2. C¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch tµi chÝnhnh»m khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy        xuÊt khÈu - Nhµ n­íc b¶o l·nh...
2.1 Nhµ n­íc b¶o l·nh vµ cung cÊp tÝn dông  §Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng n­íc ngoµi, nhiÒu  doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc b¸...
2.2. Nhµ n­íc thùc hiÖn cÊp tÝn dông XKC¸ch 1: Nhµ n­íc trùc tiÕp cho n­íc ngoµi vay tiÒn víi l·i suÊt ­  u ®·i ®Ó hä dïn...
C¸ch 2: Nhµ n­íc cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp trongn­íc víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh XKa/ CÊ tÝn ...
2.3. Trî cÊ xuÊ khÈ (E P T        p  t  u X OR  S S   UB IDIE )SK i h¸ niÖm Trî cÊp xuÊt khÈu lµ nh÷ng  ...
H×nh thøc trî cÊp xuÊt khÈu:  - Trî cÊ trùc tiÕp lµ nh÷ng bï ®¾ p trùc tiÕp      p  thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp k...
T¸c dông cña trî cÊp xuÊt khÈu: Gãp phÇn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp néi ®Þa vµ thóc ®Èy xuÊt khÈu. Gãp phÇn ®iÒu chØnh c¬ ...
MÆt tr¸i cña trî cÊp xuÊt khÈu: Trî cÊp bãp mÐo sù c¹nh tranh tù nhiªn trong m«i tr­êng th­¬ng m¹i tù do. Chi phÝ c¬ hé...
M« h×nh trî gi¸ xuÊt khÈu                       SP1=220     1   2     3     4Pw=200...
Qui ®Þnh cña W vÒ trî cÊp XK:       TOGATT chia trî cÊp ra lµm 3 lo¹i: - Red light subsidies: lµ trî cÊp bÞ cÊm, v...
2.4. ChÝnh s¸ ch tû gi¸ hèi ® i                 o¸ a/K i niÖm   h¸   : Tû gi¸ hèi ® i lµ gi¸ c¶ t¹i ...
Cã c¸c lo ¹i c¬ chÕ tû g i¸ hè i ®o ¸i kh¸c nha u:T g i¸ cè ®Þnh: ûT g i¸ cè ®Þnh cã kh¶ n¨ng b Þ ®iÒ u chØ nh ûT g i¸ cè ...
C¸c c¸ch niªm yÕ t tû g i¸:Niªm yÕ t trùc tiÕ p : g i¸ trÞ ®å ng né i tÖ ®­îc thÓ hiÖ n trùctiÕ p : 1 AUD = 0 ,6 USDNiªm y...
b. C¸c lo¹i tû gi¸ vµ t¸c ®éng ®Õn ngo¹i          th­¬ng Tûgi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ  ...
- Thø nhÊt, ®èi víi nhËp khÈu: gi¸ c¶ hµng ho¸ trong n­íc t¨ng nhanh h¬n gi¸ c¶ hµng ho¸ n­íc ngoµi, hµng nhËp khÈu sÏ...
c/BiÖn ph¸p xö lý trong tr­êng hîp     TGH§TT qu¸ cao BiÖn  ph¸p 1: T¨ng c­êng kiÓm so¸t nhËp khÈu BiÖn ph¸p 2: §...
Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i  Kh¸i niÖm: Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i lµ viÖc Nhµ n­íc ta  gi¶m gi¸ trÞ cña ®ång néi tÖ so víi ®ång ngo¹i  t...
C¸c c¸ch niªm yÕ t tû g i¸:Niªm yÕ t trùc tiÕ p : g i¸ trÞ ®å ng né i tÖ ®­îc thÓ hiÖ n trùctiÕ p : 1 AUD = 0 ,6 USDNiªm y...
TH1: tû gi¸ lµ 15.000VND/USD     1. Nhµ xuÊt khÈu b¸n ®­îc (USD)100.000     2. T­¬ng øng víi mét sè néi tÖ (triÖ...
§Ó khuyÕ n khÝch xuÊtkhÈu, ®è i víi tû g i¸, c¸c q uè c g ia ¸pd ô ng b iÖ n p h¸p p h¸ g i¸ hè i ®o ¸i.Ph¸ g i¸ hè i ®o ¸...
Nhãm biÖn ph¸p 3: C¸c biÖn ph¸p vÒ thÓ chÕ vµ xóc tiÕnXK1. VÒ thÓ chÕ    M«i tr­ê ng p h¸p lý thuËn lîi cho xuÊtkhÈu:­ ...
2. Thùc hiÖn xóc tiÕn XK    Xóc tiÕn vµ ph¸t triÓn xuÊt khÈu (export developmentand promotion) lµ nh÷ng sù lùa chän ma...
IV. Q u¶ n lý vµ thñ tô c XK1 . Ph¶ i q u¶ n lý XK­ B¶ o vÖ tµi ng uyªn, b ¶ o vÖ ®é ng vËt vµ thùc vËt, b ¶ o vÖ d is¶ n ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chuong 10 part 3 - cstmqt bookbooming

232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuong 10 part 3 - cstmqt bookbooming

 1. 1. 2. C¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch tµi chÝnhnh»m khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ thóc ®Èy xuÊt khÈu - Nhµ n­íc b¶o l·nh vµ cung cÊp tÝn dông - Trî cÊp xuÊt khÈu - ChÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i - ThuÕ xuÊt khÈu vµ c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ
 2. 2. 2.1 Nhµ n­íc b¶o l·nh vµ cung cÊp tÝn dông §Ó chiÕm lÜnh thÞ tr­êng n­íc ngoµi, nhiÒu doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc b¸n chÞu vµ tr¶ chËm, hoÆc d­íi h×nh thøc tÝn dông hµng ho¸ víi l·i suÊt ­u ®·i ®èi víi ng­êi mua hµng n­íc ngoµi. BiÖn ph¸p nµy th­êng cã nhiÒu rñi ro. Nhµ n­íc ®øng ra b¶o l·nh, ®Òn bï nÕu bÞ mÊt vèn. Tû lÖ ®Òn bï cã thÓ lªn ®Õn 100% vèn bÞ mÊt, nh­ng th­êng tû lÖ ®Òn bï kho¶ng 60-70%. Lîi Ých: thóc ®Èy xuÊt khÈu, n©ng ®­îc gi¸ b¸n
 3. 3. 2.2. Nhµ n­íc thùc hiÖn cÊp tÝn dông XKC¸ch 1: Nhµ n­íc trùc tiÕp cho n­íc ngoµi vay tiÒn víi l·i suÊt ­ u ®·i ®Ó hä dïng tiÒn ®ã mua hµng cña n­íc m×nh.ý nghÜa: VÒ phÝa n­íc cÊ tÝn dông: p - Gióp cho doanh nghiÖp ®Èy m¹nh ®­îc xuÊt khÈu v× cã s½ n thÞ tr­êng tiªu thô, gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng d­ thõa hµng ho¸ trong n­íc. - Cã thÓ b¸n hµng ho¸ víi gi¸ cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng - N­íc cÊp tÝn dông th­êng lµ nh÷ng n­íc ph¸t triÓn, cã tiÒm lùc kinh tÕ m¹nh nªn viÖc cÊp tÝn dông nµy th­êng ®i kÌm víi nh÷ng ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ cã lîi cho n­íc cÊp tÝn dông. VÒ phÝa n­íc nhË tÝn dông: n - Gi¶i quyÕt ®­îc tr­íc m¾ t nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ cÇn thiÕt. - CÇn c©n nh¾ c gi÷a nh÷ng lîi Ých ®em l¹i vµ nh÷ng thiÖt h¹i c¶ vÒ mÆt kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cã thÓ g©y ra cho nÒn kinh tÕ
 4. 4. C¸ch 2: Nhµ n­íc cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp trongn­íc víi l·i suÊt ­u ®·i ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®Èy m¹nh XKa/ CÊ tÝn dông tr­íc khi giao hµng: nh»m gióp doanh p nghiÖp cã vèn ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ sau : - Mua nguyªn vËt liÖu - S¶n xuÊt s¶n phÈm: tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n, tr¶ tiÒn dÞch vô phôc vô sx - Chi phÝ bao b× - C­íc vËn chuyÓn: ra c¶ng, s©n bay,... c­íc l­u kho, l­u b·i,... - B¶o hiÓm, thuÕ,...b/TÝn dông sau khi giao hµng: nh»m môc ®Ých: - Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông tr­íc khi giao hµng - §ãng c¸c kho¶n thuÕ mµ sau nµy sÏ ®­îc hoµn l¹i.
 5. 5. 2.3. Trî cÊ xuÊ khÈ (E P T p t u X OR S S UB IDIE )SK i h¸ niÖm Trî cÊp xuÊt khÈu lµ nh÷ng : kho¶n hç trî cña ChÝnh phñ (hoÆc mét c¬ quan c«ng céng) cho c¸c kho¶n thu hay gi¸ c¶ trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp cã t¸c ®éng lµm t¨ng xuÊt khÈu mét s¶n phÈm xuÊt khÈu.M ® ôc Ých: gióp ng­êi xuÊt khÈu t¨ng thu nhËp, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸, do ®ã ®Èy m¹nh ®­îc xuÊt khÈu
 6. 6. H×nh thøc trî cÊp xuÊt khÈu: - Trî cÊ trùc tiÕp lµ nh÷ng bï ®¾ p trùc tiÕp p thiÖt h¹i cho doanh nghiÖp khi xuÊt khÈu hµng ho¸ nh­ ¸p dông thuÕ suÊt ­u ®·i ®èi víi hµng xuÊt khÈu, miÔn hoÆc gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c nhµ xuÊt khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu…. Cho c¸c nhµ xuÊt khÈu ®­îc h­ëng c¸c gi¸ ­u ®·i cho c¸c ®Çu vµo s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nh­ ®iÖn, n­íc, vËn t¶i, th«ng tin liªn l¹c, trî gi¸ xuÊt khÈu. - Trî cÊ gi¸ n tiÕp lµ Nhµ n­íc dïng Ng©n s¸ch p ®Ó giíi thiÖu, triÓn l·m, qu¶ng c¸o, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c giao dÞch xuÊt khÈu, hoÆc Nhµ n­íc gióp ®ì kü thuËt vµ ®µo t¹o chuyªn gia.
 7. 7. T¸c dông cña trî cÊp xuÊt khÈu: Gãp phÇn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp néi ®Þa vµ thóc ®Èy xuÊt khÈu. Gãp phÇn ®iÒu chØnh c¬ cÊu ngµnh, c¬ cÊu vïng kinh tÕ. Trî cÊp xuÊt khÈu kÝch thÝch lan truyÒn hiÖu øng tÝch cùc vµ kh¾ c phôc hiÖu øng tiªu cùc. - Trî cÊp xuÊt khÈu cßn ®­îc sö dông nh­ mét c«ng cô ®Ó “mÆc c¶” trong ®µm ph¸n quèc tÕ.
 8. 8. MÆt tr¸i cña trî cÊp xuÊt khÈu: Trî cÊp bãp mÐo sù c¹nh tranh tù nhiªn trong m«i tr­êng th­¬ng m¹i tù do. Chi phÝ c¬ héi cña trî cÊp rÊt lín vµ xÐt vÒ dµi h¹n, trî cÊp cã thÓ c¶n trë sù ph¸t triÓn cña chÝnh ngµnh ®­îc trî cÊp. Trî cÊp kh«ng hiÖu qu¶ vÒ mÆt tµi chÝnh ng©n s¸ch X¸c suÊt chän sai ®èi t­îng trî cÊp kh¸ cao Trî cÊp cã thÓ dÉn ®Õn hµng ®éng tr¶ ®òa
 9. 9. M« h×nh trî gi¸ xuÊt khÈu SP1=220 1 2 3 4Pw=200 D 1500 2000 3000 3500
 10. 10. Qui ®Þnh cña W vÒ trî cÊp XK: TOGATT chia trî cÊp ra lµm 3 lo¹i: - Red light subsidies: lµ trî cÊp bÞ cÊm, vÝ dô nh­ trî gi¸ xuÊt khÈu. - Green light subsidies: lµ trî cÊp hîp ph¸p vµ kh«ng bÞ cÊm ®o¸n - Amber light subsidies: bao gåm tÊt c¶ c¸c lo¹i trî cÊp cßn l¹i. ViÖc xö lý ®èi víi c¸c lo¹i trî cÊp nµy ph¶i tu©n theo c¸c thñ tôc kiÓm tra vµ x¸c minh nhÊt ®Þnh tõ ®ã c¸c n­íc míi ®­îc phÐp ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®èi kh¸ng (CVD - Countervailing Duties )
 11. 11. 2.4. ChÝnh s¸ ch tû gi¸ hèi ® i o¸ a/K i niÖm h¸ : Tû gi¸ hèi ® i lµ gi¸ c¶ t¹i ® ngo¹i hèi ® o¸ ã ­îc m vµ b¸ n. ua VÝ dô: Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam c«ng bè tû gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng cña ®ång ViÖt Nam víi ®ång ®«la Mü ¸p dông cho ngµy 11/ 2004 nh­ sau: 1USD = 15750VND 10/
 12. 12. Cã c¸c lo ¹i c¬ chÕ tû g i¸ hè i ®o ¸i kh¸c nha u:T g i¸ cè ®Þnh: ûT g i¸ cè ®Þnh cã kh¶ n¨ng b Þ ®iÒ u chØ nh ûT g i¸ cè ®Þnh tro ng m é t thê i kú nhÊt ®Þnh ûT g i¸ th¶ næ i cã q u¶ n lý ûT g i¸ g ia o ®é ng tro ng khung tû g i¸ ûT g i¸ th¶ næ i tù d o û
 13. 13. C¸c c¸ch niªm yÕ t tû g i¸:Niªm yÕ t trùc tiÕ p : g i¸ trÞ ®å ng né i tÖ ®­îc thÓ hiÖ n trùctiÕ p : 1 AUD = 0 ,6 USDNiªm yÕ t g i¸n tiÕ p :1 USD = 1 5 .0 0 0 VND  1 VND = ??? USDT ®é ng cña T ¸c GH§ ®Õ n XuÊt khÈu NhËp khÈu §Çu t­ n­íc ng o µi vµo ViÖ t Na m §Çu t­ ViÖ t Na m ra n­íc ng o µi Du lÞch n­íc ng o µi vµo ViÖ t Na m Du lÞch ViÖ t Na m ra n­íc ng o µi L¹m p h¸t Nî n­íc ng o µi
 14. 14. b. C¸c lo¹i tû gi¸ vµ t¸c ®éng ®Õn ngo¹i th­¬ng Tûgi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc vµ tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ TGH§CT x ChØ sè gi¸ c¶ trong n­íc TGH§TT = ChØ sè gi¸ c¶ n­íc ngoµi Khitû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ chªnh lÖch lín so víi tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc (TGH§CT ®­îc ®Þnh qu¸ cao), ¶nh h­ëng ®Õn xuÊt khÈu, nhËp khÈu?
 15. 15. - Thø nhÊt, ®èi víi nhËp khÈu: gi¸ c¶ hµng ho¸ trong n­íc t¨ng nhanh h¬n gi¸ c¶ hµng ho¸ n­íc ngoµi, hµng nhËp khÈu sÏ trë nªn rÎ h¬n so víi hµng ho¸ trong n­íc, ®iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch nhËp khÈu. - Thø hai, ®èi víi xuÊt khÈu:  XuÊt khÈu s¶n phÈm s¬ chÕ: chÊp nhËn gi¸ (gi¸ ®Çu ra), gi¸ ®Çu vµo t¨ng, néi tÖ thu ®­îc kh«ng t¨ng -> xuÊt khÈu gi¶m.  XuÊt khÈu s¶n phÈm chÕ t¹o: chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng -> t¨ng gi¸ -> gi¶m søc c¹nh tranh -> xuÊt khÈu gi¶m
 16. 16. c/BiÖn ph¸p xö lý trong tr­êng hîp TGH§TT qu¸ cao BiÖn ph¸p 1: T¨ng c­êng kiÓm so¸t nhËp khÈu BiÖn ph¸p 2: §iÒu chØnh tû lÖ l¹m ph¸t trong n­íc (inflation rate) BiÖn ph¸p 3: Ph¸ gi¸ TGH§CT (ph¸ gi¸ hèi ®o¸i - devaluation)
 17. 17. Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i Kh¸i niÖm: Ph¸ gi¸ hèi ®o¸i lµ viÖc Nhµ n­íc ta gi¶m gi¸ trÞ cña ®ång néi tÖ so víi ®ång ngo¹i tÖ. T¸c ®éng cña biÖn ph¸p ph¸ gi¸ hèi ®o¸i:  XuÊt khÈu t¨ng  NhËp khÈu gi¶m  FDI vµo trong n­íc t¨ng, FDI ra n­íc ngoµi gi¶m  Du lÞch vµo trong n­íc t¨ng, du lÞch ra n­íc ngoµi gi¶m Ph©n biÖt gi÷a ph¸ gi¸ hèi ®o¸i vµ ph¸ gi¸ hµng ho¸?
 18. 18. C¸c c¸ch niªm yÕ t tû g i¸:Niªm yÕ t trùc tiÕ p : g i¸ trÞ ®å ng né i tÖ ®­îc thÓ hiÖ n trùctiÕ p : 1 AUD = 0 ,6 USDNiªm yÕ t g i¸n tiÕ p :1 USD = 1 5 .0 0 0 VND  1 VND = ??? USDT ®é ng cña T ¸c GH§ ®Õ n XuÊt khÈu NhËp khÈu §Çu t­ n­íc ng o µi vµo ViÖ t Na m §Çu t­ ViÖ t Na m ra n­íc ng o µi Du lÞch n­íc ng o µi vµo ViÖ t Na m Du lÞch ViÖ t Na m ra n­íc ng o µi L¹m p h¸t Nî n­íc ng o µi
 19. 19. TH1: tû gi¸ lµ 15.000VND/USD 1. Nhµ xuÊt khÈu b¸n ®­îc (USD)100.000 2. T­¬ng øng víi mét sè néi tÖ (triÖu ®ång)1.500 3. Chi phÝ cho xuÊt khÈu (triÖu ®ång)1.000 4. Lîi nhuËn cña xuÊt khÈu (triÖu ®ång)500TH2: l¹m ph¸t trong n­íc lµ 0% (so víi n­íc b¹n hµng) 1. Nhµ xuÊt khÈu b¸n còng lo¹i hµng ®ã vÉn thu100.000 2. T­¬ng øng víi sè néi tÖ1.500 3. Nh­ng chi phÝ cña nhµ s¶n xuÊt1.100 4. Nªn l·i cña xuÊt khÈu cßn
 20. 20. §Ó khuyÕ n khÝch xuÊtkhÈu, ®è i víi tû g i¸, c¸c q uè c g ia ¸pd ô ng b iÖ n p h¸p p h¸ g i¸ hè i ®o ¸i.Ph¸ g i¸ hè i ®o ¸i lµ viÖ c q uè c g ia tuyªn b è g i¶ m g i¸ ®å ng né itÖ so víi ®å ng ng o ¹i tÖ .Nã i c¸ch kh¸c T GH§CT g i¶ m ®i tro ng khi chØ sè g i¸ c¶ tro ng n­íc vµ n­íc ng o µi kh«ng tha y ®æ i, ló c nµy th× hä a t ®é ng XKt¨ng lªn d o cïng m é t chi p hÝ nh­ng l­îng ng o ¹i tÖ thu vÒ ®æ isa ng thu ®­îc m é t l­îng né i tÖ lín h¬n khi ch­a cã p h¸ g i¸ hè i®o ¸i.T nhiªn vÒ d µi h¹n th× p h¸ g i¸ hè i ®o ¸i sÏ ¶ nh h­ë ng ®Õ n nî uyn­íc ng o µi, ®Çu t­ n­íc ng o µi chØ sè g i¸ c¶ tro ng n­íc vµ tû lÖl¹m p h¸t.
 21. 21. Nhãm biÖn ph¸p 3: C¸c biÖn ph¸p vÒ thÓ chÕ vµ xóc tiÕnXK1. VÒ thÓ chÕ M«i tr­ê ng p h¸p lý thuËn lîi cho xuÊtkhÈu:­ thÓ chÕ hã a tÊt c¶ c¸c chÝnh s¸ch, b iÖ n p h¸p khuyªnkhÝch hç trî xk,­ ®µm p h¸n ký kÕ t c¸c hiÖ p ®Þnh th­¬ng m ¹i so ng p h­¬ngvµ ®a p h­¬ng , g ia nhËp vµ ký kÕ t c¸c HiÖ p ­íc quèc tÕ t¹o®iÒu kiÖn thóc ®Èy tù do bu«n b¸n
 22. 22. 2. Thùc hiÖn xóc tiÕn XK Xóc tiÕn vµ ph¸t triÓn xuÊt khÈu (export developmentand promotion) lµ nh÷ng sù lùa chän mang tÝnh chiÕn l­îc vµnh÷ng ch­¬ng tr×nh liªn quan cña chÝnh phñ, cã thÓ trùc tiÕphoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c c¬ quan ®¹i diÖn, thùc hiÖn®Ó t¨ng sè l­îng c¸c nhµ xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu vµthu nhËp/lîi Ých tõ xuÊt khÈu (c¶ lîi Ých kinh tÕ vµ lîi Ých x·héi) th«ng qua c¸c ch­¬ng tr×nh n©ng cao n¨ng lùc, c¸c hç trîv­ît biªn giíi hoÆc c¸c ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng - C¸c ho¹t ®éng trî cÊp xuÊt khÈu: Trî cÊp trùc tiÕp Trî cÊp gi¸n tiÕp - C¸c ho¹t ®éng cung c©p th«ng tin Th«ng tin vÒ hµng ViÖt Nam Th«ng tin vÒ thÞ tr­êng n­íc ngoµi
 23. 23. IV. Q u¶ n lý vµ thñ tô c XK1 . Ph¶ i q u¶ n lý XK­ B¶ o vÖ tµi ng uyªn, b ¶ o vÖ ®é ng vËt vµ thùc vËt, b ¶ o vÖ d is¶ n v¨n hã a ®å cæ , thùc hiÖ n ca m kÕ t víi c¸c q uè c g ia vµ tæchø c q uè c tÕ2. C¸c c«ng cô­T huÕ xuÊt khÈu­CÊm XK­ GiÊy p hÐp XK­ Q u¶ n lý chuyªn ng µnh cña c¸c Bé­ T tô c h¶ i q ua n hñ­H¹n ng ¹ch XuÊt khÈu­ Q u¶ n lý ng o ¹i tÖ

×