Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quina roba em poso durant la primavera-estiu?

440 views

Published on

Projecte realitzat a P4

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quina roba em poso durant la primavera-estiu?

 1. 1. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ A P4 QUINA ROBA EM POSODURANT LA PRIMAVERA-ESTIU?Aula 1I NTICEDUPràctica 2.Activitat 3: Projecte finalBriseida Garcia
 2. 2. INTRODUCCIÓ Detecció d’un problema quotidià: Durant el canvi de vestuari en el racó de la botiga, a l’igual que en tots els habitatges, degut a l’entrada de la primavera/estiu, es va detectar que els nens/es més petits no sabien escollir la roba adequada per la temperatura que fa i l’època de l’any en la que estem. Proposta d’intervenció: La tecnologia ajudarà a entendre i situar en la primavera/estiu, quines són les característiques d’aquesta i com toca vestir-se en aquesta estació de l’any.
 3. 3. FONAMENTACIÓ El constructivisme (Jonassen): aprendre informació en el context d’una activitat significativa fa que aquest s’assimili millor i sigui més resistent enfront l’oblit. S’ensenya en un context d’interactivitat negociant significats entre educador i alumnes (Coll,1991;Edwards i Mercer,1988). Es parla d’aprenentatge significatiu mediat per les TIC. El fet que el problema es relacioni directament amb la quotidianitat dels aprenents i seguint un procés contextualitzat, resulta molt més significatiu per a ells i esdevé una forma d’aprenentatge. Per solucionar el problema s’ha de construir una representació mental daquest, espai del problema, fet que requereix certa manipulació activa de dit espai. Així doncs, es destaca un paper actiu dels aprenents, treballant de manera col·laborativa i cooperativa. Seguint a Ausbel, el contingut d’aprenentatge és significatiu, per tot el què representa pels nens/es, la motivació amb que el reben i els aprenentatges a assolir. Aquest aprenentatge es dona de manera constructiva, ells mateixos aniran assolin i ampliant els seus coneixements amb el recolzament de les TIC i les activitats a través del joc permeten que construeixin el seu propi aprenentatge.
 4. 4. SIGNIFICATIVITAT PELSALUMNES El problema sorgeix de la quotidianitat del joc a laula dels nens/es, Demanda d’ajuda per no poder assumir la responsabilitat de la pressa de decisions envers la roba que poden escollir. La mestra els fa de guia per aconseguir una actitud crítica i coherent sobre lelecció de la roba segons el cas. Amb les TIC treballem lestació de l’any i a partir del joc hi haurà un aprenentatge conceptual i selectiu de la roba adient.
 5. 5. CONTEXT DE L’ACTIVITAT Educació formal, dins l’àmbit de la vida quotidiana de laula. Activitat planificada en una franja horària. Es realitzen: ◦ Activitats lúdiques i dintegració grupal en la zona de racons per treballar la roba i els complements típics de la primavera/estiu. ◦ A l’aula es comentaran les diferents activitats en grup ◦ Es treballaran continguts de paisatges d’aquesta època. ◦ Amb l’ordinador sutilitzarà:  Programa interactiu edu365: a través del joc, escullen les peces de roba que posaran als ninots que hi surten, i amb Jclics relacionats amb les estacions de lany.  Es treballarà amb la web meteocat.com, per veure la previsió del temps.
 6. 6. CARACTERÍSTIQUES COGNITIVES,EMOCIONALS, ACTITUDINALS IFÍSIQUES DELS ALUMNES  Destinat a 7 infants de P4 d’un CEIP.  Nens/es amb ganes d’aprendre i més a través del joc i l’ordenador.  Presenten un retràs en l’aprenentatge dels hàbits d’autonomia.  Es fomentarà el joc a través de recursos materials i tecnològics de forma grupal i individual.
 7. 7. COMPETÈNCIES A DESENVOLUPARCompetències transversals Competència comunicativa, lingüística i audiovisual: Aprendre a expressar i entendre missatges, i a utilitzar els diferents tipus de llenguatge per poder comunicar-se segons el context. Aprendre a expressar el que pensen respectant l’opinió dels altres.Competències metodològiques Tractament de la informació i competència digital: Disposar dhabilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i transformar-la en coneixement. Iniciar-se en el domini dhabilitats tecnològiques bàsiques acompanyat duna reflexió. Aprendre a aprendre: Consciència de les pròpies capacitats i limitacions, així com el treball vers l’autoexigència, cercant eines i estratègies per la resolució de problemes, aprenent a demanar ajuda. Autonomia i iniciativa personal: Adquirir hàbits d’autonomia personal referits a les accions quotidianes del vestuari. Desenvolupar habilitats personals com l’autoestima, la pressa de decisions, la responsabilitat i l’autonomia.Competències específiques centrades en conviure i habitar el món Coneixement i interacció amb el món físic: Aprendre a conviure, respectant i explorant l’entorn immediat, físic, natural i social. Competència social i ciutadana: Desenvolupament d’habilitats socials per relacionar-se, cooperar i treballar en equip. Adaptar-se als altres amb el treball individual i grupal.
 8. 8. OBJETIUS I CONTINGUTSObjectius específics Continugts Treballar cooperativament i de  Adquisició de l’autonomia personal en lhàbit manera activa. de vestir-se. Reflexionar sobre el propi procés  Ús de l’ordenador i les webs edu365, jclic i d’aprenentatge. meteocat. Utilitzar adequadament les TIC i tot  Exploració i observació dels canvis climàtics i el material utilitzat. els elements atmosfèrics en el paisatge Adquirir hàbits relacionats amb proper durant la primavera-estiu. l’higiene i el vestir.  Conèixer el vocabulari més utilitzat referent Plantejar solucions amb decisió a la primavera-estiu. davant un problema de la vida diària,  Ús i control del cos com a eina, mitjà de en relació al vestuari. percepció, desplaçament i comunicació amb Desenvolupar la motricitat fina. el món. Utilitzar de forma adequada el  Ús del diàleg i la conversa per l’aprenentatge vocabulari del tema la primavera- i la solució dubtes. estiu.  Esforç per a pensar, reflexionar o imaginar Reconèixer la roba, paisatge i temps durant el joc i les activitats. atmosfèric típics de la primavera-  Reflexió sobre la pròpia experiència. estiu.  Manifestació duna actitud col·laborativa i de respecte vers els altres.  Desenvolupament de la psicomotricitat fina.
 9. 9. SEQÜÉNCIA D’ACTIVITATS 1ª sessió: s’exposen les activitats i sexplica tot el contingut per les properes sessions a tot el grup. Sessió introductòria d’avaluació inicial amb 2 proves per observar les seves capacitats i els coneixements que tenen adquirits. Com em puc vestir avui? Què utilitzo si plou? Etc. Se’ls explica una breu historia de canvis atmosfèrics. Els resultats de lavaluació són recollits en una graella de manera individual per facilitar el seguiment. Activitats i sessions de seguiment: Es treballa amb mitg grup, una meitat fa activitats amb la web edu365 i el jclic. Laltre meitat juga en el racó de la botiga, de manera pràctica i vivencial. Han d’anar mostrant més autonomia a l’hora de prendre decisions respecte la vestimenta tenint en compte les situacions atmosfèriques que sels proposen. Durant aquestes sessions es realitza una avaluació continuada dels progressos que manifesta cada alumne. 10ªsessió: Recull final de tots els conceptes treballats a través de la conversa i lelaboració dun mural de manera conjunta. Es realitza lavaluació del nivell dassoliment dels objectius proposats de cada nen/a a mitjançant la valoració del seu progrés individual.
 10. 10. CRITÈRIS D’AVALUACIÓSha seguit un procés d’avaluació sumativa, amb diferents etapes d’avaluació: Avaluació inicial: Primera observació dels coneixements inicials de cada aprenent, enregistrant-los en una graella de manera individual, per poder contrastar els avanços i avaluar els resultats. Avaluació continuada: Basada en l’aprenentatge pràctic, el registre diari (treball de camp), l’observació de les activitats i l’avaluació dels resultats d’una manera contínua, per poder introduir canvis que reforcessin aquells aspectes més necessaris. Es realitza una avaluació reguladora i adaptada a les particularitats de cada alumne, fet que comporta algun canvi en l’estructuració de les dues últimes activitats. Avaluació final: Avaluació dels resultats, a través del recull de les observacions i valoracions realitzades durant el procés, per tal de poder plasmar-ho en un sol document i extreure’n les conclusions. Així com valorar si es pot introduir alguna millora per facilitar laprenentatge dels objectius plantejats.

×