SlideShare a Scribd company logo
PAG-OORGANISA AT
PAGSUSURI NG
DATOS
PAGPAPAYAMAN AT PAG-OORGANISA
NG DATOS: CHARACTER SKETCH
Abot-tanaw
Pagakatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mag-
aaral ang sumusunod:
1. Natutukoy ang mga elemento ng isang character sketch;
2. Naipaliliwanag ang katangian ng character sketch bilang
isang akademikong sulatin;
3. Nagagamit ang iba’t ibang estratehiya ng pagpaparami ng
datos o detalye para sa character sketch;
4. Natitiyak ang pagkakaiba ng kongkreto at abstraktong salita;
5. Napag-iiba-iba ang mga paraamn ng pagsasaayos ng datos;
at
6. Nakasususulat ng isang character sketch.
CHARACTER SKETCH
-isang anyo ng sanaysay na
naglalarawan o nagsasalaysay
tungkol sa isang tao, hayop, bagay
o lugar tungo sa isang impresyon
o kakintalan, o kaya’y insight o
kabatiran.
Ang isang character sketch ay
nagsisimula sa paghahanay ng
mga naoobserbang datos tungkol
sa paksa at pagkatapos,
pinatitingkad ang isang mas
malalim o di-lantad na katangian
nito.
Kung TAO ang paksa, hindi
natatapos ang sanaysay sa
paglalarawan ng pisikal na katangian
ng paksa. May movement o galaw
ang sanaysay mula sa mga
kongkretong datos patungo sa isang
abstraktong kaisipan.
Maari ding maging paksa ang HAYOP,
BAGAY, o LUGAR sa katuwirang may
panlabas at panloob na katangian din ang
mga ito.
HAYOP- mga kaayang-ayang ugali nito
BAGAY- ang personal na silbi nito sa isang
tao
LUGAR- ang natatanging kahalagahan nito
sa isang pamayanan.
Sa pagpili ng paksa, isaalang-alang
ang DALAWANG BAGAY
Una, pumili ng paksa na pamilyar
sa manunulat
Para magawa ito, kailangang kilalang-
kilala ng manunulat ang paksa upang
mapalitaw niya ang katangian o
kalikasan ng paksa na maaring hindi
madaling makita ng iba.
Pangalawa, pumili ng paksa na
makabuluhan sa lipunan.
Karaniwang nagsisimula ang pagpili ng paksa
sa kung ano ang pamilyar at malapit sa
manunulat, ang ibubungang sanaysay ay
kailangang magkaroon ng silbi sa higit na
nakararaming mambabasa o sa lipunan.
Halimbawa,
Maaring paksain ang isang paboritong lugar sa
lalawigan pero maari ding ipakita nito ang
kahalagahan ng pangangalaga sa pamanang
pangkultura
Samakatuwid, bagaman
nagsisimula ang pagsulat sa
personal na danas, nagtatapos
ito lagi sa panlipunan, sa kung
ano ang makabuluhan sa
nakararami.
PAGPAPARAMI NG DATOS SA
CHARACTER SKETCH
Dalawang aspekto ng pagsulat ang mahalaga sa
Character Sketch
1. Ang kasapatan ng datos
2. Ang organisasyon o pagsasaayos ng mga
datos na ito.
Nakasalalay nang malaki sa dalawang aspekto
ito kung makakabot sa mambabasa ang
kakintalan o kabatirang nais palitawin ang
manunulat tungkol sa paksa.
Ilang estratehiya sa Pagpaparami ng
datos sa konteksto ng personal na
sanaysay tulad ng CHARCTER SKETCH:
1. paglilista
2.Pagmamapa
3. Malayang pagsulat
Ang layunin ng estratehiyang ito ay ang
magpalitaw ng mga datos o detalyeng
magagamit sa pagdebelop ng paksa ng sulatin.
PAGLILISTA
Inililista ang anumang salita o
parirala na may kaugnayan sa paksa
at hindi kailangang maging mahigpit
sa paglilista
PROSESO
1. Sa isang malinis na papel, isulat sa ibabaw
ang paksa ng character sketch.
2. Sa ilalim na nito, sumulat ng anomang salita
o pariralana pumapasok sa isip kaugnay ng
paksa.
3. Maari ding maglista ng mga salita o
pariralang may kaugnayan, hindi lamang sa
paksa kundi maging sa mga salita o pariralang
nailista na.
4. Huwag masyadong mag-isip. Iwasan din munang
mag-edit. Ang susi sa paggamit ng estratehiyang
ito ay ang bilis ng paglilista. Ang mahalaga ay ang
tuloy-tuloy at mabilisang paglilista.
5. Ang paliwanag tungkol sa estratehiyang ito,
kapag may presyur sa pagsusulat tulad ng tuloy-
tuloy na paglilista, lumalabas ang ilang
impormasyon o detalye nang hindi inaasahan.
6. Orasan ang paglilista. Gawin lamang ang paglilista
sa loob ng limang minuto.
PAGMAMAPA
Ang Pagmamapa ay tulad din ng
paglilista. Ang kaibahan lamang
mas naipakikita sa estratehiyang
ito ang koneksiyon ng mga
detalye o aytem sa listahan sa
isa’t isa.
MALAYANG PAGSULAT
- Tuloy-tuloy na paglilista ng mga detalye sa
anyong patalata. Tulad sa paglilista,
kontrolado rin ang oras ng pagsasagawa bg
estratehiya upang maging mabisa ito at
makapagpalitaw ng mga detalye tungkol sa
paksa.
PROSESO
1. Sa isang malinis na papel, isulat sa ibabaw ang
paksa.
2. Tiyakin na walang anomang sagabal sa pagsulat
bago magsimula
3. Siguraduhin ding maoorasan ang proseso.
4. Sa pagsisimula, sumulat ng mga parirala o
pangungusap na may kaugnayan sa paksa.
5. Sa mga sususnod, isulat lang ang kung anomang
pumasok sa isip. Huwag munang mag-edit. Hindi
rin kailangang sumunod sa wastong gamit ng
bantas.
6. Kung walang pumapasok na salita o detalye sa
isip, ulit-ulitin lang ang huling sa lita isinulat;
puwede ring maglagay ng sunod- sunod na
tuldok.
7. Hangga’t maari, huwag iaangat ang lapis o
bolpen mula sa papel.
8. Mahalagang tuloy-tuloy at mabilis ang pagsulat.
9. Ang prinsipyo ay katulad din sa estratehiya ng
paglilista- lumiitaw ang nakatagong kaalaman
kapag may presyur sa pagsulat.
10. Pagkatapos ng ehersisyong ito, balikan ang
nasulat at bilugan ang mga detalyeng hindi
akalain na maiisulat. Maaring dito ibatay ang
pagdebelop ng sulatin.
11. Orasan ang malayang pagsulat. Gawin
lamang ito sa loob ng limang minuto.
Tandaan din na ang estratehiyang
ito ay panimulang ehersisyo lamang
para makapaglalabas ng mga detalye
at ideya kung paano idedebelop ang
paksa. Pagkatapos na inisyal ng mga
estratehiyang ito, kailangang
mananaliksik pa ang estudyante.
PAGSASAAYOS NG MGA DATOS
SA CHARACTER SKETCH
Kailangang mabigyan ng kaayusan
ang mga datos upang makatulong
sa pagpalitaw ng kaintalan o
bkabatirang nais palitawin
tungkol sa paksa, at upang
maintindahan ng mambabasa ang
sulatin.
May Ibang paraan ng pagsasaayos
ng mga detalye na tatawaging
orasan, paputok at sayaw.
ORASAN- ay isang tiyak na galaw. Sa
pagsasaayos ng ng mga detalye para sa
isang Character sketch. Maaring magsimula
sa detalye o pangyayaring pinakaunang
naganap na susundan ng iba pang detalye
o pangyayaring lumilitaw o naganap ayon
sa daloy ng panahon.
PAPUTOK
- Ay isang bagay na sinisindihan o
ginagawang aktibo para lumilikhang
isang malakas na ingay. Sa pagsasayos ng
isang character sketch batay sa paputok,
nagsisimula sa isang mahalagang
pangyayari at kasunod nito, ilalahad
naman ang mga bunga o resulta ng
pangyayaring ito.
SAYAW
- Tinawag na sayaw ang estratehiyang
ito dahil ang manunulat ay puwedeng
gumamit ng detalye o pangyayari mula sa
iba’t ibang lugar at panahon. Ang
magbibigay ng kaisahan sa mga datos na
ito ay ang paksa o temang nais idebelop
sa sulatin.
Tandaan na ilan lamang ito sa
mga paraan ng pagsasaayos ng
mga datos. Maaring marami pang
ibang paraan na maisip habang
nagiging mas bihasa na sa
pagsulat.
Pagsulat ng BIONOTE o Pagpapakilala
sa Sarili (o Pagpapakilala sa
Indibidwal)
Parang isang anyo rin ng character sketch
ang bionote.
-Isa itong anyo ng sulatin na
pumapaksa sa sarili o sa ibang tao, maikli
lamang, at karaniwang may tonong
pormal. May iba’t ibang sitwasyong
nangangailangan ng bionote.
Ilan dito ang sumusunod:
1. para ipakilala ang may-akda ng isang aklat o
artikulo sa isang journal;
2. para ipakilala ang isang natatanging
indibidwal sa isang natatanging indibidwal sa
isang akalat na pang general reference tulad
ng encyclopedia;
3. para ipakilala ang isang tagapagsalita sa isang
kumperensiya o seminar;
4. para ipakilala ang isang panauhing pandangal
sa isang pormal na pagtitipon at;
5. para iipakilala ang isang natatanging
indibidwal na bibigyan ng parangal.
Ilan lamang ito sa mga posibleng konteksto o
dahilan para sumulat ng isang bionote. Sa
bawat konteksto, iba-iba ang magiging
nilalaman at estilo nito.
Unang halimbawa, para ipakilala
ang may-akda ng isang artikulo sa
isang journal, maikli lamang ito at
karaniwang bumabanggit sa mga
kredensiyal ng may-akda na
magpapatunay na karapat-dapat
siyang magsulat tungkol sa paksa ng
kaniyang artikulo.
Ikalawang halimbawa, para ipakilala ang
isang natatanging indibidwal sa isang
natatanging indibidwal sa isang akalat na pang
general reference na aklat, mahalagaang
komprehensibong listahan ng mga
impormasyon na magpakilala sa indibidwal
upang maging kapaki-pakinabang ang bionote
sa iba’t ibang sitwasyong pagagamitan nito.
Ang bawat bionote ay naglalaman ng
mga sumusunod:
1. Personal na impormasyon
a. Petsa ng kapanganakan
b. Lugar ng kapanganakan
c. Kategoryang kinabibilangan (kung artsista,
direktor, manunulat, pintor, mananayaw, at
iba pa)
d. Magulang
e. Iba pang kaanak na nasa larangan ng sining
2. Mga Nagtapos sa Pag-aaral
3. Mga Natapos na training-workshop
4. Mga likhang sining
5. Mga natamong pagkilala at gawad
Ikatlong halimbawa, sa bionote na
nagpakilala sa tagapagsalita sa isang
kumperensiya o seminar, kailangang maikli rin
lang ito at naglalaman ng mga impormasyong
magpapahiwatig na eksperto ang
tagapagsalita sa paksang kaniyang tatalakayin.
Ang bionote ay binabasa bago magbigay ng
presentasyon ang tagapagsalita.

More Related Content

Similar to 564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx

SLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdf
SLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdfSLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdf
SLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdf
JeffersonMontiel
 
Aralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptx
Aralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptxAralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptx
Aralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptx
DominicMacatangay
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
jeanettebagtoc1
 
AKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptx
AKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptxAKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptx
AKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptx
NicaHannah1
 
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptxM2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
BethTusoy
 
Aralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdf
Aralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdfAralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdf
Aralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdf
SkyWom
 
IBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptx
IBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptxIBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptx
IBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptx
SerranoLouie
 
Paglalarawan 130418230911-phpapp02
Paglalarawan 130418230911-phpapp02Paglalarawan 130418230911-phpapp02
Paglalarawan 130418230911-phpapp02
Marry Ann Soberano
 
Ang Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang Pagbasa
Ang Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang PagbasaAng Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang Pagbasa
Ang Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang Pagbasa
Mary Rose Urtula
 
Module 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptxModule 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptx
Menchie Añonuevo
 
ARALIN 5.pptx
ARALIN 5.pptxARALIN 5.pptx
ARALIN 5.pptx
ssuser8b5f8b
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
ARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptx
ARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptxARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptx
ARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptx
benjiebaximen
 
427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....
427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....
427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....
ZephyrinePurcaSarco
 
Filipino-sa-Piling-Larangan.pdf
Filipino-sa-Piling-Larangan.pdfFilipino-sa-Piling-Larangan.pdf
Filipino-sa-Piling-Larangan.pdf
KrizelEllabBiantan
 
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentationFIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
YollySamontezaCargad
 
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptxFIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
JohnMarkAlarconPunta
 
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdfpananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
MortejoMaryMaeE
 

Similar to 564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx (20)

SLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdf
SLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdfSLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdf
SLM_MET1_L2.-Deskriptibo-at-Naratibo.pdf
 
Paglalarawan
PaglalarawanPaglalarawan
Paglalarawan
 
Aralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptx
Aralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptxAralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptx
Aralin-3.2-MGA-KASANAYAN-SA-MAPANURING-PAGBABASA.pptx
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
 
AKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptx
AKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptxAKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptx
AKADEMIKO AT DI AKADEMIKO KWARTER 1.pptx
 
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptxM2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
M2.2tekstong katangian tekstong expositori.pptx
 
Aralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdf
Aralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdfAralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdf
Aralin-1-Tekstong-Impormatibo.pdf
 
IBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptx
IBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptxIBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptx
IBAT-IBANG-URI-NG-TEKSTO.pptx
 
Paglalarawan 130418230911-phpapp02
Paglalarawan 130418230911-phpapp02Paglalarawan 130418230911-phpapp02
Paglalarawan 130418230911-phpapp02
 
Ang Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang Pagbasa
Ang Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang PagbasaAng Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang Pagbasa
Ang Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko at Iskema bilang Pagbasa
 
Module 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptxModule 1 part 2.pptx
Module 1 part 2.pptx
 
ARALIN 5.pptx
ARALIN 5.pptxARALIN 5.pptx
ARALIN 5.pptx
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
 
ARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptx
ARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptxARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptx
ARALIN-2-TEKSTONG-IMPORMATIBO-PAGBASA-PPT.pptx
 
427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....
427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....
427177389-Aralin-1-2-Akademikong-Pagsulat-Paglalagom-Bionote-Buod-Abstrak1-1....
 
Filipino-sa-Piling-Larangan.pdf
Filipino-sa-Piling-Larangan.pdfFilipino-sa-Piling-Larangan.pdf
Filipino-sa-Piling-Larangan.pdf
 
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentationFIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
FIL-2-REPORT.ppt. power point presentation
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptxFIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
FIL 42 Presentation tungkol sa Pagtuturo at Pagbasa.pptx
 
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdfpananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
 

More from YollySamontezaCargad

4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
YollySamontezaCargad
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
YollySamontezaCargad
 
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentationtekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
YollySamontezaCargad
 
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power pointAltea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
YollySamontezaCargad
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
YollySamontezaCargad
 
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentationTula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
YollySamontezaCargad
 
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvwFILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
YollySamontezaCargad
 
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
YollySamontezaCargad
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
YollySamontezaCargad
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
YollySamontezaCargad
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
YollySamontezaCargad
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
YollySamontezaCargad
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
YollySamontezaCargad
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
YollySamontezaCargad
 
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.pptKASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
YollySamontezaCargad
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
YollySamontezaCargad
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
YollySamontezaCargad
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
YollySamontezaCargad
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
YollySamontezaCargad
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
YollySamontezaCargad
 

More from YollySamontezaCargad (20)

4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
4-5 FILipino 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pptx
 
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdfFiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
FiL 2......BUOD-KONKLUSYON-AT-REKOMENDASYON.pdf
 
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentationtekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
tekstong-propesyonal-fil2.ppt power point presentation
 
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power pointAltea Tekstong-Akademik.ppt. power point
Altea Tekstong-Akademik.ppt. power point
 
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power pointPANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
PANANALIKSIK-ARALIN-16 (1)-1.pdf power point
 
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentationTula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
Tula uri at elemento Grade 9.ppt. powe point presentation
 
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvwFILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
FILIPINO 3-.pptx abcdefghijklmnopqrstuvw
 
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjdFIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
FIL-2Andulan.pptx abcdhkeurujehehdhhdhjd
 
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.pptNAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
NAT reviewer KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO.ppt
 
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.pptFIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
FIL 2 tekstong ekspositori-231107193004-842af223.ppt
 
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
....Lesson 3 Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa.ppt
 
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
Aralin 4 Maikling kwento ppt.pptx Filipino 7
 
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulattekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
tekstong-propesyonal-fil2.pptx Pagbasabat Pagsulat
 
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
Third Grading Aralin 12.ppt Filipino baitang 8
 
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.pptKASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
KASAYASAYAN NG KOMUNIKASYON--- fil 1.ppt
 
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
22 BEED-UTS-CH1-L2-Self-Soc.-Culture.pptx
 
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference bookPPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
PPT Aralin 1.pptx Baitang 7 Kanlunga reference book
 
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.pptLesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
Lesson 1 mgabatayangkaalamansapagbasa.ppt
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdfFIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
FIL 3 ARALIN 6 KOMPOSISYON.pdf
 

Recently uploaded

GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
ShennaPanes
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 

Recently uploaded (10)

GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 

564364976-PAG-OORGANISA-AT-PAGSUSURI-NG-DATOS.pptx

 • 2. PAGPAPAYAMAN AT PAG-OORGANISA NG DATOS: CHARACTER SKETCH Abot-tanaw Pagakatapos ng araling ito, inaasahang maisasagawa ng mag- aaral ang sumusunod: 1. Natutukoy ang mga elemento ng isang character sketch; 2. Naipaliliwanag ang katangian ng character sketch bilang isang akademikong sulatin; 3. Nagagamit ang iba’t ibang estratehiya ng pagpaparami ng datos o detalye para sa character sketch; 4. Natitiyak ang pagkakaiba ng kongkreto at abstraktong salita; 5. Napag-iiba-iba ang mga paraamn ng pagsasaayos ng datos; at 6. Nakasususulat ng isang character sketch.
 • 3. CHARACTER SKETCH -isang anyo ng sanaysay na naglalarawan o nagsasalaysay tungkol sa isang tao, hayop, bagay o lugar tungo sa isang impresyon o kakintalan, o kaya’y insight o kabatiran.
 • 4. Ang isang character sketch ay nagsisimula sa paghahanay ng mga naoobserbang datos tungkol sa paksa at pagkatapos, pinatitingkad ang isang mas malalim o di-lantad na katangian nito.
 • 5. Kung TAO ang paksa, hindi natatapos ang sanaysay sa paglalarawan ng pisikal na katangian ng paksa. May movement o galaw ang sanaysay mula sa mga kongkretong datos patungo sa isang abstraktong kaisipan.
 • 6. Maari ding maging paksa ang HAYOP, BAGAY, o LUGAR sa katuwirang may panlabas at panloob na katangian din ang mga ito. HAYOP- mga kaayang-ayang ugali nito BAGAY- ang personal na silbi nito sa isang tao LUGAR- ang natatanging kahalagahan nito sa isang pamayanan.
 • 7. Sa pagpili ng paksa, isaalang-alang ang DALAWANG BAGAY Una, pumili ng paksa na pamilyar sa manunulat Para magawa ito, kailangang kilalang- kilala ng manunulat ang paksa upang mapalitaw niya ang katangian o kalikasan ng paksa na maaring hindi madaling makita ng iba.
 • 8. Pangalawa, pumili ng paksa na makabuluhan sa lipunan. Karaniwang nagsisimula ang pagpili ng paksa sa kung ano ang pamilyar at malapit sa manunulat, ang ibubungang sanaysay ay kailangang magkaroon ng silbi sa higit na nakararaming mambabasa o sa lipunan. Halimbawa, Maaring paksain ang isang paboritong lugar sa lalawigan pero maari ding ipakita nito ang kahalagahan ng pangangalaga sa pamanang pangkultura
 • 9. Samakatuwid, bagaman nagsisimula ang pagsulat sa personal na danas, nagtatapos ito lagi sa panlipunan, sa kung ano ang makabuluhan sa nakararami.
 • 10. PAGPAPARAMI NG DATOS SA CHARACTER SKETCH Dalawang aspekto ng pagsulat ang mahalaga sa Character Sketch 1. Ang kasapatan ng datos 2. Ang organisasyon o pagsasaayos ng mga datos na ito. Nakasalalay nang malaki sa dalawang aspekto ito kung makakabot sa mambabasa ang kakintalan o kabatirang nais palitawin ang manunulat tungkol sa paksa.
 • 11. Ilang estratehiya sa Pagpaparami ng datos sa konteksto ng personal na sanaysay tulad ng CHARCTER SKETCH: 1. paglilista 2.Pagmamapa 3. Malayang pagsulat Ang layunin ng estratehiyang ito ay ang magpalitaw ng mga datos o detalyeng magagamit sa pagdebelop ng paksa ng sulatin.
 • 12. PAGLILISTA Inililista ang anumang salita o parirala na may kaugnayan sa paksa at hindi kailangang maging mahigpit sa paglilista
 • 13. PROSESO 1. Sa isang malinis na papel, isulat sa ibabaw ang paksa ng character sketch. 2. Sa ilalim na nito, sumulat ng anomang salita o pariralana pumapasok sa isip kaugnay ng paksa. 3. Maari ding maglista ng mga salita o pariralang may kaugnayan, hindi lamang sa paksa kundi maging sa mga salita o pariralang nailista na.
 • 14. 4. Huwag masyadong mag-isip. Iwasan din munang mag-edit. Ang susi sa paggamit ng estratehiyang ito ay ang bilis ng paglilista. Ang mahalaga ay ang tuloy-tuloy at mabilisang paglilista. 5. Ang paliwanag tungkol sa estratehiyang ito, kapag may presyur sa pagsusulat tulad ng tuloy- tuloy na paglilista, lumalabas ang ilang impormasyon o detalye nang hindi inaasahan. 6. Orasan ang paglilista. Gawin lamang ang paglilista sa loob ng limang minuto.
 • 15. PAGMAMAPA Ang Pagmamapa ay tulad din ng paglilista. Ang kaibahan lamang mas naipakikita sa estratehiyang ito ang koneksiyon ng mga detalye o aytem sa listahan sa isa’t isa.
 • 16. MALAYANG PAGSULAT - Tuloy-tuloy na paglilista ng mga detalye sa anyong patalata. Tulad sa paglilista, kontrolado rin ang oras ng pagsasagawa bg estratehiya upang maging mabisa ito at makapagpalitaw ng mga detalye tungkol sa paksa.
 • 17. PROSESO 1. Sa isang malinis na papel, isulat sa ibabaw ang paksa. 2. Tiyakin na walang anomang sagabal sa pagsulat bago magsimula 3. Siguraduhin ding maoorasan ang proseso. 4. Sa pagsisimula, sumulat ng mga parirala o pangungusap na may kaugnayan sa paksa. 5. Sa mga sususnod, isulat lang ang kung anomang pumasok sa isip. Huwag munang mag-edit. Hindi rin kailangang sumunod sa wastong gamit ng bantas.
 • 18. 6. Kung walang pumapasok na salita o detalye sa isip, ulit-ulitin lang ang huling sa lita isinulat; puwede ring maglagay ng sunod- sunod na tuldok. 7. Hangga’t maari, huwag iaangat ang lapis o bolpen mula sa papel. 8. Mahalagang tuloy-tuloy at mabilis ang pagsulat. 9. Ang prinsipyo ay katulad din sa estratehiya ng paglilista- lumiitaw ang nakatagong kaalaman kapag may presyur sa pagsulat.
 • 19. 10. Pagkatapos ng ehersisyong ito, balikan ang nasulat at bilugan ang mga detalyeng hindi akalain na maiisulat. Maaring dito ibatay ang pagdebelop ng sulatin. 11. Orasan ang malayang pagsulat. Gawin lamang ito sa loob ng limang minuto.
 • 20. Tandaan din na ang estratehiyang ito ay panimulang ehersisyo lamang para makapaglalabas ng mga detalye at ideya kung paano idedebelop ang paksa. Pagkatapos na inisyal ng mga estratehiyang ito, kailangang mananaliksik pa ang estudyante.
 • 21. PAGSASAAYOS NG MGA DATOS SA CHARACTER SKETCH Kailangang mabigyan ng kaayusan ang mga datos upang makatulong sa pagpalitaw ng kaintalan o bkabatirang nais palitawin tungkol sa paksa, at upang maintindahan ng mambabasa ang sulatin.
 • 22. May Ibang paraan ng pagsasaayos ng mga detalye na tatawaging orasan, paputok at sayaw. ORASAN- ay isang tiyak na galaw. Sa pagsasaayos ng ng mga detalye para sa isang Character sketch. Maaring magsimula sa detalye o pangyayaring pinakaunang naganap na susundan ng iba pang detalye o pangyayaring lumilitaw o naganap ayon sa daloy ng panahon.
 • 23. PAPUTOK - Ay isang bagay na sinisindihan o ginagawang aktibo para lumilikhang isang malakas na ingay. Sa pagsasayos ng isang character sketch batay sa paputok, nagsisimula sa isang mahalagang pangyayari at kasunod nito, ilalahad naman ang mga bunga o resulta ng pangyayaring ito.
 • 24. SAYAW - Tinawag na sayaw ang estratehiyang ito dahil ang manunulat ay puwedeng gumamit ng detalye o pangyayari mula sa iba’t ibang lugar at panahon. Ang magbibigay ng kaisahan sa mga datos na ito ay ang paksa o temang nais idebelop sa sulatin.
 • 25. Tandaan na ilan lamang ito sa mga paraan ng pagsasaayos ng mga datos. Maaring marami pang ibang paraan na maisip habang nagiging mas bihasa na sa pagsulat.
 • 26. Pagsulat ng BIONOTE o Pagpapakilala sa Sarili (o Pagpapakilala sa Indibidwal) Parang isang anyo rin ng character sketch ang bionote. -Isa itong anyo ng sulatin na pumapaksa sa sarili o sa ibang tao, maikli lamang, at karaniwang may tonong pormal. May iba’t ibang sitwasyong nangangailangan ng bionote.
 • 27. Ilan dito ang sumusunod: 1. para ipakilala ang may-akda ng isang aklat o artikulo sa isang journal; 2. para ipakilala ang isang natatanging indibidwal sa isang natatanging indibidwal sa isang akalat na pang general reference tulad ng encyclopedia; 3. para ipakilala ang isang tagapagsalita sa isang kumperensiya o seminar;
 • 28. 4. para ipakilala ang isang panauhing pandangal sa isang pormal na pagtitipon at; 5. para iipakilala ang isang natatanging indibidwal na bibigyan ng parangal. Ilan lamang ito sa mga posibleng konteksto o dahilan para sumulat ng isang bionote. Sa bawat konteksto, iba-iba ang magiging nilalaman at estilo nito.
 • 29. Unang halimbawa, para ipakilala ang may-akda ng isang artikulo sa isang journal, maikli lamang ito at karaniwang bumabanggit sa mga kredensiyal ng may-akda na magpapatunay na karapat-dapat siyang magsulat tungkol sa paksa ng kaniyang artikulo.
 • 30. Ikalawang halimbawa, para ipakilala ang isang natatanging indibidwal sa isang natatanging indibidwal sa isang akalat na pang general reference na aklat, mahalagaang komprehensibong listahan ng mga impormasyon na magpakilala sa indibidwal upang maging kapaki-pakinabang ang bionote sa iba’t ibang sitwasyong pagagamitan nito.
 • 31. Ang bawat bionote ay naglalaman ng mga sumusunod: 1. Personal na impormasyon a. Petsa ng kapanganakan b. Lugar ng kapanganakan c. Kategoryang kinabibilangan (kung artsista, direktor, manunulat, pintor, mananayaw, at iba pa) d. Magulang e. Iba pang kaanak na nasa larangan ng sining
 • 32. 2. Mga Nagtapos sa Pag-aaral 3. Mga Natapos na training-workshop 4. Mga likhang sining 5. Mga natamong pagkilala at gawad
 • 33. Ikatlong halimbawa, sa bionote na nagpakilala sa tagapagsalita sa isang kumperensiya o seminar, kailangang maikli rin lang ito at naglalaman ng mga impormasyong magpapahiwatig na eksperto ang tagapagsalita sa paksang kaniyang tatalakayin. Ang bionote ay binabasa bago magbigay ng presentasyon ang tagapagsalita.