Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU

653 views

Published on

kepentingan pedagogi bagi guru

Published in: Education
 • Be the first to comment

PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PCK) DALAM KALANGAN GURU

 1. 1. PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN DALAM KALANGAN GURU
 2. 2. Apakah ilmu yang mesti dikuasai oleh seseorang guru?
 3. 3. Menurut Shulman, L.S. (1986) Guru yang profesional mestilah menguasai 7 jenis pengetahuan:  Pedagogi  Kandungan mata pelajaran  Konten-pedagogi  Pelajar  Konteks pendidikan di Malaysia  Tujuan dan falsafah pendidikan di Malaysia  Kurikulum
 4. 4. Pembentukan PCK • Kajian tentang tahap pengetahuan guru • Hasil kajian- 90%-95% menunjukkan guru perlu menguasai sama ada pengetahuan mata pelajaran atau aras pengetahuan am
 5. 5. APA ITU PCK? PCK dicadangkan oleh Shulman(1986) dan telah dikembangkan bersama rakan- rakannya yang lain sebagai satu model perspektif yang lebih luas untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran Menurut Shulman, PCK ialah gabungan antara pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan pedagogi - Pengetahuan isi kandungan ialah pengetahuan mendalam tentang isi kandungan yang diajar - Harus diselaraskan dengan spesifikasi kurikulum dan juga sukatan pelajaran. Pengetahuan pedagogi - pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan kaedah mengajar, merangkumi pendekatan, kaedah atau teknik dan strategi dalam P&P PCK
 6. 6. Menurut(Wiseman, et. al. 1999), terdapat satu lagi pengetahuan yang patut ada pada guru iaitu pengetahuan psikologi. Pengetahuan psikologi merujuk kepada pengetahuan tentang pelajar. Ia berkaitan cara pelajar belajar iaitu gaya pembelajaran mereka, minat dan kebolehan, sikap dan kepercayaan serta masalah pembelajaran yang dihadapi
 7. 7. Menurut Grossman (1990) PCK terdiri daripada: - Pengetahuan terhadap pelajar dan pembelajaran, - Pengetahuan kurikulum - pengetahuan strategi pengajaran.
 8. 8. KEPENTINGAN PCK  PCK dapat membantu guru untuk memahami prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dengan jelas.  PCK dapat membantu guru dalam memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tahap penerimaan para pelajar  PCK membantu guru untuk melakukan penyediaan terutama dari segi menyediakan bahan-bahan bantuan mengajar yang lebih menarik dan bermakna.  Guru akan sentiasa melibatkan pelajarnya secara lebih aktif dalam pelajaran.  Guru akan berupaya untuk menggunakan set induksi yang menarik supaya dapat memulakan pelajaran yang berjaya menarik minat para pelajarnya  Guru akan dapat memperkembangkan lagi potensi yang ada pada pelajarnya 
 9. 9. Pengetahuan terhadap Pelajar dan Pembelajaran
 10. 10. Setiap pelajar mempunyai potensi dalam pembelajaran matematik
 11. 11. Pengetahuanguru terhadappelajaritu sendiriadalahpentinguntuk menilaisejauh mana minatdan kebolehansetiap pelajarnya. Dengan mengetahuitahapminat pelajarnya,guru bolehmelakukanaktiviti yang lebihmencabardanmenyeronokkan untuk meningkatkanmotivasipelajar mereka.
 12. 12. Setiap pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza.
 13. 13. Guruyangkurangpengetahuandalamgaya-gaya pembelajaranakanmelakukankesilapandimanaguru tidakakanmenggunakankaedahpengajaranyang holistikdalampengajaranbeliau. Sedangkantugasseorangguru ialahuntuk memudahkanpembelajaranpelajardengan menyediakansuasanapembelajaranyangharmonis danmenarik. Gurusering berhadapandenganpelajarnyayang berbezadarisegi kebolehanmereka.
 14. 14. Halini memerlukan pengetahuandankepakaran gurudalammenentukanstrategipengajarandan pembelajaran. Guruperlu menentukanpendekatan,memilihkaedah danmenetapkanteknik-tekniktertentuyangsesuai denganperkembangandankebolehanpelajar. Strategiyangdipilih itu,selainberpotensi memeransangkanpelajarbelajar secaraaktif,
 15. 15. PENGETAHUAN KURIKULUM (KANDUNGAN)
 16. 16. KAJIAN 1  PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN GURU MATEMATIK BAGI TAJUK PECAHAN : KAJIAN KES DI SEKOLAH RENDAH  Tengku Zawawi Tengku Zainal, Ramlee Mustapha & Abdul Razak  Sampel : 4 orang guru baru & 4 orang guru berpengalaman  Dapatan : PCK dalam kalangan guru-guru ini masih pada tahap yang rendah
 17. 17.  Guru baru berkefahaman instumental (petua/kaedah)  Sebahagian guru berpengalaman berkefahaman praelasioanal (justifikasi)  Perkembangan pengalaman guru tidak selari dengan perkembangan kandungan (konten)
 18. 18. KAJIAN 2  PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN GURU PELATIH MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH  Norasliza Hassan & Zaleha Ismail  Sampel : 21 orang bakal guru Matematik UTM Skudai, Johor  Dapatan : Tahap penguasaan PCK guru pelatih pada tahap sederhana
 19. 19.  Guru pelatih gagal memahami faktor miskonsepsi pelajar dan kurang memahami kemahiran dalam mengemukakan soalan  Guru pelatih menggunakan kaedah ‘student- centered’  Pengetahuan konsep masih rendah kerana pengetahuan konten yang rendah
 20. 20. KAJIAN 3  KESEDIAAN GURU-GURU PERDAGANGAN DI WILAYAH PERSEKUTUAN DARI ASPEK PENGETAHUAN KAEDAH PENGAJARAN DAN SIKAP TERHADAP PENGAJARAN SUBJEK PENGAJIAN KEUSAHAWANAN  Nor Aishah Buang & Yap Poh Moi  126 guru perdagangan di WP pada 2006
 21. 21. DAPATAN KAJIAN  Tidak mempunyai kesediaan yang cukup terhadap pengajaran subjek pengajian keusahawanan dari aspek penguasaan pedagogi kandungan dan sikap terhadap subjek tersebut.  Pengetahuan konten yang rendah  Kurang kefahaman mengaitkan topik-topik tertentu dalam subjek ini.
 22. 22. KESIMPULAN  Guru-guru di Malaysia sememangnya telah memiliki PCK. Namun tahap pengetahuan berada pada kedudukan sederhana rendah  Proses perkembangan PCK seharusnya bermula di peringkat awal program latihan perguruan : Universiti & IPG  Perlunya program sokongan & pemantauan berterusan diberikan kepada guru-guru baru daripada pihak yang berkaitan.
 23. 23. Pengetahuan Strategi Pengajaran dalam PCK
 24. 24. •Perancangan atau operasi •Kaedah yang digunakan oleh guru dalam pengajaran Strategi
 25. 25. •Pengetahuan strategi pengajaran terdiri daripada 2 komponen iaitu pengetahuan strategi pengajaran sesuatu subjek dan pengetahuan tentang strategi pengajaran bagi sesuatu topik. •Pengetahuan strategi pengajaran mengikut PCK adalah penting untuk meningkatkan dan memastikan keberkesanan pengajaran Matematik.
 26. 26. • Bagi membantu pelajar untuk belajar, guru perlu tahu beberapa jenis pengetahuan tentang pembelajaran • PCK digunakan untuk menjelaskan bidang pengetahuan guru mengenai isi kandungan dan pedagogi • PCK merupakan entiti yang berinteraksi di antara pedagogi dan pengetahuan kandungan.
 27. 27. RUJUKAN Mel Silberman (2009). Pembelajaran Aktif: 101 Strategi untuk mengajar apa jua subjek. Kuala Lumpur: Attin Press. Nor Aishah Buang & Yap Poh Moi (2002). Kesediaan guru-guru perdagangan di Wilayah Persekutuan dari segi aspek pengetahuan kaedah pengajaran dan sikap terhadap pengajaran subjek Pengajian Keusahawanan. Jurnal Teknologi, 37(E): 1-16 Norasliza Hassan & Zaleha Ismail (2008). Pengetahuan pedagogi kandungan guru pelatih matematik sekolah menengah. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia. Kamaruddin Hj. Husin (1997). Psikologi bilik darjah: Asas pedagogi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Shaharom Noordin & Faridah Sapiee (2010). Tahap pencapaian pengetahuan pedagogi dan kandungan dalam kalangan bakal guru Fizik. Kuala Lumpur: Universiti Teknologi Malaysia Suppiah N., Ramlah J., Roslinda M., & Hazlizah H. (2008), Pembelajaran aktif: psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia. Tengku Zawawi Tengku Zainal, Ramlee Mustapha, & Abdul Razak Habib (2009). Pengetahuan pedagogi isi kandungan guru Matematik bagi tajuk Pecahan : kajian kes di Sekolah Rendah. Jurnal Pendidikan Malaysian 34 : 131-153

×