Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Emolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaa(20)

Advertisement

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)(20)

Advertisement

Emolehmien ruokinta rantalaitumilla maarit satomaa

 1. Emolehmien ruokinta rantalaitumilla 16.3.2021 Lihanautojen ruokinta –webinaari Kotieläin- ja luomuasiantuntija Sanna Suomela, ProAgria Oulu Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Oulu 1
 2. - naudanlihantuotanto - luomutuotanto, -suunnitelmat ja -tarkastukset - ruokinnan ohjaus - viljelysuunnittelu - EU-tukineuvonta - Neuvo: Ympäristö, Tuotantoeläimet, Luomu - tuotantoeläimet ja kasvintuotanto - Osaamisella tehoa – luomutuotannon koulutushanke - ProLiideri-hanke 2 Kotieläin- ja luomuasiantuntija Sanna Suomela, ProAgria Oulu
 3. - maaseudun ympäristöasiat ja maisemanhoito - luonnon monimuotoisuus ja perinnemaisemat - maatalouden ympäristösopimussuunnittelu - kylämaisemasuunnittelu - paikkatieto-osaaminen - ympäristön- ja vesienhoidon hankkeet - Neuvo-palvelut: Ympäristö 3 Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Oulu
 4. •Ajankohtaisia tuki – ja rahoitusasioita • Emolehmien ruokinta rantalaitumilla ➢Luonnonlaidunalueen hoitotavoitteet ➢Rantalaidunalueen hoitosuunnitelma ➢Käytännön työt rantalaidunalueella ➢Hyviä käytäntöjä kehitetään Rantalaidun- hankkeessa Esityksen sisältö 4
 5. Ajankohtaista tuki- ja rahoitusasioista Tukihakuun liittyvät tiedot perustuvat Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen tuki-infon materiaaliin 5
 6. Huomioita tukihaussa 2021 6 •30.4.2021 päättyville sopimuksille on mahdollista hakea vuoden jatkoa (v. 2015 ja 2016 alkaneet) •Sitoumukset ja sopimukset välilehdellä näkyy tieto, että ympäristösitoumuksia ja –sopimuksia on teknisesti jatkettu •Tuensaajan on kuitenkin muistettava itse hakea näihin virallista jatkoa päätukihaun yhteydessä! •Muista tukioikeuksien siirto lomakkeilla 103A ja 103B, jos tukioikeudet ovat maanomistajan hallinnassa
 7. 7
 8. •Uusia lohkoja ei voi lisätä sopimukselle •Jatkettava sopimusta kaikilla sopimuslohkoilla –ellei lohko poistu hallinnasta (esim. vuokrasopimus päättyy) •Jatkovuotta hakiessa sitoudutaan olemassa oleviin ehtoihin •Sitoudutaan toteuttamaan sopimuksessa yksilöityjä vuosittaisia ja mahdollisesti määrävälein toteutettavia toimenpiteitä (esim. joka toinen vuosi toteutettava raivausvaatimus ollut vaatimuksena v.2019, toteutetaan se myös vuonna 2021) •Vakuutetaan, että mahdolliset vuokrasopimukset ovat voimassa jatketun sopimuskauden päättymiseen saakka Jatkovuoden haku 8
 9. •Sopimusehdot ja lomakkeet: ➢ https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet- ja-rahoitus/ymparistosopimukset/ •Lomakkeet 215, 262 ja 253 julkaistaan mahdollisesti aiempaa myöhemmin ja ehdollisena ohjelmamuutoksen ja asetusten hyväksynnälle Uusien sopimusten haku (asetusluonnos) • Maatalousluonnon monimuotoisuus ➢Lnro253 ➢Hoitosuunnitelma ➢hoitopäiväkirja (jos vanha sopimus päättynyt) ➢suunnitelmakartta (lohkokartta, jos muutoksia) ➢vuokrasopimus (oltava voimassa koko kauden) ➢kokouspöytäkirjakopio, jossa päätetty hakea sopimusta(rekisteröidyt yhdistykset) • Pystyttävä laiduntamaan jo ensimmäisenä sopimusvuonna 9
 10. HELMI –TUKI TULOSSA HAKUUN • Peruskunnostustuki kohteille, jotka eivät ole tällä hetkellä hoidossa (luonnonsuojelulain tuki) • toimenpiteitä esim. pusikoiden raivaus, korkean kasvuston niitto, aitaus • kunnostuksen jälkeen ympäristösopimus • Jatkuvan hoidon tukena vain kohteille, jotka eivät sovellu ympäristösopimukseen (esim. pienialaiset arvokkaat kohteet, syrjäinen sijainti jne.), harkitaan tapauskohtaisesti •viranomainen: ELY-keskusten Y-vastuualue, luonnonsuojelu •Kosteikkojen perustamiseen Ei-tuotannollinen investointituki 10
 11. HUOMIOITAVAA MOMA •muutoksista ilmoittaminen (esim. eläintenpidon lopettaminen, sopimustyypin vaihtaminen, lohkon poistuminen hallinnasta) • kiinteistörajat ➢vuokrasopimukset oltava voimassa koko sopimusalalla sopimuskauden ajan • pysyvän nurmen alat ➢nurmi ja heinäkasveja väh. 50 % alasta ➢max. 50 puuta / ha ➢puuryhmät ja yli 2 m pensasryhmät erottaa ➢tarvittaessa lohkojako tai koko lohkon kasvikoodin vaihtaminen: ympäristösopimus, muu ala tai metsämaa ➢https://www.proagriaoulu.fi/files/pohjoisen- maisemahelmet/ely_valvonnan_vinkit_jukka_tuovinen_27_01 _2021.pdf 11
 12. 12
 13. #onnistummeyhdessä Emolehmien ruokinta rantalaitumilla
 14. LUONNONLAIDUNALUEEN HOITOTAVOITTEET (LUMO) •Suunnitelmaan perustuvaa, laadukasta työtä •Kohteen peruskunnostaminen, raivaustyöt kohteen tavoitteiden mukaisesti •Hoidolla edistetään luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja • Laidunkauden aloittaminen esim. linnuston pesintä • Sopiva laidunpaine -> niitty säilyy matalakasvuisena vesirajaan saakka • Mahdolliset puhdistusniitot • Alueen käytön intressit, avoimuus 14
 15. LUONNONLAIDUNALUEEN HOITOTAVOITTEET (VILJELIJÄ) •Sopiva kohde •Realistinen suunnitelma jota pystytään noudattamaan •Tarvittavat resurssit •Tehdystä työstä riittävä korvaus •Luonnonlaidun vapauttaa peltoalaa muuhun käyttöön •Hyödynnä yleissuunnitelmia 15
 16. LUONNONLAIDUNALUEEN HOITOTAVOITTEET (LAIDUNELÄIN) •Oikea eläin oikeaan paikkaan •Lammas •Lihakarja •Hevoset •Yhteislaidun • Laidunpaine 16
 17. SATOMÄÄRIÄ JA KIVENNÄISTEN SAANTI Peltolaitumeen verrattuna satomäärät ovat karkeasti ottaen: metsälaidun 10 %, kuiva niitty 20 %, hakamaa 25-30 %, niitty 30 – 40 % ja rantalaidun 20 – 40 % (MMM). Kivennäisten saanti on turvattava nuolukivin tai kivennäisrehulla. 17
 18. RANTALAIDUNALUEEN HOITOSUUNNITELMA •alueella tavattavat huomionarvoiset kasvit ja eläimet • esim. perhoset, linnut, uhanalaiset lajit yms. •kunnostustoimenpiteet • poistetaan tarvittava puusto ja pensaisto • raivaustähteiden käsittely • tehostettu ei-toivotun kasvilajiston poisto • kantojen tuhoaminen • aidan rakentaminen, juomaveden järjestäminen • kaulaus • merkitään karttaan •Päivitetään vastaamaan ELY-keskuksen päätöstä 18
 19. KÄYTÄNNÖN TYÖT RANTALAIDUNALUEELLA •Perustaminen • Raivaukset ja mahdolliset niitot ennen laidunnusta • Riittävän leveät aitalinjat – aidan pystytyksen, huollon ja valvonnan kannalta järkevät •Kulkeminen laidunalueelle • Onko alueella ulkopuolisia kulkijoita? Metsästäjät? Luontoretkeilijät? • Portit • Ritiläportit • Paimenlaitteet • Eläinsuojat? • Juominen ja kivennäiset • Kerääjäaitaus 19
 20. KÄYTÄNNÖN TYÖT RANTALAIDUNALUEELLA •Eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen • Päivittäiset tarkastuskäynnit • Eläinten kunto • Kontakti eläimiin • Aitalinjat • Veden ja kivennäisten saanti • Hyönteiset? • Ravinnon riittävyys • Laidunten lohkotus •Myrkylliset kasvit poistetaan • Myrkkykeiso •Ongelmakasvien hävittäminen ilman torjunta-aineita •Ennen laidunkautta napakka poikimakausi •Laidunkauden jälkeen eläinten kunnon tarkastelu ja tarpeiden mukainen ryhmittely •Luomueläinten laidunalueiden tulee kuulua luomuvalvontaan •Muutoksista yhteys ELY –keskukseen •Muista hyödyntää Laidunpankkia www.laidunpankki.fi 20
 21. •Loishäätö • Riski loisten esiintymiseen kasvaa, jos sama laidun vuodesta toiseen. Oireina huono kasvu, laihtuminen, ripuli, yskä laidunkaudella. • Syksyllä takkukarvaisia, rehustukseen nähden huonosti kasvaneita tai ripuloivia →madotus? • Loistorjuntasuunnitelma ennen seuraavaa laidunkautta ell kanssa–Arvioidaan loisongelma–Vasikoiden kasvu ja yleiskunto • Laidunkierto; ensisijainen ehkäisy loisongelmaan– Alkukesästä puhtaimmat, uudistetut lohkot–Loislääkitys siirrettäessä saastuneelta lohkolta puhtaammalle– Pitkävaikutteiset lääkitykset tai madotukset sisäänoton yhteydessä. • Luomukotieläintiloilla eläinlääkärin määräys, ei lasketa hoitokerraksi Käytännön työt rantalaidunalueella 21
 22. HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ KEHITETÄÄN RANTALAIDUN – HANKKEESSA • Vaikuttava luonnonhoito-osioon haemme pilottitiloja, joita kiinnostaa kehittää sopimuskäytäntöjä ja hoidon laatutavoitteiden vaikuttavuutta • Digitaaliset alustat hoidon suunnitteluun ja toteutumiseen • LUMO kasvaa –keskustelut • Valokuvaseurannat laidunkohteilla • Kestävä ja kannattava rantalaiduntaminen -osiossa kartoitamme millaista tietoa ja tukitoimia viljelijät kaipaavat toiminnan kehittämiseen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään viljelijöille suunnattujen työpajojen suunnittelussa. Vastaa kyselyyn 30.4.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/31bbabe a-6ce8-4ef4-a18d-55ed37f80f20?displayId=Fin2232326 • ILMOITTAUDU MUKAAN PILOTTITILAKSI: maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi 22
Advertisement