Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menghayati kurikulum sains

4,371 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Menghayati kurikulum sains

 1. 1. MENGHAYATI KURIKULUM SAINS
 2. 2. <ul><li>Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. </li></ul>
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA <ul><li>Pendidikan Sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif , dinamik , tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu Sains dan keterampilan teknologi. </li></ul>
 4. 4. MATLAMAT <ul><li>Menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. </li></ul>
 5. 5. OBJEKTIF (Standard Kurikulum Sains) <ul><li>☺ Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di </li></ul><ul><li>sekeliling mereka. </li></ul><ul><li>☺ Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran Saintifik dan </li></ul><ul><li>kemahiran berfikir secara kritis </li></ul><ul><li>dan kreatif. </li></ul><ul><li>☺ Meningkatkan daya kreativiti murid. </li></ul>… ..sambungan
 6. 6. Sambungan…. <ul><li>☺ Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. </li></ul><ul><li>☺ Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis, </li></ul><ul><li>kreatif dan analitis bagi membuat keputusan </li></ul><ul><li>dan menyelesaikan masalah. </li></ul><ul><li>☺ Menyemai sikap saintifik dan nilai murni. </li></ul><ul><li>☺ Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. </li></ul>
 7. 7. KOMPONEN (Input) <ul><li>☺ Pengetahuan </li></ul><ul><li>☺ Kemahiran Saintifik dan Kemahiran Berfikir </li></ul><ul><li>☺ Sikap Saintifik dan Nilai Murni </li></ul>
 8. 8. KERANGKA KURIKULUM SAINS TERAS (Tahun 1 hingga Tingkatan 5) INSAN SEIMBANG KANDUNGAN SIKAP DAN NILAI KEMAHIRAN <ul><li>Kemahiran Saintifik </li></ul><ul><li>Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif </li></ul><ul><li>Sikap Saintifik dan Nilai Murni </li></ul><ul><li>Pengenalan kepada Sains </li></ul><ul><li>Sains Hayat </li></ul><ul><li>Sains Fizikal </li></ul><ul><li>Sains Bahan </li></ul><ul><li>Bumi dan Sains Angkasa </li></ul><ul><li>Teknologi dan Kehidupan Lestari </li></ul>
 9. 9. ORGANISASI KANDUNGAN Tahun 1 hingga Tingkatan 5 Tema Komponen Kemahiran Nilai Teknologi Pengenalan Kepada Sains Sains Hayat Sains Fizikal Sains Bahan Bumi dan Sains Angkasa Teknologi dan Kehidupan Lestari
 10. 10. KOMPONEN (Output) <ul><li>☻ Berilmu </li></ul><ul><li>☻ Seimbang dari segi JERI </li></ul><ul><li>☻ Dinamik dan Progresif </li></ul><ul><li>☻ Boleh Menyelesaikan Masalah </li></ul><ul><li>☻ Ikram </li></ul><ul><li>☻ Bertanggungjawab </li></ul><ul><li>☻ Berupaya Belajar Sepanjang Hayat </li></ul><ul><li>☻ Boleh Membuat Keputusan yang Rasional </li></ul><ul><li>☻ Mengamalkan Budaya Sains dan Teknologi </li></ul>
 11. 11. KEMAHIRAN KEMAHIRAN PROSES SAINS KEMAHIRAN MANIPULATIF KRITIS KREATIF Memerhatikan Mengelaskan Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Meramalkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Mendefinisikan secara operasi Mengawal pembolehubah Membuat hipotesis Mengeksperimen Menggunakan & mengendalikan peralatan & bahan sains dgn betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dgn betul dan selamat. Membersihkan peralatan sains dgn cara yang betul. Menggendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dgn tepat. Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat simpulan Menjanakan idea Menghubung-kaitkan Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Memsintesis-kan Mengitlakkan Mebuat gambaran mental Menganalogi Mereka cipta MENAAKUL STRATEGI BERFIKIR Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Membuat keputusan Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir
 12. 12. S I KAP SA I NT I F I K DAN N I LA I MURN I BAIK HATI,KASIH SAYANG DAN IKRAM SISTEMATIK BEKERJASAMA MENYEDARI BAHAWA SAINS MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMAHAMI ALAM MENGHARGAI DAN MENGAMALKAN KEHIDUPAN YANG BERSIH DAN SIHAT MENGHARGAI KESAIMBANGAN ALAM SEMULA JADI BERHEMAH TINGGI DAN HORMAT-MENGHORMATI MENGHARGAI SUMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KESELAMATAN DIRI DAN RAKAN SERTA TERHADAP ALAM SEKITAR RAJIN DAN TABAH DALAM MENJALANKAN SESUATU PERKARA MINAT DAN BERSIFAT INGIN TAHU JUJUR DAN TEPAT DALAM MEREKOD DAN MENGESAHKAN DATA BERFIKIRAN KRITIKAL DAN ANALITIS LUWES DAN BERFIKIRAN TERBUKA BERSIFAT OBJEKTIF ADIL DAN SAKSAMA BERANI MENCUBA BERFIKIR SECARA RASIONAL YAKIN DAN BERDIKARI MENSYUKURI NIKMAT YANG DIKURNIAKAN TUHAN
 13. 13. PENERAPAN SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI DALAM P & P Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni Memberi perhatian serta respons kepada sikap saintifik dan nilai murni yang berkaitan. Menghayati sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan Menjadikan sikap saintifik dan nilai murni yang berkenaan sebagai budaya kehidupan.
 14. 14. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) Teknologi Maklumat & Komunikasi Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan BAHASA SAINS & TEKNOLOGI NILAI MURNI PATRIOTISME PENDIDIKAN ALAM SEKITAR INSAN SEIMBANG Berfikiran Kritis & Kreatif dan Inovatif
 15. 15. PEMBELAJARAN BERFIKRAH
 16. 16. KRITERIA UNTUK AKTIVITI P&P YANG BERFIKRAH ☼ Melibatkan murid secara aktif ☼ Berteraskan kemahiran berfikir, strategi berfikir serta kemahiran saintifik. ☼ Dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid. ☼ Bukan berbentuk rutin. ☼ Murid sedar secara eksplisit kemahiran yang digunakan. … .sambungan
 17. 17. ☼ Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan. ☼ Murid dilibatkan dalam aktiviti penyelesaian masalah, membuat keputusan atau mengkonsepsikan. ☼ Penerapan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah secara terancang. Sambungan….
 18. 18. PENDEKATAN P&P SAINS ☺ Pendekatan inkuiri- penemuan ☺ Konstruktivisme ☺ Pendekatan STM ☺ Pembelajaran kontekstual ☺ Pembelajaran Masteri
 19. 19. KAEDAH P&P SAINS ☻ Eksperimen ☻ Perbincangan ☻ Simulasi ☻ Projek ☻ Kajian masa depan ☻ Penyelesaian masalah ☻ Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah
 20. 20. BAGAIMANA MENJADIKAN P & P SAINS LEBIH MENARIK ?
 21. 21. PENGGUNAAN SUMBER LUAR BILIK DARJAH DALAM P & P ☻ Lawatan ☻ Kajian lapangan ☻ Menggunakan spesimen yang sebenar ☻ Mendapat maklumat daripada pakar dalam bidang yang berkaitan
 22. 22. PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM P&P ☻ Sebagai sumber data ☻ Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan berkesan ☻ Memudahkan pembelajaran terarah kendiri dan pembelajaran mengikut kadar sendiri
 23. 23. PENILAIAN P&P
 24. 24. ☻ Menilai status kemajuan dan penguasaan murid terhadap kandungan kurikulum secara formatif dan sumatif. ☻ Mengesan kelemahan murid untuk merancang tindakan susulan. ☻ Mendapatkan maklumbalas untuk mempertingkatkan strategi p & p yang diamalkan oleh guru. PENILAIAN P&P ☺ Tujuan
 25. 25. PENILAIAN P&P <ul><li>☼ Penilaian formatif berasaskan sekolah: </li></ul><ul><ul><li>Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Menggunakan kaedah penilaian pelbagai </li></ul></ul><ul><ul><li>Bersifat autentik dan holistik </li></ul></ul><ul><li>☼ Modul pengajaran dan pembelajaran </li></ul><ul><li>mengandungi cadangan aktiviti pemulihan </li></ul><ul><li>dan pengayaan </li></ul>
 26. 26. PENILAIAN P&P ☺ merangkumi tiga aspek berikut: ☻ Pengetahuan ☻ Kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir ☻ Sikap saintifik dan nilai murni
 27. 27. kian, Teri Ima Kasih Se

×