Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
REFORÇ A L’APRENENTATGE
OBJECTIUS:
-Oferir un suport educatiu per tal de mantenir un nivell escolar adequat per al seu
des...
REFORC A L’APRENENTATGE
CONTINGUTS:









Els continguts seran els que específicament es treballin a l’escola.
No ...
REFORÇ A L’APRENENTATGE


METODOLOGIA



Els grups són reduïts.



Es fan les explicacions que siguin necessàries.



...
REFORÇ A L’APRENENTATGE
A QUI VA ADREÇAT EL REFORÇ?
El reforç va adreçat a tot l’alumnat en general tenint en
compte la se...
REFORÇ A L’APRENENTATGE

Flexibilitat per adequar l’educació als diferents interessos, expectatives i necessitats de l’alu...
REFORÇ A L’APRENENTATGE
-Perquè el grup dels dimarts i dijous es diu animació a la
lectura?
L’aprenentatge de la lecto-esc...
REFORÇ A L’APRENENTATGE
EXEMPLES D’ACTIVITATS
Reforçar tècniques d’estudi:
El resum i l’esquema.
Portant a terme procesos ...
REFORÇ A L’APRENENTATGE
 http://blocs.xtec.cat/recursosee/category/comprensio/
 Els

nens ja arriben a l’escola amb uns ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reforç a l’aprenentatge

345 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reforç a l’aprenentatge

  1. 1. REFORÇ A L’APRENENTATGE OBJECTIUS: -Oferir un suport educatiu per tal de mantenir un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament. -Solucionar els dubtes que tinguin envers la matèria, és a dir, ajudar a l’alumne a entendre allò que no ha entès a l’escola. -Motivar a l’alumne envers les matèries (especialment les que li són menys engrescadores). -Proporcionar tècniques d’estudi adients, és a dir, orientar i donar les pautes necessàries per a que l’alumne sigui progressivament autònom a l’hora d’estudiar. -Reforçar hàbits de treball. -Control de l’agenda i seguiment de tasques.
  2. 2. REFORC A L’APRENENTATGE CONTINGUTS:      Els continguts seran els que específicament es treballin a l’escola. No cal traspassar responsabilitats, els contigunts així com part de la metodologia ve donada per l’escola, la nostra tasca es reforçar aquests coneixements i ajudar-los a buscar estratègies per ensortir-se, fent-los reflexionar en el seu propi procés d’aprenentatge. Per aquest motiu es a vegades convenient partir de les feines per acabar ja que el fet de poder fer-los a l’aula de reforç els hi descarrega d’angoixes tant a ells com els pares. Diem feines per acabar ja que els alumnes porten a casa generalment allò que no els hi ha donat temps a acabar a l’aula ja sigui per manca d’atenció deguda moltes vegades a no comprendre-la com de temps. Aprofundiment de les diferents matèries a través d’activitats que ja han de fer i no afegir-ne més. Malgrat això s’ha de tenir en compte que s’han de prioritzar aquells que responen a les àrees curriculars i per tant reforcen les competencies bàsiques.
  3. 3. REFORÇ A L’APRENENTATGE  METODOLOGIA  Els grups són reduïts.  Es fan les explicacions que siguin necessàries.  Es plantegen problemes o qüestions per tal que l’alumne pugui demostrar que ha entès allò que se li ha explicat.  Es demana que l’alumne practiqui amb més problemes o qüestions, per tal de consolidar l’aprenentatge.  No existeix un mètode únic sino que a mesura que es va creant un lligam entre l’alumne i el mestre s’anirà guiant el procés d’ensenyament-aprenentatge atenent a les diferents necessitats.  Ajudar-los a organitzar l’estudi.
  4. 4. REFORÇ A L’APRENENTATGE A QUI VA ADREÇAT EL REFORÇ? El reforç va adreçat a tot l’alumnat en general tenint en compte la següent premisa: S’ha de creure en la riquesa de la diversitat i en la necessitat d’arribar a entendre i atendre les necessitats de tots i cadascun dels nostre alumnes. Tenint en compte que en un aula ordinaria el nombre d’alumnes oscil.la entre 20 i 25, arribar a portar a terme aquesta premisa és molt complicat, per tant l’aula de reforç és un lloc idoni per poder arribar a tots atenent les seves necessitats.
  5. 5. REFORÇ A L’APRENENTATGE Flexibilitat per adequar l’educació als diferents interessos, expectatives i necessitats de l’alumnat. ESPAI És molt important que pugin trobar en l’estona de reforç un espai on tinguin l’oportunitat de preguntar, mantenir una relació més estreta amb el mestre i expressar les seves angoixes.
  6. 6. REFORÇ A L’APRENENTATGE -Perquè el grup dels dimarts i dijous es diu animació a la lectura? L’aprenentatge de la lecto-escriptura en aquestes edats adquireix molta força i per tant considerem que reforçar tant la lectura com la escriptura és un pilar molt important. Tanmateix afavorir el gust a la lectura, la velocitat lectora i la comprensió de textos escrits fa que aquesta tasca ocupi gran part de la hora de reforç. Això no vol dir que en un moment determinat i sempre valorant les necessitats de cada infant no es puguin treballar altres matèries igual d’importants com seria el cas de les matemàtiques.
  7. 7. REFORÇ A L’APRENENTATGE EXEMPLES D’ACTIVITATS Reforçar tècniques d’estudi: El resum i l’esquema. Portant a terme procesos de mediació social i educativa. L’ habilitat d’ analitzar les idees importants d’ un text es pot afavorir a mitjançant procediments com el subrallat, el problema és que no només ens podem quedar amb això sino que es necessari analitzar el proces intern, cognitiu, no simplificat al fet de col·locar líneas a sota de les paraules i comprovar posteriorment si el que s’ha subrallat té sentit, sino que s’ha de tenir present el proces que ha seguit l’alumne en el moment de trobar la rellevancia de la informació, per fer això es poden aprofitar aquells casos de nens que es mostren competents en aquesta tasca. Igual passa amb l’esquema, és important que s’ensenyi qué és, com es fa i quan i perquè es fa. Per aquest motiu es aconsellable elaborar un entre tots i no donar exemples fets ja que el que faran serà reproduir la estructura sense trobar-li el sentit. 
  8. 8. REFORÇ A L’APRENENTATGE  http://blocs.xtec.cat/recursosee/category/comprensio/  Els nens ja arriben a l’escola amb uns coneixements del codi i el que s’ha de fer és connectar amb aquests coneixements i promoure activitats que estiguin una mica per sobre de les seves possibilitats i els hi permeti construir el significat i el sentit d’alguns textos, és a dir, entendre, inclus abans de saber llegir.  La lectura doncs és una activitat complexa que s’apren en situacions contextualitzades i significatives i que tenen poc a veure amb la pràctica i la repetició d’exercicis sense significat.

×