SlideShare a Scribd company logo
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN
ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DERSİ
DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
NİSANUR TÜR
18318271090
İÇİNDEKİLER:
A) Öğreten Rolleri
1) BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
-Pedagojik Roller
-Sosyal Roller
-Teknik Roller
-Yönetimsel Roller
2) GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
-Tasarım ve Planlayıcı Roller
-Sosyal Roller
-Öğretici / Bilgi Verici Roller
-Teknolojik Roller
-Yönetimsel Roller
3) ABDULLA’NIN TANIMLANMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN
ROLLERİ
4) GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ
ROLLER
B) Öğrenen Rolleri
-Öğretmen Eğitiminde Açık ve Uzaktan Öğrenim Uygulamaları
■ Geçmişte radyo, televizyon, mektup, radyo ya da basılı
materyallerle yapılan açıktan öğrenme, günümüzde
teknolojinin gelişmesiyle internet tabanlı eğitime geçiş
yapılmıştır.
■ Teknolojinin eğitim ortamında sağladığı değişiklikler,
bireylerin davranışlarını, rollerini ve sorumluluklarını
değiştirmektedir.
A) Öğreten Rolleri:
1980’li yıllardan itibaren açık ve uzaktan öğretim ortamındaki öğreten
rolleri şekillenmeye başlamış ve gelişen teknolojiyle birlikte yenileri
eklenmiştir. Ayrıca bu roller teknoloji oluşturulduğu için çevrimiçi roller
olarak da adlandırılır. Bu roller şöyledir:
- Geri Dönüt Verme: Öğreten ve öğrenenlere uygun zamanlı geri dönüt
verir.
- Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten öğrenenlere yön gösterip,
yardımcı olur.
- Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğrenenlere teknik konularda yardımcı olur
- Yönlendirici: Öğrenci katılımı için motivasyon arttırır.
- Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında
bulunmalarına yardımcı olur.
- Ortam Tasarımcısı: Öğrenme ortamı tasarlar.
- Ders Yöneticisi: Çevrimiçi ortamı kontrol eder ve yönetir.
- Öğrenme Yöneticisi: Öğrencilere öğrenmede yardımcı olur.
- Pedagojik Uzman: Uzaktan eğitime yönelik ihtiyaç duyulan
teknikleri geliştirir.
- Grafik Tasarımcısı: Çoklu medya öğeleri tasarlar.
- Değerlendirme Uzmanı: uzaktan öğretimde öğrenci performansını
değerlendirir.
Her açık ve uzaktan öğrenme ortamında yukarıdaki tüm rollerin
ortaya çıkması beklenmemektedir. Öğretenin bu rollerin farkında
olması ve kendini geliştirmesi hedeflenir.
BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ
Farklı açık ve uzaktan öğretim deneyimlerinde rollerin
farklılaşabileceğini ve yeni roller oluşabileceğini belirten Berge,
çevrimiçi roller içi kesin kalıplar çizmemiştir.
Dört çevrimiçi rolden bahsetmiştir:
Pedagojik Roller: Burada öğretenin yeni yöntemler geliştirmesi
gerektiği, öğrenen-öğreten, öğrenen-öğrenen ve öğrenen-içerik
etkileşiminin oluşturması gerektiğini ve öğrencilerin
güdülenmesini üst düzeyde tutması gerektiği vurgulanır.
Pedagojik rollerin alt başlıkları:
- Öğrenme ortamı tasarımcısı ve etkileşim oluşturucusu:
Tasarım yapma ve öğrenci etkileşimini sağlama
- Öğretim uzmanı: Yenilikleri takip etme, öğrenciyi güdüleme
- Ölçme – Değerlendirme Uzmanı: Değerlendirme süreci için
kurallar oluşturma
Sosyal Roller: Öğrenen ve öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamında yeni
bir sosyal yapıda öğrenme ve öğretme faaliyetlerini yürütmektedir. Çevrimiçi
öğrenme topluluğunu benimseyebilecekleri ve öğrenme faaliyetlerini rahatlıkla
gerçekleştirmeleri amaçtır.
Sosyal Rollerin Alt Başlıkları:
- Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Lideri: Öğrencilerin etkileşiminde yardımcı
olma
- Program Koordinatörü: Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğrencilere
sunma
Teknik Roller: Öğretenin uzaktan öğrenme ortamında yer alan
teknolojileri kullanabilmesi, teknik problem yaşanmaması ve
öğrencilere bu alanda destek olabilmesi için edinmesi gereken
rollerdir.
Teknik Rollerin Alt Başlıkları:
- Teknik Uzman: Öğrencilerin yaşadığı teknik problemlere
çözüm üretebilme.
- Medya Tasarımcısı: Öğrencilerin güdülenmesini sağlayacak
içerik ve materyal geliştirme.
- Teknolojik Entegrasyon Uzmanı: Uygun içerik yapıları
oluşturma ve kullanabilme
Yönetimsel Roller: Ders planlama, hazırlama ve yönetme işleri
uzaktan eğitimde çok önemlidir. Yönetimsel rolde öğreten,
organizasyon, süreç ve faaliyetlerin yönetilmesi ile ilgilenir.
Yönetimsel Rollerin Alt Başlıkları:
- Konferans Yöneticisi: Tartışma ve paylaşımlar için belirli
kurallar ve yönergeler oluşturma
- Öğretim Planlayıcısı: Dersin Amacına uygun olarak dersleri
organize etme ve öğrencinin bireysel öğrenme yapabilecekleri
esnek yapılar oluşturma
GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİCİ ROLLERİ
Guasch ve arkadaşları, öğreten rollerini belirlerken organizasyon yapısı
ve kullanılan teknolojilere göre bu rollerin genişleyebileceğini
belirtmiştir.
Öğreten rollerini beş ana başlık altında değerlendirmişlerdir:
Tasarım ve Planlayıcı Roller: Tasarım ve planlama süreci
açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme
faaliyetlerinden önce başlayan, süreçte devam eden ve bittikten
sonra planlamalar yapan bir roldür.
- Amaçlarını gerçekleştirmek için diğer rollerle işbirliği
- Planlamalar yapar
- Öğrenci-öğretmen-içerik etkileşimine karar verir
- Öğrenci güdülenmesi için neler yapılacağını planlar
- Öğrenme ve sürecin değerlendirme stratejisine karar verir
Sosyal Roller:
Bu rolde öğretenden öğrencilerle:
- sosyal iletişime geçip sosyal öğrenme ortamı oluşturması
- öğrencilerin kendi aralarında etkileşim içinde bulunabilecekleri bir
sosyal ortam oluşturması beklenmektedir.
Berge’nin sosyal rollerinden farklı olarak, bu rolün öğrencilerin
duyuşsal olarak öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve
ifade etmeleri için önemli olduğunu belirtmektedir.
Öğretici / Bilgi Verici Roller: Bu rol öğretme yeterlilikleri,
konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir.
Anlattığı alan ile temel bilgi sahibi olan öğreten:
- Açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamdaki teknolojik
bileşenleri kullanarak içeriği sunar.
- Öğretim yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları
hazırlar.
Teknolojik Roller: Uzaktan öğrenme ortamlarında öğreten rollerini
tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulanan ve
öneminden bahsedilen bir roldür.
Bu rolde öğretenden beklenen:
- kullanmış olduğu açık ve uzaktan öğretim ortamındaki teknolojileri
rahatça kullanabilmesi
- öğrencilere destek olabilmesidir.
Yönetimsel Roller:
Bu rolde öğretenden beklenen:
- sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde
yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi
- öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi
- sanal sınıfları kontrol etmesi
- öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır.
Özetle sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü eline almasın ve
süreci yönetmesi beklenmektedir.
ABDULLA’NIN TANIMLANMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
Abdulla 2004’te belirtilen öğreten rollerini sentezlemiş ve öğreten rollerini
4 ana başlık altında toplamıştır.
- Zihinsel Roller
- Sosyal Roller
- Yönetimsel Roller
- Teknik Roller
Bu sınıflandırmada Berge’nin etkisi bulunmaktadır. Ancak ondan farklı
olarak, zihinsel rollerde öğretenin sürekli kendini geliştirerek pedagojik
yeterlilik ve becerilerini güncel tutması gerektiğinden bahsetmiştir.
GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER
Goodyear ve arkadaşların 2000 yılında öğretenin sahip olması gereken 8 rol
belirlemişlerdir.:
- İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği öğrenenlerin rahat anlayabileceği şekilde
şekillendirir ve öğrenene sunar.
- Teknoloji Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri etkili bir
şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur.
- Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenme amaçlarının gerçektirilmesi için öğretim
faaliyetleri tasarlar.
- Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder,
kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar.
- Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesi ve
öğrenenlerin sürece katılması için desteklenmesini sağlar.
- Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalışma ve bireysel olarak
öğrenenlerle etkileşim kurulması, çevrimiçi örenme aktivitelere ve
derslere katılımlarının sağlanması için rehberlik yapar ve tavsiyelerde
bulunur.
- Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerini puanlar, geri
bildirim sunar ve öğrenme çalışmalarını tasdik eder.
- Araştırmacı: Alanı ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan öğretim
ortamlarında nasıl etkili bir şekilde öğretileceğini araştırır ve uygular.
B) Öğrenen Rolleri:
Açık ve uzaktan öğrenme sürecini inceleyen birçok araştırmacı, bu
sürecin öğrenenlerde öğrenme stillerinde farklılıklara dikkat
çekmişlerdir.
Ek olarak, çevrimiçi öğrenen rolleri, öğreten rollerinde olduğu gibi,
şartlara bağlı olarak kişisel özellik, kültür, kullanılan teknoloji, amaçlar,
kazanımlar gibi faktörler sayesinde değişebilmektedir.
Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en
önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi
oluşturamamalarıdır. Bunu üzerine Bride ve Beers (2008) iki temel
öğrenen rolü tanımlamışlardır:
- Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer
alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle
etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır.
- Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı
öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine
sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili
bir şekilde kullanabilmelidir.
Öğrenenlerin rollerini değiştiren faktörler:
- uzaktan öğrenme ortamları
- öğretim şekli
- bilginin sunuluş şekli
- topluluk yapısının farklılığı
- iletişim ve etkileşimin farklılığı
- sürekli güncellenen teknolojiler
Öğretmen Eğitiminde Açık ve Uzaktan Öğrenim Uygulamaları
- Açık ve uzaktan öğretim geniş kitlelerin ve eğitim almada zorlukları
bulunan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir. Açık
ve uzaktan öğretim yaklaşımı öğretmen eğitimi için de uzun yıllardır
kullanılan bir yaklaşımdır.
- Bu öğretime kullanılan materyal ve yöntemlerin değişmesi, öğretmen
eğitimindeki açık ve uzaktan öğretimden faydalanma isteğini
etkilememiştir.
- Açık ve uzaktan öğretimin gelişimi kullanılan teknolojiler açısında
temelde beş nesil olarak tanımlanır. Öğretmenlerin bu nesillerden
faydalanma şekilleri ve öğretmenlerin kişisel ve gelişmelerine olan
katkısı değişmektedir.
Birinci nesil: İlk kullanılan teknolojiler basılı materyaller
üzerinden gerçekleşmiştir.
- Örnek olarak kitap, dergi ve mektup verilebilir.
- Bu basılı materyaller öğretmenlerin bireysel gelişimine katkıda
bulunmuştur.
- Ancak birinci nesil teknolojide, etkileşim açısından ve
öğretmenlere bilgi sunma açısından yetersiz kalmıştır.
İkinci nesil: Ses tabanlı materyaller döneminde ses konferansı,
telefon, çift yönlü ses iletimi, radyo, ses kasetleri ve CD’ler
kullanılmıştır.
- Bu dönemde düşük düzeyde pedagojik beceri ve içerik bilgisine
sahip öğretmenlin kişisel gelişimine katkı sağlamak
amaçlanmıştır.
- Burada kullanılan teknolojiler öğrenci-öğretmen ulaşımına
imkan sağlamıştır.
- Ancak ikinci nesil teknolojide yapılan yayınların takibinde
zorluklar, öğrenci-öğretmenlerin eğitimlerden sıkılmaları
problemleri oluşmuştur.
Üçüncü nesil: Bu dönemde video, video konferans gibi görüntü tabanlı
materyaller kullanılmıştır.
- Görüntülü sistemler, gerçek sınıf, öğrenmenin müfredat paralellerinde
gitmesine, öğretmenlerim mesleki becerilinin artmasına olanak
sağlamıştır.
- Ancak video içerikli yayın ve ürün geliştirme maliyetli olduğu için
sınırlı kullanılabilmiştir.
Dördüncü nesil: Bilgisayar destekli çoklu medya ortaya
çıkmıştır.
- Burada temel olarak etkileşimli video, içerik, çoklu medya ve
animasyon, CD ve içerik yazılımları kullanılmıştır.
- Bu sayede öğretmenler zengin bir içerik türü ile çalışma
imkanı bulmuşlardır.
Beşinci nesil: Bu dönemde ise web tabanlı modeller ve mobil
tabanlı modeller esas alınmıştır.
- Günümüzü de içeren bu nesilde bilgisayar destekli iletişim,
internet tabanlı öğrenme ve öğretme materyalleri, çevrimiçi
kurslar, sınıflar, akıllı telefonlar, tabletler kullanılmaktadır.
- Bu sayede öğretmenler geniş bir içerik ve uygulama
kütüphanesine ulaşmışlardır.
- Diğer dört nesilden farklı olarak artık öğretmenler uzaktan
eğitimi bir öğretim yöntemi olarak kullanmaya başlamışlardır.

More Related Content

What's hot

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz1
 
Açık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
SumeyraDaldal
 
M
MM
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Merve Gülşah Kıyıcı
 
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Ebru Filiz
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN1
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener1
 
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
HayriyeMusaoglu
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay
 
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay
 
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇ozgurkaragoz54
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan2
 
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Menderes Keskin
 
A
AA
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
MelikeAr1
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
KaanAliErta2
 
Öğretmen Yeterlikleri
Öğretmen YeterlikleriÖğretmen Yeterlikleri
Öğretmen YeterlikleriDemirşan Alp
 

What's hot (20)

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretimAçık ve uzaktan öğretim
Açık ve uzaktan öğretim
 
M
MM
M
 
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogrenmede_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorumAcik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
Acik ve uzaktan_ogretim_hayriye_musaoglu_dosyasini_sizinle_paylasiyorum
 
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
 
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
Uzaktan eği̇ti̇mde öğretmen rolleri̇
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
 
A
AA
A
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleriAcik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
Acik ve uzaktan_ogretimde_ogreten_ve_ogrenen_rolleri
 
Öğretmen Yeterlikleri
Öğretmen YeterlikleriÖğretmen Yeterlikleri
Öğretmen Yeterlikleri
 

Similar to Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri

MUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİ
MustafaBali4
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
SudeNurTokluolu
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Samet Akıllı
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
zeynepAytekin
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
EmineDemirci1
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen YeterlikleriBilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen YeterlikleriDemirşan Alp
 
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)deubotetijenakada
 
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafaöğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafapoyraz92
 
BT Öğretmen Yeterlikleri
BT Öğretmen YeterlikleriBT Öğretmen Yeterlikleri
BT Öğretmen YeterlikleriEmre Aydın
 
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Sevcan Çatkın
 
Da
DaDa
Tt öğretmenlere öneriler
Tt öğretmenlere önerilerTt öğretmenlere öneriler
Tt öğretmenlere önerilerosman keskin
 
A
AA

Similar to Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri (14)

MUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİ
 
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen YeterlikleriBilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
Bilişim Teknolojilerinde Öğretmen Yeterlikleri
 
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)
öğRetmen yeterlilikleri (1) (1)
 
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafaöğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
öğRetmen yeterlilikleri arif-samet-demir-mustafa
 
BT Öğretmen Yeterlikleri
BT Öğretmen YeterlikleriBT Öğretmen Yeterlikleri
BT Öğretmen Yeterlikleri
 
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriaçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
 
Da
DaDa
Da
 
Tt öğretmenlere öneriler
Tt öğretmenlere önerilerTt öğretmenlere öneriler
Tt öğretmenlere öneriler
 
A
AA
A
 

Recently uploaded

Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönmeAlışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
YaseminSengunDemirca
 
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
SeyfettinColak
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
tosaf96232
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
faraonchoffg
 
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SeyfettinColak
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
SeyfettinColak
 

Recently uploaded (8)

Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran AkademiAyaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
Ayaklar da Hastalıklara göre refleks noktaları - Esat Başaran Akademi
 
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönmeAlışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
Alışkanlığın bağımlılığa dönüşmesi ve cesaretle eskiye dönme
 
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdfTam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
Tam kan sayımı (Hemogram), Biyokimya tahlilleri.pdf
 
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
5) Türkiye'de Enerji kaynakları.ppt tyt
 
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~法国-波兰【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
独家公布~比利时-罗马尼亚【3 9 7 7 . T W 官方指定】
 
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran AkademiSİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ - Esat Başaran Akademi
 
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi RefleksolojiTemel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
Temel Teknikler - Esat Başaran Akademi Refleksoloji
 

Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri

 • 1. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME DERSİ DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU NİSANUR TÜR 18318271090
 • 2. İÇİNDEKİLER: A) Öğreten Rolleri 1) BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ -Pedagojik Roller -Sosyal Roller -Teknik Roller -Yönetimsel Roller 2) GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ -Tasarım ve Planlayıcı Roller -Sosyal Roller -Öğretici / Bilgi Verici Roller -Teknolojik Roller -Yönetimsel Roller
 • 3. 3) ABDULLA’NIN TANIMLANMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ 4) GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER B) Öğrenen Rolleri -Öğretmen Eğitiminde Açık ve Uzaktan Öğrenim Uygulamaları
 • 4. ■ Geçmişte radyo, televizyon, mektup, radyo ya da basılı materyallerle yapılan açıktan öğrenme, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle internet tabanlı eğitime geçiş yapılmıştır. ■ Teknolojinin eğitim ortamında sağladığı değişiklikler, bireylerin davranışlarını, rollerini ve sorumluluklarını değiştirmektedir.
 • 5. A) Öğreten Rolleri: 1980’li yıllardan itibaren açık ve uzaktan öğretim ortamındaki öğreten rolleri şekillenmeye başlamış ve gelişen teknolojiyle birlikte yenileri eklenmiştir. Ayrıca bu roller teknoloji oluşturulduğu için çevrimiçi roller olarak da adlandırılır. Bu roller şöyledir: - Geri Dönüt Verme: Öğreten ve öğrenenlere uygun zamanlı geri dönüt verir. - Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici: Öğreten öğrenenlere yön gösterip, yardımcı olur. - Teknik Destek ve Yeterlilik: Öğrenenlere teknik konularda yardımcı olur - Yönlendirici: Öğrenci katılımı için motivasyon arttırır. - Sosyal Yardımcı: Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında bulunmalarına yardımcı olur.
 • 6. - Ortam Tasarımcısı: Öğrenme ortamı tasarlar. - Ders Yöneticisi: Çevrimiçi ortamı kontrol eder ve yönetir. - Öğrenme Yöneticisi: Öğrencilere öğrenmede yardımcı olur. - Pedagojik Uzman: Uzaktan eğitime yönelik ihtiyaç duyulan teknikleri geliştirir. - Grafik Tasarımcısı: Çoklu medya öğeleri tasarlar. - Değerlendirme Uzmanı: uzaktan öğretimde öğrenci performansını değerlendirir. Her açık ve uzaktan öğrenme ortamında yukarıdaki tüm rollerin ortaya çıkması beklenmemektedir. Öğretenin bu rollerin farkında olması ve kendini geliştirmesi hedeflenir.
 • 7. BERGE’NİN ÇEVRİMİÇİ ROLLERİ Farklı açık ve uzaktan öğretim deneyimlerinde rollerin farklılaşabileceğini ve yeni roller oluşabileceğini belirten Berge, çevrimiçi roller içi kesin kalıplar çizmemiştir. Dört çevrimiçi rolden bahsetmiştir:
 • 8. Pedagojik Roller: Burada öğretenin yeni yöntemler geliştirmesi gerektiği, öğrenen-öğreten, öğrenen-öğrenen ve öğrenen-içerik etkileşiminin oluşturması gerektiğini ve öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutması gerektiği vurgulanır. Pedagojik rollerin alt başlıkları: - Öğrenme ortamı tasarımcısı ve etkileşim oluşturucusu: Tasarım yapma ve öğrenci etkileşimini sağlama - Öğretim uzmanı: Yenilikleri takip etme, öğrenciyi güdüleme - Ölçme – Değerlendirme Uzmanı: Değerlendirme süreci için kurallar oluşturma
 • 9. Sosyal Roller: Öğrenen ve öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamında yeni bir sosyal yapıda öğrenme ve öğretme faaliyetlerini yürütmektedir. Çevrimiçi öğrenme topluluğunu benimseyebilecekleri ve öğrenme faaliyetlerini rahatlıkla gerçekleştirmeleri amaçtır. Sosyal Rollerin Alt Başlıkları: - Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Lideri: Öğrencilerin etkileşiminde yardımcı olma - Program Koordinatörü: Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğrencilere sunma
 • 10. Teknik Roller: Öğretenin uzaktan öğrenme ortamında yer alan teknolojileri kullanabilmesi, teknik problem yaşanmaması ve öğrencilere bu alanda destek olabilmesi için edinmesi gereken rollerdir. Teknik Rollerin Alt Başlıkları: - Teknik Uzman: Öğrencilerin yaşadığı teknik problemlere çözüm üretebilme. - Medya Tasarımcısı: Öğrencilerin güdülenmesini sağlayacak içerik ve materyal geliştirme. - Teknolojik Entegrasyon Uzmanı: Uygun içerik yapıları oluşturma ve kullanabilme
 • 11. Yönetimsel Roller: Ders planlama, hazırlama ve yönetme işleri uzaktan eğitimde çok önemlidir. Yönetimsel rolde öğreten, organizasyon, süreç ve faaliyetlerin yönetilmesi ile ilgilenir. Yönetimsel Rollerin Alt Başlıkları: - Konferans Yöneticisi: Tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve yönergeler oluşturma - Öğretim Planlayıcısı: Dersin Amacına uygun olarak dersleri organize etme ve öğrencinin bireysel öğrenme yapabilecekleri esnek yapılar oluşturma
 • 12. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETİCİ ROLLERİ Guasch ve arkadaşları, öğreten rollerini belirlerken organizasyon yapısı ve kullanılan teknolojilere göre bu rollerin genişleyebileceğini belirtmiştir. Öğreten rollerini beş ana başlık altında değerlendirmişlerdir:
 • 13. Tasarım ve Planlayıcı Roller: Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan, süreçte devam eden ve bittikten sonra planlamalar yapan bir roldür. - Amaçlarını gerçekleştirmek için diğer rollerle işbirliği - Planlamalar yapar - Öğrenci-öğretmen-içerik etkileşimine karar verir - Öğrenci güdülenmesi için neler yapılacağını planlar - Öğrenme ve sürecin değerlendirme stratejisine karar verir
 • 14. Sosyal Roller: Bu rolde öğretenden öğrencilerle: - sosyal iletişime geçip sosyal öğrenme ortamı oluşturması - öğrencilerin kendi aralarında etkileşim içinde bulunabilecekleri bir sosyal ortam oluşturması beklenmektedir. Berge’nin sosyal rollerinden farklı olarak, bu rolün öğrencilerin duyuşsal olarak öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve ifade etmeleri için önemli olduğunu belirtmektedir.
 • 15. Öğretici / Bilgi Verici Roller: Bu rol öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir. Anlattığı alan ile temel bilgi sahibi olan öğreten: - Açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamdaki teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar. - Öğretim yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları hazırlar.
 • 16. Teknolojik Roller: Uzaktan öğrenme ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür. Bu rolde öğretenden beklenen: - kullanmış olduğu açık ve uzaktan öğretim ortamındaki teknolojileri rahatça kullanabilmesi - öğrencilere destek olabilmesidir.
 • 17. Yönetimsel Roller: Bu rolde öğretenden beklenen: - sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi - öğrenme hedeflerini gerçekleştirmesi - sanal sınıfları kontrol etmesi - öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü eline almasın ve süreci yönetmesi beklenmektedir.
 • 18. ABDULLA’NIN TANIMLANMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ Abdulla 2004’te belirtilen öğreten rollerini sentezlemiş ve öğreten rollerini 4 ana başlık altında toplamıştır. - Zihinsel Roller - Sosyal Roller - Yönetimsel Roller - Teknik Roller Bu sınıflandırmada Berge’nin etkisi bulunmaktadır. Ancak ondan farklı olarak, zihinsel rollerde öğretenin sürekli kendini geliştirerek pedagojik yeterlilik ve becerilerini güncel tutması gerektiğinden bahsetmiştir.
 • 19. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER Goodyear ve arkadaşların 2000 yılında öğretenin sahip olması gereken 8 rol belirlemişlerdir.: - İçerik Yöneticisi: Konu ile ilgili içeriği öğrenenlerin rahat anlayabileceği şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar. - Teknoloji Uzmanı: Uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri etkili bir şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur. - Tasarımcı: Öğrenme ortamını ve öğrenme amaçlarının gerçektirilmesi için öğretim faaliyetleri tasarlar. - Sistem Yöneticisi: Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder, kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar.
 • 20. - Süreç Yöneticisi: Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesi ve öğrenenlerin sürece katılması için desteklenmesini sağlar. - Danışman: Öğrenenlerle birlikte çalışma ve bireysel olarak öğrenenlerle etkileşim kurulması, çevrimiçi örenme aktivitelere ve derslere katılımlarının sağlanması için rehberlik yapar ve tavsiyelerde bulunur. - Değerlendirme Uzmanı: Öğrenenlerin faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve öğrenme çalışmalarını tasdik eder. - Araştırmacı: Alanı ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan öğretim ortamlarında nasıl etkili bir şekilde öğretileceğini araştırır ve uygular.
 • 21. B) Öğrenen Rolleri: Açık ve uzaktan öğrenme sürecini inceleyen birçok araştırmacı, bu sürecin öğrenenlerde öğrenme stillerinde farklılıklara dikkat çekmişlerdir. Ek olarak, çevrimiçi öğrenen rolleri, öğreten rollerinde olduğu gibi, şartlara bağlı olarak kişisel özellik, kültür, kullanılan teknoloji, amaçlar, kazanımlar gibi faktörler sayesinde değişebilmektedir.
 • 22. Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır. Bunu üzerine Bride ve Beers (2008) iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır: - Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır. - Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
 • 23. Öğrenenlerin rollerini değiştiren faktörler: - uzaktan öğrenme ortamları - öğretim şekli - bilginin sunuluş şekli - topluluk yapısının farklılığı - iletişim ve etkileşimin farklılığı - sürekli güncellenen teknolojiler
 • 24. Öğretmen Eğitiminde Açık ve Uzaktan Öğrenim Uygulamaları - Açık ve uzaktan öğretim geniş kitlelerin ve eğitim almada zorlukları bulunan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir. Açık ve uzaktan öğretim yaklaşımı öğretmen eğitimi için de uzun yıllardır kullanılan bir yaklaşımdır. - Bu öğretime kullanılan materyal ve yöntemlerin değişmesi, öğretmen eğitimindeki açık ve uzaktan öğretimden faydalanma isteğini etkilememiştir. - Açık ve uzaktan öğretimin gelişimi kullanılan teknolojiler açısında temelde beş nesil olarak tanımlanır. Öğretmenlerin bu nesillerden faydalanma şekilleri ve öğretmenlerin kişisel ve gelişmelerine olan katkısı değişmektedir.
 • 25. Birinci nesil: İlk kullanılan teknolojiler basılı materyaller üzerinden gerçekleşmiştir. - Örnek olarak kitap, dergi ve mektup verilebilir. - Bu basılı materyaller öğretmenlerin bireysel gelişimine katkıda bulunmuştur. - Ancak birinci nesil teknolojide, etkileşim açısından ve öğretmenlere bilgi sunma açısından yetersiz kalmıştır.
 • 26. İkinci nesil: Ses tabanlı materyaller döneminde ses konferansı, telefon, çift yönlü ses iletimi, radyo, ses kasetleri ve CD’ler kullanılmıştır. - Bu dönemde düşük düzeyde pedagojik beceri ve içerik bilgisine sahip öğretmenlin kişisel gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. - Burada kullanılan teknolojiler öğrenci-öğretmen ulaşımına imkan sağlamıştır. - Ancak ikinci nesil teknolojide yapılan yayınların takibinde zorluklar, öğrenci-öğretmenlerin eğitimlerden sıkılmaları problemleri oluşmuştur.
 • 27. Üçüncü nesil: Bu dönemde video, video konferans gibi görüntü tabanlı materyaller kullanılmıştır. - Görüntülü sistemler, gerçek sınıf, öğrenmenin müfredat paralellerinde gitmesine, öğretmenlerim mesleki becerilinin artmasına olanak sağlamıştır. - Ancak video içerikli yayın ve ürün geliştirme maliyetli olduğu için sınırlı kullanılabilmiştir.
 • 28. Dördüncü nesil: Bilgisayar destekli çoklu medya ortaya çıkmıştır. - Burada temel olarak etkileşimli video, içerik, çoklu medya ve animasyon, CD ve içerik yazılımları kullanılmıştır. - Bu sayede öğretmenler zengin bir içerik türü ile çalışma imkanı bulmuşlardır.
 • 29. Beşinci nesil: Bu dönemde ise web tabanlı modeller ve mobil tabanlı modeller esas alınmıştır. - Günümüzü de içeren bu nesilde bilgisayar destekli iletişim, internet tabanlı öğrenme ve öğretme materyalleri, çevrimiçi kurslar, sınıflar, akıllı telefonlar, tabletler kullanılmaktadır. - Bu sayede öğretmenler geniş bir içerik ve uygulama kütüphanesine ulaşmışlardır. - Diğer dört nesilden farklı olarak artık öğretmenler uzaktan eğitimi bir öğretim yöntemi olarak kullanmaya başlamışlardır.