Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qtns qt chieu

285 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qtns qt chieu

 1. 1. QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ CHO CAÙC DN MUOÁN HOÄI NHAÄP TOAØN CAÀU GV : MBA.Phaïm Ngoïc Phöông EM: thsngocphuong@yahoo.com.vn thayphuongqtkd2@gmail.com-SÖÛ DUÏNG CHO LÔÙP QUAÛN TRÒ VIEÂN TRUNG CAO CAÁP - -LÖU HAØNH NOÄI BOÄ-
 2. 2. QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ1. Ñaïi cöông veà QTNS2. Phaân tích coâng vieäc cô sôû cuûa QTNS3. Hoaïch ñònh-Thu huùt-Tuyeån choïn NS4. Hoäi nhaäp-Ñaøo taïo-Phaùt trieån NS5. Ñaùnh giaù thaønh tích-Thuø lao ñaõi ngoä6. Taïo ra & duy trì ñoäng löïc LV
 3. 3. Phaàn 1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ1. QTNS Quaûn trò Daãn nhaäp veà coâng taùc nhaân söï2. Khaùi nieäm veà Quaûn trò nhaân söï3. Muïc tieâu cuûa QTNS4. Chöùc naêng cuûa boä phaän QTNS5. Tö töôûng QTNS truyeàn thoáng vaø hieän ñaïi.
 4. 4. 1. DAÃN NHAÄP VEÀ COÂNG TAÙC QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ Khi DN gaëp phaûi tình traïng sau :- Thieáu lao ñoäng ôû vaøo nhöõng thôøi ñieåm-nhöõng boä phaän nhaát ñònh.- Coù ñuû ngöôøi, nhöng ngöôøi lao ñoäng thieáu nhöõng kyõ naêng caàn thieát, chaát löôïng coâng vieäc chöa ñaùp öùng ñoøi hoûi thöïc teá.
 5. 5. - Thöøa ngöôøi vaøo nhöõng thôøi ñieåm- nhöõng boä phaän naøy, nhöng laïi thieáu ngöôøi ôû nhöõng thôøi ñieåm-nhöõng boä phaän khaùc.- Naêng suaát lao ñoäng thaáp.- Tính caïnh tranh veà chaát löôïng lao ñoäng thua keùm caùc DN cuøng loaïi.
 6. 6. - Tyû leä lao ñoäng boû vieäc cao.- Ngöôøi lao ñoäng caûm thaáy coâng vieäc nhaøm chaùn, khoâng coù töông lai tieán thuû, caûm thaáy bò ñoái xöû khoâng coâng baèng.- Tinh thaàn ñoaøn keát töông trôï keùm.- …Khi ñoù DN ñang gaëp caùc vaán ñeà khuùc maéc veà coâng taùc Quaûn trò nhaân söï.
 7. 7. 2. KHAÙI NIEÄM VEÀ QTNS- Laø söï phoái hôïp moät caùch toång theå caùc hoaït ñoäng Hoaïch ñònh, tuyeån moä, tuyeån choïn, duy trì, phaùt trieån, ñoäng vieân vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi cho taøi nguyeân nhaân söï thoâng qua toå chöùc, nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc vaø ñònh höôùng vieãn caûnh cuûa toå chöùc ñoù.
 8. 8. TAØI NGUYEÂN NHAÂN SÖÏ BAO GOÀM NHÖÕNG AI ?- TNNS bao goàm taát caû moïi caù nhaân tham gia baát cöù hoaït ñoäng naøo cuûa toå chöùc, baát keå vai troø cuûa hoï laø gì !
 9. 9. 3. MUÏC TIEÂU CUÛA QTNS Lyù thuyeát QTNS coå ñieån : Muïc tieâu vaø quan taâm duy nhaát laø naâng cao lôïi nhuaän cho giôùi chuû (Coå ñoâng) Hoïc thuyeát QTNS toång theå : Chuù troïng ñeán vieäc haøi hoøa vaø toái haûo veà söï quaân bình giöõa caùc nhoùm ñöôïc höôûng lôïi ích sau : Khaùch haøng, nhaân vieân, coå ñoâng, moâi tröôøng XH & sinh thaùi
 10. 10. - AI PHAÛI QUAÛN TRÒ TNNS ?• Baát cöù caáp Quaûn trò naøo cuõng coù nhaân vieân döôùi quyeàn, vì theá ñeàu phaûi Quaûn trò TNNS, nghóa laø ñeàu phaûi Hoaïch ñònh, toå chöùc, laõnh ñaïo & kieåm tra löïc löôïng nhaân söï cuûa mình.
 11. 11. 4. CHÖÙC NAÊNG CUÛA BOÄ PHAÄN QTNS CHUYEÂN TRAÙCHTuyø theo quy moâ DN vaø tính chaát hoaït ñoäng cuûa töøng nghaønh maø boä phaän QTNS coù caùc chöùc naêng cuï theå, nhöng thoâng thöôøng chöùc naêng cuûa QTNS ôû 8 lónh vöïc sau :
 12. 12. 1. Nghieân cöùu TNNS2. Hoaïch ñònh TNNS3. Tuyeån duïng NS4. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån NS5. Quaûn trò tieàn löông6. Quan heä lao ñoäng7. Dòch vuï vaø phuùc lôïi8. Y teá vaø an toaøn lao ñoäng
 13. 13. TRÖÔÛNG BOÄ PHAÄN HAY PHOØNG NHAÂN SÖÏNGHIEÂHOAÏCH TUYEÅN ÑAØO QUAÛN QUAN DÒCH Y TEÁ N ÑÒNH DUÏNG TAÏO VAØ TRÒ HEÄ VUÏ VAØ CÖÙU TAØI PHAÙT TIEÀN LAO VAØ AN TAØI NGUYE TRIEÅN LÖÔNG ÑOÄNG PHUÙC TOAØNNGUYEÂ ÂN LÔÏI N NHAÂNNHAÂN SÖÏ SÖÏ SÔ ÑOÀ CHÖÙC NAÊNG CUÛA BOÄ PHAÄN NHAÂN SÖÏ
 14. 14. CAÙC CHÖÙC NAÊNG CUÛA QUAÛN TRÒ TNNS TRONG MOÄT DN COÙ QUY MO TRUNG BÌNH TOÅNG GIAÙM ÑOÁCGIAÙM ÑOÁC GIAÙM ÑOÁC GIAÙM ÑOÁC GIAÙM ÑOÁC Marketing Saûn xuaát Taøi chính TNNSÖÏTRÖÔÛN TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG TRÖÔÛNG G PHOØNG PHOØNG PHOØNG PHOØNGPHOØNG Löông boång Tuyeån duïng An toaøn & Quan heäÑaøo taïo & phuùc lôïi Y teá Lao ñoäng & Phaùt trieån
 15. 15. 5. TÖ TÖÔÛNG QTNS THEO TRUYEÀN THOÁNG VAØ HIEÄN ÑAÏI TRUYEÀN HIEÄN ÑAÏI THOÁNG-Chæ chuù troïng ñeán -Chuù troïng ñeán söïkyõ naêng. ñoùng goùp toaøn dieän cho DN.-Mong ñôïi haønh vi -Mong ñôïi haønh vilaäp ñi laäp laïi. saùng taïo.-Laån traùnh traùch -Chòu traùch nhieämnhieäm & quyeát ñònh. caùc quyeát ñònh
 16. 16. TRUYEÀN HIEÄN ÑAÏI THOÁNG-Khuyeán khích söï oån -Khoan dung vôùi söïñònh vaø tuaân thuû. mô hoà vaø söï thay-Ñaøo taïo chæ daønh ñoåi.cho caùc coâng vieäc -Gaén boù töø ñaàucuï theå tôùi cuoái : Phaùt trieånChuù troïng ñeán keát roäng raõi, lieân tuïc.quaû. -Chuù troïng ñeán tieán-Quan taâm cao ñeán trình & phöông tieän.soá löôïng vaø ñaàu ra. -Quan taâm cao ñeán
 17. 17. TRUYEÀN HIEÄN ÑAÏI THOÁNG-Quan taâm ñeán -Quan taâm ñeánhieäu naêng cuûa caù hieäu quaû toång theå.nhaân -Hoäi nhaäp giöõa-Chuyeân moân hoaù caùc chöùc naêng boätheo chöùc naêng cuûa phaän.boä phaän -Löïc löôïng lao ñoängLöïc löôïng lao ñoäng ñöôïc xem nhö ñaàu töñöôïc xem nhö moät toái quan troïng.chi phí caàn thieát. -Löïc löôïng lao ñoäng
 18. 18. TRUYEÀN HIEÄN ÑAÏI THOÁNG-Ñaùnh giaù & -Ñaùnh giaù &phaàn thöôûng döïa phaàn thöôûngvaøo keát quaû ñöôïc xaùc ñònhcoâng vieäc bao quaùt, döïa vaøo chieán löôïc.
 19. 19. TÖ TÖÔÛNG QTNS HIEÄN ÑAÏI QUAÛN TRÒ TRÖÏC TUYEÁN LAØ HUAÁN LUYEÄN VIEÂN NHAÂN VIEÂN LAØTRÖÔÛNG BOÄ PHAÄN CAÁP QUAÛN TRÒ NHAØ ÑOÀNG KINHNHAÂN SÖÏ LAØ NHAØ GIAÙN TIEÁP LAØ TÖ VAÁN DOANH = TÖÏ PHAÙT NGÖÔØI ÑÔÕ ÑAÀU TRIEÅN LAÕNH ÑAÏO DN LAØ NGÖÔØI UÛNG HOÄ
 20. 20. CHIEÁN LÖÔÏC NHOÙM VAÊN HOAÙ TAØI NGUYEÂN Ï NHAÂN SÖÏLIEÂN KEÁT ÑOÄNG VIEÂN TOÅ CHÖÙC
 21. 21. Phaàn 2: PHAÂN TÍCH CV CÔ SÔÛ CUÛA QTNS1. Ñònh nghóa vaø lôïi ích cuûa PTCV2. Caùc phöông phaùp PTCV3. Baûn moâ taû coâng vieäc-Baûn yeâu caàu chuyeân moân- baûn tieâu chuaån keát quaû coâng vieäc
 22. 22. 2.1 ÑÒNH NGHÓA VAØ LÔÏIÍCH CUÛA PTCV TRONG QTNSa) ÑÒNH NGHÓA PTCV :- PTCV laø moät tieán trình moâ taû & ghi laïi muïc tieâu cuûa 1 coâng vieäc, caùc nhieäm vuï & hoaït ñoäng cuï theå, caùc ñieàu kieän hoaøn thaønh coâng vieäc, caùc kyõ naêng, kieán thöùc & caùc thaùi ñoä caàn thieát ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc ñoù.
 23. 23. - PTCV laø thu thaäp caùc thoâng tin veà coâng vieäc moät caùch coù heä thoáng. PTCV ñöôïc tieán haønh nhaèm ñeå xaùc ñònh ra caùc nhieäm vuï thuoäc phaïm vi coâng vieäc ñoù vaø caùc kyõ naêng, naêng löïc vaø traùch nhieäm cuï theå caàn phaûi coù ñeå thöïc hieän coâng vieäc ñoù moät caùch thaønh coâng.
 24. 24. b) Lôïi ích cuûa PTCV :- PTCV laø coâng cuï cô baûn nhaát trong moïi giai ñoaïn cuûa QTNS, töø Hoaïch ñònh - tuyeån moä -tuyeån choïn - hoäi nhaäp - ñaøo taïo - phaùt trieån - ñaùnh giaù thaønh tích - löông boång phuùc lôïi -An toaøn & y teá - quan heä lao ñoäng - vaø nghieân cöùu TNNS.
 25. 25. - PTCV quan troïng nhö vaäy vì noù cho bieát coâng vieäc ñoù coù caùc nhieäm vuï-hoaït ñoäng cuï theå phaûi hoaøn thaønh trong 1 ñieàu kieän nhaát ñònh, ñeå thöïc hieän ñöôïc coâng vieäc naøy caàn coù caùc kyõ naêng-kieán thöùc-caùc thaùi ñoä caàn thieát naøo ñoù.- PTCV thöïc hieän toát, caùc vaán ñeà QTNS coøn laïi ñeàu coù caên cöù chính xaùc ñeå tieán haønh.
 26. 26. - Muïc ñích cuûa PTCV laø ñeå traû lôøi 6 caâu hoûi1. NV thöïc hieän nhöõng coâng taùc gì ? (What)2. Khi naøo CV ñöôïc hoaøn taát ? (When)3. CV ñöôïc thöïc hieän ôû ñaâu ? (Where)4. NV laøm CV ñoù nhö theá naøo ? (How)5. Taïi sao phaûi thöïc hieän CV ñoù ?
 27. 27. 2.2 CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PTCV• Coù nhieàu PP PTCV, nhöng löïa choïn PP naøo laø tuyø thuoäc vaøo töøng loaïi thoâng tin caàn thu thaäp, tuyø theo tình hình thöïc teá cuûa töøng DN.
 28. 28. - Moät soá PP PTCV phoå bieán :1/ Baûng caâu hoûi (Questionaire)2/ Quan saùt (Observation)3/ Phoûng vaán (Interview)4/ Ghi cheùp laïi trong nhaät kyù (Employee recording)5/ Baûng danh saùch kieåm tra (Checklist)6/ Phoái hôïp caùc phöông phaùp.
 29. 29. BAÛNG PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC- Treân thöïc teá moät baûng PTCV thöôøng bao goàm caùc thoâng tin:1.Vò trí CV : Chöùc danh-chöùc vuï, nôi LV,2. Muïc ñích-muïc tieâu cuûa CV3. Caùc nhieäm vuï cuï theå cuûa CV & thöôùc ño söï hoaøn thaønh4. Caùc moái quan heä : Bao goàm QH ñoái noäi-ñoái ngoaïi, QH baùo caùo- giaùm saùt
 30. 30. 5. Traùch nhieäm coâng khai : Ñoái vôùi Taøi saûn, trang thieát bò, Doanh soá-lôïi nhuaän, taêng tröôûng thò phaàn, soá löôïng-chaát löôïng saûn phaåm, tieàn maët-haøng hoaù,caùc khoaûn thu-chi, bí maät thoâng tin, Duy trì caùc moái quan heä, …6. Caùc yeâu caàu ñaëc bieät veà CV : Giôø giaác LV, ñi coâng taùc xa, LV caêng thaúng-nguy hieåm, khoù khaên-phöùc taïp, moái quan heä, naêng löïc ñaëc bieät, …
 31. 31. 7. Trình ñoä hoïc vaán-kinh nghieäm- kyõ naêng-kieán thöùc-theå löïc-theå hình-giôùi tính-hoaøn caûnh gia ñình- ñoäng cô LV, … caàn thieát ñeå thöïc hieän CV8. Yeâu caàu veà ñieàu kieän vaät chaát hoã trôï :- Ñieàu kieän nôi LV, maùy moùc thieát bò hoã trôï, thôøi gian nghæ ngôi, cheá ñoä ñaõi ngoä-phuùc lôïi XH, thaêng tieán ngheà nghieäp, …9. Nguoàn lao ñoäng ñaùp öùng CV :
 32. 32. 2.3 BAÛNG MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC- Treân thöïc teá moät baûng moâ taû coâng vieäc chöùa ñöïng thoâng tin cuûa caû baûn moâ taû coâng vieäc vaø baûn yeâu caàu chuyeân moân, & baûn tieâu chuaån keát quaû CV- Moät baûng moâ taû coâng vieäc thöôøng coù caùc chi tieát sau :
 33. 33. 1/ Vò trí coâng vieäc : Chöùc vuï, chöùc danh, nôi laøm vieäc, …2/ Muïc ñích, muïc tieâu cuûa coâng vieäc3/ Phaïm vi cuûa coâng vieäc : Thaåm quyeàn, traùch nhieäm vaät chaát, …4/ Nhieäm vuï-traùch nhieäm :5/ Tieâu chuaån : Veà trình ñoä hoïc vaán-kyõ naêng-kinh nghieäm-söùc khoeû-taâm lyù, thaùi ñoä, …6/ Möùc phaán ñaáu : Ñaõi ngoä vaät chaát, thaêng tieán
 34. 34. 7/Nhöõng yeâu caàu veà ñieàu kieän vaät chaát trang thieát bò yeåm trôï caàn thieát ñeå thöïc hieän coâng vieäc8/Nguoàn lao ñoäng ñaùp öùng vò trí CV9/Nhöõng ñoøi hoûi ñaëc bieät veà ñieàu kieän theå chaát-naêng löïc- hoaøn caûnh gia ñình-ñoäng cô- moái quan heä- … ñeå coù theå hoaøn thaønh coâng vieäc ñoù.
 35. 35. BAÛNG MOÂ TAÛ CV- BAÛNG P.TÍCH CV-(Xem caùc baûng chi tieát ñính keøm ! )
 36. 36. Tên Công ty: MÔ TẢ CÔNG ViỆC Chuong 3MAU MO TA CONG VIEC.doc 1- Chức vụ …………. Mã số:… 2- Phòng/ ban …………. Người thiết kế: 3- Nơi làm việc …………. Ngày thiết kế: 4- Báo cáo cho …………. Bản thứ nhất:• 5. Mục đích của công việc• 6. Phạm vi của công việc• 7. Nhiệm vụ và trách nhiệm• 8. Phạm vi trách nhiệm• 9. Tiêu chuẩn tối thiểu• 9.1. Học vấn:…………..• 9.2. Kinh nghiệm: ………...• 9.3. Các loại kỹ năng: …………..• 10. Mức phấn đấu.
 37. 37. Phaàn 3 : HOAÏCH ÑÒNH-THUHUÙT-TUYEÅN CHOÏN NHAÂN SÖÏ1. HOAÏCH ÑÒNH NHAÂN SÖÏ :- Toång quaùt veà HÑNS- Tieán trình HÑNS
 38. 38. 1.1 TOÅNG QUAÙT VEÀ HÑNSa) Daãn nhaäp veà HÑNSb) Caùc khaùi nieäm veà HÑNS
 39. 39. a) Daãn nhaäp veà HÑNS :- Nuoâi quaân 3 naêm, duøng quaân moät ngaøy !- Khoâng coù söï chuaån bò chu ñaùo töø tröôùc-khoâng theå coù saün nhaân söï duøng khi caàn !
 40. 40. b) Khaùi nieäm veà HÑNS- HÑNS laø moät tieán trình trieån khai thöïc hieän caùc keá hoaïch vaø caùc chöông trình nhaèm baûo ñaûm raèng cô quan seõ coù ñuùng soá löôïng, ñuùng soá ngöôøi, ñöôïc boá trí ñuùng nôi, ñuùng luùc, vaø ñuùng choã.
 41. 41. - HÑNS laø moät tieán trình duyeät xeùt laïi moät caùch coù heä thoáng nhöõng yeâu caàu veà nhaân söï ñeå ñaûm baûo raèng cô quan seõ coù ñuùng soá ngöôøi coù ñaày ñuû caùc kyõ naêng theo ñuùng nhu caàu.- HÑNS baûo ñaûm 3 chöõ ñuùng : 1/Ñuùng ngöôøi 2/Ñuùng vò trí 3/Ñuùng thôøi ñieåm
 42. 42. 1.2 TIEÁN TRÌNH HOAÏCHÑÒNH NHAÂN SÖÏ- Tröôùc khi HÑNS, nhaø Quaûn trò phaûi nghieân cöùu kyõ caùc keá hoaïch chieán löôïc cuûa toå chöùc mình.- Döïa theo keá hoaïch chieán löôïc cuûa toaøn DN, moãi nhaø Quaûn trò seõ hoaïch ñònh TNNS cho boä phaän mình, vaø Giaùm ñoác hay Tröôûng boä phaän NS seõ töø ñoù hoaïch ñònh chieán löôïc NS cho toaøn boä cô quan.
 43. 43. HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC HOAÏCH ÑÒNH TNNSDÖÏ BAÙO NCAÀU SO SAÙNH GIÖÕA NC & KHAÛ NAÊNG SAÜN COÙ VEÀ TNNS KNAÊNG SAÜN COÙ VEÀ TNNS CUNG = CAÀU DÖ THÖØA N.VIEÂN KHIEÁM DUÏNG NVIEÂN ÑEÀ RA CHÍNH SAÙCH & KEÁ HOAÏCH KIEÅM SOAÙT & ÑAÙNH GIAÙ
 44. 44. CAÙC KEÁ HOAÏCH TOÅNG THEÅ ÑÒNH HÖÔÙNG VIEÃN CAÛNHPHAÂN TÍCHCOÂNGVIEÄC Chuùng ta caàn nhaân Nhaân löïc naøo ñaõ coù löïc naøo ñeå hoaøn saün trong DN ? thaønh coâng vieäc ? coù aên khôùp khoâng ? -Ñaùnh giaù thaønh tích Neáu khoâng, chuùng ta -Ngaân haøng döõ caàn loaïi TNNS naøo & kieän laøm -Ñaøo taïo caùch naøo thu huùt -Phaùt trieån NV &
 45. 45. TIEÁN TRÌNH HÑNS TRAÛI QUA 4 BÖÔÙC1. Böôùc 1 : Ñeà ra nhu caàu vaø döï baùo nhu caàu2. Böôùc 2 : Ñeà ra caùc chính saùch vaø keá hoaïch3. Böôùc 3 : Thöïc hieän caùc keá hoaïch vaø chöông trình.4. Böôùc 4 : Kieåm tra vaø ñaùnh giaù chöông trình.
 46. 46. vaø döï baùo nhu caàu- Khi döï baùo nhu caàu NS caàn phaûi caân nhaéc raát nhieàu yeáu toá veà nhu caàu SF/Dvuï cuõng nhö khaû naêng veà SXKD theo chu kyø-muøa vuï caû trong töông lai gaàn vaø xa.
 47. 47. - Ngoaøi ra coøn phaûi caân nhaéc ñeán caùc yeáu toá : + Soá ngöôøi thay theá döï kieán (Do nghæ vieäc vì caùc lyù do khaùc nhau) + Chaát löôïng vaø nhaân caùch cuûa nhaân vieân + Nhöõng thay ñoåi veà khoa hoïc kyõ thuaät. + Nhöõng chieán löôïc SXKD môùi + Nguoàn taøi chính coù saün. + Quyõ thôøi gian + ….
 48. 48. Cầu về nguồn nhân lựcNhóm Hiện nay 5 năm tới1 24 202 27 353 82 1104 167 135Tổng số 300 300
 49. 49. Cung về nguồn nhân lực Nhóm Hiện nay 5 năm tới1 24 232 27 303 82 724 167 139Tổng số 300 264
 50. 50. Chênh lệch dự kiến trong 5 năm tới Nhóm Cầu Cung Chênh lệch 1 20 23 +3 2 35 30 -5 3 110 72 -38 4 135 139 +4 Tổng số 300 264 -36
 51. 51. Bước 1 : Dự báo cầu nguồn nhân lực Cầu nhân lực là số lượn g,cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thàn h số lượn g sản phẩm , dịc h vụ hoặc khối lượn g công việc của tổ chức trong một thời kỳ nhất địn h 20/5/2010
 52. 52. Các phương pháp dự báo nhu cầuNL Dự báo cầu NL Phương pháp định lượng PP phân tích xu hướng Dựa vào định mức lao động Phân tích hồi quy Phương pháp định tính PP chuyên gia PP Delphin
 53. 53. * XÁC ĐỊNH CẦU BẰNG PP ĐỊNHLƯỢNG1.Phân tích xu hướng(Trend Analysis) Dự báo nhu cầu NNL trong DN dựa trên cơ sở dữ liệu thống kê, ví dụ về bán hàng Lựa chọn một biến số KD cho phép tính toán được nhu cầu nhân sự (business factor) Xác định hệ số năng suất lao động (labour productivity ratio).  Tính toán năng xuất lao động trong quá khứ Xác địnhxu hướng tăng, giảm năng suất lao động Xác định số lượng lao động theo mục tiêu KD
 54. 54.  Ưu điểm:Thực tế, đơn giản, dễ thực hiện, thường áp dụng trong KD Nhược điểm:Cần có nhiều giả định có tính định hướng, độ chính xác không cao và chỉ phù hợp đối với các tổ chức có quá trình sản xuất kinh doanh tương đối ổn định.
 55. 55. 2.PP dựa vào định mức lao động N = (Q x T ) /T1 N: Nhu cầu lao động Q: khối lượng sản phẩm T: định mức thời gian cho một đơn vị sản phẩm T1: Thời gian làm việc trong một khoảng thời gian cần tính nhu cầu lao động hay của một năm kế hoạch.
 56. 56.  Ưu điểm: Phương pháp này khá chính xác khi dùng đến mức lao động Nhược điểm:không phải công việc nào cũng có định mức lao động, khó áp dụng đối với những cv không có định mức
 57. 57. 3. PP phân tích tương quan Sử dụng thông tin từ mối quan hệ quá khứ đã có giữa mức nhu cầu lao động của tổ chức với một số yếu tố trong kinh doanh của tổ chức ... Mối quan hệ ở đây thể hiện nhu cầu lao động với các biến số như: doanh số bán ra, sản lượng, năng suất lao động…Phương trình hồi quy QD = f(X1, X2, X3 …) 20/5/2010
 58. 58.  Ưu điểm Độ chính xác khá cao, có thể đưa nhiều yếu tố ảnh hưởng vào phân tích Thuận tiện khi công nghệ máy tính đang phát triển như vũ bão hiện nay. Nhược điểm Đòi hỏi tổ chức phải có số liệu chính xác trong một thời gian dài trong quá khứ và các hoạt động ổn định.
 59. 59. Phân tích hồi quy tương quan Số sản phẩm sx ra Số công nhân 200 10 300 15 400 17 500 19 600 21 700 25 800 29 900 33Nếu số sp tăng lên 1200 sp cần bao nhiêu công nhân? QD = f(số sản phẩm, doanh thu, ...)
 60. 60. * XÁC ĐỊNH CẦU BẰNG PP ĐỊNH TÍNH  PP chuyên gia Các chuyên gia đưa ra dự báo của mình về nhu cầu nguồn nhân lực của tổ chức trong một thời điểm nào đó trong tương lai. Lựa chọn phương án tối ưu hoặc lấy số dự báo bình quân 20/5/2010
 61. 61.  Ưu điểm Ít tốn kém và phù hợp với các tổ chức SXKD có qui mô vừa và nhỏ. Kịp thời đáp ứng nhu cầu của tổ chức trong một thời gian ngắn. Nhược điểm Độ chính xác không cao và có thể có tính chủ quan của các chuyên gia.
 62. 62.  Kỹ thuật Delphin Các chuyên gia sẽ đưa ra phương án của mình. Sử dụng người trung gian trình bày phương án của từng chuyên gia cho các chuyên gia khác. Xem xét lại phương án của mình và chỉnh sửa. Quá trình này tiếp tục cho đến khi xuất hiện một dự đoán đồng tâm nhất trí
 63. 63.  Ưu điểm: Khá chính xác đối với một khoảng thời gian ngắn 2,3 năm. Nhược điểm: Có thể có khó khăn về việc đạt được sự đồng tâm nhất trí về các vấn đề phức tạp. Cần một lượng thời gian khá lớn để thực hiện PP này
 64. 64. Bước 2: Dự báo nguồn cung nhân lực Beân trong tổ chức Phaân tích, kiểm keâhiện trạng Sơ đñồ thay thế
 65. 65. Các nguồn thông tin cần thu thập• Hồ sơ ban đầu và sơ yếu lý lịch• Thông tin từ kết quả phỏng vấn• Kết quả kiểm tra thi tuyển• Kết quả đánh giá công việc, đánh giá nhân viên• Ghi chép về quá trình lương (quá khứ, hiện tại)• Ghi chép về quá trình đào tạo• Các quyết định khen thưởng• Các quyết định kỷ luật• Các ghi chép về đề bạt, thuyên chuyển, hay giáng chức (các vị trí công việc)• Ghi chép về tai nạn, khám sức khỏe định kỳ, …
 66. 66. Tập hợp, lưu trữ, cập nhật và phân tích+ Cập nhật thường xuyên+ “Kỹ năng thống kê” - Theo tuổi, theo giới tính, trình độ, cơ cấu nghề nghiệp, mức độ phù hợp …+ Phân tích: (theo yêu cầu – mục tiêu, thời hạn)
 67. 67. Nguồn cung nhân lực từ bên ngoài tổ chức Quy mô, Môi trường Nguồn cơ cấu KTế ,Ctrị, nhân và mức Pluật, Xhội, TLý, V.hóa… lực xã gia tăng DS (Nhật hội Bản)
 68. 68.  Dự đoán cung nhân lực bên ngoài cho phép thấy rõ tiềm năng lao động, các nguồn nhân lực có thể cung cấp cho tổ chức và chuẩn bị các biện pháp thu hút nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của tổ chức khi cần
 69. 69. Các yếu tố cần phân tích Biến động mức sinh, mức chết và cơ cấu dân số Quy mô và cơ cấu lực lượng lao động xã hội theo tuổi, theo giới tính, theo mùa, theo thu nhập, theo ngành, theo thành phần kinh tế Tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố và tỷ lệ sử dụng lao động ở nông thôn Chất lượng nguồn nhân lực: Học vấn, tình hình giáo dục đào tạo của đất nước Tình hình di dân Nguồn lao động từ nước ngoài về
 70. 70. b) Böôùc 2 : ÑEÀ RA CHÍNHSAÙCH VAØ KEÁ HOAÏCH- Caùc bieän phaùp khi dö thöøa nhaân söï (Thaëng dö nhaân vieân)- Caùc bieän phaùp khi thieáu huït nhaân söï (Khieám duïng nhaân vieân)- Keá hoaïch NS keá thöøa
 71. 71. 1/LAØM GÌ KHI THAËNG DÖ NHAÂN VIEÂN ? PHAÛI LAØM MOÏI CAÙCH COÙ THEÅ TRÖÔÙC BIEÄN PHAÙP CUOÁI CUØNG : SA THAÛI – GIAÛM NHAÂN VIEÂN.1. Giaûm bôùt giôø lao ñoäng2. Tìm theâm coâng vieäc khaùc3. Thuyeân chuyeån noäi boä4. Ñaøo taïo – phaùt trieån ñeå thích öùng
 72. 72. 5.Khoaùn quyõ löông cho ñôn vò6.Luaân phieân nghæ – Laøm7.Neáu coù theå cho caùc Cty khaùc thueâ taïm thôøi lao ñoäng8.Lieân keát & ñieàu phoái lao ñoäng qua laïi giöõa caùc DN cuøng ngaønh9.Cho thueâ caû lao ñoäng vaø thieát bò
 73. 73. 10.Tìm kieám ñoái taùc lieân doanh - lieân keát11.Nhaän gia coâng laïi cuûa caùc DN khaùc12.Taïo tin ñoàn-kích thích NV töï naâng cao trình ñoä-tay ngheà13.Trôï caáp ñoåi ngheà14.Giaûi quyeát cheá ñoä sôùm15.Giaõn thôï-nghæ taïm thôøi16.Sa thaûi-Giaûm nhaân vieân
 74. 74. 2/ CAÙC BIEÄN PHAÙP KHI THIEÁU NHAÂN SÖÏ Phaûi söû duïng moïi bieän phaùp ñeå ñaùp öùng töø beân trong tröôùc khi phaûi tuyeån moä – tuyeån duïng töø beân ngoaøi.
 75. 75. 2/CAÙC BIEÄN PHAÙP KHI THIEÁU NHAÂN SÖÏ1. Thuyeân chuyeån2. Thaêng chöùc3. Giaùng chöùc4. Ñaøo taïo – phaùt trieån5. Taêng naêng suaát lao ñoäng6. Taêng thôøi gian laøm vieäc7. Kieâm nhieäm taïm thôøi, laâu daøi
 76. 76. 8. Taêng ca, taêng maùy moùc thieát bò9. Phaùt ñoäng thi ñua10.Khoaùn vieäc – khoaùn thu nhaäp cho boä phaän11.Thueâ möôùn taïm nhaân vieân12.Hôïp ñoàng gia coâng13.Khích baùc – thaùch thöùc NV vöôn leân14.Phao tin – ñe doïa NV töï vöôn leân
 77. 77. 3/KEÁ HOAÏCH NS KEÁ THÖØA- Aùp duïng vôùi taát caû caùc vò trí CV, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc vò trí laõnh ñaïo-then choát, khoù khaên trong tìm ngöôøi thay theá- Muïc ñích : Ñaûm baûo NS thöïc hieän CV trong moïi tình huoáng- Moãi vò trí quan troïng döï truø ít nhaát 2 ngöôøi thay theá vôùi Keá hoaïch ñaøo taïo- phaùt trieån cuï theå ñeå coù theå keá thöøa CV
 78. 78. c) Böôùc 3 : THÖÏC HIEÄN CAÙC KEÁ HOAÏCH VAØ CHÖÔNG TRÌNH Thöïc hieän toát caùc bieän phaùp ôû böôùc 2 Khi thöïc hieän caùc bieän phaùp phaûi caân nhaéc caùc yeáu toá moâi tröôøng moät caùch thaän troïng vaø xem xeùt caùc chieán löôïc SX-KD ñang theo ñuoåi.
 79. 79. d) Böôùc 4 : KIEÅM TRA VAØ ÑAÙNH GIAÙ CAÙC KEÁ HOAÏCH-CHÖÔNG TRÌNH- Trong moãi giai ñoaïn, nhaø Quaûn trò phaûi thöôøng xuyeân kieåm soaùt xem caùc keá hoaïch vaø chöông trình coù phuø hôïp vôùi muïc tieâu ñeà ra hay khoâng.- Ñaùnh giaù laø ñeå ruùt kinh nghieäm cho laäp keá hoaïch laàn sau.
 80. 80. 2. TUYEÅN MOÄ (THU HUÙT) NHAÂN SÖÏ Khaùi nieäm veà tuyeån moä Tieán trình tuyeån moä Caùc nguoàn tuyeån moä
 81. 81. 2.1 KHAÙI NIEÄM VEÀ TUYEÅN MOÄ- Tuyeån moä nhaân vieân laø moät tieán trình thu huùt nhöõng ngöôøi coù khaû naêng töø nhieàu nguoàn khaùc nhau ñeán ñaêng kyù, noäp ñôn tìm vieäc laøm.
 82. 82. 2.2 TIEÁN TRÌNH TUYEÅN MOÄ Tieán trình tuyeån moä baét ñaàu khi coù 1 nhaø Quaûn trò naøo ñoù noäp phieáu yeâu caàu veà nhaân söï cho phoøng nhaân söï.
 83. 83. HOAÏCH ÑÒNH TNNS CAÙC GIAÛI PHAÙP KHAÙC TUYEÅN MOÄ NGUOÀN NOÄI BOÄ NGUOÀN BEÂN NGOAØICAÙC P.PHAÙP NOÄI BOÄCAÙC P.PHAÙP BEÂN NGOAØI CAÙ NHAÂN ÑÖÔÏC TUYEÅN MOÄ
 84. 84. 2.3 CAÙC NGUOÀN TUYEÅNMOÄ TÖØ HAI NGUOÀN CHÍNH : 1.Nguoàn noäi boä 2.Nguoàn beân ngoaøi
 85. 85. A- NGUOÀN NOÄI BOÄ Tuyeån moä nhaân vieân trong noäi boä Cty laø caû moät thuû tuïc phöùc taïp, tuøy theo caáp baäc QT.- Ñoái vôùi caùc chöùc vuï Quaûn trò cao caáp : Thöôøng aùp duïng tuyeån moä baèng nieâm yeát vaø thuyeân chuyeån noäi boä.
 86. 86. -Vôùi caùc vò trí thaáp hôn:- Chuû yeáu laø tuyeån moä baèng thoâng baùo – nieâm yeát noäi boä, thoâng baùo nieâm yeát nôi coâng coäng hay treân maïng noäi boä cuûa Cty.- Kyõ thuaät naøy khuyeán khích moïi ngöôøi hoäi ñuû ñieàu kieän seõ ñaêng kyù tham gia. Coøn goïi laø kyõ thuaät ñaêng kyù choã laøm coøn troáng.
 87. 87. LÔÏI ÑIEÅM :
 88. 88. LÔÏI ÑIEÅM :+ Nhaân vieân gaén boù hôn vôùi Cty, vì hoï coù cô hoäi thaêng tieán vaø ñöôïc nhìn nhaän söï ñoùng goùp cuõng nhö tieán boä.+ Ngöôøi cuõ ñaõ quen vôùi vaên hoùa – neà neáp – cô caáu, neân hoøa nhaäp deã daøng nhanh choùng.+ Tuyeån moä nguoàn noäi boä ít toán keùm hôn.
 89. 89. NHÖÔÏC ÑIEÅM
 90. 90. NHÖÔÏC ÑIEÅM+ Ngöôøi cuõ thöôøng mang theo nhöõng thoùi quen vaø phöông phaùp laøm vieäc khoâng caùch taân.+ Neáu khoâng caån thaän, deã coù hieän töôïng beø phaùi.
 91. 91. B. NGUOÀN BEÂN NGOAØI Nguoàn tuyeån moä beân ngoaøi raát phong phuù, bao goàm :1. Baïn beø cuûa nhaân vieân2. Nhaân vieân cuõ
 92. 92. 3. ÖÙng vieân töï noäp ñôn4. Nhaân vieân cuûa caùc haõng khaùc5. Caùc tröôøng Ñaïi hoïc, cao ñaúng6. Ngöôøi thaát nghieäp7. Ngöôøi laøm ngheà töï do
 93. 93. P.PHAÙP TUYEÅN MOÄBEÂN NGOAØI1. Quaûng caùo treân phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng.2. Cöû chuyeân vieân tuyeån moä ñeán caùc tröôøng.3. Ñeán caùc cô quan tuyeån duïng.4. Thueâ caùc chuyeân gia hoaëc caùc cô quan chuyeân laøm dòch vuï tuyeån duïng, …
 94. 94. 3.TUYEÅN CHOÏN NHAÂN SÖÏ1. Khaùi nieäm tuyeån choïn nhaân söï (TCNS)2. Aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng ñeán coâng taùc TCNS3. Tieâu chuaån tuyeån choïn NS4. Tieán trình tuyeån choïn NS
 95. 95. 1. KHAÙI NIEÄM- Tuyeån choïn NS laø quyeát ñònh xem trong soá caùc öùng vieân ñoù, ai laø ngöôøi hoäi ñuû caùc tieâu chuaån ñeå laøm vieäc cho DN.- Phaåm chaát cuûa nhaân vieân luoân laø yeáu toá quan troïng. Tuyø theo coâng vieäc cuï theå maø caàn nhöõng phaåm chaát khaùc nhau
 96. 96. - Ví duï nhö : Nhaân caùch, söï deûo dai, khaû naêng tính toaùn, khaû naêng ngoaïi giao, khaû naêng laõnh ñaïo, …
 97. 97. 2. AÛNH HÖÔÛNG CUÛAYEÁU TOÁ MOÂI TRÖÔØNGÑEÁN TCNS- Moâi tröôøng cuõng aûnh höôûng ñeán coâng taùc TCNS, nhaát laø yeáu toá moâi töôøng beân trong.- Caùc yeáu toá beân ngoaøi : Giaù caû lao ñoäng-caïnh tranh-cung caàu lao ñoäng, …
 98. 98. - Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân trong quan troïng: + Taøi chính + Thôøi gian + Vaên hoaù toå chöùc + Moâi tröôøng laøm vieäc +…
 99. 99. Caùc PPhaùp tìm hieåu taâm lyùtrong hoaït ñoäng QTKD (Biếtngười) saùt1. Quan2. Thöïc nghieäm töï nhieân3. Ñaøm thoaïi4. Söû duïng baûn caâu hoûi5. PP traéc nghieäm6. PP tieåu söû7. PP traéc löôïng xaõ hoäi
 100. 100. 3.TIEÂU CHUAÅN TUYEÅNCHOÏN NS Caùc tieâu chuaån TCNS caàn phaûi döïa - treân : Chieán löôïc söû duïng NS, Ñònh höôùng vieãn caûnh DN, vaø baàu khoâng khí vaên hoaù cuûa DN.
 101. 101. Thoâng thöôøng vieäc TCNS döïa treân caùctieâu chuaån sau :+ Khaû naêng nhaân caùch+ Khaû naêng chuyeân moân+ Khaû naêng giao teá+ Khaû naêng laõnh ñaïo (Neáu tuyeån choïncaáp quaûn trò).
 102. 102. - Tuyø theo laø tuyeån choïn nhaân vieân hay Quaûn trò caùc caáp maø ñoøi hoûi veà kyõ naêng khaùc nhau. (Döïa vaøo baûn moâ taû coâng vieäc ñeå choïn)
 103. 103. 4. TIEÁN TRÌNH TUYEÅN CHOÏN NSThoâng thöôøng traûi qua caùc böôùc khoâng theo thöù töï sau : Xem xeùt hoà sô döï tuyeån Traéc nghieäm Phoûng vaán sô boä Phoûng vaán saâu Tham khaûo-söu tra lyù lòch Khaùm söùc khoeû Tuyeån duïng boå nhieäm
 104. 104. 1/ XEM XEÙT HOÀ SÔ DÖÏTUYEÅN- Caùc thaønh phaàn cuûa hoà sô döï tuyeån- Caùc tröôøng phaùi xem xeùt hoà sô- Xeùt duyeät, phaân loaïi hoà sô
 105. 105. THAØNH PHAÀN CUÛA HS DÖÏ TUYEÅN- MAÃU ÑÔN XIN VIEÄC :Coù theå do Cty thieát keá hay do ngöôøi döï tuyeån töï vieát. Thoâng thöôøng laø Cty thieát keá maãu ñôn.- CAÙC GIAÁY TÔØ, BAÈNG CAÁP LIEÂN QUAN : Lyù lòch töï khai (CV), Baûn sao baèng caáp - caùc chöùng nhaän thaønh tích, giaáy khaùm söùc khoûe, …
 106. 106. CAÙC TRÖÔØNG PHAÙI XEM XEÙT HOÀ SÔ DÖÏ TUYEÅN- TRÖÔØNG PHAÙI AÂU – MYÕ : Chæ xem xeùt hình thöùc vaø noäi dung cuûa hoà sô nhö : Tính Logic, tính xaùc thöïc cuûa vaán ñeà.
 107. 107. - TRÖÔØNG PHAÙI AÙ ÑOÂNG :Xem xeùt treân caû 2 phöông dieän cuûa hoà sô + Tính Logic – xaùc thöïc cuûa caùc giaáy tôø trong hoà sô + Vaø caû hình thöùc chöõ vieát- chöõ kyù-hình aûnh cuûa öùng vieân. Hoøng tieân ñoaùn söï phuø hôïp cuûa öùng vieân vôùi
 108. 108. XEÙT DUYEÄT, PHAÂN LOAÏI HOÀ SÔ Khi xeùt duyeät hoà sô, caàn phaân haïng ñeå deã xöû lyù, Ví duï- Haïng A : Khaù, toát, ñuû ñieàu kieän- Haïng B : Trung bình, nghi ngôø, coù theå chaáp nhaän.- Haïng C : Yeáu keùm, neân loaïi
 109. 109. 2/ TRAÉC NGHIEÄM- Khaùi quaùt veà traéc nghieäm- Caùc phöông phaùp traéc nghieäm- Caùc loaïi traéc nghieäm
 110. 110. KHAÙI QUAÙT VEÀ TRAÉC NGHIEÄM- Traéc nghieäm ñöôïc aùp duïng nhaèm tieân ñoaùn öùng vieân coù theå thaønh coâng trong vieäc laøm tôùi möùc ñoä naøo?- Traéc nghieäm coù theå phaùt hieän khaû naêng hay taøi naêng chuyeân moân ñaëc bieät cuûa öùng vieân.- Traéc nghieäm cho keát quaû phaùn ñoaùn töông ñoái, chöù
 111. 111. b) CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TRAÉC NGHIEÄM Thoâng thöôøng caùc baøi thi traéc nghieäm thuoäc moät trong 3 phöông phaùp sau ñaây1. Buùt vaán traéc nghieäm2. Khaåu vaán traéc nghieäm3. Traéc nghieäm baèng maùy moùc, hình veõ, ñoà chôi, caùc duïng cuï lieân heä khaùc.
 112. 112. 1. BUÙT VAÁN TRAÉCNGHIEÄM- Thöôøng laø yeâu caàu öùng vieân traû lôøi nhöõng caâu hoûi ñöôïc soaïn saün trong baøi thi.- Baøi traéc nghieäm söû duïng khoaûng 100 caâu hoûi, yeâu caàu öùng vieân traû lôøi trong 60 phuùt.- Caùc caâu hoûi thöôøng ñöôïc soaïn coù lieân heä moùc xích nhau, hoaëc maâu thuaãn nhau, nhaèm phaùt hieän öùng vieân ôû nhöõng ñieåm naøo ñoù.
 113. 113. KHAÅU VAÁN TRAÉC NGHIEÄM- Ñaây laø moät hình thöùc phoûng vaán- Caùc caâu hoûi ñöôïc soaïn theo phöông phaùp cuûa buùt vaán.- Khaåu vaán phaùt hieän khoâng nhöõng kieán thöùc – kyõ naêng maø coøn moät phaàn thaùi ñoä, tö caùch, caù tính, …cuûa öùng vieân.- Tuy nhieân deã bò chuû quan bôûi kinh nghieäm cuûa ngöôøi phoûng vaán.
 114. 114. TRAÉC NGHIEÄM BAÈNG MAÙY MOÙC, DUÏNG CUÏ, HÌNH VEÕ, …- Ngaøy nay ngöôøi ta taän duïng taát caû moïi phöông tieän toái taân hieän ñaïi nhaát vöøa ñöôïc phaùt minh trong lónh vöïc khoa hoïc öùng duïng nhaèm phaùt hieän taâm lyù con ngöôøi.- Traéc nghieäm baèng maùy tính, baèng hình veõ, baèng phim aûnh, vv …
 115. 115. c)CAÙC LOAÏI TRAÉCNGHIEÄM- Traéc nghieäm kieán thöùc toång quaùt- Traéc nghieäm taâm lyù- Traéc nghieäm veà möùc ñoä thoâng minh- Traéc nghieäm veà caù tính- Traéc nghieäm veà chuyeân moân vaø naêng khieáu
 116. 116. - Traéc nghieäm vaän duïng ñaàu oùc vaøo cô baép- Traéc nghieäm khaû naêng nhaän thöùc- Traéc nghieäm veà sôû thích vaø ngheà nghieäp- …
 117. 117. 3. TIẾ N TRÌNH XAÂY DÖÏNG CAÂU HOÛI PHOÛNG đích Mục VAÁN Cuï theåBước 1. Câu hỏi mở đầu Biết thêm thông tin Bạn hay giới thiệu thêm về UV về mình ?Bước 2: Câu hỏi mở - Để thăm dò một Bạn có quan tâm gì về...Thăm dò vấn đề cụ thể ? Bạn có ý kiến gì về... ? Bạn cảm thấy thế nàoBước 3: Câu hỏi mở - Để khám phá về..? Thái độ của bạn thếCảm xúc cảm xúc của nào về..? người khác Bạn có bao giờ ở trong tình huống... hãy mô tả. Dự báo hành viBước 4:Câu hỏi STAR Mục tiêu của bạn là gì? trong tương lai. Bạn đã làm gì ? Kết quả ra sao ? Tìm hiểu kinh Bạn hãy đóng vai ngườiBước 5: Câu hỏi tình bán hàng muốn bán mặthuống - Nhập vai nghiệm, kỹ năng, cách ứng hàng X, còn tôi là người xử mua. Nào bắt đầu...
 118. 118. Thu thập thông Bạn đã làm việc choBước 6: Câu hỏi đóng - tin cụ thể. ĐểTìm sự kiện công ty cũ được bao lâu? giành lại quyền kiểm soát cuộc Chức vụ gì? nói chuyện xác nhận về nhữngBước 7: Câu hỏi đóng chi tiết tỉ mỉ. Để Bạn chưa có gia đình- Xác nhận giành lại quyền kiểm phải không? soát cuộc nói chuyệnMỗi bước có thể hỏi nhiều câu hỏi và có thể hỏi quay vòng lạicác bước trừ bước 1 nếu cần tìm hiểu thêm thông tin
 119. 119. CÁC KỸ THUẬT TRONG PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU Phỏng vấnPhỏng Căng thẳngvấn hội (Liệu pháp đồng sốc) Phương pháp phỏng vấn Phỏng P/vấn cá vấn nhân; hành vi P/vấn nhóm
 120. 120. MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG PHỎNG VẤN A. Kỹ thuậtPHỎNG VẤN HÀNH VI
 121. 121. Nguyên lý của phương phápHành vi & kết quả làm việc trong quá khứ là cơ sở dự đoán và làm việc trong tương lai 1 2 3Hành vi quá khứ Hành vi tương lai UV có phù hợp với doanh Kết quả làm Kết quả làm việc nghiệp việc quá khứ trong tương lai khôngUV cung cấp Người PV phán đoán DN quyết định Công cụ thu thập Công cụ đánh giá và xử lý thông tin và ra quyết định
 122. 122. VÍ DỤ MINH HỌANgười phỏng vấn Tình huống ? Tình huống ? Hành động ? Hành động ? Suy đoán Kết quả ? Kết quả ? Tôi đã: -Hành vi ứng xửHãy kể những việcbạn đã làm khi phát - Đối chiếu DS mua và bán -Kỹ năng xử lý vấnhiện 1 NV cố tình trong tháng đề trong tương laibáo cáo sai lệch DS - Kiểm tra hàng tồn kho tại -Kinh nghiệmbán hàng. Kế quả ra các NPP – Đại lýsao? -Phù hợp với DN hay - Kiểm tra các sô liệu bán không? hàng từ vài tháng trước -Xử lý kiên quyết với NV này là sa thải Kết quả: -Tăng cường kỷ luât trong KD -Tạo lại niềm tin cho 100% khách hàng
 123. 123. LỢI ÍCH CỦA PHỎNG VẤN HÀNH VI Có thông tin trên cơ sở Hạn chế tính chủ quan người thật, việc thật khi ra quyết định TD- Không mất nhiều thời gian- Ít tốn kém Phù hợp với loại hình DN- Không yêu cầu chuyên giagiỏi- Không yêu càu quá cao vềkỹ năng của người PV Dễ thuyết phục mọi ngườiPhù hợp với văn hóa VN khi ra quyết định tuyển dụng
 124. 124. Công cụ phỏng vấn hành vi: STAR Tình huống/nhiệm vụ Situations/Tasks Dùng sao để Hành động chọn Actions “Sao” Kết quả Resuilt
 125. 125. 1. Lập tiêu chí tuyển dụng Kỹ năng Kiến thức Skill Knowledge Thái độ AttitudeĐánh giá năng lực theo mô hình ASK
 126. 126. 2. Chuẩn bị câu hỏi Đặt câu hỏi thế nào để khai thác STAR? Situations/Tasks NGUYÊN TẮC ĐẶT CÂU HỎITình huống/Nhiệm vụ - Dùng câu hỏi mở Actions - Tập trung khai thác thông Hành động tin về công việc - Dẫn dắt ƯV theo định hướng Results thử thách của CV sắp tới Kết quả
 127. 127. Ví dụ minh họa cách đặt câu hỏi “Hãy trình bày một tình huống xử lý khiếu Situations/Tasks nại của khách hàng mà bạn cho là khó tínhTình huống/Nhiệm vụ nhất…” “Bạn đã làm gì để làm cho khách hàng Actions đồng ý cách xử lý của bạn?” Hành động Results “Kết quả như thế nào? Những điểm nào làm bạn hài lòng và chưa hài lòng? Tại Kết quả sao?”
 128. 128. Một số câu hỏi hành vi thường gặp1.Hãy nói về một lần nào đó mà bạn phải đối mặt với những tình huống cực kìcăng thẳng và bằng những kỹ năng mà bạn học tập được từ môi trường xungquanh đã giúp bạn vượt qua nó.2. Hãy nêu lên một ví dụ đặc biệt về một lần nào đó bạn đã thực hiện nhữngquyết định dứt khoát và đúng đắn để giải quyết các vấn đề khó khăn trongcông việc3. Hãy nêu một ví dụ cho thấy bạn đã từng thiết lập mục tiêu cho riêng mìnhvà đã đạt được mục tiêu đó.4. Hãy kể cho chúng tôi về một lần nào đó bạn đã sử dụng những kỹ năng củamình để gây ảnh hưởng đến những người khác.5. Hãy kể cho chúng tôi nghe một ví dụ cho thấy bạn làm cách nào để thíchnghi với một chính sách nào đó của công ty mà bạn đã từng không đồng ý6. Bạn có thể kể cho chúng tôi biết về quá trình hòan thành một tập hồ sơ nàođó mà bạn được yêu cầu hòan tất trong một thời gian quy định.7. Hãy kể cho chúng tôi biết về những lần bạn được giao một nhiệm vụ nào đóvà bạn đã hoàn thành nó một cách xuất sắc.8. Hãy cho chúng tôi biết về kế hoạch sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, cóthể cho ví dụ.9. Nói về những tình huống mà đôi khi bạn phải ra quyết định lần thứ hai chomột nhiệm vụ hay công việc nào đó.
 129. 129. Thế nào là câu hỏi kém hiệu quả ?Không Đưa ra yêu cầu không rõ ràng “Hãy kể một câu chuyện mà bạn tâm đắt nhất…”cụ thể hoặc mang nặng tính suy đoánQuá rộng/ Hỏi quá dài hoặc bao hàm một “Bạn xây dựng chính sách KD vấn đề quá rộng/quá sâu như thế nào?”Quá sâuSai Vấn đề ngoài phạm vi trách Là TP NS, bạn quyết định bao lâu nhiệm của ƯV tăng lương cho NV một lần?”đối tượng “Sau 3 năm học tập, rèn luyện và tuCầu kỳ Dùng câu sáo ngữ, kiểu cách, dưỡng ở nước ngoài, bạn trở về và chọndài dòng diễn tả dài dòng một công việc khác để mưu cầu cơ hội phát triển hay chỉ vì kế sinh nhai?”
 130. 130. 3. Thu thập và phân loại STAR Kỹ thuật phân loại Star đúng, sai -Tình huống thật STAR ĐÚNG - Hành động minh họa cụ thể - Kết quả rõ ràng - Không nêu được vấn đề cần thiết hoặc - Câu trả lời không cụ thể STAR SAI - Trả lời dưới dạng quan điểm, lý thuyết - Thiếu tình huống hoặc STAR THIẾU - Thiếu hành động cụ thể - Thiếu kết quảGiám khảo có thể cho điểm theo sao hoặc quy thành điểm. VD: Star đúng là 2 sao hoặc 2 điểm; star thiếu là 1 sao hoặc 1 điểm v.v
 131. 131. Kỹ thuật cho điểm câu hỏi hoặc cụm câu hỏi theo trọng số Ví dụ: Tuyển trưởng phòng Tổ chức; Trọng số sẽ được cho ở những vấn đề liên quan đến con người cao hơn … Câu hỏi Điểm Trọng số Tổng điểm STARHãy nói cho chúng tôi nghe một ví dụ nào đóvề một lần bạn đã cố gắng làm một việc gì 2 2đó và đã thất bạiHãy nêu một ví dụ cho thấy bạn đã từng 1thiết lập mục tiêu cho riêng mình và đã đạtđược mục tiêu đóBạn có bao giờ động viên những người khác 3không? Cho ví dụ? Tổng điểm = Điểm Star * trọng số
 132. 132. A. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÁC CÂU H Ỏ I CÓ C Ấ U TRÚCLà một bộ câu hỏi trong phỏng vấn đựơc sử dụng k ết h ợp các lo ại câu h ỏi nh ư câu hỏi thông thuờng, câu hỏi hành vi và câu h ỏi tình hu ống ...  Caâu hoûi chung  Caâu hoûi ñaëc tröng  Caâu hoûi rieâng bieät  Caâu hoûi môû  Caâu hoûi ñoùng  Caâu hoûi khaúng ñònh  Caâu hoûi tình huoáng  Câaâu hoûi haønh vi
 133. 133. LƯU Ý: TRONG PHỎNG VẤN PHẢI SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẠT PHỎNG VẤN KHÁC Câu hỏi khác hoặc Công cụ STAR phương pháp PV khác QUÁ KHỨ HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI Pv HÀNH VI CÁC CÂU HỎI KHÁC Nên kết hợp các loại câu hỏi truyền thống, câu hỏi hành vi… để đánh giá hết khả năng của UV
 134. 134. 3/PHOÛNG VAÁN SÔ BOÄ- Khaùi quaùt veà phoûng vaán sô boä.- Caùc vaán ñeà caàn phaùt hieän trong phoûng vaán sô boä.
 135. 135. 3.1 KHAÙI QUAÙT VEÀ P/VSÔ BOÄ• Ñaây laø giai ñoaïn loïc löïa sô khôûi ñeå loaïi caùc öùng vieân khoâng ñuû yeâu caàu.
 136. 136. 3.2 CAÙC VAÁN ÑEÀ CAÀN PHAÙT HIEÄN TRONG PV SÔ BOÄ- Ngöôøi ta thöôøng hoûi veà : 1/ Chuyeân moân toång quaùt 2/ Kinh nghieäm ñaõ traûi qua 3/ Quaù trình cuûa baûn thaân 4/ Nhöõng ñieåm caàn laøm roõ trong hoà sô tuyeån- Cuõng coù khi keát hôïp PV sô boä vôùi böôùc nhaän hoà sô hay traéc nghieäm
 137. 137. a) HOÛI VEÀ CHUYEÂN MOÂN TOÅNG QUAÙT- ÖÙng vieân thích nhöõng moân hoïc naøo nhaát ?- ÖÙng vieân geùt nhöõng moân hoïc naøo nhaát ?- Trong thôøi gian ñi hoïc ÖV coù laøm theâm nhöõng coâng vieäc phuï naøo khoâng ?
 138. 138. - ÖV coù laø hoäi vieân cuûa baát kyø cô quan töø thieän – hieäp hoäi – ñoaøn theå naøo khoâng ? Lyù do gia nhaäp ?- ÖV coù hoïc theâm caùc khoùa ñaøo taïo naøo khaùc khoâng ?- ÖV hoïc tröôøng naøo ? Naêm naøo ? …
 139. 139. b)KINH NGHIEÄM ÑAÕ TRAÛI QUA- Caùc vò trí coâng vieäc ñaõ traûi qua, moãi vò trí coâng taùc ñöôïc bao laâu ?- Laøm sao ÖV vaøo ñöôïc nhöõng vò trí ñoù ?- Coù theå toùm taét nhieäm vuï chính cuûa caùc vò trí ñoù, nhieäm vuï naøo laø quan troïng nhaát ñoái vôùi töøng vò trí ?
 140. 140. c) QUAÙ TRÌNH BAÛN THAÂN- Ra tröôøng ñi laøm ñöôïc bao nhieâu naêm roài?- Ñaõ traûi qua caùc chöùc vuï quaûn lyù naøo ?- Cho bieát taàm quan troïng cuûa vò trí quaûn lyù gaàn nhaát trong toå chöùc ñoù nhö theá naøo ?- Ñaõ ñöôïc khen thöôûng/kyû luaät laàn naøo chöa ? Lyù do khen thöôûng/kyû luaät?
 141. 141. d)NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN LAØM ROÕ1/VEÀ NÔI LAØM VIEÄC CUÕ :- Vì sao ÖV nghæ laøm ôû ñoù ?- Nhöõng khuyeát ñieåm lôùn nhaát cuûa cô quan cuõ laø gì ?- Taïi ñoù ÖV coù maâu thuaãn traàm troïng vôùi ai?
 142. 142. 2/ Veà hoà sô döï tuyeån :- Cô hoäi naøo giuùp ÖV bieát chuùng toâi ñang caàn tuyeån ngöôøi ?- ÖV hoïc Ñaïi hoïc naêm naøo ? Luùc ñoù ai laøm hieäu tröôûng / tröôûng khoa ?- …
 143. 143. 4/PHOÛNG VAÁN SAÂU- Khaùi quaùt, yù nghóa cuûa PV saâu.- Caùc caâu hoûi söû duïng PV saâu
 144. 144. 4.1 YÙ NGHÓA CUÛA PHOÛNG VAÁN SAÂU- Nhaèm tìm ra – choïn löïa öùng vieân thích hôïp cho vò trí coâng vieäc nhaát ñònh.- Phaûi nghieân cöùu kyõ hoà sô tröôùc khi PV saâu.- Tuøy theo chöùc vuï vaø coâng vieäc cuï theå maø choïn ngöôøi phoûng vaán laø : Toång Giaùm ñoác, Tröôûng phoøng nhaân söï, hay vò chæ huy tröïc tieáp cuûa vò trí coâng vieäc ñoù.
 145. 145. 4.2 CAÙC CAÂU HOÛI SÖÛ DUÏNG ÑEÅ PV SAÂU+ Phaùt hieän khaû naêng nhaân caùch+ Phaùt hieän khaû naêng chuyeân moân+ Phaùt hieän khaû naêng giao teá+ Phaùt hieän khaû naêng laõnh ñaïo+ Phát hiện khả năng xử lý tình huống thông thường và khẩn cấp+ …
 146. 146. a) CAÂU HOÛI VEÀ NHAÂN CAÙCH-Nhöõng yeáu toá theå hieän nhaân caùch :+ Thaùi ñoä ñoái vôùi taøi saûn+ Thaùi ñoä ñoái vôùi coäng ñoàng+ Thaùi ñoä ñoái vôùi lao ñoäng (Vôùi coâng vieäc)+ Thaùi ñoä ñoái vôùi baûn thaân+ Nhaân sinh quan cuûa ÖV
 147. 147. 1- Caâu hoûi xaùc ñònhthaùi ñoä ñoái vôùi taøisaûn- Taøi s aûn ôû ñaây bao goàm : Taøi s aûn c ô quan, taøi s aûn c aù nhaân, TS ngöôøi khaùc
 148. 148. a/ Taøi saûn cô quan :- Anh/ hò ñang ñi c oâng vie äc baè ng xe c ô c quan, vie äc c aàn ñi gaáp, nhöng phaùt hie än voû xe hôi meàm (Non hôi), Anh/ hò s e õ laøm gì ? C- Baïn ñi c oâng vie äc ngoaøi trôøi naé ng ve à phoøng laøm vie äc , phaùt hieän maùy ñie àu hoaø tieáng ke âu hôi khaùc laï, baïn s e õ laøm gì ?
 149. 149. b/ Taøi saûn caù nhaân :- Coù bao giôø ñi coâng taùc baèng xe caù nhaân maø khoâng ñöôïc traû tieàn xaêng ? ÖV caûm thaáy theá naøo veà vieäc naøy ?- Coù bao giôø möôïn xe ñoàng nghieäp ñeå ñi ?- Ñoàng nghieäp coù hay möôïn xe cuûa ÖV ?- Coù hay phaûi möôïn tieàn cuûa ai ñoù – vaø ngöôïc laïi coù ai hay möôïn tieàn cuûa ÖV ?- …
 150. 150. 2- THAÙI ÑOÄ VÔÙI COÄNG ÑOÀNG- ÖV c où phaûi nuoâi döôõng hay c hu c aáp c ho ai ?- Khi ÖV ñaõ gaàn c aïn tieàn maø ngöôøi thaân laïi ñoøi möôïn vì lyù do c aàn thie át, ÖV c où c ho möôïn khoâng ? Ne áu khoâng thì laøm the á naøo ?
 151. 151. - Coù bao giôø ÖV qua thaêm nhaø haøng xoùm khoâng ? Vaø ngöôïc laïi ?- Neáu nhaø haøng xoùm vöùt raùc ra ñöôøng keá beân nhaø ÖV, ÖV seõ laøm gì?- Neáu coù ñoàng nghieäp noùi xaáu ÖV vôùi ngöôøi khaùc, ÖV seõ laøm gì ?- …
 152. 152. 3- THAÙI ÑOÄ VÔÙI COÂNG VIEÄCa/ Vôùi lao ñoäng cuûa baûn thaân :- Vaøo ngaøy nghæ , neáu c huùng toâi ye âu c aàu ÖV laøm the âm giôø vì c oâng vie äc ñoät xuaát, ÖV c où s aün loøng khoâng ?- ÖV nghó gì ve à c aùc h laøm vie äc : “Heát vie äc – khoâng he át giôø ” ?
 153. 153. b/ Vôùi lao ñoäng cuûa ngöôøi döôùi quyeàn :- ÖV kie åm tra c oâng vie äc laàn c uoái tröôùc khi baøn giao s aûn phaåm c ho khaùc h haøng, phaùt hieän s ai s oùt lôùn, c aùc anh em thöïc hie än naê n næ ÖV boû qua vaø ñe à nghò c öù giao S F c ho khaùc h, haäu quaû hoï xin c hòu, ÖV s e õ laøm gì ?
 154. 154. 4- THAÙI ÑOÄ VÔÙI BAÛN THAÂN- ÖV quan nie äm the á naøo ve à vai troø ÖV quan nie äm the á naøo ve à vai troø c uûa mình ñoái vôùi c aáp döôùi ?- C aûm nghó c uûa ÖV vôùi nhöõng ngöôøi xe áp c uõ ?- ÔÛ nôi laøm vieäc c uõ, anh e m döôùi quyeàn ñoái vôùi ÖV the á naøo ?- Hoï nhìn nhaän veà ÖV c où c oâng baè ng khoâng ?
 155. 155. 5- NHAÂN SINH QUAN- ÖV c où theo ñuoåi 1 muïc ñíc h naøo trong c uoäc s oáng khoâng ? ÖV laøm gì ñeå ñaït ñie àu ñoù ?- The o ÖV ñeå thaønh c oâng trong c uoäc ñôøi c aàn phaûi c où nhöõng ñöùc tính naøo ?- ÖV c où theo moät toân giaùo, hay tin vaøo moät nie àm tin tinh thaàn naøo khoâng ?
 156. 156. - ÖV nghó the á naøo ve à c aïnh tranh ? Lie äu c où the å s an s e û thò tröôøng c uøng ñoái thuû hay khoâng ?- ÖV c où hay ñoïc s aùc h khoâng ? Nhöõng s aùc h gì?- Trong s aùc h ñoù öa thíc h nhaân vaät naøo? Vì s ao?- ÖV c où c hôi moät moân the å thao hay vaê n nghe ä naøo khoâng ?- ÖV c où baïn thaân khoâng ? Maáy ngöôøi, hie än nay hoï ñang laøm nghe à gì, ôû ñaâu ?
 157. 157. b) PHAÙT HIEÄN KHAÛ NAÊNG CHUYEÂN MOÂN Tuøy theo töøng coâng vieäc cuï theå vaø baûng moâ taû coâng vieäc, maø thieát keá caâu hoûi daïng giaûi quyeát tình huoáng lieân quan ñeán coâng vieäc ñoù. Khaû naêng chuyeân moân thöôøng do caáp Quaûn trò tröïc tieáp cuûa vò trí coâng vieäc ñoù phoûng vaán.
 158. 158. c) KHAÛ NAÊNG GIAO TEÁ- ÖV c où bie át uoáng röôïu/ bia khoâng, uoáng ñöôïc bao nhieâu ? C où huùt thuoác – Uoáng C afe ?- ÖV c où c hôi moät moân theå thao naøo khoâng ?- ÖV c où haùt Karaoke ñöôïc khoâng ? Hay haùt loaïi nhaïc gì ?
 159. 159. - He át giôø laøm vie äc , khaùc h haøng môøi ñi aên c ôm, ÖV s e õ c huaån bò nhöõng gì ?- ÖV uoáng ñaõ tôùi möùc , moät khaùc h haøng c öù nhaát ñònh môøi moät ly nöõa, ÖV s eõ theá naøo?- ÖV c uøng vôùi Xeáp tie áp khaùc h, khaùc h hoûi moät c aâu maø Xe áp bí, trong luùc ÖV bie át, ÖV s eõ laøm gì ?- Trong c aùc tröôøng hôïp tie áp c aùc khaùc h s au, phaûi c huaån bò nhöõng gì ? : Khaùc h haøng , c aáp treân, Baùo giôùi, c hính quyeàn ñòa phöông, …
 160. 160. d) KHAÛ NAÊNG LAÕNH ÑAÏO- Ne áu ñöôïc tuye ån vaøo, ÖV s e õ laøm nhöõng vieäc gì tröôùc nhaát ?- ÖV bie át gì ve à c hie án löôïc c uûa ñoái thuû c aïnh tranh vôùi DN c huùng ta? Laøm gì ñeå c hoáng laïi c aùc c hie án löôïc naøy?- Ñe å nhaän xeùt – ñaùnh giaù c aáp döôùi, ÖV c aê n c öù vaøo tie âu c huaån – vaøo phöông phaùp naøo?- Laøm theá naøo ñe å c aáp döôùi nghe mình?- Nhöõng c oâng vieäc c hính c uûa ngöôøi quaûn lyù laø gì?
 161. 161. - The o ÖV ñöùc tính naøo c uûa ngöôøi laõnh ñaïo laø quan troïng nhaát?- The o ÖV quye àn löïc ne ân s öû duïng nhö the á naøo ?- C où ngöôøi c aáp döôùi c uûa baïn nhöng laïi laø c on c uûa xe áp lôùn, haén böôùng khoâng c hòu nghe , baïn s e õ laøm gì ?- … (xe m the âm phuï luïc c aâu hoûi PV)
 162. 162. 5/ SÖU TRA LYÙ LÒCH- Ñe å xe m nhöõng ñieàu töï khai ve à baûn thaân vaø c oâng vie äc ñaõ qua, c uõng nhö ve à nhaân c aùc h c uûa ÖV.- C où the å ñe án tröïc tie áp nôi ÖV ñaõ laøm, hoaë c hoûi qua ñieän thoaïi, nhöng phaûi teá nhò .
 163. 163. 6/ KHAÙM SÖÙC KHOÛE- Khaùm s öùc khoûe ñe å c hoïn ngöôøi c où s öùc khoûe phuø hôïp vôùi vò trí c oâng vie äc .- C où the å ye âu c aàu ÖV ñi khaùm ôû trung taâm Y te á hoaë c boá trí Baùc s yõ c uûa C ty khaùm c ho ÖV.
 164. 164. 7/ TUYEÅN DUÏNG – BOÅ- NHIEÄM c uoäc , c aàn Tröôùc khi quye át ñònh c hung phaûi laøm moät baûn toång ke át s oá ñie åm vaø c aùc tie âu c huaån c uûa taát c aû c aùc giai ñoaïn.- Ñe å traùnh c huû quan trong nhaän xe ùt, ne ân ñe å töø 2 ngöôøi trôû le ân ñaùnh giaù c ho ñie åm vôùi he ä s oá quan troïng khaùc nhau.
 165. 165. VÍ DUÏ : Tuyeån duïng ngöôøi laõnh ñaïo boä phaän maïi vuïDÖÏA TREÂN TIEÂU CHUAÅN VEÀ 4 KHAÛ NAÊNG1/Khaû naêng caù nhaân2/Khaû naêng chuyeân moân3/Khaû naêng laõnh ñaïo4/Khaû naêng giao teá
 166. 166. KHAÛ NAÊNG CAÙ NHAÂN
 167. 167. Phaàn 4 : PHAÙT TRIEÅN TAØI NGUYEÂN NHAÂN SÖÏ1. Hoäi nhaäp vaøo moâi tröôøng laøm vieäc2. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân söï
 168. 168. Chöông: HOÄI NHAÄP VAØO MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC1. Muïc ñích cuûa chöông trình HNVMTLV2. Caùc giai ñoaïn cuûa chöông trình hoäi nhaäp vaøo MTLV3. Chöông trình taùi hoøa nhaäp vaøo MTLV
 169. 169. 1. MUÏC ÑÍCH CUÛA CHÖÔNGTRÌNH HOÄI NHAÄP NV- Laøm cho nhaân vieân môùi deã thích öùng vôùi toå chöùc- Cung caáp thoâng tin lieân quan ñeán coâng vieäc vaø kyø voïng cuûa caáp treân- Giaûm bôùt sai loãi vaø tieát kieäm thôøi gian- Taïo moät aán töôïng toát ôû nhaân vieân veà Cty
 170. 170. 2. CAÙC GIAI ÑOAÏN CUÛA CHÖÔNG TRÌNH HNVMTLV THOÂNG THÖÔØNG GOÀM 3 GIAI ÑOAÏN :- Giai ñoaïn 1 : Chöông trình toång quaùt- Giai ñoaïn 2 : Chöông trình chuyeân moân- Giai ñoaïn 3 : Ñaùnh giaù vaø theo doõi
 171. 171. GÑ 1 : CHÖÔNG TRÌNH TOÅNG QUAÙTBOÄ PHAÄN NHAÂN SÖÏ SEÕ GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ :- Cty, chính saùch , thuû tuïc, löông boång, phuùc lôïi, an toaøn lao ñoäng, truyeàn thoáng, chuaån möïc, saûn phaåm, khaùch haøng.- Quan heä vôùi coâng ñoaøn, cô sôû vaät chaát haï taàng, caùc yeáu toá lieân quan ñeán chi phí, …
 172. 172. GÑ 2 : CHÖÔNG TRÌNH CHUYEÂNMOÂN Giai ñoaïn naøy thöôøng boä phaän nhaân söï vaø caáp quaûn trò tröïc tieáp seõ ñaûm nhaän, vaø thöôøng gaén lieàn vôùi chöông trình ñaøo taïo. Boä phaän nhaân söï seõ trang bò cho nhaân vieân môùi thoâng tin veà : Chöùc naêng caùc phoøng ban, nhieäm vuï vaø traùch nhieäm ñoái vôùi coâng vieäc, ñöôïc tham quan ñôn vò vaø ñöôïc giôùi thieäu vôùi NV cuõ.
 173. 173. - Caáp quaûn trò tröïc tieáp seõ cho bieát yeâu caàu – ñoøi hoûi veà coâng vieäc, caùc vaán ñeà quan troïng caàn löu yù, khaû naêng phaùt trieån – thaêng tieán cuûa vò trí, tính neát cuûa caùc baïn ñoàng nghieäp, caùc moái quan heä trong coâng taùc, …
 174. 174. GÑ 3 : ÑAÙNH GIAÙ VAØ THEO DOÕI NV MÔÙI- Boä phaän nhaân söï keát hôïp vôùi caùc phoøng ban chöùc naêng ñeå ñaùnh giaù vaø theo doõi quaù trình hoäi nhaäp cuûa nhaân vieân môùi.- Sau khi hoäi nhaäp, moät soá nhaân vieân môùi boäc loä nhöõng ñieåm cô baûn khoâng phuø hôïp vôùi vò trí coâng vieäc, maø tröôùc ñoù khi phoûng vaán tuyeån choïn khoâng phaùt hieän ra.
 175. 175. - Ñöông nhieân nhöõng ngöôøi vöôït qua chöông trình naøy moät caùch toát ñeïp, seõ nhanh choùng hoøa nhaäp vaøo hoaït ñoäng cuûa toå chöùc.- Phaûi ñaûm baûo ñaùnh giaù khaùch quan, chính xaùc.
 176. 176. Chöông : ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN SÖÏ1. Vì sao caàn phaûi ñaøo taïo vaø phaùt trieån. Khi naøo caàn ÑT ?2. Tieán trình ñaøo taïo & phaùt trieån3. Caùc phöông phaùp ñaøo taïo vaø phaùt trieån NS
 177. 177. 1.1 VÌ SAO CAÀN PHAÛI- ÑT&PT ?vieân môùi Khoâng coù moät nhaân naøo ñöôïc ñaøo taïo saün hoaøn toaøn saùt vôùi thöïc teá DN cuûa ta.- Nhaân vieân ñaõ laøm vieäc quaù laâu, nay caàn thay ñoåi nhaän thöùc vaø phong caùch laøm vieäc- Moät nhaân vieân gioûi chöa chaéc ñaõ laø moät quaûn lyù gioûi.- Quaûn lyù boä phaän naøy gioûi chöa chaéc ñaõ quaûn lyù toát ôû boä phaän khaùc.
 178. 178. 1.2 KHI NAØO CAÀN ÑAØO TAÏO – HUAÁN LUYEÄN- Ngöôøi môùi tuyeån duïng- Ñieàu 1 ngöôøi ñeán khu vöïc môùi hoaëc coâng vieäc môùi.- Quy trình SXKD môùi, saûn phaåm môùi trieån khai.- Nhöõng chính saùch vaø thuû tuïc môùi cuûa C.ty caàn giôùi thieäu.- Nhöõng thoùi quen laøm vieäc yeáu caàn thay ñoåi.- Chuaån bò ñeà baït – thaêng tieán caù nhaân.
 179. 179. 2.TIEÁN TRÌNH ÑAØO TAÏO & PHAÙT TRIEÅNÑÒNH ROÕ NHU CAÀU ÑAØO TAÏO - PHAÙT TRIEÅN AÁN ÑÒNH CAÙC MUÏC TIEÂU CUÏ THEÅ LÖÏA CHOÏN CAÙC PHÖÔNG PHAÙP THÍCH HÔÏP LÖÏA CHOÏN CAÙC PHÖÔNG TIEÄN THÍCH HÔÏP THÖÏC HIEÄN CAÙC CHÖÔNG TRÌNH ÑT-PT ÑAÙNH GIAÙ CAÙC CHÖÔNG TRÌNH ÑT-PT
 180. 180. 3. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑAØO TAÏO & PHAÙT TRIEÅN NS3.1 Ñaøo taïo Quaûn trò gia3.2 Ñaøo taïo nghieäp vuï kyõ thuaät cho nhaân vieân3.3 Phaùt trieån nhaân vieân
 181. 181. 3.1 ÑAØO TAÏO QUAÛN- TRÒ GIA Vai troø ñaøo taïo QTG- Trình töï thöïc hieän ÑT- Noäi dung ñaøo taïo caùc caáp quaûn trò- Caùc phöông phaùp ÑT QTG (taïi nôi & ngoaøi nôi laøm vieäc)
 182. 182. 1/VAI TROØ ÑAØO TAÏO QTG- QTG laø coát loõi cho moïi hoaït ñoäng cuûa DN, laø yeáu toá quyeát ñònh thaønh coâng cuûa DN.- QTG gioûi, DN hoaït ñoäng hieäu quaû- QTG gioûi seõ giaûm bôùt caùc ruûi ro do söï ñieàu haønh khieám khuyeát gaây ra.- Hôn 90% nguoàn boå sung cho ñoäi nguõ QTG caùc caáp laø töø beân trong cuûa DN, neân phaûi ÑT ñeå taïo nguoàn.- Môû roäng quy moâ DN, caàn taêng theâm soá löôïng QTG.
 183. 183. 2/TRÌNH TÖÏ THÖÏCHIEÄN ÑTTRAÛI QUA 3 BÖÔÙC :BÖÔÙC 1 : Hoaøn thieän boä maùy quaûn lyù DN :- Hôïp lyù hoùa söï phaân coâng trong ban laõnh ñaïo- Toå chöùc laïi caùc phoøng – Xöôûng- Xaùc ñònh laïi caùc chöùc danh, ñònh bieân cheá cho töøng boä phaän döïa theo heä thoáng Moâ taû coâng vieäc.BÖÔÙC 2 : Xaùc ñònh Nhu caàu ÑT :- Treân cô sôû boä maùy quaûn lyù ñaõ hoaøn
 184. 184. BÖÔÙC 3 : XAÂY DÖÏNG CHÖÔNG TRÌNH ÑT & TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN- Löïa choïn hình thöùc ÑT- Xaùc ñònh noäi dung, yeâu caàu ÑT- Xaây döïng tieán ñoä thöïc hieän
 185. 185. 3/ NOÄI DUNG ÑAØO TAÏO CAÙC CAÁP QUAÛN TRÒa) QTG CAÁP ÑIEÀU HAØNH : Trang bò caùc kieán thöùc Hoaïch ñònh chieán löôïc SXKD, phaân tích maët maïnh-maët yeáu cuûa toå chöùc, xaùc ñònh & saép xeáp thöù töï caùc muïc tieâu.b) QTG CAÁP TRUNG : -Trang bò caùc kieán thöùc veà giaûi phaùp toå chöùc & kyõ thuaät ñieàu haønh. - Ñaøo taïo coäng söï & söû duïng coäng söï.
 186. 186. c) QTG CAÁP CÔ SÔÛ :- Trang bò caùc kieán thöùc lieân quan ñeán toå chöùc, thöïc hieän boá trí nhaân vieân, ñoäng vieân khuyeán khích nhaân vieân- Phöông phaùp ñaùnh giaù keát quaû laøm vieäc cuûa nhaân vieân.
 187. 187. 4/CAÙC PP ÑT QTGa) Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäcb) Ñaøo taïo ngoaøi nôi laøm vieäc
 188. 188. a) ÑAØO TAÏO TAÏI NÔI LAØM VIEÄC1. PP keøm caëp taïi nôi laøm vieäc2. PP thöïc taäp luaân phieân3. PP taäp qua haønh ñoäng4. PP nghieân cöùu theo chuû ñeà5. PP ñaøo taïo giaùm ñoác treû
 189. 189. KEØM CAËP TAÏI NÔI LAØMVIEÄC- Hoïc vieân seõ laøm vieäc cuøng vôùi QTG ñöông chöùc ñeå tieáp caän daàn vôùi coâng vieäc qua kinh nghieäm cuûa QTG ñöông chöùc naøy.- Öu ñieåm : + Hoïc vieân nhanh choùng tieáp caän vôùi coâng vieäc. + Nhöõng vaán ñeà hoïc ñöôïc laø coâng vieäc trong töông lai neân thieát thöïc. + Chi phí thaáp, thôøi gian ngaén + Hoïc vieân coù theå thay cho QTG trong moät soá coâng vieäc.
 190. 190. - Nhöôïc ñieåm :+ Nhieàu tröôøng hôïp hoïc vieân laø moái ñe doïa vò trí coâng vieäc cuûa QTG ñöông chöùc neân khoâng ñöôïc truyeàn ñaït heát.+ Khoâng coù PP sö phaïm+ Tieáp thu caû nhöõng taäp quaùn xaáu
 191. 191. THÖÏC TAÄP LUAÂN PHIEÂN ñöôïc boá trí qua nhieàu boä- Hoïc vieân seõ phaän, tieáp xuùc vôùi nhieàu laõnh vöïc coâng vieäc khaùc nhau.- Öu ñieåm :+ Laø dòp toát ñeå hoïc vieân kieåm tra khaû naêng ngheà nghieäp cuûa baûn thaân.+ Hoïc vieân coù kieán thöùc toaøn dieän+ Taïo ñieàu kieän hôïp taùc hoã trôï giöõa caùc boä phaän khaùc.
 192. 192. - Nhöôïc ñieåm :Neáu khoâng coù muïc tieâu chöông trình roõraøng thì trong töøng giai ñoaïn hoïc vieânkhoâng coù chuyeân moân saâu.
 193. 193. PP TAÄP QUA HAØNH- ÑOÄNGthu thaäp soá Hoïc vieân daønh thôøi gian lieäu cuûa Cty khaùc ñeå phaân tích pheâ phaùn – Ruùt ra baøi hoïc vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp vaø thuyeát trình.- Hoïc vieân khaùc seõ ñoùng goùp yù kieán, thaûo luaän neân ruùt ra ñöôïc caùc baøi hoïc thöïc teá phong phuù.
 194. 194. - Öu ñieåm : + Hoïc vieân seõ ruùt ra nhöõng baøi hoïc thöïc teá + Khoâng khí hoïc soâi noåi, haáp daãn- Nhöôïc ñieåm :+ Neáu khoâng coù chuaån bò toát ngöôøi höôùng daãn seõ khoâng coù nhöõng keát luaän xaùc ñaùng laøm haïn cheá kieán thöùc hoïc vieân.
 195. 195. PP N.CÖÙU THEO CHUÛ ÑEÀ- Hoïc vieân seõ ñöôïc phaân chia thaønh nhoùm, ñöôïc giao caùc chuû ñeà, keøm theo soá lieäu cuûa Cty.- Hoïc vieân seõ phaân tích, pheâ phaùn, ñeà xuaát caùc giaûi phaùp vaø thuyeát trình, caùc hoïc vieân khaùc goùp yù thaûo luaän.
 196. 196. - Öu ñieåm :+ Hoïc vieân ñöôïc hoïc nhöõng baøi hoïc thöïc teá cuûa Cty+ Soâi noåi, haáp daãn khi thaûo luaän+ Laø dòp toát ñoùng goùp cho Cty- Nhöôïc ñieåm :Neáu khoâng coù chuaån bò toát ngöôøi höôùng daãn seõ khoâng coù nhöõng keát luaän xaùc ñaùng laøm haïn cheá kieán thöùc hoïc vieân.
 197. 197. ÑAØO TAÏO GIAÙM ÑOÁCTREÛ- Boá trí hoïc vieân vaøo caùc vò trí Quaûn trò gia, hoïc vieân seõ taäp xöû lyù tình huoáng, taäp ra quyeát ñònh ñieàu haønh trong töøng tröôøng hôïp, ngöôøi höôùng daãn seõ goùp yù.Öu ñieåm :+ Taïo cho hoïc vieân tính chuû ñoäng, linh hoaït+ Giuùp hoïc vieân maïnh daïn nhanh choùng quen vôùi coâng vieäc.Nhöôïc ñieåm :Neáu ngöôøi höôùng daãn khoâng coù kinh nghieäm, seõ haïn cheá söï tieáp thu cuûa hoïc
 198. 198. b) ÑAØO TAÏO NGOAØI NÔI LV1/PP troø chôi quaûn trò2/PP hoäi thaûo3/PP nhaäp vai4/PP nghe nhìn5/PP hoïc taäp theo moâ hình6/PP ñaøo taïo taïi caùc tröôøng lôùp
 199. 199. TROØ CHÔI QUAÛN- TRÒ caùc thoâng tin Hoïc vieân seõ ñöôïc cung caáp cuûa thò tröôøng caïnh tranh, moâ phoûng cuûa 2 hay nhieàu Cty.- Caùc hoïc vieân khaùc seõ nhaäp vai GÑ hay TGÑ ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh veà caùc vaán ñeà cuï theå nhö laø : Saûn löôïng, giaù caû, möùc toàn kho, Chieán löôïc baùn haøng, Tieáp thò, khuyeán maõi, …- Caùc thaønh vieân khaùc tham döï seõ ñoùng goùp yù kieán, pheâ phaùn, …
 200. 200. - Öu ñieåm :+ Cuøng trong moät thôøi gian coù theå hoïc ñöôïc raát nhieàu baøi hoïc tình huoáng.+ Caùc quyeát ñònh xöû lyù baèng maùy tính neân bieát ngay keát quaû.- Nhöôïc ñieåm :+ Chi phí cao+ Phaûi coù ngöôøi höôùng daãn coù kinh nghieäm ñeå soaïn thaûo tình huoáng saùt thöïc teá.
 201. 201. PP HOÄI THAÛO- Haøng naêm caùc cô quan ban nghaønh vaãn thöôøng toå chöùc hoäi thaûo chuyeân saâu caùc ñeà taøi nhö : Taøi chính, Marketing, chaát löôïng, nhaân söï, …- Trong hoäi thaûo seõ coù nhieàu tham luaän thöïc teá ñuùc ruùt kinh nghieäm trong nöôùc & ngoaøi nöôùc ñeå phoå bieán.- Hoïc vieân ñöôïc phaân nhoùm ñeå thaûo luaän raát soâi noåi.
 202. 202. - Öu ñieåm :+ Caùc kinh nghieäm trong & ngoaøi nöôùc seõ ñöôïc phoå bieán roäng raõi+ Caùc kinh nghieäm thöïc teá ñöôïc tranh caõi, pheâ phaùn raát sinh ñoäng+ Hoïc vieân tham döï cuøng laõnh vöïc chuyeân moân neân raát boå ích.
 203. 203. - Nhöôïc ñieåm :+ Khoâng chuû ñoäng vì hoäi thaûo khoâng do DN toå chöùc neân khoâng theå ñieàu phoái caùn boä tham döï ñaày ñuû ñöôïc.+ Khoâng linh hoaït veà giôø giaác vaø noäi dung theo DN cuûa ta
 204. 204. PP NHAÄP VAI- Hoïc vieân ñöôïc cung caáp caùc tình huoáng nhö laø 1 cuoäc ñaøm phaùn-thöông thuyeát KD hay giöõa caùc caù nhaân trong toå chöùc- Hoïc vieân ñöôïc chæ ñònh nhaäp vai caùc chöùc vuï quaûn trò thöïc hieän caùc cuoäc ñaøm phaùn ñoù. Hoïc vieân khaùc goùp yù pheâ phaùn
 205. 205. - Öu ñieåm : + Neáu caùc tình huoáng cuï theå, ñaây laø 1 Pphaùp hoïc raát sinh ñoäng, nhôù laâu + Hoïc vieân hoïc ñöôïc caû caùch öùng xöû- Khuyeát ñieåm : + Neáu caùc tình huoáng chuaån bò khoâng toát & ngöôøi höôùng daãn khoâng coù keát luaän xaùc ñaùng seõ haïn cheá kieán thöùc hoïc vieân
 206. 206. PP NGHE NHÌNHoïc vieân ñöôïc xem phim hoaëc caùc ñoaïn baêng hình, sau ñoù thaûo luaän hoaëc ñöôïc giaûng giaûi caùc tình huoángÖu ñieåm : + Buoåi hoïc sinh ñoäng haáp daãn + Hoïc vieân seõ ñöôïc hoïc caùc tình huoáng baèng hình aûnh deã hieåu- Khuyeát ñieåm : + Chi phí cao-Giaûng vieân phaûi coù kinh nghieäm giaûng daïy & thöïc teá toát môùi
 207. 207. HOÏC TAÄP THEO MOÂ HÌNH ÖÙNG XÖÛHoïc vieân seõ ñöôïc xem nhöõng maãu möïc trong töøng tình huoáng. Giaùo vieân giaûng giaûi-giaûi thích-laøm maãu neân raát deã hieåu, sinh ñoäng- Öu ñieåm : + Hoïc vieân hoïc ñöôïc caùc baøi hoïc öùng xöû caàn thieát cho caùc Quaûn trò gia maø khoâng theå hoïc ñöôïc qua saùch vôû- Khuyeát ñieåm : + Neáu khoâng chuaån bò toát seõ keùm thuyeát phuïc ñoái vôùi hoïc vieân+ Caùc tình huoáng phaûi “maãu” vaø phaûi “Ñaét” & bao truøm taát caû tình huoáng thöôøng xaûy ra
 208. 208. PP ÑAØO TAÏO TAÏI TRÖÔØNG LÔÙP CHUYEÂN NGHIEÄPHoïc vieân ñöôïc gôûi tôùi caùc tröôøng lôùp chuyeân nghieäp lieân quan hoaëc caùc caùc khoùa hoïc chuyeân moân, caùc khoaù ñaøo taïo Quaûn trò gia.- Öu ñieåm : Chöông trình ñaày ñuû caùc moân hoïc ñöôïc boá trí theo trình töï hôïp lyù – coù Pphaùp sö phaïm neân deã tieáp thu, coù baèng caáp-chöùng chæ neân hoïc vieân hoïc quyeát taâm hôn
 209. 209. - Khuyeát ñieåm :+ Thôøi gian ñaøo taïo daøi, chi phí cao. Coù nhöõng moân hoïc boå trôï maø hoïc vieân thaáy khoâng thieát thöïc.+ Hoïc vieân phaûi thoaùt ly coâng taùc SX-KD neân khoù khaên cho vieäc hoïc ñöôïc lieân tuïc & taäp trung tö töôûng
 210. 210. 5/CAÙC HÌNH THÖÙC ÑAØO TAÏO NGHIEÄP VUÏ KYÕ THUAÄT CHO NV- Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc- Pphaùp ñaøo taïo theo chæ daãn- Pphaùp ñaøo taïo taïi caùc tröôøng lôùp- Pphaùp nghe nhìn- Pphaùp moâ phoûng- Pphaùp ñaøo taïo theo chuû ñeà- PP ñaøo taïo coù söï hoã trôï cuûa maùy tính
 211. 211. 4. PHAÙT TRIEÅN NHAÂN SÖÏ- Phaûi phaùt trieån nhaân löïc cuûa mình ñaùp öùng moïi tình huoáng taêng tröôûng & caïnh tranh cuûa toå chöùc, ngöôøi lao ñoäng cuõng thoaû maõn vì coù söï thaêng tieán, Cty cuõng saün saøng cho nhaân söï keá thöøa.
 212. 212. PHAÙT TRIEÅN1. NHAÂN SÖÏ söï Traùch nhieäm phaùt trieån nhaân2. Ñoái töôïng & caùc giai ñoaïn taêng tröôûng3. Caùc bieän phaùp phaùt trieån NS
 213. 213. TRAÙCH NHIEÄM PHAÙT- TRIEÅN töï phaùt trieån chính Tröôùc tieân töøng NV phaûi NS mình- Sau ñoù traùch nhieäm thuoäc veà caáp treân tröïc tieáp (vôùi vai troø huaán luyeän vieân)- Tieáp theo laø vai troø cuûa caáp treân giaùn tieáp (vai troø ngöôøi coá vaán)- Vaø cuûa ngöôøi laõnh ñaïo cao nhaát DN (vai troø ngöôøi uûng hoä)- Boä phaän NS laø vai troø ñieàu phoái-tö vaán
 214. 214. ÑOÁI TÖÔÏNG PHAÙT TRIEÅN- Bao goàm taát caû NS ôû taát caû caùc caáp töø NV ñeán Quaûn trò caáp cao- Phaùt trieån töø döôùi leân treân theo hình xoaùy troân oác
 215. 215. CAÙC GIAI ÑOAÏN TAÊNG TRÖÔÛNG1/GÑ khaùm phaù : 15-252/GÑ taïo döïng/laäp thaân : 25-44 :- Thöû nghieäm : 25-30- OÅn ñònh : 30-40- Khuûng hoaûng : Baét ñaàu 403/GÑ duy trì laïc nghieäp : 45-654/GÑ suy thoaùi : Trên 65
 216. 216. CAÙC BIEÄN PHAÙP PHAÙT TRIEÅN NS- Phong phuù hoaù CV, ña daïng hoaù CV- Thuyeân chuyeån NV trong noäi boä (theo chieàu ngang/chieàu doïc) & ra beân ngoaøi cuõng nhö tieáp nhaän NV trôû laïi DN- Hình thaønh nhöõng nhoùm döï aùn ña chöùc naêng/ña boä phaän/ña ñòa phöông-Quoác gia
 217. 217. Phaàn 5:ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÍCH-THUØ LAO ÑAÕI NGOÄChöông : ÑAÙNH GIAÙ THAØNH TÍCH1. Khaùi nieäm2. Muïc ñích ñaùnh giaù3. Phöông phaùp ñaùnh giaù
 218. 218. 1.KHAÙI NIEÄMÑaùnh giaù söï hoaøn thaønh coâng taùc laø moät heä thoáng chính thöùc duyeät xeùt vaø ño löôøng söï hoaøn thaønh coâng taùc cuûa 1 caù nhaân/taäp theå theo ñònh kyø.
 219. 219. 2.MUÏC ÑÍCH ÑAÙNH GIAÙ- Cung caáp caùc thoâng tin phaûn hoài cho NV bieát möùc ñoä thöïc hieän CV cuûa hoï so vôùi caùc tieâu chuaån mong ñôïi- Ñieàu chænh söûa chöõa nhöõng sai soùt- …
 220. 220. CAÙC CHUÛ THEÅ ÑAÙNHGIAÙ- 1/ Cấp trên trực tiếp đánh giá cấp dưới- 2/ Cấp dưới đánh giá cấp trên- 3/ Đồng nghiệp đánh giá lẫn nhau- 4/ Tập thể đánh giá (đánh giá nhóm)- 5/ Tự đánh giá- 6/ Khách hàng đánh giá
 221. 221. 3.TRÌNH TÖÏ THÖÏC HIEÄN1. Xaùc ñònh caùc yeâu caàu cô baûn caàn ÑG2. Löïa choïn PP ñaùnh giaù thích hôïp3. Huaán luyeän & thoáng nhaát PPÑG vôùi caùc caù nhaân tham gia ñaùnh gía4. Thaûo luaän vôùi NV veà noäi dung & phaïm vi ñaùnh giaù5. Thöïc hieän ÑG6. Thaûo luaän vôùi NV veà keát quaû ÑG
 222. 222. 4. P.PHAÙP ÑAÙNH GIAÙ ản chấ t g về b n hưn iều, 1.PP xeáp haïng luaân phieân nh th ì h giá m: đán 3 nhó nhân 2.PP so saùnh caëpg pháp a làm hất cá n g. i c hươ thể ch phẩm cùn 3.PP baûng ñieåm ó ánh giá hành vi t quả cuối P thì c Đ h giá eo kế 1. 4.PP pheâ bình löuĐgiöõ th 2 . án giá h Đán 3. 5.PP quan saùt haønh vi 6.PP Quaûn trò theo muïc tieâu 7.PP phaân tích ñònh löôïng
 223. 223. ĐÁNH GIÁ THƯ KÝ GĐ (PP bảng điểm) Yêu cầu chủ yếu Tầm Điểm Điểm hệ Ghi quan của NV số chú trọng1-sử dụng thành thạo các 5 8 40dụng cụ VP & soạn thảotài liệu VB, CV2-trung thành đáng tin cậy 8 10 803-khả năng giao dịch & đối 9 6 54ngoại 22 174 ĐIỂM ĐAÙNH GIAÙ CUOÁI CUØNG : 174/22=7,9 KHAÙ
 224. 224. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC NĂM … - Tên CNV được đánh giá : ………………. - Tên, chức vụ người đánh giá : ……….1.Khối A B C D Elượng 20-18 17-14 13-9 8-5 4-1CV2.Chất A B C D Elượng 20-18 17-14 13-9 8-5 4-1CV3.Thái A B C D Eđộ lv 15-13 13-10 9-7 6-4 3-14.Tính A B C D Ekỷ luật 10-9 8-7 6-5 4-3 2-15.Tính A B C D Echuyên 10 9-7 6-5 4-3 2-1cần
 225. 225. 6.Khả A B C D Enăng 10 9-7 6-5 4-3 2-1sáng tạo7.Khả A B C D Enăng 5 4 3 2 1thíchnghi8.Tính A B C D Ecách 5 4 3 2 19.Những A B C D Eđóng góp 5 4 3 2 1khác chotập thể
 226. 226. Kết quả đánh giá :Thành tích của NV đạt được trong kỳ đánh giá này : Xuất sắc : 90 – 100 điểm Tốt : 80 – 89 Khá : 66 – 79 Trung bình : 50 – 65 Yếu : 40 – 49 Rất yếu kém : dưới 40 điểm
 227. 227.  ý kiến của người đánh giá : …. Ngày : Chữ ký Họ Tên Ý kiến của người được đánh giá : Ngày : Chữ ký Họ Tên Cấp trên của người đánh giá : Phòng nhân sự xác nhận & lưu hồ sơ :
 228. 228. Phương pháp xếp hạng luân phiên Phương pháp này đưa ra một số khía cạnh chính và liệt kê danh sách những người cần được đánh giá, sau đó lần lượt sắp xếp họ từ những người giỏi nhất đến người kém nhất (có thể ngược lại ) theo từng khía cạnh . Cuối cùng cũng sẽ tổng hợp lại để biết được ai là người xuất sắc hơn. Người ta có thể sử dụng nhiều người để tham gia đánh giá.
 229. 229. Số Ban giám khảo Các nhân viên cần đánh giá TT A B C D E F G 1 Giám khảo 1 7 1 6 2 3 5 4 Giám khảo 2 6 1 7 2 3 4 5 Giám khảo 3 5 1 4 2 7 3 6 2 Cộng 18 3 17 6 13 12 15 3 Xếp hạng chung cuộc 6 1 5,6 2 4,3 4 5Nhận xét: Phương pháp này đơn giản, song ít chính xác vìmức độ đánh giá có tính chất áng chừng . (Đây là phươngpháp đánh giá tương đối).
 230. 230. Phương pháp so sánh từng cặp Phương pháp này người ta đưa ra nhiều người để so sánh theo từng cặp, và cho điểm theo nguyên tắc sau đây: Nếu ngang nhau thì cho 1 điểm Nếu hơn được 2 điểm Nếu kém hơn thì nhận điểm 0 Những người nào được nhiều điểm nhất sẽ được coi là có hiệu quả nhất. Phương pháp so sánh từng cặp được coi là có giá trị hơn các phương pháp ở trên. Nhưng rất khó thực hiện khi có từ 10 – 15 nhân viên, vì lúc đó số cặp so sánh quá nhiều làm cho việc so sánh trở nên khó khăn Ngoài ra, phương pháp này chỉ cho phép so sánh những nhân viên thuộc cùng nhóm công việc
 231. 231. ( Về chất lượng công việc ) A B C D E F G Tổng cộng Xếp hạng cuối cùngA 1 0 2 1 2 2 8 3B 1 0 1 0 2 2 6 4C 2 2 2 1 2 2 11 1D 0 1 0 0 1 2 4 5E 1 2 1 2 2 2 10 2F 0 0 0 1 0 1 2 6G 0 0 0 0 0 1 1 7
 232. 232. Phương pháp phê bình lưu giữ Phương pháp này thì lãnh đạo ghi lại những sai lầm, trục trặc lớn hay những kết quả rất tồi trong việc thực hiện công việc của nhân viên. Nghĩa là những nhân viên thực hiện công việc rất tốt hoặc rất yếu sẽ được đánh giá riêng. Phương pháp này giúp các nhà lãnh đạo chú ý đến những sai sót lớn của nhân viên để nhắc nhở động viên tạo điều kiện giúp đỡ nhân viên tránh bớt những sai lầm.
 233. 233. Phương pháp quan sát hành vi Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở quan sát hành vi thực hiên công việc của nhân viên. Ví dụ: những hành vi cần quan sát đối với nhân viên nấu ăn trong khách sạn loại trung bình gồm có :1. Không để khách hàng phàn nàn về chất lượng món ăn.2. Trình bày các món ăn đẹp, tạo mùi thơm ngon3. Không lãng phí thực phẩm4. Chuẩn bị cho bữa ăn sau5. Vệ sinh bồn chậu sạch sẽ , không thò tay vào món ăn … Người đánh giá sẽ sử dụng tờ kiểm tra hành vi, và cho điểm kiểm tra mọi hành động của nhân viên mà anh ta quan sát được. Tờ kiểm tra hành vi có thể bao gồm cả các hành vi tốt và xấu. Hành vi tốt được cho điểm tốt, hành vi xấu được cho điểm xấu. Điểm đánh giá hiệu quả của một nhân viên bằng tổng số điểm của các hành vi đã được kiểm tra.
 234. 234.  Ưu điểm:1. Thấy rõ được các hành vi của nhân viên2. Giảm những sai lầm có liên quan tới việc đánh giá của người cho điểm (nhưng không giảm được sai lầm do quan sát). Nhược điểm:1. Xây dựng những thang điểm này thường tốn kém cả về thời gian lẫn tiền bạc.2. Đôi khi công việc ghi chép bị bỏ qua.3. Người lao động không thoải mái khi biết rằng người lãnh đạo ghi chép lại những hành vi yếu kém của mình.
 235. 235. Phương pháp Quản trị bằng mục tiêu (MBO) Phương pháp này tạo ra một sự cởi mở trong đánh giá, nó hướng tới sự tự giác nhiều hơn cho nhân viên. Trình tự thực hiện có thể như sau: Nhân viên gặp gỡ riêng với cấp quản lý của mình để cùng thảo luận và đưa ra các mục tiêu lớn nhỏ. Các mục tiêu phải được mô tả rõ ràng bằng các con số cụ thể với thời gian hoàn thành. Nhà quản lý cùng với nhân viên phát triển kế hoạch hành động để các nhân viên theo đó mà theo đuổi các mục tiêu của mình. Các mục tiêu và kế hoạch hành động này cung cấp những chỉ dẫn mà qua đó các nhân viên có thể đánh giá hiệu quả của mình. Nhà quản lý phải định kỳ gặp gỡ nhân viên của mình để đánh giá tiến độ của họ trong việc theo đuổi mục tiêu.

×