Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Newsletter ed maramures decembrie2010

667 views

Published on

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Newsletter ed maramures decembrie2010

  1. 1. Buletin de informare europeană Maramureş Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct MaramureşAnul II, Nr. 12Decembrie 2010 Fundatia CDIMM Maramures si Centrul Europe Direct Maramures va ureaza ”Sarbatori fericite!” Primul Raport privind cetățenia în Uniunea Europeană Tratatul de la Lisabona conferă cetățenilor un loc central în cadrul Centrul Europe Direct politicilor UE. Maramureş UE adoptă măsuri concrete pentru a face viața mai ușoară celor 12 milioane de cetățeni ai Uniunii care trăiesc în afara țărilor lor de origine. Comisia, care a adoptat Raportul privind cetățenia la 27 octombrie, a propus măsuri pentru a simplifica viața cetățenilor atunci când aceștia își exercită drepturile conferite de statutul de cetățean european de a se căsători, de a-și cumpăra o casă sau de a înmatricula un autovehicul în altă țară a UE. În primul Raport privind cetățenia Uniunii prezentat vreodată, sunt analizate problemele curente întâlnite de cetățeni atunci când aceștia își exercită drepturile conferite de UE și când aspecte ale vieții lor depășesc granițele naționale: de exemplu atunci când călătoresc, stu- Din cuprins: diază, muncesc, se căsătoresc, își cumpăra o casă sau un autovehicul în altă țară a UE. Raportul cuprinde 25 de măsuri pe care Comisia preconizează să le • Raport privind adopte în următorii trei ani pentru a simplifica viața cetățenilor europeni: - turiști/expatriați: Comisia va actualiza normele de protejare cetatenia europeana a turiștilor, de exemplu împotriva falimentului agentului de turism în timpul vacanței. Comisia va propune, de asemenea, modalități supli- • 2011 - Anul mentare de consolidare a drepturilor pasagerilor pentru toate mijloace- le de transport și de aplicare a drepturilor pasagerilor care călătoresc cu European al Voluntari- avionul (de exemplu, în cazul unor întârzieri prelungite sau al anulării zborului). Comisia va consolida mai mult dreptul la protecție consulară atului pentru cetățenii Uniunii ale căror state membre de origine nu sunt re- prezentate în țări terțe, prin întărirea cadrului legal și prin sensibilizarea sporită a cetățenilor și a personalului consular. • Site-ul Your - consumatori: Comisia îi va sprijini pe consumatori să obțină Europe - Europa Ta: despăgubiri atunci când au probleme cu un comerciant, prin facilita- rea soluționării rapide și necostisitoare, pe cale extrajudiciară, a litigi- Drepturile cetatenilor ilor transfrontaliere, prin promovarea unor mecanisme alternative de soluționare a litigiilor și de mediere. • 10 decembrie - - cupluri: Comisia va propune acte normative care să le permită cuplurilor internaționale să afle mai ușor ce instanțe sunt competente și Ziua Internationala a legislația cărei țări se aplică unui bun imobiliar sau unor conturi bancare Drepturilor Omului. deținute în comun. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
  2. 2. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş - lucrători: Comisia dezvoltă un nou sistem pentru schim- bul electronic de informații între administrațiile naționale pentru ca persoanele care lucrează în altă țară a UE să își poată transfera mai ușor și mai rapid drepturile de securitate socială. - proprietari de autovehicule: Comisia va propune acte legislative care să reducă birocrația și formalitățile de înmatricula- re a autovehiculelor cumpărate dintr-o altă țară a UE și va rezolva situațiile în care cetățenii trebuie să plătească de două ori taxa de înmatriculare. Raportul privind cetățenia este disponibil la sala de presă a Direcției Generale Justiție: http://ec.europa.eu/justice/policies/citizenship/policies_citizenship_intro_en.htm „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!” Comisia Europeană lansează Anul european al voluntariatului 2011 „Dacă dorim ca speranțele noastre de a construi o lume mai bună şi mai sigură să nu devinădoar o iluzie, avem nevoie, mai mult ca niciodată, de implicarea voluntarilor”. În acest spirit, 100 de milioane de europeni își dedică timpul și experiența pentru a-i ajuta pe cei care seaflă în dificultate, contribuind la dezvoltarea comunităților în care trăiesc. Astfel, un profesor de artă pensionat le vorbește vizitatorilor străini dintr-un muzeu despre capodope-rele europene, un student de liceu le citește copiilor bolnavi dintr-un spital, sau un fost fotbalist de echipănațională este antrenor la o echipă de cartier. Există mii de modalități prin care oamenii pot produce o schimbare. Pentru a evidenția aceste eforturi șipentru a încuraja cât mai mulți cetățeni să li se alăture, Comisia Europeană a inaugurat la începutul luniidecembrie, Anul european al voluntariatului 2011. Vicepreședintele Viviane Reding, comisar european pentru justiție,drepturi fundamentale și cetățenie, alături de Jean-Marc Delizée, se-cretar de stat federal pentru afaceri sociale al Belgiei și de MarianHarkin, deputat european, au prezentat sloganul anului: „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!” Un studiu Eurobarometru din aflați în dificultate, de acest lu-mai 2010 a relevat faptul că 3 cru beneficiază atât societatea în statelor membre și organizațiiledin 10 europeni susțin că sunt ansamblu, cât și voluntarii. de voluntari.implicați în mod activ ca volun- Prin intermediul voluntariatu- Accentul va fi pus pe: formareatari. lui, oamenii câștigă cunoștințe, voluntarilor, acreditarea și asigu- Există multe definiții și tradiții își exersează abilitățile și își ex- rarea calității, precum și asigura-diferite privind activitatea de vo- tind rețelele sociale, fapt ce poate rea unei corespondențe eficienteluntariat. conduce, adesea, la oportunități și eficace a abilităților posibililor Elementul comun al acestor noi sau mai bune de angajare, voluntari cu oportunitățile de vo-activități constă în faptul că in- precum și de dezvoltare socială și luntariat.diferent de locul unde se adună profesională.oamenii pentru a se ajuta unii pe Comisia va încuraja schimbul Website: http://europa.eu/alții și pentru a-i sprijini pe cei de bune practici între autoritățile volunteering/en 2Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Website-ul ”Your Europe” - ”Europa Ta” Noul website Your Europe - Drepturile pasagerilor; universități; Cursanți; Cercetă-are două secțiuni: una dedica- - Transportul animalelor de tori; Voluntariat.tă afacerilor și o secțiune pen- companie și plantelor.tru cetățeni. Sănătate: Tratamente de ur- Muncă. Această categorie este gență, tratamente planificate, rețe- În cadrul secțiunii pentru dedicată informațiilor pentru: te în străinătate și rambursări,cetățeni, puteți găsi informații - pensionari; asigurări sociale și de sănătate.utile despre drepturile pe care - persoane care caută locurile aveți în calitate de cetățeni ai de muncă; Familie:Uniunii Europene. - lucrători transfrontalieri; COPII: Responsabilitate parenta- De asemenea, puteți găsi răs- - beneficiari de asigurări sociale; lă, adopție, luarea copilului de cătrepunsuri la întrebări privind une- - Funcționari publici. un părinte, beneficii pentru familii.le situații cu care vă confruntați CUPLURI: Căsătorii, divorțuri,atunci când călătoriți sau lucrați Vehicule: recunoașterea per- parteneriate, pensii alimentare.oriunde în spațiul comunitar. miselor de conducere, asigurări, înregistrarea autovehiculelor în UE. Cumpărături: În spațiul co- Călătorii. În cadrul acestei munitar, cumpărături online,categorii sunt postate informații Rezidență: Lucrători, pensio- informații despre achiziționareautile despre: nari, studenți. unei mașini, chestiuni financiare: - Documente de călătorie; deschiderea unui cont, credite, Educație și tineret: Școli și asigurări. http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm 3Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
  4. 4. 10 Decembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Omului În fiecare an, pe 10 decembrie, se sărbătorește Ziua Internațională a Drepturilor Omului, pentru amarca semnarea Declarației universale a drepturilor omului, care a avut loc pe 10 decembrie 1948. La nivelul Uniunii Europene, • Libertatea de întrunire și de • Securitatea socială și asistența socialăprotecția drepturilor fundamentale asociere • Protecția sănătățiieste consolidată prin Carta drep- • Libertatea artelor și științelor • Accesul la serviciile de interesturilor fundamentale ale Uniunii • Dreptul la educație economic generalEuropene. Carta drepturilor a fost • Libertatea de alegere a ocupa- • Protecția mediuluisemnată în anul 2007 și a intrat ției și dreptul la muncă • Protecția consumatorilorîn vigoare odată cu Tratatul de la • Libertatea de a desfășura oLisabona, la 1 decembrie 2009. activitate comercială V. DREPTURILE CETĂŢENILOR Uniunea este întemeiată pe va- • Dreptul de proprietate • Dreptul de a alege și de a filorile indivizibile și universale ale • Dreptul de azil ales în Parlamentul Europeandemnității umane, libertății, ega- • Protecția în caz de strămuta- • Dreptul de a alege și de a filității și solidarității; aceasta se în- re, expulzare sau extrădare. ales în cadrul alegerilor localetemeiază pe principiile democrați- • Dreptul la bună administrareei și statului de drept. III. EGALITATEA • Dreptul de acces la documente • Egalitatea în fața legii • Ombudsmanul European Uniunea recunoaște drepturile, • Nediscriminarea • Dreptul de petiționarelibertățile și principiile enunțate: • Diversitatea culturală, religioasă • Libertatea de circulație și de ședere I. DEMNITATEA și lingvistică • Protecția diplomatică și consulară• Demnitatea umană • Egalitatea între femei și bărbați• Dreptul la viață • Drepturile copilului VI. JUSTIŢIA• Dreptul la integritate al per- • Drepturile persoanelor în vârstă • Dreptul la o cale de atac efici- soanei • Integrarea persoanelor cu han- entă și la un proces echitabil• Interzicerea torturii și a pe- dicap • Prezumția de nevinovăție și depselor sau tratamentelor in- dreptul la apărare umane sau degradante IV. SOLIDARITATEA • Principiile legalității și proporționa-• Interzicerea sclaviei și a mun- • Dreptul lucrătorilor la infor- lității infracțiunilor și pedepselor cii forțate. mare și la consultare în cadrul • Dreptul de a nu fi judecat sau întreprinderii condamnat de două ori pentru II. LIBERTĂŢILE • Dreptul de negociere și de ac- aceeași infracțiune• Dreptul la libertate și la siguranță țiune colectivă• Respectarea vieții private și • Dreptul de acces la serviciile Pe 7 decembrie 2010, Centrul de familie de plasament Europe Direct Maramureș a par-• Protecția datelor cu caracter • Protecția în cazul concedierii ticipat la o vizită de informare la personal nejustificate Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu”• Dreptul la căsătorie și dreptul • Condiții de muncă echitabile și Baia Mare. Cu acest prilej, tine- de a întemeia o familie corecte rii au discutat despre respectarea• Libertatea de gândire, de con- • Interzicerea muncii copiilor și pro- drepturilor omului și au vizionat știință și de religie tecția tinerilor la locul de muncă filmulețe explicative și educative.• Libertatea de exprimare și de • Viața de familie și viața profe- Foto: http://europedirect.cdimm. informare sională org/ Pentru informații pe teme europene, vă așteptăm la Centrul Europe Direct Maramureș Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecția Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiți la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/informatii-utile/publicatii Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI

×