SlideShare a Scribd company logo
ÖĞRETİM İLKE VE
 YÖNTEMLERİ
  Yrd.Doç.Dr.Ramazan Özbek
İnönü Üniversitesi-Eğitim Fakültesi
 Eğitim Programları ve Öğretimi
1.TEMEL KAVRAMLAR
Eğitim;
A. Bireyin içinde yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve
olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği
süreçler toplamıdır.
B. Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı
olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.
C. İnsanın doğuştan kazandığı gizil güçlerin ve yeteneklerin
açığa çıkarılmasına, onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı
ve yapıcı bir varlık olarak gelişme ve büyümesine hizmet
eden bir süreç olarak tanımlanmıştır.
D. Bireyin içinde yaşadığı çevre ile etkileşimi sonucu elde
ettiği kalıcı izlenimlerin (öğrenme) sahip olduğu gizil güçlere
işlerlik kazandırma (yetenek ve davranış geliştirme, kişilik
oluşturma) sürecidir.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1- Planlama -Amaç Safhası
2- Öğretme ve öğrenme etkinlikleri Safhası
3- Değerlendirmeler Safhası
1.Planlama safhası
 Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 Hedef davranışların tespiti, sıraya
  konması, iç ve dış tutarlık özelliğinin
  sağlanması
2.Eğitim Ortamları Safhası
 Eğitim ortamının ve eğitim durumlarının
 düzenlenmesi
 Yaşantıların ve muhtevanın tespiti
 Davranışların yaşantı haline getirilmesi
3.Değerlendirme Safhası
 Ürünün amaçlar açısından değerlendirilmesi
 Sistemin değerlendirilmesi
 Yeniden düzenleme faaliyetleri
 1.Planlama Safhası:
 Eğitim sürecinin ilk safhasıdır. Eğitim ile ilgili olarak “ne, nasıl, niçin,
 nerede vb” soruların cevaplandırıldığı safhadır. Eğitim amaçları,
 eğitimin özel amaçları (hedef davranışlar) bu safhada belirlenmektedir.
 Belirlenen amaçların birey, toplum ve konu alanları ile ilişkisi,
 uygunluğu, birbirleri ile uyumlu olma durumları, çağdaş değerler ile
 uyuşma durumları burada analiz edilir.

 2. Eğitim Ortamlarının Tespiti ve Öğrenme Yaşantıları
 Safhası:
 Eğitim amaçları kendiliğinden veya boşlukta gerçekleşmez. Eğitim
 ortamlarının tespiti, donanımı, muhteva burada belirlenir ve öğrenciler
 uygun durumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine tabi tutulur. Sınıflar,
 atölyeler, labaratuvarlar, işlikler, spor saha ve salonları, gezi alanları,
 dinlenme mekanları vb. ile buraların donanımı ile eğitim ve öğretim
 faaliyetleri bu safhada gerçekleştirilir.
 3.Değerlendirme:
 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sonunda eğitim amaçlarının
 gerçekleşip gerçekleşmediğine, uygulanan eğitim
 programlarının etkinliğinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu
 nedenle yapılan faaliyetler sonucunda değerlendirme yapılır.
 Ölçme, varlıkların sahip oldukları niteliklerin ve bu niteliklerin
 mevcut oluş durumlarının belirli ölçme araç ve teknikleri ile
 tespit edilerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı
 sembolleriyle gösterilmesine; değerlendirme ise ölçme
 sonuçlarının bir ölçüt ile karşılaştırılarak o durum hakkında
 karar verme işlevi olarak tanımlanabilir.
Öğretim
  Öğretme faaliyetlerinin önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı,
  planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler okullardır.Okullarda yapılan
  öğretme faaliyetleri ise , öğretim olarak adlandırılmaktadır.
      “Öğretim, bir öğretmeler, öğrenmeye dönük faaliyetler manzumesi veya
  kurumsallaşmış öğretmeler topluluğudur.” Başka bir deyişle öğretim, öğretme
  ve öğrenme faaliyetlerinin bileşkesidir.Yani öğretim,öğretme ve öğrenmeyi
  birlikte kapsamaktadır.
      “....bireyin hayat boyu süren eğitiminin okulda, planlı ve programlı olarak
  yürütülen kısmı bireyin öğretimini oluşturur. Öğretim, öğrenmenin
  gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan
  süreçlerin tümüdür.”
      “Öğretim, öğretmenin uyarıcı ve öğrenme durumları ( çevre, ortam)
  yaratarak, öğrencilerin amaçlar yönünde davranışlar geliştirmesine yardım
  etmesidir.”
      “Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gerekli araç
  ve gereçleri sağlama ve rehberlikte bulunma eylemidir.”
Formal ve İnformal eğitim:
 Öğrenme:
Öğrenme ise, bireyin olgunlaşma düzeyine
 göre çevresiyle olan etkileşimi sonucunda
 yeni davranışlar kazanması veya eski
 davranışlarını değiştirme süreci (Gates ve
 diğerleri,1962:290) olarak
 tanımlanmaktadır.
Bireyin olgunlaşma düzeyine göre çevresiyle
 olan etkileşimi sonucu davranışlarında
 meydana gelen kalıcı izli değişmeler
 (Fidan, 1996; Demirel, 2004)
 Örgün Eğitim: Belli bir yaş gurubundaki bireylere,
 Milli Eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim
 programları ile okul çatısı altında yapılan eğitimdir.
 Okulöncesi Öğretim, İlköğretim, Ortaöğretim ve
 Yükseköğretim, Örgün Eğitimi oluşturur.


 Yaygın Eğitim: Örgün eğitimin yanında veya dışında
 düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tümünü
 kapsar. Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur.
 Her yaş grubu için (çocuk, genç, yetişkin v.b.) yaygın
 eğitim faaliyetleri düzenlenebilir
                              12
  1. Eğitim bir süreçtir. Üstelik bu süreç zaman ve kapsam bakımlarından geniş ve karmaşıktır.
  2. Eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelmektedir. Davranış
  organizmanın bir hareketidir. Davranış, davranış psikologlarına göre, organizmanın etkiye karşı
  gösterdiği tepki ya da tepkiye karşı gösterdiği etkidir. Eğitim açısından davranışın gözlenebilir,
  ölçülebilir ve istenilir olması gerekmektedir.
  3. Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu meydana gelir.
  4. Eğitimin değişik zamanlarda, değişik ortam ve biçimlerde gerçekleşen bir süreç olduğundan söz
  etmiştik. Bu süreç içinde kimi eğitim etkinlikleri gelişigüzel ve kasıtsız düzenlenmiş olabilir. Ailede,
  sinemada, sokakta, ders aralarında, her an her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim
  etkinliklerine informal eğitim adı verilmektedir . Aile içinde, akran kümelerinde, usta çırak ilişkisi
  sonucu kazanılan davranışlar informal eğitimin ürünleridir.
  5. Ancak, insanın yaşam süresi, tüm istendik davranışların rastgele yani informal eğitimle
  kazanılmasını bekleyecek kadar uzun değildir. Ayrıca pek çok davranışın informal eğitim yoluyla
  kazanılmasını beklemek hem birey hem de toplum için oldukça pahalı bir yoldur. İnformal eğitim
  denetimli ve planlı olmadığı için, bu eğitimin sonucunda birey farkında olmadan olumlu davranışların
  yanı sıra, sonuca götürmeyen yanlış davranışlar da öğrenir.
  6. Günümüz sanayi ve bilgi toplumlarında informal eğitim, bireylerin sosyalleşme ve yaşama
  hazırlanmalarında son derece yetersiz kalmaktadır. Toplumların gelişmesi ile birlikte informal eğitimin
  yanı sıra planlı eğitim etkinlikleri de önem kazanmaya başlamıştır. Planlı eğitim etkinliklerine
  formal eğitim denir. Formal eğitim sürecinde bilinçli, planlı ve kasıtlı bir biçimde öğrenme ortamı
  düzenlenmektedir. Düzenlenen bu öğrenme ortamında, bireylerin davranışları önceden belirlenen
  belli amaçlar doğrultusunda değiştirilmeye çalışılmaktadır.
Eğitim Öğretim ve Öğrenme
 Öğrenme: Bireyin olgunlaşma düzeyine göre
 çevresi ile etkileşimi sonucunda
 davranışlarında meydana gelen kısmen kalıcı
 değişmelerdir.
                  Eğitim


                  Öğrenme

                  Öğretim
Şekil 1. 2′deki dış daire eğitim; içteki daireler öğretim; taramalar ise öğrenme
sürecini göstermektedir. Öğreten hem eğitim, hem öğretim sürecinde yer alan ve
öğrenmeyi kolaylaştıran, rehberlik eden kişi ve/veya kişilerdir. Öğretim sürecinde
bu kişilere öğretmen denilmektedir.

More Related Content

What's hot

Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
Emre Aydın
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
alfaland
 
Öğretim Yöntemleri
Öğretim YöntemleriÖğretim Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri
Zafer Erkan
 
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
poyraz92
 
22
2222
Öğretim durumlarının planlanması
Öğretim durumlarının planlanmasıÖğretim durumlarının planlanması
Öğretim durumlarının planlanması
Hüseyin Topak
 
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
poyraz92
 
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Elif Güllübudak
 
Öğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması
2011yazsube1
 
Hedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarHedef ve Kazanımlar
Hedef ve Kazanımlar
Emre Aydın
 
Buluş
BuluşBuluş
Buluş
massive501
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
husam09
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Elif Güllübudak
 
2. dogrudan ogretim (1)
2. dogrudan ogretim (1)2. dogrudan ogretim (1)
2. dogrudan ogretim (1)
MustafaOnurYurdal
 
öZel öğretim yöntemleri dersleri2
öZel öğretim yöntemleri dersleri2öZel öğretim yöntemleri dersleri2
öZel öğretim yöntemleri dersleri2
shawnodese
 
öZel öğretim yöntemleri dersleri
öZel öğretim yöntemleri dersleriöZel öğretim yöntemleri dersleri
öZel öğretim yöntemleri dersleri
shawnodese
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
MeryemGrbz1
 
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri ÖğretimiÖğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Zafer Erkan
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
MERVENURUAR
 

What's hot (20)

Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni YaklaşımlarÖğretimde Yeni Yaklaşımlar
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar
 
Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2Kuramsal dayanaklar2
Kuramsal dayanaklar2
 
Öğretim Yöntemleri
Öğretim YöntemleriÖğretim Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri
 
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 
22
2222
22
 
Öğretim durumlarının planlanması
Öğretim durumlarının planlanmasıÖğretim durumlarının planlanması
Öğretim durumlarının planlanması
 
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
 
Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)Yaşam boyu-öğrenme (1)
Yaşam boyu-öğrenme (1)
 
Öğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının PlanlanmasıÖğretim Durumlarının Planlanması
Öğretim Durumlarının Planlanması
 
Hedef ve Kazanımlar
Hedef ve KazanımlarHedef ve Kazanımlar
Hedef ve Kazanımlar
 
Buluş
BuluşBuluş
Buluş
 
HüSamettin Zeynepli
HüSamettin ZeynepliHüSamettin Zeynepli
HüSamettin Zeynepli
 
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasiYapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
Yapilandirmacilik ve öğrenme halkasi
 
2. dogrudan ogretim (1)
2. dogrudan ogretim (1)2. dogrudan ogretim (1)
2. dogrudan ogretim (1)
 
öZel öğretim yöntemleri dersleri2
öZel öğretim yöntemleri dersleri2öZel öğretim yöntemleri dersleri2
öZel öğretim yöntemleri dersleri2
 
öZel öğretim yöntemleri dersleri
öZel öğretim yöntemleri dersleriöZel öğretim yöntemleri dersleri
öZel öğretim yöntemleri dersleri
 
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
1 - Öğrenme ve Öğretim Kuramları - Meryem Gürbüz
 
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri ÖğretimiÖğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
Öğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Bilişim Teknolojileri Öğretimi
 
Bilişsel Strateji Öğretimi
Bilişsel Strateji ÖğretimiBilişsel Strateji Öğretimi
Bilişsel Strateji Öğretimi
 
Açık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenmeAçık ve uzaktan öğrenme
Açık ve uzaktan öğrenme
 

Similar to www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları

KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
massive501
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
MustafaKoyun6
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Nazmiye KOYUN
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
Murat Karasu
 
Program GelişTirme
Program GelişTirmeProgram GelişTirme
Program GelişTirme
derslopedi
 
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
umitbozkurt
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
Zehra Ertaş
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
Emre Aydemir
 
Ozelogretim
OzelogretimOzelogretim
Ozelogretim
alikucuker
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenme
massive501
 
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
Seda Selçuk
 
Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222
mclord123
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
ummagan
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
ofoozer
 
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı EğitimYapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitim
esfaka
 
YetişKin EğItimi 1
YetişKin EğItimi 1YetişKin EğItimi 1
YetişKin EğItimi 1
Ozan Sahin
 

Similar to www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları (20)

KPSS10.COM
KPSS10.COMKPSS10.COM
KPSS10.COM
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ögreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
Tmlkavramlar
TmlkavramlarTmlkavramlar
Tmlkavramlar
 
Tmlkavraml0
Tmlkavraml0Tmlkavraml0
Tmlkavraml0
 
Tmlkavramlar
TmlkavramlarTmlkavramlar
Tmlkavramlar
 
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKNOLOJILERİ TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
Yeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlariYeniilkogretim programlari
Yeniilkogretim programlari
 
Program GelişTirme
Program GelişTirmeProgram GelişTirme
Program GelişTirme
 
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
Ogreti̇m teknoloji̇leri̇ ve materyal tasarimi ders 1
 
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptxEĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
EĞİTİM TEKLONOJİLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR.pptx
 
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇öZel öğreti̇m yöntemleri̇
öZel öğreti̇m yöntemleri̇
 
Ozelogretim
OzelogretimOzelogretim
Ozelogretim
 
Yapılandıenme
YapılandıenmeYapılandıenme
Yapılandıenme
 
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitimUzaktan eğitim
Uzaktan eğitim
 
Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222Yapilandirmaci yaklasim22222
Yapilandirmaci yaklasim22222
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
Yapilandirmacilik
YapilandirmacilikYapilandirmacilik
Yapilandirmacilik
 
Yapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı EğitimYapılandırmacı Eğitim
Yapılandırmacı Eğitim
 
YetişKin EğItimi 1
YetişKin EğItimi 1YetişKin EğItimi 1
YetişKin EğItimi 1
 

More from wikioogle

2013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-1
2013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-12013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-1
2013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-1
wikioogle
 
Yeni microsoft word belgesi
Yeni microsoft word belgesiYeni microsoft word belgesi
Yeni microsoft word belgesi
wikioogle
 
Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012
Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012
Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012
wikioogle
 
Www.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımları
Www.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımlarıWww.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımları
Www.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımları
wikioogle
 
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2
wikioogle
 
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1
wikioogle
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
wikioogle
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
wikioogle
 

More from wikioogle (8)

2013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-1
2013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-12013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-1
2013 -pedagojik-formasyon-tercih-kilavuzu--23012014-1
 
Yeni microsoft word belgesi
Yeni microsoft word belgesiYeni microsoft word belgesi
Yeni microsoft word belgesi
 
Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012
Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012
Www.kpss10.com gelişim psikolojisi 2012
 
Www.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımları
Www.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımlarıWww.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımları
Www.kpss10.com program geliştirmenin temelleri tasarımları
 
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 2
 
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1
Www.kpss10.com eğitimde hedefler 1
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
 
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
Www.kpss10.com  program geliştirme süreciWww.kpss10.com  program geliştirme süreci
Www.kpss10.com program geliştirme süreci
 

www.kpss10.com öğretim ilke ve yöntemleri temel kaavramları

 • 1. ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr.Ramazan Özbek İnönü Üniversitesi-Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi
 • 2. 1.TEMEL KAVRAMLAR Eğitim; A. Bireyin içinde yaşadığı toplumda yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler toplamıdır. B. Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. C. İnsanın doğuştan kazandığı gizil güçlerin ve yeteneklerin açığa çıkarılmasına, onun daha güçlü, daha olgun, yaratıcı ve yapıcı bir varlık olarak gelişme ve büyümesine hizmet eden bir süreç olarak tanımlanmıştır. D. Bireyin içinde yaşadığı çevre ile etkileşimi sonucu elde ettiği kalıcı izlenimlerin (öğrenme) sahip olduğu gizil güçlere işlerlik kazandırma (yetenek ve davranış geliştirme, kişilik oluşturma) sürecidir.
 • 3. EĞİTİMİN SÜRECİ Eğitimin üç temel öğesi vardır. 1- Planlama -Amaç Safhası 2- Öğretme ve öğrenme etkinlikleri Safhası 3- Değerlendirmeler Safhası
 • 4. 1.Planlama safhası  Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi  Hedef davranışların tespiti, sıraya konması, iç ve dış tutarlık özelliğinin sağlanması
 • 5. 2.Eğitim Ortamları Safhası  Eğitim ortamının ve eğitim durumlarının düzenlenmesi  Yaşantıların ve muhtevanın tespiti  Davranışların yaşantı haline getirilmesi
 • 6. 3.Değerlendirme Safhası  Ürünün amaçlar açısından değerlendirilmesi  Sistemin değerlendirilmesi  Yeniden düzenleme faaliyetleri
 • 7.  1.Planlama Safhası: Eğitim sürecinin ilk safhasıdır. Eğitim ile ilgili olarak “ne, nasıl, niçin, nerede vb” soruların cevaplandırıldığı safhadır. Eğitim amaçları, eğitimin özel amaçları (hedef davranışlar) bu safhada belirlenmektedir. Belirlenen amaçların birey, toplum ve konu alanları ile ilişkisi, uygunluğu, birbirleri ile uyumlu olma durumları, çağdaş değerler ile uyuşma durumları burada analiz edilir.  2. Eğitim Ortamlarının Tespiti ve Öğrenme Yaşantıları Safhası: Eğitim amaçları kendiliğinden veya boşlukta gerçekleşmez. Eğitim ortamlarının tespiti, donanımı, muhteva burada belirlenir ve öğrenciler uygun durumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine tabi tutulur. Sınıflar, atölyeler, labaratuvarlar, işlikler, spor saha ve salonları, gezi alanları, dinlenme mekanları vb. ile buraların donanımı ile eğitim ve öğretim faaliyetleri bu safhada gerçekleştirilir.
 • 8.  3.Değerlendirme: Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sonunda eğitim amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine, uygulanan eğitim programlarının etkinliğinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle yapılan faaliyetler sonucunda değerlendirme yapılır. Ölçme, varlıkların sahip oldukları niteliklerin ve bu niteliklerin mevcut oluş durumlarının belirli ölçme araç ve teknikleri ile tespit edilerek sonuçların sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle gösterilmesine; değerlendirme ise ölçme sonuçlarının bir ölçüt ile karşılaştırılarak o durum hakkında karar verme işlevi olarak tanımlanabilir.
 • 9. Öğretim  Öğretme faaliyetlerinin önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler okullardır.Okullarda yapılan öğretme faaliyetleri ise , öğretim olarak adlandırılmaktadır.  “Öğretim, bir öğretmeler, öğrenmeye dönük faaliyetler manzumesi veya kurumsallaşmış öğretmeler topluluğudur.” Başka bir deyişle öğretim, öğretme ve öğrenme faaliyetlerinin bileşkesidir.Yani öğretim,öğretme ve öğrenmeyi birlikte kapsamaktadır.  “....bireyin hayat boyu süren eğitiminin okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmı bireyin öğretimini oluşturur. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür.”  “Öğretim, öğretmenin uyarıcı ve öğrenme durumları ( çevre, ortam) yaratarak, öğrencilerin amaçlar yönünde davranışlar geliştirmesine yardım etmesidir.”  “Öğretim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gerekli araç ve gereçleri sağlama ve rehberlikte bulunma eylemidir.”
 • 11.  Öğrenme: Öğrenme ise, bireyin olgunlaşma düzeyine göre çevresiyle olan etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması veya eski davranışlarını değiştirme süreci (Gates ve diğerleri,1962:290) olarak tanımlanmaktadır. Bireyin olgunlaşma düzeyine göre çevresiyle olan etkileşimi sonucu davranışlarında meydana gelen kalıcı izli değişmeler (Fidan, 1996; Demirel, 2004)
 • 12.  Örgün Eğitim: Belli bir yaş gurubundaki bireylere, Milli Eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programları ile okul çatısı altında yapılan eğitimdir. Okulöncesi Öğretim, İlköğretim, Ortaöğretim ve Yükseköğretim, Örgün Eğitimi oluşturur.  Yaygın Eğitim: Örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen formal eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur. Her yaş grubu için (çocuk, genç, yetişkin v.b.) yaygın eğitim faaliyetleri düzenlenebilir 12
 • 13. 1. Eğitim bir süreçtir. Üstelik bu süreç zaman ve kapsam bakımlarından geniş ve karmaşıktır.  2. Eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelmektedir. Davranış organizmanın bir hareketidir. Davranış, davranış psikologlarına göre, organizmanın etkiye karşı gösterdiği tepki ya da tepkiye karşı gösterdiği etkidir. Eğitim açısından davranışın gözlenebilir, ölçülebilir ve istenilir olması gerekmektedir.  3. Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu meydana gelir.  4. Eğitimin değişik zamanlarda, değişik ortam ve biçimlerde gerçekleşen bir süreç olduğundan söz etmiştik. Bu süreç içinde kimi eğitim etkinlikleri gelişigüzel ve kasıtsız düzenlenmiş olabilir. Ailede, sinemada, sokakta, ders aralarında, her an her yerde bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim adı verilmektedir . Aile içinde, akran kümelerinde, usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar informal eğitimin ürünleridir.  5. Ancak, insanın yaşam süresi, tüm istendik davranışların rastgele yani informal eğitimle kazanılmasını bekleyecek kadar uzun değildir. Ayrıca pek çok davranışın informal eğitim yoluyla kazanılmasını beklemek hem birey hem de toplum için oldukça pahalı bir yoldur. İnformal eğitim denetimli ve planlı olmadığı için, bu eğitimin sonucunda birey farkında olmadan olumlu davranışların yanı sıra, sonuca götürmeyen yanlış davranışlar da öğrenir.  6. Günümüz sanayi ve bilgi toplumlarında informal eğitim, bireylerin sosyalleşme ve yaşama hazırlanmalarında son derece yetersiz kalmaktadır. Toplumların gelişmesi ile birlikte informal eğitimin yanı sıra planlı eğitim etkinlikleri de önem kazanmaya başlamıştır. Planlı eğitim etkinliklerine formal eğitim denir. Formal eğitim sürecinde bilinçli, planlı ve kasıtlı bir biçimde öğrenme ortamı düzenlenmektedir. Düzenlenen bu öğrenme ortamında, bireylerin davranışları önceden belirlenen belli amaçlar doğrultusunda değiştirilmeye çalışılmaktadır.
 • 14. Eğitim Öğretim ve Öğrenme  Öğrenme: Bireyin olgunlaşma düzeyine göre çevresi ile etkileşimi sonucunda davranışlarında meydana gelen kısmen kalıcı değişmelerdir. Eğitim Öğrenme Öğretim
 • 15. Şekil 1. 2′deki dış daire eğitim; içteki daireler öğretim; taramalar ise öğrenme sürecini göstermektedir. Öğreten hem eğitim, hem öğretim sürecinde yer alan ve öğrenmeyi kolaylaştıran, rehberlik eden kişi ve/veya kişilerdir. Öğretim sürecinde bu kişilere öğretmen denilmektedir.