Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Merja lahdenkauppi levi_19.9._ml

758 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Merja lahdenkauppi levi_19.9._ml

 1. 1. Oppimisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittäminen Merja Lahdenkauppi Opetushallitus 19.9.2012 LeviOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. Arvioinnin tehtävät/ tavoitteet L 630/98, 25§. Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista tulee arvioida monipuolisesti.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Arvioinnista tiedottaminen Opiskelijalle tulee antaa tieto aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen toiminta- ja menettelytavoista. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opinto-, näyttö- ja tutkintosuoritukseensa. ( L 630/1998, 25 c§, A 811/1998,3§) Tutkinnon suorittaja saa tietoonsa, mitä osaamista suorituksissa edellytetään, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit ennen osaamisen arviointia.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Osaamisen tunnistaminen Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on selvittää mitä osaamista opiskelijalla/tutkinnon suorittajalla on - Opiskelun/tutkinnon suorittamisen aloitus- tai hakeutumisvaiheessa - aloitettaessa uuden asian opiskelu (sillä, missä osaaminen on hankittu ei ole väliä!) Selvityksen perusteella voidaan päätyä - osaamisen tunnustamiseen - opiskelun tukitoimiin. Selvitystä voidaan hyödyntää myös opetuksen ja valmistavan koulutuksen suunnittelussa.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Osaamisen tunnustaminen • Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan/tutkinnon suorittajan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. • Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettajat/tutkintotoimikunta. • Osaamisen tunnustamisella korvattavien tutkinnon osien määrällä ei ole ylärajaa. • Aikaisemmin hankitulle osaamiselle ei voida asettaa mitään yleistä aikarajaa, jota ennen hankittua osaamista ei voitaisi tunnustaa. (Suoritetut tutkinnot eivät vanhene, mutta osaaminen voi vanhentua.) • Osaamisen ajantasaisuus varmistetaan tarvittaessa. • Tunnustettujen opintojen arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana. Korotukset koulutuksen päätyttyä tehdään yksityisopiskelijana.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa peruskoulutuksessa olla? Työkokemuksella hankittu osaaminen Lukio-opinnot, -valmiit oppimäärät Harrastukset -erilliset kurssit Varusmies-/siviili- Ammatilliset perustutkinnot palvelu Toinen/aiempi 120 ov ammatillinen Ammatilliset tutkinnon osat 80 + 10 ov Ulkomailla suoritetut perustutkinto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov opinnot Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov ammatti- tai erikoisammattitutkinnon Opinnot osat -kansanopistoissa -työväenopistoissa Kesken jääneen koulutuksen -korkeakouluissa täydentäminen -yliopistoissa -valmistavat koulutukset jneOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Pekka Piisi, kokki, ammatillisessa peruskoulutuksessa. Majoitus- jaravitsemispalve -luissa toimiminen 20 ov Paikallisesti Tilaus- jaLounasruokien Annosruokie À la carte- tarjottava juhlaruokien valmistus n valmistus ruoanvalmist tutkinnon osa 10 valmistus 20 ov 20 ov us 10 ov ov (vain 10 ov ammatillisessa peruskoulutuksessa) Atto-opinnot Vapaasti 20 ov valittavat- (ammatillisessa opinnot 10 ov peruskoulutukse (ammatillisessa ssa) peruskoulutuksessa)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. Keijo Keittiömestari, kokki, yo, jatko- opinnot mielessä. Majoitus- jaravitsemispalve -luissa toimiminen 20 ovLounasruokien Annosruokien À la carte- Tilaus- ja valmistus valmistus ruoanvalmistu juhlaruokien 20 ov 20 ov s 10 ov valmistus 10 ovOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 9. 9. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) Koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin tarvittaessa myös muiden ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. (L 630/1998, 14 §) Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opiskelijalle yksilöllistä opintojen valinnaisuutta toteuttava henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään koko koulutuksen ajan. Laadintaan osallistuvat opettaja(t) ja tarvittaessa opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan kanssa. HOPS perustuu opiskelijan yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin, kirjataan opiskelijan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, työssäoppimisen paikat ja ajat sekä ammattiosaamisen näytöt.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 10. 10. HOPS alkukartoitus osaamisen oma opintopolku tunnustaminen työssäoppiminen, valinnaisuus ammattiosaamisen näytöt ja muu arviointiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 11. 11. Henkilökohtaistaminen L 631/1998 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 8 § Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 12. 12. Määräys henkilökohtaistamisesta (1) OPH 43/011/2006 Henkilökohtaistaminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeuduttaessa •luotettavien asiakirjojen ja muiden selvitysten perusteella selvitetään tutkintoon hakeutujan osaaminen ja lähtökohdat •osaamista tunnistetaan käyttämällä erilaisia menetelmiä •päätetään, miltä osin osaaminen voidaan ehdottaa tunnustettavaksi (osaamisen tunnustaminen). Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, miltä osin tutkintoon hakeutuja voidaan ohjata suorittamaan tutkinto tai tutkinnon osia tai hankkimaan lisäammattitaitoa (valmistava koulutus/muuten).Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 13. 13. Määräys henkilökohtaistamisesta (2) Henkilökohtaistamista on, että hakeutujalle selvitetään •erilaiset oppimisen mahdollisuudet ja yhdessä arvioidaan niiden sopivuus hakeutujalle •soveltuvat tutkinnon tai tutkinnon osan suoritusjärjestelyt •mahdolliset ohjauksen ja erityisten tukitoimien tarve. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan asiakirjaksi, •jonka tutkinnon suorittaja ja koulutuksen järjestäjä allekirjoittavat •johon tutkinnon suorittamisen ja ammattitaidon hankkimisen edetessä tehdään muutoksia (henkilökohtaistamisen toteutumista arvioidaan).Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 14. 14. Esimerkki tutkintoon hakeutujalle tehtävästä henkilökohtaistamisesta Tutkintoon hakeutujalla on • todistus aiemmin suoritetusta tutkinnosta, opinnoista tai muutoin hankitusta osaamisesta, jossa on arvioitu vastaavaa osaamista kuin suoritettavassa tutkinnossa • työelämässä hankittua, tutkinnon tavoitteiden mukaista osaamista. Näyttötutkinto X Näyttötutkinnon osa Näyttötutkinnon osa Näyttötutkinnon osa suoraan esitys valmistava tutkinto- koulutus, tutkintotoimikunnal tilaisuuteen lisäammattitaidon le tutkinnon osan Tutkinnon osa 1 Tutkinnon osa 2 hankkimista Tutkinnon osa 3 tunnustamiseksiOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Osaamisen arviointi Osaaminen (=oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa kokonaisuuksien hallintana Tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä +muu arviointi/tutkintotilaisuudessa tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkinnon osittain. Tutkinnon perusteissa Ammattitaidon osoittamistavat: kuvataan miten ammattitaito osoitetaan Jos työtehtävä työpaikalla ei kata kaikkia tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista, on suunniteltava, miten näyttö saadaan kattamaan koko tutkinnon osa. Näyttötodistuksessa tulee olla koko tutkinnon osan näytön arvosana.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. Oppimisen arviointi (1) Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija/tutkinnon suorittaja tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava koko tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset hallitakseen eli osatakseen tehdä sen työn, joka tutkinnon osaan sisältyy Oppimisen aikana tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten/tavoitteiden saavuttamisessa ja kehitetään hänen itsearviointitaitoa. Opiskelija/tutkinnon suorittaja arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. Oppimisen arviointi (2) Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita (ammatillinen peruskoulutus) ! Valmistavasta koulutuksesta annetaan arvosanat asteikolla 1-3. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään mahdolliset muutokset opiskelijan/tutkinnon suorittajan opetukseen ja oppimisen tukemiseen parempiin oppimistuloksiin pääsemiseksi.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Oppimisen arviointi/osaamisen arviointi ammatillisessa perustutkinnossa Perustutkinto muodostuu 30 ov tutkinnon osista set / t ovaat imuk (opintokokonaisuuksista). Ne attitai Amm et te ovat perustutkinnon t a vo i t pienimpiä yksiköitä, jotka näkyvät tutkintotodistuksessa. peteta an ja Tutkinnon osa (30 ov) voidaan O opitaa n opettaa pienemmissä osissa oppimisen helpottamiseksi. Pienempien osien arviointi on 30 ov pääasiassa oppimisen arviointia. en Os aamin an ar vioida Osaaminen arvioidaan oppimisen jälkeen mahdollisimman autenttisissa tilanteissa kokonaisuuksienOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. Opiskelijan itsearviointi Mahdollisimman konkreettiset kuvaukset vaadittavasta osaamisesta arviointikriteereineen Mitattavissa olevan työn tekemisessä tarvittava tietopohja avattava opiskelijoille Käytetään opiskelijaa motivoivia menetelmiä (seuraavia käytetty: portfolio, oppimispäiväkirja- sosiaalisen median menetelmät, keskustelut, osaan.fi) Vertaisarvioinnin kautta itsearviointiin Itsearviointi säännöllistä arkitoimintaa sekä oppimisen että osaamisen arvioinnissa.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJA OPPII osaamisen osaamisen arviointi (am.näyttö+ muu) arviointi (am.näyttö + muu) osaamisen tunnistaminen oppimisen arviointi: ja tunnustaminen testi/koe/ oppimisen arviointia oppimisen arviointia 3 v itsearviointi/ oppimisen arviointia keskustelu? osaamisen osaamisen arviointi arviointi (am.näyttö + muu) (am.näyttö + muu)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 21. 21. Laadukas arviointi on Luotettavaa, oikeudenmukaista, tasavertaista, monipuolista Perustuu säädöksiin Perustuu tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin Kannustavaa, motivoivaa, ammatillista kasvua ja itsearviointia tukevaa Perustuu havaittavaan osaamiseen eli toimintaan Työelämälähtöistä, kerätään palautetta Arvioijat on koulutettu ja perehdytetty Dokumentoitua Kokonaisvaltaista, suunniteltuaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 22. 22. Arvioinnin laatu muodostuu arjen toiminnasta Arviointisuunnitelma Tiedottaminen Hops, Hensu, tutkintopolut, opintopolut Ammattiosaamisen näytöt, tutkintotilaisuudet Arviointikeskustelut, arvioijat Dokumentointi Arvioinnin uusiminen, korottaminen, oikaisupyyntö Arvioinnin kehittäminen Vastuut, työnjakoOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 23. 23. YHDESSÄ KEHITTÄMISTÄ!Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×