Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville

425 views

Published on

Esimerkkejä yksilöllisistä opintopoluista ja näkökulmista, jotka tulee huomioida yksilöllisiä opintopolkuja suunnitellessa ja toteuttaessa.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville

 1. 1. Pedagogisia toimintamallejaYksilöllisetopintopolut Edu.fi/ammattipeda Sirpa Pursiainen, YTM Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 2. 2. EDU.FI/AMMATTIPEDA
 3. 3. Opiskelijan erilaiset opintopolut erilaisiaoppimisympäristöjä hyödyntäen
 4. 4. Resurssit Rakenteet Pedagoginen johtaminen YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT
 5. 5. Opiskelijat keskiöön Yksilölliset opintopolut eivät toteudu ilman opiskelijalähtöistä ajattelua ja toimintaa: OPISKELIJAT OVAT OPPILAITOKSEN TÄRKEIMMÄT ASIAKKAAT Oppimisympäristöissä tapahtuva ohjaus, arviointi ja turvallinen työskentely tulee suunnitella ja varmistaa.
 6. 6. Pedagogista johtamista tarvitaan Oppilaitoksen toiminnan strateginen suunnittelu tulee lähteä aidosta opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden huomioimisesta ja ymmärtämisestä. • Mitkä ovat ne ratkaisut, jotka todella edistävät oppimista? • Mikä todella on mielekästä opiskelijoiden näkökulmasta? • Miten varmistetaan ammattiosaaminen kyseiselle opiskelijalle? Pedagogisen johtajuuden avulla yksilölliset opintopolut on mahdollista toteuttaa. Pedagogista johtajuutta tarvitaan, jotta rakenteet mahdollistavat oppimisen erilaisissa oppimisympäristöissä.
 7. 7. Tutkinnon perusteiden tuntemus jaopetussuunnitelmaosaaminen keskiöön Yksilöllisen opintopolun suunnittelussa ja osaamisperusteisessa opiskelussa tulee opettajien ja tukipalveluiden sekä johdon tuntea tutkinnon perusteet ja järjestää tutkinnon perusteiden mukaista opetusta. • Mitä tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaista osaamista luokassa oppitunnilla opiskellaan ja opitaan? • Onko se paras opetusjärjestely ja –menetelmävalinta? • Miten opiskelija liittää opitun työprosesseihin ajattelussaan ja toiminnassaan?
 8. 8. Yksilölliset opintopolkujen suunnittelukaavake Sirpa Pursiainen, YTM Mitä tavoitellaan? Miksi Miten Miten toteutetaan? Miten Miten tavoitellaan? toteutetaan? (resurssit, toteutetaan? toteutetaan? (suunnittelu ja tehtävänkuvat) (toiminnan (johtaminen) toteutus) organisointi ja rakenteet)Yksilölliset opintopolut(Tarpeet, toiveet,edellytykset, osaaminen)Uudistuva opettajuusPedagoginen johtajuus kokoorganisaatiossaYhteisöllisyysTutkinnon perusteidenmukainenopetussuunnitelmaErilaiset oppimisympäristöt,joita ovat:OhjausArviointiTukipalvelut (koulun sisäisetja ulkoiset)Verkostot opiskelijanyksilöllisten opintopolkujennäkökulmastaTiedotusLaadun varmistus
 9. 9. YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT OPISKELIJAKESKEISELLÄ PEDAGOGIIKALLA Osaaminen Toiveet OPISKELIJAEdellytykset Tarpeet Sirpa Pursiainen, YTM
 10. 10. YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT OPISKELIJAKESKEISELLÄ PEDAGOGIIKALLA YHTEISÖLLISYYS Yhdessä oppiminen Opiskelijan OPISKELU OPPIMINEN OSAAMINEN Ammatilliset verkostot verkostot Osaamisen tunnistaminen & OPPIMISYMPÄRISTÖT tunnustaminenTarpeet OHJAUS Osaaminen UUDISTUVA Oppimisen arviointi OPETTAJUUS Vertaistutorointi OPISKELIJAKESKEINEN OSAAMISEN PEDAGOGIIKKA NÄYTTÄMINEN ARVIOINTI Osaamisen YKSILÖLLISET arviointi OPINTOPOLUT Tutkinnon Ammatti- perusteet osaaminen Ammattiosaaminen Edellytykset Toiveet TYÖELÄMÄÄN TYÖVALTAISEN OPISKELUN KAUTTA Osallisuuden tunteen kasvaminen + Kasvaminen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi Tutkinnon Tutkinnon suorittamiseen Elinikäisen oppimisen sisältö Elämänhallintataidot Työelämävalmiudet kuluva aika avaintaidot Sirpa Pursiainen, YTM
 11. 11. 20 hlö 20 hlö 20 hlö 20 hlö 5 ov = 140 h opiskelija 5 ov = 140 h opiskelija 5ov = 210 h opettaja 5ov = 210 h opettaja 5 ov = 140 h opiskelija 5 ov = 140 h opiskelija 5ov = 210 h opettaja 5ov = 210 h opettaja 20 hlö 20 hlö 20 hlö 5 ov = 140 h opiskelija 5 ov = 140 h opiskelija 5 ov = 140 h opiskelija 5ov = 210 h opettaja 5ov = 210 h opettaja 5ov = 210 h opettaja Ohjaukseen käytettävissä210 h opettajan työtä YKSILÖLLISETOhjaus mahdollistuu OPINTOPOLUTyhteisopettajuuden 20 OPISKELIJALLE kautta Vapautuva tila Keskimäärin 10,5 h/ opiskelija Sirpa Pursiainen, YTM
 12. 12. YKSILÖLLISET OPINTOPOLUT 20 OPISKELIJALLETarvitsen ohjausta paljon = 15 h Tarvitsen ohjausta vähän =6h Resurssi jaetaan ohjaus- ja arviointitarpeiden mukaan ja tarpeet määritellään Esimerkiksi kahden opiskelijan kesken on käytettävissä ohjausresurssia 2 x 10,5 h = 21 h. Sirpa Pursiainen, YTM
 13. 13. Uuden käytettävissä olevan tilan hyödyntäminen: Erilaisissa oppimisympäristöissä Ohjaamotila, jossa opiskelevat tapaavat toisiaan tukea erityisopiskelijoilleohjauksen näkökulmasta tässä tilassa + mahdollisuus tehdä hopsausta + mahdollisuus näyttää ja arvioida oppimista/näyttövalmiuksiaJaetaan tila kahta Avoin käyttötarkoitusta oppimisympäristötila, varten jonne voidaan lähettää ”luokista” opiskelijoitaJaetaan tila kahta Tila käyttötarkoitusta myydään/vuokrataan varten Lisää opiskelijoita ”Uusi startti” – tila Nuorisotakuuta tukeva moniammatillinen toimintatila Sirpa Pursiainen, YTM
 14. 14. ”Uusi startti” – tila Nuorisotakuuta tukeva moniammatillinen toimintatila Ohjataan Ohjataan alanvaihdon keskeyttämisvaarassa suunnittelijat, jotka olevatepävarmoja uudesta alasta Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien työstäminen: opintojen ohjaaja Aikaisemman osaamisen opinnollistaminen: opintojen ohjaaja + opettajat Integroitua työpajatoimintaa oppilaitoksen tiloissa Uraohjausta Ryhmä- ja yksilökeskusteluja: elämänhallintaidot Palveluohjaus ja palvelupäätökset Kunnan työntekijä (esim. sosionomi/nuorisotyöntekijä) työskentelee 1 pv/vk Työvoimapalvelujen työntekijä työskentelee esim. 1 pv/vk Mielenterveyspalvelujen työntekijä työskentele esim. 1 pv/2vk Päihdetyöntekijä työskentelee esim. 1 pv/2vk Sosiaalityöntekijä työskentelee esim. 1 pv/kk Järjestöjen antama panos Moniammatillinen yhteistyö korostuu Ohjataan nuorisotakuun piirissä olevia Sirpa Pursiainen, YTM Tredu
 15. 15. ”Uusi startti” – tila Nuorisotakuuta tukeva moniammatillinen toimintatilaMIKSI? Opiskelija löytää uuden koulutusalan Opiskelijan osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan = opiskeluaika lyhenee Opiskelija voi tehdä työkokeiluja eri aloilla Opiskelija aloittaa oppisopimuksen Opiskelija työllistyy Opiskelija saa tukea elämänhallintaan Opiskelija saa tarvitsemansa palvelut ja tuen = KOKONAISVALTAISTA VAIKUTTAVUUTTA Sirpa Pursiainen, YTM
 16. 16. Elävä HOPS Elävä HOPS tarkoittaa: henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa päivitetään koko opintojen ajan Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja opintojen kirjausjärjestelmä voi olla sähköinen ja toistensa kanssa vuorovaikutuksessa oleva. Se voi sisältää: • tutkinnon perusteissa esitetyt osaamistavoitteet • erilaiset oppimisympäristöt • oppimisen arvioinnin • osaamisen arvioinnin • näyttöpaikan ja näyttöajan
 17. 17. Elävä HOPS• Perustuu osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen läpi opintojen, peilaten osaamista tutkinnon perusteiden kriteereihin. • Opettajan on tunnettava tällöin tutkinnon perusteet• Jotta työelämässä voidaan suorittaa mahdollisimman paljon tutkinnosta, tulee työelämänedustajan ja opettajan tehdä yhteistyössä opiskelijan kanssa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa siltä osin, kuin työelämässä on tavoitteena suorittaa tutkintoa • Opettajan, opiskelijan ja työelämän tulee olla tietoisia työpaikan mahdollisuuksista opiskella tutkinnonperusteiden mukaisia asioita • Työpaikkaohjaajan tulee olla tietoinen opiskelijan tavoitteista ja arvioinnin kriteereistä• Yhteisopettajuuden ja yhteisen suunnittelun avulla tutkinnonosien kokonaisuuksien suunnittelu mahdollistuu parhaiten
 18. 18. Elävä HOPS• Henkilökohtaisenopintosuunnitelman edistymistä voidaan seurata ja ohjata sosiaalisen median avulla esimerkiksi siten, että opiskelija kirjoittaa blogia, videokuvaa tai valokuvaa työtehtäviään ja työprosessejaan• Sähköinen eHops mahdollistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisen, opinnollistamisen ja mahdollistaa tiedon kulun opintojen suorituksista opiskelijan vaihtaessa opiskelupaikkaa Tarpeena on tutkinnon perusteiden tunteminen ja tulkinta
 19. 19. Miten yksilölliset opintopolut mahdollistuvat? Opiskelu Osaamisen näyttäminen Mitä opiskellaan? Missä näytetään? Missä opiskellaan? Miten näyttö mahdollistetaan? Miten ohjataan? Miten osaamisen arviointitilanne järjestetään? Miten oppimista seurataan? Sosiaalinen media, blogit, videot ym. Mitä ei voida opiskella luokkahuoneen ulkopuolella? Erilaiset oppimisympäristöt Esim. Itsenäisen opiskelun Työn ja muun elämän mahdollistaminen yhteensovittaminen Erilaisen osaamisen Interaktiivinen yhdistäminen osaksi Kuntoutus ja opiskelu oppimateriaali tutkintoa Lasten kotihoito ja opiskeluSirpa Pursiainen, YTM
 20. 20. Miten yksilölliset opintopolut mahdollistuvat? Mitä ei voida Erilaiset oppimisympäristöt opiskella työelämälähtöisesti Työelämä oppimisympäristönä /työelämässä? Työpaikalla tapahtuva Laajennettu työssäoppiminen oppiminen Nuorten tutkintoon johtava oppisopimus Menetelmät? Välineet? Sisältöjen ja toteutuksen suunnittelu Tutkinnon Koulutuksen järjestäjän perusteiden tulee varmistaa mm.: Laadun varmistaminen tunteminen? Henkilökohtaisten Opiskelijan oppimisprosessin kokonaisohjaaminen opintopolkujen suunnittelutaito? Työturvallisuuden kartoittaminen ja noudattaminen Pedagoginen ohjaus? Työelämän ohjaus ja arviointitaidotSirpa Pursiainen, YTM
 21. 21. Miten yksilölliset opintopolut mahdollistuvat? Mitä ei voida Erilaiset oppimisympäristöt opiskella työelämälähtöisesti /työelämässä? Työelämäkumppanuudet Opiskelija hyötyy: Työelämäosaaminen Työelämäverkostot Työllistymismahdollisuudet Työelämä hyötyy: Työelämän tarpeiden ja toiveiden huomioiminen Koulutuksen järjestäjä hyötyy: Työelämäosaamisen vahvistuminen Mahdollinen koulutuksen ja palvelujen myyminenSirpa Pursiainen, YTM
 22. 22. Mitkä seikat vaikuttavat ratkaisuihin? Yhteistyö Koulutuksen järjestäjän koko Fyysiset etäisyydet Työelämäkumppanuudet Pedagogiset ja strategiset valinnat Oppilaitokset Eri koulutuksen järjestämismuodot Pedagoginen johtaminen Kuntasektorin kanssa tehtävä yhteistyö Käytettävät oppimisympäristöt Rakenteet, Osaaminen Opetuksen/ohjauksen resurssit resurssoinnin tarve ei vähene opiskeltaessa Käytettävät enemmän ohjausmenetelmät, työelämässä laitteetSirpa Pursiainen, YTM
 23. 23. Millaisille opintopoluille tarve? Miten koulutus järjestetään? Keskivauhtinen Mitä eri näkökulmatAIKATAULULLISESTI Hidas, tuettu polku huomioidaan? Nopea polku Osaamisen tunnistaminen ja ”Perus”tutkinto tunnustaminen Osatutkinto SISÄLLÖLLISESTI Laajempitutkinto = Valinnaisuus Laajuus Syvyys Osaaminen Lahjakkuus Oppimisvalmiudet LÄHTÖKOHDAT Erityisen tuen tarve Työelämävalmiudet Elämänhallinta Motivoituneisuus Sirpa Pursiainen, YTM
 24. 24. Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä Aikuisen Miksi opetan sitä mitä opetan? roolimallina • Työelämän tarpeet Awareness • Opiskelijan tarpeet Opiskelijan elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen Guidance Steering Direction Being part of Aitojen yksilöllisten Navigation Yhteisöllisyys opintopolkujen suunnittelu, Osaamisen ja tiedon toteutus, ohjaus jakaminen Tutkinnon In Action Osaamisen perusteiden päivittäminen Osaamisen tulkinta tunnistaminen ja Oppimisympäristöjen tunnustaminen laaja hyödyntäminen Sharing results ValtaistavaaSirpa Pursiainen, YTM Uudistavaa Voimauttavaa
 25. 25. Heino AkiYksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien Pursiainen Sirpa Palaute & 12.12.12pedagogisten toimintamallien levittäminen arviointi Palautteen keruu järjestelmä Strategia Opiskelijoiden kokemukset Pedagoginen johtaminen Työelämän kokemukset Muutosohjaus Koulutus Uudistuva opettajuus Pedagogiset Pedagoginen tuki toimintalinjaukset Toimintamallin testaus Rakenteelliset ratkaisut Oppimisympäristön & Toimintamallin Vaikuttavuus alan käytettävyyden varmistaminen Resurssit työpaikkoihin Välineet Alueellinen yhteistyö Yhteistyö omalla Uusi pedagoginen KV-yhteistyö koulutusalalla toimintamalli
 26. 26. Opettajan tehtävä- ja toimenkuvien tarkastelu Lapin ammattiopiston Levi-instituutissa on tehty paikallinen sopimus, joka tukee yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Opettajan tehtävä -ja toimenkuvia voidaan tarkastella uudella tavalla sekä sopia paikallisesti työnkuvasta ja työn tavoitteista. Toiminnan muutos vaatii tuekseen pedagogista johtamista, missä huomioidaan sekä pedagoginen että didaktinen näkökulma. Lue lisää: Edu.fi/ammattipeda (osaamisperusteinen opetus) - Teoreettinen tausta - Esimerkki opettajan Tehtävä –ja tulostoimenkuvasta - Arviointityökalu Toimintamallin kehittäjä ja aineiston kokoaja: Koulutuspäällikkö Riitta Karusaari
 27. 27. PedaSosAki Heino, Toni Vesterinen
 28. 28. Yksilölliset opintopolut Keikkailu - Yrittäjyyspainotteisuus - Verkostojen hyödyntäminen - Valmentamisen korostuminen - CV valmistuessa EDU.FI/AMMATTIPEDA http://keikkailuoppimisymparisto.blogspot.fi/
 29. 29. Yksilölliset opintopolut Learning by doing Yhteisopettajuudella Piece of caketyösalissa englantia ja kahvilatoiminta ammatillisia opintoja integroimalla opintoja samanaikaisesti EDU.FI/AMMATTIPEDA Kaija Mattila
 30. 30. Yksilölliset opintopolut aOppijat PLE -ajatukseen (Personal Learning Environment) pohjautuvia verkkotyötapoja ja -oppimisympäristöjä (opiskelijan Oma tila -palvelu) sekä sosiaalisen median työtapoja ja työvälineitä (pedagoginen yhteisöpalvelu) ammatilliseen koulutukseen• aOppijat -hankkeessa kehitetty ammatillisen koulutuksen tarpeet huomioivia verkkotyötapoja ja -oppimisympäristöjä.• Hankkeessa tehtävä kehittämistyö on tutkimusperustaista ja sen tärkeimpinä näkökulmina ovat oppijalähtöinen ja yhteisöllinen oppiminen sekä tulevaisuuden työelämässä tarvittavat avaintaidot.• Hankkeen toiminta perustui design -tutkimukseen eli kehittämisnäkökulmiin liittyviä teoreettisia lähtökohtia integroidaan ammatillisen oppimisen ja teknologian kehityksen käytäntöihin. EDU.FI/AMMATTIPEDA Kati Laine
 31. 31. Laajennettu työssäoppiminen Pedagoginen ja strateginen johtaminen Pedagogiset valinnat Yrityskumppanuus Hitaat, tuetut Atot työssöoppien Oppisopimus Nopeat Ryhmämallit Yksilölliset polut Rakenteet, resurssit, organisointi
 32. 32. Laajennettu työssäoppiminen EDU.FI/AMMATTIPEDA- Nopea polku- Hidas, tuettu polku- Ammattitaitoa täydentävät opinnot työpaikalla- Työvaltainen ryhmämalli- Oppisopimus- Sitä saa, mitä tilaa
 33. 33. Rakenteellisia ratkaisuja? Rakenteita voisi kehittää Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi kerrallaan yksilöllisten opintopolkujen ja/tai työvaltaisten opintopolkujen suunnittelu ja ohjaus • opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan aikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti • ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan • opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja mahdollisuudet • työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät • arviointi on tasapuolista Työnkierrolla varmistetaan, että koko opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu
 34. 34. Rakenteellisia ratkaisuja? Rakenteita voisi kehittää Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö esimerkiksi 1pv/vk • opettajalle kohdennetaan aikaa yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun ja ohjaukseen • opiskelijoille kohdennetaan aikaa • työssäoppimiseen • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen • näyttösuunnitelman tekemiseen • oppimistulosten kirjaamiseen • oppimispäiväkirjan tekemiseen • mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat opinnot) • puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen opiskelu ja tukiopetus
 35. 35. Rakenteellisia ratkaisuja?• Yhteisopettajuuden aito mahdollistaminen• Atto-aineiden integroiminen• Luokattomuus• Opiskelija sekä opettaja yhtä aikaa samaan TOP-paikkaan (mikroyrityksissä)• Tutkintoon johtava oppisopimus (2+1)• Nopeammin (2 vuodessa) opiskelevat omaksi luokaksi
 36. 36. Rakenteellisia ratkaisuja?Monimuotoisesti opiskelevat omaksi ryhmäksi• Eri rahoitusmuotojen (opetussuunnitelmaperusteisuus/näyttöperus teisuus/oppisopimus) opiskelijoiden opetus samassa ryhmässä• Modulointi• Jaksojärjestelmän hyödyntäminen• Verkko-opetus• Opetussuunnitelman teemoitus• Tutkinnon osa kerrallaan
 37. 37. Rakenteellisia ratkaisuja?• Iso työelämälähtöinen opintokokonaisuus: – Opettajat vastaavat kokonaisuudesta ja suunnittelevat, miten opiskelijat osaamisen saavuttavat• Voisiko ammattitaitoa täydentävät opinnot jättää opiskelematta? – tehdä ehkä joskus myöhemmin – Kun valmistuminen kiinni ammattitaitoa täydentävistä opinnoista?
 38. 38. Rakenteellisia ratkaisuja?• Opettajien palkan maksun perusteet pitää ratkaista• Opiskelijalla tulee olla oikeus palkkaan ja määriteltyihin työtehtäviin silloin, kun suoritettuna on osatutkinto
 39. 39. Mitä vien osaksiomaa toimintaa?
 40. 40. Sirpa Pursiainen, YTMKehittämistyöProjektipäällikkö• Edu.fi pedagogiset toimintamallit "Yksilölliset polut"• Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämisen• Laajennetun työssäoppimisen kokeilun valtakunnallinen koordinointihanke• Valtakunnallisen työpaikalla tapahtuvan oppaan kirjoitustyöstä vastaaminenTampereen seudun ammattiopistoÅkerlundinkatu 8, 33100 Tamperepuh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51sirpa.pursiainen@tampere.fi www.tredu.fi

×