Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att utmana och stötta de språkliga och kognitiva och förmågorna

1,412 views

Published on

Åhörarkopior från El Mahi Salmis och Lena Sjöqvists presentation från Symposium 2015:

http://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2015/program/att-utmana-och-st%C3%B6tta-de-spr%C3%A5kliga-och-kognitiva-och-f%C3%B6rm%C3%A5gorna-1.231664

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Att utmana och stötta de språkliga och kognitiva och förmågorna

 1. 1. 2015-10-19 1 Symposium 2015 Att utmana och stötta de språkliga och kognitiva förmågorna El Mahi Salmi, Mosaikskolan & Lena Sjöqvist, Nationellt centrum för svenska som andraspråk
 2. 2. 2015-10-19 2 Aktiviteter LärandeUndervisning Stöttning Gannå & Sjöqvist 2014 u.u
 3. 3. 2015-10-19 3 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Undervisningen: Det är viktigt att skolan s.16 • Tillämpar arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll • Har en tydlig och känd ansvarsfördelning angående den enskilda elevens undervisning
 4. 4. 2015-10-19 4 Skollagen 1 kap 5§ Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 5. 5. 2015-10-19 5 Nyanlända och lärande En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan Nihad Bunar 6:2010 …svensk forskning är otillräcklig och teoretiskt och metodiskt outforskat , vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser om vad som fungerar (Min översättning från abstract)
 6. 6. 2015-10-19 6 Vilken vetenskaplig grund stödjer du dig på? Samtala med varandra i 2 min.
 7. 7. 2015-10-19 7 Skollagen 1 kap 5§ Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 8. 8. 2015-10-19 8 Några exempel på vetenskaplig grund S. Krashen Infödet och utflödets roll M. Swain J. Cummins Vardagsspråk och skolspråk I. Lindberg Interaktion O. Garcia Translanguaging
 9. 9. 2015-10-19 9 Bachman Palmer Kommunikativ språkförmåga Celce- Mercia M.Halliday SFL systemisk funktionell lingvistik J. Martin, D. Rose Genrepedagogik
 10. 10. 2015-10-19 10 L. Vygotsky Sociokulturella perspektiv, ZPD Bruner/P. Gibbons Stöttning T. Hoel Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper
 11. 11. 2015-10-19 11 C.Liberg Läs- och skrivutveckling O. Dyste Det flerstämmiga klassrummet G.Molloy Svenska som demokratiämne Litteraturreception
 12. 12. 2015-10-19 12 Vad säger forskningen? Eleverna behöver använda språket i meningsfulla sammanhang i kognitivt utmanande uppgifter med stöttning.
 13. 13. 2015-10-19 13 Vad står det i styrdokumenten? Lgr 11 ur kursplanen för svenska som andraspråk Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på korrekthet.
 14. 14. 2015-10-19 14 Kommunikationshjulet gestalta lyssna samtala skriva läsa meta Vad, hur, när med vem, varför? Gannå & Sjöqvist 2014 u.u
 15. 15. 2015-10-19 15 Nyanländas lärande • Varför har jag blivit medveten om språket i ämnesundervisning? • Några exempel från No-och matematikundervisning • Cirkelmodellen inom No • Vikten av kognitiv utmaning för nyanlända • Några digitala verktyg • Vikten av modersmålet för nyanlända • Mina källor
 16. 16. 2015-10-19 16 Nyanländas lärande Undervisning som integrerar språk – och kunskapsutveckling i alla ämnen hos nyanlända elever
 17. 17. 2015-10-19 17 Nyanländas lärande • Ett vanligt missförstånd är att basen i andraspråket måste vara färdigt innan man kan börja utveckla utbyggnaden dvs. förkunskaper i andra ämnen. • Att enbart arbeta med basen i andraspråket bromsar annan utveckling. Abrahamsson & Bergman(2005)
 18. 18. 2015-10-19 18 Stora utmaningar både för lärare & elever Det är en stor utmaning för ämneslärare att ständigt vara medveten om språket i sina ämnen och utmana sina didaktiska tankar. Eleverna ska lära sig en nytt språk, men också lära sig på ett nytt språk nya saker utifrån nya referensramar. Nyanlända elever ställs inför stora språkliga och kognitiva utmaningar. Lahdenperä& Lorentz (2010)
 19. 19. 2015-10-19 19 Ett exempel på språkkompexitet från matematikundervisning I matematik är varje ord oftast viktigt för att förstå hela budskapet. En dunk är fylld med 5 liter saft. Hur mycket saft är det kvar i dunken när du tappat upp 8 glas som vardera rymmer 15 cl?
 20. 20. 2015-10-19 20 Vilka ord vållar de största problemen för nyanlända och andraspråskselever? Forskning påstår att det inte är nödvändigt att de rena fackorden som vållar de största problemen för andraspråkseleverna eftersom dessa ord i allmänhet förklaras i läromedlen och av lärare. De kanske mest problematiska orden i detta sammanhang är i stället ord som tillhör det allmänna ordförrådet och som inte är så frekventa. Lindberg, Inger (2003)
 21. 21. 2015-10-19 21 Pendla mellan skolspråk och vardagsspråk
 22. 22. 2015-10-19 22 Nyanlända bör få stöd att bygga upp både ett basförråd och ett skolspecifikt ordförråd Räknesätt Skolspråk Vardagsspråk Exempel. Räkna med uppställning Addition = ‫د‬ ‫زا‬ 25,245 är…………… Det har………….. Adderar = ……………………. Lägger ihop = …………………….. 25,245 + 2,5 = …….. 2 5, 2 4 5 + . . . . . Subtraktion= ………………… 57,8 är…………….. Det har……………. Subtraherar = ……………………. Tar bort = ………………….. 145,45 – 57,8 = …….
 23. 23. 2015-10-19 23 Autentiska uppgifter En vinterdag var temperaturen – 4 °C i Malmö och 12 °C i Damaskus. Vad är skillnaden i temperatur mellan Damaskus och Malmö? En vinterdag var temperaturen i Malmö -2°C . På natten sjönk temperaturen med 4 grader Celsius. Hur räknar du ut medeltemperaturen i Malmö det dygnet?
 24. 24. 2015-10-19 24 Laborativ matematik gör innehållet roligt och begripligt
 25. 25. 2015-10-19 25 Formativ bedömning om de fyra räknesätten 1. Den ena termen är 15 och den andra termen är 20. Vad är summan? Summan är ……………………………………………………………… 2. Hur stor är differensen mellan termerna 95 och 40? Differensen är……………………………………………………………. 3. Vad är produkten om du multiplicerar faktorn 6 med faktorn 12? Produkten är………………………………………………………………. 4. Kvoten är 3. Nämnaren är 12. Vad är täljaren? Täljaren är……………………………………………………………………… 5. Addera 20 till 30, sedan ta bort 10 från summan. Dividera skillnaden med 4. Sedan multiplicera kvoten med 2, vad blir svaret? Svaret blir……………………………………………………………………….
 26. 26. 2015-10-19 26 Ett exempel ur No – undervisning Cirkelmodellen inom No
 27. 27. 2015-10-19 27 Det är viktigt att kartlägga elevernas förkunskaper
 28. 28. 2015-10-19 28 Skriva för att lära: Här kan nyanlända elever skriva på sitt modersmål
 29. 29. 2015-10-19 29 Steg 1: Att bygga upp kunskaper inom ett visst ämnesområde är mkt viktigt • Titta på filmklipp, skriva ner faktabegrepp och översätta dem till sitt modersmål. • Läsa först på sitt modersmål och sedan diskutera i grupp på svenska. Här kan man använda wikipedia, inläsningstjänsten.se eller studi.se • Här spelar studiehandledningen en central roll. • Man kan först göra en tankekarta på sitt modersmål och sedan på svenska. • Studiebesök i sällskap med modersmålslärare. • Experimentera i förväg, så att det blir mer konkret för eleverna.
 30. 30. 2015-10-19 30 Kunskapsinhämtning genom läsning på både förstaspråket och andraspråket ‫ودا‬ ‫رض‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ود‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫دورة‬ ،‫رار‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ! ‫و‬ ، ‫دا‬ ‫رض‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫رك‬ ‫و‬ . #‫و$و‬ ‫%د‬ .‫ل‬ ‫إ‬ ‫رى‬ ‫أ‬ ‫رة‬ ‫و‬ ،‫د‬ ‫إ‬ ‫+م‬ ،‫ر‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫د‬ - ‫و‬ ،‫ن‬ . ‫ا‬ ‫رات‬ ‫ل‬ - ‫ء‬ ‫ا‬ ‫دورة‬ ‫ت‬ ‫ظ‬ 2 .‫دو‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫رض‬ ‫ا‬ ‫ش‬ - 5 ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ت‬ . ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ا‬ 6 $ ‫-ذر‬ ً‫ا‬‫رد‬ ‫ط‬ ً . ‫رض‬ ‫ا‬ Http://www.wikipedia.se
 31. 31. 2015-10-19 31 Bygga upp ämneskunskaper inom ämnesområdet genom att titta på filmklipp Att skapa förförståelse innan eleverna möter en skriven eller en talad text är oerhört viktigt. Det är att bädda för språk - och kunskapsutveckling Lahdenperä & Lorentz (2010) https://www.studi.se/ http://www.youtube.com/watch?v=YFhAC-oqtlg
 32. 32. 2015-10-19 32 Steg 2
 33. 33. 2015-10-19 33 Studera texter på svenska som är anpassade för nyanlända
 34. 34. 2015-10-19 34 Steg 3
 35. 35. 2015-10-19 35 Skriva en gemensam text med hjälp av de nyckelbegrepp som eleverna översatt till sitt modersmål
 36. 36. 2015-10-19 36 Man kan också sammanfatta den lästa faktatexten med hjälp av de nyckelbegrepp som eleverna tidigare stött på
 37. 37. 2015-10-19 37 Steg 4: Knyta ihop ämnesområdet
 38. 38. 2015-10-19 38 Eleverna kan sammanfatta en faktatext: Formativ bedömning
 39. 39. 2015-10-19 39 Eleverna kan parvis eller individuellt skriva en text med hjälp av stödord Förklara hur vattnets kretslopp fungerar genom att följande ord till din hjälp: Använd följande ord till din hjälp: Hav Sol Avdunstning Vattenånga Moln Regn, snö och hagel Ytvatten och grundvatten ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
 40. 40. 2015-10-19 40 Hög kognitiv utmaning med mycket stöttning • Nyanlända elever bör erbjudas en hög kognitiv utmaning med mycket stöttning för att kunna uppnå goda resultat. • Forskning visar att eleverna engageras när de får krävande uppgifter som positionerar dem som språkligt begåvade individer. • En alltför låg krav på kognitiv svårighetsgrad upplevs kränkande av elever. • Barn har ju en mycket stor potential och därför bör läraren utmana dem och ställa höga krav på dem. Gibbons, Pauline ( 2010)
 41. 41. 2015-10-19 41 Användning av modersmålet ger nyanlända en allt högre grad av lexikalisk precision när de läser
 42. 42. 2015-10-19 42 Laboration ger nyanlända en konkret möjlighet till reflektion om innehållet
 43. 43. 2015-10-19 43 Tillgång till studiehandledning på modersmålet och till digitala verktyg https://www.studi.se/ http://www.inlasningstjanst.se/ https://www.wikipedia.org/ http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/
 44. 44. 2015-10-19 44 Modersmålet är ett viktigt verktyg för kunskapsutveckling Forskning visar att kunskapsluckor uppstår hos andraspråksinlärare som bara satsar på förstaspråksinlärning de första åren på grund av negligering av kunskaps – och kognitivutveckling. Utvecklingen ska inte avstanna under dessa år utan fortsätta på modersmålet. Axelsson, Monica m.fl. (2001)
 45. 45. 2015-10-19 45 Förstaspråket har en kraftig potential i inlärning Forskning visar att det är mest effektivt att utveckla lärandet genom elevens förstaspråk under tiden andraspråk lärs in. Forskningen har också visat att det kan innebära en stor risk för skolmisslyckande om kunskapsinhämtandet avbryts under den tid andraspråkinlärningen betonas. Därför är det viktigt att andraspråkselever fortsätter att bygga ut sitt förstaspråk. Axelsson, Monica (2001)
 46. 46. 2015-10-19 46 Alla lärare är ”språklärare” Att förstå ord och begrepp är en förutsättning för att behärska teknik, naturkunskap, matematik och andra ämnen. Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Alla lärare bör se sig själva som språklärare och språkutvecklare i en mångkulturell skola. Lahdenperä & Lorentz (2010)
 47. 47. 2015-10-19 47 Mina källor • Gibbons, Pauline (2002), Stärk språket stärk lärande • Gibbons, Pauline (2010), Lyft språket lyft lärande • Lindberg, Inger (2003), Språkanvändning – kreativt skapande eller förutsägbara mönster? • Axelsson, Monica m.fl. (2001), Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell mångfald • Lahdenperä & Lorentz (2010), Möten i mångfaldens skola • Abrahamsson & Bergman(2005), Tankarna springer före • Skolverkets webbsidor: http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska
 48. 48. 2015-10-19 48 Vad tar du med dig från föreläsningen? • Skriv enskilt i 2 minuter (tyst) • Läs upp i tur och ordning i 3-grupp ( utan att lägga till något) • Välj ut något som ni vill fortsätta att diskutera
 49. 49. 2015-10-19 49 Litteraturreferenser Bachman,L. & Palmer A. (1996)Language Testing in Practice. Oxford.Oxford University Press Celce-Murcia,Marianne(2008)Rethinking the Role of Communicative Competence in Language Teaching. I: Alcon Soler,Eva & Safont Jorda,Maria Pilar(red.) Intercultural Use and language Learning. Heidelberg:Springer. Cummins, Jim(2007)..language, Powerand pedagogy.Bilingual Childen in the Crossfire.Clevedon: multilingual matters LTD. Dysthe,Olga. (1996). Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB Gibbons, Pauline (2010). Lyft språket, lyft tänkandet. Språk och lärande. Stockholm: Hallgren &Fallgren Halliday,M.A.K.& Matthiessen,Christian. (2004). An introduction to Functional grammar.3 uppl. London: Hodder Arnold. Hammarberg,Björn.(2013). Teoretiska ramar för andraspråksforskning.I: K.Hyltenstam & I. Lindberg (red). Svenska som andraspråk. Forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur Lindberg,Inger. (2005)..Språka samman. Stockholm: Natur & Kultur AB Krashen,S.D((1985).The Input Hypothesis: Issues and implications. London: Longman Martin,J.R.&Rose,David.(2008). Genre relations. Mapping Culture.London: Equinox Publishing Ltd Molloy,Gunilla. (1996). Reflekterande läsning och skrivning. ). Lund: Studentlitteratur AB Swain, Merill (1985).Communicative competence: some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. I:S Gass& C.G. madden(red.) Input in SecondLanguage Acquisition. Rowley MA: Newbury House .

×