Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2012    Pràctica d’avaluació    continuada. PAC 2  Noves   tecnologies de  la  informació i la comunicació a ...
ÍndexIntroducció.............................................................................................................
IntroduccióAquesta pràctica té com a objectiu que l’alumnat desenvolupi un aprenentatgesignificatiu. Els alumnes són els e...
Disseny de l’activitatTÍTOL DE L’ACTIVITAT:ELS TAURONS SÓN PEIXOS?DESCRIPCIÓ DELS AGENTS PERSONALS I TECNOLOGIA MEDIADORA:...
camps, i per tant, els alumnes tenen accés a les respostes de les preguntes que hanplantejat.-Especificitat del camp: es t...
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN:Competències comunicatives:Competència comunicativa, lingüística i audiovisual:-Capacitat ...
OBJECTIUS ESPECÍFICS:-  Cercar i seleccionar informació sobre els taurons per tal de conèixer les seves  característiqu...
FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DEL DISSENY I VINCULACIÓ AMB ELSCONTINGUTS:Ens basarem en una perspectiva constructivista, mi...
Mapa conceptual         9
DesenvolupamentSessió 1: Es conversa sobre la sortida que farem a l’Aquàrium i es parla sobre elsdiferents animals marins....
Sessió 3: A través de la conversa, els alumnes manifesten els seus interessos perconèixer els taurons, fent diferents preg...
Sessió 4: Es fan cinc grups de 4 i un grup de 5. Cada grup té la responsabilitat debuscar informació sobre una de les preg...
Sessió 6: Es desenvolupa la pregunta 1 “com són els taurons?” (característiques, eltauró per dins i parts del tauró). Els ...
d’extreure els continguts més rellevants. La mestra anota la informació a la pissarra icada un ho escriu en el full corres...
Sessió 9: Es desenvolupa la pregunta 3 “com són les dents dels taurons?”. Elsalumnes encarregats de buscar informació sobr...
Sessió 12: Es desenvolupa la pregunta 5 “què mengen els taurons?”. Els alumnesencarregats de buscar informació sobre aques...
Sessió 15: En aquesta sessió, es divideixen els alumnes per grups. Es fan 5 grups de4 i un grup de 5, és a dir, els mateix...
membre del grup comenta una cosa com a mínim del treball, explicant com s’hanorganitzat, qui ha fet cada part, etc... La r...
Sessió 18: En aquesta sessió els alumnes continuem elaborant el seu llibret individual.Els alumnes que acaben ajuden als a...
Sessió 20: En aquesta darrera sessió, tots junts corregim la prova feta en paper en lasessió anterior a través de la PDI i...
Avaluació de l’aprenentatge aconseguitComentar que les mestres que hem dut a terme aquest projecte, la mestra tutora i lam...
Avaluació tecnològicaPel que fa a l’avaluació tecnològica, vull comentar que la valoració que en faig ésbastant positiva i...
ConclusionsBé, per part meva i considerant tot el que s’ha comentat anteriorment en aquestminiprojecte, vull afegir que, p...
AnnexesAutoavaluació de l’activitat:Per part meva, comentar que he dedicat molt esforç i temps a aquesta pac i consideroqu...
Autoavaluació de l’activitat continuada:Considero que les diferents activitats que s’han portat a terme en aquesta pac 2 h...
Web bibliografia    -  Cabero, J. (2003). Educació i tecnologia: fonaments teòrics. A: Cabero,J. (coord.)      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Martinez salom maria magdalena_pac2.3

422 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martinez salom maria magdalena_pac2.3

 1. 1. 2012 Pràctica d’avaluació continuada. PAC 2 Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació. Activitat 2.3. Projecte Final. A Maria Magdalena Martínez Salom 1 Aula 2 19/06/2012
 2. 2. ÍndexIntroducció.....................................................................................................................3Disseny de l’activitat......................................................................................................4Mapa conceptual............................................................................................................9Desenvolupament........................................................................................................10Avaluació de l’aprenentatge aconseguit.......................................................................21Avaluació tecnològica..................................................................................................22Annexes.......................................................................................................................24 Autoavaluació de l’activitat:...................................................................................................24 Autoavaluació de l’activitat continuada:................................................................................25 Web bibliografia.....................................................................................................................26 2
 3. 3. IntroduccióAquesta pràctica té com a objectiu que l’alumnat desenvolupi un aprenentatgesignificatiu. Els alumnes són els encarregats de comunicar sobre què volen investigar,a través de diferents debats i converses, manifestant els seus interessos i les sevesmotivacions. Aprofitant una situació diària a l’aula, sorgeix un problema, a partir delqual es desenvolupa tota l’activitat. Es tracta d’un problema significatiu per alsalumnes, ja que no és un tema que té lloc en el seu llibre de text de l’àrea deconeixement del medi, sinó que sorgeix d’una situació real, i al qual els alumnes volendonar solucions i respostes. En aquesta activitat, l’alumnat no és un simple receptor,sinó que és l’encarregat d’investigar, seleccionar, estructurar i oferir informació per talde resoldre el problema.El terme d’aprenentatge significatiu fou introduït per Ausubel, que considera queperquè aquest es doni s’ha d’atribuir significat a un nou contingut. Al llarg d’aquestaprenentatge tindran lloc dos processos importants: l’assimilació, és a dir, enganxar elconeixement a les idees prèvies de l’alumne, les quals sempre es tindran en compte iseran des d’on partirem, i per una altra banda, l’acomodació, que tindrà lloc dintre lesestructures mentals. Els individus aprenen interioritzant els estímuls captats adaptant-los als seus esquemes i estructures prèvies. Ausubel assenyala la importànciad’ensenyar a aprendre i de l’aprenentatge per descobriment, a través del qual, elsubjecte descobreix per si mateix els continguts que es volen transmetre.L’aprenentatge que es desenvolupa en aquesta activitat es basa en la Teoriaconstructivista, des de la qual extraiem que si bé l’aprenentatge es pot facilitar, cadapersona reconstrueix la seva pròpia experiència interna, del que deduïm que elconeixement no es pot mesurar, ja que és únic en cada persona, en la seva pròpiareconstrucció interna i subjectiva de la realitat. Aplicant aquesta teoria a una aula ambalumnes, es poden crear contextos favorables per a l’aprenentatge, amb un climamotivacional de cooperació, on cada alumne reconstrueix el seu aprenentatge amb laresta del grup. Aquesta forma de treball permet a l’alumne l’aprenentatge de tota unasèrie d’eines, formes d’investigar, desenvolupar, estructurar, conèixer, solucionar, etc...molt útils, amb l’objectiu d’adquirir la capacitat d’aplicar aquests coneixements iestratègies apreses en altres contextos i en altres situacions de la seva vida. 3
 4. 4. Disseny de l’activitatTÍTOL DE L’ACTIVITAT:ELS TAURONS SÓN PEIXOS?DESCRIPCIÓ DELS AGENTS PERSONALS I TECNOLOGIA MEDIADORA:Aprenents: 25 alumnes de primer de primària.Mediadors: la mestra tutora i la mestra de suport.Tecnologia mediadora: Ordinadors amb connexió a Internet, jocs clic, programaedilim, web youtube, cercador Google, càmera de fotos, pissarra digital.DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA:A partir de la conversa mantinguda amb el grup sobre la sortida que es farà d’aquíuns mesos a l’Aquàrium, s’ha parlat dels diferents tipus d’animals que trobarem allà.Alguns comenten que veurem peixos, tortugues, taurons, etc... En aquest momentsorgeix, per part dels alumnes, la curiositat de voler conèixer moltes més coses sobreels animals marins. En relació als taurons, es produeix un debat entre els nens/es delgrup, ja que alguns diuen que els taurons són peixos grossos i d’altres diuen que no.Es proposa al grup triar un animal i investigar sobre ell. Després de diferentspropostes sobre quin animal es vol aprofundir (balena, tauró, dofí, tortuga...), es fauna votació i el grup decideix l’animal del seu projecte, en aquest cas, els taurons. Esproposa al grup fer una investigació conjunta sobre aquests animals per tal de sabersi són peixos, i a més, poder coneix-se’ls millor; què mengen, quin tipus de taurons hiha, com es diuen les parts del seu cos, com respiren, etc...DESCRIPCIÓ ARGUMENTADA:D’acord amb la terminologia de Jonassen farem referència a tres conceptes específicsdel problema:-Estructuració: es tracta d’un problema mal estructurat, ja que aquest projecte noestava establert en la programació desenvolupada a principi de curs, sinó que hasorgit dels interessos dels alumnes a partir de l’explicació que es fa sobre una sortidaque tindrà lloc unes setmanes més tard.-Complexitat: es tracta d’un problema que a priori es pot definir com a complex, ja quesón els mateixos alumnes els que han d’aportar els seus coneixements, investigar icercar informació i solucions. En aquest cas, no se’ls dóna un full amb tota lainformació relativa als taurons que el llibre de medi diu que els alumnes d’aquestaedat han de saber, sinó que aquests, a partir de les seves curiositats i interessosarribaran a construir coneixements i donar solucions als seus problemes. Les mestresseran les encarregades d’encaminar aquest projecte, a través de la conversa i eldebat amb el grup. Les mestres no donen la solució al problema, sinó que guien iajuden l’alumne a buscar-la. Doncs, al llarg del projecte veurem que no es tracta d’unproblema tan complex, ja que els taurons han estat estudiats i investigats per diferents 4
 5. 5. camps, i per tant, els alumnes tenen accés a les respostes de les preguntes que hanplantejat.-Especificitat del camp: es tracta d’un problema situat, ja que té lloc en un entornconcret, conegut pels alumnes, i on es té en compte les possibilitats que aquestofereix. El fet que el context sigui proper als alumnes i que aquests en siguinconeixedors i el dominin, els facilita la resolució del problema.COM ES PLANTEJA ALS ALUMNES PER A QUE SIGUI SIGNIFICATIU:Partint del debat que sorgeix entre els alumnes sobre si els taurons són peixos, i lesdiferents preguntes que fan sobre els animals marins, som conscients que elsinteressos del grup són cada vegada majors. Vista la curiositat que mostren, se’lsproposa fer un projecte sobre un dels animals marins que hem comentat, per tal depoder donar respostes a algunes de les preguntes que s’han formulat. A través d’unavotació, els alumnes es decanten pels taurons com a animal d’aquest projecte. Apartir d’aquí, sorgeixen moltes preguntes sobre els taurons, interessant-se per saberquè mengen, com respiren, quins tipus de taurons hi ha, etc... Alguns alumnes sónvalents i donen les seves possibles solucions, fent les seves hipòtesis. La primeraactivitat que es porta a terme és recollir els seus coneixements previs, anotant-ho auna cartolina sota l’encapçalament “què sabem?”.CONTEXT DE L’ACTIVITAT:Aquest projecte es duu a terme en l’àmbit formal, ja que té lloc en una escola públicad’Educació Infantil i Primària de la barriada de Son Ferriol de Palma de Mallorca.El grup en qüestió, pertany a primer de Primària i està format per 25 alumnes.Les diferents activitats tindran lloc en diferents espais; aula ordinària i aulad’Informàtica.CARATERÍSTIQUES COGNITIVES, EMOCIONALS, ACTITUDINALS:El grup està format per 25 alumnes, 13 noies i 12 nois. Els alumnes es coneixen moltentre ells, ja que han fet tota l’etapa d’infantil plegats, el que fa que es donin bonesrelacions interpersonals, llevat d’alguns petits conflictes. En general, és un grup ambbones capacitats per a l’aprenentatge, molt participatiu, feiner, amb ganes d’aprendrei de millorar, i molt xerrador, fet que de vegades dificulta el treball. Estan acostumats atreballar per projectes, ja que n’han fet alguns a Infantil, i per tant coneixen la formade treball. Tenen una actitud molt positiva i col·laboradora encara que de vegades elscosta complir algunes normes com aixecar la mà per xerrar, esperar el torn, etc...En aquest grup hi ha quatre casos a destacar i a tenir en compte: una nena amb casd’absentisme, una altra nena amb retard maduratiu, un nen amb problemes decomportament i una nena amb dislèxia.Els alumnes d’aquest grup disposen d’una hora setmanal dedicada a Informàtica, onhan après a manejar l’ordinador; saben encendre i apagar, posar la contrasenya perentrar, fer recerques al Google, obrir programes com el jclic o el youtube, etc... Pertant, són bastant autònoms a l’hora de treballar amb eines informàtiques. 5
 6. 6. COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN:Competències comunicatives:Competència comunicativa, lingüística i audiovisual:-Capacitat dusar correctament la llengua per expressar i entendre missatges. Elterme engloba les quatre destreses bàsiques.-Capacitat de saber escoltar i respectar les opinions dels altres.-Capacitat d’estructurar la informació pertinent.Competència artística i cultural:-Conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacionsculturals i artístiques, utilitzar-les com a font denriquiment i gaudi.-Capacitat de saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena dematerials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectivament, lesrepresentacions i anàlisi de la realitat que facilitin lactuació de la persona per viure iconviure en societat.-Capacitat de posar en joc habilitats d’elaborar idees i regular sentiments propis ialiens; trobar fonts, formes i vies de comprensió i expressió; planificar, avaluar iajustar els processos creatius necessaris per aconseguir uns resultats.- Capacitat de posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat perexpressar-se mitjançant codis artístics.Competències metodològiques:Competència digital:-Ús interactiu de les aplicacions i recursos oferint altres maneres de treballar idaccedir a la informació i al coneixement. La competència digital, pel que fa a lainteracció en grups heterogenis, es manifesta en ladquisició i desenvolupamentdhabilitats per al treball col·laboratiu, el coneixement dels diferents registres illenguatges de comunicació, dels mètodes de participació en la construcció idesenvolupament de projectes, la utilització de serveis en línia per al treballcol·laboratiu i en diferents suports (oral, imprès, audiovisual, digital o multimèdia) ilorganització de la feina a través daquests instruments.Competència d’aprendre a aprendre:-Capacitat dendinsar-se en un aprenentatge amb lobjectiu dadquirir els sabers i leshabilitats constitutius d’aquest procés.Competència d’autonomia i iniciativa personal:-Aconseguir un alt grau dautoconeixement i control de les emocions pròpies, essentcapaços de fixar-se metes i decidir com arribar-hi, buscant elements de motivació iajuda per aconseguir lèxit.-Reflexionar sobre el que ens envolta i com ens afecta, per tal de liderar processos obuscar solucions a problemes basant-se en els propis recursos.Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic:-Capacitat d’establir contacte amb la nostra realitat directa tant virtualment comfísicament.-Capacitat dentendre lentorn immediat, orientar-se en ell, reconèixer les sevescaracterístiques i possibilitats danàlisi i com es pot relacionar cada subjecte ambaquest entorn.Competència social i ciutadana:-Capacitat d’emetre un judici crític sobre la realitat que ens envolta, desprésdinformar-nos sobre el seu funcionament, i actuar-hi.-Capacitat d’establir una escala de valors (auto coneixement), escollint preferentmentconductes que afavoreixen la cohesió social, com ara la solidaritat.-Capacitat de relació amb els altres, mostrant empatia, domini de la comunicació idesig dinteracció. 6
 7. 7. OBJECTIUS ESPECÍFICS:- Cercar i seleccionar informació sobre els taurons per tal de conèixer les seves característiques.- Participar de manera activa adoptant una actitud responsable en les activitats grupals i individuals.- Reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.- Respectar i escoltar les aportacions dels companys.- Gaudir i saber recollir informació de les diferents fonts exposades (vídeos, jocs, activitats, sortida a l’Aquàrium, fitxes...)- Participar en l’elaboració d’un llibre comú per a la biblioteca d’aula.- Elaborar un llibret individual sobre els taurons.- Treballar de forma cooperativa en les activitats grupals.- Utilitzar adequadament les TIC i tot el material que es posa a l’abast.- Reflexionar sobre els resultats, identificar els problemes i cercar alternatives de millora.CONTINGUTS:Conceptuals:-Característiques i parts dels taurons.-Respiració dels taurons.-Les dents dels taurons.-Classes de taurons.-Alimentació dels taurons.-Naixement dels taurons.Procedimentals:-Recerca, selecció i exposició d’informació.-Desenvolupament de les diferents qüestions que volem conèixer.-Visualització de diferents vídeos sobre els taurons.-Treball a través dels jocs de clic i d’un llibre digital.-Sortida a l’Aquàrium de Palma de Mallorca.-Elaboració d’un dossier comú.-Elaboració d’un llibret individual.-Treball a través de diverses fitxes.Actitudinals:-Participació activa, responsable i respectuosa.-Reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.-Actitud col·laboradora i cooperativa.-Cura vers els materials emprats.PREVISIÓ DE LA SEQÜÈNCIA DE L’ACTIVITAT:Es preveu que es portaran a terme 20 sessions en l’àrea de coneixement del medi pertal de desenvolupar tot el projecte. En tot cas, sols és una dada orientativa, ja que elgrup serà el que marcarà el ritme de feina i la flexibilitat en les sessions seràfonamental per a l’obtenció d’un treball profitós. 7
 8. 8. FONAMENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DEL DISSENY I VINCULACIÓ AMB ELSCONTINGUTS:Ens basarem en una perspectiva constructivista, mitjançant el qual els alumnes sónagents actius i investigadors, protagonistes del seu propi procés d’ensenyament. Lesmestres seran les persones encarregades de facilitar i de posar a l’abast totes leseines necessàries per tal que el subjecte sigui capaç d’organitzar, interpretar i donarsentit a la informació que rep, i no sols això, sinó que també sigui capaç de construirel propi punt de vista, un judici personal, una veritat particular a partir d’altres veritatsparcials. L’objectiu primordial serà formar els futurs ciutadans perquè es converteixinen aprenents flexibles, eficaços i autònoms, dotant-los de capacitat d’aprenentatge ino només de coneixements i sabers. Tot ensenyament partirà del que els alumnes jaconeixen, tenint en compte les seves necessitats i els seus interessos.PROCEDIMENTS I CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ:Avaluació inicial: a través de les converses s’avaluaran els coneixements previs delsalumnes. El projecte tindrà com a punt de partida aquests coneixements.Avaluació contínua, evolutiva i formativa: a través de l’observació dels mestress’avaluarà si hi ha una evolució de l’alumne en quant als coneixements que estreballen. Les diferents activitats individuals i grupals realitzades permetran alsalumnes reflexionar sobre el seu propi procés, autoavaluant el seu treball. L’esforç,l’actitud i la participació dels subjectes serà de vital importància.Avaluació final: s’avaluarà el progrés de l’alumne, la seva participació, els seustreballs, etc... i es passarà una petita prova per deixar constància del que han après.Criteris d’avaluació: • Adopció de decisions i responsabilitats: proposar, argumentar, triar... • Tractament de la informació: cercar, organitzar, interpretar i assimilar. • Comunicació de la informació: fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la i transformar-la en coneixement. • Avaluació dels aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat... • Adquisició d’una actitud positiva, col·laboradora i activa. • Conscienciació del que s’ha fet i s’ha après. • Aplicació del que s’ha après a altres situacions o establiment de noves relacions.PREVISIÓ DE LA TEMPORITZACIÓ:Es portarà a terme durant el tercer trimestre del curs. 8
 9. 9. Mapa conceptual 9
 10. 10. DesenvolupamentSessió 1: Es conversa sobre la sortida que farem a l’Aquàrium i es parla sobre elsdiferents animals marins. El grup decideix elaborar un projecte sobre un animal marí.Els alumnes i la mestra fem un llistat a la pissarra dels animals sobre els que més ensinteressa investigar: balena, tauró, dofí, tortuga... Després, cada alumne/a escriu en unpaperet l’animal que més li agrada per a desenvolupar el projecte. La majoria delsalumnes decideixen treballar sobre el tauró.Sessió 2: Mitjançant el diàleg compartim el que sabem sobre els taurons, fent diferentshipòtesis. La mestra va anotant en una cartolina tota la informació sotal’encapçalament “què sabem dels taurons?”. Els alumnes ho van anotant en un fullelaborat per a aquest fi. 10
 11. 11. Sessió 3: A través de la conversa, els alumnes manifesten els seus interessos perconèixer els taurons, fent diferents preguntes que la mestra anota en una cartolinasota l’encapçalament “què volem saber dels taurons?”. Totes aquestes preguntess’agrupen en sis blocs: com són els taurons?, com respiren?, com són les dents delstaurons?, classes de taurons, què mengen els taurons? i com neixen?. Els alumnesescriuen les preguntes en el full corresponent. 11
 12. 12. Sessió 4: Es fan cinc grups de 4 i un grup de 5. Cada grup té la responsabilitat debuscar informació sobre una de les preguntes que volem investigar. Per exemple, elgrup 1 investigarà sobre “com són els taurons?” (característiques, el tauró per dins iparts del tauró). A casa, i amb la família, cada component farà una recerca, mitjançantl’ordinador o a través de llibres, i ho imprimirà/fotocopiarà per portar-ho a l’escola. Elsalumnes anoten a l’agenda el projecte que es durà a terme, així com la pregunta sobrela que els ha tocat investigar, per tal que les famílies puguin col·laborar.Sessió 5: Els alumnes comparteixen la informació, textos, imatges, etc..., cercada acasa, així com les eines emprades, ordinadors, llibres, vídeos, pel·lícules, etc..., ambels companys/es de la classe i s’obri un debat, a través del qual es parla i s’explica totala informació recopilada. 12
 13. 13. Sessió 6: Es desenvolupa la pregunta 1 “com són els taurons?” (característiques, eltauró per dins i parts del tauró). Els alumnes encarregats de buscar informació sobreaquesta pregunta són els encarregats d’extreure els continguts més rellevants. Lamestra anota la informació a la pissarra i cada un ho escriu en el full corresponentelaborat per a aquest fi.Sessió 7: Es desenvolupa la pregunta 2 “com respiren els taurons?”. Els alumnesencarregats de buscar informació sobre aquesta pregunta són els encarregats 13
 14. 14. d’extreure els continguts més rellevants. La mestra anota la informació a la pissarra icada un ho escriu en el full corresponent elaborat per a aquest fi.Sessió 8: En aquesta sessió, primer de tot, recordem oralment tot allò que hem aprèsdels taurons, i a continuació, els alumnes visualitzen diferents vídeos sobre elstaurons, a través de la pissarra digital de la que està dotada l’aula ordinària.Les adreces corresponents als diferents vídeos que s’han visualitzat es detallen acontinuació:http://www.youtube.com/watch?v=xoLxg31mprUhttp://www.youtube.com/watch?v=kZEQTDlCleA&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=EOh6d1UIQqg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=O3uKCwVsjAI&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=lP27i3n4Y2I&feature=relatedhttp://blogtiburones.blogspot.com.es/2008/02/documental-tiburn-blanco-en-mallorca.html 14
 15. 15. Sessió 9: Es desenvolupa la pregunta 3 “com són les dents dels taurons?”. Elsalumnes encarregats de buscar informació sobre aquesta pregunta són elsencarregats d’extreure els continguts més rellevants. La mestra anota la informació ala pissarra i cada un ho escriu en el full corresponent elaborat per a aquest fi.Sessió 10: Es desenvolupa la pregunta 4 “classes de taurons?”. Els alumnesencarregats de buscar informació sobre aquesta pregunta són els encarregatsd’extreure els continguts més rellevants. La mestra anota la informació a la pissarra icada un ho escriu en el full corresponent elaborat per a aquest fi.Sessió 11: En aquesta sessió, primer fem un repàs, de forma oral, de tot allò que hemaprès sobre els taurons fins a aquest moment. Després, acudim a l’aula d’informàtica, iper parelles, treballem a través de diferents activitats de clic relacionades amb elstaurons i a través d’activitats presents en un llibre digital (edilim), elaborat per la mestraper a aquest fi.A continuació adjuntem els enllaços corresponents a aquestes activitats i jocs:http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3488http://mmartinezsalom.blogspot.com.es/2012/06/els-taurons-son-peixos_16.html 15
 16. 16. Sessió 12: Es desenvolupa la pregunta 5 “què mengen els taurons?”. Els alumnesencarregats de buscar informació sobre aquesta pregunta són els encarregatsd’extreure els continguts més rellevants. La mestra anota la informació a la pissarra icada un ho escriu en el full corresponent elaborat per a aquest fi.Sessió 13: Es desenvolupa la pregunta 6 “com neixen els taurons?”. Els alumnesencarregats de buscar informació sobre aquesta pregunta són els encarregatsd’extreure els continguts més rellevants. La mestra anota la informació a la pissarra icada un ho escriu en el full corresponent elaborat per a aquest fi.Sessió 14: En aquesta sessió té lloc la sortida a l’Aquàrium de Palma de Mallorca.Abans de partir de l’escola, recordem oralment tot allò que ja sabem sobre els taurons.Després, agafem l’autocar i partim cap a l’Aquàrium, ens espera un dia molt divertit iprofitós. 16
 17. 17. Sessió 15: En aquesta sessió, es divideixen els alumnes per grups. Es fan 5 grups de4 i un grup de 5, és a dir, els mateixos grups que es varen fer a la sessió 4 per tal debuscar informació. Els alumnes, amb la informació que varen recopilar entre tots sobrela pregunta que els va tocar investigar a casa, desenvolupen en una cartolina Din-A3el contingut de la seva pregunta. Així, cada grup col·labora en l’elaboració del llibrecomú per a la biblioteca d’aula. El grup ha de decidir quina informació és la mésimportant, com ho poden estructurar, quines fotografies poden incloure, etc...Sessió 16: En aquesta sessió, cada grup exposa i explica a la resta dels companys eltreball desenvolupat en relació a l’elaboració del seu apartat del llibre comú. Cada 17
 18. 18. membre del grup comenta una cosa com a mínim del treball, explicant com s’hanorganitzat, qui ha fet cada part, etc... La resta dels companys poden preguntar en casque tinguin algun dubte.Sessió 17: En aquesta sessió, els alumnes elaboren el seu llibret individual. Pinten laportada del dossier, un dibuix facilitat per la mestra i completen algunes fitxes, com perexemple una fitxa on ells conten què varen aprendre a l’Aquàrium, etc... Després,grapen totes les feinetes fetes per ordre. 18
 19. 19. Sessió 18: En aquesta sessió els alumnes continuem elaborant el seu llibret individual.Els alumnes que acaben ajuden als altres a ordenar feinetes i a grapar. Una vegadaacabat el dossier, es portarà a casa per explicar el treball fet als pares i a la família.Sessió 19: Els alumnes realitzen una prova individual en paper que consta de diferentsactivitats, per tal que la mestra conegui el seu nivell d’aprenentatge en relació alcontingut treballat en el projecte. 19
 20. 20. Sessió 20: En aquesta darrera sessió, tots junts corregim la prova feta en paper en lasessió anterior a través de la PDI i reflexionem sobre les nostres respostes. Finalment,parlem del procés d’aprenentatge dut a terme i posem en comú els sentiments viscutsal llarg del projecte.A continuació adjunto un enllaç on podreu visualitzar més fotos del projecte:https://picasaweb.google.com/103222887525457147829/ElsTauronsSonPeixos 20
 21. 21. Avaluació de l’aprenentatge aconseguitComentar que les mestres que hem dut a terme aquest projecte, la mestra tutora i lamestra de suport, considerem que els resultats han estat molt positius i satisfactoris.Els alumnes amb els que hem treballat no sols han aconseguit un coneixementconceptual, sinó que a més, han desenvolupat la capacitat d’aprendre a aprendre, aconstruir coneixement. Mitjançant el treball per projecte, el grup ha desenvolupatdiferents formes d’aprendre, adoptant un paper actiu, sense ser un mer espectador,s’ha implicant en la feina, ha col·laborat i ha cooperat amb els altres.Per a poder aconseguir un aprenentatge el més satisfactori possible, cap a la línead’un aprenentatge significatiu, primer de tot hem estat conscients de la necessitat deconèixer els interessos i les motivacions dels alumnes, així com els seus coneixementsprevis. Aquesta necessitat de coneixença ha estat rellevant per tal d’aconseguiracoblar per part de l’alumne la nova informació que anava rebent.Com hem comentat al principi considerem que l’aprenentatge ha estat positiu, no solsen quant a continguts, sinó a més, en quant a les diferents formes de treballar, moltenriquidores. Els alumnes han hagut d’investigar, reflexionar, organitzar, estructurar,cercar solucions, prendre decisions, adquirir responsabilitats, etc..., fet que consideremessencial de cara a l’assoliment d’un aprenentatge significatiu, en el sentit que, el quefa l’alumne té qualque raó de ser per a ell, no fa les coses per fer, sinó que buscaaconseguir un objectiu, en aquest cas, busca una solució a un problema que liinteressa. Hem de fer constar que el treball ha estat en tot moment guiat per lesmestres, deixant als alumnes la llibertat d’imaginar, manipular i investigar, però sempredes del compromís de les mestres d’oferir consells per a la reflexió i orientacions enquant a la feina. En aquest cas, no es tracta d’oferir-li a l’alumne la solució alproblema, sinó ajudar-lo i acompanyar-lo en el camí cap a la seva recerca, de forma elmés autònoma possible. Per això, és molt important fer pensar l’alumne i realitzar-limoltes preguntes; on podem cercar informació?, que creieu que és el més important?,com ho podem organitzar?, etc...Cal destacar també la importància de la contextualització del problema, és a dir, elproblema sorgeix en un context, en un àmbit que el grup d’alumnes coneixperfectament i que a més, domina, fet que els ajuda a simplificar la dificultat que potcontenir la feina que han de desenvolupar.Referent a l’avaluació, aquesta ha estat continuada, i s’ha tingut en compte tota lafeina realitzada al llarg del projecte. A través de l’observació, les mestres han anatvalorant la participació i el treball que els alumnes han anat desenvolupant. A més, alfinal del projecte, s’ha passat una prova escrita als alumnes per tal de conèixer el seugrau d’assoliment de continguts i per tal de deixar constància dels resultats acadèmics.Per finalitzar, creiem que el desenvolupament d’aquest projecte ha estat molt positiuper als alumnes, i pensem que s’ha donat un aprenentatge significatiu en ells, ja queells han estat els encarregats de construir el seu propi coneixement, avaluant lesrepresentacions mentals que posseïen abans del projecte, ampliant-les i modificant-lesal llarg d’aquest, aconseguint noves representacions mentals. 21
 22. 22. Avaluació tecnològicaPel que fa a l’avaluació tecnològica, vull comentar que la valoració que en faig ésbastant positiva i satisfactòria. Al principi, quan se’ns va plantejar la pac, vaig decidirtreballar amb un grupet de nins de primer que havien de millorar el ritme de lectura, jaque era lenta i el seu nivell estava bastant per davall del nivell del grup. No obstant, vasorgir amb tot el grup de primer la conversa sobre la sortida a l’Aquàrium i, aleshores,vaig considerar que podia ser un projecte molt més bonic i em vaig decidir a portar-hoa terme.Per una banda, vull destacar la importància d’haver treballat de forma coherent icoordinada amb la mestra de suport, i considero que hem fet bona feina amb elsalumnes. La mestra de suport ha col·laborat amb nosaltres en una de les tres sessionsque es fan setmanalment de coneixement del medi, intentant que acudís a aquellesactivitats on la seva ajuda fos més útil per a aquells alumnes que més ho necessiten,com per exemple en el cas de desenvolupar la prova final en paper. Per part meva, erala primera vegada que jo em posava al capdavant d’un projecte de treball com aquest,i estic molt contenta dels resultats obtinguts. L’ajuda rebuda de l’altra mestra en quanta l’organització, programació i suport al llarg del projecte han estat de gran utilitat, jaque a l’hora de dissenyar l’activitat em va donar alguns consells en quant a dubtes queem varen anar sorgint, ja que ella ja havia fet altres projectes en col·laboració ambaltres mestres.Per una altra banda, reconèixer que les diferents eines tecnològiques que hem emprathan cridat molt l’atenció dels alumnes, tant pel que fa a l’ús de la PDI com a l’ús delsordinadors, i en concret, dels jocs clic i de les activitats interactives mitjançant el llibredigital que s’han dissenyat per a aquest fi. L’ús d’aquestes eines, ha estat una formad’aprendre totalment diferent a la que els alumnes estan acostumats i per tant, els hamotivat de manera extraordinària, sense deixar de banda que es tractava d’un projectede treball que partia d’un problema real que havia sorgit a l’aula i sobre el qual elsalumnes estaven interessats en buscar solucions. A més, no hem tingut cap tipus deproblema a l’hora de fer ús de les TIC, ni pel que fa als aparells ni a la connexió aInternet.Vull destacar la importància del coneixement que els alumnes tenen en quant a l’úsdels ordinadors, ja que ens ha permès treballar de forma lleugera, doncs els alumnesja coneixen com funciona aquesta eina i a més estan acostumats a emprar-la. Pel quefa a les PDI, els alumnes de primer cicle no estan tan acostumats a utilitzar-la, perònosaltres sols l’hem usada en dues sessions; en una per visualitzar diferents vídeossobre els taurons i en una altra per tal de corregir i reflexionar sobre la prova escritaque els alumnes havien fet en la sessió anterior.Finalment, dir que no he tingut grans dificultats a l’hora de desenvolupar el projecte nila pac en si, però si que és cert que hi he invertit moltíssim de temps, ja que algunsprogrames no els dominava, i per tant, m’he hagut de posar a investigar i fer diferentsrecerques. No obstant, considero que una de les finalitats d’aquesta pac era tambéaquesta, i no sols aplicar el nostre disseny amb els alumnes, i per tant, crec que leshores dedicades al treball han estat profitoses i que els resultats han estatsatisfactoris, del que n’estic molt satisfeta. 22
 23. 23. ConclusionsBé, per part meva i considerant tot el que s’ha comentat anteriorment en aquestminiprojecte, vull afegir que, personalment, he après molt en relació al món de les TIC.La veritat és que aquesta activitat ha estat tot un repte per a mi i em comparo amb elsmeus alumnes, en una altra dimensió, ja que he hagut d’investigar, organitzar,estructurar, elaborar, etc... per tal d’oferir solucions als meus problemes.Com a mestra ha estat un projecte motivador, mitjançant el qual me’n he adonat de lautilitat que poden tenir en l’educació totes aquestes eines tecnològiques, algunes deles quals coneixia però com que no les tenia per mà no les usava. Aquesta pac, m’haobligat en certa manera a saber emprar-les i considero que hi ha hagut en mi un canviconceptual.La veritat que la dedicació a aquesta pac crec que ha estat plena, ja que he invertitmoltes hores en conèixer com funcionaven programes com dropbox, picasa, edilim,blogger, slideshare, etc... i els resultats de la feina han estat positius i satisfactoris pera mi, considerant que l’esforç ha merescut la pena.L’ús de les TIC en l’educació ens ofereixen una possibilitat extraordinària de potenciar iconstruir aprenentatge a través de moltíssimes activitats i formes diferents de treballar,que estimulen l’alumnat, els fan estar actius, els motiven i fan que ells s’engresquinfàcilment. A més, la rapidesa de poder accedir a qualsevol informació en qüestió desegons és un privilegi per als mestres i per tant ens hem de formar i hem de volerendinsar-nos en aquest món tan al·lucinant que ens ofereixen les TIC.Per finalitzar, també vull referir-me als alumnes protagonistes del projecte. Des delmeu punt de vista, el grup amb el que he treballat ha fet molt bona feina, crec que engeneral puc dir que tots han après, no sols continguts, sinó també diferents formesd’aprendre, i en aquest sentit han crescut i han madurat. 23
 24. 24. AnnexesAutoavaluació de l’activitat:Per part meva, comentar que he dedicat molt esforç i temps a aquesta pac i consideroque els resultats han estat positius i satisfactoris. Pel que fa a la meva experiènciadocent, no m’havia posat mai al capdavant d’un projecte com aquest pel que, a pesarde ser mestra des de fa sis anys, no ha deixat de ser un repte.A través d’aquest projecte sobre els taurons, els alumnes han partit d’un problema queha sorgit d’ells mateixos i que per tant ha estat significatiu per a ells, en un context queconeixen i dominen. Els conflictes no són necessaris per aprendre però si és veritatque quan sorgeixen, no els hem devitar, sinó que els hem demprar com a punt departida dun aprenentatge.En aquest treball, hem fet ús d’eines tecnològiques, com ordinadors i PDI, que hanmotivat l’alumnat i han cridat la seva atenció, facilitant l’aprenentatge. A més, s’hatreballat molt en grups petits, afavorint la col·laboració i la cooperació. L’alumnat nosols ha après continguts sinó que també ha desenvolupat la capacitat d’aprendre aaprendre.Considero que la meva evolució amb el programa cmap ha estat positiva, ja querecordo que en el primer mapa conceptual que vaig elaborar em vaig centrar molt en elque era el programa i les tecnologies, deixant una mica de banda els conceptes atractar. A més, era un mapa conceptual ple de conceptes, relacions i enllaços, i talvegada no era tot lo clar que havia de ser. A mesura que he anat elaborant altresmapes conceptuals crec que la millora en quant al treball de conceptes ha estatnotable. Penso que aquests darrers mapes han estat més clars i més benrepresentats. Des del meu punt de vista, lelaboració de mapes de conceptes podenser molt útils no sols per avaluar, sinó també per a construir coneixement.Per acabar, vull mencionar que considero que l’activitat està estructurada tal i commenciona el dossier de la pac 3, ja que inclou tots els apartats. A més, he intentat quel’exposició sigui lo més clara possible i coherent. Pel que fa a l’apartat de disseny i a lapresentació, inclouen els apartats necessaris i a més, estan elaborats des de lacreativitat. Finalment, comentar que he aconseguit crear un índex automàtic ihipervinculat. 24
 25. 25. Autoavaluació de l’activitat continuada:Considero que les diferents activitats que s’han portat a terme en aquesta pac 2 hanestat molt profitoses, no sols per a l’alumnat en cas d’haver estat aplicades, sinó per anosaltres com a mestres, ja que ens ofereixen altres formes alternatives de treballaramb els nostres alumnes, afavorint un aprenentatge significatiu.Lactivitat “modelar amb històries” em va encantar i no sols això, sinó que a més,considero que treballar amb companys, en grup, és una font daprenentatge moltenriquidora. Aprendre a través dhistòries que els altres han viscut és molt útil ja queno són sols activitats pensades sinó posades en pràctica.He après que els problemes dels alumnes i les seves reflexions poden ser el punt departida cap a un aprenentatge significatiu, en el qual ells seran els encarregats deconstruir coneixements per tal de donar solucions als seus problemes. A més, el tipusde disseny elaborat em pot servir de cara a futures planificacions ja que considero queés bastant complet.Per una altra banda, he fet servir el blog que vaig crear per tal de fer un seguiment deles activitats que hem anat desenvolupant i a més, he fet algunes interaccions ambcompanys en relació a les preguntes trampa i en quant a altres continguts del seublog, com conclusions, reflexions i daltres.Referent a les lectures i als mòduls de l’assignatura, he llegit i treballat els documentspenjats dels diferents autors. En quant a la col·laboració al fòrum, hi he participat, peròtal vegada hi hagués pogut dedicar una mica més de temps. La falta de temps materialen aquest aspecte ha estat un poc just, i les participacions han estat gairebé lesobligatòries. Quan he comentat qualque cosa amb qualque company, ho hem fet alfòrum per tal que el nostre debat pogués solucionar mateixos dubtes a altres. Enquant als comentaris amb el consultor, no els he compartit al fòrum quan han estatassumptes personals, com un canvi de tema de lactivitat o una qüestió de qualificació. 25
 26. 26. Web bibliografia - Cabero, J. (2003). Educació i tecnologia: fonaments teòrics. A: Cabero,J. (coord.) Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. (1-95). Barcelona: FUOC. - Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. A: Cabero, J. (coord.) Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. (1-81). Barcelona: FUOC. - Jonassen, D. (2003). Cas 2. Creació de models a classe. A: Mòdul 2. Les TIC i la construcció del coneixement. Disponible a: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/XW04_02048_01088/index.html?ajax=true Barcelona: FUOC. - Jonassen, D. (2003). Cas 3. Creació de models a classe. A: Mòdul 2. Les TIC i la construcció del coneixement. Disponible a: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/XW04_02048_01088/index.html?ajax=true Barcelona: FUOC. - Jonassen, D. (2003). Cas 4. Creació de models a classe. A: Mòdul 2. Les TIC i la construcció del coneixement. Disponible a: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/XW04_02048_01088/index.html?ajax=true Barcelona: FUOC. - http://kite.missouri.edu - http://limsamigos.blogspot.com.es/2012/01/prezi-publicar-un-lim-con-dropbox- por.html - www.blogger.com Respecte a la llicència: BY: El material pot NC: El material SA: El materialMarqueu amb una X ser distribuït, copiat original i els treballs original i els treballs i exhibit per tercers derivats poden ser derivats han de ser sempre que distribuïts, copiats i distribuïts, copiats i aparegui el nom de exhibits per tercers exhibits per tercers l’autor. sempre que amb el mateix tipus aparegui el nom de de llicència. l’autor i el seu ús no sigui comercial. X- Opció triada. 26

×