สื่อชั้นสูงและการบูรณาการ ICT  รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
หัวขอการบรรยาย• สื่อชั้นสูง: (High Technology)• เทคโนโลยีสารสนเทศ• สื่อการสอนในยุคสารสนเทศ• ผูเรียนและผูสอนในยุคสารสนเท...
High Technology Media•  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร•  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม•  ซอฟตแวร•  การบริการและใชประโยชนจากระบบข...
ความหมายของ ไอทีไอที (Information Technology) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลเผยแพร และ นําเสนอ ส...
สื่อการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ        เทคนิควิธีการผูสอน สาร    สือ/ชองทาง ผูเรียน          ่   ...
Sample 1
สื่ อ ใ นศตวรรษที่ 21            Virtual  Virtual      university  Courseware ClassroomVirtual    ...
ภาพและภาพเคลื่อนไหวดิจิตัลภาพเคลื่อนไหวดิจิตัล  ความจริงเสมือน
อุปกรณสื่อความจริงเสมือน VR
เทคโนโลยีแหงยุคสมัย• e-Learning• ทางดวนสารสนเทศ Information Superhighway
ทางดวนขอมูล
ความหมายของทางดวนขอมูลเทคโนโลยีทางดวนขอมูล คือ เทคโนโลยีการจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรผานเสนใยนําแสง (Optical F...
การเรียนการสอนในอนาคต• การเรียนการสอนผาน คอมพิวเตอร และ/ หรือ อุปกรณโทรคมนาคมอัน ทันสมัย• การสั่งงาน การบาน การ ถก...
หองเรียนในอนาคตทุกหองเรียนจะมีคอมพิวเตอรโดยคอมพิวเตอรในหองเรียนจะเปนสวนหนึ่งของเครือขายคอมพิวเตอรภายในหรือเปนสว...
บทบาทของผูเรียนในยุคสารสนเทศ• ผูเรียนเชิงรับเปนผูเรียนเชิงรุก ตองมีการปฏิสัมพันธอยูอยางสม่ําเสมอ• จากการเปนผูฟ...
ผูสอนในยุคสารสนเทศ  • ตองทันสมัย/   รอบรู  • เปนโคช และเปน   พีเ่ ลี้ยง / ที่ปรึกษา
บทบาทของผูสอนในยุคสารสนเทศ• จากผูเตรียมเนื้อหาเปนผูสรางบรรยากาศการเรียน ที่เต็มไปดวยปฏิสัมพันธ• เปนผูชวยเหลือแน...
การบูรณาการ ICT• ICT เปนสาระการเรียนรู• ICT เปนสื่อการเรียนรู เชน การเรียนจาก CAI, WBI• ICT เปนเครื่องมือสงเสริมประ...
สื่อชั้นสูงและการบูรณาการIct
สื่อชั้นสูงและการบูรณาการIct
สื่อชั้นสูงและการบูรณาการIct
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สื่อชั้นสูงและการบูรณาการIct

1,024 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,024
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อชั้นสูงและการบูรณาการIct

 1. 1. สื่อชั้นสูงและการบูรณาการ ICT รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
 2. 2. หัวขอการบรรยาย• สื่อชั้นสูง: (High Technology)• เทคโนโลยีสารสนเทศ• สื่อการสอนในยุคสารสนเทศ• ผูเรียนและผูสอนในยุคสารสนเทศ• การบูรณาการ ICT
 3. 3. High Technology Media• เทคโนโลยีคอมพิวเตอร• เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม• ซอฟตแวร• การบริการและใชประโยชนจากระบบขอมูลขาวสาร
 4. 4. ความหมายของ ไอทีไอที (Information Technology) คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผลเผยแพร และ นําเสนอ สารสนเทศตางๆ ซึ่งประกอบไปดวยเทคโนโลยีหลัก 2 ประเภท ไดแกเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
 5. 5. สื่อการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิควิธีการผูสอน สาร สือ/ชองทาง ผูเรียน ่ ผลและผลปอนกลับ
 6. 6. Sample 1
 7. 7. สื่ อ ใ นศตวรรษที่ 21 Virtual Virtual university Courseware ClassroomVirtual คอมพิวเตอร e-LearningReality WBI e-book Hypertext/ CAI Homepage/ Hypermedia Webpage /Hyperbook
 8. 8. ภาพและภาพเคลื่อนไหวดิจิตัลภาพเคลื่อนไหวดิจิตัล ความจริงเสมือน
 9. 9. อุปกรณสื่อความจริงเสมือน VR
 10. 10. เทคโนโลยีแหงยุคสมัย• e-Learning• ทางดวนสารสนเทศ Information Superhighway
 11. 11. ทางดวนขอมูล
 12. 12. ความหมายของทางดวนขอมูลเทคโนโลยีทางดวนขอมูล คือ เทคโนโลยีการจัดสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรผานเสนใยนําแสง (Optical Fiber) เพื่อเชื่อมตอชุมชนตางๆ ไมวาจะเปนโรงเรียน หองสมุด โรงพยาบาลและ บานเรือนประชาชนเขาดวยกันเพื่อจุดประสงคใหทุกคนในชุมชนสามารถใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันได
 13. 13. การเรียนการสอนในอนาคต• การเรียนการสอนผาน คอมพิวเตอร และ/ หรือ อุปกรณโทรคมนาคมอัน ทันสมัย• การสั่งงาน การบาน การ ถกเถียงอภิปรายจะทําได โดยผานทางดวนขอมูล / เครือขายอินเทอรเน็ต
 14. 14. หองเรียนในอนาคตทุกหองเรียนจะมีคอมพิวเตอรโดยคอมพิวเตอรในหองเรียนจะเปนสวนหนึ่งของเครือขายคอมพิวเตอรภายในหรือเปนสวนหนึ่งของเครือขายอินเทอรเน็ต/ทางดวนขอมูล
 15. 15. บทบาทของผูเรียนในยุคสารสนเทศ• ผูเรียนเชิงรับเปนผูเรียนเชิงรุก ตองมีการปฏิสัมพันธอยูอยางสม่ําเสมอ• จากการเปนผูฟงมาเปนผูรวมงาน• จากคอยรับฟงมาเปนผูเชี่ยวชาญเองในบางครั้ง
 16. 16. ผูสอนในยุคสารสนเทศ • ตองทันสมัย/ รอบรู • เปนโคช และเปน พีเ่ ลี้ยง / ที่ปรึกษา
 17. 17. บทบาทของผูสอนในยุคสารสนเทศ• จากผูเตรียมเนื้อหาเปนผูสรางบรรยากาศการเรียน ที่เต็มไปดวยปฏิสัมพันธ• เปนผูชวยเหลือแนะนําการเรียน• เปนผูซึ่งคอยถายทอดประสบการณ• เปนผูเรียนดวยในบางครั้ง
 18. 18. การบูรณาการ ICT• ICT เปนสาระการเรียนรู• ICT เปนสื่อการเรียนรู เชน การเรียนจาก CAI, WBI• ICT เปนเครื่องมือสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู ของผูเรียน เชน การใหผูเรียนเรียนรูโดยการดําเนิน กิจกรรมโดยอาศัย ICT• ICT เปนสิ่งแวดลอมการเรียนรู เชน การเรียนออนไลน

×