Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat didàctica: El cos humà

11,259 views

Published on

Unitat didàctica: El cos humà.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Unitat didàctica: El cos humà

  1. 1. UNITAT DIDÀCTICA: El cos humà Alfabetització digital Bloc A Curs 2014-2015 Nora Rodríguez Caballero Patricia Toro Sibina Grup 6A 04/12/2014
  2. 2. 1. ANÀLISIS I REFLEXIÓDE COM INTEGRAR LES TIC EN EL PROCÉS DIDÀCTIC El fet d’introduir les TIC dins l’aula serà quelcom molt significatiu per l’aprenentatge dels infants enfront aquesta unitat didàctica, ja que aprendran amb activitats més dinàmiques, interactives i estimulants que, a més d’aprendre el cos humà, els faran desenvolupar capacitats tecnològiques. Tot i que els continguts en sí no són molt difícils de treballar, amb la introducció de les TIC trobarem noves formes de presentar-ho i explicar-ho. A més, coneixeran les parts del cos a través de recursos més dinàmics i d’una manera més activa. Per dur a terme les activitats que presentarem a continuació, les TIC no han tingut un paper de “reforç” de l’activitat, sinó que són l’activitat en sí. Com hem dit, d’aquesta manera treballaren altres àmbits com són les noves tecnologies, la participació, el respecte, etc. Introduirem les TIC com a mitjà per treballar una altra activitat aporta un doble coneixement al infant, per una banda se’l alfabetitza digitalment i per l’altre aprenen les diferents parts del cos humà. 2. PRESENTACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA La unitat didàctica que presentarem a continuació es titula “El cos humà”. Per contextualitzar l’activitat hem decidit crear un centre educatiu d’Educació Infantil imaginari basat en els centres que coneixem. Aquest centre educatiu està ubicat al barri de Gràcia, a Barcelona. Degut a la familiartzació i l’ interès d’aquest, proposem ubicar-lo en el segon cicle d’Educació Infantil, concretament en el primer trimestre d’una classe de P-3 formada per 18 infants. El curs de P-3 està format per dues línies educatives, així que les dues classes treballaran la unitat didàctica presentada. La durada de la unitat didàctica serà de tot un trimestre, però nosaltres només ens centrarem en dues sessions de classe en el seu conjunt. Per la qual cosa, presentem una activitat inicial i dues activitats concretes per dur a terme; una a cada sessió. Pensem que un cop els infants hagin assimilat els conceptes, podran relacionar-los amb altres continguts de la mateixa unitat o d’altres activitats anteriors o posteriors. Per exemple, conceptes espacials (davant/darrera, sobre/sota, etc.), conceptes temporals (abans, ara, després), conceptes numèrics, etc. D’aquesta manera, ells mateixos seran conscients de les seves pròpies possibilitats i limitacions corporals.
  3. 3. Objectius  Adquirir un vocabulari adequat a l’edat dins la temàtica de la unitat.  Reconèixer i identificar determinades parts del cos i les seves funcions bàsiques.  Utilitzar el llenguatge oral i audiovisual com a instrument lúdic.  Iniciar l’aprenentatge del llenguatge escrit relacionant-lo amb la temàtica de la unitat.  Iniciar-se en l’alfabetització digital i reconèixer-lo com a quelcom diari i habitual.  Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i expressives del cos humà.  Adquirir una actitud de respecte en base a les característiques i qualitats de les altres persones; acceptant i valorant la varietat (sexe, ètnia, creença, etc.).  Adquirir hàbits relacionats amb la higiene, la salut, l’ordre i el respecte. 3. ACTIVITATS a. Activitat inicial Presentació Primerament, es farà una pluja d’idees fent la següent pregunta als infants: Què sabeu del vostre cos? Quines parts coneixeu? Per a què serveixen? Un cop hagin participat tots els nens, la mestre explicarà el conte de El cos humà. Els nens tornaran a expressar les seves idees i opinions i, seguidament, escoltaran i ballaran –coneixent i descobrint les parts del cos- la cançó de En Joan petit quan balla. Objectius  Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació; tot adonant-se de les seves possibilitats.  Reconèixer les parts del cos i les seves funcions a través de la cançó i el conte.  Expressar els seus coneixements previs (bagatge) de forma ordenada i respectuosa.  Importància de la comunicació per establir relacions socials.  Participar en l’activitat de forma activa. Continguts  Identificació de les parts del cos.
  4. 4.  Identificació dels trets físics propis, establint semblances i diferències amb la resta de nens i nenes de l’aula.  Identificació de la imatge corporal global.  Memorització de cançons i contes.  Desenvolupament i posterior equilibri de la marxa i altres desplaçaments i moviments corporals.  Ús, gaudiment i control global i segmentari del cos com a eina de treball i medi de percepció, de desplaçaments i de comunicació amb el món. Materials i recursos Conte: El cos humà. Un llibre interactiu. Cançó:https://www.youtube.com/watch?v=c_qH2SI_-Ts Pissarra digital, projector i ordinador. Organització Espai: A l’aula. Temporalització: 25 minuts aprox. Avaluació Inicial Indicadors SI NO Ha mostrat interès per les activitats? Ha col·laborat alhora de realitzar la tasca? Ha reconegut amb facilitat la cançó? Ha reconegut les parts del cos a partir de l’activitat? b. Activitat 1 Presentació Aquesta primera activitat consistirà en fer una presentació del cos i que, a partir del que se’ls ha explicat a l’activitat inicial i dels continguts previs de cada nen, identifiquin les diferents parts del cos humà. Presentarem una imatge d’un nen i d’una nena (per tal de que puguin participar tots) i individualment hauran de dirigir-se a la pissarra digital, encerclar la part del cos demanada i col·locar-hi el nom corresponent a cada part del cos. També hauran de relacionar-la amb la funció que compleix (presentat al conte de l’activitat inicial) oralment.
  5. 5. Objectius  Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació; tot adonant-se de les seves possibilitats.  Reconèixer i ser conscients de les diferents parts del cos amb el suport visual de la pissarra digital.  Reconèixer les parts del cos dins de dues imatges i relacionar-ho amb el llenguatge escrit.  Relacionar les parts del cos amb la seva funció.  Participar en l’activitat de forma activa. Continguts  Identificació de les parts del cos.  Exploració i identificació de les característiques globals del propi cos i de parts concretes, a partir de semblances i diferències entre sexes oposats.  Identificació de la imatge corporal global.  Acceptació i valoració ajustada del seu propi cos  Treballar la Técnica óculo-manual i la motricitat fina. Materials i recursos Pissarra digital, projector i ordinador. Imatge d’un nen i d’una nena sense roba. Organització Espai: A l’aula. Temporalització: 40 minuts aprox. Avaluació Indicadors SI NO Ha tingut dificultat alhora de col·locar el nom corresponent a cada part del cos? Ha realitzat l’activitat amb èxit? Ha identificat les diferents parts del seu cos sense ajuda?
  6. 6. c. Activitat 2 La segona activitat, que es durà a terme durant la segona sessió de la unitat didàctica, consistirà en fer una fotografia de cos sencer de cada nen i portar-la impresa pel dia de l’activitat. Un cop que cada nen tingui la seva imatge, haurà de dibuixar-se a un full, tal com ells es veuen i es senten. Quan els dibuixos estiguin acabats, la professora els escanejarà i els companys hauran de relacionar a la pissarra digital quin dibuix correspon a cada fotografia dels companys de l’aula. Objectius  Conèixer i identificar les diferents parts més importants del seu cos.  Treballar la Técnica oculo-manual i la creativitat.  Treballar la motricitat fina i gruixuda.  Saber dibuixar el seu cos. Materials i recursos  Càmera digital  Full en blanc i colors  Ordinador, escàner i impressora.  Pissarra digital i projector. Organització Espai: A l’aula. Temporalització: 50 minuts aprox. Avaluació Indicadors SI NO Reconeix i representa les diferents parts del cos en ell mateix i en els altres? Ha tingut dificultat per relacionar el dibuix amb la fotografia? Ha participat de manera adequada en l’activitat?

×