Ajankohtaista ecve tistä

678 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
678
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
330
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ajankohtaista ecve tistä

 1. 1. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä – ECVET – kansallinen toimeenpano Esitys koostettu opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärjen (OPH) esitelmän pohjalta4.10.2012
 2. 2. Mikä on ECVET? (1/3) Ammatillisessa koulutuksessa käytettävä oppimistulosten eurooppalainen siirto- ja kerryttämisjärjestelmä, jonka avulla • tuetaan muualla suoritettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen tunnistamista, tunnustamista ja hyödyntämistä osana tutkintoja • parannetaan tutkintojen ja opetussuunnitelmien läpinäkyvyyttä • edistetään liikkuvuutta (koulutuksessa olevat, työmarkkinoilla olevat) • edistetään rajat ylittävää elinikäistä oppimista. 4.10.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Mikä on ECVET? (2/3) Perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen (2009/C 155/02, 18.6.2009), jossa suositellaan, että jäsenvaltiot • tukevat ECVET-järjestelmää EQF:n (=eurooppalainen tutkintojen viitekehys, jossa tutkinnot sijoitettu eri tasoille) kaikilla tasoilla ammatillisen koulutuksen tutkintojen yhteydessä • luovat tarvittavat edellytykset ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin, jotta ECVET-järjestelmä voidaan ottaa kokeilujen ja testien pohjalta käyttöön vuodesta 2012 alkaen. Kattaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen Perustuu oppimistuloksiin (EQF) 4.10.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Mikä on ECVET? (3/3) Keskeisenä osana tutkinnot ja tutkintojen/koulutusten osat, joiden arvioidut ja hyväksytyt oppimistulokset tunnistetaan ja tunnustetaan siten, että opiskelija voi hyödyntää niitä kerätessään suorituksia tutkintoa varten tai halutessaan siirtää niitä toiseen tutkintoon tai opinto- ohjelmaan. ECVET-pisteet tarjoavat täydentävää numeerista tietoa tutkinnoista ja tutkintojen osista. 1. Jokaista tutkintoa ja sen jokaista tutkinnon osaa voidaan kuvata opintopisteiden määrällä. 2. Virallisessa täysipäiväisessä ammatillisessa koulutuksessa vuoden aikana todennäköisesti suoritettavat oppimistulokset vastaavat 60:tä pistettä (vrt. korkeakoulutuksessa käytössä oleva ECTS-järjestelmä). ECVET- järjestelmä sisältää välineet ja menettelytavat opintosuoritusten siirtoon ‒ tutkintojen kuvauksen tutkinnon osina, oppimistuloksina ja pisteinä ‒ yhteiset opintosuoritusten siirtoon liittyvät menettelytavat sekä asiakirjat (kumppanuussopimukset, opiskelusopimukset ja käyttöoppaat). 4.10.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. ECVET koulutuspoliittisissa linjauksissa Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007- 2012: Suomi osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen yhteistyöhön ja Kööpenhaminan prosessin tavoitteiden määrittelyyn ja toimeenpanoon ja valmistautuu ottamaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET). Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011- 2016 Otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna 2014. 4.10.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Miksi ECVET? ECVET tukee pedagogista muutosta • osaamisperusteisuus • työelämälähtöisyys ECVET edistää laatua ja läpinäkyvyyttä osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa • joustavat/yksilölliset opinto- ja tutkintopolut • kansainvälinen liikkuvuus 4.10.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Hyödyt opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle• Mahdollisuudet ammattitaidon laajentamiseen, rikastuttamiseen ja erikoistumiseen paranevat.• Päällekkäiset opintosuoritukset ja päällekkäisarviointi poistuvat.• Kansallisessa tai kansainvälisessä liikkuvuudessa aiemmin arvioidun ja dokumentoidun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuvat.• Yksilölliset mahdollisuudet tulevat näkyvämmäksi omassa opiskelu- ja näyttösuunnitelmassa (henkilökohtaistaminen). – Yksilölliset opintopolut – Yksilölliset tutkintopolut – Kansainvälisyys 4.10.2012
 8. 8. Hyödyt opiskelijalle/tutkinnon suorittajalle• kansainvälisen liikkuvuuden laatu paranee.• Yhteinen kieli/käsitteet osaamisen kuvaamisessa helpottavat työssäoppimispaikan hakua toisesta maasta.• Oppimissopimus/learning agreement ja muut sopimukset lisäävät opiskelijan tai tutkinnon suorittajan turvallisuutta liikkuvuuksissa.• Liikkuvuusjaksoilla hankittujen elinikäisen oppimisen avaintaitojen tunnustaminen vahvistuu.• Ammattitaidon osoittaminen ja arviointi ulkomailla helpottuvat.• Ammatillisten aikuisopiskelijoiden kansainvälistyminen lisääntyy etenkin, jos tutkintotoimikunnat tunnustaisivat ulkomailla arvioidun osaamisen entistä useammin.• Hakeutuminen jatko-opintoihin ja työskentelemään ulkomaille helpottuu4.10.2012
 9. 9. Hyödyt koulutuksen järjestäjälle• Osaamisperusteinen opetus ja ohjaus saa laadunvarmistuksen• Koulutuksenjärjestäjän ops• Opiskelijan arviointi• HOPS-prosessit• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen• Opetuksen ja opetuksen tukipalveluhenkilöstön osaaminen laajenee• Kansallisesti tutkintojen toteutuksen läpinäkyvyys• Muualla arvioidun osaamisen tunnustamisen käytännöt tutkintotoimikunnissa yhtenäistyvät.• Laadullinen yhteistyö ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen kanssa kehittyy liittyen osaamisen arvioinnin suunnitteluun, toteutukseen ja arvioijista päättämiseen.4.10.2012
 10. 10. Hyödyt koulutuksen järjestäjälle• Suunniteltu laadunvarmistus kehittyy lähettävän ja vastaanottavan organisaation yhteistyösopimuksella.• Luottamus yhteistyökumppanin oppimistulosten ja osaamisen arviointitaitoon lisääntyy.• Toimintaperiaatteista ennakkoon sopiminen selkeyttää arviointi- ja tunnustamiskäytänteitä tutkintotoimikunnan ja näyttöjen toimielimen yhteistyössä• Kansainvälisyyden ja kansainvälisen vaihdon hyötyjen arviointi helpottuu.4.10.2012
 11. 11. Hyödyt työelämälle• Ammatillinen koulutus vastaa entistä paremmin yritysten osaamis- ja koulutustarpeisiin• Yritysten osallistuminen ja merkitys koulutusprosesseissa kasvaa (mm. työelämälähtöisyys, osaamisperusteisuus)• Aikaisempi osaaminen on koulutuksen lähtökohtana• Vahvistaa mahdollisuuksia räätälöidä tutkintoja yritysten osaamistarpeisiin• Yrityksillä mahdollisuus kehittää liiketoimintaa lähettämällä ja vastaanottamalla työntekijöitä liikkuvuusjaksoille• Työnantajat saavat osaavia työntekijöitä ja henkilöstön rekrytointi ulkomailta helpottuu 4.10.2012
 12. 12. ECVET toimijatToimija Säädök- Tutkin- Tutkinto- ECVET Arviointi Tunnis- Tunnus- set non todistus pisteet taminen taminen perusteetOKM TutkinnotOPH Tutkinnon osatKoulut. Tutkinnonjärj. osan osatTutkin- Tutkinnonnon järj. osan osatTutkinto-toimikunTyön-antajaOpettaja4.10.2012
 13. 13. ECVET:n käyttöönotto edellyttää mm. tutkintojen ja niiden edellyttämän osaamisen määrittelyä tietoina, taitoina ja pätevyytenä ja tutkintojen sijoittelua tutkintojen viitekehyksen tasoille (NQF ja EQF) ECVET-pisteiden määrittelyperiaatteista sopimista tutkintojen ja tutkinnon osien ECVET-pisteiden määrittelyä muutoksia säädöksiin ja määräyksiin 4.10.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 14. 14. Säädösten muutostarpeet Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 Asetus ammatillisesta koulutuksesta 631/1998 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998 Valtioneuvoston asetus tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa 213/1999 OKM:n asetus ammatillisista perustutkinnoista 216/2001 OKM:n asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tutkinnoista Opintotukilaki 65/1994 Opintotukiasetus 260/1994 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009 Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista OPH:n määräykset /suositukset tutkintotodistuksista, todistusmalleista ja kansainväliseen käyttöön tarkoitetuista liitteistäOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Mikä muuttuu ECVET:n myötä? Säädöspohjaa on muutettava, koska ei ole enää kytkentää aikaan kuten nyt, jolloin opintoviikot on määritelty opiskelijan työmääränä. Opintoviikkojen tilalle tulevat pisteet • vaikutuksia koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmiin ja opettajien työn suunnitteluun. Opetuksen tarjonta eli tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten saavuttamista tukeva opetus/koulutus ja ohjaus on määriteltävä uudelta pohjalta. Koulutuksen järjestäjä päättää siitä, niin kuin tähänkin asti. Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien ja työelämän edustajien ohjaus otettava huomioon. Kun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä aikakytkentä poistuu, osaamisen tunnustaminen muuttuu oppimistulos-/pistepohjaiseksi .Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. ECVETin toimeenpano ja yhteydet koko tutkintojärjestelmän kehittämiseen yhteistyössä työelämän/ sidosryhmien kanssa • TUTKE 2 ohjausryhmä ja työryhmä (OKM:n AMMATILLISEN asettama TUTKINTOJÄRJESTELMÄN 2012 -2014 KEHITTÄMINEN • Koulutuksen Tutkintojen ja tutkintotyyppien kriteerien määrittely järjestäjien ja Tutkintojärjestelmän kokonaisuus opetushallinnon Tutkinnon osien kokonaisuus yhteistyöryhmä Tutkintojen joustavuus NQF ECVET 10.5.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. ECVET-aikataulu ECVET:n FINECVET 1 ECVET- toimeenpano- &2 suositus suunnitelma ECVET:n 2002 2009 2014 käyttöön- otto ECVET Konsultaatio FINECVET Koulutuksen TWG 3 järjestäjien tukeminen käyttöönottoon valmistautumisessa 10.5.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Miten tästä eteenpäin? Syksy 2013- Koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien, koulutussuunnitelmien ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmien tarkistaminen Viimeistään 2014 muuttuneet säädökset ja määräykset voimaan: ECVET-pisteiden käyttöönotto kai- kissa tutkinnoissa ja koulutuksissa2012 2012-2013Pisteytyksen ECVET-pisteiden määrittely tutkinnoille japeriaatteiden tutkinnon osille 2014-2015määrittely Säädös- ja määräysmuutosten valmistelu, Seuranta sidosryhmien kuuleminen valmistelun aikana 2012-2014 Koulutus ja tiedotus 10.5.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. Alustava suunnitelma tutkintojen ECVET-pisteiden määrittelyksi • Tutkintojen kokonaispistemäärät määritellään tutkintoasetuksissa. • Tutkintojen kokonaispistemäärien määrittelyn lähtökohtana käytetään ECVET-suosituksen 60 pistettä/vuoden työpanos. Perustutkinnon kokonaispistemäärä ECVET-suosituksen pohjalta määriteltynä 180 ECVET-pistettä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joiden laajuutta ei ole määritelty, suhteutetaan perustutkintojen viralliseen opintopolkuun. 10.5.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 20. 20. Esimerkki mahdollisesta tutkintojen pisteytyksestä Valmistavat ja valmentavat koulutukset NQF-taso? 20 - 120 pistettä Perustutkinnot NQF-taso 4 (5) 180 pistettä Ammattitutkinnot NQF-taso 4 (5) 120 - 240 pistettä Perustutkintoa suppeampi osaamisalue 120 pistettä Perustutkintoa vastaava osaamisalue 180 pistettä Perustutkinnon päälle rakentuva osaamisalue 240 pistettä Erikoisammattitutkinnot NQF-taso 5 (6) 180 - 240 pistettä Osaamisalueeltaan suppea erikoisammattitutkinto 180 pistettä Ammattitutkinnon päälle rakentuva osaamisalue 240 pistettä 10.5.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 21. 21. Alustava suunnitelma ECVET-pisteistä tutkintotodistuksissa Tutkintoasetuksissa määritellyt tutkintojen ECVET-pisteet on jokaisen vähintään suoritettava saadakseen tutkintotodistuksen. • Tutkintojen ECVET-pisteet ovat tutkintojen minimipistemääriä (kuten esim. korkeakouluissa). • Tutkinnon kokonaispistemäärä voi vaihdella tutkinnon suorittajan mukaan. Tutkinnon minimipistemäärän ylittävien tutkinnon osien pisteet merkitään sellaisenaan tutkintotodistukseen. Lisää ECVET-pisteitä tuovat esimerkiksi yksilöllisesti tutkintoa laajentavat tutkinnon osat perustutkinnoissa ja yksilöllisten valintojen mukaiset tutkinnon osat ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. 10.5.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 22. 22. Alustava suunnitelma tutkinnon osien ECVET-pisteiden määrittelyksi Tutkinnon osien ECVET-pisteet määritellään tutkintojen perusteissa. ECVET-suosituksen mukaan tutkinnon osien suhteellinen painoarvo tutkinnosta tulee määrittää seuraavin kriteerein tai niiden yhdistelmin: • tutkinnon osan oppimistulosten suhteellinen merkittävyys työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai sosiaalisen integraation kannalta • tutkinnon osaan sisältyvien oppimistulosten vaikeusaste, laajuus ja kattavuus • opiskelijalta edellytettävä työpanos tutkinnon osan suorittamiseksi vaadittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien saavuttamiseksi. Tutkinnon osien sisällä yksittäisten ammattitaitovaatimusten ECVET-pisteistä päättää koulutuksen järjestäjä (esim. kansainvälinen liikkuvuus). 10.5.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 23. 23. Lisätietoja ECVETistä: Opetushallitus, CIMO jakansalliset ECVET Expertit• Riitta Karusaari, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä• Risto Virkkunen, Kainuun ammattiopisto• Kirsi Lounela, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä• Arja Pietikäinen, Savon ammatti- ja aikuisopisto• Anne Tyynelä, Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä• Auli Haapajärvi, Kouvolan seudun ammattiopisto• Vesa-Antti Iltola, Jyväskylän ammattiopisto• Maarit Saarenkylä, Omnian ammattiopisto• Kari Koskela, Vantaan ammattopisto Varia• Sari Turunen-Zwinger, Helsingin kaupunki• Virpi Pikkuaho, Oulun Seudun ammattiopisto• Susanna Vestling, Yrkesakademin i Österbotten• Helena Mikkola, Turun kaupunki10.5.2012
 24. 24. KIITOS10.5.2012

×