SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
1
Turvepeltojen viljelyn
ilmastovaikutukset
31.3.2021
Hanna Kekkonen Luke
Turvepellot, ilmasto ja maaperä –miten vähentää muokkausta käytännössä? -webinaari
23.3.2021
2
Tapahtui viime jaksossa… (3.11.2020)
31.3.2021
31.3.2021
• Todettiin, että päästötavoitteisiin sitoutuneessa Suomessa toimia tehdään
jokaisella toimialalla
• Myös maatalous ja sitä kautta maatalousmaat toimien alla
• Turvemaiden päästöjä raportoitaessa IPCC:ssä käytetään määritelmää
“eloperäiset maat”
• Kansallisesti “eloperäiset maalajit” lajitellaan lisäksi turvemaihin ja
multamaihin
• Määritelmien perusteena orgaanisen aineksen pitoisuus (ja hiilipitoisuus)
Kertausta!
Ks. Webinaarin esitykset ja diat
3.11.2020:
https://www.ilmastoviisas.fi/turvepeltojen
-kestavat-viljelytavat-webinaari-3-11-
2020/
OMAIHKA hankkeessa
tutkitaan mm. eri
maalajitietokantojen
paikkansapitävyyttä
Kuvat: Hanna Kekkonen, Luke
3
Turvepelloilta muodostuu päästöjä,
koska…
31.3.2021
• Turvemaihin on ajansaatossa varastoitunut merkittävä määrä hiiltä ja
typpeä jota korkea pohjavesitaso ”säilöö” : Turvemailla 1m
kerroksessa 1ha:n alalla voi olla varastoituneena kymmeniä tuhansia
kiloja typpeä
• Kuivatus mahdollistaa hapelliset olosuhteet jolloin hajotus käynnistyy
ja viljelytoimet voimistavat turpeen hajotusta:
Viljelytoimet
Mikrobitoiminnan
kiihtyminen
Vaikutukset
ympäristöön
Kuvat: Kristiina Regina, Luke
4
Päästöjä raportoitiin eri sektoreilla…
31.3.2021
Energia Maatalous Maankäyttö
Jätehuolto Teollisuus
Joista
maatalouden
päästöjä
yhteensä 3:lla eri
sektorilla
Lähteet: https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
Turvemaiden päästöt saatiin
laskemalla turvemaiden N2O
päästöt “Maatalous” sektorilta
ja hiilidioksipäästöt
“Maankäyttö” sektorilta
Suomen
päästöistä
“Maatalous”
sektorin osuus
on n. 12 %
=7,8 Mt CO2 e
Kuvat: Hanna Kekkonen, Luke
5
Vaikutus päästöihin pitkällä aikavälillä
31.3.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2017, Kokonaispäästöjen kehitys sektoreittain . Helsinki: Tilastokeskus
[viitattu: 2.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_kat_001_fi.html
• Pitkällä aikavälillä maankäytön päästöt ovat kasvaneet
• Saavutetut päästövähennykset jääneet
”näkymättömiksi” Maatalous-sektorilla
6
Turvemaiden sijainti
31.3.2021
Viljellyt turvemaat suhteessa
kunnan pinta-alaan (%)
Viljellyt turvemaat suhteessa
viljelyalaan (ELY keskuksittain)
Turvemaiden viljely yleisempää Pohjanmaan
maakunnissa, Kainuussa ja Lapissa
Kuva: Hanna Kekkonen Luke, aineistot: Luke, MML, GTK, Ruokavirasto
TUPA - hanke
Kuva: Kekkonen et al. 2019
TUPA + SOMPA
Turvemaiden kartoittaminen
Kuva:Hanna Kekkonen ja Hannu Ojanen Luke,
aineistot: Luke, MML, GTK, Ruokavirasto
SOMPA - hanke
7
Päästöjä vähentävät toimet
31.3.2021
• Päästöihin vaikuttaa mm. viljelykasvivalinta sekä
pohjavedenpinnan korkeus
• Päästötoimet voidaan jaotella hillitseviin,
ennaltaehkäiseviin sekä vähentäviin toimiin
Kuvat: Hanna Kekkonen, Luke
Ennaltaehkäisevät toimet
31.3.2021
31.3.2021
Lisäraivausten ehkäiseminen
tai kohdentaminen
kivennäismaille
Tilusjärjestelyt, tilojen välinen
yhteistyö, pellon vaihdot, pellon osto
tai vuokraus
Pellon käytön- ja sadon
tuoton optimointi
Paras tapa välttää päästöjä on
välttää pellon raivaamista
turvemaille
Aina raivauksia ei voi välttää →
pelto mahdollisimman
tuottavaksi, jolloin myös
tuotekohtainen päästötaakka
mahdollisimman pieni
Päästöjä hillitsevät toimet, ”kevyet”
toimet
31.3.2021
Kasvipeitteisyyden ja
monivuotisten kasvien
suosiminen
Pellot, joiden kasvukunto ja
sadontuotto on hyvä ja jotka
ovat aktiivisessa viljelyssä
Muokkauksen
vähentäminen, paljaan
maan kauden
vähentäminen
Pohjaveden pinnan säätely
esim. säätösalaojituksella
altakasteluna, avo-ojilla
padotus
OMAIHKA + SOMPA
(+muita hankkeita)
Miten erilaiset kevennetyt
viljelytoimet vaikuttavat päästöihin
10
Päästöjen vähentäminen
31.3.2021
Metsittäminen
(ensisijaisesti ohuet
turvemaat)
Ennallistaminen ja
kosteikkoviljely
Esimerkiksi heikkotuottoisuutensa tai
huonokuntoisuutensa vuoksi pitkään
luonnonhoitopeltona olleille pelloille,
jos uudelleenojitus tai
maanparannuskeinot eivät varmuudella
saata peltoa tuottavaan kuntoon
Jos satoa ei korjata, ei pellon
tuottama vuotuinen
päästökuorma ei kohdistu
millekään hyödykkeelle
Toimien jalkauttamisen mahdollisuudet:
löytyykö peltoa?
31.3.2021
JOS kaikki listatut toimet
laitettaisiin käytännössä
toteen, päästöt viljellyiltä
turvemailta laskisivat
4,6 Mt CO2e/vuosi
(eli yli puolet turvemaiden päästöistä)
• Suomi jakautui turvepeltojen sijainnin ja
intensiteetin perusteella kahteen osaan:
Pohjoiseen, jossa turvemaita on paljon ja ne
ovat merkittäviä viljelyn kannalta, ja
Eteläiseen, jossa ei niin merkittäviä
• Luonnollisista syistä Etelässä
kivennäismaiden saatavuus parempi kuin
Pohjoisessa → E:ssä viljelyn siirto
ensisijaisesti kivennäismaille ja turvemaille
kohdennetaan tehokkaita toimia
• Pohjoisessa käyttöön adaptoivat ja
hajoamista hillitsevät toimet, vaikkakin
laajaperäistä alaa löytyi myös Pohjoisesta
Raportti Tiekartta
12
Päästövähennysten tavoitteleminen
tilatasolla, mistä aloittaa?
31.3.2021
Vaatii tietoista pellonkäytön suunnittelua koko tilan tasolla
Kompleksi muttei mahdottomuus, kun pyrkimyksenä pitää sadon määrä, taloudellinen tulos sekä
päästöt balanssissa
Mistä voisi aloittaa?
Peltolohkojen viljelykierto suunnitellaan päästötavoitteiden (turvemaiden) ehdoilla:
• Siirretään yksivuotiset kasvit kivennäismaille, tarpeelliset monivuotiset kasvit
turvemaille
• Kompensoidaan mahdolliset muutokset tuotostasossa panostamalla viljelyyn:
lannoitukset, perusparannus, viljelykierto
• Kasvitiloilla jotka eivät kykene hyödyntämään rehukasveja esim. yhteistyötä nurmirehuja
hyödyntävien tilojen kanssa
• Pitkäkestoiset ratkaisut vajaatuottoisille, liian märille/heikkotuottoisille pelloille →
luopuminen märän/heikkotuottoisen pellon viljelystä tukioikeutetuilla pelloilla voi
johtaa tukien menetykseen → voi vastaavasti säästää uudelleenojituksen,
perusparannuksen tai toistuvien hoitotoimien kustannus- ja aikaresurssit
Toistaiseksi ei riittäviä
kannustimia kaikille toimille,
mutta keinot tunnistetaan
Ovatko kaikki tilat samassa asemassa?
31.3.2021
• Keinovalikoiman oltava riittävän laaja
kattamaan erilaiset tarpeet
• Kaikki toimet eivät sovellu
kaikentyyppisille pelloille tai
kaikentyyppisille tiloille
• Pitkään viljellyille pelloille voi olla vaikea
saada nostettua pohjavedenpintaa
• Toimet voivat vaatia investointeja
• Turvemaiden viljelylle ei aina paikallisesti
vaihtoehtoja
31.3.2021
14
”Kuinka suuri osa pelloista on huono tai hyvätuottoisia, ja mistä tiedän mitä keinoja
voisin käyttää millekin pellolle?”
31.3.2021
• Huonokuntoinen ja heikkotuottoinen ovat eri asioita:
onko pellon kunto parannettavissa, vaikuttaako se pellon
tuottavuuteen?
• Kaikki turvepellot eivät ole heikkotuottoisia, ja kaikki
turvepellot eivät ole hyvätuottoisia, tai olleet pitkään
aikaan ruoan/rehuntuotannon kannalta kriittisiä
Esimerkiksi: Manuscript Kekkonen et al. 2021:
• Toisaalta: Kaikki laajaperäiset pellot eivät ole
heikkotuottoisia, ja kaikki aktiiviset pellot eivät ole
hyvätuottoisia
• Viljelijä itse on paras arvioimaan peltojensa
tuottavuuden ja kunnon
• Viljelijällä / maanomistajalla on oikeus päättää lohkonsa
viljelytoimista
• Suurin osa turvemaista on kunnoltaan tuottavassa
kunnossa – ja niille soveltuvat parhaiten hillitsevät tai
päästöjä estävät toimet → tärkeää uusien turvemaiden
raivaamisen ehkäiseminen
Min 8/10 vuodesta
laajaperäisessä viljelyssä
Kuntoluokituksen mukaan
lohkon ojituksessa tai
kuivamisessa puutteita
Lohkon kaltevuus < 2%
Potentiaalisesti vetettävät
/ennallistettavat
peltolohkot
 4245 ha
2/3 lohkosta paksua
turvemaata (yli 60 cm)
Lohkon korkeus < tai =
kuin ympäröivän maaston
Kuva poistettu
(ei vielä
julkaisuvalmis)
15
Miten hyvin pelkkä viljavuusanalyysi tunnistaa
turvemaat? OMAIHKA
31.3.2021
Hehkutus N=113
Viljavuusanalyysi
N=111
HYVIN ALUSTAVIA TULOKSIA:
Viljavuusanalyysi tunnisti maalajit
harvemmin turvemaiksi, useammin
multa- tai kivennäismaiksi
”Mistä tiedän, onko pelto turve- vai
multamaata?”
31.3.2021
• Näytteestä voidaan tarvittaessa mitata
hiilipitoisuus tai hehkutuskevennys.
• Hehkutuskevennys antaa tulokseksi orgaanisen
aineksen määrän. Sen voi muuntaa hiilimääräksi
jakamalla 1,72:lla.
Näytteitä menossa hehkutuskevennykseen
Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
Lähteitä
31.3.2021
• https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546180/MTK_Maatalouden_ilmastotiekartta_v3.p
df?sequence=1&isAllowed=y
• https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547083/luke-
luobio_7_2021.pdf?sequence=7&isAllowed=y
• https://www.ilmastoviisas.fi/turvepeltojen-kestavat-viljelytavat-webinaari-3-11-2020/
• https://www.researchgate.net/publication/331947951_Mapping_of_cultivated_organic_soils_for
_targeting_greenhouse_gas_mitigation
https://www.luke.fi/sompa/ uke.fi/projektit/omaihka
OMAIHKA RATU
luke.fi/projektit/ratu luke.fi/projektit/turina
TURINA
Kiitos!

More Related Content

What's hot

Kunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuus
Kunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuusKunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuus
Kunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuusSuomen metsäkeskus
 
Turvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinenTurvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinenSuomen metsäkeskus
 

What's hot (20)

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
 
Millaisia paineita kohdistuu turvepeltojen viljelyyn? Kristiina Lång, Luonnon...
Millaisia paineita kohdistuu turvepeltojen viljelyyn? Kristiina Lång, Luonnon...Millaisia paineita kohdistuu turvepeltojen viljelyyn? Kristiina Lång, Luonnon...
Millaisia paineita kohdistuu turvepeltojen viljelyyn? Kristiina Lång, Luonnon...
 
Kunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuus
Kunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuusKunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuus
Kunnostusojituksen valintaperusteet kustannukset ja kannattavuus
 
Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019 Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
Raisa Mäkipää, IPCC:n erikoisraportin julkistus 8.8.2019
 
Turvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinenTurvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinen
 
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen LukeIlmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
 
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...
Turpeen korvaaminen kasvualustoissa ja kuivikkeena – haasteet ja mahdollisuud...
 
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkijaPaju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
Paju – puskista biokiertotalouteen. Anneli Viherä-Aarnio, erikoistutkija
 
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
Millä ohjauskeinoilla isoja vähennyksiä nopeasti maankäytön kasvihuonekaasupä...
 
Esimerkkeja kosteikoista
Esimerkkeja kosteikoistaEsimerkkeja kosteikoista
Esimerkkeja kosteikoista
 
Maarit satomaa janne-pietila-lintujen-huomioiminen-rantaniityilla-8.9.2021
Maarit satomaa janne-pietila-lintujen-huomioiminen-rantaniityilla-8.9.2021Maarit satomaa janne-pietila-lintujen-huomioiminen-rantaniityilla-8.9.2021
Maarit satomaa janne-pietila-lintujen-huomioiminen-rantaniityilla-8.9.2021
 
Emolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaa
Emolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaaEmolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaa
Emolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaa
 
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassaLuontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
 
Nurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossaNurmi viljelykierrossa
Nurmi viljelykierrossa
 
Puu- ja viherrakentamisen yhdistäminen kaupunkirakentamisessa
Puu- ja viherrakentamisen yhdistäminen kaupunkirakentamisessaPuu- ja viherrakentamisen yhdistäminen kaupunkirakentamisessa
Puu- ja viherrakentamisen yhdistäminen kaupunkirakentamisessa
 
Bionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen taustaBionurmi-hankkeen tausta
Bionurmi-hankkeen tausta
 
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppaRantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
Rantalaiduntamisen ravinnetaseet-ja-vesistovaikutukset-8.9.2021 uusi-kamppa
 
Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112
Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112
Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112
 
Ratu webinaari-03112020-maatilojen-talous-ilmastonmuutoksessa-haasteita-ja-ma...
Ratu webinaari-03112020-maatilojen-talous-ilmastonmuutoksessa-haasteita-ja-ma...Ratu webinaari-03112020-maatilojen-talous-ilmastonmuutoksessa-haasteita-ja-ma...
Ratu webinaari-03112020-maatilojen-talous-ilmastonmuutoksessa-haasteita-ja-ma...
 
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
Ratu webinaari-03112020-turvepeltojen-ilmastovaikutuksia-ja-kestavia-viljelyl...
 

Similar to Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke

Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020
Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020
Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020Suomen metsäkeskus
 
Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...
Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...
Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...Suomen metsäkeskus
 
HydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamista
HydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamistaHydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamista
HydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamistaSuomen metsäkeskus
 
Ilmastoviisas metsanhoito nissinen
Ilmastoviisas metsanhoito nissinenIlmastoviisas metsanhoito nissinen
Ilmastoviisas metsanhoito nissinenSuomen metsäkeskus
 

Similar to Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke (14)

Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen LukeMiten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
 
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
Ratu webinaari-03112020-miten-erilaiset-peltotyypit-huomioidaan-valion-ilmast...
 
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
Tärkeiden elinympäristöjen metsänkäsittelyvaihtoehtojen taloudelliset ja ekol...
 
Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020
Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020
Jatkuvapeitteinen metsankasvatus markku saarinen 02.12.2020
 
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
Poronhoito muuttuvassa laidun- ja toimintaympäristössä - yhteispohjoismainen ...
 
Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...
Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...
Kuhmo Määttä puurakentaminen: Globaalisti tunnettu biotalouden menestystarkin...
 
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen RiistakeskusAskel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
Askel riistametsään -hanke, Janne Miettinen, Suomen Riistakeskus
 
HydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamista
HydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamistaHydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamista
HydrologiaLIFE, Veden palautus osana suon ennallistamista
 
Metsankasvatus webinaari-19012021-puunkorjuu
Metsankasvatus webinaari-19012021-puunkorjuuMetsankasvatus webinaari-19012021-puunkorjuu
Metsankasvatus webinaari-19012021-puunkorjuu
 
Biohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari Tiilikkala
Biohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari TiilikkalaBiohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari Tiilikkala
Biohajoavien katemateriaalien kehittely vihannesviljelyyn, Kari Tiilikkala
 
EFFORTE-projektin lyhyt yleisesittely suomeksi
EFFORTE-projektin lyhyt yleisesittely suomeksiEFFORTE-projektin lyhyt yleisesittely suomeksi
EFFORTE-projektin lyhyt yleisesittely suomeksi
 
Ilmastoviisas metsanhoito nissinen
Ilmastoviisas metsanhoito nissinenIlmastoviisas metsanhoito nissinen
Ilmastoviisas metsanhoito nissinen
 
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, LukeTurvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
 
8. Marja Hilska-Aaltonen: Soiden kestävän käytön haasteet
8. Marja Hilska-Aaltonen: Soiden kestävän käytön haasteet8. Marja Hilska-Aaltonen: Soiden kestävän käytön haasteet
8. Marja Hilska-Aaltonen: Soiden kestävän käytön haasteet
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
 
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
 
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
 
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttäMaaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
 
Package design and the consumer panel
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Package design and the consumer panel
 
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
 
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyysBiopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
 

Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke

 • 1. 1 Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset 31.3.2021 Hanna Kekkonen Luke Turvepellot, ilmasto ja maaperä –miten vähentää muokkausta käytännössä? -webinaari 23.3.2021
 • 2. 2 Tapahtui viime jaksossa… (3.11.2020) 31.3.2021 31.3.2021 • Todettiin, että päästötavoitteisiin sitoutuneessa Suomessa toimia tehdään jokaisella toimialalla • Myös maatalous ja sitä kautta maatalousmaat toimien alla • Turvemaiden päästöjä raportoitaessa IPCC:ssä käytetään määritelmää “eloperäiset maat” • Kansallisesti “eloperäiset maalajit” lajitellaan lisäksi turvemaihin ja multamaihin • Määritelmien perusteena orgaanisen aineksen pitoisuus (ja hiilipitoisuus) Kertausta! Ks. Webinaarin esitykset ja diat 3.11.2020: https://www.ilmastoviisas.fi/turvepeltojen -kestavat-viljelytavat-webinaari-3-11- 2020/ OMAIHKA hankkeessa tutkitaan mm. eri maalajitietokantojen paikkansapitävyyttä Kuvat: Hanna Kekkonen, Luke
 • 3. 3 Turvepelloilta muodostuu päästöjä, koska… 31.3.2021 • Turvemaihin on ajansaatossa varastoitunut merkittävä määrä hiiltä ja typpeä jota korkea pohjavesitaso ”säilöö” : Turvemailla 1m kerroksessa 1ha:n alalla voi olla varastoituneena kymmeniä tuhansia kiloja typpeä • Kuivatus mahdollistaa hapelliset olosuhteet jolloin hajotus käynnistyy ja viljelytoimet voimistavat turpeen hajotusta: Viljelytoimet Mikrobitoiminnan kiihtyminen Vaikutukset ympäristöön Kuvat: Kristiina Regina, Luke
 • 4. 4 Päästöjä raportoitiin eri sektoreilla… 31.3.2021 Energia Maatalous Maankäyttö Jätehuolto Teollisuus Joista maatalouden päästöjä yhteensä 3:lla eri sektorilla Lähteet: https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf Turvemaiden päästöt saatiin laskemalla turvemaiden N2O päästöt “Maatalous” sektorilta ja hiilidioksipäästöt “Maankäyttö” sektorilta Suomen päästöistä “Maatalous” sektorin osuus on n. 12 % =7,8 Mt CO2 e Kuvat: Hanna Kekkonen, Luke
 • 5. 5 Vaikutus päästöihin pitkällä aikavälillä 31.3.2021 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. ISSN=1797-6049. 2017, Kokonaispäästöjen kehitys sektoreittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.11.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2018-12-11_kat_001_fi.html • Pitkällä aikavälillä maankäytön päästöt ovat kasvaneet • Saavutetut päästövähennykset jääneet ”näkymättömiksi” Maatalous-sektorilla
 • 6. 6 Turvemaiden sijainti 31.3.2021 Viljellyt turvemaat suhteessa kunnan pinta-alaan (%) Viljellyt turvemaat suhteessa viljelyalaan (ELY keskuksittain) Turvemaiden viljely yleisempää Pohjanmaan maakunnissa, Kainuussa ja Lapissa Kuva: Hanna Kekkonen Luke, aineistot: Luke, MML, GTK, Ruokavirasto TUPA - hanke Kuva: Kekkonen et al. 2019 TUPA + SOMPA Turvemaiden kartoittaminen Kuva:Hanna Kekkonen ja Hannu Ojanen Luke, aineistot: Luke, MML, GTK, Ruokavirasto SOMPA - hanke
 • 7. 7 Päästöjä vähentävät toimet 31.3.2021 • Päästöihin vaikuttaa mm. viljelykasvivalinta sekä pohjavedenpinnan korkeus • Päästötoimet voidaan jaotella hillitseviin, ennaltaehkäiseviin sekä vähentäviin toimiin Kuvat: Hanna Kekkonen, Luke
 • 8. Ennaltaehkäisevät toimet 31.3.2021 31.3.2021 Lisäraivausten ehkäiseminen tai kohdentaminen kivennäismaille Tilusjärjestelyt, tilojen välinen yhteistyö, pellon vaihdot, pellon osto tai vuokraus Pellon käytön- ja sadon tuoton optimointi Paras tapa välttää päästöjä on välttää pellon raivaamista turvemaille Aina raivauksia ei voi välttää → pelto mahdollisimman tuottavaksi, jolloin myös tuotekohtainen päästötaakka mahdollisimman pieni
 • 9. Päästöjä hillitsevät toimet, ”kevyet” toimet 31.3.2021 Kasvipeitteisyyden ja monivuotisten kasvien suosiminen Pellot, joiden kasvukunto ja sadontuotto on hyvä ja jotka ovat aktiivisessa viljelyssä Muokkauksen vähentäminen, paljaan maan kauden vähentäminen Pohjaveden pinnan säätely esim. säätösalaojituksella altakasteluna, avo-ojilla padotus OMAIHKA + SOMPA (+muita hankkeita) Miten erilaiset kevennetyt viljelytoimet vaikuttavat päästöihin
 • 10. 10 Päästöjen vähentäminen 31.3.2021 Metsittäminen (ensisijaisesti ohuet turvemaat) Ennallistaminen ja kosteikkoviljely Esimerkiksi heikkotuottoisuutensa tai huonokuntoisuutensa vuoksi pitkään luonnonhoitopeltona olleille pelloille, jos uudelleenojitus tai maanparannuskeinot eivät varmuudella saata peltoa tuottavaan kuntoon Jos satoa ei korjata, ei pellon tuottama vuotuinen päästökuorma ei kohdistu millekään hyödykkeelle
 • 11. Toimien jalkauttamisen mahdollisuudet: löytyykö peltoa? 31.3.2021 JOS kaikki listatut toimet laitettaisiin käytännössä toteen, päästöt viljellyiltä turvemailta laskisivat 4,6 Mt CO2e/vuosi (eli yli puolet turvemaiden päästöistä) • Suomi jakautui turvepeltojen sijainnin ja intensiteetin perusteella kahteen osaan: Pohjoiseen, jossa turvemaita on paljon ja ne ovat merkittäviä viljelyn kannalta, ja Eteläiseen, jossa ei niin merkittäviä • Luonnollisista syistä Etelässä kivennäismaiden saatavuus parempi kuin Pohjoisessa → E:ssä viljelyn siirto ensisijaisesti kivennäismaille ja turvemaille kohdennetaan tehokkaita toimia • Pohjoisessa käyttöön adaptoivat ja hajoamista hillitsevät toimet, vaikkakin laajaperäistä alaa löytyi myös Pohjoisesta Raportti Tiekartta
 • 12. 12 Päästövähennysten tavoitteleminen tilatasolla, mistä aloittaa? 31.3.2021 Vaatii tietoista pellonkäytön suunnittelua koko tilan tasolla Kompleksi muttei mahdottomuus, kun pyrkimyksenä pitää sadon määrä, taloudellinen tulos sekä päästöt balanssissa Mistä voisi aloittaa? Peltolohkojen viljelykierto suunnitellaan päästötavoitteiden (turvemaiden) ehdoilla: • Siirretään yksivuotiset kasvit kivennäismaille, tarpeelliset monivuotiset kasvit turvemaille • Kompensoidaan mahdolliset muutokset tuotostasossa panostamalla viljelyyn: lannoitukset, perusparannus, viljelykierto • Kasvitiloilla jotka eivät kykene hyödyntämään rehukasveja esim. yhteistyötä nurmirehuja hyödyntävien tilojen kanssa • Pitkäkestoiset ratkaisut vajaatuottoisille, liian märille/heikkotuottoisille pelloille → luopuminen märän/heikkotuottoisen pellon viljelystä tukioikeutetuilla pelloilla voi johtaa tukien menetykseen → voi vastaavasti säästää uudelleenojituksen, perusparannuksen tai toistuvien hoitotoimien kustannus- ja aikaresurssit Toistaiseksi ei riittäviä kannustimia kaikille toimille, mutta keinot tunnistetaan
 • 13. Ovatko kaikki tilat samassa asemassa? 31.3.2021 • Keinovalikoiman oltava riittävän laaja kattamaan erilaiset tarpeet • Kaikki toimet eivät sovellu kaikentyyppisille pelloille tai kaikentyyppisille tiloille • Pitkään viljellyille pelloille voi olla vaikea saada nostettua pohjavedenpintaa • Toimet voivat vaatia investointeja • Turvemaiden viljelylle ei aina paikallisesti vaihtoehtoja 31.3.2021
 • 14. 14 ”Kuinka suuri osa pelloista on huono tai hyvätuottoisia, ja mistä tiedän mitä keinoja voisin käyttää millekin pellolle?” 31.3.2021 • Huonokuntoinen ja heikkotuottoinen ovat eri asioita: onko pellon kunto parannettavissa, vaikuttaako se pellon tuottavuuteen? • Kaikki turvepellot eivät ole heikkotuottoisia, ja kaikki turvepellot eivät ole hyvätuottoisia, tai olleet pitkään aikaan ruoan/rehuntuotannon kannalta kriittisiä Esimerkiksi: Manuscript Kekkonen et al. 2021: • Toisaalta: Kaikki laajaperäiset pellot eivät ole heikkotuottoisia, ja kaikki aktiiviset pellot eivät ole hyvätuottoisia • Viljelijä itse on paras arvioimaan peltojensa tuottavuuden ja kunnon • Viljelijällä / maanomistajalla on oikeus päättää lohkonsa viljelytoimista • Suurin osa turvemaista on kunnoltaan tuottavassa kunnossa – ja niille soveltuvat parhaiten hillitsevät tai päästöjä estävät toimet → tärkeää uusien turvemaiden raivaamisen ehkäiseminen Min 8/10 vuodesta laajaperäisessä viljelyssä Kuntoluokituksen mukaan lohkon ojituksessa tai kuivamisessa puutteita Lohkon kaltevuus < 2% Potentiaalisesti vetettävät /ennallistettavat peltolohkot  4245 ha 2/3 lohkosta paksua turvemaata (yli 60 cm) Lohkon korkeus < tai = kuin ympäröivän maaston Kuva poistettu (ei vielä julkaisuvalmis)
 • 15. 15 Miten hyvin pelkkä viljavuusanalyysi tunnistaa turvemaat? OMAIHKA 31.3.2021 Hehkutus N=113 Viljavuusanalyysi N=111 HYVIN ALUSTAVIA TULOKSIA: Viljavuusanalyysi tunnisti maalajit harvemmin turvemaiksi, useammin multa- tai kivennäismaiksi
 • 16. ”Mistä tiedän, onko pelto turve- vai multamaata?” 31.3.2021 • Näytteestä voidaan tarvittaessa mitata hiilipitoisuus tai hehkutuskevennys. • Hehkutuskevennys antaa tulokseksi orgaanisen aineksen määrän. Sen voi muuntaa hiilimääräksi jakamalla 1,72:lla. Näytteitä menossa hehkutuskevennykseen Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 • 17. Lähteitä 31.3.2021 • https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546180/MTK_Maatalouden_ilmastotiekartta_v3.p df?sequence=1&isAllowed=y • https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547083/luke- luobio_7_2021.pdf?sequence=7&isAllowed=y • https://www.ilmastoviisas.fi/turvepeltojen-kestavat-viljelytavat-webinaari-3-11-2020/ • https://www.researchgate.net/publication/331947951_Mapping_of_cultivated_organic_soils_for _targeting_greenhouse_gas_mitigation https://www.luke.fi/sompa/ uke.fi/projektit/omaihka OMAIHKA RATU luke.fi/projektit/ratu luke.fi/projektit/turina TURINA