SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EREN CEŞEN
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
DANIŞMAN:DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL
KORUCU
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
• Uzaktan eğitimde öğrenci özelliklerini ve
sorumluluklarını sıralarUzaktan eğitimde
öğretmen özelliklerini ve sorumluluklarını
sıralarUzaktan eğitim öğretmenleri ile
geleneksel eğitim öğretmenleri arasındaki
farkları açıklar
1.Öğrenci Öğrencinin Rolleri ;
• Öğretmenlerini dikkate alırken tam ve doğru
olarak verilenleri kendilerine göre
düzenlerler.Öğrenciler öğrenmek istediklerine
karar verirler ve öğrenmelerinden kendileri
sorumludur.Ellerindeki mevcut bilgiye
yenilerini eklemek için araştırmacı olmalıdır.
Problemi çözmek için parça parça
verilen bilgileri bütünleştirebilmelidir.
• Mevcut teknolojiyi kullanabilmeli ve kullanım
sırasında çıkabilecek sorunların üstesinden
gelebilmek için teknik bilgileri yeterli
olmalıdır.Öğrenciler bilgiye
ulaşabilmelidir.Öğrencilerin bilgiye kolay
erişim sağlaması için gereken temel şeylerden
biri de öğretenin net ve açık şekilde anlatım
sunmasıdır.
Bilgileri yapılandırır Karmaşık
sorunları çözebilir
• Kaya (2002) ye göre öğrenci rolleri şu şekilde
ifade edilmiştir:Bilgileri yapılandırır.
• Karmaşık sorunları çözebilir.
• Grup halinde çalışabilir.
• Grupta iş birliği yapabilir.
• Derslerle ilgili konularda çoklu bakış açısına
sahiptir.
• Derslerle ilgili sorunları araştırıp çözer.
Zamanı ve öğrenme süreçlerini
önemser
• Hem bireysel hem de iş birliği yaparak
öğrenirÖğrenmenin öneminin
farkındadırÖğrendiklerini arkadaşlarıyla
paylaşmalıdır
• Derslerle ilgili konularda çoklu bakış açısına
sahiptir.
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Özellikleri
• Uzaktan eğitim uygulamalarıyla ilgili Türkiye
de gerçekleştirilen araştırmalar yeterli değildir.
Ancak yurt dışında bir çok araştırma
yapılmıştır.Yapılan bu araştırmalar sonucunda
12 adet öğrenci rolü tanımlanmıştır.
• Öğretici
• Teknoloji Uzmanı
• Teknisyen
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Özellikleri
• Site Eğitmeni
• Sosyalleşme Uzmanı
• Araştırmacı
• LiderSistem Uzmanı
• İletişim Uzmanı
• Motivasyon Sağlayıcı
• Uzak Eğitim Uzmanı
Psikolog
• Öğrenciler, uzaktan eğitimde psikolog rolünde, dersle
ilgili olan psikolojik sorunlarına ve ihtiyaçlarına yardımcı
olmakla sorumludur. Öğrencilerin uzaktan eğitim
öğrencisi olmaları, kişisel ihtiyaçları ve psikolojik
problemlerini kenara atabilecekleri anlamına gelmez.
Öğrenciler birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve
problemlerini karşılarken iletişim teknolojilerinden
faydalanırlar.ÖğreticiÖğrenciler uzaktan eğitimde diğer
öğrencilerle iletişim kurarak onların öğrenmelerini
desteklerken öğretici rol üstlenirler. Öğrenci anlamadığı
konularda diğer öğrencilerden yardım alabilir ve diğer
öğrencilerin anlamadıkları konularda da onlara
yardımcı olabilir.
Teknoloji Uzmanı Teknisyen
• İletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı
günümüzde öğrencinin öğretmen ve diğer
öğrenciler ile iletişimini sağlayabilmesi için
uygun olan bilişim teknolojilerini
kullanabilmeli ve uzaktan eğitimde
kullanılmasını sağlamalıdır.TeknisyenUzaktan
eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek
problemlerde öğrenci destek alamayacağından
problemlerin çözümü için teknik bilgiye sahip
olmalıdır.
Site Eğitmeni Sosyalleşme Uzmanı
• Günümüzde uzaktan eğitim sistemleri genellikle web
siteleri aracılığı ile içerik sunumu ve sanal sınıf
ortamları oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Burada
öğrenci web sayfasının içeriği ile ilgili gereken bilgiyi
öğrenmeli ve kendini motive ederek düzenli olarak
sisteme giriş yapmalıdır. Aynı zamanda diğer
öğrencilere de destek vermelidir.Sosyalleşme
UzmanıUzaktan eğitimde öğrencilerde eğitim
kurumuna aidiyet duygusu gelişkin değildir. Bu yüzden
öğrenciler izole olmuşluk duygusundan kurtarılmalı ve
birbirleriyle etkileşim içinde olmalıdır.
Araştırmacı
• Öğrenci ders yılı boyunca kaynaklara
ulaşabilmeli, sorulara açıklayıcı cevaplar
verebilmek için araştırma yapmalı ve ulaştığı
kaynakların doğruluğu konusunda yargıya
varabilmelidir.LiderÖğrenci diğer
arkadaşlarının motivasyonunu artırmalı grup
çalışmalarında sorumlulukları paylaştırabilmeli
ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir.
Böylece öğrencinin uzaktan eğitimde daha
etkin olması sağlanabilir.
Sistem Uzmanı
• Öğrenci uzaktan eğitim sistemini tanımalı, görev
sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek
problemler karşısında uygun çözümler
üretebilmelidir.İletişim UzmanıÖğrencilerin
öğretmenlere ve diğer öğrencilere iletmek
istedikleri mesajları doğru bir şekilde iletememesi
ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru
algılayamaması öğretim sürecini olumsuz
etkileyeceği için öğrenci kullanılan iletişim
yöntemlerini etkili bir biçimde kullanabilmelidir.
Motivasyon Sağlayıcı
• Uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenmeye
karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler
gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler
gerektiğinde kendilerini güdüleyebilmeli ve
aidiyet duygusunu artırabilmelidir.Uzak Eğitim
UzamanıÖğrenci uzaktan eğitim sürecinde
gerçekleşebilecek bir problem durumunda
gereken önlemleri alabilmeli ve teknik çözüm
önerileri sunabilmelidir.
Öğretmenin Özellikleri
 Kişisel Özellikleri: Öğretmenlik çocukları ve
mesleği sevmeyi gerektirir.
İletişim konusunda üst düzey yeteneklere
sahip olmayı gerektirir.
Öğretmenler örnek bir kişilik ve sağlam birer
karakter olmalıdırlar.
Öğretmenin milli, ahlaki ve kültürel değerlere
sahip olması gerekir.
Belli amaç ve ideallerinin olması gerekir.
Öğretmen, okuyan, öğrenen, kendini yenileyen ve
geliştiren mesleki ve insani sorumluluklarını
yerine getiren bir kişi olması gerekir.
Mesleki Özellikler:
Öğretmenlik genel kültür, alan bilgisi ve pedagojik
formasyonla ilgili yeterlilikleri gerektirir.
Öğretmenler içinde yaşadıkları toplumu ve
kültürü çok iyi tanımalıdır.
Öğretmenler idare ve yönetim görevlerini
gerçekleştirebilmek için milli eğitim ile ilgili
mevzuatı iyi bilmelilerdir.
Öğretmenler öğrenciler, veliler ve topluma
karşı sorumluluklarını bilmelidir.
Öğretmen Rolleri
• Temsilcilik: Öğretmen; okulu, çevresine, öğrenciye
ve topluma gerektiği şekilde temsil etmesi gerekir.
• Liderlik/Başkanlık: Öğretmen sorumlu olduğu
öğrencilere liderlik etmeli, çevresini ve toplumu
yönlendirmede öncü olmalıdır
• Öğreticilik: Öğrencilerin kişisel gereksinimlerini
göz önünde bulundurarak etkili bir eğitim
gerçekleştirmek için gerekli yöntem ve teknikleri
kullanabilmelidir.
Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri
• Pedagojik Rol: Öğretmen öğrencilerin cevaplarını
ve sorularını araştırmalı, öğrenmede karşılaşılan
problemleri ortadan kaldıracak çözümler
geliştirebilmelidir.
• Sosyal Rol
Öğretmen başarılı bir eğitim için öğrenciyi sosyal
çevreye ve arkadaş edinmeye teşvik etmeli,
öğrencilerin sağlıklı insan ilişkileri kurmasını, grup
bağlılığını ve öğrencilerin birlikte çalışabilmesini
sağlamalıdır.
Yönetimsel Rol
• Öğretmenin yönetimsel rolü her şeyi kontrol
altında tutmaktan daha çok işleri kolaylaştırma
yönünde değişmiştir.
• Teknik Rol
Öğretmen öğrencilere kullanılan teknolojiyi
açıklamalıdır. Bu görev destek elemanlarına
aitken öğrenciler bir problemle karşılaştıklarında
ilk başvurdukları kişi öğretmen olmaktadır.
Motivasyon Sağlayıcı
• Öğrencilerin uzaktan eğitimde öğrenmeye karşı
motivasyonlarını ve aidiyet duygularını
yükseltmek öğretmenin sorumluluğudur.Uzaktan
Eğitim Uzmanı Öğretmen, uzaktan eğitimin nasıl
olması gerektiğini ve oluşabilecek teknik
problemleri önceden bilmeli ve çözüm önerileri
üretebilmelidir.İçerik Tasarımcısı,öğrencilerin
ihtiyaçlarını karşılamak ve istenen hedeflere
ulaşmasını sağlamak için öğretmenin öğretim
materyalleri tasarlaması ve içiriği düzenlemesi
gerekmektedir.

More Related Content

What's hot

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİGlenzgezyldz
 
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemirAziz Özdemir
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİzeynepAytekin
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUİlk Son
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİEsadTekin1
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunumramazan
 
Program Geliştirme
Program GeliştirmeProgram Geliştirme
Program Geliştirmegueste854d4
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreciwikioogle
 
Program GelişTirme
Program GelişTirmeProgram GelişTirme
Program GelişTirmederslopedi
 
Program geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosuProgram geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosukagankapgan
 
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunumAbdullahGzkran
 
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve TrendlerEğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve TrendlerYücel Tekin
 
Probleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenmeProbleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenmemiracbu
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytımErvaTueFT
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwikioogle
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeKaan Cingi
 

What's hot (20)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
 
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemiröğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
öğRetmenlik mesleğinin yeterlikleri aziz özdemir
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Sunum son
Sunum sonSunum son
Sunum son
 
Materyal
MateryalMateryal
Materyal
 
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSUTÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 2/B BİLGİSAYAR SUNUSU
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
A
AA
A
 
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  SunumEgitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar  Sunum
Egitim Teknolojilerinde Temel Kavramlar Sunum
 
Program Geliştirme
Program GeliştirmeProgram Geliştirme
Program Geliştirme
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
 
Program GelişTirme
Program GelişTirmeProgram GelişTirme
Program GelişTirme
 
Program geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosuProgram geliştirme tablosu
Program geliştirme tablosu
 
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
18310611010 Ödevim hakkında slayt sunum
 
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve TrendlerEğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
Eğitim Teknolojileri - Temel kavramlar ve Trendler
 
Probleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenmeProbleme dayalı öğrenme
Probleme dayalı öğrenme
 
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
18310611013 ödevim hakkında ki slaytım
 
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramlarıwww.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları
 
Gelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirmeGelişimi izleme ve değerlendirme
Gelişimi izleme ve değerlendirme
 

Similar to A

13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmenBernaBEZ
 
Açık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusu
Açık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusuAçık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusu
Açık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusuSevgiYaln1
 
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriMenderes Keskin
 
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)MehmetAliKURT3
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİHavvaNurZDEMR
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİİrem Aydoğan
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEsen Sandıraz
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriTahaAKGN1
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Beydarkay
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRAZYENURDEMREL
 
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1caniceconsulting
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriNisanur Tür
 
EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptx
EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptxEĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptx
EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptxecemaktop
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM EmineDemirci1
 

Similar to A (20)

MUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİ
 
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)
 
13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen13. bölüm, e eği̇tmen
13. bölüm, e eği̇tmen
 
Da
DaDa
Da
 
Açık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusu
Açık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusuAçık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusu
Açık ve uzaktan öğrenme 12.bölüm sunusu
 
H
HH
H
 
Sunum son
Sunum sonSunum son
Sunum son
 
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
 
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
Açık ve uzaktan öğrenme(e-Eğitmen)
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni YaklaşımlarEğitimde Yeni Yaklaşımlar
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
 
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru  tr1
Modul 4 butunlestirici egitim programina dogru tr1
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptx
EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptxEĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptx
EĞİTİM, ÖĞRETİM, ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE ETİK İLKELER.pptx
 
öğretmen yeterlikleri
öğretmen yeterlikleriöğretmen yeterlikleri
öğretmen yeterlikleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE YÖNETİM
 

More from ERENCEEN

Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriERENCEEN
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlarERENCEEN
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriERENCEEN
 

More from ERENCEEN (7)

D
DD
D
 
Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım Modelleri
 
Ww
WwWw
Ww
 
R
RR
R
 
H
HH
H
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 

A

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ EREN CEŞEN İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DANIŞMAN:DOÇ.DR.AGAH TUĞRUL KORUCU
 • 2. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ • Uzaktan eğitimde öğrenci özelliklerini ve sorumluluklarını sıralarUzaktan eğitimde öğretmen özelliklerini ve sorumluluklarını sıralarUzaktan eğitim öğretmenleri ile geleneksel eğitim öğretmenleri arasındaki farkları açıklar
 • 3. 1.Öğrenci Öğrencinin Rolleri ; • Öğretmenlerini dikkate alırken tam ve doğru olarak verilenleri kendilerine göre düzenlerler.Öğrenciler öğrenmek istediklerine karar verirler ve öğrenmelerinden kendileri sorumludur.Ellerindeki mevcut bilgiye yenilerini eklemek için araştırmacı olmalıdır.
 • 4. Problemi çözmek için parça parça verilen bilgileri bütünleştirebilmelidir. • Mevcut teknolojiyi kullanabilmeli ve kullanım sırasında çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için teknik bilgileri yeterli olmalıdır.Öğrenciler bilgiye ulaşabilmelidir.Öğrencilerin bilgiye kolay erişim sağlaması için gereken temel şeylerden biri de öğretenin net ve açık şekilde anlatım sunmasıdır.
 • 5. Bilgileri yapılandırır Karmaşık sorunları çözebilir • Kaya (2002) ye göre öğrenci rolleri şu şekilde ifade edilmiştir:Bilgileri yapılandırır. • Karmaşık sorunları çözebilir. • Grup halinde çalışabilir. • Grupta iş birliği yapabilir. • Derslerle ilgili konularda çoklu bakış açısına sahiptir. • Derslerle ilgili sorunları araştırıp çözer.
 • 6. Zamanı ve öğrenme süreçlerini önemser • Hem bireysel hem de iş birliği yaparak öğrenirÖğrenmenin öneminin farkındadırÖğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmalıdır • Derslerle ilgili konularda çoklu bakış açısına sahiptir.
 • 7. Uzaktan Eğitimde Öğrenci Özellikleri • Uzaktan eğitim uygulamalarıyla ilgili Türkiye de gerçekleştirilen araştırmalar yeterli değildir. Ancak yurt dışında bir çok araştırma yapılmıştır.Yapılan bu araştırmalar sonucunda 12 adet öğrenci rolü tanımlanmıştır. • Öğretici • Teknoloji Uzmanı • Teknisyen
 • 8. Uzaktan Eğitimde Öğrenci Özellikleri • Site Eğitmeni • Sosyalleşme Uzmanı • Araştırmacı • LiderSistem Uzmanı • İletişim Uzmanı • Motivasyon Sağlayıcı • Uzak Eğitim Uzmanı
 • 9. Psikolog • Öğrenciler, uzaktan eğitimde psikolog rolünde, dersle ilgili olan psikolojik sorunlarına ve ihtiyaçlarına yardımcı olmakla sorumludur. Öğrencilerin uzaktan eğitim öğrencisi olmaları, kişisel ihtiyaçları ve psikolojik problemlerini kenara atabilecekleri anlamına gelmez. Öğrenciler birbirlerinin psikolojik ihtiyaçlarını ve problemlerini karşılarken iletişim teknolojilerinden faydalanırlar.ÖğreticiÖğrenciler uzaktan eğitimde diğer öğrencilerle iletişim kurarak onların öğrenmelerini desteklerken öğretici rol üstlenirler. Öğrenci anlamadığı konularda diğer öğrencilerden yardım alabilir ve diğer öğrencilerin anlamadıkları konularda da onlara yardımcı olabilir.
 • 10. Teknoloji Uzmanı Teknisyen • İletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı günümüzde öğrencinin öğretmen ve diğer öğrenciler ile iletişimini sağlayabilmesi için uygun olan bilişim teknolojilerini kullanabilmeli ve uzaktan eğitimde kullanılmasını sağlamalıdır.TeknisyenUzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerde öğrenci destek alamayacağından problemlerin çözümü için teknik bilgiye sahip olmalıdır.
 • 11. Site Eğitmeni Sosyalleşme Uzmanı • Günümüzde uzaktan eğitim sistemleri genellikle web siteleri aracılığı ile içerik sunumu ve sanal sınıf ortamları oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Burada öğrenci web sayfasının içeriği ile ilgili gereken bilgiyi öğrenmeli ve kendini motive ederek düzenli olarak sisteme giriş yapmalıdır. Aynı zamanda diğer öğrencilere de destek vermelidir.Sosyalleşme UzmanıUzaktan eğitimde öğrencilerde eğitim kurumuna aidiyet duygusu gelişkin değildir. Bu yüzden öğrenciler izole olmuşluk duygusundan kurtarılmalı ve birbirleriyle etkileşim içinde olmalıdır.
 • 12. Araştırmacı • Öğrenci ders yılı boyunca kaynaklara ulaşabilmeli, sorulara açıklayıcı cevaplar verebilmek için araştırma yapmalı ve ulaştığı kaynakların doğruluğu konusunda yargıya varabilmelidir.LiderÖğrenci diğer arkadaşlarının motivasyonunu artırmalı grup çalışmalarında sorumlulukları paylaştırabilmeli ve arkadaşlarını cesaretlendirebilmelidir. Böylece öğrencinin uzaktan eğitimde daha etkin olması sağlanabilir.
 • 13. Sistem Uzmanı • Öğrenci uzaktan eğitim sistemini tanımalı, görev sorumluluk ve rollerini bilmeli, oluşabilecek problemler karşısında uygun çözümler üretebilmelidir.İletişim UzmanıÖğrencilerin öğretmenlere ve diğer öğrencilere iletmek istedikleri mesajları doğru bir şekilde iletememesi ya da öğretmenlerden gelen mesajları doğru algılayamaması öğretim sürecini olumsuz etkileyeceği için öğrenci kullanılan iletişim yöntemlerini etkili bir biçimde kullanabilmelidir.
 • 14. Motivasyon Sağlayıcı • Uzaktan eğitimde öğrencilerin öğrenmeye karşı motivasyonları düşerse öğrenmeler gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden öğrenciler gerektiğinde kendilerini güdüleyebilmeli ve aidiyet duygusunu artırabilmelidir.Uzak Eğitim UzamanıÖğrenci uzaktan eğitim sürecinde gerçekleşebilecek bir problem durumunda gereken önlemleri alabilmeli ve teknik çözüm önerileri sunabilmelidir.
 • 15. Öğretmenin Özellikleri  Kişisel Özellikleri: Öğretmenlik çocukları ve mesleği sevmeyi gerektirir. İletişim konusunda üst düzey yeteneklere sahip olmayı gerektirir. Öğretmenler örnek bir kişilik ve sağlam birer karakter olmalıdırlar. Öğretmenin milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olması gerekir.
 • 16. Belli amaç ve ideallerinin olması gerekir. Öğretmen, okuyan, öğrenen, kendini yenileyen ve geliştiren mesleki ve insani sorumluluklarını yerine getiren bir kişi olması gerekir. Mesleki Özellikler: Öğretmenlik genel kültür, alan bilgisi ve pedagojik formasyonla ilgili yeterlilikleri gerektirir.
 • 17. Öğretmenler içinde yaşadıkları toplumu ve kültürü çok iyi tanımalıdır. Öğretmenler idare ve yönetim görevlerini gerçekleştirebilmek için milli eğitim ile ilgili mevzuatı iyi bilmelilerdir. Öğretmenler öğrenciler, veliler ve topluma karşı sorumluluklarını bilmelidir.
 • 18. Öğretmen Rolleri • Temsilcilik: Öğretmen; okulu, çevresine, öğrenciye ve topluma gerektiği şekilde temsil etmesi gerekir. • Liderlik/Başkanlık: Öğretmen sorumlu olduğu öğrencilere liderlik etmeli, çevresini ve toplumu yönlendirmede öncü olmalıdır • Öğreticilik: Öğrencilerin kişisel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkili bir eğitim gerçekleştirmek için gerekli yöntem ve teknikleri kullanabilmelidir.
 • 19. Uzaktan Eğitimde Öğretmen Rolleri • Pedagojik Rol: Öğretmen öğrencilerin cevaplarını ve sorularını araştırmalı, öğrenmede karşılaşılan problemleri ortadan kaldıracak çözümler geliştirebilmelidir. • Sosyal Rol Öğretmen başarılı bir eğitim için öğrenciyi sosyal çevreye ve arkadaş edinmeye teşvik etmeli, öğrencilerin sağlıklı insan ilişkileri kurmasını, grup bağlılığını ve öğrencilerin birlikte çalışabilmesini sağlamalıdır.
 • 20. Yönetimsel Rol • Öğretmenin yönetimsel rolü her şeyi kontrol altında tutmaktan daha çok işleri kolaylaştırma yönünde değişmiştir. • Teknik Rol Öğretmen öğrencilere kullanılan teknolojiyi açıklamalıdır. Bu görev destek elemanlarına aitken öğrenciler bir problemle karşılaştıklarında ilk başvurdukları kişi öğretmen olmaktadır.
 • 21. Motivasyon Sağlayıcı • Öğrencilerin uzaktan eğitimde öğrenmeye karşı motivasyonlarını ve aidiyet duygularını yükseltmek öğretmenin sorumluluğudur.Uzaktan Eğitim Uzmanı Öğretmen, uzaktan eğitimin nasıl olması gerektiğini ve oluşabilecek teknik problemleri önceden bilmeli ve çözüm önerileri üretebilmelidir.İçerik Tasarımcısı,öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve istenen hedeflere ulaşmasını sağlamak için öğretmenin öğretim materyalleri tasarlaması ve içiriği düzenlemesi gerekmektedir.