SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
GRADES 1O
Pang-Araw-araw na
Tala sa Pagtuturo
Paaralan:
GENERAL SANTOS CITY
NATIONAL HIGH SCHOOL
Baitang/
Antas:
10 Markahan: Ikatlong Petsa: Pebrero 28- Marso03, 2023
Guro: MARIETA L. PATAGOC Asignatura:
Araling
Panlipunan at
Edukasyon sa
Pagpapakatao
Linggo: IKATLO Oras:
LUNES
Pebrero 27, 2023
MARTES
Pebrero 28, 2023
MIYERULES
Marso 01, 2023
HUWEBES
Marso 02, 2023
BIYERNES
Marso 03, 2023
I. LAYUNIN
Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba
pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-
aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Ang mag-aaral ay nakagagawa ng mga malikhaing hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at
paggalang sa iba’t ibang kasarian upang maitaguyod ang pagkakapantay-pantay ng tao bilang
kasapi ng pamayanan.
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagmamahal
ng Diyos.
B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay may pag-unawa sa mga epekto ng mgakaugnayan sa kasarian at lipunan
upang maging aktibong tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa kapwa
bilang kasapi ng pamayanan.
Nakagagawa ang mag-aaral ng angkop na kilos upang
mapaunlad ang pagmamahal sa Diyos.
C. Mga Kasanayan sa
Pagkatuto
Isulat ang code sa bawat
kasanayan
Nasusuri ang diskriminasyon at diskriminasyon sa kababaihan,kalalakihan,at LGBTQ(
(*Lesbian,Gay,Bi-Sexual,Transgender ) (MELC2) week 3-4
Natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay
EsP10PB-IIIb-10.1
D. Layunin (Sub-task) HOLIDAY  1 Naibibigay ang mga
halimbawa ng
diskriminasyong
nararanasan ng mga
kababaihan,
kalalakihan at LGBT
 Nakikilala ang mga
babae, lalaki at LGBT
na naging tanyag sa
kanilang mga larangan
 Natutukoy ang
kahulugan ng
diskriminasyon
 Nasusuri ang
diskriminasyon sa
kababaihan sa
Pakistan.
 Natatalakay ang
buhay ni Malala
Yousafzai.
 Natutukoy ang mga
paglabag sa
paggalang sa buhay
 . Nasusuri ang mga
paglabag sa
paggalang sa buhay
II. NILALAMAN Ang Nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang linggo.
Mga Isyu sa Kasarian at
Lipunan
Mga Isyu sa Kasarian at
Lipunan
MGA PAGLABAG SA PAGGALANG
SA BUHAY
MGA PAGLABAG SA
PAGGALANG SA BUHAY
KAGAMITANG PANTURO
Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. Sanggunian
1. Gabay ng Guro LM,Pahina284-288 LM ,Pahina289-293
2. Kagamitang Pang-Mag-
aaral
LM,Pahina284-288 LM ,Pahina289-293 Pahina 235-253 Pahina 235-253
3. Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan
mula sa Portal ng
Learning Resource
Araling Panlipunan
Ikatlong Markahan – Modyul 2:
Diskriminasyon sa kababaihan
,kalalakihan,at LGBT (ADM)
Araling Panlipunan
Pahina 235-253 Pahina 235-253
B. Iba pang Kagamitang
Panturo
TV, Laptop, Powerpoint
Presentation
pp.289-293
kagamitang biswal
Laptop, projector, video
clip
https://www.youtube.com/wa
tch?v=gMekyeZF-jY
TV, Laptop, Powerpoint Presentation
TV, Laptop, Powerpoint
Presentation
III. PAMAMARAAN
Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya
ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa
kanilang pang-araw-araw na karanasan.
A. Balik-aral sa Nakaraang
Aralin o Pagsisimula ng
Bagong Aralin
Balik-aral: Exploding Kittens Ano-ano ang gender
roles sa iba't ibang
lipunan sa mundo?
Kilalanin ang mga
sumusuno na mga personalidad.
B. Paghahabi sa Layunin ng
Aralin
Mungkahing Gawain:
1. Picture Analysis
(Halimbawa ng
diskriminasyon)
Video Analysis:
Ipanunood ang
videong nakuha sa
Youtube patungkol
sa Diskriminasyon
Larawan Suri: Magbigay ng
opinyon ukol sa mga larawan
1.Ano ang ipinahihiwatig ng mga
larawan?
2.Ano nga ba ang ibig sabihin ng
Diskriminasyon?
Manood ng video clip na
may kinalaman sa paksa
https://www.youtube.com
/watch?v=kAk0Ag-tfxE
Tungkol saan ang video?
Ano ang inyong
naramdaman habang
pinapanood video?
Pagkatapos mapanood ang
video?
C. Pag-uugnay ng Halimbawa
sa Bagong Aralin .
Magbigay ng mga
babae, lalaki at LGBT na
kilala sa kanilang
Pagkatapos ay
Pagkatapos ay
magkaroon ng
malayang talakayan
patungkol dito.
magkaroon ng
malayang talakayan
patungkol dito.
larangan dito sa
ating lugar
Ayon sa inyong sariling
pananaw, bakit nagaganap
ang diskriminasyon?
Sino-sino ang mga
karaniwang nakararanas ng
diskriminasyon? Bakit?
Malayang talakayan
tungkol sa mga paglabag sa
sa paggalang sa buhay
A. ABORSYON –
 Kusa
(Miscarriage)
 Sapilitan
(induced)
Dalawang Panig
1. Pro-Life
2. Pro-Choice
B. ANG
PAGGAMIT NG
IPINAGBABAW
AL NA GAMOT –
DROGA
C. ALKOHOLISMO
AT
PANINIGARILY
O
D. PAGPAPATIWA
KAL – SUICIDE
E. EUTHANASIA
(MERCY
KILLING)
.
D. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto at Paglalahad ng
Bagong Kasanayan #1
Malayang talakayan:
Diskriminasyon sa mga
Lalaki, Babae at LGBT
Video Analysis: Ipanunood
ang videong nakuha sa
Youtube patungkol sa
Diskriminasyon
https://www.youtube.com/w
atch?v=a_X2jw8gz7E
Pagkatapos ay magkaroon ng
malayang talakayan
patungkol dito.
E. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto at Paglalahad ng
Bagong Kasanayan #2
Pangkatang Gawain:
Bumuo ng tatlong
grupo, ang bawat
pangkat ay gagamit ng
meta cards na ididikit sa
modelong mapipili ng
bawat grupo. Isusulat
lamang ng mga
miyembro ng bawat
pangkat ang mga
trabahong sa tingin nila
ay angkop sa napili o
naitalagang paksa sa
kanila.
Pangkat A LGBT
Pangkat B Babae
Pangkat C Lalaki
Pagbasa ng Teksto:
Si Malala Yousafsai at ang
Laban sa Edukasyon ng mga
Kababaihan sa pakistan
Gabay na tanong:
1. Sino si Malala Yousafsai?
2. Ano ang kanyang
ipinaglaban na nagresulta
sa pagbaril sa kanya ng
mga Taliban?
Pangkatang Gawain:
(EsP10 Lm pp. 261-262)
Hatiin ang klase sa lima
Gagabayan ng guro ang
pagbibigay ng paksa,
pagsubaybay sa
paghahanda, at panahon na
ilalaan sa pag-uulat.
Gamitin bilang gabay na
tanong ang sumusunod sa
pangkatang pag-uulat:
a. Ano ang iyong mga
natuklasan sa natapos na
gawain? Ipaliwanag.
b. Sa iyong palagay, ano
ang nararapat na maging
pasiya ng mga taong
nabanggit
sa mga sitwasyon?
c. Bakit nararapat na
pahalagahan ang buhay?
d. Paano natin
mapananatiling sagrado
ang buhay na ipinagkaloob
sa atin?
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Pamprosesong Tanong:
1. 1 Ano-ano ang
trabahong inilagay ng
bawat pangkat sa
Ayon sa iyong pagkakaunawa,
bigyan ng sariling
pakahulugan ang
Bakit sagrado ang buhay
ng tao?
May karapatan ba ang tao
kasariang naitalaga sa
kanila? Ipaliwanag.
2. May mga trabaho
bang katulad din sa
trabahong naisulat ng
ibang pangkat? Bakit
may mga pagkakatulad?
3. 3. Batay sa mga
naibahagi sa klase, ang
kasarian ba ay batayan
sa trabahong
papasukan? Ipaliwanag.
diskriminasyon na maging Diyos ng sarili
niyang buhay? Ipaliwanag
ang iyong sagot.
G. Paglalapat ng Aralin sa
Pang-Araw-araw na Buhay
Bilang kabataan may
magagawa ka ba para
maiwasan ang
diskriminasyon
Ikaw, bilang isang
mamamayan, ano ang
aral na maari mong
makuha sa buhay ni Malala?
Bilang mga kabataang
mulat sa kahalagahan ng
buhay, ano ang inyong
magagawa upang
maipakita ang paggalang
sa kasagraduhan nito?
H. Paglalahat ng Aralin Mag bigay ng halimbawa
ng diskriminasyon sa
kababaihan,kalalakihan at
LGBT.
Ano ang ibig sabihin ng
Diskriminasyon
Dugtungan ang
pangungusap
Ang _________ay
mahalaga. Ito ay
dakilang biyaya na
bigay sa atin ng _______
Kaya nararapat lamang
na alagaan natin ang
ating sarili, iwasan ang
mga ___________.
Kung ikaw ay
nababalisa, mabuting
gumawa ng paraan
tulad ng_________upang
maibsan ang lungkot na
nararamdaman o
masamang iniisip.
I. Pagtataya ng Aralin Maikling Pagsusulit Recitation Maikling Pagsusulit
(EsP SLM Q3 pp.12)
J. Karagdagang Gawain para
sa Takdang-Aralin at
Opinyon at Paghahambing sa Edukasyon
Remediation Saloobin, Galangin!
Makipanayam sa
mga sumusunod na tao:
babae, lalaki, LGBT,
lider ng relihiyon,
negosyante, at opisyal
ng baranggay upang
alamin ang kanilang
opinyon at saloobin sa
mga karapatan ng mga
LGBT. Matapos ang
panayam, ibahagi ang
resulta sa inyong
pangkat.
Pamprosesong mga
tanong:
1. Naging madali ba sa
kanila na sagutin
ang mga tanong?
2. May pagkakaiba ba
ang resulta ng iyong
panayam sa resulta ng
iyong mga kamag-aral?
Ibigay kung mayroon.
3. Ano kaya sa tingin
mo ang dahilan ng
pagkakaiba-iba ng
kanilang mga sagot
ng Pakistan at Pilipinas
Batay sa kwento ng buhay
at pakikipaglaban ni Malala
Yousafsai sa mga Taliban sa
Pakistan, paghambingin ang
kalagayang pang-edukasyon
ng mga batang babae sa
Pilipinas at Pakistan. Maaari
pang magsaliksik upang mas
mapalalim ang pag-unawa sa
paksa.
Gabay na tanong:
1. Ano ang pagkakaiba at
pagkakatulad ng
sistema ng edukasyon ng
Pakistan at
Pilipinas? Ipaliwanag.
2. Alin sa dalawang bansa ang
may higit na
pagkakataon sa pag-aaral
na ibinibigay sa mga
kababaihan ? Ipaliwanag.
gaw
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
Magnilay sa iyong mga istratehiya ng pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Anong pantulong ang maaari
mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
nakaunawa sa aralin
D. Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiya ng
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na
masosolusyunan sa tulong ng
aking punongguro at
supervisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Inihanda ni : Iwinasto at Ipinagtibay ni:
MARIETA L. PATAGOC
Ratee
IRENE G. PELONIO
Rater

More Related Content

What's hot

Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)marvindmina07
 
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...RJBalladares
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)
Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)
Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)Crystal Mae Salazar
 
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxcot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxfaithdenys
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Crystal Mae Salazar
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Crystal Mae Salazar
 
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8Jaime Hermocilla
 
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong IsyuIkatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyugladysclyne
 
A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans
A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans
A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans Mejicano Quinsay,Jr.
 
Araling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga Gawain
Araling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga GawainAraling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga Gawain
Araling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga GawainCyLa NicoLe Cruz
 
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonJennifer Macarat
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docx
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docxBanghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docx
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docxThriciaSalvador
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)Crystal Mae Salazar
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Crystal Mae Salazar
 
LDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptx
LDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptxLDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptx
LDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptxLeonilaMagpantay
 
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson planCashmir Bermejo
 

What's hot (20)

mga samhang pangkababaihan.pptx
mga samhang pangkababaihan.pptxmga samhang pangkababaihan.pptx
mga samhang pangkababaihan.pptx
 
mga samhang pangkababaihan.pptx
mga samhang pangkababaihan.pptxmga samhang pangkababaihan.pptx
mga samhang pangkababaihan.pptx
 
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
Karahasan sa kababahihan (PowerPoint)
 
COT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptxCOT-MIGRASYON.pptx
COT-MIGRASYON.pptx
 
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)
Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)
Banghay aralin sa araling panlipunan 7 (mind map)
 
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptxcot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
cot 1-MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN.pptx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
 
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8
STRATEGIC INTERVENTION MATERIALS IN AP 8
 
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong IsyuIkatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
Ikatlong Markahan- AP10 -Kontemporaryong Isyu
 
A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans
A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans
A.P 8 SIM 2nd Quarter Kabihasnang Minoans
 
Araling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga Gawain
Araling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga GawainAraling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga Gawain
Araling Panlipunan Grade 9 - Aralin 2 : Mga Gawain
 
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang PanahonEpekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
Epekto at Kontribusiyon ng mga Kaisipang Lumaganap noong Gitnang Panahon
 
summative test.docx
summative test.docxsummative test.docx
summative test.docx
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docx
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docxBanghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docx
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 7 10.docx
 
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)
Banghay Aralin sa Araling Panlipunan 10 (Literature Circle)
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
 
LDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptx
LDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptxLDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptx
LDMAGPANTAY CATCH-UP FRIDAYS W1 AP10.pptx
 
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plankarahasan sa kababaihan demo lesson plan
karahasan sa kababaihan demo lesson plan
 

Similar to DLLweek3Feb.28-March3.docx

Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)Crystal Mae Salazar
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Crystal Mae Salazar
 
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxccccccccccccccAP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxccccccccccccccJennelyn20
 
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd QuarterAraling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd QuarterHonneylouGocotano1
 
COT ESP6.docx
COT ESP6.docxCOT ESP6.docx
COT ESP6.docxlomar5
 
DLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docx
DLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docxDLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docx
DLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docxEricsonDeGuzman3
 
Junior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptx
Junior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptxJunior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptx
Junior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptxRayvenBoiserAbaiAbai
 
7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdf
7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdf7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdf
7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdfJedGarcia6
 
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docxDLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docxmarkanthonylibarnes1
 
Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3Kaleberium
 

Similar to DLLweek3Feb.28-March3.docx (20)

A.P 10 DLP Q3 Wk 6 Day 1.pdf
A.P 10 DLP Q3 Wk 6 Day 1.pdfA.P 10 DLP Q3 Wk 6 Day 1.pdf
A.P 10 DLP Q3 Wk 6 Day 1.pdf
 
Dll 6 -q3
Dll 6 -q3Dll 6 -q3
Dll 6 -q3
 
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
Banghay sa araling panlipunan 10 (reflective teaching)
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10Banghay aralin sa araling panlipunan 10
Banghay aralin sa araling panlipunan 10
 
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxccccccccccccccAP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
AP-Q3-DLL-March-11-13.docxcccccccccccccc
 
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd QuarterAraling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
Araling Panlipunan Daily Lesson Log 3rd Quarter
 
DLL-APAN-10-CMRM (2).docx
DLL-APAN-10-CMRM (2).docxDLL-APAN-10-CMRM (2).docx
DLL-APAN-10-CMRM (2).docx
 
COT ESP6.docx
COT ESP6.docxCOT ESP6.docx
COT ESP6.docx
 
Week 2.docx
Week 2.docxWeek 2.docx
Week 2.docx
 
DLL 1.docx
DLL 1.docxDLL 1.docx
DLL 1.docx
 
ESP8Q2 - 0123-0127.docx
ESP8Q2 - 0123-0127.docxESP8Q2 - 0123-0127.docx
ESP8Q2 - 0123-0127.docx
 
DLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docx
DLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docxDLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docx
DLL_1Q_W7_DIGNIDAD (1).docx
 
cot.docx
cot.docxcot.docx
cot.docx
 
Junior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptx
Junior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptxJunior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptx
Junior High School -Daily Lesson Log- 3rd Grading - 19-21.pptx
 
7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdf
7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdf7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdf
7E-INQUIRY-BASED-APPROACH-LESSON-STUDY.pdf
 
Module 4 session 3
Module 4 session 3Module 4 session 3
Module 4 session 3
 
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docxDLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
DLL_Edukasyon Sa Pagpapakatao 3_Q3_W8.docx
 
week 3.docx
week 3.docxweek 3.docx
week 3.docx
 
ESP8Q2 - 0116-0119.docx
ESP8Q2 - 0116-0119.docxESP8Q2 - 0116-0119.docx
ESP8Q2 - 0116-0119.docx
 
Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3Dll esp 6 q4_w3
Dll esp 6 q4_w3
 

Recently uploaded

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...MariaFeIntina
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa PagbasaJenielynGaralda
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logVirgilAcainGalario
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10RonalynGatelaCajudo
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxTeacherTinCabanayan
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxCylveBaggay
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 

Recently uploaded (20)

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp...
 
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
2Panimulang pananaliksik aralin sa Pagbasa
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang itoKABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
KABANATA 3- EL fILI.pptx buod lamang ito
 
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
science quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson logscience quarter 4 week 1 daily lesson log
science quarter 4 week 1 daily lesson log
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
SALIGANG BATAS 1987.pptx ARALING PANLIPUNAN 10
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptxARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
ARALIN 2 - NASYONALISMO SA SILANGAN AT TIMOG-SILANGANG ASYA.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptxFILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
FILIPINO SA PILING LARANG-ISPORTS-Q4-W1.pptx
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 

DLLweek3Feb.28-March3.docx

 • 1. GRADES 1O Pang-Araw-araw na Tala sa Pagtuturo Paaralan: GENERAL SANTOS CITY NATIONAL HIGH SCHOOL Baitang/ Antas: 10 Markahan: Ikatlong Petsa: Pebrero 28- Marso03, 2023 Guro: MARIETA L. PATAGOC Asignatura: Araling Panlipunan at Edukasyon sa Pagpapakatao Linggo: IKATLO Oras: LUNES Pebrero 27, 2023 MARTES Pebrero 28, 2023 MIYERULES Marso 01, 2023 HUWEBES Marso 02, 2023 BIYERNES Marso 03, 2023 I. LAYUNIN Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat linggo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maaari ring magdagdag ng iba pang gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag- aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat linggo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay nakagagawa ng mga malikhaing hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa iba’t ibang kasarian upang maitaguyod ang pagkakapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan. Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pagmamahal ng Diyos. B. Pamantayan sa Pagganap Ang mag-aaral ay may pag-unawa sa mga epekto ng mgakaugnayan sa kasarian at lipunan upang maging aktibong tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa kapwa bilang kasapi ng pamayanan. Nakagagawa ang mag-aaral ng angkop na kilos upang mapaunlad ang pagmamahal sa Diyos. C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code sa bawat kasanayan Nasusuri ang diskriminasyon at diskriminasyon sa kababaihan,kalalakihan,at LGBTQ( (*Lesbian,Gay,Bi-Sexual,Transgender ) (MELC2) week 3-4 Natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay EsP10PB-IIIb-10.1 D. Layunin (Sub-task) HOLIDAY  1 Naibibigay ang mga halimbawa ng diskriminasyong nararanasan ng mga kababaihan, kalalakihan at LGBT  Nakikilala ang mga babae, lalaki at LGBT na naging tanyag sa kanilang mga larangan  Natutukoy ang kahulugan ng diskriminasyon  Nasusuri ang diskriminasyon sa kababaihan sa Pakistan.  Natatalakay ang buhay ni Malala Yousafzai.  Natutukoy ang mga paglabag sa paggalang sa buhay  . Nasusuri ang mga paglabag sa paggalang sa buhay II. NILALAMAN Ang Nilalaman ay ang mga aralin sa bawat linggo. Ito ang paksang nilalayong ituro ng guro mula sa Gabay sa Kurikulum. Maaari itong tumagal ng isa hanggang dalawang linggo. Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan MGA PAGLABAG SA PAGGALANG SA BUHAY MGA PAGLABAG SA PAGGALANG SA BUHAY KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Gabay ng Guro LM,Pahina284-288 LM ,Pahina289-293 2. Kagamitang Pang-Mag- aaral LM,Pahina284-288 LM ,Pahina289-293 Pahina 235-253 Pahina 235-253 3. Teksbuk
 • 2. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource Araling Panlipunan Ikatlong Markahan – Modyul 2: Diskriminasyon sa kababaihan ,kalalakihan,at LGBT (ADM) Araling Panlipunan Pahina 235-253 Pahina 235-253 B. Iba pang Kagamitang Panturo TV, Laptop, Powerpoint Presentation pp.289-293 kagamitang biswal Laptop, projector, video clip https://www.youtube.com/wa tch?v=gMekyeZF-jY TV, Laptop, Powerpoint Presentation TV, Laptop, Powerpoint Presentation III. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong linggo at tiyakin na may Gawain sa bawat araw. Para sa holistikong pagkahubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na inuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan. A. Balik-aral sa Nakaraang Aralin o Pagsisimula ng Bagong Aralin Balik-aral: Exploding Kittens Ano-ano ang gender roles sa iba't ibang lipunan sa mundo? Kilalanin ang mga sumusuno na mga personalidad. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Mungkahing Gawain: 1. Picture Analysis (Halimbawa ng diskriminasyon) Video Analysis: Ipanunood ang videong nakuha sa Youtube patungkol sa Diskriminasyon Larawan Suri: Magbigay ng opinyon ukol sa mga larawan 1.Ano ang ipinahihiwatig ng mga larawan? 2.Ano nga ba ang ibig sabihin ng Diskriminasyon? Manood ng video clip na may kinalaman sa paksa https://www.youtube.com /watch?v=kAk0Ag-tfxE Tungkol saan ang video? Ano ang inyong naramdaman habang pinapanood video?
 • 3. Pagkatapos mapanood ang video? C. Pag-uugnay ng Halimbawa sa Bagong Aralin . Magbigay ng mga babae, lalaki at LGBT na kilala sa kanilang Pagkatapos ay Pagkatapos ay magkaroon ng malayang talakayan patungkol dito. magkaroon ng malayang talakayan patungkol dito. larangan dito sa ating lugar Ayon sa inyong sariling pananaw, bakit nagaganap ang diskriminasyon? Sino-sino ang mga karaniwang nakararanas ng diskriminasyon? Bakit? Malayang talakayan tungkol sa mga paglabag sa sa paggalang sa buhay A. ABORSYON –  Kusa (Miscarriage)  Sapilitan (induced) Dalawang Panig 1. Pro-Life 2. Pro-Choice B. ANG PAGGAMIT NG IPINAGBABAW AL NA GAMOT – DROGA C. ALKOHOLISMO AT PANINIGARILY O D. PAGPAPATIWA KAL – SUICIDE E. EUTHANASIA (MERCY KILLING) . D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #1 Malayang talakayan: Diskriminasyon sa mga Lalaki, Babae at LGBT Video Analysis: Ipanunood ang videong nakuha sa Youtube patungkol sa Diskriminasyon https://www.youtube.com/w
 • 4. atch?v=a_X2jw8gz7E Pagkatapos ay magkaroon ng malayang talakayan patungkol dito. E. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at Paglalahad ng Bagong Kasanayan #2 Pangkatang Gawain: Bumuo ng tatlong grupo, ang bawat pangkat ay gagamit ng meta cards na ididikit sa modelong mapipili ng bawat grupo. Isusulat lamang ng mga miyembro ng bawat pangkat ang mga trabahong sa tingin nila ay angkop sa napili o naitalagang paksa sa kanila. Pangkat A LGBT Pangkat B Babae Pangkat C Lalaki Pagbasa ng Teksto: Si Malala Yousafsai at ang Laban sa Edukasyon ng mga Kababaihan sa pakistan Gabay na tanong: 1. Sino si Malala Yousafsai? 2. Ano ang kanyang ipinaglaban na nagresulta sa pagbaril sa kanya ng mga Taliban? Pangkatang Gawain: (EsP10 Lm pp. 261-262) Hatiin ang klase sa lima Gagabayan ng guro ang pagbibigay ng paksa, pagsubaybay sa paghahanda, at panahon na ilalaan sa pag-uulat. Gamitin bilang gabay na tanong ang sumusunod sa pangkatang pag-uulat: a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ipaliwanag. b. Sa iyong palagay, ano ang nararapat na maging pasiya ng mga taong nabanggit sa mga sitwasyon? c. Bakit nararapat na pahalagahan ang buhay? d. Paano natin mapananatiling sagrado ang buhay na ipinagkaloob sa atin? F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pamprosesong Tanong: 1. 1 Ano-ano ang trabahong inilagay ng bawat pangkat sa Ayon sa iyong pagkakaunawa, bigyan ng sariling pakahulugan ang Bakit sagrado ang buhay ng tao? May karapatan ba ang tao
 • 5. kasariang naitalaga sa kanila? Ipaliwanag. 2. May mga trabaho bang katulad din sa trabahong naisulat ng ibang pangkat? Bakit may mga pagkakatulad? 3. 3. Batay sa mga naibahagi sa klase, ang kasarian ba ay batayan sa trabahong papasukan? Ipaliwanag. diskriminasyon na maging Diyos ng sarili niyang buhay? Ipaliwanag ang iyong sagot. G. Paglalapat ng Aralin sa Pang-Araw-araw na Buhay Bilang kabataan may magagawa ka ba para maiwasan ang diskriminasyon Ikaw, bilang isang mamamayan, ano ang aral na maari mong makuha sa buhay ni Malala? Bilang mga kabataang mulat sa kahalagahan ng buhay, ano ang inyong magagawa upang maipakita ang paggalang sa kasagraduhan nito? H. Paglalahat ng Aralin Mag bigay ng halimbawa ng diskriminasyon sa kababaihan,kalalakihan at LGBT. Ano ang ibig sabihin ng Diskriminasyon Dugtungan ang pangungusap Ang _________ay mahalaga. Ito ay dakilang biyaya na bigay sa atin ng _______ Kaya nararapat lamang na alagaan natin ang ating sarili, iwasan ang mga ___________. Kung ikaw ay nababalisa, mabuting gumawa ng paraan tulad ng_________upang maibsan ang lungkot na nararamdaman o masamang iniisip. I. Pagtataya ng Aralin Maikling Pagsusulit Recitation Maikling Pagsusulit (EsP SLM Q3 pp.12) J. Karagdagang Gawain para sa Takdang-Aralin at Opinyon at Paghahambing sa Edukasyon
 • 6. Remediation Saloobin, Galangin! Makipanayam sa mga sumusunod na tao: babae, lalaki, LGBT, lider ng relihiyon, negosyante, at opisyal ng baranggay upang alamin ang kanilang opinyon at saloobin sa mga karapatan ng mga LGBT. Matapos ang panayam, ibahagi ang resulta sa inyong pangkat. Pamprosesong mga tanong: 1. Naging madali ba sa kanila na sagutin ang mga tanong? 2. May pagkakaiba ba ang resulta ng iyong panayam sa resulta ng iyong mga kamag-aral? Ibigay kung mayroon. 3. Ano kaya sa tingin mo ang dahilan ng pagkakaiba-iba ng kanilang mga sagot ng Pakistan at Pilipinas Batay sa kwento ng buhay at pakikipaglaban ni Malala Yousafsai sa mga Taliban sa Pakistan, paghambingin ang kalagayang pang-edukasyon ng mga batang babae sa Pilipinas at Pakistan. Maaari pang magsaliksik upang mas mapalalim ang pag-unawa sa paksa. Gabay na tanong: 1. Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sistema ng edukasyon ng Pakistan at Pilipinas? Ipaliwanag. 2. Alin sa dalawang bansa ang may higit na pagkakataon sa pag-aaral na ibinibigay sa mga kababaihan ? Ipaliwanag. gaw IV. MGA TALA
 • 7. V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiya ng pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito naisakatuparan? Anong pantulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari nilang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiya ng pagtuturo ang nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na masosolusyunan sa tulong ng aking punongguro at supervisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Inihanda ni : Iwinasto at Ipinagtibay ni: MARIETA L. PATAGOC Ratee IRENE G. PELONIO Rater