Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurikulum

29,277 views

Published on

 • Be the first to comment

Kurikulum

 1. 1. PENGENALAN Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum ( khususnya KBSR dan KBSM ) adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.
 2. 2.  Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara ( Kamaruddin Haji Hussin, 1994 )
 3. 3. KOMPONEN-KOMPONEN UTAMA DALAM SEBUAH KURIKULUM Kandungan kurikulum Komponen-komponenProses penilaian utama dlm sebuah Objektif kurikulum kurikulum kurikulum Aktiviti P&P
 4. 4. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHIPEMBENTUKKAN, PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM FALSAFAH PENDIDIKAN. FAKTOR POLITIK. FAKTOR PEMBANGUNAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN DUNIA. FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL.
 5. 5.  FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUM. FAKTOR MURID , KEHENDAK DAN KEPERLUAN MASYARAKAT. FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYA. PENGARUH PSIKOLOGI PENDIDIKAN.
 6. 6. FAKTOR PERTAMA : FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan kurikulum. KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Di antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua kurilkulum tersebut ialah :
 7. 7. 1. Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan.2. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni.3. Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.4. Pendidikan umum diperkenalkan.5. Pendidikan teknik dan vokasional.
 8. 8. 6. Bahasa merentasi kurikulum.7. Pemupukan budaya sains dan teknologi.8. Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga ditegaskan.9. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan.10. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris.11. Penekanan kepada melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari.
 9. 9. FAKTOR KEDUA : FAKTOR POLITIK Francis P. Hunkin (1987) dalam bukunya "Currikulum Planning menyatakan " : "Curriculum Development is also a political process. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education“ Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum.
 10. 10. FAKTOR KETIGA : FAKTOR PERKEMBANGAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN. Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Menurut Hida Taba (1962) : "Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society, but man itself "
 11. 11.  perkembangan kurikulum haruslah sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia. Kandungan kurikulum pendidikan perlu menitikberatkan mata pelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan dalam zaman yang berteknologi dan canggih ini. (Ee Ah Meng, 1995)
 12. 12. FAKTOR KEEMPAT : FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik, sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui pendidikan di sekolah, nilai- nilai sosial yang diperlukan dalam dan luar negara diserapkan. Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai- nilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Mohammad Nor, 1990; Kamaruddin Hj. Husin, 1994).
 13. 13. FAKTOR KELIMA : FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUM Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab menyemak semula dari masa ke semasa. Pengguguran, perubahan atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara.
 14. 14.  Kita hidup dalam masyarakat yang berubah-ubah, iaitu pengetahuan baru sentiasa ditemui, sementara pengetahuan lama yang dibuktikan kurang tepat diperkemaskinikan. Masalah pertambahan pengetahuan yang banyak menimbulkan masalah pemilihan apa yang hendak dipelajari serta pertimbangan semula bagaimana pembelajaran harus berlaku. Dengan menyedari bahawa murid-murid harus disediakan untuk menyesuaikan diri dengan permintaan masyarakat yang cepat berubah, guru-guru dan perancang kurikulum harus menyemak semula apa yang mereka kemukakan kepada murid-murid (Kamaruddin Hj. Husin, 1994).
 15. 15. FAKTOR KEENAM : FAKTOR MURID,KEHENDAK DAN KEPERLUAN MASYARAKAT Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Ini bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial( Ee Ah Meng, 1995).
 16. 16.  Perancangan kurikulum yang baik sentiasa mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Ini bermakna faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif perlu difikirkan semasa membentuk kurikulum tersebut. Murid adalah individu yang bakal menjadi sebahagian daripada anggota masyarakat. Oleh itu, kurikulum haruslah bertanggungjawab menyediakan murid-murid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat di mana mereka tinggal dan juga bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi kelak.
 17. 17. FAKTOR KETUJUH : FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYA. Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi perancangan kurikulum yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara. Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang. Perkembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu -ilmu baru ini dapat disalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman
 18. 18. FAKTOR KELAPAN : PENGARUH PSIKOLOGI PENDIDIKAN Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep falsafah yang dimajukan oleh Plato dan Aristotle banyak mempengaruhi pengajaran aritmetik pada abad ke 19. Salah satu aspek disiplin mental yang penting ialah psikolgi fakulti. Psikologi Fakulti mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap isu mengapa matematik perlu dipelajari oleh kanak-kanak. Manakala ahli ` fahaman perkaitan’ menganggap pembelajaran sebagai pembinaan unit-unit kecil yang terdiri daripada rangkaian R-G untuk menghasilkan tingkah laku. Fahaman ini telah menghasilkan strategi pengajaran aritmatik kepada fakta dan kemahiran kecil untuk diajar dan dinilai secara berasingan. Kesan utama pendekatan ini bterhadap sekolah ialah matematik diajar semata-mata dengan menggunakan teknik latih tubi ( Nik Aziz Nik Pa, 1992).
 19. 19.  Pemikiran psikologi `behaviourisme’ telah bertapak dalam kurikulum pendidikan matematik sejak awal 60’an. Dalam pemikiran ini murid telah dianggap sebagai gelas kosong. Guru berperanan memasukkan pengetahuan matematik ke dalam gelas tersebut. Pendekatan ini mengenepikan aktiviti pengembangan intelek yang sekaligus membina sikap negatif dalam diri pelajar terhadap matematik. Untuk mengatasi masalah itu, satu kurikulum matematik yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah dan pemikiran kritis telah diperkembangkan pada penghujung tahun 70’an. Seterusnya dalam KBSM pengajaran dan pembelajaran Matematik ditekankan kepada fahamanND binaan (konstuktivm) dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. (Nik Aziz Nik Pa )
 20. 20. Kurikulum tersembunyi Kurikulum Kurikulum yang masa depan dialami/dipelajariKurikulum JENIS-JENIS Kurikulumsokongan yang diuji KURIKULUM Kurikulum Kurikulum bertulis/yang yang dihasratkan diajarkan Cadangan kurikulum
 21. 21. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum tersembunyi- Terletak di luar konteks pengajaran rasmi, belajar secara implisit- Mengandungi peraturan tidak bertulis, konvensi, adat resam, nilai budaya yang dikenali sebagai sekolah, seperti sopan santun, menjaga kebersihan dan jujur- Dibentuk berdasarkan faktor seperti status sosioekonomi dan latar belakang pengalaman guru dan murid Cadangan kurikulum- Kurikulum dicadangkan oleh pakar-pakar pendidik, pertubuhan profesional, suruhanjaya pembentuk dan pembuat dasar
 22. 22. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum bertulis/yang dihasratkan- Kurikulum yang dimuatkan dalam panduan kurikulum negeri dan daerah seperti kurikulum kebangsaan iaitu KBSR/KBSM/Kurikulum Kebangsaan Prasekolah Kurikulum sokongan- Kurikulum yang digambarkan dan dibentuk oleh sumber yang disediakan untuk menyokong atau menyampaikannya
 23. 23. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum yang diajarkan- Kurikulum yang dapat dilihat ketika memerhati pengajaran guru Kurikulum yang diuji- Set pembelajaran yang dinilai dalam ujian yang digubal oleh guru, ujian dibina di peringkat daerah dan ujian piawaian Kurikulum yang dialami/dipelajari- Semua perubahan pada nilai, persepsi, dan tingkah laku yang berlaku adalah hasil daripada pengalaman persekolahan
 24. 24. JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum masa depan- Merangkumi pendekatan berpusatkan murid yang membolehkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing serta berupaya belajar sepanjang hayat- Pengalaman belajar direka untuk membantu murid menyepadukan pengetahuan baru dan memurnikannya bagi melahirkan celik akal melalui banding beza, membuat induksi, deduksi dan menganalisis- Pengalaman belajar memberikan murid peluang untuk menggunakan pengetahuan secara bermakna bagi membolehkan mereka membuat keputusan dan untuk membentuk pemikiran kritikal, kreatif dan futuristik serta penyelesaian masalah seperti Kajian Masa Depan.- 3 pendekatan boleh digunakan untuk melaksanakan visi ini: 1. kandungan akan dibekalkan melalui pelbagai cara penyampaian dengan menggunkana pelbagai strategi. 2. kurikulum akan dibina sebagai modul dan diakses melalui rangkaian jaringan. 3. bahan, pengalaman, dan sokongan akan diperolehi daripada pelbagai sumber dan disepadukan ke dalam struktur teras kurikulum.
 25. 25. MODEL-MODEL KURIKULUM Model-model Kurikulum TrendTyler Taba Stenhouse Terkini
 26. 26. Model Kurikulum Tyler 1949 Menurut Tyler- kurikulum ialah segala pembelajaran yg diarah, dirancang, dikelola & dilaksanakan oleh pihak sekolah utk mencapai matlamat pendidikan yg ditentukan. Kurikulum merangkumi objektif pendidikan, segala pengalaman yang dirancang dan penilaian pelajar Menegaskan penggunaan objektif dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan di anggap alat untuk mencapai suatu tujuan Mengikut Tyler(1949), tujuan sebenar pendidikan ialah utk membawa perubahan dlm tingkah laku murid-murid. 4 soalan asas kurikulum Apakah tujuan pendidikan yang perlu dicapai? Bagaimanakah pengalaman pembelajaran untuk mencapai objektif? Bagamanai pengalaman pembelajaran disusun untuk pengajaran berkesan? Bagaimana keberkesanan pengalaman pembelajaran dapat dinilai?
 27. 27.  Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba: (1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran (5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran(7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai
 28. 28. Pembentukan konsep •Menyenaraikan data-data sesuatu topik •Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan •Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentinganInterpretasi perasaan, sikap & Mengintepretasi data nilai(domain afektif) •Membuat diskriminasi antara data •Penyelesaian masalah Strategi dlm kategori yg berlainan interpersonal pengajaran •Membuat pengasingan antara •Membincang & membuat hubungkait kesan & akibat pertimbangan nilai •Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsip •Menganalisis sesuatu masalah •Meramalkan penyelesaian masalah
 29. 29. Model Kurikulum Stenhouse (1975) Merupakan model proses kurikulum Membentuk spesifikasi kurikulum dan proses pendidikan bukan bermula dengan hasil berbentuk objektif Menekankan kemungkinan pembentukkan prinsip prosedur untuk pemilihan kandungan kurikulum dan justifikasinya (dari kriterianya bukan objektif) Bermula dari titiktolak – pendidikan membawa implikasi ia proses penyebaran apa yang bernilai untuk dipelajari Pendidikan melibatkan aktiviti dan aktiviti mempunyai nilai standard dan nilai tara kecemerlangan tersendiri Contoh berenang … mengetahui bgm drp mengetahui mengenai Mengikut Stenhouse, kurikulum=satu perantaraan utk murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yg menyeluruh. Penekanan proses perkembangan – pendidikan sebgai pengalaman berkembang dan hasil dilihat dari segi perkembangan intelek/kognitif Mementingkan bijaksanaan dan intervensi guru untuk kemajuan pelajar Stenhouse telah membahagikan pembentukan kurikulum kpd 3 bahagian.
 30. 30. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajari •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian murid •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan.(c)Dlm pembelajaran proses:•Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya.•Merancang aktiviti yg membolehkan muridmelibatkan diri secara aktif dlm proses P&P.•Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru &menggalakkan peranan tambahan guru sebagaipenyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya.
 31. 31. Kurikulum Trend Terkini (Emergent Curiculum) Kurikulum ‘emergent’yg terpaksa diwujudkan mengikut kehendak ,kuasa & trend semasa dlm sistem pendidikan sebuah negara. Contoh Zaman ICT … Sekolah Bestari BI … Sains dan Matematik Menerokai apa yg diperlukan secara sosial & ia amat bermakna kpd kanak-kanak. Ia adalah pembelajaran yg terdiri drpd interaksi kanak-kanak dgn orang dewasa. Kanak-kanak diberikan peluang & intiatif utk membuat keputusan dlm kurikulum ‘emergent’. 4 komponen penting – Objektif kurikulum, pengetahuan, pengalaman pembelajaran dan penilaian kurikulum
 32. 32.  Kurikulum ini dipanggil “emergent” kerana ia sentiasa berubah & sentiasa terbuka utk kemungkinan-kemungkinan baru. Idea-idea dlm kurikulum “emergent” berasal drpd minat, persoalan-persoalan & isu-isu semasa dlm satu persekitaran & drpd satu kumpulan manusia. Dlm kurikulum ini, peranan guru sama sebagai seorang pemerhati. Guru mesti menilai kebolehan murid & merancang aktiviti-aktiviti utk meningkatkan pemikiran kritis mereka.

×