SlideShare a Scribd company logo
1 of 55
Model Shulman
  Kemahiran Utama
Pengajaran/Penyampaian
Pengenalan
  Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)
  bergantung kepada pengetahuan profesional pendidik
  yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Putnam, Heaton,
  Prawat, & Remillard, 1992).
  Psikologi Pendidikan menjadi sandaran kepada para
  pendidik bagi memastikan kejayaan proses P&P.
  Dalam menentu keberkesanan proses P&P, terdapat 4
  tunjang yang mencorak seseorang pendidik.
  Empat tunjang tersebut dapat dilihat melalui
    kerangka model berikut:

           Keberkesanan Pengajaran
             & Pembelajaran
         Pengetahuan    Pengetahuan  Pengetahuan
 Pengetahuan
         Kandungan      Umum     Pelajar &
  Kandungan
          Pedagogi     Pedagogi  PembelajaranRajah 1. Kerangka model keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
Pengetahuan Kandungan

  Pendidik tidak berupaya mengajar sekiranya
  tidak tahu apa yang hendak diajar.

  Pendidik perlu ada pemahaman tinggi dalam
  subjek untuk menjadikan proses P&P berjaya
  dan berkesan.
Pengetahuan Kandungan Pedagogi

  Shulman (1986), kandungan pedagogi sebagai
  sesuatu pemahaman tentang bagaimana
  hendak menjadikan mata pelajaran khusus
  boleh difahami oleh pelajar.
  Pengetahuan kandungan pedagogi merupakan
  satu keupayaan untuk mewakilkan sesuatu
  topik yang dikuasai kepada pelajar agar ilmu
  yang disampaikan menjadi makna & literasi
  dalam kehidupan pelajar.
Pengetahuan Umum Pedagogi

  Merujuk kepada pemahaman konsep
  mengenai prinsip-prinsip am, kawalan kelas
  yang meliputi topik individu atau kepakaran
  tentang sesuatu matapelajaran (Borko &
  Putnam, 1996).
Pengetahuan pelajar dan pembelajaran

  Umumnya, semua pelajar memerlukan
  contoh-contoh konkrit dalam usaha
  memahami sesuatu yang bersifat abstrak dan
  sekiranya pendidik dapat menjadikan topik
  yang bersifat abstrak itu konkrit, maka P&P
  akan menjadi lebih bermakna kepada
  pengetahuan pelajar.
Lee Shulman
"Within the category of pedagogical content knowledge, I include, for the most
regularly taught topics in one’s subject area, the most useful form of representation
of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations,
and demonstrations—in a word, the ways of representing and formulating the subject
that make it comprehensible to others." - Lee Shulman
Model Shulman
  Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka
  baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep
  pengetahuan pedagogi isi kandungan (PCK).

  PCK yang dicadangkan oleh Shulman (1986) telah
  dikembangkan dalam projek “Knowledge Growth in Teaching”
  sebagai satu model perspektif yang lebih luas untuk
  memahami proses pengajaran dan pembelajaran.

  Projek ini mengkaji bagaimana guru-guru memperoleh
  kefahaman baru tentang isi kandungan dan bagaimana
  kefahaman baru ini mempengaruhi amalan pengajaran
  mereka.
  Menurut Shulman (1987: 15):

  PCK ialah satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru
  dan ia berdasarkan kepada cara guru mengaitkan pengetahuan
  pedagogi (pengetahuan tentang cara mengajar) yang dimiliki
  kepada pengetahuan isi kandungan (apa yang perlu diajar).
  Integrasi kedua-dua jenis pengetahuan tersebut menghasilkan
  pengetahuan pedagogi isi kandungan.
  Menurut Shulman (1987) lagi, PCK adalah salah satu
  daripada tujuh asas pengetahuan yang perlu dimiliki
  oleh seseorang pendidik.
Matlamat-          Isi kandungan
     matlamat
    pendidikan            Asas Ilmu
           Professional
            Keguruan      Pedagogi am
Konteks pendidikan
  Pelajar dan    Pedagogi
   ciri-ciri              Kurikulum
             isi
   pelajar     kandungan
Asas Professional Perguruan
  ISI KANDUNGAN
    Ianya melibatkan 3 dimensi iaitu kandungan ,
    stuktur substantif dan stuktur sintaksis.

  PEDAGOGI AM
    Mengandungi pengetahuan dan kepercayaan
    tentang pengajaran, pembelajaran dan pelajar
    yang melangkaui domain kandungan khusus
    subjek.
  KURIKULUM
   Guru merupakan faktor paling penting dalam
   pelaksanaan kurikulum sekolah.
   Di mana guru perlu berusaha mencapai objektif-
   objektif kurikulum.
   Kurikulum adalah pengalaman atau satu siri
   pengalaman yang dirancang bagi mencapai
   sesuatu matlamat.
   2 perkara yang perlu dipertimbangkan:
    -  Pentafsiran kurikulum
    -  Pengubahsuian kurikulum
  PEDAGOGI ISI KANDUNGAN
   Mengandungi kefahaman tentang bagaimana
   bidang subjek, topik-topik dan isu-isu dapat
   disusun dan dipersembahkan dalam pengajaran
   Terdapat 4 komponen teras iaitu:
    - Pegangan konseptual seseorang tentang apa makna
     mengajar sesuatu subjek
    - Strategi pengajaran dan persembahan
    - Pengetahuan tentang kefahaman dan ketidakfahaman
     pelajar-pelajar tentang bidang subjek
    - Pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum dan
     bahan-bahan yang diperlukanuntuk mengajar sesuatu
     subjek khusus.
  PELAJAR DAN CIRI-CIRI PELAJAR
    Terdapat perbezaan individu di antara setiap pelajar
    3 faktor pebezaan individu :
     -  Pelajar berbeza dari segi fizikal, minat kebolehan, kecenderungan,
       pengalaman, latar belakang, sikap dan minat.
     -  Pelajar belajar mengikut cara sendiri dan kadar kepantasan
       sendiri.
     -  Pembelajaran setiap pelajar dipengaruhi oleh minat, pengalaman
       lalu dan matlamat masa depan

    Guru perlu membina pengajaran dan pengajaran dengan
    berkesan seperti :
     -  Pengajaran hendaklah disesuaikan dengan aras pengetahuan
       pelajar.
     -  Pembelajaran hendaklah dikaitkan dengan pengalaman pelajar.
     -  Pengajaran guru perlu diserikan dengan penggunaan pelbagai
       teknik mengajar.
  KONTEKS PENDIDIKAN
   Seseorang guru yang profesional perlu
   mengetahui halatuju pendidikan
   Halatuju pendidikan mencakupi pendidikan
   sebelum merdeka dan pendidikan selepas
   merdeka.
Pandangan Lain Shulman
  Beliau turut berhujah bahawa PCK ialah pengetahuan
  yang unik kepada profesion perguruan.
  Pengetahuan ini membezakan seorang guru daripada
  seorang pakar bidang.
  Menurut Shulman (1987), PCK berkaitan dengan
  kebolehan seseorang guru untuk mengubah
  pengetahuan isi kandungan yang dimilikinya kepada
  bentuk yang sesuai untuk pengajaran serta sesuai
  dengan kebolehan dan latar belakang pelajar.
  Shulman juga mencadangkan supaya setiap orang guru
  mempunyai kefahaman tentang isi kandungan mata
  pelajaran untuk tujuan pengajaran.
  Menurut Shulman (1986), bagi sesuatu topik, PCK
  melibatkan:-
  (a) analogi, contoh, penerangan dan demonstrasi yang
  efektif,
  (b) kefahaman tentang aspek-aspek yang membuatkan
  pembelajaran topik itu senang atau susah,
  (c ) miskonsepsi pelajar tentang topik
  (d) pengetahuan tentang strategi pengajaran yang
  efektif.
Grossman, Wilson & Shulman        Bromme (1994), idea utama
 (1989), konsep PCK adalah di       yang mendasari konsep PCK ialah
 mana guru perlu “psychologize”      guru mengubah suai isi
 sesuatu isi pelajaran untuk        kandungan untuk tujuan
 pelajar                  pengajaran.


             BEBERAPA PANDANGAN
            TOKOH MENGENAI KONSEP
                 PCK

Feiman-Nemser dan Buchmann (1986)     Grossman 1990; Fernandez-Balboa
& Feiman-Nemser dan Remillard       & Stiehl 1995; De Corte, Greer &
(1996), guru perlu berfikir secara     Verschaffel 1996 ,PCK merupakan
pedagogikal terhadap cara mengajar     pengetahuan tentang bagaimana
sesuatu mata pelajaran daripada      hendak mengajar topik yang spesifik
perspektif pelajar, guru sendiri dan isi  yang dapat meningkatkan
kandungan subjek tersebut.         kefahaman konseptual
  PCK memainkan peranan yang penting sebab
  ia memadukan isi kandungan dan pedagogi
  untuk pembentukan kefahaman tentang
  bagaimana topik, masalah, isu
  diorganisasikan, diwakili dan diadaptasikan
  demi pelbagai minat dan kebolehan pelajar.
  Proses pembinaan PCK adalah menurut
  langkah-langkah dalam Model Penalaran
  Pedagogi.
Model Penalaran Pedagogi

Kefahaman                  Kefahaman Baru
            Model
           Penalaran
           Pedagogi                         Refleksi
Transforma
  si       Instruksi      Penilaian
KEFAHAMAN
  Peringkat permulaan dan tujuan akhir dalam
  dalam pedagogi Penaakulan.
  Untuk mengajar, kita perlu memahami isi
  kandungan dan pelajar.
  Guru-guru dikehendaki memahami apa yang
  perlu diajar, jika boleh memahami isi
  kandungan dengan beberapa cara.
  Guru juga perlu memahami bagaimana aras
  perkembangan pelajar mempengaruhi
  kebolehannya untuk belajar.
Contoh:
Keperluan dan          Sistem Barter
kehendak Manusia

          Asas kepada
          perdagangan

Pengeluaran
                 Pengkhususan

        Faktor-faktor
        pengeluaran
  Asas kepada perdagangan
o  Keperluan dan kehendak Manusia
•   Maksud dan perbezaan
•   Hierarki keperluan Maslow
o  Pengeluaran
•   Maksud
•   Proses pengeluaran
•   Jenis Pengeluaran
•   Cabang pengeluaran
o Faktor-faktor pengeluaran
•  Tanah, Buruh, modal dan usahawan
•  Usahawan dan peniaga
•  Peranan usahawan
o Pengkhususan

•  Maksud pengkhususan
•  Kesan pengkhususan terhadap pengeluaran
o Sistem Barter

•  Maksud sistem barter
•  Kelebihan sistem barter
TRANSFORMASI
  Idea-idea yang telah difahami mesti ditukar dalam
  beberapa cara agar ia boleh diajar kepada pelajar.
  Penalaran melalui pengajaran melibatkan pengalihan
  dari pemikiran tentang mata pelajaran seperti yang
  difahami oleh guru ke minda dan motivasi pelajar.
  Transformasi isi kandungan ke dalam bentuk yang
  boleh diajar memerlukan pemahaman tentang hasil
  pembelajaran dan bagaimana pelajar menunjukkan
  apa yang ia telah pelajari.
TRANSFORMASI
  Proses transformasi melibatkan beberapa
  kombinasi iaitu:
                Pemilihan
                Pemilihan
    Persediaan     kaedah instrusksi
              kaedah instrusksi
    Persediaan
               Adaptasi dan
                Adaptasi dan
    Representation
    Representation    penyesuaian
               penyesuaian
    (persembahan
    (persembahan     mengikut ciri
               mengikut ciri
    idea)
    idea)
TRANSFORMASI
  Persediaan – iaitu menganalisa, menstruktur dan
  menyatakan hasil pembelajaran mengikut kefahaman guru
  tadi berasaskan kepada bahan /sumber pengajarannya
  seperti daripada buku teks.
  Representation (persembahan idea) – iaitu memikirkan
  bagaimana untuk mempersembahkan idea/ isi
  pengajarannya kepada pelajar seperti menggunakan
  analogi, metafora, contoh, demonstrasi, simulasi dsb
  Pemilihan kaedah instruksi – iaitu guru memilih kaedah yang
  paling sesuai untuk menyampaikan pengajarannya : kaedah
  kuliah, kaedah kumpulan, pembelajaran koperatif dsb
  Adaptasi dan penyesuaian mengikut ciri pelajar- proses
  menyampaikan isi kandungan tadi mestilah mengambil kira
  ciri-ciri pelajar seperti tahap pelajar, bahasa, gender,
  motivasi pelajar dsb
i) Persediaan
        Peta Minda
Buku Teks
ii) Persembahan Idea
    Jenis-jenis bank
iii) Pemilihan kaedah instruksi
 Bilik Kuliah    Kumpulan
iv) Adaptasi dan penyesuaian
mengikut ciri pelajar
INSTRUKSI
  Instruksi (pengajaran) merupakan aspek
  pedagogi yang terpenting: organisasi dan
  pengurusan bilik darjah, persembahan
  penerangan dan huraian yang jelas, memberi
  dan menyemak tugasan, berinteraksi dengan
  pelajar secara berkesan dengan soalan, proba,
  jawapan dan tindak balas, serta pujian dan
  kritikan.
PENILAIAN
  Proses penilaian dilakukan semasa pengajaran
  berlangsung.
  Proses ini merangkumi semakan formal
  pemahaman pelajar tentang isi kandungan
  yang telah diajar berdasarkan objektif dan
  hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.
  Guru juga mesti melakukan penilaian yang
  lebih formal seperti melaksanakan ujian
  formatif untuk mendapat feedback dan
  membezakan tahap penguasaan pelajar
  (grading).
REFLEKSI
  Proses ini dilakukan oleh guru apabila ia merenung
  kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah
  berlaku lalu membina semula, melakonkan semula,
  dan/atau mengingatkan semula peristiwa, emosi dan
  pencapaiannya.
  Proses ini menjadi landasan bagi seseorang
  profesional belajar daripada pengalaman.
  Usaha-usaha analitik dalam proses ini digunakan
  untuk memperbaiki pengetahuan kandungan
  pedagogi (PCK) seseorang.
KEFAHAMAN BARU
  Ini berupakan satu permulaan baru. Melalui
  langkah-langkah KEFAHAMAN,
  TRANSFORMASI, INSTRUKSI, PENILAIAN, DAN
  REFLEKSI, guru mencapai pemahaman yang
  lebih jelas tentang isi kandungan dan pelajar.
KEMAHIRAN UTAMA
PENGAJARAN/PENYAMPAIAN


  KOMUNIKASI  PENYOALAN
  REFLEKSI  PENGUKUHAN
KOMUNIKASI
Definisi :
Feneey(1983), mengatakan bahawa komunikasi adalah
satu proses untuk menyampaikan maklumat, mesej atau
isyarat kepada pihak lain.Proses komunikasi dibina dari
pengalaman dan persefahaman antara kedua-dua belah
pihak.
Guru bertanggungjawab mewujudkan suasana yang
menggalakkan komunikasi melalui interaksi sosial di
kalangan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru
dalam proses pengajaran dan pembelajaran
KOMUNIKASI
Ciri-ciri komunikasi yang perlu ada pada seseorang guru
untuk memperbaiki kemahiran di bilik darjah:

 Mengamalkan demokrasi dalam komunikasi
 Menggunakan bahasa yang berkesan
 Kesediaan untuk mendengar
 Menghormati perasaan orang lain
 Menyesuaikan diri dengan situasi
KOMUNIKASI
Kepentingan komunikasi/interaksi dalam bilik darjah:
Guru:
Menyampaikan konsep dan fakta dengan berkesan.
Lebih memahami masalah pelajar.
Dapat mengenalpasti kelemahan pelajar.
Pelajar:
Berpeluang menyoal apa yang tidak difahami dan
menyatakan pendapat masing-masing
Melibatkan diri dengan lebih aktif dalam P&P
Memupuk keyakinan diri dan sifat kepimpinan melalui
perbincangan berkumpulan.
Membina kemahiran bersosial
Memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama, toleransi.
PENYOALAN
 Pekara yang penting dalam penyoalan :
 Untuk mewujudkan interaksi antara guru dengan pelajar
 Untuk mengetahui sejauhmana tercapainya objektif
 pengajaran.
Tujuan Penyoalan:
Perhubungan yang erat antara guru dan pelajar.
Menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar.
Membantu perkembangan dan membangkitkan daya
pemikiran pelajar.
Membantu pelajar untuk mengulangkaji isi pelajaran
yang telah disampaikan dalam pengajaran lalu.
Aktiviti pemulihan bagi pelajar yang lemah.
Keyakinan menghadapi peperiksaan.
JENIS-JENIS PENYOALAN


 Soalan-soalan  Soalan-soalan
  Tertutup    Terbuka
  Soalan     Soalan
 Perbualan   Pengurusan
Permikiran Ringkas, jawapan
Soalan-soalan pendek dan berfakta
 Tertutup
                Bertumpu
                Pelajar perlu memikirkan
                fakta-fakta yang berkaitan
                dan membina jawapan.

                Contoh: Nyatakan
 Hafazan-Kognitif       perbezaan antara
 Pelajar perlu mengingat    perniagaan dalam negeri
 dan menyebut fakta-fakta   dan perniagaan
 semula.            antarabangsa.

 Contoh: Apakah yang
 dimaksudkan dengan
 keperluan?
Soalan-soalan   Digunakan untuk meninjau dengan lebih
          teliti pekara-pekara yang sedang
 Terbuka     dibicarakan. Contoh :
 Untung bersih        RM7 200
 Bunga atas modal      8%
 Jumlah jualan kepada ahli  RM240 000
 Syer Ali             RM850
 Belian Ali         RM1 200

 Berdasarkan maklumat diatas, hitungkan jumlah pendapatan
 Ali.
Digunakan oleh guru dalam
 Soalan      memperkukuhkan lagi sesuatu fakta,
Perbualan     terutamanya apabila guru tidak
          menjangkakan sebarang jawapan.


Contoh :

1.Dokumen perniagaan dalam negeri terbahagi kepada 3
peringkat, betul?

2. Ia termasuk resit?
Digunakan oleh guru untuk
 Soalan     menggalakkan perbincangan dalam
Pengurusan    kelas.
Contoh :

1.Chel, kamu menabung hari ini?

2.Boleh sesiapa membuat tambahan pada senarai itu?
PENGUKUHAN
Kemahiran yang digunakan oleh guru bagi merubah
tingkahlaku pelajar dengan sempurna.

Tujuan :
 Menarik dan mengekalkan perhatian pelajar
 dalam satu-satu masa pengajaran
 menggalakkan pelajar mengambil bahagian
 tingkatkan pencapaian,
 baiki disiplin,
 meningkatkan keyakinan diri ,
 dalam proses P&P.
PENGUKUHAN
Bentuk-bentuk Pengukuhan yang boleh digunakan:
Galakan Secara Lisan
•   Kata-kata pujian seperti bagus, baik, tepat, bijak
cuba lagi, teruskan.
Galakan secara gerak-geri dan isyarat
•   Mengangguk-anggukkan kepala, senyum dan
menepuk-nepuk bahu tanda setuju
Galakan melalui jawapan pelajar
•   Mengulangi, mengaitkan, menggunakan jawapan
pelajar untuk perkembangan pelajaran.
Galakan dengan memberi ganjaran
•   Memberi hadiah, sijil penghargaan pada kejayaan
pelajar.
REFLEKSI

  DEFINISI REFLEKSI


  Proses merenung, menganalisis, mencari alasan,
menbuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki
diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah,1999)
REFLEKSI DAN PERGURUAN

Dalam konteks perguruan, kebolehan
membuat transformasi dan refleksi
membolehkan guru sentiasa mempelajari
dan memahami sesuatu yang baru hasil
daripada apa yang telah dilaluinya
              Shulman (1987)
KEPENTINGAN REFLEKSI
  Membantu :

  •  membuat penilaian kendiri

  •  berfikir secara analitik, kritis dan kreatif

  •  menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja
    dan hasil kerja

  •  melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan

  •  mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual,
    moral, nilai & estetika

  •  mengubah tingkahlaku
Kesimpulan
  PCK memainkan peranan penting untuk memastikan
  proses P&P berjalan dengan berkesan.
  Shulman (1986) telah memperkembangkan satu
  kerangka baru untuk pendidikan guru dengan
  memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi
  kandungan (PCK) yang mengandungi 7 asas
  pengetahuan yang boleh menbantu pendidik
  melakukan proses P&P dengan berkesan.
  Proses pembinaan PCK adalah menurut langkah-
  langkah dalam Model Penalaran Pedagogi.
Rujukan
Zahari Ishak (2006). Psikologi Pendidikan: Realiti pengajaran dan pembelajaran. Masalah
  Pendidikan. Universiti Malaya.

Tengku Zawawi Tengku Zainal., Ramlee Mustapha., & Abdul Razak Habib. Pengetahuan Pedagogi isi
  kandungan guru Matematik bagi tajuk pecahan: Kajian kes di Sekolah Rendah. Dipetik pada 16
  November 2009 dari pkukmweb.ukm.my/~jurfpend/journal/.../pdf/BAB%5B08%5D.pdf

Kamarudin Hj. Husin., & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2004). Pedagogi: Asas Pendidikan. Kayazano Enterprise

Khalid Ismail., Ibrahim Tamby Chek., & Baharudin Omar (2005). Pengurusan Bilik Darjah
  dalam konteks pengajaran dan pembelajaran perakaunan: Pearson Prentice Hall

Penaakulan Pedagogi. Dipetik pada 16 November 2009 dari
http://zulsophistsaidi.blogspot.com/

Model Penalaran dan Tindakan Pedagogi Shulman. Dipetik pada 16 November 2009 dari
http://www.teachersrock.net/Model%20Penalaran%20Pedagogi%20Shulman.hm

http://www.leeshulman.net
Sekian

Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...FaFai S.
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran Opie Mohamad
 
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan IslamStrategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islamjamatineh78
 
Pembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahQamariah sabariah
 
Pendekatan inkuiri penemuan
Pendekatan inkuiri penemuanPendekatan inkuiri penemuan
Pendekatan inkuiri penemuanAYU_TEMPOYAK
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridImplikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridIzzat Najmi
 
Topik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi
Topik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresiTopik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi
Topik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresiWany Hardy
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruRENU PRIYA
 
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahPengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahFarah Elriani
 
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)cikgutika
 
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&P
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&PMEDIA PENGAJARAN DALAM P&P
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&PNurimani Yase
 
model pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumatmodel pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumatKhasim Din
 
Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...
Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...
Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...Sherly Jewinly
 
Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...
Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...
Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...Marinis Nyambong
 
Pembangunan profesionalisme berterusan
Pembangunan profesionalisme berterusanPembangunan profesionalisme berterusan
Pembangunan profesionalisme berterusanNur Fazlin Mohd Naim
 
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINIKAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINIAiniNazihah
 
Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayati
Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayatiModel pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayati
Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayatiHELMIZAM
 

What's hot (20)

Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
Konsep asas pengujian, pengukuran, penilaian dan Pentaksiran - Pentaksiran da...
 
Teknik teknik pengajaran
Teknik teknik pengajaranTeknik teknik pengajaran
Teknik teknik pengajaran
 
model-model pengajaran
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
 
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan IslamStrategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam
Strategi & Prinsip Pengajaran Pendidikan Islam
 
Pembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalahPembelajaran berasaskan masalah
Pembelajaran berasaskan masalah
 
Pendekatan inkuiri penemuan
Pendekatan inkuiri penemuanPendekatan inkuiri penemuan
Pendekatan inkuiri penemuan
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
 
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridImplikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
 
Topik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi
Topik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresiTopik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi
Topik 7 penerokaan, memperoleh pengalaman dan ekspresi
 
Falsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guruFalsafah pendidikan guru
Falsafah pendidikan guru
 
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahPengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah
 
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
Ujian Rujukan Norma (URN) & Ujian Rujukan Kriteria (URK)
 
Analisis swot big
Analisis swot bigAnalisis swot big
Analisis swot big
 
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&P
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&PMEDIA PENGAJARAN DALAM P&P
MEDIA PENGAJARAN DALAM P&P
 
model pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumatmodel pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumat
 
Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...
Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...
Usaha usaha kementerian pendidikan malaysia dalam memantapkan perpaduan dan i...
 
Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...
Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...
Integrasi Nasional Perlu Dipupuk di Peringkat Sekolah Rendah hingga ke Tajap ...
 
Pembangunan profesionalisme berterusan
Pembangunan profesionalisme berterusanPembangunan profesionalisme berterusan
Pembangunan profesionalisme berterusan
 
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINIKAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
KAEDAH PEDAGOGI MASA KINI
 
Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayati
Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayatiModel pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayati
Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayati
 

Viewers also liked

PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURUPENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURUAmeer Chann
 
KUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan Pedagogi
KUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan PedagogiKUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan Pedagogi
KUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan PedagogiIzawati Saat
 
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURUPENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURUMuhammad Affrini Azim Zahari
 
Teori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan MaklumatTeori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan MaklumatWan Farid Nazrin
 
Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...
Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...
Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...Desmon Muroh
 
Open Educational Resources : Benefits and Challenges
Open Educational Resources : Benefits and ChallengesOpen Educational Resources : Benefits and Challenges
Open Educational Resources : Benefits and ChallengesNone
 
2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_as
2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_as2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_as
2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_asPierre Cattoire, MBA
 
Cpmg naatc meeting presentation
Cpmg naatc meeting presentationCpmg naatc meeting presentation
Cpmg naatc meeting presentationesowder
 
Group 7 (2) (1)
Group 7 (2) (1)Group 7 (2) (1)
Group 7 (2) (1)group07
 
Cara bina histogram
Cara bina histogramCara bina histogram
Cara bina histogramvijayan79
 
Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuan
Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuanTugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuan
Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuanNorafsah Awang Kati
 
PERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIR
PERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIRPERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIR
PERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIRroyzamy
 
الأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفي
الأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفيالأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفي
الأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفيBynaNie MaiRa
 
Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...
Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...
Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...ikhwankmk92
 
نموذج الإجرائات المعلومات
نموذج الإجرائات المعلوماتنموذج الإجرائات المعلومات
نموذج الإجرائات المعلوماتBynaNie MaiRa
 
النظرية مجال المعرفي من بلوم
النظرية مجال المعرفي من بلومالنظرية مجال المعرفي من بلوم
النظرية مجال المعرفي من بلومBynaNie MaiRa
 
PENGAJARAN BERKESAN
PENGAJARAN BERKESANPENGAJARAN BERKESAN
PENGAJARAN BERKESANKakram Gc
 

Viewers also liked (20)

PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURUPENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) DALAM KALANGAN GURU
 
KUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan Pedagogi
KUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan PedagogiKUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan Pedagogi
KUMPULAN 17 :Pengetahuan Isi Kandungan Pedagogi
 
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURUPENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
 
Teori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan MaklumatTeori Pemprosesan Maklumat
Teori Pemprosesan Maklumat
 
Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...
Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...
Pengaruh asas pengetahuan guru dan pemahaman guru terhadap amalan harian pros...
 
JURNAL SAINS 4
JURNAL SAINS 4JURNAL SAINS 4
JURNAL SAINS 4
 
Open Educational Resources : Benefits and Challenges
Open Educational Resources : Benefits and ChallengesOpen Educational Resources : Benefits and Challenges
Open Educational Resources : Benefits and Challenges
 
2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_as
2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_as2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_as
2013.03.01 unbsjmba society_to pre mb_as
 
Cpmg naatc meeting presentation
Cpmg naatc meeting presentationCpmg naatc meeting presentation
Cpmg naatc meeting presentation
 
Group 7 (2) (1)
Group 7 (2) (1)Group 7 (2) (1)
Group 7 (2) (1)
 
Pengetahuan pedagogi
Pengetahuan pedagogi Pengetahuan pedagogi
Pengetahuan pedagogi
 
Cara bina histogram
Cara bina histogramCara bina histogram
Cara bina histogram
 
Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuan
Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuanTugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuan
Tugasan hbqe2103 al tajwid ustaz mohd redzuan
 
PERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIR
PERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIRPERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIR
PERANAN DASAR PTV DALAM RBT BAGI MENJAMIN MASA HADAPAN PELAJAR-PELAJAR TERCICIR
 
الأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفي
الأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفيالأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفي
الأمثلة في مستوى السفلى من النظرية المعرفي
 
Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...
Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...
Kepercayaan Guru Terhadap Kurikulum, Sifat, Pengajaran dan Pembelajaran Matem...
 
نموذج الإجرائات المعلومات
نموذج الإجرائات المعلوماتنموذج الإجرائات المعلومات
نموذج الإجرائات المعلومات
 
النظرية مجال المعرفي من بلوم
النظرية مجال المعرفي من بلومالنظرية مجال المعرفي من بلوم
النظرية مجال المعرفي من بلوم
 
Fungsi ptv dalam pelaksanaan
Fungsi ptv dalam pelaksanaanFungsi ptv dalam pelaksanaan
Fungsi ptv dalam pelaksanaan
 
PENGAJARAN BERKESAN
PENGAJARAN BERKESANPENGAJARAN BERKESAN
PENGAJARAN BERKESAN
 

Similar to Model shulman

Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2
Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2
Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2一世 一生
 
Asigment penggunaan alpikasi komputer 1
Asigment penggunaan alpikasi komputer 1Asigment penggunaan alpikasi komputer 1
Asigment penggunaan alpikasi komputer 1Siti Jaharah Muhamad
 
Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]
Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]
Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]Ministry of Education
 
Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)
Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)
Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)Nurul Atiyah
 
Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan
Pengetahuan Pedagogi Isi KandunganPengetahuan Pedagogi Isi Kandungan
Pengetahuan Pedagogi Isi KandunganIrma Gurlz
 
Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)
Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)
Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)Ermie Dharlya
 
Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)
Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)
Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)TheEa Za
 
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURUPENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURUMuhammad Affrini Azim Zahari
 
Tugas kurikulum dan pembelajaran
Tugas kurikulum dan pembelajaranTugas kurikulum dan pembelajaran
Tugas kurikulum dan pembelajaranyunitasari_31
 

Similar to Model shulman (20)

Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2
Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2
Unit 4 Modul 1 Teras Pengetahuan V2
 
Asigment penggunaan alpikasi komputer 1
Asigment penggunaan alpikasi komputer 1Asigment penggunaan alpikasi komputer 1
Asigment penggunaan alpikasi komputer 1
 
Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]
Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]
Kepentingan pck kpd_prestasi_guru-group_work_dr_sulaiman[1]
 
(Group 17) pck
(Group 17) pck(Group 17) pck
(Group 17) pck
 
Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)
Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)
Pengetahuan isi kandungan pedagogi (PCK)
 
Presentation ppik
Presentation ppikPresentation ppik
Presentation ppik
 
Presentation ppik
Presentation ppikPresentation ppik
Presentation ppik
 
Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan
Pengetahuan Pedagogi Isi KandunganPengetahuan Pedagogi Isi Kandungan
Pengetahuan Pedagogi Isi Kandungan
 
Bab[08]
Bab[08]Bab[08]
Bab[08]
 
Curriculum 3
Curriculum 3Curriculum 3
Curriculum 3
 
Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)
Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)
Pengetahuan pedagogi kandungan (pck)
 
Marty mardiyah
Marty mardiyahMarty mardiyah
Marty mardiyah
 
Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)
Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)
Kurikulum & pembelajaran (lilis . s)
 
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURUPENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU
 
Tajuk 1 done
Tajuk 1 doneTajuk 1 done
Tajuk 1 done
 
Tajuk 1 done
Tajuk 1 doneTajuk 1 done
Tajuk 1 done
 
385 1342-1-p bx
385 1342-1-p bx385 1342-1-p bx
385 1342-1-p bx
 
Raka agistia dendy putra
Raka agistia dendy putraRaka agistia dendy putra
Raka agistia dendy putra
 
Tugas kurikulum dan pembelajaran
Tugas kurikulum dan pembelajaranTugas kurikulum dan pembelajaran
Tugas kurikulum dan pembelajaran
 
Resume teaching
Resume teachingResume teaching
Resume teaching
 

Recently uploaded

SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMhanyakaryawan1
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungSemediGiri2
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfEirinELS
 
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptxRezaWahyuni6
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdfWebinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdfTeukuEriSyahputra
 
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanPembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanNesha Mutiara
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptxNOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptxNURULATIQAHBINTIABDG
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxRezaWahyuni6
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...walidumar
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARElviraDemona
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatanSuzanDwiPutra
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfssuser29a952
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfsubki124
 

Recently uploaded (20)

SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkungPenyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
Penyuluhan_pHIV_AIDS (1).ppt pada tahun 2024 di klungkung
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
 
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdfWebinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
Webinar 1_Pendidikan Berjenjang Pendidikan Inklusif.pdf
 
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi PerapotekanPembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
Pembahasan Soal Ujian Komprehensif Farmasi Perapotekan
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptxNOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
NOVEL PELARI MUDA TINGKATAN 1 KARYA NGAH AZIA.pptx
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
 
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatankonsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
konsep pidato Bahaya Merokok bagi kesehatan
 
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdfUAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
UAS Matematika kelas IX 2024 HK_2024.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 

Model shulman

 • 1. Model Shulman Kemahiran Utama Pengajaran/Penyampaian
 • 2. Pengenalan  Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) bergantung kepada pengetahuan profesional pendidik yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Putnam, Heaton, Prawat, & Remillard, 1992).  Psikologi Pendidikan menjadi sandaran kepada para pendidik bagi memastikan kejayaan proses P&P.  Dalam menentu keberkesanan proses P&P, terdapat 4 tunjang yang mencorak seseorang pendidik.
 • 3. Empat tunjang tersebut dapat dilihat melalui kerangka model berikut: Keberkesanan Pengajaran & Pembelajaran Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan Kandungan Umum Pelajar & Kandungan Pedagogi Pedagogi Pembelajaran Rajah 1. Kerangka model keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
 • 4. Pengetahuan Kandungan  Pendidik tidak berupaya mengajar sekiranya tidak tahu apa yang hendak diajar.  Pendidik perlu ada pemahaman tinggi dalam subjek untuk menjadikan proses P&P berjaya dan berkesan.
 • 5. Pengetahuan Kandungan Pedagogi  Shulman (1986), kandungan pedagogi sebagai sesuatu pemahaman tentang bagaimana hendak menjadikan mata pelajaran khusus boleh difahami oleh pelajar.  Pengetahuan kandungan pedagogi merupakan satu keupayaan untuk mewakilkan sesuatu topik yang dikuasai kepada pelajar agar ilmu yang disampaikan menjadi makna & literasi dalam kehidupan pelajar.
 • 6. Pengetahuan Umum Pedagogi  Merujuk kepada pemahaman konsep mengenai prinsip-prinsip am, kawalan kelas yang meliputi topik individu atau kepakaran tentang sesuatu matapelajaran (Borko & Putnam, 1996).
 • 7. Pengetahuan pelajar dan pembelajaran  Umumnya, semua pelajar memerlukan contoh-contoh konkrit dalam usaha memahami sesuatu yang bersifat abstrak dan sekiranya pendidik dapat menjadikan topik yang bersifat abstrak itu konkrit, maka P&P akan menjadi lebih bermakna kepada pengetahuan pelajar.
 • 8. Lee Shulman "Within the category of pedagogical content knowledge, I include, for the most regularly taught topics in one’s subject area, the most useful form of representation of those ideas, the most powerful analogies, illustrations, examples, explanations, and demonstrations—in a word, the ways of representing and formulating the subject that make it comprehensible to others." - Lee Shulman
 • 9. Model Shulman  Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi kandungan (PCK).  PCK yang dicadangkan oleh Shulman (1986) telah dikembangkan dalam projek “Knowledge Growth in Teaching” sebagai satu model perspektif yang lebih luas untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran.  Projek ini mengkaji bagaimana guru-guru memperoleh kefahaman baru tentang isi kandungan dan bagaimana kefahaman baru ini mempengaruhi amalan pengajaran mereka.
 • 10. Menurut Shulman (1987: 15): PCK ialah satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru dan ia berdasarkan kepada cara guru mengaitkan pengetahuan pedagogi (pengetahuan tentang cara mengajar) yang dimiliki kepada pengetahuan isi kandungan (apa yang perlu diajar). Integrasi kedua-dua jenis pengetahuan tersebut menghasilkan pengetahuan pedagogi isi kandungan.  Menurut Shulman (1987) lagi, PCK adalah salah satu daripada tujuh asas pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seseorang pendidik.
 • 11. Matlamat- Isi kandungan matlamat pendidikan Asas Ilmu Professional Keguruan Pedagogi am Konteks pendidikan Pelajar dan Pedagogi ciri-ciri Kurikulum isi pelajar kandungan
 • 12. Asas Professional Perguruan  ISI KANDUNGAN  Ianya melibatkan 3 dimensi iaitu kandungan , stuktur substantif dan stuktur sintaksis.  PEDAGOGI AM  Mengandungi pengetahuan dan kepercayaan tentang pengajaran, pembelajaran dan pelajar yang melangkaui domain kandungan khusus subjek.
 • 13. KURIKULUM  Guru merupakan faktor paling penting dalam pelaksanaan kurikulum sekolah.  Di mana guru perlu berusaha mencapai objektif- objektif kurikulum.  Kurikulum adalah pengalaman atau satu siri pengalaman yang dirancang bagi mencapai sesuatu matlamat.  2 perkara yang perlu dipertimbangkan: - Pentafsiran kurikulum - Pengubahsuian kurikulum
 • 14. PEDAGOGI ISI KANDUNGAN  Mengandungi kefahaman tentang bagaimana bidang subjek, topik-topik dan isu-isu dapat disusun dan dipersembahkan dalam pengajaran  Terdapat 4 komponen teras iaitu: - Pegangan konseptual seseorang tentang apa makna mengajar sesuatu subjek - Strategi pengajaran dan persembahan - Pengetahuan tentang kefahaman dan ketidakfahaman pelajar-pelajar tentang bidang subjek - Pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum dan bahan-bahan yang diperlukanuntuk mengajar sesuatu subjek khusus.
 • 15. PELAJAR DAN CIRI-CIRI PELAJAR  Terdapat perbezaan individu di antara setiap pelajar  3 faktor pebezaan individu : - Pelajar berbeza dari segi fizikal, minat kebolehan, kecenderungan, pengalaman, latar belakang, sikap dan minat. - Pelajar belajar mengikut cara sendiri dan kadar kepantasan sendiri. - Pembelajaran setiap pelajar dipengaruhi oleh minat, pengalaman lalu dan matlamat masa depan  Guru perlu membina pengajaran dan pengajaran dengan berkesan seperti : - Pengajaran hendaklah disesuaikan dengan aras pengetahuan pelajar. - Pembelajaran hendaklah dikaitkan dengan pengalaman pelajar. - Pengajaran guru perlu diserikan dengan penggunaan pelbagai teknik mengajar.
 • 16. KONTEKS PENDIDIKAN  Seseorang guru yang profesional perlu mengetahui halatuju pendidikan  Halatuju pendidikan mencakupi pendidikan sebelum merdeka dan pendidikan selepas merdeka.
 • 17.
 • 18. Pandangan Lain Shulman  Beliau turut berhujah bahawa PCK ialah pengetahuan yang unik kepada profesion perguruan.  Pengetahuan ini membezakan seorang guru daripada seorang pakar bidang.  Menurut Shulman (1987), PCK berkaitan dengan kebolehan seseorang guru untuk mengubah pengetahuan isi kandungan yang dimilikinya kepada bentuk yang sesuai untuk pengajaran serta sesuai dengan kebolehan dan latar belakang pelajar.
 • 19. Shulman juga mencadangkan supaya setiap orang guru mempunyai kefahaman tentang isi kandungan mata pelajaran untuk tujuan pengajaran.  Menurut Shulman (1986), bagi sesuatu topik, PCK melibatkan:- (a) analogi, contoh, penerangan dan demonstrasi yang efektif, (b) kefahaman tentang aspek-aspek yang membuatkan pembelajaran topik itu senang atau susah, (c ) miskonsepsi pelajar tentang topik (d) pengetahuan tentang strategi pengajaran yang efektif.
 • 20. Grossman, Wilson & Shulman Bromme (1994), idea utama (1989), konsep PCK adalah di yang mendasari konsep PCK ialah mana guru perlu “psychologize” guru mengubah suai isi sesuatu isi pelajaran untuk kandungan untuk tujuan pelajar pengajaran. BEBERAPA PANDANGAN TOKOH MENGENAI KONSEP PCK Feiman-Nemser dan Buchmann (1986) Grossman 1990; Fernandez-Balboa & Feiman-Nemser dan Remillard & Stiehl 1995; De Corte, Greer & (1996), guru perlu berfikir secara Verschaffel 1996 ,PCK merupakan pedagogikal terhadap cara mengajar pengetahuan tentang bagaimana sesuatu mata pelajaran daripada hendak mengajar topik yang spesifik perspektif pelajar, guru sendiri dan isi yang dapat meningkatkan kandungan subjek tersebut. kefahaman konseptual
 • 21. PCK memainkan peranan yang penting sebab ia memadukan isi kandungan dan pedagogi untuk pembentukan kefahaman tentang bagaimana topik, masalah, isu diorganisasikan, diwakili dan diadaptasikan demi pelbagai minat dan kebolehan pelajar.  Proses pembinaan PCK adalah menurut langkah-langkah dalam Model Penalaran Pedagogi.
 • 22. Model Penalaran Pedagogi Kefahaman Kefahaman Baru Model Penalaran Pedagogi Refleksi Transforma si Instruksi Penilaian
 • 23. KEFAHAMAN  Peringkat permulaan dan tujuan akhir dalam dalam pedagogi Penaakulan.  Untuk mengajar, kita perlu memahami isi kandungan dan pelajar.  Guru-guru dikehendaki memahami apa yang perlu diajar, jika boleh memahami isi kandungan dengan beberapa cara.  Guru juga perlu memahami bagaimana aras perkembangan pelajar mempengaruhi kebolehannya untuk belajar.
 • 24. Contoh: Keperluan dan Sistem Barter kehendak Manusia Asas kepada perdagangan Pengeluaran Pengkhususan Faktor-faktor pengeluaran
 • 25. Asas kepada perdagangan o Keperluan dan kehendak Manusia • Maksud dan perbezaan • Hierarki keperluan Maslow o Pengeluaran • Maksud • Proses pengeluaran • Jenis Pengeluaran • Cabang pengeluaran
 • 26. o Faktor-faktor pengeluaran • Tanah, Buruh, modal dan usahawan • Usahawan dan peniaga • Peranan usahawan o Pengkhususan • Maksud pengkhususan • Kesan pengkhususan terhadap pengeluaran o Sistem Barter • Maksud sistem barter • Kelebihan sistem barter
 • 27. TRANSFORMASI  Idea-idea yang telah difahami mesti ditukar dalam beberapa cara agar ia boleh diajar kepada pelajar.  Penalaran melalui pengajaran melibatkan pengalihan dari pemikiran tentang mata pelajaran seperti yang difahami oleh guru ke minda dan motivasi pelajar.  Transformasi isi kandungan ke dalam bentuk yang boleh diajar memerlukan pemahaman tentang hasil pembelajaran dan bagaimana pelajar menunjukkan apa yang ia telah pelajari.
 • 28. TRANSFORMASI  Proses transformasi melibatkan beberapa kombinasi iaitu: Pemilihan Pemilihan Persediaan kaedah instrusksi kaedah instrusksi Persediaan Adaptasi dan Adaptasi dan Representation Representation penyesuaian penyesuaian (persembahan (persembahan mengikut ciri mengikut ciri idea) idea)
 • 29. TRANSFORMASI  Persediaan – iaitu menganalisa, menstruktur dan menyatakan hasil pembelajaran mengikut kefahaman guru tadi berasaskan kepada bahan /sumber pengajarannya seperti daripada buku teks.  Representation (persembahan idea) – iaitu memikirkan bagaimana untuk mempersembahkan idea/ isi pengajarannya kepada pelajar seperti menggunakan analogi, metafora, contoh, demonstrasi, simulasi dsb  Pemilihan kaedah instruksi – iaitu guru memilih kaedah yang paling sesuai untuk menyampaikan pengajarannya : kaedah kuliah, kaedah kumpulan, pembelajaran koperatif dsb  Adaptasi dan penyesuaian mengikut ciri pelajar- proses menyampaikan isi kandungan tadi mestilah mengambil kira ciri-ciri pelajar seperti tahap pelajar, bahasa, gender, motivasi pelajar dsb
 • 30. i) Persediaan Peta Minda Buku Teks
 • 31. ii) Persembahan Idea Jenis-jenis bank
 • 32. iii) Pemilihan kaedah instruksi Bilik Kuliah Kumpulan
 • 33. iv) Adaptasi dan penyesuaian mengikut ciri pelajar
 • 34. INSTRUKSI  Instruksi (pengajaran) merupakan aspek pedagogi yang terpenting: organisasi dan pengurusan bilik darjah, persembahan penerangan dan huraian yang jelas, memberi dan menyemak tugasan, berinteraksi dengan pelajar secara berkesan dengan soalan, proba, jawapan dan tindak balas, serta pujian dan kritikan.
 • 35. PENILAIAN  Proses penilaian dilakukan semasa pengajaran berlangsung.  Proses ini merangkumi semakan formal pemahaman pelajar tentang isi kandungan yang telah diajar berdasarkan objektif dan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan.  Guru juga mesti melakukan penilaian yang lebih formal seperti melaksanakan ujian formatif untuk mendapat feedback dan membezakan tahap penguasaan pelajar (grading).
 • 36. REFLEKSI  Proses ini dilakukan oleh guru apabila ia merenung kembali pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku lalu membina semula, melakonkan semula, dan/atau mengingatkan semula peristiwa, emosi dan pencapaiannya.  Proses ini menjadi landasan bagi seseorang profesional belajar daripada pengalaman.  Usaha-usaha analitik dalam proses ini digunakan untuk memperbaiki pengetahuan kandungan pedagogi (PCK) seseorang.
 • 37. KEFAHAMAN BARU  Ini berupakan satu permulaan baru. Melalui langkah-langkah KEFAHAMAN, TRANSFORMASI, INSTRUKSI, PENILAIAN, DAN REFLEKSI, guru mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang isi kandungan dan pelajar.
 • 38. KEMAHIRAN UTAMA PENGAJARAN/PENYAMPAIAN KOMUNIKASI PENYOALAN REFLEKSI PENGUKUHAN
 • 39. KOMUNIKASI Definisi : Feneey(1983), mengatakan bahawa komunikasi adalah satu proses untuk menyampaikan maklumat, mesej atau isyarat kepada pihak lain.Proses komunikasi dibina dari pengalaman dan persefahaman antara kedua-dua belah pihak. Guru bertanggungjawab mewujudkan suasana yang menggalakkan komunikasi melalui interaksi sosial di kalangan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 • 40. KOMUNIKASI Ciri-ciri komunikasi yang perlu ada pada seseorang guru untuk memperbaiki kemahiran di bilik darjah: Mengamalkan demokrasi dalam komunikasi Menggunakan bahasa yang berkesan Kesediaan untuk mendengar Menghormati perasaan orang lain Menyesuaikan diri dengan situasi
 • 41. KOMUNIKASI Kepentingan komunikasi/interaksi dalam bilik darjah: Guru: Menyampaikan konsep dan fakta dengan berkesan. Lebih memahami masalah pelajar. Dapat mengenalpasti kelemahan pelajar. Pelajar: Berpeluang menyoal apa yang tidak difahami dan menyatakan pendapat masing-masing Melibatkan diri dengan lebih aktif dalam P&P Memupuk keyakinan diri dan sifat kepimpinan melalui perbincangan berkumpulan. Membina kemahiran bersosial Memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama, toleransi.
 • 42. PENYOALAN Pekara yang penting dalam penyoalan : Untuk mewujudkan interaksi antara guru dengan pelajar Untuk mengetahui sejauhmana tercapainya objektif pengajaran. Tujuan Penyoalan: Perhubungan yang erat antara guru dan pelajar. Menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar. Membantu perkembangan dan membangkitkan daya pemikiran pelajar. Membantu pelajar untuk mengulangkaji isi pelajaran yang telah disampaikan dalam pengajaran lalu. Aktiviti pemulihan bagi pelajar yang lemah. Keyakinan menghadapi peperiksaan.
 • 43. JENIS-JENIS PENYOALAN Soalan-soalan Soalan-soalan Tertutup Terbuka Soalan Soalan Perbualan Pengurusan
 • 44. Permikiran Ringkas, jawapan Soalan-soalan pendek dan berfakta Tertutup Bertumpu Pelajar perlu memikirkan fakta-fakta yang berkaitan dan membina jawapan. Contoh: Nyatakan Hafazan-Kognitif perbezaan antara Pelajar perlu mengingat perniagaan dalam negeri dan menyebut fakta-fakta dan perniagaan semula. antarabangsa. Contoh: Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan?
 • 45. Soalan-soalan Digunakan untuk meninjau dengan lebih teliti pekara-pekara yang sedang Terbuka dibicarakan. Contoh : Untung bersih RM7 200 Bunga atas modal 8% Jumlah jualan kepada ahli RM240 000 Syer Ali RM850 Belian Ali RM1 200 Berdasarkan maklumat diatas, hitungkan jumlah pendapatan Ali.
 • 46. Digunakan oleh guru dalam Soalan memperkukuhkan lagi sesuatu fakta, Perbualan terutamanya apabila guru tidak menjangkakan sebarang jawapan. Contoh : 1.Dokumen perniagaan dalam negeri terbahagi kepada 3 peringkat, betul? 2. Ia termasuk resit?
 • 47. Digunakan oleh guru untuk Soalan menggalakkan perbincangan dalam Pengurusan kelas. Contoh : 1.Chel, kamu menabung hari ini? 2.Boleh sesiapa membuat tambahan pada senarai itu?
 • 48. PENGUKUHAN Kemahiran yang digunakan oleh guru bagi merubah tingkahlaku pelajar dengan sempurna. Tujuan : Menarik dan mengekalkan perhatian pelajar dalam satu-satu masa pengajaran menggalakkan pelajar mengambil bahagian tingkatkan pencapaian, baiki disiplin, meningkatkan keyakinan diri , dalam proses P&P.
 • 49. PENGUKUHAN Bentuk-bentuk Pengukuhan yang boleh digunakan: Galakan Secara Lisan • Kata-kata pujian seperti bagus, baik, tepat, bijak cuba lagi, teruskan. Galakan secara gerak-geri dan isyarat • Mengangguk-anggukkan kepala, senyum dan menepuk-nepuk bahu tanda setuju Galakan melalui jawapan pelajar • Mengulangi, mengaitkan, menggunakan jawapan pelajar untuk perkembangan pelajaran. Galakan dengan memberi ganjaran • Memberi hadiah, sijil penghargaan pada kejayaan pelajar.
 • 50. REFLEKSI DEFINISI REFLEKSI Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, menbuat cadangan dan tindakan untuk memperbaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah,1999)
 • 51. REFLEKSI DAN PERGURUAN Dalam konteks perguruan, kebolehan membuat transformasi dan refleksi membolehkan guru sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baru hasil daripada apa yang telah dilaluinya Shulman (1987)
 • 52. KEPENTINGAN REFLEKSI  Membantu : • membuat penilaian kendiri • berfikir secara analitik, kritis dan kreatif • menganalisis perkara-perkara penting proses bekerja dan hasil kerja • melihat alternatif-alternatif dalam membuat keputusan • mencari jalan penyelesaian berasaskan ciri-ciri spiritual, moral, nilai & estetika • mengubah tingkahlaku
 • 53. Kesimpulan  PCK memainkan peranan penting untuk memastikan proses P&P berjalan dengan berkesan.  Shulman (1986) telah memperkembangkan satu kerangka baru untuk pendidikan guru dengan memperkenalkan konsep pengetahuan pedagogi isi kandungan (PCK) yang mengandungi 7 asas pengetahuan yang boleh menbantu pendidik melakukan proses P&P dengan berkesan.  Proses pembinaan PCK adalah menurut langkah- langkah dalam Model Penalaran Pedagogi.
 • 54. Rujukan Zahari Ishak (2006). Psikologi Pendidikan: Realiti pengajaran dan pembelajaran. Masalah Pendidikan. Universiti Malaya. Tengku Zawawi Tengku Zainal., Ramlee Mustapha., & Abdul Razak Habib. Pengetahuan Pedagogi isi kandungan guru Matematik bagi tajuk pecahan: Kajian kes di Sekolah Rendah. Dipetik pada 16 November 2009 dari pkukmweb.ukm.my/~jurfpend/journal/.../pdf/BAB%5B08%5D.pdf Kamarudin Hj. Husin., & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2004). Pedagogi: Asas Pendidikan. Kayazano Enterprise Khalid Ismail., Ibrahim Tamby Chek., & Baharudin Omar (2005). Pengurusan Bilik Darjah dalam konteks pengajaran dan pembelajaran perakaunan: Pearson Prentice Hall Penaakulan Pedagogi. Dipetik pada 16 November 2009 dari http://zulsophistsaidi.blogspot.com/ Model Penalaran dan Tindakan Pedagogi Shulman. Dipetik pada 16 November 2009 dari http://www.teachersrock.net/Model%20Penalaran%20Pedagogi%20Shulman.hm http://www.leeshulman.net