Guia didactica educaplay sistema respiratori

430 views

Published on

És una guia didactica per saber com treballar les activitats que hem creat amb educaplay.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Guia didactica educaplay sistema respiratori

  1. 1. GUIA DIDACTICA És una guia que ens explica breument com treballar les activitats interactives que hem creat.
  2. 2. 1. Informació generals i de identificació del material Som na Zaira Sánchez Soler i na Malena Díez Massot i hem creat 4 activitats interactives en català amb la finalitat de reforçar els continguts del sistema respiratori inclosos dins un projecte global per a treballar l'asma a l'educació primària. Cal remarcar que nosaltres ens hem centrat al segon cicle de primària. Les activitats les hem creat a l'octubre del 2013 i ho hem fet mitjançant educaplay. Educaplay és una plana web on l'únic requeriment necessari és disposar d'una connexió a Internet per poder accedir-hi. Després la pàgina et demana crear un usuari i una contrasenya però també admet l'opció d'accedir-hi mitjançant un compte de gmail, facebook o windows mail. A mode general, la utilització d’aquesta pàgina és molt senzilla i intuïtiva i a l’hora de crear les activitats no hi ha gaire complicació ja que en tot moment et va guiant del que has de fer i del que vols fer. A part, hi ha un apartat on hi ha activitats ja fetes per a que es puguin adquirir idees i saber quina és l’activitat que millor pot anar en funció dels objectius que es tinguin. Cada activitat té una duració determinada, tot depèn del temps que cada alumne necessiti, però de mitjana no superen els 10 minuts cada una. 2. Descripció del material/recurs: Com ja hem esmentat abans hem creat 4 recursos (activitats) per adquirir coneixements sobre el sistema respiratori ja que és un tema que forma part d’un projecte global sobre l’asma. Les activitats, per tant, serveixen per conèixer i exercitar aquests coneixements mitjançant l’exercici pràctic, és a dir, mitjançant la realització de les activitats. Cal destacar que una de les activitats, concretament el videoquiz, també té un caràcter informatiu ja que a partir del vídeo es fan preguntes per saber si s’ha entès o no la informació. També cal destacar, que els alumnes ja hauran adquirit informació prèvia del sistema respiratori a classe, mitjançant l’explicació teòrica a classe amb el llibre de text del coneixement del medi. És a dir, són activitats que promouen un aprenentatge significatiu a partir del coneixements previs. Per tant, la funcionalitat d’aquestes activitats és motivar de manera lúdica als alumnes per a que tinguin interès en aprendre aquests conceptes i aproximar-los als continguts més teòrics d’aquesta temàtica. Alhora també s’avaluen els aprenentatges ja que hi ha activitats que depenent del nombre d’encerts i errors es dóna per correcte o no l’activitat. N’és el cas l’activitat del test. També fomenta la exploració dels alumnes ja que si no entenen algun concepte ho poden cercar per Internet, ho poden consultar al llibre de text o directament ho poden demanar al professor, per tant, són activitats que també promouen un aprenentatge constructivista, ja que ajuden a construir uns nous conceptes, és a dir, ajuden a entendre i a estructurar la realitat, en aquest cas la realitat del propi sistema respiratori. Finalment cal destacar que la figura del docent és fonamental ja que en tot moment revisarà el progrés dels alumnes, donant suport a tots els que ho necessitin i per tant, ajudant una vegada mes a construir el seu aprenentatge, és a dir, el mestre és un guia que ajuda i facilita però no dóna les solucions explícites.
  3. 3. 3. Orientacions didàctiques. ◦ Destinataris (característiques, coneixements, habilitats, motivacions…) Aquestes activitats van destinades a nins de segon cicle d’educació primària, encara que canviant la dificultat les podríem adaptar a qualsevol edat, ja que aquestes activitats son fàcils de manejar i no necessiten grans habilitats per utilitzar-les, l’únic que canvia és el temari i la dificultat. Són activitats que serveixen i que van dirigides a reforçar els coneixements prèviament adquirits a l’aula. Són especialment interessants ja que els nins aprenen mitjançant jocs interactius (ja siguin: sopa de lletres, encreuats, vídeo-quiz...) cosa que els motiva bastant a l’hora d’estudiar i de repassar qualsevol matèria. ◦ Competències, Objectius, Continguts.  Competències o Tractament de la informació i competència digital o Competència per aprendre a aprendre o Autonomia e iniciativa personal  Objectius o Identificar els òrgans del sistema respiratori, les seves funcions i el paper que desenvolupen dins els cos humà. Continguts o Identificació dels òrgans dels sistema respiratori o Identificació de les funcions dels òrgans del sistema respiratori  ◦ Utilització del material: ▪ Orientacions educatives Per treballar aquestes activitats prèviament els nins hauran estudiat i practicat amb diferents materials ja sigui be el llibre de text, informació per la web o buscant per enciclopèdies i llibres de la biblioteca. Aquests materials seran utilitzats durant tota la sessió (abans, durant i després). ▪ Agrupament Aquestes activitats són aptes per treballar amb qualsevol tipus d’agrupament, tot dependrà del tipus d’avaluació o el que volem treballar. Per exemple si el que volem és fer una avaluació final a l’alumnat se farà individual; en canvi si el que se vol es repassar el temari o fer qualque tipus de treball per practicar els conceptes se pot fer en petits grups o en grans grups. ▪ Organització de l’espai i del temps. La duració de cada activitat dependrà dels coneixements dels nins i de la seva audàcia. També s’ha de dir també dependrà del tipus de finalitat de cada activitat, perquè si se tracta d’una petita avaluació aquesta si que tendra un temps màxim per fer-la. Els nins estaran repartits a tots els ordenadors que tinguem dins l’aula per petits grups o individualment depenent del que triï la mestra.
  4. 4. ▪ Rol del docent (abans durant i després). El mestre abans de començar l’activitat l’explicarà a tot l’alumnat procurant que no quedi cap dubte per resoldre. Una vegada que tots han entès el que han de fer el mestre queda a un segon pla, és a dir, el mestre estarà dins l’aula donant voltes per vigilar que tots facin feina i a més estirà de recolzament per aquells nins que ho necessitin en tot moment. Finalment quan els nins acaben les activitats se seuran tots en cercle i faran un petit debat de com els hi ha anat, les dificultats que han tingut, el que han aprés, fent així un petit resum de la feina que han fet. ▪ Altres usos del recurs. Aquests recursos també els podran utilitzar cada un individualment a casa seva per estudiar per l’examen final, per fer qualque treball en grup o simplement per divertir-se mentre estudien. ◦ Avaluació: Cada activitat té sa seva avaluació. També dependrà de la seva finalitat, del mestre, de l’activitat... ◦ Formes d’avaluació de l’ús del material El mestre tindrà en compte l’ús del recurs mitjançant l’observació dins l’aula i mitjançant la plana web que indicarà qui s’ha connectat i qui no, ja que se poden crear grups privats a on apareixen els rànkings dels alumnes. 4. Referències i recursos ◦ Referències www.educaplay.com ◦ Recomanació d’altres recursos per treballar el tema  Endevinalles: són activitats en les quals has d'esbrinar una paraula a partir d'una sèrie de pistes que es van facilitant.  Mapa interactiu: consisteix a definir sobre una imatge que pugem (fotografia, mapa, esquema, etc.) una sèrie de punts que haurem d'identificar amb el seu nom.  Completar textos: consisteix a afegir les paraules que falten a un paràgraf o frase, que prèviament haurem eliminat.  Diàlegs: consisteix a escoltar i llegir un diàleg entre dos o més personatges.  Dictats: consisteix en escriure exactament el que ens dicta el text.  Ordenar lletres: consisteix a ordenar les lletres que se'ns presenten desordenades, per formar una paraula o frase.  Ordenar paraules: consisteix a ordenar les paraules que se'ns presenten desordenades, per formar una frase o paràgraf.  Relacionar elements: consisteix a organitzar una sèrie de paraules per classificar-les correctament.
  5. 5. Conclusions o L’activitat del video-quiz està incompleta però la finalitzarem quan treballen l’àudio.

×