Les Marietes

12,150 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,150
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,438
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les Marietes

 1. 1. LES MARIETES Estudi del seu cicle vital
 2. 2. INTRODUCCIÓ Les marietes són animals molt coneguts pels nens, però la majoria no saben quin és el seu origen, i tampoc conèixen quina és la seva funció. Creiem que és interessant treballar aquest tema perquè els nens s'adonin de la importància que té cada animal, objecte, persona... dins el cicle vital de la natura; i aprenguin a respectar-la i respectar a cada un dels seus membres. Trobem molt interessant fer-ho de forma experimental i a partir de l'observació.
 3. 3. METODOLOGIA I El currículum d’ensenyament de les ciències a l’Etapa d’Educació Infantil i Primària parteix del fet que els nens i les nenes interpreten el que observen en funció de la seva visió del món, dels coneixements que posseeixen, de les experimentacions que realitzen, dels subsegüents debats amb els companys i les companyes i de la generalització d’explicacions vàlides per a altres fenòmens. Per aquest motiu, aquest treball busca que a través de l’observació i experimentació d’elements que tenen al seu entorn, del debat i de la reflexió, l’alumnat sigui capaç de realitzar un aprenentatge significatiu. Així doncs, partim d’una visió constructivista a l’hora de realitzar aquest projecte educatiu.
 4. 4. METODOLOGIA II També es parteix d’assumir una escola comprensiva i això implica assumir la diversitat com un aspecte positiu i enriquidor per a tots. Actualment la multiculturalitat és un aspecte quotidià a les aules i això s’ha de treballar des de les primeres etapes. En aquesta proposta didàctica percebem l’educació com un principi flexible, és a dir, que varia segons les característiques de l’alumnat, els diferents ritmes d’aprenentatges, la situació i el context, els recursos disponibles. Això afavorirà la consecució de les finalitats de l’etapa i que cada alumne avanci tant com sigui possible a partir del què sap i no a partir del que no ha après.
 5. 5. METODOLOGIA III Es fomentarà també l’aprenentatge cooperatiu, ja que es treballarà en grups. D’aquesta manera es potenciarà el grau d’autonomia dels alumnes. A través del treball en grup els nens aportaran els seus comentaris i diferents punts de vista, el que propiciarà el debat i l’ argumentació dels conceptes treballats. Un altre aspecte que es fomenta en aquesta proposta didàctica és la interdisciplinarietat d’àrees, ja que es treballarà l’àrea de ciències de la naturalesa però recolzant-se en l’àrea d’Educació Artística i l’àrea de Noves Tecnologies (TIC). Creiem molt important que els alumnes utilitzin un ampli ventall de procediments i coneixements per tal de recollir i d’analitzar la informació presentada al llarg de la vida.
 6. 6. OBJECTIUS Els objectius que és volen assolir un cop finalitzada aquesta activitat que és troba dins l'UD de la matèria de l'àrea de Coneixement del medi, són: Descobrir el cicle vital de la marieta. Treballar col·laborativament. Seleccionar i avaluar els principals recursos tecnològics digitals que es troben a disposició dels docents per aplicar-los efectivament a l'àrea de Coneixement del Medi de Cicle Mitjà d'Educació Primària. Aprofitar els avantatges de les Noves Tecnologies. Conèixer experiències educatives d'usos d'aquests recursos. Elaborar i compartir propostes didàctiques efectives. Reflexionar sobre la posta en pràctica d'algun d'aquests recursos a l'aula. Desenvolupar de forma eficaç i sistemàtica activitats que fomentin la creativitat de l'alumne. Utilitzar tècniques que facin a l'alumne participi del seu procés d'aprenentatge. Fomentar respecte i cura vers el medi i els éssers vius que ens envolten.
 7. 7. CONTINGUTS Què és un terrari i quins recursos necessitem per construir-ne un. Les característiques pròpies d'aquest grup d'insectes: les marietes. Definició dels diferents passos del cicle vital de les marietes. L'alimentació de les marietes, i la seva funció a la natura. Els trets característics que experimenten les larves de marieta durant el seu creixement.
 8. 8. DESENVOLUPAMENT A grans trets: 1. Presentació del projecte als alumnes per part del/la mestre/a. 2. Definir les diferents tasques a realitzar. 3. Fer grups encarregats de les diferents tasques. 4. Progressivament a l'elaboració de les diferents parts del projecte es va duent a terme un seguiment fotogràfic amb l'objectiu d'elaborar una llibreta digital (calameo) on es pugui observar i llegir tot el procés del cicle vital de les marietes.
 9. 9. DESENVOLUPAMENT Més específicament: 1. Construcció d'un terrari. (CS) 2. Escoltar l'explicació de com es construeix. (EI) 3. Observar i prendre nota del comportament de les marietes al terrari. (EI, CS) 4. Observar el terrari amb les marietes. (EI) 5. Gravació en vídeo amb el microscopi digital. (CS) 6. Visionar el vídeo enregistrat. (EI) 7. Fotografiar les marietes i l'entorn natural on viuen. (CS) 8. Visionar les fotografies i comentar-les. (EI) 9. Escriure un conte on el principal personatge sigui una marieta. (EI) 10.Redactar l'experiència viscuda i editar-la al bloc de les marietes. (CS) 11.Escriure comentaris sobre els articles publicats al bloc pels diferents companys i companyes de cicle. (CS) 12.Explicar els contes als nens d'infantil amb el projector. (CS) 13.Escoltar els contes que han escrit els companys de cicle superior. (EI)
 10. 10. DIMENSIONS Partim de que la competència digital comprèn sis dimensions clau que s'han de contemplar des de totes les àrees (Jordi Vivancos, 2008): Dimensió cognitiva, degut a que permet nous llenguatges i l'accés a nous aprenentatges. Dimensió col·laborativa, ja que la competència digital capacita per a treballar, construir i gestionar coneixement de manera col·laborativa. Dimensió creativa, degut a que l'alumnat pot ser creador de continguts propis. Dimensió ètica, ja que ha d'induir un esperit crític i fomentar un ús responsable de les tecnologies de la informació i el coneixement. Dimensió instrumental, degut a que les TIC ofereixen instruments metodològics per al treball intel·lectual i la comunicació.
 11. 11. DIMENSIONS I CCBB AUTONOMIA I CULTURAL I SOCIAL I CONEIXEMENT I APRENDRE A COMUNICACIÓ INFORMACIÓ I INICIATIVA ARTÍSTICA MATEMÀTICA CIUTADANA INTERACCIÓ AMB APRENDRE LINGÜÍSTICA COMPETÈNCIA PERSONAL I EL MÓN FÍSIC DIGITAL COMPETÈNCIA EMOCIONAL - Posar en pràctica - Reconèixer la - Potenciar el - Desenvolupar processos per utilitat d'aquest desenvolupament destreses desnvolupar l'enginy. animal com a d'estratègies que associades a l'ús - Posar en pràctica regulador del facilitin de diferents processos de sistema biològic d'un l'aprenentatge perifèrics de raonament lògic. hort. autònom. l'ordinador: webcam, càmera fotogràfica... - Desenvolupar la - Explicar per - Editar - Desenvolupar col·laboració amb els escrit en un bloc col·laborativament activitats socials altres i mostrar les observacions el contingut del com el diàleg i el actituds d'ajuda a fi directes sobre bloc d'aula amb treball en equip. de resoldre situacions les marietes. comentaris de les problemàtiques. observacions - Presentar als fetes. companys d'Infantil - Editar els contes de les col·laborativament marietes. el contingut del bloc d'aula els contes fets. - Muntar en petit - Inventar-se en grup un PPT per petit grup un il·lustrar el conte conte en el que inventat. el personatge principal sigui una marieta.
 12. 12. DIMENSIONS I CCBB AUTONOMIA I CULTURAL I MATEMÀTICA SOCIAL I CONEIXEMENT I APRENDRE A COMUNICACIÓ INFORMACIÓ I INICIATIVA ARTÍSTICA CIUTADANA INTERACCIÓ APRENDRE LINGÜÍSTICA COMPETÈNCIA PERSONALI AMB EL MÓN DIGITAL COMPETÈNCIA FÍSIC EMOCIONAL - Desenvolupar actituts de cura i respecte pel medi ambient i els éssers vius. - Mesurar amb un regle el creixement de la larva de la marieta i comparar-lo diàriament observant el procés de creixement. creixement
 13. 13. CURSOS IMPLICATS Activitats Educació infantil Cicle Mitjà Construcció del terrari. Escoltar l'explicació de com es construeix el terrari. Observar i prendre nota del comportament de les marietes al terrari. Observar el terrari amb les marietes. Gravació en vídeo amb el microscopi digital. Visionar el vídeo enregistrat. Fotografiar les marietes i l'entorn natural on viuen. Visionar les fotografies i comentar-les. Escriure un conte on el principal personatge sigui una marieta i vagi adreçat a Infantil. Redactar la experiència viscuda i editar-la al bloc de les marietes. Escriure comentaris sobre els articles publicats al bloc pels diferents companys i companyes de cicle. Explicar els contes als nens d'infantil amb el projector. Escoltar els contes que han escrit els companys de cicle superior.
 14. 14. MATERIAL NECESSARI Ordinadors amb connexió a internet. Material per construir el terrari: 3 làmines DIN-A 3 de plastificar. Un recipient de vidre. Microscopi digital. Gravadora de vídeo. Càmera de fotografiar. Projector. Pantalla.
 15. 15. Rúbriques d'avaluació Elaboració del conte amb PPT No aporta cap idea. Aporta poques idees. Aporta força idees. Aporta totes les idees. Aporta idees No es distribueixen el Més o menys preveuen Es fixen un calendari i Lliuren el treballs en el temps. quan l´han de lliurar. intenten anar-lo termini fixats. complint. Termini La presentació es molt Presentació justa. Pocs Presentació suficient. Presentació pobre. Els gràfics no són gràfics. Gràfics apropiats. extraordinària. Gràfics apropiats. apropiats i dinàmics. Presentació
 16. 16. Rúbriques d'avaluació Exposició oral del conte Exposició desordenada i Exposició suficient.. Exposició força Exposició ordenada, sense cap fluidesa. ordenada, però poc fluida i original. fluïda. Exposició
 17. 17. Rúbriques d'avaluació Edició d'articles i comentaris al bloc Desordenada, amb Informació essencial, Informació complerta, Molt atractiva, plena de errades ortogràfiques poques errades ortografia correcta. detalls. Ortografia bàsiques. ortogràfiques. perfecta. Redacció No es distribueixen el Més o menys preveuen Es fixen un calendari i Lliuren el treballs en el temps. quan l´han de lliurar. intenten anar-lo termini fixatt. complint. Termini
 18. 18. Rúbriques d'avaluació Activitats d'observació No mostra cap interès Mostra poc interès per Mostra interès per Mostra interès per per l'activitat . l'activitat. l'activitat. l'activitat i participa activament. Interès No pren apunts durant Pren pocs apunts durant Pren apunts de Pren apunts de l'observació. l'observació. l'observació. l'observació i els argumenta. Apunts
 19. 19. Rúbriques d'avaluació Enregistrament fotogràfic No mostra cap interès Mostra poc interès per Mostra interès per Mostra interès per per l'activitat. l'activitat. l'activitat. l'activitat i participa activament. Interès No fa cap fotografia. Fa alguna fotografia però Fa alguna fotografia i Fa força fotografies i no vigila la qualitat. vigila la qualitat. vigila la qualitat. Fotografies
 20. 20. Rúbriques d'avaluació Construcció del terrari No mostra cap interès Mostra poc interès per Mostra interès per Mostra interès per per l'activitat. l'activitat. l'activitat. l'activitat i participa activament. Interès Poca participació. Bona participació. Excel·lent participació. Polidesa en la realització de l'activitat. Realització de l'activitat
 21. 21. Rúbriques d'avaluació Escoltar les explicacions dels alumnes de CM No mostra cap interès Mostra poc interès per Mostra interès per Mostra interès per per l'activitat. l'activitat. l'activitat. l'activitat i participa activament. Interès
 22. 22. Rúbriques d'avaluació Visionar les fotos i el vídeo enregistrat pels alumnes de CM No mostra cap interès Mostra poc interès per Mostra interès per Mostra interès per per l'activitat. l'activitat. l'activitat. l'activitat i participa activament. Interès
 23. 23. Rúbriques d'avaluació Enregistrament en vídeo amb el microscopi digital No mostra cap interès Mostra poc interès per Mostra interès per Mostra interès per per l'activitat. l'activitat. l'activitat. l'activitat i participa activament. Interès No fa cap Fa algun enregistrament Fa algun enregistrament Fa força enregistrament. però no vigila la qualitat. i vigila la qualitatt. enregistramentsi vigila la qualitat.. Enregistrament
 24. 24. Enllaços Reflexió entorn de la importància de l'aplicació de la competència digital com a competència transversal dins de les diferents àrees del currículum. http://phobos.xtec.cat/crp-tarragones/zonatic-n/eines-web-20/ Bloc del cicle biològic de les marietes: http://blocs.xtec.cat/ciclemarieta/info/ La dura vida de la marieta. Divertit vídeo per aprendre més coses sobre aquest petit animal: http://www.koreus.com/video/minuscule.html Per pintar marietes amb l'ordinador: http://www.pintar.cat/dibuixos-pintar-marietes-o-poriols-sobre-les-fulles-d-una- planta_264.html Presentació sobre el cicle biològic de les marietes: http://voicethread.com/#u664166.b834124.i4438099
 25. 25. Enllaços La marieta de 7 punts. http://ichn.iec.cat/Bages/brolles/Imatges%20grans/Coccinella.htm Plantes i animals del nostre entorn. http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/insectes/marieta.htm

×