เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ . ดร . ภัทรสินี ภัทรโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
หัวข้อ <ul><li>ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ </li></ul><ul><li>การรักษ...
หัวข้อ <ul><li>ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร </li></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>ความสั...
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า </li></ul><ul><ul><li>“ ข้อมูลสาร...
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 [2] ได้ให้คำจำก...
ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ <ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายวัน </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจ...
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ <ul><li>แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นความเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในระบบการทำงานได้อย่างเ...
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงกายภาพ  </li></ul><ul><ul...
ความหมายของการสื่อสาร <ul><li>พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้นิยามคำว่า “ การสื่อสาร ” หรือ “ การสื่อสารข้อมูล ”...
รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน <ul><li>รูปแบบการสื่อสารซึ่งมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำไ...
การเรียกข้อมูลผ่านระบบโมเด็ม
การเรียกข้อมูลผ่านข่ายงาน <ul><li>การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายนั้นนิยมที่จะเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในอง...
การเชื่อมต่ออาจเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร <ul><li>เทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการพัฒนาจากการเชื่อมต่อด้วยสายสื่อสารมาเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้...
การเชื่อมต่อแบบใช้สาย <ul><li>การเชื่อมต่อแบบใช้สายนี้นิยมใช้ในการเชื่อมต่อในอาคาร หรือระหว่างอาคารที่ไม่มีระยะทางที่ไกลมา...
การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย หมายถึง </li></ul><ul><ul><li>การรักษาควา...
การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย มี 2  ประเภท </li></ul><ul><ul><li>การรั...
การรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพการสื่อสาร ณ อุปกรณ์เชื่อม...
การรักษาความปลอดภัยเชิงตรรกะ <ul><li>ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management Software) </li></ul><...
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Commun...
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ...
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ ....
ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ <ul><li>จุดเด่นของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ . ศ . 2544-2553 </...
การบริหารงานของรัฐบาล  (e-Government) <ul><li>เป้าหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหา...
การบริหารงานของรัฐบาล  (e-Government) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  ในการพัฒนามุ  งให  เกิดความกระทัดรัด ความประหยัด ประส...
การบริหารงานของรัฐบาล  (e-Government) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐ </li></ul></ul><u...
พาณิชยกรรม  (e-Commerce) <ul><li>มีเป  าหมายในการมุ  งสร  างประโยชน  โดยรวมในกิจการพาณิชย  ของประเทศ </li></ul><ul>...
พาณิชยกรรม  (e-Commerce) <ul><li>ยุทธศาสตรที่ใชเปนการปฏิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาดตางประเทศดีขึ้น </li></...
พาณิชยกรรม  (e-Commerce) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างเครือข่าย และการสั่งซื้อผลิตภ...
อุตสาหกรรม (e-Industry) <ul><li>มีเป  าหมายในการส  งเสริมและพัฒนาการใช  และการผลิตอุปกรณ  เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเอกช...
อุตสาหกรรม (e-Industry) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  </li></ul><ul><ul><li>นําเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะระบบอินเทอร  เน็ตม...
อุตสาหกรรม (e-Industry) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  </li></ul><ul><ul><li>พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย  อม รวมถึงภาคเ...
การศึกษา (e-Education) <ul><li>มีเป  าหมายในการสร้างความพร  อมของทรัพยากรมนุษย  ทั้งหมดของประเทศ เพื่อช  วยกันพัฒนาให...
การศึกษา (e-Education) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  </li></ul><ul><ul><li>เน  นหนักในการจัดหา จัดสร  าง ส  งเสริม สนับส...
การศึกษา (e-Education) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การเปิดเครือข่าย  school-net  ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประ...
สังคม (e-Society) <ul><li>เป  าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอันเป็นผลเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในการเข  าถึงสารสนเทศ...
บทสรุป <ul><li>การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการดำเนินการต่างๆ ในองค์กรมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ </li></...
บทสรุป <ul><li>การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน หรือการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะประสบผลสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ <...
บทสรุป <ul><li>วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด </li></ul><ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul></ul><...
จบ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2,217 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,217
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ . ดร . ภัทรสินี ภัทรโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 2. 2. หัวข้อ <ul><li>ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ </li></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ </li></ul><ul><li>ความหมายของการสื่อสาร </li></ul><ul><li>รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน </li></ul>
 3. 3. หัวข้อ <ul><li>ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร </li></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย </li></ul><ul><li>ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ </li></ul><ul><li>บทสรุป </li></ul>
 4. 4. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>พจนานุกรมคอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า </li></ul><ul><ul><li>“ ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่นำมาประมวลผล แล้วเสนอออกมาในรูปที่ผู้ใช้รู้หรือเข้าใจความหมาย ” </li></ul></ul>ขั้นตอนในการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. 5. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 [2] ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า </li></ul><ul><li>“ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑ หรือในกระบวนการดําเนินการใดๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร (software) คอมพิวเตอรฮารดแวร (hardware) การติดตอสื่อสาร การรวบรวมและการนําขอมูลมาใชอยางทันการ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งทางดานการผลิต การบริการ การบริหาร และการดําเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและคุณภาพของประชาชนในสังคม” </li></ul>
 6. 6. ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ <ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายวัน </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบเอกสาร </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ </li></ul>
 7. 7. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ <ul><li>แสดงให้ผู้ใช้งานเห็นความเชื่อมต่อหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ในระบบการทำงานได้อย่างเด่นชัด เนื่องจากระดับการนำเสนอจะนำเสนอเป็นระดับของข้อมูลที่เกิดขึ้น </li></ul>
 8. 8. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงกายภาพ </li></ul><ul><ul><li>การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ห้องเก็บข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>การติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของห้องเก็บข้อมูล </li></ul></ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศด้วยวิธีการเชิงตรรกะ </li></ul><ul><ul><li>การเข้ารหัสข้อมูล </li></ul></ul><ul><ul><li>การกำหนดให้ผู้ใช้ข้อมูลมีรหัสผ่านเพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ข้อมูลสารสนเทศที่แตกต่างกัน </li></ul></ul>
 9. 9. ความหมายของการสื่อสาร <ul><li>พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ [1] ได้ให้นิยามคำว่า “ การสื่อสาร ” หรือ “ การสื่อสารข้อมูล ” ( data communication) ไว้ดังนี้ คือ </li></ul><ul><li>“ การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยผ่านทางโมเด็ม หรือข่ายงาน (network) เช่น การเรียกแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาใช้ได้ ” </li></ul>
 10. 10. รูปแบบการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน <ul><li>รูปแบบการสื่อสารซึ่งมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำได้ 2 วิธี คือ </li></ul><ul><ul><li>การเรียกข้อมูลผ่านระบบโมเด็ม </li></ul></ul><ul><ul><li>การเรียกข้อมูลผ่านข่ายงาน </li></ul></ul>
 11. 11. การเรียกข้อมูลผ่านระบบโมเด็ม
 12. 12. การเรียกข้อมูลผ่านข่ายงาน <ul><li>การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายนั้นนิยมที่จะเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรเดียวกัน </li></ul><ul><ul><li>การเชื่อมต่ออาจเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย ( wireline) </li></ul></ul><ul><ul><li>การเชื่อมต่อแบบไร้สาย (wireless) </li></ul></ul>
 13. 13. การเชื่อมต่ออาจเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย
 14. 14. การเชื่อมต่อแบบไร้สาย
 15. 15. ระบบเครือข่ายเพื่อการสื่อสาร <ul><li>เทคโนโลยีการสื่อสารได้มีการพัฒนาจากการเชื่อมต่อด้วยสายสื่อสารมาเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย </li></ul><ul><li>มีความสามารถในการเชื่อมระยะทางไกลได้มากกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้สาย </li></ul><ul><li>การเชื่อมต่อสามารถติดตั้งได้โดยง่าย </li></ul>
 16. 16. การเชื่อมต่อแบบใช้สาย <ul><li>การเชื่อมต่อแบบใช้สายนี้นิยมใช้ในการเชื่อมต่อในอาคาร หรือระหว่างอาคารที่ไม่มีระยะทางที่ไกลมากๆ </li></ul><ul><li>สายสื่อสารที่นิยมใช้จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทตามประสิทธิภาพของการส่งข้อมูล </li></ul><ul><ul><li>สายใยแก้ว </li></ul></ul><ul><ul><li>สายทองแดง </li></ul></ul><ul><ul><li>สายคู่ไขว้ </li></ul></ul><ul><ul><li>สายโทรทัศน์ ( Cable Modem) </li></ul></ul><ul><ul><li>สายโทรศัพท์ (DSL) </li></ul></ul>
 17. 17. การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย หมายถึง </li></ul><ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยของการเข้าใช้ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายนั้นๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>การรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพการส่งข้อมูลให้มีอัตราส่งคงที่ รวดเร็วและมีความถูกต้อง </li></ul></ul><ul><ul><li>การป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เช่น สแปมเมล์ ( spam mail) โฆษณา เป็นต้น </li></ul></ul>
 18. 18. การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย <ul><li>การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย มี 2 ประเภท </li></ul><ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>การรักษาความปลอดภัยเชิงตรรกะ </li></ul></ul>
 19. 19. การรักษาความปลอดภัยเชิงกายภาพ <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การใช้เครื่องมือตรวจวัดสภาพการสื่อสาร ณ อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่ายเพื่อบ่งบอกถึงสิทธิการเข้าสู่ระบบเครือข่ายของบุคลากรแต่ละคน </li></ul></ul><ul><li>อุปกรณ์ </li></ul><ul><ul><li>อุปกรณ์เราว์เตอร์ </li></ul></ul>
 20. 20. การรักษาความปลอดภัยเชิงตรรกะ <ul><li>ซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management Software) </li></ul><ul><li>ไฟล์วอลล์ ( firewall ) </li></ul><ul><li>การกำหนดเลือกว่าวิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะสม จะต้องคำนึงถึงปัจจัย </li></ul><ul><ul><li>ระดับความวิกฤติหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากมีการบุกรุกเครือข่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>งบประมาณการดำเนินการจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษา </li></ul></ul><ul><ul><li>ความพร้อมด้านบุคลากรในองค์กร </li></ul></ul>
 21. 21. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร <ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies –ICT) เกิดจาก การทำงานส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็ว ตามความต้องการของผู้ใช้งาน </li></ul>
 22. 22. ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับเทคโนโลยีการสื่อสาร <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 ได้กำหนดความหมายของ ICT ดังนี้ </li></ul><ul><li>“ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข  อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต  การสร  าง การนํามาวิเคราะห  หรือประมวลผลการรับและส  งข  อมูล การจัดเก็บ และการนําไปใช  งานใหม  เทคโนโลยีเหล  านี้ มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร  ซึ่งประกอบด  วยส  วนอุปกรณ  (hardware) ส  วนคําสั่ง (software) และส  วนข  อมูล (data) และระบบการสื่อสารต  างๆ ไม  ว  าจะเป  นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข  อมูล ดาวเทียม หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ทั้งมีสายและไร  สาย ” </li></ul>
 23. 23. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ <ul><li>แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ . ศ . 2545-2549 [2] </li></ul><ul><li>นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ . ศ . 2544-2553 ได้กำหนดประเด็นสำคัญไว้ 3 ประเด็นคือ </li></ul><ul><ul><ul><li>(1) ความท  าทายในยุคโลกาภิวัฒน  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(2) สังคมแห  งภูมิป  ญญาและการเรียนรู  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(3) ประเทศไทยในทศวรรษแรกของคริสต  ศตวรรษที่ 21 </li></ul></ul></ul>
 24. 24. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการพัฒนาประเทศ <ul><li>จุดเด่นของนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ . ศ . 2544-2553 </li></ul><ul><ul><li>การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) </li></ul></ul><ul><ul><li>พาณิชยกรรม (e-Commerce) </li></ul></ul><ul><ul><li>อุตสาหกรรม (e-Industry) </li></ul></ul><ul><ul><li>การศึกษา (e-Education) </li></ul></ul><ul><ul><li>สังคม (e-Society) </li></ul></ul>
 25. 25. การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) <ul><li>เป้าหมายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารที่สําคัญทุกประเภทของส  วนงานของรัฐให  มีประสิทธิภาพสูงสุดภายในพ . ศ . 2547 </li></ul><ul><li>พัฒนาบริการที่ให  แก  สาธารณชนให  ได  ครบทุกขั้นตอนในพ . ศ . 2553 </li></ul>
 26. 26. การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  ในการพัฒนามุ  งให  เกิดความกระทัดรัด ความประหยัด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู  กับการปรับขั้นตอนและกระบวนการทํางาน </li></ul><ul><ul><li>การปฏิรูปงานวางแผนและงบประมาณ </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดองค  กร </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาบุคลากรของรัฐ </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาการบริหารและการให  บริการโดยรวม </li></ul></ul>
 27. 27. การบริหารงานของรัฐบาล (e-Government) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การจัดเก็บภาษีรายได้ของรัฐ </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดทำบัตรประชาชน </li></ul></ul><ul><ul><li>การรับคำร้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>การให้ข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต </li></ul></ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul>
 28. 28. พาณิชยกรรม (e-Commerce) <ul><li>มีเป  าหมายในการมุ  งสร  างประโยชน  โดยรวมในกิจการพาณิชย  ของประเทศ </li></ul><ul><li>ความสามารถในการแข  งขันของคนไทย </li></ul><ul><li>การพาณิชย  อิเล็กทรอนิกส  สําหรับธุรกิจส  งออก </li></ul><ul><li>การค  าและบริการ </li></ul><ul><li>การบริโภคของประชาชน </li></ul>
 29. 29. พาณิชยกรรม (e-Commerce) <ul><li>ยุทธศาสตรที่ใชเปนการปฏิรูปการพาณิชยของประเทศใหมีโอกาสในตลาดตางประเทศดีขึ้น </li></ul><ul><ul><li>การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและงานเกี่ยวเนื่อง </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดใหมีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความปลอดภัยสูง </li></ul></ul><ul><ul><li>การสรางระบบฐานข้อมูลและการจัดการขอมูลที่ทันสมัย เพื่อสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและยอมใหเปนกําลังสําคัญของระบบเศรษฐกิจใหม </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ </li></ul></ul><ul><ul><li>การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เจริญเติบโตเปนธุรกิจเสรีรองรับการพัฒนาการพาณิชยใหเจริญมั่นคงตอไป </li></ul></ul>
 30. 30. พาณิชยกรรม (e-Commerce) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างเครือข่าย และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ( หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การจองห้องพักผ่านระบบเครือข่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>การจองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเครือข่าย </li></ul></ul>
 31. 31. อุตสาหกรรม (e-Industry) <ul><li>มีเป  าหมายในการส  งเสริมและพัฒนาการใช  และการผลิตอุปกรณ  เทคโนโลยีสารสนเทศของภาคเอกชน เพื่อให  เกิดอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช  ความรู  เป  นทรัพยากรสําคัญ ใน พ . ศ . 2553 </li></ul>
 32. 32. อุตสาหกรรม (e-Industry) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  </li></ul><ul><ul><li>นําเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะระบบอินเทอร  เน็ตมาใช  ประโยชน  ในการพัฒนาข  อมูลของศูนย  การตลาด และตลาดกลางสินค  าอุตสาหกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะซอฟต  แวร  และอิเล็กทรอนิกส  </li></ul></ul>
 33. 33. อุตสาหกรรม (e-Industry) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  </li></ul><ul><ul><li>พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย  อม รวมถึงภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร </li></ul></ul><ul><ul><li>สนับสนุนให  มีการสร  างเสริมการประสานความรู  ด  านการวิจัยและพัฒนาในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน  ในภาคอุตสาหกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>การสร  างสรรให  บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้นด  วย </li></ul></ul>
 34. 34. การศึกษา (e-Education) <ul><li>มีเป  าหมายในการสร้างความพร  อมของทรัพยากรมนุษย  ทั้งหมดของประเทศ เพื่อช  วยกันพัฒนาให  เกิดสังคมแห  ง ภูมิป  ญญาและการเรียนรู  ที่มีคุณภาพ </li></ul>
 35. 35. การศึกษา (e-Education) <ul><li>ยุทธศาสตร  ที่ใช  </li></ul><ul><ul><li>เน  นหนักในการจัดหา จัดสร  าง ส  งเสริม สนับสนุน โครงสร  างพื้นฐานสารสนเทศและอุปกรณ  เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและการเรียนรู  รวมถึงวิชาการ ความรู  สารสนเทศต  างๆ และผู  สอน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>การจัดการ และการบริหารการศึกษาและการฝ  กอบรมทั้งวิชาการและทักษะ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพความรู  ของทรัพยากรมนุษย  ของไทย </li></ul></ul></ul>
 36. 36. การศึกษา (e-Education) <ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><ul><li>การเปิดเครือข่าย school-net ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้มีโอกาสหาความรู้จากระบบอิเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกัน </li></ul></ul>
 37. 37. สังคม (e-Society) <ul><li>เป  าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอันเป็นผลเนื่องมาจากความเหลื่อมล้ำในการเข  าถึงสารสนเทศและความรู้ </li></ul><ul><li>ยุทธศาสตร  </li></ul><ul><ul><li>การพัฒนาองค  ประกอบที่สําคัญ และจําเป  นที่จะสร  างให  สังคมไทยในศตวรรษที่ 21 เป  นสังคมที่ดีงาม มีความสมบูรณ  และเพียงพอ มีคุณธรรมอันดีงามของศาสนาแทรกซึมอยู  ในใจของประชากรทุกหมู  คณะ </li></ul></ul><ul><ul><li>มุ  งเน  นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง </li></ul></ul>
 38. 38. บทสรุป <ul><li>การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการศึกษาและการดำเนินการต่างๆ ในองค์กรมีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ </li></ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>การได้รับข้อมูลข่าวสารยังเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการสร้างช่องทางเลือกในการดำเนินชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้น </li></ul>
 39. 39. บทสรุป <ul><li>การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน หรือการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ จะประสบผลสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่กับ </li></ul><ul><ul><li>ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่ </li></ul></ul><ul><ul><li>วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด </li></ul></ul>
 40. 40. บทสรุป <ul><li>วิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด </li></ul><ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความจำเป็นในการใช้งาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ความพร้อมของบุคลากร </li></ul></ul><ul><ul><li>งบประมาณในการดำเนินการและการดูแลรักษา </li></ul></ul>
 41. 41. จบ

×