SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Ders:Açık ve Uzaktan Öğrenme
Konu:Öğretim Tasarım Modelleri
Danışman:Prof. Dr. Agah Tuğrul
Korucu
Hazırlayan:Eren Ceşen
ÖĞRETİM TASARIMI
• Öğretim tasarımının çeşitli tanımları vardır ancak bir süreç olarak ele
alınırsa, öğretimin kalitesinin artırılması için öğrenme ve öğretim
teorilerinden yararlanılarak öğretimi sistematik bir şekilde geliştirmeyi
ifade eder (5 s6). Genel Sistem Teorisi, sosyal bilimlerin birçok alanını
olduğu gibi öğretim tasarımı yaklaşımlarını da etkilemiştir. Bu teoriye göre
bir sistemin içindeki her bileşen birbirine bağımlıdır, birbiriyle etkileşir (5
s14). Sistemin girdisi ve çıktısı vardır, süreç içinde geri bildirimlerle kendini
düzenleyerek amacına ulaşmaya çalışır; öğretim tasarımında bu amaç yani
çıktı “öğrenme”dir (6 s1,2). Sistemin bileşenlerinin bir araya geldiklerinde
oluşturdukları etki, tek başlarına etkilerinin tek tek toplamından fazladır;
sinerjik etki oluşturmaktadır. Sistemin bileşenleri aynı kurallara tabi
oldukları için, değişen şartlara uyum sağlarlar (7 s11,12). Bu yaklaşımın
geleneksel yorumu, öğretimi Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs-Ağustos 2020 /
Sayı 58 8 düzenleme konusunda kararlar alan öğretim tasarımcılarını,
öğretim sürecinde yer alan unsurları yani öğrencileri, eğiticileri, öğrenme
ortamını, materyalleri bir sistem bileşeni olarak görmeye itmiştir
• Bu nedenle öğrencilerin nasıl öğrendikleri tahlil
edilmiş, eğiticilerin nasıl öğrettikleri incelenmiş
yani öğretimde yer alan faktörler kontrol altında
tutularak sonuca etki etmek amaçlanmıştır.
Dolayısıyla öğretim tasarımı sürecine pozitivist bir
pencereden bakma eğilimine rastlanır (5 s14-17).
Günümüzde öğretim tasarımı konusundaki yaygın
görüş, sistem yaklaşımının geleneksel/ pozitivist
yorumu olsa da, bu yorumu “öğretim tasarımına
davranışçı yaklaşılması” nedeniyle eleştiren
postmodern anlayış da mevcuttur.
• Sistem teorisinden beslenen hâkim yorumun “fazla davranışçı”
denilerek eleştirilmesinin esas sebeplerinden bazıları, bu yorumun
gözlenebilir ve özgül öğrenim hedeflerinden yola çıkmayı zorunlu
kılması ve öğretimin sonucunu o anda ölçülebilir görmesidir.
1980’lerden itibaren öğretim tasarımına yaklaşım katı davranışçı
eğilimden ayrılmaya başlamış ve bilişselci ve yapılandırmacı bakış
açıları etkin olmaya başlamıştır. (5 s14-17) Postmodern anlayışın
sistem yaklaşımına eleştirileri, onu tamamen reddettiği anlamına
gelmemelidir. Postmodern anlayış, kaos teorisi uyarınca, sistemin
düşünebildiğimizden çok daha karmaşık olduğunu söyler. Sistem
yaklaşımı esas alınarak geleneksel anlayışla oluşturulmuş herhangi
bir modelin, sistemdeki bileşenler izole edilemeyeceği için, olduğu
gibi hayata geçirilmesinin mümkün olmadığının farkında olunması
gerekliliğini ifade eder
• Brown ve Green’e (5) göre, farklı farklı
modellerin sunduğu öğretim tasarımı süreçleri
genel olarak üç ana kısma indirgenebilir:
Durumun irdelenmesi (ihtiyaç analizi, görev
analizi ve öğrenen analizi), öğretimin
oluşturulması (planlama,
oluşturma/düzenleme ve uygulama) ve
öğretimin etkisinin değerlendirilmesi gerektir.
DURUMUN İRDELENMESİ
• Öğretimi planlayıp uygulamadan önce, en
iyisini yapabilmek için mevcut durumun ne
olduğunun incelenmesi ve ne tür bir öğretime
ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunun
için de ihtiyaç analizi, görev (task) analizi ve
öğrenenlerin analizi gerçekleştirilir.
İHTİYAÇ ANALİZİ
• İhtiyaç analizinde, öğretim tasarımı yapan kişi bazı sorulara
cevap bulmaya çalışır. Bu sorulardan bazıları şunlardır: “Şu
anki problem ne? Değiştirilmek istenen ne? Değişimi kim
talep ediyor? Değişim nerede gerçekleştirilecek? Problemin
çözümü için gereken esas şey öğretim mi? Öğretim
gerçekten gerekli mi?” Bütün bu soruların cevapları
öğretimi tasarlayan kişilere, var olan bir probleme
getirilecek çözümün etkili şekilde gerçekleştirilmesi için
kullanılacak veriler sunar. Bu verilerden yola çıkılarak
öğretim tasarımına yön verilir. (5 s56) Örneğin, bir tıp
fakültesinin idarecileri öğretim tasarımı yapılmasını, Sağlık
Bakanlığı’nın, yeni mezun hekimlerin topluma tarama
hizmeti sunma konusunda yetersiz olduklarını tespit etmesi
nedeniyle istediğini varsayalım.
ADDIE
• “Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate” kelimelerinin ilk
harflerinin oluşturduğu bir kısa ad olan ADDIE aslında bir model
değildir; öğretim tasarımı modellerinin genelindeki temel bileşenleri
ihtiva eder (5 s12). ADDIE’yi oluşturmuş bir kişi yoktur, zaman içinde
insanlar arasında aktarım silsilesiyle kendi kendine oluşmuş ve
sonunda öğretim tasarımının sistematik bir yaklaşımını ifade eder
hâle gelmiştir (7 s5). ADDIE’deki aşamaların herkesçe kesin olarak
kabul edilmiş bir sıralaması yoktur; hangi aşamanın hangi sırada yer
alacağı ya da aşamalar arası tekrarlı geçişlerin ve geriye dönüşlerin
yapılıp yapılmayacağı öğretim tasarımcılarının takdirindedir (7 s18).
Bu çalışma ADDIE’yi kısa adındaki sıralamaya göre ele alacaktır.
ADDIE’nin ilk aşaması olan “analiz”de, var olan problemin muhtemel
sebepleri araştırılır.
• Bununla beraber öğretime katılacak olan topluluğun yani
öğrencilerin özellikleri, öğretim için gereken kaynaklar (mali
kaynaklar, insan kaynağı, fiziksel alan, teknolojik araçlar)
belirlenir (7 b1). Öğretime katılacak öğrencilerin özelliklerini
anlamak için temelde öğrencilerin kendine has özelliklerine,
geçmişten hangi bilgileri getirdiklerine ve neleri ihtiyaç
olarak gördüklerine bakılabilir (14). Öğretimin amacı da
analiz aşamasında kararlaştırılır. Analiz aşaması, öğretim
tasarımının bir proje olarak planının oluşturulduğu yerdir (7
b1). İkinci aşama olan “tasarım”da, öğrenim hedefleri ve
öğrenim hedeflerinden yararlanılarak ölçmedeğerlendirme
stratejileri belirlenir. Öğrenim hedefleri, bir önceki aşamada
belirlenen amaçların bilişsel, motor ve prosedürel (işlemsel)
görevlere (task) bölünmesinden hemen sonra çıkarılır
• “Uygulama” aşamasında öğrenme ortamı
düzenlenir ve uygulama stratejisi belirlenir.
Öğrenciler ve eğiticiler uygulama için çeşitli
bilgilendirmeler ve gerekirse eğitimlerle
hazırlanır. Bu hazırlıkta hedeflenen; eğiticilerin
kolaylaştırıcı rolünü, öğrencilerin ise etkin
katılımcı olma ve öğrenme sorumluluğu
duyma rolünü benimsemesini sağlamaktır.
Bütün bunlar yapılarak öğretim uygulanır
DICK, CAREY VE CAREY MODELİ
• Dick, Carey ve Carey modelindeki aşamalar şunlardır:
Öğretimsel amaçların belirlenmesi, öğretimsel
incelemenin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin ve
bağlamın incelenmesi, hedeflerin yazımı, ölçme-
değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, öğretim
stratejisi geliştirilmesi, öğretim materyallerinin
geliştirilip seçilmesi, öğretim hakkında biçimlendirici
(formative) değerlendirme yapılması, öğretimin
yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi, düzey
belirleyici (summative) değerlendirme yapılması. İlk
aşama olan öğretimsel amaçların belirlenmesinde,
öğretimin sonunda öğrencilerin ne konuda gelişeceği
kararlaştırılır
• Bu yapılırken, öğretimin de bir parçası olduğu
programdaki (curriculum) amaçlar listesinden, daha
önce yapılmış bir ihtiyaç analizinden, pratikte
karşılaşılan sorunlardan veya yeni bir öğretimin gerekli
olmasından yola çıkılabilir. Öğretimin amacı ya da
amaçları belirlendikten sonra öğretimsel incelemeye
geçilir. Öğretimsel incelemede, öğretimdeki amaca
ulaşmak için öğretim boyunca sergilenmesi gereken alt
becerilerin ne olduğu belirlenir ve bu beceriler sıraya
koyulur. Bunun yanında, belirlenen amaçlara ulaşmak
için öğrencilerin öğretim öncesinde sahip olması
gereken temel bilgi, tutum ve beceriler de ifade edilir.
• Öğretimsel analizle eş zamanlı olarak öğrenci ve bağlam da
incelenir. Öğrencilerin becerilerinin, özelliklerinin ve
kendilerine özgü öğrenme biçimlerinin yanı sıra becerilerin
öğrenilme bağlamı ve öğrenilen becerilerin hangi bağlamda
kullanılacağı da incelenir. Bütün bu incelemelerden elde
edilen veriler, sonraki basamaklarda yapılması gerekenlerin
biçimlendirilmesinde fayda sağlar. İncelemeler yapıldıktan
sonra sıra öğrenim hedeflerinin yazımına gelir. Öğrenim
hedefleri, öğrencilerin öğretim tamamlandığında neleri
hangi şartlarda ne ölçüde yapabilir hâle geleceklerinin özgül
bir ifadesidir. Bu ifadeler yazılırken önceki aşamalarda elde
edilen bilgiler oldukça fayda sağlar. Öğrenim hedefleri de
tasarımın sonraki basamaklarında yapılacaklar için kaynak
işlevi görür.
KELLER’IN ARCS MOTİVASYON MODELİ
• Keller’a göre öğretim tasarımcılarının geneli, kendi
sorumluluklarının sadece iyi bir öğretim tasarlamak olduğunu ve
sunulan iyi öğretim fırsatını değerlendirmenin öğrencinin
sorumluluğunda olduğunu düşünür. Öğrencilerin bu sorumluluğu
yerine getirmesi yapıldığı bağlamında ele alınabilir. İçeriğin,
öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşacağı türden olması; öğretimin
yapılış şeklinin de öğrencilerin seveceği türden, mesela
oyunlaştırılmış olması ilgililiğe katkıda bulunur. Öğrencinin geçmiş
tecrübelerine dayanan benzetmeler yapılarak, öğrenilenlerin hem
şu an hem de gelecekte ne işe yarayacağını belirterek, dersi
öğrencilerin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirerek, alanında başarılı eğiticileri
konuk olarak çağırıp rol modeli inşa ederek, öğrencilerin kişisel
tercihlerine öğretim sürecinde yer vererek ilgililik güçlendirilebilir
• Üçüncü bileşen güvendir. Bu bileşen, bazı öğrencilerin şartlar ne
olursa olsun başarıyı elde etme yolundaki kararlılığı ile diğer
öğrencilerin çeşitli durumlarda o kararlılığı gösterememesi
arasındaki farka odaklanır. Güvene sahip olmayan öğrenciler bir süre
sonra egolarını ön plana çıkarırlar ve başkalarını etkilemeyi
hedeflerler. Aynı zamanda başarısız olmaktan da korkarlar.
Öğrencilerin güvenini sağlamak için bazı stratejiler mevcuttur. Bu
stratejilerden bazıları şunlardır: Amaç ve hedeflerin açık ve net bir
şekilde ifade edilmesi, öğrencilerin kendilerini değerlendirebilmeleri
için araçların oluşturulması, öğrencilerin nasıl değerlendirileceğinin
belirtilmesi, öğrenim sürecindeki zorluğun başta düşük olması ve
giderek artacak biçimde tasarlanması, öğrencilere başarılı olmak için
yapmaları gereken planlar konusunda destek verilmesi, öğrenme
sürecindeki denemelerin risk içermeyen bir ortamda ve öğrendikten
sonraki denemelerin gerçek ortamda yapılmasının sağlanması
• Son bileşen olan tatmin, başarılar sonucunda kendini iyi hissetmeyle
ilgilidir. Bu hissi güçlendirmek için; öğrencinin öğrendiği bir beceriyi
en kısa zamanda uygulamasını sağlamak, zor bir görevi yerine
getiren öğrenciyi hemen o anda takdir etmek, bilen
öğrencilerinbilmeyenlere öğretmesini sağlamak, sıkıcı görevleri
başarıyla tamamlamanın karşılığı olarak ödül belirlemek
kullanılabilir. Keller, ARCS modelinin tıpkı diğer birçok öğretim
tasarım modeli gibi kullanılması için sistem yaklaşımına uygun,
basamaklı bir tarif de oluşturmuştur. Modelin basamakları
tanımlama (define), tasarlama (design), geliştirme (develop) ve
değerlendirme (evaluate) olmak üzere dört adettir. İlk aşama olan
tanımlamada katılımcılar analiz edilir ve hedefler için hazırlık yapılır.
Ama daha öncesinde Keller, eğer öğretimdeki problem katılımcıların
motivasyonlarıyla ilgiliyse bu modelin kullanılmasını önerir, bu şart
sağlanıyorsa model kullanılabilir. Modelin ilk aşamasındaki birincil
mesele, çözülecek motivasyon probleminin tanımlanmasıdır.
• Katılımcıların içsel motivasyonlarının neler olduğu, hangi dışsal
motivasyonların uygun olabileceği, problemin yukarıda anlatılan ARCS
bileşenlerinden hangisine ya da hangilerine tekabül ettiği tespit edilir.
Sonrasında, bu tespitlerden yararlanılarak özgül motivasyona dair hedefler
yazılır. Motivasyona dair hedeflerin yazımı, tıpkı öğrenim hedefi yazımı
gibidir. Motivasyona dair hedefe bir örnek olarak “öğrenciler bu sürecin
sonunda, eğer yeterince çalışırlarsa bu ünitede başarılı olabileceklerine
inandıklarını ifade edebilirler” hedefi verilebilir. Tanımlama aşamasından
sonra tasarlama aşamasına geçilir. Bu aşamada, hedeflere ulaşabilmek için
kullanılabilecek stratejilerin geniş bir listesi yapılır. Daha sonra bu listeden
en uygun olan stratejiler seçilir. Seçim bazı ölçütlere göre yapılabilir. Bu
ölçütlere; çok fazla zaman almaması, dersin hâlihazırda var olan öğrenim
hedeflerini saptırmaması, öğretim ortamının şartlarına uygun olması,
öğrenciler tarafından kabul edilebilir olması, eğiticilerin kişisel Tıp Eğitimi
Dünyası / Mayıs-Ağustos 2020 / Sayı 58 20 özellikleriyle ve mensubu
olunan kurumun kurallarıyla uyumlu olması örnek olarak verilebilir
ASSURE MODEL
• ASSURE modelinin ismi öğrenci analizi (Analyze Learners), hedef
belirleme (State Objectives), yöntemleri, araç ve gereçleri seçme
(Select Methods, Media and Materials), araç ve gereçleri kullanma
(Utilize Media and Materials), öğrenci katılımını sağlama (Require
Learner Participation), değerlendirme ve yeniden gözden geçirme
(Evaluate and Revise) basamaklarının baş harflerinden oluşur.
ASSURE modeli, diğer birçok öğretim tasarım modelinin aksine her
tür öğretim tasarımında kullanmak için uygun değildir. Bu model
daha çok, teknolojinin yer aldığı öğretimlerin tasarımında kullanmak
içindir. Ayrıca diğer modeller daha geniş çaplı öğretimlerin
tasarımında ve çok sayıda tasarımcının katılımıyla kullanılır. ASSURE
modeli ise tek bir eğiticinin ya da tasarımcının sınıfta
gerçekleştireceği (küçük çaplı) ve teknoloji kullanacağı bir öğretimi
tasarlamada kullanılmaya uygundur.
• Modelin ilk basamağında öğrenci analizi yapılır. Bu analizde;
öğrencilerin yaşları, öğrenim düzeyleri, sosyokültürel
özellikleri gibi kendilerine özgü genel özellikleri, öğrenme
stilleri ve öğretim öncesinde sahip oldukları beceriler
belirlenir. Bir sonraki aşamada ise hedefler belirlenir. Bu
hedefler, içinde bulunulan programın hedeflerinden
yararlanılarak oluşturulabileceği gibi sıfırdan da üretilebilir.
Önemli olan, öğrencilerin hangi şartlar altında neyi ne kadar
yapabilir hâle gelmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde
ifade etmesidir. ASSURE modelinin ilk basamağı öğrencilerin
başlangıç noktasını (öğrencilerin önceden sahip olduklarını),
ikinci basamağı öğrencilerin varış noktasını (öğrencilerin
öğretim sonunda sahip olacaklarını) gösterir.
KEMP, MORRISON VE ROSS MODELİ
• İlk ismi Kemp’in Tasarım Modeli olan bu model, zaman içinde
yapılan değişiklikler sonucunda Kemp, Morrison ve Ross Modeli
olarak anılmaya başlanmıştır. Bu model, tasarımı öğrenci
perspektifinden ele alan şu altı soruyu sorarak yapar (11 s58): 1.
Öğrencilerin hedeflere ulaşması için ne seviyede bir hazırlığa ihtiyaç
var?
• 2. Hedefler ve öğrencilerin genel özellikleri dikkate alındığında hangi
öğretim stratejileri uygun?
• 3. Hangi kaynaklar uygun?
• 4. Başarılı bir öğrenim için ne gibi destekler gerekiyor?
• 5. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl belirlenmeli?
• 6. Öğretim, denemelerde beklenen düzeye ulaşamamışsa ne gibi
düzenlemeler gerekli? Bu altı sorudan yola çıkılarak dokuz
basamaktan oluşan bir model oluşturulmuştur.
• 1. Problemlerin tanımlanması ve öğretimin amaçlarının belirlenmesi.
• 2. Plan yapılırken dikkate alınması gereken öğrencilerin genel özelliklerinin
incelenmesi.
• 3. Önceden belirlenmiş amaçlarla ilgili konu alanının tanımlanması ve
görevlerin analizi.
• 4. Öğrenim hedeflerinin belirlenmesi
• 5. Her bir bölümle ilgili içeriğin sıraya koyulması
• 6. Hedeflere ulaşılması için kullanılacak öğretim stratejilerinin
düzenlenmesi
• 7. Öğretimin planlanması
• 8. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için kullanılacak ölçüm
araçlarının geliştirilmesi
• 9. Öğretimi ve öğrenme faaliyetlerini destekleyecek kaynakların seçilmesi
Modeldeki basamakların belirtilen sırayla takip edilmesi zorunlu değildir.
• Kemp, Morrison ve Ross, herhangi bir
basamaktan başlanabileceğini ifade etmiş, çok
sayıda basamağın aynı anda da ele alınabileceğini
belirtmiştir. Dolayısıyla bu modelin esnek bir
model olduğu söylenebilir. Modelde öğretim
tasarımı, birbirlerine bağlı ve etkileşim içindeki
bileşenlerin oluşturduğu bir döngü olarak ele
alınır. Bununla beraber, tasarımın yeniden gözden
geçirilerek değişikliklerin yapılması ve
değerlendirme tek bir noktada yer almaz, sürekli
devam eder.
GERLACH VE ELY MODELİ
• Gerlach ve Ely toplamda beş basamaktan oluşan bir
modeldir. İlk basamağında iki bileşen bulunur. Bunlar,
içeriğin belirlenmesi ve hedeflerin belirlenmesidir. Bu
iki faaliyet aynı anda birbirleriyle etkileşim hâlinde
gerçekleştirilir. Gerlach ve Ely başlangıç noktası olarak
her ne kadar “hedeflerin belirlenmesi”ni tercih etseler
de eğiticilerin başlangıç noktası tercihinin genellikle
“içeriğin belirlenmesi” olduğunu tespit etmişler ve bu
tespitten dolayı içeriğin belirlenmesi bileşenini de
başlangıca koymuşlardır. Eğiticilerin bu eğilimini dikkate
alan bir model olması, onu farklı kılan Tıp Eğitimi
Dünyası / Mayıs-Ağustos 2020 / Sayı 58 22 özelliklerden
biridir.
• Modelin ikinci basamağında öğrencilerin
hazırbulunuşluklarının, giriş davranışlarının
değerlendirilmesi vardır. Bir sonraki basamak, eşzamanlı
olarak gerçekleştirilen beş faaliyeti içerir. Bunlar; stratejinin
belirlenmesi, grupların düzenlenmesi, zamanın ayarlanması,
yerin ayarlanması, kaynakların seçilmesidir. Bir sonraki
basamakta ise performansın değerlendirilmesi vardır. Bu,
başlangıçta öğrencilerin öğrenim hedeflerin ne ölçüde
eriştiğinin ölçümünü, sonra öğretimin başarısının ölçümünü
gerektirir. Son basamakta, eğiticiye geribildirim verilmesi
vardır. Bu geribildirim, tasarım sürecindeki bütün
basamaklarla ilgili olsa da seçilen hedefler ve stratejilere
özel önem verir.
• Gerlach ve Ely Modeli’ni kullanarak öğretim
tasarımı yapmak, profesyonel öğretim
tasarımcılarını ve çok sayıda kişiden oluşan bir
ekibi gerektirmez . Bu model, sınıfta tek başına
öğretimden sorumlu olan bir eğiticinin bile
kendi başına öğretim tasarımı yapabilmesi için
geliştirilmiştir. Bu yüzden de kolaylık için,
kaynakların sıfırdan geliştirilmesini değil var
olan kaynakların içinden seçilmesini ister.
H

More Related Content

What's hot

Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir
Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir
Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir Mustafa Said YILDIZ
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriBeydarkay
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriSudeNurTokluolu
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiElif Güllübudak
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıGlenzgezyldz
 
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ Rumeysa ÜNAL
 
2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleriZeynepYorulmaz2
 
Online eğitim - açık ve uzaktan öğrenme
Online eğitim - açık ve uzaktan öğrenmeOnline eğitim - açık ve uzaktan öğrenme
Online eğitim - açık ve uzaktan öğrenmeSudeNurTokluolu
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Mustafa Said YILDIZ
 

What's hot (13)

Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir
Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir
Özlem Çakır 2008 Doktora Tezi Uyarlanabilir
 
Denetim modellerii
Denetim modelleriiDenetim modellerii
Denetim modellerii
 
Öğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı ModelleriÖğretim Tasarımı Modelleri
Öğretim Tasarımı Modelleri
 
Kliniksel denetim
Kliniksel denetimKliniksel denetim
Kliniksel denetim
 
İnstagram Takipçi Hilesi
İnstagram Takipçi Hilesiİnstagram Takipçi Hilesi
İnstagram Takipçi Hilesi
 
Öğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleriÖğretim tasarımı modelleri
Öğretim tasarımı modelleri
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim KuramlarıÖğrenme ve Öğretim Kuramları
Öğrenme ve Öğretim Kuramları
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 
2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri2 ogretim tasarimi-modelleri
2 ogretim tasarimi-modelleri
 
Online eğitim - açık ve uzaktan öğrenme
Online eğitim - açık ve uzaktan öğrenmeOnline eğitim - açık ve uzaktan öğrenme
Online eğitim - açık ve uzaktan öğrenme
 
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
Muratpaşa Uysal Doktora Tezi Uyarlanabilir 2008
 

Similar to H

Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxAddie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxHikmetBelge1
 
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfsemanur aktaş
 
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...MUSTAFA CAGATAY ASLAN
 
Addie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptxAddie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptxBeyanOsman
 
Yansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimfatmarecep
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptxAyenurUyan
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptxOmerDilber1
 
ADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdfADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdfSenakszolu
 
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptxADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptxMelihasenaAr
 

Similar to H (20)

ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
addie.pptx
addie.pptxaddie.pptx
addie.pptx
 
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptxAddie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
Addie Modeli Hikmet Belge Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU.pptx
 
ADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptxADDIE MODELİ.pptx
ADDIE MODELİ.pptx
 
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdfADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
ADDIE MODELİ-SEMANUR AKTAŞ20317271016.pdf
 
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
ADDIE MODELİ- MUSTAFA ÇAĞATAY ASLAN_ 22980810035_ YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ...
 
Addie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptxAddie kuramı.pptx
Addie kuramı.pptx
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
Yansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretimYansıtıcı öğretim
Yansıtıcı öğretim
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
addie modeli.pptx
addie modeli.pptxaddie modeli.pptx
addie modeli.pptx
 
ADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdfADDIE MODELİ.pdf
ADDIE MODELİ.pdf
 
Addie Modeli
Addie ModeliAddie Modeli
Addie Modeli
 
Addie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptxAddie Modeli.pptx
Addie Modeli.pptx
 
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptxADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
ADDIE Öğretim Tasarımı Modeli.pptx
 
Addıe
AddıeAddıe
Addıe
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 
Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271Muhammet alpaslan 20081271
Muhammet alpaslan 20081271
 

More from ERENCEEN

Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriERENCEEN
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlarERENCEEN
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriERENCEEN
 

More from ERENCEEN (7)

D
DD
D
 
Öğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım ModelleriÖğretim Tasarım Modelleri
Öğretim Tasarım Modelleri
 
Ww
WwWw
Ww
 
A
AA
A
 
R
RR
R
 
1)kuramlar
1)kuramlar1)kuramlar
1)kuramlar
 
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
 

H

 • 1. Ders:Açık ve Uzaktan Öğrenme Konu:Öğretim Tasarım Modelleri Danışman:Prof. Dr. Agah Tuğrul Korucu Hazırlayan:Eren Ceşen
 • 2. ÖĞRETİM TASARIMI • Öğretim tasarımının çeşitli tanımları vardır ancak bir süreç olarak ele alınırsa, öğretimin kalitesinin artırılması için öğrenme ve öğretim teorilerinden yararlanılarak öğretimi sistematik bir şekilde geliştirmeyi ifade eder (5 s6). Genel Sistem Teorisi, sosyal bilimlerin birçok alanını olduğu gibi öğretim tasarımı yaklaşımlarını da etkilemiştir. Bu teoriye göre bir sistemin içindeki her bileşen birbirine bağımlıdır, birbiriyle etkileşir (5 s14). Sistemin girdisi ve çıktısı vardır, süreç içinde geri bildirimlerle kendini düzenleyerek amacına ulaşmaya çalışır; öğretim tasarımında bu amaç yani çıktı “öğrenme”dir (6 s1,2). Sistemin bileşenlerinin bir araya geldiklerinde oluşturdukları etki, tek başlarına etkilerinin tek tek toplamından fazladır; sinerjik etki oluşturmaktadır. Sistemin bileşenleri aynı kurallara tabi oldukları için, değişen şartlara uyum sağlarlar (7 s11,12). Bu yaklaşımın geleneksel yorumu, öğretimi Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs-Ağustos 2020 / Sayı 58 8 düzenleme konusunda kararlar alan öğretim tasarımcılarını, öğretim sürecinde yer alan unsurları yani öğrencileri, eğiticileri, öğrenme ortamını, materyalleri bir sistem bileşeni olarak görmeye itmiştir
 • 3. • Bu nedenle öğrencilerin nasıl öğrendikleri tahlil edilmiş, eğiticilerin nasıl öğrettikleri incelenmiş yani öğretimde yer alan faktörler kontrol altında tutularak sonuca etki etmek amaçlanmıştır. Dolayısıyla öğretim tasarımı sürecine pozitivist bir pencereden bakma eğilimine rastlanır (5 s14-17). Günümüzde öğretim tasarımı konusundaki yaygın görüş, sistem yaklaşımının geleneksel/ pozitivist yorumu olsa da, bu yorumu “öğretim tasarımına davranışçı yaklaşılması” nedeniyle eleştiren postmodern anlayış da mevcuttur.
 • 4. • Sistem teorisinden beslenen hâkim yorumun “fazla davranışçı” denilerek eleştirilmesinin esas sebeplerinden bazıları, bu yorumun gözlenebilir ve özgül öğrenim hedeflerinden yola çıkmayı zorunlu kılması ve öğretimin sonucunu o anda ölçülebilir görmesidir. 1980’lerden itibaren öğretim tasarımına yaklaşım katı davranışçı eğilimden ayrılmaya başlamış ve bilişselci ve yapılandırmacı bakış açıları etkin olmaya başlamıştır. (5 s14-17) Postmodern anlayışın sistem yaklaşımına eleştirileri, onu tamamen reddettiği anlamına gelmemelidir. Postmodern anlayış, kaos teorisi uyarınca, sistemin düşünebildiğimizden çok daha karmaşık olduğunu söyler. Sistem yaklaşımı esas alınarak geleneksel anlayışla oluşturulmuş herhangi bir modelin, sistemdeki bileşenler izole edilemeyeceği için, olduğu gibi hayata geçirilmesinin mümkün olmadığının farkında olunması gerekliliğini ifade eder
 • 5. • Brown ve Green’e (5) göre, farklı farklı modellerin sunduğu öğretim tasarımı süreçleri genel olarak üç ana kısma indirgenebilir: Durumun irdelenmesi (ihtiyaç analizi, görev analizi ve öğrenen analizi), öğretimin oluşturulması (planlama, oluşturma/düzenleme ve uygulama) ve öğretimin etkisinin değerlendirilmesi gerektir.
 • 6. DURUMUN İRDELENMESİ • Öğretimi planlayıp uygulamadan önce, en iyisini yapabilmek için mevcut durumun ne olduğunun incelenmesi ve ne tür bir öğretime ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gerekir. Bunun için de ihtiyaç analizi, görev (task) analizi ve öğrenenlerin analizi gerçekleştirilir.
 • 7. İHTİYAÇ ANALİZİ • İhtiyaç analizinde, öğretim tasarımı yapan kişi bazı sorulara cevap bulmaya çalışır. Bu sorulardan bazıları şunlardır: “Şu anki problem ne? Değiştirilmek istenen ne? Değişimi kim talep ediyor? Değişim nerede gerçekleştirilecek? Problemin çözümü için gereken esas şey öğretim mi? Öğretim gerçekten gerekli mi?” Bütün bu soruların cevapları öğretimi tasarlayan kişilere, var olan bir probleme getirilecek çözümün etkili şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılacak veriler sunar. Bu verilerden yola çıkılarak öğretim tasarımına yön verilir. (5 s56) Örneğin, bir tıp fakültesinin idarecileri öğretim tasarımı yapılmasını, Sağlık Bakanlığı’nın, yeni mezun hekimlerin topluma tarama hizmeti sunma konusunda yetersiz olduklarını tespit etmesi nedeniyle istediğini varsayalım.
 • 8. ADDIE • “Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate” kelimelerinin ilk harflerinin oluşturduğu bir kısa ad olan ADDIE aslında bir model değildir; öğretim tasarımı modellerinin genelindeki temel bileşenleri ihtiva eder (5 s12). ADDIE’yi oluşturmuş bir kişi yoktur, zaman içinde insanlar arasında aktarım silsilesiyle kendi kendine oluşmuş ve sonunda öğretim tasarımının sistematik bir yaklaşımını ifade eder hâle gelmiştir (7 s5). ADDIE’deki aşamaların herkesçe kesin olarak kabul edilmiş bir sıralaması yoktur; hangi aşamanın hangi sırada yer alacağı ya da aşamalar arası tekrarlı geçişlerin ve geriye dönüşlerin yapılıp yapılmayacağı öğretim tasarımcılarının takdirindedir (7 s18). Bu çalışma ADDIE’yi kısa adındaki sıralamaya göre ele alacaktır. ADDIE’nin ilk aşaması olan “analiz”de, var olan problemin muhtemel sebepleri araştırılır.
 • 9. • Bununla beraber öğretime katılacak olan topluluğun yani öğrencilerin özellikleri, öğretim için gereken kaynaklar (mali kaynaklar, insan kaynağı, fiziksel alan, teknolojik araçlar) belirlenir (7 b1). Öğretime katılacak öğrencilerin özelliklerini anlamak için temelde öğrencilerin kendine has özelliklerine, geçmişten hangi bilgileri getirdiklerine ve neleri ihtiyaç olarak gördüklerine bakılabilir (14). Öğretimin amacı da analiz aşamasında kararlaştırılır. Analiz aşaması, öğretim tasarımının bir proje olarak planının oluşturulduğu yerdir (7 b1). İkinci aşama olan “tasarım”da, öğrenim hedefleri ve öğrenim hedeflerinden yararlanılarak ölçmedeğerlendirme stratejileri belirlenir. Öğrenim hedefleri, bir önceki aşamada belirlenen amaçların bilişsel, motor ve prosedürel (işlemsel) görevlere (task) bölünmesinden hemen sonra çıkarılır
 • 10. • “Uygulama” aşamasında öğrenme ortamı düzenlenir ve uygulama stratejisi belirlenir. Öğrenciler ve eğiticiler uygulama için çeşitli bilgilendirmeler ve gerekirse eğitimlerle hazırlanır. Bu hazırlıkta hedeflenen; eğiticilerin kolaylaştırıcı rolünü, öğrencilerin ise etkin katılımcı olma ve öğrenme sorumluluğu duyma rolünü benimsemesini sağlamaktır. Bütün bunlar yapılarak öğretim uygulanır
 • 11. DICK, CAREY VE CAREY MODELİ • Dick, Carey ve Carey modelindeki aşamalar şunlardır: Öğretimsel amaçların belirlenmesi, öğretimsel incelemenin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin ve bağlamın incelenmesi, hedeflerin yazımı, ölçme- değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, öğretim stratejisi geliştirilmesi, öğretim materyallerinin geliştirilip seçilmesi, öğretim hakkında biçimlendirici (formative) değerlendirme yapılması, öğretimin yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesi, düzey belirleyici (summative) değerlendirme yapılması. İlk aşama olan öğretimsel amaçların belirlenmesinde, öğretimin sonunda öğrencilerin ne konuda gelişeceği kararlaştırılır
 • 12. • Bu yapılırken, öğretimin de bir parçası olduğu programdaki (curriculum) amaçlar listesinden, daha önce yapılmış bir ihtiyaç analizinden, pratikte karşılaşılan sorunlardan veya yeni bir öğretimin gerekli olmasından yola çıkılabilir. Öğretimin amacı ya da amaçları belirlendikten sonra öğretimsel incelemeye geçilir. Öğretimsel incelemede, öğretimdeki amaca ulaşmak için öğretim boyunca sergilenmesi gereken alt becerilerin ne olduğu belirlenir ve bu beceriler sıraya koyulur. Bunun yanında, belirlenen amaçlara ulaşmak için öğrencilerin öğretim öncesinde sahip olması gereken temel bilgi, tutum ve beceriler de ifade edilir.
 • 13. • Öğretimsel analizle eş zamanlı olarak öğrenci ve bağlam da incelenir. Öğrencilerin becerilerinin, özelliklerinin ve kendilerine özgü öğrenme biçimlerinin yanı sıra becerilerin öğrenilme bağlamı ve öğrenilen becerilerin hangi bağlamda kullanılacağı da incelenir. Bütün bu incelemelerden elde edilen veriler, sonraki basamaklarda yapılması gerekenlerin biçimlendirilmesinde fayda sağlar. İncelemeler yapıldıktan sonra sıra öğrenim hedeflerinin yazımına gelir. Öğrenim hedefleri, öğrencilerin öğretim tamamlandığında neleri hangi şartlarda ne ölçüde yapabilir hâle geleceklerinin özgül bir ifadesidir. Bu ifadeler yazılırken önceki aşamalarda elde edilen bilgiler oldukça fayda sağlar. Öğrenim hedefleri de tasarımın sonraki basamaklarında yapılacaklar için kaynak işlevi görür.
 • 14. KELLER’IN ARCS MOTİVASYON MODELİ • Keller’a göre öğretim tasarımcılarının geneli, kendi sorumluluklarının sadece iyi bir öğretim tasarlamak olduğunu ve sunulan iyi öğretim fırsatını değerlendirmenin öğrencinin sorumluluğunda olduğunu düşünür. Öğrencilerin bu sorumluluğu yerine getirmesi yapıldığı bağlamında ele alınabilir. İçeriğin, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşacağı türden olması; öğretimin yapılış şeklinin de öğrencilerin seveceği türden, mesela oyunlaştırılmış olması ilgililiğe katkıda bulunur. Öğrencinin geçmiş tecrübelerine dayanan benzetmeler yapılarak, öğrenilenlerin hem şu an hem de gelecekte ne işe yarayacağını belirterek, dersi öğrencilerin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirerek, alanında başarılı eğiticileri konuk olarak çağırıp rol modeli inşa ederek, öğrencilerin kişisel tercihlerine öğretim sürecinde yer vererek ilgililik güçlendirilebilir
 • 15. • Üçüncü bileşen güvendir. Bu bileşen, bazı öğrencilerin şartlar ne olursa olsun başarıyı elde etme yolundaki kararlılığı ile diğer öğrencilerin çeşitli durumlarda o kararlılığı gösterememesi arasındaki farka odaklanır. Güvene sahip olmayan öğrenciler bir süre sonra egolarını ön plana çıkarırlar ve başkalarını etkilemeyi hedeflerler. Aynı zamanda başarısız olmaktan da korkarlar. Öğrencilerin güvenini sağlamak için bazı stratejiler mevcuttur. Bu stratejilerden bazıları şunlardır: Amaç ve hedeflerin açık ve net bir şekilde ifade edilmesi, öğrencilerin kendilerini değerlendirebilmeleri için araçların oluşturulması, öğrencilerin nasıl değerlendirileceğinin belirtilmesi, öğrenim sürecindeki zorluğun başta düşük olması ve giderek artacak biçimde tasarlanması, öğrencilere başarılı olmak için yapmaları gereken planlar konusunda destek verilmesi, öğrenme sürecindeki denemelerin risk içermeyen bir ortamda ve öğrendikten sonraki denemelerin gerçek ortamda yapılmasının sağlanması
 • 16. • Son bileşen olan tatmin, başarılar sonucunda kendini iyi hissetmeyle ilgilidir. Bu hissi güçlendirmek için; öğrencinin öğrendiği bir beceriyi en kısa zamanda uygulamasını sağlamak, zor bir görevi yerine getiren öğrenciyi hemen o anda takdir etmek, bilen öğrencilerinbilmeyenlere öğretmesini sağlamak, sıkıcı görevleri başarıyla tamamlamanın karşılığı olarak ödül belirlemek kullanılabilir. Keller, ARCS modelinin tıpkı diğer birçok öğretim tasarım modeli gibi kullanılması için sistem yaklaşımına uygun, basamaklı bir tarif de oluşturmuştur. Modelin basamakları tanımlama (define), tasarlama (design), geliştirme (develop) ve değerlendirme (evaluate) olmak üzere dört adettir. İlk aşama olan tanımlamada katılımcılar analiz edilir ve hedefler için hazırlık yapılır. Ama daha öncesinde Keller, eğer öğretimdeki problem katılımcıların motivasyonlarıyla ilgiliyse bu modelin kullanılmasını önerir, bu şart sağlanıyorsa model kullanılabilir. Modelin ilk aşamasındaki birincil mesele, çözülecek motivasyon probleminin tanımlanmasıdır.
 • 17. • Katılımcıların içsel motivasyonlarının neler olduğu, hangi dışsal motivasyonların uygun olabileceği, problemin yukarıda anlatılan ARCS bileşenlerinden hangisine ya da hangilerine tekabül ettiği tespit edilir. Sonrasında, bu tespitlerden yararlanılarak özgül motivasyona dair hedefler yazılır. Motivasyona dair hedeflerin yazımı, tıpkı öğrenim hedefi yazımı gibidir. Motivasyona dair hedefe bir örnek olarak “öğrenciler bu sürecin sonunda, eğer yeterince çalışırlarsa bu ünitede başarılı olabileceklerine inandıklarını ifade edebilirler” hedefi verilebilir. Tanımlama aşamasından sonra tasarlama aşamasına geçilir. Bu aşamada, hedeflere ulaşabilmek için kullanılabilecek stratejilerin geniş bir listesi yapılır. Daha sonra bu listeden en uygun olan stratejiler seçilir. Seçim bazı ölçütlere göre yapılabilir. Bu ölçütlere; çok fazla zaman almaması, dersin hâlihazırda var olan öğrenim hedeflerini saptırmaması, öğretim ortamının şartlarına uygun olması, öğrenciler tarafından kabul edilebilir olması, eğiticilerin kişisel Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs-Ağustos 2020 / Sayı 58 20 özellikleriyle ve mensubu olunan kurumun kurallarıyla uyumlu olması örnek olarak verilebilir
 • 18. ASSURE MODEL • ASSURE modelinin ismi öğrenci analizi (Analyze Learners), hedef belirleme (State Objectives), yöntemleri, araç ve gereçleri seçme (Select Methods, Media and Materials), araç ve gereçleri kullanma (Utilize Media and Materials), öğrenci katılımını sağlama (Require Learner Participation), değerlendirme ve yeniden gözden geçirme (Evaluate and Revise) basamaklarının baş harflerinden oluşur. ASSURE modeli, diğer birçok öğretim tasarım modelinin aksine her tür öğretim tasarımında kullanmak için uygun değildir. Bu model daha çok, teknolojinin yer aldığı öğretimlerin tasarımında kullanmak içindir. Ayrıca diğer modeller daha geniş çaplı öğretimlerin tasarımında ve çok sayıda tasarımcının katılımıyla kullanılır. ASSURE modeli ise tek bir eğiticinin ya da tasarımcının sınıfta gerçekleştireceği (küçük çaplı) ve teknoloji kullanacağı bir öğretimi tasarlamada kullanılmaya uygundur.
 • 19. • Modelin ilk basamağında öğrenci analizi yapılır. Bu analizde; öğrencilerin yaşları, öğrenim düzeyleri, sosyokültürel özellikleri gibi kendilerine özgü genel özellikleri, öğrenme stilleri ve öğretim öncesinde sahip oldukları beceriler belirlenir. Bir sonraki aşamada ise hedefler belirlenir. Bu hedefler, içinde bulunulan programın hedeflerinden yararlanılarak oluşturulabileceği gibi sıfırdan da üretilebilir. Önemli olan, öğrencilerin hangi şartlar altında neyi ne kadar yapabilir hâle gelmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde ifade etmesidir. ASSURE modelinin ilk basamağı öğrencilerin başlangıç noktasını (öğrencilerin önceden sahip olduklarını), ikinci basamağı öğrencilerin varış noktasını (öğrencilerin öğretim sonunda sahip olacaklarını) gösterir.
 • 20. KEMP, MORRISON VE ROSS MODELİ • İlk ismi Kemp’in Tasarım Modeli olan bu model, zaman içinde yapılan değişiklikler sonucunda Kemp, Morrison ve Ross Modeli olarak anılmaya başlanmıştır. Bu model, tasarımı öğrenci perspektifinden ele alan şu altı soruyu sorarak yapar (11 s58): 1. Öğrencilerin hedeflere ulaşması için ne seviyede bir hazırlığa ihtiyaç var? • 2. Hedefler ve öğrencilerin genel özellikleri dikkate alındığında hangi öğretim stratejileri uygun? • 3. Hangi kaynaklar uygun? • 4. Başarılı bir öğrenim için ne gibi destekler gerekiyor? • 5. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl belirlenmeli? • 6. Öğretim, denemelerde beklenen düzeye ulaşamamışsa ne gibi düzenlemeler gerekli? Bu altı sorudan yola çıkılarak dokuz basamaktan oluşan bir model oluşturulmuştur.
 • 21. • 1. Problemlerin tanımlanması ve öğretimin amaçlarının belirlenmesi. • 2. Plan yapılırken dikkate alınması gereken öğrencilerin genel özelliklerinin incelenmesi. • 3. Önceden belirlenmiş amaçlarla ilgili konu alanının tanımlanması ve görevlerin analizi. • 4. Öğrenim hedeflerinin belirlenmesi • 5. Her bir bölümle ilgili içeriğin sıraya koyulması • 6. Hedeflere ulaşılması için kullanılacak öğretim stratejilerinin düzenlenmesi • 7. Öğretimin planlanması • 8. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için kullanılacak ölçüm araçlarının geliştirilmesi • 9. Öğretimi ve öğrenme faaliyetlerini destekleyecek kaynakların seçilmesi Modeldeki basamakların belirtilen sırayla takip edilmesi zorunlu değildir.
 • 22. • Kemp, Morrison ve Ross, herhangi bir basamaktan başlanabileceğini ifade etmiş, çok sayıda basamağın aynı anda da ele alınabileceğini belirtmiştir. Dolayısıyla bu modelin esnek bir model olduğu söylenebilir. Modelde öğretim tasarımı, birbirlerine bağlı ve etkileşim içindeki bileşenlerin oluşturduğu bir döngü olarak ele alınır. Bununla beraber, tasarımın yeniden gözden geçirilerek değişikliklerin yapılması ve değerlendirme tek bir noktada yer almaz, sürekli devam eder.
 • 23. GERLACH VE ELY MODELİ • Gerlach ve Ely toplamda beş basamaktan oluşan bir modeldir. İlk basamağında iki bileşen bulunur. Bunlar, içeriğin belirlenmesi ve hedeflerin belirlenmesidir. Bu iki faaliyet aynı anda birbirleriyle etkileşim hâlinde gerçekleştirilir. Gerlach ve Ely başlangıç noktası olarak her ne kadar “hedeflerin belirlenmesi”ni tercih etseler de eğiticilerin başlangıç noktası tercihinin genellikle “içeriğin belirlenmesi” olduğunu tespit etmişler ve bu tespitten dolayı içeriğin belirlenmesi bileşenini de başlangıca koymuşlardır. Eğiticilerin bu eğilimini dikkate alan bir model olması, onu farklı kılan Tıp Eğitimi Dünyası / Mayıs-Ağustos 2020 / Sayı 58 22 özelliklerden biridir.
 • 24. • Modelin ikinci basamağında öğrencilerin hazırbulunuşluklarının, giriş davranışlarının değerlendirilmesi vardır. Bir sonraki basamak, eşzamanlı olarak gerçekleştirilen beş faaliyeti içerir. Bunlar; stratejinin belirlenmesi, grupların düzenlenmesi, zamanın ayarlanması, yerin ayarlanması, kaynakların seçilmesidir. Bir sonraki basamakta ise performansın değerlendirilmesi vardır. Bu, başlangıçta öğrencilerin öğrenim hedeflerin ne ölçüde eriştiğinin ölçümünü, sonra öğretimin başarısının ölçümünü gerektirir. Son basamakta, eğiticiye geribildirim verilmesi vardır. Bu geribildirim, tasarım sürecindeki bütün basamaklarla ilgili olsa da seçilen hedefler ve stratejilere özel önem verir.
 • 25. • Gerlach ve Ely Modeli’ni kullanarak öğretim tasarımı yapmak, profesyonel öğretim tasarımcılarını ve çok sayıda kişiden oluşan bir ekibi gerektirmez . Bu model, sınıfta tek başına öğretimden sorumlu olan bir eğiticinin bile kendi başına öğretim tasarımı yapabilmesi için geliştirilmiştir. Bu yüzden de kolaylık için, kaynakların sıfırdan geliştirilmesini değil var olan kaynakların içinden seçilmesini ister.