งาน เศรษฐกิจพอเพียง

5,178 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,178
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งาน เศรษฐกิจพอเพียง

  1. 1. เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง ทีชี้แนวทางการดารงอยู่ ่ และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ดาเนินไปในทางสายกลาง มีความ พอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผนและดาเนินการทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการดาเนินชีวิตอย่างสมดุล และยั่งยืน เพื่อให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ทมีการแข่งขันสูง ี่
  2. 2. หลักเศรษฐกิจพอเพียง อาจประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีดังนี้1.การไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย - ไม่ใช้จ่ายเงินเกินความจาเป็น ไม่ใช้ จ่ายสิ้นเปลือง เช่น การซื้อของที่ไม่จาเป็น พวกสิ่งของที่ไร้ ประโยชน์ หาคุณค่าไม่ได้ เมื่อเราไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้ว เงินที่ เหลือฉันก็เก็บ หยอดใส่กระปุก เพื่อเป็นการประหยัดภายใน ครอบครัว ไม่นาเงินไปใช้เกินวัยของตนเอง
  3. 3. 2.การใช้นา-ไฟ อย่างประหยัด - ใช้นาให้รู้คุณค่า ไม่ เปิดนาทิ้งไว้ หรือ ปิดนาให้สนิท นาที่เหลือจากการล้าง ผลไม้ อาหาร จะนาไปรดต้นไม้ และไฟ ไม่เปิดไฟนอน และ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สนิท ด้วยการถอดปลั๊ก และเมื่อไม่ อยู่บ้าน สารวจว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าใดบ้างที่ยังไม่ได้ปิด จะ ปิดให้สนิท
  4. 4. 3.การหารายได้เข้าครอบครัว - ช่วยพ่อแม่ทางาน เพื่อ นาไปขาย และปลูกผักนาไปขาย เพื่อหารายได้เข้า ครอบครัว และเมื่อหารายได้มาแล้ว จะไม่นาเงินไปใช้จ่ายใน สิ่งที่สุรุ่ยสุร่าย พร้อมทั้งทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อ รู้การใช้จ่ายภายในครอบครัว
  5. 5. การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเนื้อหา คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละขั้นนาเข้าสูบทเรียน เล่าเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนฟังและบอกว่า ่ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละเข่าไปมีบทบาทอย่างไร เช่นการทา เกษรตรทฤษฎีใหม่ การแบ่งพื้นที่ทาการเกษตรเป็น 10:30:30:30 ถ้าครอบครัวของเรามีที่ดินเท่ากับ x จะทากิจกรรมตามการเกษตรทฤษฏี ใหม่ได้อย่างไรขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนฝึกคานวณตามโจทย์ที่ตั้งใว้ในขั้น นาเน้าสู่บทเรียน ตามที่ดินจริงของตน ให้นักเรียนวาดรูปการทาเกษตร ทฤษฎีใหม่ของครอบครัวตนเอง และให้ออกมารายงานหรือเล่าเรื่องจาก ภาพวาดของตน มีการวัดผลจากทุกกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียน
  6. 6. คณิตศาสตร์กับการทานาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างเช่น เรื่องสินค้ามือสองกับฟังก์ชั่นล็อก ในช่วงปี ๒๕๔๙ กระแสสินค้ามือสองได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่นจึงนามาบูรณาการในการเรียนการสอน เพื่อให้ข้อคิดกับเด็กว่า ไม่ควรซื้อสินค้ามือสองโดยไม่คานึงถึงเหตุและผล พร้อมดึงเข้าสู่เนื้อหาเรื่องฟังก์ชั่นล็อก ซึ่งเป็นเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคาสินค้า ด้วยการให้เด็กเปรียบเทียบสินค้าว่ามีอายุการใช้งานกี่ปี หากคิดค่าเสื่อมราคาและความคุ้มค่าแล้วควรซื้อสินค้าหรือไม่อย่างไร เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กที่สามารถดึงเข้าสู่บทเรียนได้นอกจากนี้ยังมีการนาเรื่องบัตรเติมเงินโทรศัพท์มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน เพราะทุกวันนี้เด็กใช้โทรศัพท์มือถือกันจนเป็นเรื่องปกติ ห้ามก็ไม่ได้ ครูจึงให้เด็กเก็บบัตรเติมเงินไว้แล้วให้เลือกมาหนึ่งใบ พร้อมกับให้สร้างโจทย์คณิตศาสตร์ที่สัมพันธ์กับบัตรเติมเงินโทรศัพท์นั้นว่า เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ครูสอนอย่างไร
  7. 7. เซ็ตอินเตอร์เซ็กชั่นกับพืชผักสวนครัว คือการเรียนเรื่องเซ็ตหรือ การจัดกลุ่มแทนที่จะใส่ตัวเลข ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ หรือพืชสวนครัว ที่ปลูกในพื้นที่จากัดก็ได้ วิธีการคิดก็คือ ถ้าพืชวงที่หนึ่งเป็นวงไม้ประดับ แล้ววงที่สองเป็นไม้ที่กินได้ ฉะนั้นที่เราจะปลูกไม้ประดับเพื่อความสวยงาม หรือไม้กินได้ที่ไม่สวยงาม หากลองปลูกไม้ทั้งสองอย่างรวมกันเลือกที่ สวยด้วย แล้วเอามากินได้ด้วย นั่นก็คือการอินเตอร์เซ็กชั่นกันในเรื่อง ของเซ็ต ซึ่งสิ่งที่ครูให้เด็กได้เรียนรูนอกเหนือจากวิชาคณิตศาสตร์แล้ว ้ ยังสอนให้รู้ว่าพืชสวนครัวเป็นอาหาร ขณะเดียวกันก็โยงไปสู่สภาพบ้าน ของเด็กและอาชีพของผู้ปกครองด้วย
  8. 8. นายศุภกิตต์ จันทร์มณี เลขที่ 11 นายสิโรตม์ ปิงแก้ว เลขที่ 14เด็กชายอิทธิกูล สาราญพิทักษ์ เลขที่ 16 เด็กหญิงกันติชา จิ๋วแก้ว เลขที่ 19 เด็กหญิงปนัสยา นิพิฏฐกุล เลขที่ 26

×