Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu Niskanen

2,195 views

Published on

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Annu Niskanen, JAMK

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Esityksen aihe 10.04.12 JAMK/Tulosyksikkösi/Nimesi
 • Esityksen aihe 10.04.12 JAMK/Tulosyksikkösi/Nimesi
 • Ryhmittely Esityksen aihe 10.04.12 JAMK/Tulosyksikkösi/Nimesi
 • Esityksen aihe 10.04.12 JAMK/Tulosyksikkösi/Nimesi
 • Esityksen aihe 10.04.12 JAMK/Tulosyksikkösi/Nimesi
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Annu Niskanen

  1. 1. Osaamisen tunnistaminenosana oppijan polkua Annu Niskanen 12.4.2012 1
  2. 2. OSAAMISEN TUNNISTAMISEN, ARVIOINNIN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEITA JA HAASTEITA• Yhteinen ymmärrys: viitekehys, käsitteet, toiminta, prosessi• Osaamisperustaisen opetussuunnitelmien kehittäminen – osaaminen, työelämälähtöisyys• Ohjauksen ja arvioinnin kehittäminen• Menetelmien ja työvälineiden kehittäminen eri vaiheisiin alakohtaisuus huomioiden (esim. HOPS, näyttötutkinnot & ao-näytöt, video, pofo)• OSTU-prosessin periaatteet ja menettelytavat
  3. 3. TYÖSKENTELYSTÄ TÄNÄÄN• Esityksen aikana kirjaa väripaperille: – Kommentteja & kysymyksiä – Kriittisiä näkemyksiä – Kiinnostusta herättäviä asioita• Esityksen yhteenveto: – pienryhmät nostavat esille 1-3 tärkeää asiaa / näkökulmaa välitettäväksi koko ryhmälle Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  4. 4. MISTÄ ON KYSE?• Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisella tavoitellaan sitä, että oppija voisi saada osaamisensa tunnistettua riippumatta siitä, missä oppimisympäristössä tai missä elämänvaiheessa oppiminen on tapahtunut• Osaamisen tunnistaminen (selvittäminen )ja osaamisen tunnustaminen ovat keskeisiä välineitä/menetelmiä, joiden avulla tehdään mahdolliseksi eri ympäristöissä saavutettujen opintosaavutusten siirtäminen ja hyväksyminen Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  5. 5. TUNNISTATKO OMAN OSAAMISESI? • ”Voimmeko koskaan tietää, mikä taito tekee meidät paremmiksi, ellemme tiedä, mitä me itse olemme?" (Platon) Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  6. 6. TAIDATKO TUNNISTAMISEN?Minä tunnistajana: tiedot, taidot, toimintaympäristö, asenteet, verkostot ja energiaMillaisia menetelmiä käytetään? Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  7. 7. EUROPASSI• Europassi on Euroopan komission kehittämä järjestelmä, jonka avulla opiskelijat ja työntekijät voivat osoittaa osaamisensa työmarkkinoilla ja koulutuksessa. Europassin asiakirjat ovat - ansioluettelo, kielipassi, liikkuvuustodistus, - ammatillisen tutkintotodistusten kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite (Certificate Supplement)• Opetushallitus on Suomen Europass-keskus.http://www.oph.fi/europassi/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  8. 8. Mitä kohti olen menossa? Millaisessa yhteisössä minun on mahdollista Miten se on mahdollista saavuttaa? oppia, hankkia osaamista? Nykyhetken kuvaus: Mitä osaamista Käsitys tulevaisuudesta: minulla on jo nyt? Millaiseksi osaajaksi Millainen motivaatio minulla on? Kuinka sovellan haluan tulla? Miten osaan kuvata osaamistani? osaamistani? Mitä osaamista tarvitsen? Mitä ovat ne koulutukset, Mitä ovat ne työtehtävät, joiden kautta saavutan tavoitteeni? joiden kautta saavutan tavoitteeni?Kuvio 1. Urasuunnittelun keskeiset kysymykset Niskanen & Hopia 2007
  9. 9. MITÄ? MIKSI?YHTEISIN KÄSITTEIN OSAAMISTA TUNNISTAMAAN JA TUNNUSTAMAAN Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  10. 10. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisentaustaa/ viitekehys Eri osapuolten vuoropuhelu ja yhteistyö Innovatiivisuus Kannustavuus Kansainvälinen ulottuvuus/ monikulttuurisuus Ammattitaidon Elämänlaajuinen tunnistaminen ja oppiminen tunnustaminen Kansalliset näkymät Ammatillinen Työelämän kasvu muutokset Ammatillisen Työyhteisöjen Aluekehityksen kehittymisen toimintaprosessien tukeminen tukeminen kehittäminen HAASTEENAOsaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen jäsentäminen, käsitteistö ja menetelmät
  11. 11. OSAATKO TUNNISTAMISEN?• Mitä ajattelet ensimmäiseksi, kun kuulet osaamisen tunnistamisesta, arvioinnista ja tunnustamisesta(OSTU)?• Mitä ovat ajatukset, kun kuulet aiemmin opitun/hankitun osaamisen tunnistamisesta, arvioinnista ja tunnustamisesta (AOTT, AHOT)? Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  12. 12. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ• Elinikäinen oppiminen – elämänlaajuinen oppimien• Formaali oppiminen (koulujärjestelmä)• Nonformaali eli epävirallinen oppiminen (esim. vapaa sivistystyö)• Informaali eli arkioppiminen (esim. työ)• Osaaminen, kompetenssi, asiantuntijuus• Osaamisen tunnistaminen: näkyväksi tekeminen, selvittäminen• Osaamisen arviointi: vastaavuuden arviointi• Osaamisen tunnustaminen: virallisen aseman antaminen aiemmin opitulle (läpinäkyvyys, dokumentointi)• Hyväksiluku, korvaaminen ja sisällyttäminen Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  13. 13. MITEN OSAAMISTA TUNNISTETAAN JA TUNNUSTETAAN?• osaamista verrataan koulutusjärjestelmän asettamiin tavoitteisiin ja tutkintovaatimuksiin• hankitun osaamisen tavoitteet ja vaiheet on määriteltävä selkeästi kullekin koulutusmuodolle soveltuvin tavoin• OSTU/AHOT-prosessin organisointi: osallistujat, tehtävät, vastuut Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  14. 14. MIHIN OPINTOIHIN TUNNUSTETAAN ? 10.04.12/OSTU- SELVITYS 14
  15. 15. OSAAMISEN TUNNISTAMISEN, ARVIOINNIN JA TUNNUSTAMISEN VÄLINEITÄ• Mitä tunnistamisen ja arvioinnin työvälineitä yleensä käytetään ?• Haasteena on työvälineiden saaminen tehokkaaseen käyttöön ja niiden uudistaminen osaamisen tunnistamiseen, arviointiin tunnustamiseen• Kehittämistyössä tarvitaan kokemuksia erilaisten työvälineiden hyödyntämisestä• Erilaisia tapoja osaamisen osoittamiseen, arviointitietoa voidaan hakea monella tavalla, alakohtaisuuden huomiointi Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  16. 16. MILLÄ VÄLINEILLÄ TUNNISTETAAN ? 10.04.12/OSTU- SELVITYS 16
  17. 17. KÄYTETTYJÄ MENETELMIÄ JA VÄLINEITÄ OSAAMISEN TUNNISTAMISEEN, ARVIOINTIIN JA TUNNUSTAMISEEN• Osaamiskartoitus, keskustelut, haastattelut• HOPS, oppimis/(osaamis)päiväkirja• Kirjalliset dokumentit: todistus, työtodistus, video, rekisteriote• Kirjalliset ja / tai suulliset tehtävät, tentti, essee, luentopv-kirja• Tehtäväraportointi• Näyttö, testi, työsuoritukset, harjoitukset• Esitys ryhmälle tai muualla, tehtäväkokonaisuus,• Työkokemuksessa hankitun osaamisen kuvaus• Seminaarityöskentely• Työelämäyhteistyö• Itsearviointi, vertaisarviointi• Osaamisportfolio Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  18. 18. Ostu- Vahvuudet Haasteet SovellettavuustyövälineHOPS Yhdistää opiskelijan Miten ohjaus Hyvin tärkeä väline aiemmin hankitun toimii? henkilökohtaisten osaamisen, ops:n ja oppimispolkujen opiskelijan osaamis- rakentumisessa tavoitteet toisiinsaOSAAMIS- Tekee näkyväksi Perustana työn ja Opintojen alkuvaiheessaKARTOITUS osaamista osaamisen analyysiPOFO Ammatillisen kasvun Tehtävien Sillanrakentaja väline, siirrettävyys henkilökoht. koulutuksen ja työelämän välille TaiteellisuusVIDEO Tilanteet ovat Tietosuoja, Toimii, mutta vaatii jälkikäteen jäsentäminen opastusta katsottavissaAO-NÄYTÖT Hyvät näyttökäytänteet Opiskelijat Työkokemus on varsin jo olemassa pelkäävät kirjavaa
  19. 19. KUKA? OSTU-PROSESSIN TOIMIJAT• Opiskelijalla on oikeus saada aiemmin hankittu osaaminen tunnustettua tutkinnossaan, jos osaaminen on opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista. Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  20. 20. AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMISPÄÄTÖKSEN TEKIJÄ ERIKOKOISISSA OPPILAITOKSISSA (N=223) 10.04.12/OSTU 20
  21. 21. HENKILÖKOHTAISTAMINEN L 1013/2005, § 8• Henkilökohtaistaminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen hakeutumisessa – soveltuvan näyttötutkinnon tai muun tutkinnon valinta – työpaikan soveltuvuus näyttöympäristöksi – osaamisen tunnistaminen – johtopäätökset niistä ammattitaitovaatimuksista, joiden osalta henkilö ohjataan 1) tutkinnon suorittamiseen ja 2) tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen – ohjaus, erityisjärjestelyt• Henkilökohtaistaminen tutkinnon suorittamisessa – osaamisen tunnustaminen henkilökohtaistetussa näyttötutkinnon suorituksessa tutkinnon perusteiden mukaan – vain osoitettu osaaminen voidaan tunnustaa – saavutettu osaaminen tunnustetaan näyttötutkinnoilla – tutkinnon suorittaminen – ohjaus, erityisjärjestelyt• Henkilökohtaistaminen tarvittavan ammattitaidon hankkimisessa – yhteys hakeutumisvaiheeseen > täsmennetyt oppimistavoitteet – opetusjärjestelyt, koulutusmuodot, oppimisympäristöt, oppimisen arviointi, todistukset – ohjaus, erityisjärjestelyt – Lähde:OPH
  22. 22. K U N TO O N APUNA NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINTA YKSILÖN NÄKÖKULMASTA S Lähde OPHT O I N T I KON ( UL) » A m m a t t it a id o n t u n n is t a m in e nTutkinnon T a r v it t a v a n O s o it e t t u S a a v u t e t t uperusteet o s a a m in e n o s a a m in e n a m m a t t it a id o n h a n k k im in e n Luotettava T u t k in t o - dokumentti t ila is u u d e t Kolmikanta- arviointi T u n n u s t a m in e n Tutkintotoimikunta
  23. 23. MITEN OSAAMINEN ON YLEISIMMIN HANKITTU? 10.04.12/OSTU- SELVITYS 23
  24. 24. Kuvaus aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisjärjestelmästä korkea-aste• miten ja mistä hyväksilukemista haetaan• hakemuksen kannalta keskeiset asiakirjat (esim. tutkintotodistukset, muut todistukset)• keneltä hyväksilukua tai päätöstä täydentävistä opinnoista haetaan• hakemuksen käsittelyaika• muutoksenhakumenettely• tehtyjen päätösten dokumentointi (ml. päätöksen perustelu)• miten hyväksiluettavat opinnot tai osaaminen merkitään korkeakoulun ylläpitämään rekisteriin• miten hyväksiluetut opinnot tai osaaminen merkitään tutkintotodistukseen Lähde: Opetusministeriö Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  25. 25. OSTU-HYÖDYT• Parhaimmillaan tunnistaminen ja tunnistaminen tuovat hyötyä – Opiskelijalle – Oppilaitokselle – Työelämälle Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  26. 26. RATKAISUJA OPISKELIJOIDEN HENKILÖKOHTAISTEN OPINTOPOLKUJEN RAKENTAMISEKSI OSTU-PROSESSISSA•Opiskelijoiden ryhmittely koulutustaustansa mukaisesti•Opintojen ryhmittely tutkinnon osien mukaisesti eri lukuvuosille•Oppilaitoksessa on käytössä joustava jaksotusjärjestelmä•Henkilökohtaiset oppimispolut: Opiskelija valitseepalapelinomaisesti opintoja.•Verkko-opinnot Ammatillinen opettajakorkeakoulu Niskanen/OSTU
  27. 27. dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi Työelämälähtöisen Verkostot osaamisen tunnustaminen dialogidialogi Verkostot dialogidialogi Ammattitaidon tunnistaminen ja kehittäminen dialogidialogi dialogi Innostaminen ja Ammatillinen kasvudialogi joustavat ja oppimispolut jatkuva oppiminen dialogidialogi Työyhteisöjen kehittäminen dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi dialogi Niskanen
  28. 28. POHDITTAVAKSILaatikaa mielikuvissanne visio siitä, mitenosaamisen tunnistamista ja tunnustamistakäytetään vuonna 2017? Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  29. 29. KIITOS!Ammatillinen opettajakorkeakoulu

  ×