conduită comun care prevede, de exem- locuri de muncă, locuinţe decente, asistenţă medi- plu, obligaţia acestora de a se identifica prin nume cală şi educaţie în condiţii de egalitate. şi prin specificarea entităţii pentru care lucrează, protecția datelor precum şi de a nu obţine informaţii pe căi necin- stite. De asemenea, sunt prevăzute un mecanism Mai multe state membre s-au opus directivei privind plângerile şi măsurile care urmează să fie europene privind păstrarea datelor, care le solici- aplicate în cazul celor care încalcă codul de con- tă furnizorilor de internet şi servicii telefonice să duită. colecteze anumite date privind comunicaţiile. În Site-ul internet al Registrului de transpa- prezent, acest document este în curs de revizuire. renţă comun: http://europa.eu/transparency-re- Printre exemplele de încălcare a drepturilor fun- gister/ damentale se mai numără accesul inegal al anu- mitor cetăţeni la sistemele juridice, discriminarea • Copiii și familiile vor beneficia de noile şi încălcarea, în unele ţări, a drepturilor copilului. norme ale ue privind plata alocațiilor de Informaţii suplimentare despre drepturile întreținere fundamentale: http://ec.europa.eu/justice/fun- În conformitate cu noile norme ale UE care se damental-rights/index_en.htm vor aplica începând cu luna iunie, copiii din UE vor beneficia de plata mai rapidă a alocaţiilor de între- • parlamentul european și Comisia euro- ţine în cazul în care familiile se despart. peană lansează un registru de transpa- rență comun Întrucât se estimează că în UE există 16 milioa- Într-un efort de a da un nou impuls transparen- ne de cupluri internaţionale şi 1 milion de divorţuri ţei procesului decizional al UE, Parlamentul Euro- anual, tot mai multe familii se confruntă cu proble- pean şi Comisia Europeană lansează Registrul de ma obţinerii alocaţiilor de întreţinere atunci când transparenţă comun, pus la dispoziţia publicului, unul dintre părinţi locuieşte în străinătate şi refuză care oferă mai multe informaţii decât până acum să acorde ajutor financiar. cu privire la cei care încearcă să influenţeze politi- Noile norme instituie un sistem la nivelul UE ca europeană. pentru a facilita recuperarea alocaţiilor de întreţi- Noul registru îl înlocuieşte pe cel instituit de nere, astfel încât părinţii absenţi să nu mai poată Comisie în 2008, care conţine deja peste 4.000 să se sustragă obligaţiilor ce le revin. de organizaţii. Acestea vor fi treptat transferate în Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/ro- Registrul de transparenţă comun în următoarele mania/news/220611_alocatii_intretinere_ro.htm 12 luni.Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. proGrAMul de FINANţAre proGreSS Condiții la locul de muncă• programul de finanțare proGreSS - re- măsurilor pentru muncitori şi manageri pentru a structurare industrială, bunăstare la locul face faţă schimbărilor în caz de restructurare; de muncă și participare financiară - programe de prevenire sau reducere a impac- Obiectivele programului tului negativ al restructurării asupra sănătăţii la 1. să îmbunătăţească expertiza în materie de locul de muncă;restructurare industrială; - organizarea de seminarii, conferinţe şi mese 2. o mai bună cunoaştere a situaţiei de bunăs- rotunde, inclusiv diseminarea informaţiilor prin in-tare şi sănătate la locul de muncă în condiţii de termediul publicaţiilor scrise şi pe Internet.schimbare; 3. să promoveze participarea financiară a sala- Obiectivul 3.riaţilor. - întâlniri, seminarii, conferinţe pentru a pro- mova participarea financiară a lucrătorilor, inclu- Solicitanţi eligibili siv aspectele de responsabilitate socială a firmelor Pot depune proiecte: administraţiile centrale, (CSR);agenţiile, autorităţile locale/ regionale, asociaţiile, - activităţi de instruire.federaţiile şi sindicatele, organizaţiile internaţiona-le, organizaţiile non-profit, universităţile, centrele Au prioritate proiectele care:de cercetare. - vizează sa susţină sau sa favorizeze crearea de parteneriate privind anticiparea, pregătirea sau ges- Activităţi eligibile tionarea responsabilă a restructurărilor, dar şi pune- Obiectivul 1. rea în practica a parteneriatelor deja existente; - întâlniri şi alte activităţi care vizează să susţină - promovează sau au ca parteneri activi organi-sau să favorizeze crearea de parteneriate privind zaţii europene ale partenerilor sociali;anticiparea, pregătirea sau gestionarea responsa- - sunt promovate în comun şi de către repre-bilă a restructurărilor, dar şi punerea în practică a zentanţii angajatorilor şi de salariaţi (la nivelul în-parteneriatelor deja existente; treprinderilor, sectorial sau naţional/ regional). - mese rotunde, schimburi de experienţă şi re-ţele de actori/ experţi pentru identificarea nevoilor Condiţii de finanţareşi bunelor practici la nivel sectorial; Se acordă un maximum de cofinanţare de 80% - studii şi alte iniţiative care să adune şi să ex- din valoarea totală a proiectului. Se acordă 2 pre-ploateze informaţiile şi bunele practici de la nivel finanţări, prima fiind de 30%, la semnarea con-naţional, care să pregătească şi să fie aplicate în tractului.restructurările la nivel european. Termene limită - conferinţe şi seminarii privind restructurarea Data limită de depunere a propunerilor de pro-şi iniţiative care să crească gradul de conştientiza- iecte este 6 septembrie 2011 (pentru activităţire cu privire la practicile inovative în domeniu. care încep în perioada 12-31 decembrie). Obiectivul 2. Mai multe informaţii: - crearea de reţele de experţi în psihosociologie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=63şi sănătatea muncii care să se axeze pe pregătirea 0&langId=en&callId=305&furtherCalls=yes Mai multe informaţii europene de interes găsiţi pe pagina noastră de Internet: http://europedirect.cdimm.org/ Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş Incubatorul de afaceri Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, Str. Melodiei 2, Baia Mare; 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org tel: 0262-277.727; fax: 0262-278.845; Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; e-mail: bic@bic.cdimm.org Maramureş organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de Spaţii pentru închiriere; consultanţă; la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. instruire; servicii comune: xerox, fax, internet, Program cu publicul: 9.00-16.00 pază, parcare păzită. Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Margareta CĂPÎLNEAN Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Radu BIG 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri Mirel MIHALI şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. ISSN - 1454 -7007

×