Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sambedomning fritids slide share2

3,636 views

Published on

Sambedömningsträff för fritidspersonal.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sambedomning fritids slide share2

 1. 1. Fritids
 2. 2. SKUA 18/19 Hultsfreds kommun F-6, fritids. Mål: _______________________ Priomål: ____________________ Sambedömn ing/Bygga svenska Digitalisering Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträff: (Intressegru pp/arb.lag) Mellanträffsfokus: Priomål i tankarna. Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Elevaktiva arbetssätt, kooperativt lärande Digitalise ring Digitalise ring Sambedö mning/By gga svenska Sambedö mning/By gga svenska Kommun ikations hjulet Observatio ner Elevintervju er i samband med en utvärderings träff.Prio mål Fritids: Hur är det att vara elev på vår skola? F-klass: Kartläggn ingsmate rial? NP? Bedömn ingsstöd ? Filma resonema ng och argumenta tion Sär
 3. 3. Hur är det att vara barn på vår skola? Språkliga förmågor… Organisation och lärmiljö… Likvärdighet och värdegrund…
 4. 4. Speed-dating https://kooperativt.com/2017/08/21/speed-dating-lara-kanna- varandra/#more-16103
 5. 5. Utdrag ur Åtgärdsplanen Kartläggningsarbetet behöver utökas och utvecklas. Detta handlar både om organisation och om att utveckla arbetet med kartläggning av nyanlända. Framför allt behöver vi använda resultatet av kartläggningarna och följa upp elevernas lärande. Arbetet med att förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för nyanlända elever är komplext. I Hultsfreds kommun ser behoven olika ut och det är viktigt att varje ledningsgrupp har en tydlig strategi för sitt arbete. Likaså behöver rektorsgruppen och förvaltningsledningen förbättra och tydliggöra övergripande strategier som garanterar en likvärdighet för alla elever.
 6. 6. Mål Mål: • Pedagogerna ska få verktyg för att fortsätta fördjupa det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i det vardagliga arbetet med eleverna. • Pedagogerna ska kunna synliggöra och följa nyanlända elevers resultat. • Pedagogerna ska reflektera kring hur deras undervisning påverkar elevernas resultat.
 7. 7. Läsa på djupet. Utdrag ur skolinspektionen:
 8. 8. Hur ser det ut i vår verksamhet? Styrkor och svagheter / utvecklingsmöjligheter
 9. 9. Läsa på djupet – Skolinspektionen Undervisning i fritidshemmet Läs med pennan i hand! Markera i texten det du vill tänka vidare kring. Formulera sedan någon/några styrkor och någon/några svagheter/utvecklingsmöjligheter som du vill tänka vidare kring.
 10. 10. Kvadraten • Läraren ger en uppgift • Eleverna diskuterar svar eller idéer med sin parkamrat. • De två paren jämför sina svar på uppgiften. • Hela gruppen enas om de bästa svaren eller kommer fram till nya svar tillsammans. Vi: 1. Presentera era styrkor och svagheter för en bordsgranne. Tankar som väckts, reflektioner, frågor och funderingar? Hur jobbar ni och vi osv? 2. Samtala och jämför era anteckningar/diskussioner i hela gruppen. Vad är lika och olika? Formulera era gemensamma tankar på ett papper eller ett mail till mig.
 11. 11. Hur är det att vara barn på vår skola? Språkliga förmågor… Organisation och lärmiljö… Likvärdighet och värdegrund…
 12. 12. Film från skolverket
 13. 13. Inför träffen - Läsa med pennan i hand: Bedömning av Talat språk.
 14. 14. https://www.youtube.c om/watch?v=TZ0oXf6 WxYk&feature=youtu. be&t=4m38s
 15. 15. Talat språk. Fundera i par: – Vad behöver de här eleverna stöttning kring? Jämför i gruppen. Hur gör vi på vår enhet? Delge varandra hur stöttar vi kring flerspråkiga elever. Hur jobbar vi med tala/lyssna på fritids? Hur tänker vi kring progressionen kring tala och lyssna?
 16. 16. Lyssna Bedöm i par Jämför tillsammans https://www.youtube.com/w atch?v=TZ0oXf6WxYk&fea ture=youtu.be&t=10m32s
 17. 17. Hur är det att vara barn på vår skola? Språkliga förmågor… Organisation och lärmiljö… Likvärdighet och värdegrund…
 18. 18. Likvärdighet, rättvisa, jämlikhet…? Berätta om ditt lov… Ska en ha dator måste alla få ha… Vi pratar bara svenska här…
 19. 19. Har vi eller hur kan vi skapa sammanhang där eleven känner sig viktig?
 20. 20. Walking in someones shoes • https://video.edweek.org/detail/videos/carousel- videos/video/5079947243001/walking-in-a-student-s-shoes • Micke Gunnarsson: ” Skulle du vilja gå på din egen lektion” Vara barn i din egen verksamhet…? Hur är det att vara ett barn i våra verksamheter?
 21. 21. Uppgift till mellanträffen:
 22. 22. Hur är det att vara elev hos oss? • Tänk på ett barn/ett flerspråkigt barn i ert fritids. • Följ det barnet i hälarna under en hel dag • Tänk på begrepp från läroplanen som rör värdegrunden, likvärdighet, demokrati, delaktighet, inflytande, norm, kultur, referensramar… Men också barnet språkliga förmåga. Hur ser det organisatoriskt ut kring eleven? (Schema, lärmiljö, grupperingar m.m.) Ha priomålet med i tankarna. • Vad ser du? Hur ser barnets dag ut? Utan att värdera. Dokumentera på olika sätt vad eleven möter under dagen. • Gör en ”One shot”-video där du berättar om ert priomål, och visar elevens dag. • Dela din ”One shot” med dina kollegor i TEAMS. I Utvecklingskanalen ”Utvecklingsarbete1819” i ditt Team. Ladda upp i konversationen. • Skriv ner dina tankar kring vad du tänker om det du ser och hur vi kan stötta eleven. Ta med till mellanträffen.
 23. 23. Dokumentation • Observera • Anteckna • Filma • Fota • Spela in ljud • Teckningar och andra bilder
 24. 24. Planera för forskning utifrån dagens innehåll • Planera för din forskning • Välj ett barn att följa. • Gör klart för dig vad ska du titta/lyssna efter och hur det kan gå till. • Ställ en hypotes: vad tror du att du kommer att få se? • EPA – sitt tre och tre men börja med att tänka själv. Ta hjälp av varandra om ni behöver tänka med någon. • När du har bestämt elev och hypotes, dela med övriga.
 25. 25. Metareflektion Vad tar du med dig från träffen? 1. Skriv enskilt i metareflektionsfliken i Teams ”Utvecklingsarbete1819” men skicka inte!! 2. Delge i gruppen. 3. Lägg till något ytterligare? 4. Skicka!

×