Chuyen de ke toan tong hop

427 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chuyen de ke toan tong hop

 1. 1. 1 Lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc kÕ to¸n lµ métc«ng viÖc quan träng phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n vµ qu¶n lý kinh tÕ, nã cßncã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý c¸c tµi s¶n vµ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh(TSC§HH) lµ mét trong nh÷ng bé phËn c¬ b¶n t¹o nªn c¬ së vËt chÊt küthuËt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®ång thêi lµ bé phËn quan träng cña qu¸tr×nh s¶n xuÊt. TSC§HH lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó gi¶m ®îc hao phÝ søclao ®éng cña con ngêi , n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕthÞ trêng hiÖn nay th× TSC§HH lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¹o nªn søc m¹nhc¹nh tranh cho c¸c doanh nghiÖp. §èi víi ngµnh du lÞch vµ dÞch vô th× kÕ to¸n TSC§HH lµ mét kh©uquan träng trong bé phËn kÕ to¸n. Bëi v× nã cung cÊp toµn bé c¸c nguånth«ng tin, sè liÖu vÒ t×nh h×nh TSC§HH cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, h¹chto¸n TSC§HH lu«n lu«n lµ sù quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp còng nh c¸cnhµ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc. Víi xu thÕ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ hoµnthiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta th× c¸c quan niÖm vÒ TSC§HH vµc¸ch h¹ch to¸n tríc ®©y kh«ng cßn phï hîp n÷a cÇn ph¶i bæ sung, söa ®æi,c¶i tiÕn kÞp thêi ®Ó phôc vô yªu cÇu h¹ch to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖphiÖn nay. Qua qu¸ tr×nh häc tËp vµ thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty dulÞch vµ dÞch vô Hµ Néi Toserco, em thÊy viÖc h¹ch to¸n TSC§HH cßn cãnh÷ng vÊn ®Ò cha hîp lý cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty.Cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸o vµ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng kÕ to¸n em®· chän ®Ò tµi: " H¹ ch to¸n TSC§HH t¹ i c«ng ty du lÞ ch dÞ ch vô Hµ NéiToserco". Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, kÕt cÊu cña chuyªn ®Ò baogåm nh÷ng phÇn sau: PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n TSC§HH trong c¸cdoanh nghiÖp PhÇn II: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi Toserco. PhÇn III: Hoµn thiÖn h¹ch to¸n TSC§HH t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi Toserco.
 2. 2. 2 D o th êi gian c òng nh tr×nh ®é c ßn h ¹n chÕ ,b µi viÕ tc ña em kh «ng thÓtr¸nh kh ái nh ÷ng sai s ãt. Em rÊ t m ong nh Ën ®îc s ù g ãp ý c ña c ¸c th Çy c «nh »m ho µn ch Ønh b µi vݪ t c ña m ×nh h ¬n. PhÇn I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ ch to¸n TSC§HH trong c¸c doanh nghi÷pI. Kh¸i ni÷m, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹ i vµ ®¸nh gi¸ TSC§HH 1. Kh¸i ni÷m vµ ®Æc ®iÓm cña TSC§HH HiÖn nay cã nhiÒu kh¸i niÖm vÒ TSC§HH nhng theo quan ®iÓm cñanhiÒu nhµ kinh tÕ häc ®Òu kh¼ng ®Þnh tiªu thøc nhËn biÕt TSC§HH trongmäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ viÖc xÕp lo¹i tµi s¶n nµo lµ TSC§HH dùa vµo 2chØ tiªu ®ã lµ: Tµi s¶n cã gi¸ trÞ lín vµ tµi s¶n cã thêi gian sö dông l©udµi. Hai chØ tiªu nµy do c¸c c¬ quan Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan cã thÈmquyÒn qui ®Þnh vµ nã phô thuéc vµo tõng quèc gia kh¸c nhau. Tuy nhiªn sù
 3. 3. 3qui ®Þnh kh ¸c nhau ®ã th êng ch Ø vÒ m Æt gi¸ trÞ , c ßn vÒ m Æt th êi gians ö d ông th × t¬ng ®èi gièng nhau. Chu Èn m ùc kÕ to ¸n M ü qui ®Þnh:" TSC §HH lµ nh ÷ng tµi s ¶n vËt ch Êt®îc s ö d ông trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt ho Æc lu th «ng h µng ho ¸ ho Æc d Þchvô vµ n ã c ã th êi gian s ö d ông l©u d µi h ¬n m ét k ú kÕ to ¸n" ( kÕ to ¸n tµi ch Ýnhtheo h Ö th èng kÕ to ¸n M ü - NXB Th èng k ª) C ¨n c ø vµo th ùc t c ña n Òn kinh t níc ta. B é tµi ch Ýnh ®· ra quyÕ t Õ Õ®Þnh s è1 66/ 999/ § - BTC ra ng µy 30/ 2 / 999 qui ®Þnh:"TSC §HH lµ 1 Q 1 1nh ÷ng t li Öu lao ®éng c ã th êi gian s ö d ông 1 n ¨m trë lªn vµ c ã gi¸ trÞ tõ5.000.000®ång trë lªn." §Æc ®iÓ m quan träng c ña TSC §HH lµ khi th am gia vµo qu ¸ tr×nh s ¶nxu Êt kinh doanh . TSC §HH b Þ hao m ßn d Çn vµ gi¸ trÞ c ña n ã ®îc chuyÓ nd Þch tõng ph Çn vµo chi ph Ý s ¶n xu Êt kinh doanh trong k ú. Kh ¸c víi c «ng c ôlao ®éng nh á, TSC §HH th am gia nhiÒu k ú kinh doanh nhng vÉn gi÷ nguyªnh ×nh th ¸i vË t ch Êt ban ®Çu cho ®Õ n lóc h áng. Ch Ø c ã nh ÷ng tµi s ¶n vË tch Êt ®îc s ö d ông trong qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt ho Æc lu th «ng h µng ho ¸ d Þch vôtho ¶ m ·n hai ti ªu chu Èn trªn th × m íi ®îc g äi lµ TSC §HH. TSC §HH ë doanh nghiÖp c ã nhiÒu lo ¹i, c ã nh ÷ng lo ¹i c ã h ×nh th ¸i vË tch Êt c ô thÓ nh nh µ c öa, m ¸y m ãc, th iÕ t b Þ… . M çi lo ¹i ®Òu c ã ®Æc ®iÓ mkh ¸c nhau, nhng ch óng ®Òu gièng nhau ë gi¸ trÞ ban ®Çu lín vµ th êi gianthu h åi vèn trªn 1 n ¨m . TSC §HH ®îc ph ©n biÖt víi h µng ho ¸. VÝ d ô nh nÕ u doanh nghiÖp m uam ¸y vi tÝnh ®Ó b ¸n th × ®ã s Ï lµ h µng ho ¸, nhng nÕ udoanh nghiÖp m ua ®Ó s öd ông cho ho ¹t ®éng c ña doanh nghiÖp th × m ¸y vi tÝnh ®ã l¹i lµ TSC §HH. 2. Ph©n lo¹ i TSC§HH TSC§HH ®îc ph©n theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh theo h×nh th¸i biÓuhiÖn, theo quyÒn së h÷u, theo t×nh h×nh sö dông… mçi 1 c¸ch ph©n lo¹i sÏ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu qu¶n lý nhÊt ®Þnh vµ cã nh÷ng t¸c dông riªng cñanã. * Theo h×nh th¸i biÓu hiÖn: TSC§HH lµ nh÷ng t liÖu lao ®éng chñ yÕu cã h×nh th¸i vËt chÊt, cãgi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kú kinhdoanh nhng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. Thuéc vÒ lo¹i nµygåm cã: - Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: bao gåm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n nh :nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, hµng rµo, c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh ®êng s¸,cÇu cèng, ®êng s¾t… phôc vô cho h¹ch to¸n s¶n xuÊt kinh doanh - M¸y mãc thiÕt bÞ: bao gåm c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong s¶nxuÊt kinh doanh nh m¸y mãc chuyªn dïng, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c, d©ychuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ
 4. 4. 4 - ThiÕ tb Þ ph¬ng ti Ön vËn t¶i tru yÒn d Én: lµ c ¸c ph¬ng ti Ön d ïng ®ÓvËn chuyÓ n nh c ¸c lo ¹i ®Çu m ¸y, ®êng èng vµ ph¬ng ti Ön kh ¸c( « t«, m ¸ykÐ o, xe t¶i, èng d Én… ) - ThiÕ tb Þ, d ông c ô d ïng cho qu ¶n lý: bao g åm c ¸c th iÕ tb Þ d ông c ô ph ôcvô cho qu ¶n lý nh d ông c ô ®o lêng, m ¸y tÝnh, m ¸y ®iÒu ho µ… - C ©y l©u n ¨m , s óc vË t lµm viÖc vµ cho s ¶n ph Èm : bao g åm c ¸c lo ¹ic ©y l©u n ¨m ( c µ ph ª, ch Ì, cao su… ) s óc vË t nu «i ®Ó lÊ y s ¶n ph Èm ( b ß s ÷a,s óc vË t sinh s ¶n… ) - TSC §HH kh ¸c: bao g åm nh ÷ng TSC §HH m µ cha ®îc qui ®Þnh ph ¶n ¸nhvµo c ¸c lo ai n ãi trªn ( t¸c ph Èm ngh Ö thu Ët, s ¸ch chuyªn m «n k ü thu Ët… ) Ph¬ng th øc ph ©n lo ¹i theo h ×nh th ¸i biÓ u hiÖn c ã t¸c d ông gióp doanhnghiÖp n ¾m ®îc nh ÷ng t li Öu lao ®éng hiÖn c ã víi g Ýa trÞ vµ th êi gian s öd ông bao nhiÖu, ®Ó tõ ®ã c ã ph¬ng híng s ö d ông TSC §HH c ã hiÖu qu ¶ * Theo quyÒn së h÷u: Theo c¸ch nµy toµn bé TSC§HH cña doanh nghiÖp ®îc ph©n thµnhTSC§HH tù cã vµ thuª ngoµi - TSC§HH tù cã: lµ nh÷ng TSC§HH x©y dùng, mua s¾m hoÆc chÕ t¹ob»ng nguån vèn cña doanh nghiÖp do ng©n s¸ch cÊp, do ®i vay cña ng©nhµng, b»ng nguån vèn tù bæ sung, nguån vè liªn doanh… - TSC§HH ®i thuª: lµ nh÷ng TSC§HH mµ doanh nghiÖp thuª ngoµi ®Óphôc vô cho yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh Víi c¸ch ph©n lo¹i nµy gióp doanh nghiÖp n¾m ®îc nh÷ng TSC§HH nµomµ m×nh hiÖn cã vµ nh÷ng TSC§HH nµo mµ m×nh ph¶i ®i thuª, ®Ó cã h íng södông vµ mua s¾m thªm TSC§HH phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh * Theo nguån h×nh thµnh: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy TSC§HH ®îc ph©n thµnh: - TSC§HH mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn ®îc ng©n s¸ch cÊp haycÊp trªn cÊp - TSC§HH mua s¾m, x©y dùng b»ng nguån vèn tù bæ sung cña doanhnghiÖp( quÜ ph¸t triÓn s¶n xuÊt , quÜ phóc lîi…) - TSC§HH nhËn vèn gãp liªn doanh. Ph©n lo¹i TSC§HH theo nguån h×nh thµnh, cung cÊp ®îc c¸c th«ng tinvÒ c¬ cÊu nguån vèn h×nh thµnh TSC§HH. Tõ ®ã cã ph¬ng híng sö dôngnguån vèn khÊu hao TSC§HH 1 c¸ch hiÖu qu¶ vµ hîp lý * Theo t×nh h×nh sö dông: TSC§HH ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau: - TSC§HH ®ang sö dông: ®ã lµ nh÷ng TSC§HH ®ang trùc tiÕp thamgia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, hay ®ang sö dôngvíi nh÷ng môc ®Ých kh¸c nhau cña nh÷ng doanh nghiÖp kh¸c nhau.
 5. 5. 5 - TSC §HH ch ê s ö lý: bao g åm c ¸c TSC §HH kh «ng c Çn d ïng, cha c Çnd ïng v× th õa so víi nhu c Çu s ö d ông ho Æc v× kh «ng c ßn ph ï h îp víi viÖc s ¶nxu Êt kinh doanh c ña doanh nghiÖp, ho Æc TSC §HH tranh ch Êp ch ê gi¶i quyÕ t.Nh ÷ng TSC §HH n µy c Çn s ö lý nhanh ch ãng ®Ó thu h åi vèn s ö d ông cho viÖc®Çu t ®æi m íi TSC §HH Ph ©n lo ¹i TSC §HH theo t×nh h ×nh s ö d ông gióp doanh nghiÖp n ¾m ®îcnh ÷ng TSC §HH n µo ®ang s ö d ông tè t, nh ÷ng TSC §HH n µo kh «ng s ö d ôngn ÷a ®Ó c ã ph¬ng híng th anh lý thu h åi vèn cho doanh nghiÖp M Æc d ï TSC §HH ®îc ph ©n th µnh tõng nh ãm víi ®Æc tr ng kh ¸c nhaunhng trong viÖc h ¹ch to ¸n th × TSC §HH ph ¶i ®îc theo d âi chi tiÕ tcho tõng tµis ¶n c ô thÓ vµ ri ªng biÖt, g äi lµ ®èi tîng ghi TSC §HH. §èi tîng ghi TSC §HHlµ tõng ®¬n vÞ tµi s ¶n c ã kÕ tc Êu ®éc lËp ho Æc lµ m ét h Ö th èng g åmnhiÒu b é ph Ën tµi s ¶n li ªn kÕ tvíi nhau th ùc hiÖn m ét hay m ét s è ch øc n ¨ngnh Êt ®Þnh. 3. §¸n h gi¸ TSC§HH §¸nh gi¸ TSC§HH lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n. TSC§HH ®îc®¸nh gi¸ lÇn ®Çu vµ cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i trong qu¸ tr×nh sö dông. Nã ® îc®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸( gi¸ trÞ ban ®Çu), gi¸ trÞ ®· hao mßn vµ gi¸ trÞcßn l¹i. Nguyªn gi¸ TSC§HH bao gåm toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc x©ydùng, mua s¾m, kÓ c¶ chi phÝ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, ch¹y thö tr íc khi dïng.Nguyªn gi¸ TSC§HH trong tõng trêng hîp cô thÓ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Nguyªn gi¸ cña TSC§HH mua s¾m( kÓ c¶ tµi s¶n míi) vµ ®· sö dônggåm: gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö( nÕu cã)trõ ®i sè gi¶m gi¸ ®îc hëng( nÕu cã) - Nguyªn gi¸ TSC§HH x©y dùng míi, t chÕ gåm gi¸ thµnh thùc tÕ( gi¸ trÞquyÕt to¸n) cña TSC§HH tù x©y dùng, tù chÕ vµ chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö. - Nguyªn gi¸ TSC§HH thuéc vèn tham gia liªn doanh cña ®¬n vÞ gåm:gi¸ trÞ TSC§HH do c¸c bªn tham gia ®¸nh gi¸ vµ c¸c chi phÝ vËn chuyÓn l¾p®Æt( nÕu cã). - Nguyªn gi¸ TSC§HH ®îc cÊp, ®îc ®iÒu chuyÓn ®Õn: + NÕu lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp: nguyªn gi¸ bao gåm gi¸ trÞ cßn l¹itrªn sæ ë ®¬n vÞ cÊp( hoÆc gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña héi ®ång giaonhËn) vµ c¸c chi phÝ t©n trang, chi phÝ söa ch÷a, vËn chuyÓn bèc dì l¾p®Æt, ch¹y thö mµ bªn nhËn tµi s¶n ph¶i chi tr¶ tríc khi ®a TSC§HH vµo södông + NÕu ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc:nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i lµ sè khÊu hao luü kÕ ®îc ghi theo sæ cña ®¬nvÞ cÊp. C¸c phÝ tæn míi tríc khi dïng ®îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo chi phÝ kinhdoanh mµ kh«ng tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§HH.
 6. 6. 6 Trong th êi gian s ö d ông, nguyªn gi¸ TSC §HH c ã thÓ b Þ th ay ®æi, khi®ã ph ¶i c ¨n c ø vµo th ùc tr¹ng ®Ó ghi t¨ng hay gi¶m nguyªn gi¸ TSC §HH vµch Ø th ay ®æi trong c ¸c tr êng h îp sau: + §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ TSC §HH + N ©ng c Êp, c ¶i t¹o lµm t¨ng n ¨ng lùc vµ kÐ o d µi th êi gian h ÷u d ôngc ña TSC §HH + Th ¸o d ì m ét hay m ét s è b é ph Ën c ña TSC §HH Khi th ay ®æi nguyªn gi¸ TSC §HH doanh nghiÖp ph ¶i lËp biªn b ¶n ghi râc ¸c c ¨n c ø th ay ®æi vµ x ¸c ®Þnh l¹ i c ¸c ch Ø ti ªu nguyªn gi¸, gi¸ trÞ c ßn l¹ itrªn s æ kÕ to ¸n s è kh Êu hao lu ü kÕ c ña TSC §HH vµ tiÕ n h ¹ch to ¸n theo c ¸c qui®Þnh hiÖn h µnh. Q ua ph ©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ë trªn ta th Êy m çi lo ¹i gi¸ trÞ c ã t¸c d ôngph ¶n ¸nh nh Êt ®Þnh, nhng vÉn c ßn c ã nh ÷ng h ¹n chÕ ,v× vËy kÕ to ¸n TSC §HHtheo d âi c ¶ 3 lo ¹i: nguyªn gi¸, gi¸ trÞ ®· hao m ßn vµ gi¸ trÞ c ßn l¹ i ®Ó ph ôcvô cho nhu c Çu qu ¶n lý TSC §HHII. H¹ ch to¸n chi tiÕt TSC§HH 1. T¹ i c¸c bé phËn sö dông TSC§HH trong doanh nghiÖp nãi chung vµ trong c¸c bé phËn sö dôngnãi riªng lµ mét trong nh÷ng bé phËn quan träng gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇus¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh TSC§GHHthêng xuyªn cã nh÷ng biÕn ®éng lóc t¨ng nhng cã lóc l¹i gi¶m TSC§HH. Nhngtrong bÊt kú trêng hîp nµo còng ph¶i cã chøng tõ hîp lý, hîp lÖ ®Ó chøngminh cho nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i c¸c bé phËn sö dông. Tõ nh÷ng chøng tõ cña TSC§HH, bé phËn sö dông ghi vµo sæ tµi s¶ncña ®¬n vÞ. QuyÓn sæ nµy theo dâi chi tiÕt tõng tµi s¶n cña bé phËn södông. Mçi mét lo¹i TSC§HH ®îc theo dâi trªn mét sæ hay mét sè trang sævµ ghi chi tiÕt ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu. Sæ nµy lµ c¨n cø ®Ó bé phËn sö dôngx¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n hiÖn cã vµ ®ång thêi còng lµ c¨n cø ®Óbé phËn kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n TSC§HH cña doanh nghiÖp . 2. T¹ i ph§ng kÕ to¸ n §Ó qu¶n lý tèt TSC§HH cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh,theo dâi chÆt chÏ ®Çy ®ñ mäi trêng hîp biÕn ®éng. KÕ to¸n ph¶i lu gi÷ ®Çy®ñ c¸c chøng tõ, biªn b¶n.TÊt c¶ c¸c biªn b¶n nh: biªn b¶n giao nhËnTSC§HH, biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH… ®Òu cã mét b¶n lu gi÷ t¹i phßng kÕto¸n vµ cã ch÷ ký xÐt duyÖt H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH ®îc tiÕn hµnh c¸c bíc nh sau: - §¸nh gi¸ sè hiÖu cho TSC§HH - LËp thÎ TSC§HH hoÆc vµo sæ chi tiÕt TSC§HH theo tõng ®èi tîng tµis¶n.
 7. 7. 7 Th Î TSC §HH ®îc lËp d ùa trªn c ¬ s ë h å s ¬ kÕ to ¸n TSC §HH. Th Î n µynh »m m ôc ®Ých theo d âi chi tiÕ t tõng tµi s ¶n c ña doanh nghiÖp, t×nh h ×nhth ay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao m ßn ®· trÝch h µng n ¨m c ña tõng tµis ¶n. Ngo µi ra kÕ to ¸n c òng theo d âi TSC §HH trªn S æ chi tiÕ tTSC §HH, m çi m ét s æ hay m ét s è trang s æ ®îc m ë, theo d âim ét lo ¹i TSC §HH. S æ chi tiÕ tn µy lµ c ¨n c ø ®Ó lËp b ¶ng tæng h îp chi tiÕ tvµph ¶i cung c Êp ®îc c ¸c th «ng tin cho ngêi qu ¶n lý vÒ tªn, ®Æc ®iÓ m ,tû lÖkh Êu hao m ét n ¨m , s è kh Êu hao TSC §HH tÝnh ®Õ n th êi ®iÓ m ghi gi¶mTSC §HH, lý do ghi gi¶m TSC §HH. S ong song víi viÖc h ¹ch to ¸n chi tiÕ t, kÕ to ¸ntiÕ n h µnh tæng h îp TSC §HH ®Ó ®¶m b ¶o tÝnh ch Æt ch Ï, ch Ýnh x ¸c trongho ¹t ®éng qu ¶n lý TSC §HH vµ tÝnh th èng nh Êt trong h ¹ch to ¸n.III. H¹ ch to¸n tæng hîp t× nh h× nh biÕn ®éng t®ng, gi¶m TSC§HH 1. H ¹ c h to¸ n c¸ c nhi÷ m vô biÕ n ®éng t ® g n TSC §HH c ña doanh nghiÖp t¨ng do rÊ t nhiÒu nguyªn nh ©n nh ®îc c Êpvèn, m ua s ¾m , x ©y d ùng… a. TSC§HH ®îc cÊp (cÊp vèn b»ng TSC§HH) ®îc ®iÒu chuyÓn tõ ®¬nvÞ kh¸c hoÆc ®îc biÕu tÆng ghi: Nî TK 211: TSC§HH Cã TK 411: nguån vèn kinh doanh b. Mua TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸dÞch vô chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. - C¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸ Nî TK211: nguyªn gi¸ TSC§HH Nî TK 1332: thuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 331, 111, 112: gi¸ thanh to¸n - KÕt chuyÓn nguån vèn ®Çu t b»ng nguån vèn chñ së h÷u + NÕu ®Çu t b»ng quÜ ®Çu t ph¸t triÓn, nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n Nî TK 414: quÜ ®Çu t ph¸t triÓn Nî TK 441: nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Cã TK 411: nguån vèn kinh doanh + NÕu ®Çu t b»ng nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n: Cã TK 009 + NÕu ®Çu t b»ng nguån vèn kinh doanh th× kh«ng ph¶i kÕt chØnhnguån vèn c. Mua TSC§HH cÇn thêi gian l¾p ®Æt tríc khi ®a vµo sö dông: Bót to¸n1: gi¸ trÞ tµi s¶n mua Nî TK 2411: chi phÝ thùc tÕ
 8. 8. 8 N î TK1 332: thuÕ VAT ®îc kh Êu trõ C ã TK 1 11 ,1 1 2… :gi¸ trÞ tµi s ¶n - B ót to ¸n 2: chi ph Ý l¾p ®Æt (nÕ uc ã) N î TK 241 1 N î TK 1 33 C ã TK 1 11 ,1 1 2,331 … - B ót to ¸n 3: ho µn th µnh b µn giao ®a vµo s ö d ông + N î TK 21 1 C ã TK 241 1 + KÕ tchuyÓ n ngu ån vèn N î TK 41 4, 441 , 431 C ã TK 41 1 d. NhËn vèn gãp liªn doanh cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng TSC§HH: c¨ncø gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc c¸c bªn tham gia liªn doanh ®¸nh gi¸ vµ c¸c chi phÝkh¸c( nÕu cã), kÕ to¸n tÝnh to¸n nguyªn gi¸ cña TSC§HH vµ ghi sæ: Nî TK 211: nguyªn gi¸ TSC§HH Cã TK 411: gi¸ trÞ vèn gãp e. NhËn l¹i TSC§HH tríc ®©y ®· gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞkh¸c, c¨n cø vµo gi¸ trÞ TSC§HH do hai bªn liªn doanh ®¸nh gi¸ khitrao tr¶ ®Ó ghi t¨ng TSC§HH vµ ghi gi¶m gi¸ trÞ gãp vèn liªn doanh Nî TK 211: nguyªn gi¸( theo gi¸ trÞ cßn l¹i) Cã TK 222: vèn gãp liªn doanh g. TSC§HH thõa ph¸t hiÖn trong kiÓm kª - NÕu TSC§HH thõa do nguyªn nh©n cha ghi sæ, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnhnguyªn nh©n thõa. NÕu x¸c ®Þnh ®îc th× tuú tõng trêng hîp ®Ó ghi sæ - NÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n, kÕ to¸n íc tÝnh gi¸ trÞ haomßn, nguyªn gi¸ sau ®ã ghi vµo tµi s¶n thõa chê xö lý sè liÖu Nî TK 211: nguyªn gi¸ Cã TK 2141: gi¸ trÞ hao mßn Cã TK 3381: gi¸ trÞ cßn l¹i h. Khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc hoÆc cña c¬ quan cã th»mquyÒn vÒ ®¸nh gi¸ tµi s¶n vµ ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹ivµo sÊ kÕ to¸n ghi: Nî TK 211: TSC§H Cã TK 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n( sè chªnh lÖch t¨ng nguyªn gi¸)
 9. 9. 9 S¬ ®å h ¹ c h to¸ n t ® g TS C §HH n TK 211- TSC§HH TK 411 NhËn vèn gãp, ®îc cÊp, tÆng b»ngTSC§HH TK 111, 112, 311, 341 Mua s¾m TSC§HH TS C§TK222, 228 HH t¨ng NhËn l¹i TSC§HH gãp vèn liªn doanh theo nguyªn gi¸ TK241 X©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh bµn giao TK 412 §¸nh gi¸ t¨ng TSC§HH 2. H ¹ c h to¸ n c¸ c nghi÷ p vô biÕ n ®éng gi¶m: TSC §HH c ña doanh nghiÖp gi¶m do nhiÒu nguyªn nh ©n kh ¸c nhau nh: nhîng b ¸n, th anh lý, ®em g ãp vèn li ªn doanh… Tu ú theo tõng tr êng h îp c ô thÓ kÕ to ¸n s Ï ph ¶n ¸nh vµo s æ s ¸ch cho ph ï h îp a. Nhîng b¸n TSC§HH: TSC§HH nhîng b¸n thêng lµ nh÷ng TSC§HH kh«ng cÇn dïng hoÆc xÐt thÊy sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi nhîng b¸n TSC§HH ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc. C¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c bót to¸n sau:
 10. 10. 10 - B ót to ¸n 1 : ghi gi¶m TSC §HH( xo ¸ s æ) N î TK 21 41 : gi¸ trÞ hao m ßn lu ü kÕ N î TK 81 1 :gi¸ trÞ c ßn l¹i C ã TK 21 1 :nguyªn gi¸ - B ót to ¸n 2: chi ph Ý nhîng b ¸n N î TK 81 1 :tËp h îp chi ph Ý nhîng b ¸n N î TK 1 33: thuÕ VAT ®Çu vµo( nÕ uc ã) C ã TK 1 11 ,1 1 2,331 .. - B ót to ¸n 3: thu vÒ nhîng b ¸n N î TK 1 1 1 ,1 1 2, 1 31 : tæng gi¸ th anh to ¸n C ã TK 71 1 :doanh thu nhîng b ¸n C ã TK 3331 : thuÕ VAT ph ¶i n ép b. Thanh lý TSC§HH TSC§HH thanh lý lµ nh÷ng TSC§HH h háng, kh«ng thÓ tiÕp tôc sö dông®îc, l¹c hËu vÒ mÆt kü thuËt hoÆc kh«ng phï hîp víi nhu cÇu s¶n xuÊt kinhdoanh mµ kh«ng thÓ nhîng b¸n ®îc - Trêng hîp TSC§HH thanh lý dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanhghi: + Bót to¸n 1: xo¸ sæ TSC§HH Nî TK 214: phÇn gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 811: gi¸ trÞ cßn l¹i Cã TK 211: nguyªn gi¸ + Bót to¸n 2: sè thu håi vÒ thanh lý Nî TK 111, 112: thu håi b»ng tiÒn Nî TK 152: thu håi b»ng vËt liÖu nhËp kho Nî TK 131, 138: ph¶i thu ë ngêi mua Cã TK 3331: thuÕ VAT ph¶i nép Cã TK 771: thu nhËp vÒ thanh lý + Bót to¸n 3: tËp hîp chi phÝ thanh lý Nî TK 881: chi phÝ thanh lý Nî TK 133: thuÕ VAT ®Çu vµo Cã TK 111, 112, 331, 334… - Trêng hîp thanh lý TSC§HH dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi: Nî TK 4313: gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 214: gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ Cã TK 211: nguyªn gi¸ c. Mang TSC§HH ®i gãp vèn liªn doanh Nh÷ng tµi s¶n göi ®i gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c kh«ng cßnthuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña ®¬n vÞ. Gi¸ trÞ vèn gãp ® îc x¸c®Þnh bëi gi¸ trÞ tho¶ thuËn gi÷a doanh nghiÖp vµ ®èi t¸c hoÆc gi¸ trÞ do
 11. 11. 11h éi ®ång ®Þnh gi¸ TSC §HH. Khi ®ã ph ¸t sinh ch ªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vèng ãp vµ gi¸ trÞ c ßn l¹i( nguyªn gi¸) c ña TSC §HH N î TK 222(1 28): gi¸ trÞ vèn g ãp N î TK 21 41 : gi¸ trÞ hao m ßn N î (c ã) TK 41 2: ch ªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i C ã TK 21 1 :nguyªn gi¸ TSC §HH d. ChuyÓn TSC§HH thµnh c«ng cô dông cô. Nh÷ng TSC§HH cã nguyªn gi¸ díi 5.000.000®ång kh«ng ®ñ tiªu chuÈnlµ TSC§HH, theo qui ®Þnh ph¶i chuyÓn sang theo dâi, qu¶n lý vµ h¹ch to¸nnh c«ng cô dông cô ®ang dïng, ghi: - NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§HH nhá, kÕ to¸n tÝnh hÕt mét lÇn vµo chiphÝ kinh doanh c¨n cø vµo bé phËn sö dông TSC§HH Nî TK 627, 641, 642: gi¸ trÞ cßn l¹i Nî TK 2141: gi¸ trÞ hao mßn Cã TK 211: nguyªn gi¸ - NÕu TSC§HH cßn míi, cha sö dông, kÕ to¸n ghi: Nî TK 1531: nÕu nhËp kho Nî TK 1421: nÕu ®em sö dông Cã TK211: nguyªn gi¸ TSC§HH e. TSC§HH thiÕu ph¸t hiÖn trong kiÓm kª: C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm kª TSC§HH vµ kÕt luËn cña héi ®ång kiÓm kª®Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c lËp thêi theo tõng nguyªn nh©n cô thÓ: - Trêng hîp chê quyÕt ®Þnh sö lý Nî TK 2141: hao mßn TSC§HH Nî TK 1381: tµi s¶n thiÕu chê sö lý Cã TK 211: nguyªn gi¸ - Trêng hîp cã quyÕt ®Þnh sö lý ngay Nî TK 214: gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 1381: gi¸ trÞ thiÕu chê sö lý Nî TK 411: ghi gi¶m vèn Nî TK 811: chi phÝ Cã TK 211: nguyªn gi¸ g. §em TSC§HH ®i cÇm cè: Nî TK 144: ký cîc, ký quü Nî TK 214: hao mßn Cã TK 211: nguyªn gi¸
 12. 12. 12 TK211- TSC§HH TK21 4 Gi¶m TSC§HH do khÊu hao hÕt TSC§ TK222, 228 Gãp vèn liªn doanh HH Cho thuª tµi chÝnh gi¶m theo Nhîng b¸n thanh lý nguyªn TK 811 gi¸ Tr¶ l¹i TSC§HH cho c¸c bªn liªn doanh, cæ ®«ng TK411IV.H¹ ch to¸n söa ch÷a TSC§HH TSC §HH ®îc s ö d ông l©u d µi vµ ®îc c Êu th µnh b ëi nhiÒu b é ph Ën, chitiÕ t kh ¸c nhau. Khi th am gia vµo qu ¸ tr×nh s ¶n xu Êt kinh doanh, c ¸c b é ph Ënchi tiÕ tc Êu th µnh TSC §HH b Þ hao m ßn h h áng kh «ng ®Òu nhau. D o vËy, ®Ókh «i ph ôc n ¨ng lùc ho ¹t ®éng b ×nh th êng c ña TSC §HH vµ ®Ó ®¶m b ¶o anto µn trong lao ®éng s ¶n xu Êt, c Çn th iÕ tph ¶i tiÕ n h µnh s öa ch ÷a, th ay thÕnh ÷ng chi tiÕ t, b é ph Ën c ña TSC §HH b Þ hao m ßn, h h áng ¶nh hëng ®Õ n ho ¹t®éng c ña TSC §HH. C «ng viÖc s öa ch ÷a c ã thÓ do doanh nghiÖp tù lµmho Æc thu ª ngo µi víi ph¬ng th øc s öa ch ÷a th êng xuyªn, s öa ch ÷a lín hay s öach ÷a n ©ng c Êp TSC §HH 1. H ¹ c h to¸ n s öa c h÷ a th êng xuy ªn TSC §HH trong c ¸c doanh nghiÖp ®îc c Êu t¹o b ëi nhiÒu b é ph Ën kh ¸cnhau. T rong qu ¸ tr×nh s ö d ông TSC §HH, c ¸c b é ph Ën n µy h h áng hao m ßnkh «ng ®ång ®Òu. §Ó duy tr× n ¨ng lùc ho ¹t ®éng c ña c ¸c TSC §HH ®¶m b ¶ocho c ¸c tµi s ¶n n µy ho ¹t ®éng b ×nh th êng, an to µn, doanh nghiÖp c Çn ph ¶ith êng xuyªn tiÕ n h µnh b ¶o dìng s öa ch ÷a tµi s ¶n khi b Þ h h áng. Ho ¹t ®éngs öa ch ÷a th êng xuyªn víi k ü thu Ët s öa ch ÷a ®¬n gi¶n, th êi gian s öa ch ÷ad iÔn ra ng ¾n vµ chi ph Ý ph ¸t sinh Ýt n ªn ®îc tËp h îp trùc tiÕ p vµo chi ph Ýkinh doanh c ña b é ph Ën s ö d ông TSC §HH ®ã N î TK 627, 641 , 642… N î TK 1 33( nÕ uc ã) C ã TK 1 11 ,1 1 2,1 52, 1 53… Trêng h îp thu ª ngo µi: N î TK 627, 641 , 642 N î TK 1 33: thuÕ VAT ®îc kh Êu trõ C ã TK 1 11 ,1 1 2,331 : tæng s è ti Òn ph ¶i tr¶
 13. 13. 13 2. H¹ch to¸n söa ch÷a lín: c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§HH còng cãthÓ tiÕnhµnh theo ph¬ng thøc tù lµm hoÆc giao thÇu - NÕudoanh nghiÖp tù lµm, kÕto¸n ghi: Nî TK 241(2413) Cã TK 111,112,152, 214… - NÕudoanh nghiÖp thuª ngoµi, kÕto¸n ghi: Nî TK 241: chi phÝ söa ch÷a Nî TK 133: thuÕ VAT ®îc khÊu trõ Cã TK 331: tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ - Khi c«ng viÖc söa ch÷a hoµn thµnh, kÕto¸n ph¶i tÝnh to¸n gi¸ thµnhthùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh söa ch÷a ®Ó quyÕt to¸n sè chi phÝ nµy theotõng tr êng hîp. - Ghi th¼ng vµo chi phÝ Nî TK 627 Nî TK 641 Nî TK 642 Cã TK 2413 - HoÆc kÕt chuyÓnvµo tµi kho¶n chi phÝ tr¶ tr íc hoÆc chi phÝ ph¶itr¶ Nî TK 142 Nî TK 335 Cã TK 2413 3. H¹ch to¸n söa ch÷a n©ng cÊp: - TËp hîp chi phÝ n©ng cÊp + NÕudoanh nghiÖp tù lµm: Nî TK 2413 Cã TK 152, 153, 334, 338… + NÕudoanh nghiÖp thuª ngoµi Nî TK 2413 Nî TK 133( nÕucã) Cã TK331 - Khi c«ng viÖc hoµn thµnh + Ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HHtheo chi phÝ n©ng cÊp thùc tÕ Nî TK 221 Cã TK 2413 + KÕtchuyÓnnguån ®Çu t + Lu ý: tr êng hîp n©ng cÊp TSC§HH hoµn thµnh bµn giao ®a vµo södông, kÕto¸n ph¶i tiÕn hµnh tÝnh l¹i møc khÊu hao ph¶i trÝch TSC§HH ®ã,v× nguyªn gi¸ t¨ng thêi gian sö dông cã thÓ bÞ thay ®æi, t¨ng n¨ng suÊt kÐodµi thêi gian sö dông
 14. 14. 14V. H¹ch to¸ khÊu hao TSC§HH: n 1. Kh¸i niÖm vµ tµi kho ¶ n sö dông KhÊu hao TSC§HHchÝnh lµ sù biÓuhiÖn b»ng tiÒn cña phÇn gi¸ trÞTSC§HH®· hao mßn. Hao mßn TSC§HHlµ hiÖn t îng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña TSC§HH. Cßn môc ®Ých cña trÝch khÊu haoTSC§HHlµ biÖn ph¸p chñ quan nh»mthu håi vèn ®Çu t ®Ót¸i t¹o l¹i TSC§HHkhi nã bÞ h háng. Hao mßn h÷u h×nh lµ sù gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ dochóng ®îc sö dông trong s¶n xuÊt hoÆc do t¸c ®éng cña c¸c yÕutè tù nhiªng©y ra, bØÓuhiÖn ë chç hiÖu suÊt cña TSC§HHgi¶mdÇn, cuèi cïng bÞ h hángthanh lý. Nh vËy, hao mßn lµ mét yÕutè rÊt kh¸ch quan nhÊt thiÕt ph¶i thu håivèn ®Çu t vµo TSC§HH t ¬ng øng víi gi¸ trÞ hao mßn cña nã ®Ó t¹o ranguån vèn ®Çu t TSC§HH. Trong qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¬chÕ håi vèn ®Çu t . thu KhÊu hao TSC§HH ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ hao mßnTSC§HH §Ó theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn®éng t¨ng gi¶m khÊu hao, kÕto¸nsö dông tµi kho¶n 214 TK 214: hao mßn TSC§ TK 2141:hao mßn TSC§HH Tµi kho¶n nµy dïng ®Óph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HHtrong qu¸tr×nh sö dông do trÝch khÊu hao vµ nh÷ng kho¶n t¨ng gi¶m hao mßn kh¸ccña c¸c lo¹i TSC§HHcña doanh nghiÖp. KÕtcÊu cña tµi kho¶n: + Bªn nî: gi¸ trÞ hao mßn TSC§HHgi¶m do c¸c lý do gi¶m TSC§HH + Bªn cã: gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH t¨ng do trÝch khÊu haoTSC§HH, do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH + Sè d cã: gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HHhiÖn cã ë ®¬n vÞ Bªn c¹nh TK 214- hao mßn TSC§ cßn cã TK 009- nguån vèn khÊu haoc¬ b¶n. Tµi kho¶n ®îc sö dông ®Ó theo dâi viÖc h×nh thµnh t×nh h×nh södông vµ cßn l¹i cña nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n KÕtcÊu: + Sè d nî: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n hiÖn cã + Bªn nî: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n t¨ng do trÝch khÊu hao hoÆc do®¬n vÞ cÊp díi nép vèn khÊu hao + Bªn cã: sö dông vèn khÊu hao c¬ b¶n, nép cho cÊp trªn sö dông t¸i®Çu t TSC§, tr¶ nî tiÒn vay ®Ó®Çu t TSC§ 2. Ph¬ngph¸p h¹ch to¸n:
 15. 15. 15 §Þnh kú( th¸ng, quÝ…) tÝnh trÝch khÊu hao TSC§HHvµo chi phÝ s¶nxuÊt kinh doanh, ®ång thêi ph¶n ¸nh hao mßn TSC§HH, ghi: Nî TK 627: khÊu hao TSC§HHdïng cho s¶n xuÊt chung Nî TK 641: khÊu hao TSC§HHdïng cho b¸n hµng Nî TK 642: khÊu hao TSC§HHdïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 214: tæng sè khÊu hao ph¶i trÝch §ång thêi ghi nhËn sè khÊu hao c¬ b¶n ®· trÝch vµo tµi kho¶n ngoµib¶ng c©n ®èi kÕto¸n Nî TK 009 Nép vèn khÊu hao cho cÊp trªn + NÕu®îc hoµn l¹i: Nî TK 1368 Cã TK 111,112 §ång thêi ghi gi¶m khÊu hao Cã TK 009 + NÕukh«ng ®îc hoµn l¹i kÕto¸n ghi gi¶m nguån vèn khÊu hao Nî TK 411 Cã TK 111,112 §ång thêi ghi gi¶m khÊu hao c¬ b¶n Cã TK 009 - Cho ®¬n vÞ kh¸c vay vèn khÊu hao Nî TK 128, 228 Cã TK111,112 §ång thêi ghi cã TK 009 - Dïng vèn khÊu hao c¬ b¶n ®Ótr¶ nî vay dµi h¹n ng©n hµng Nî TK 315 Cã TK111,112 §ång thêi ghi cã TK 009 - §¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§HH + §¸nh gi¸ t¨ng nguyªn gi¸ cña TSC§HH, kÕ to¸n ghi: Nî TK 211:TSC§HH Cã TK 412: chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Cã TK 2141:hao mßn TSC§ + §iÒu chØnh t¨ng gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 412 Cã TK 2141 + §iÒu chØnh gi¶m gi¸ trÞ hao mßn Nî TK 2141 Cã TK 412 + §¸nh gi¸ gi¶m nguyªn gi¸ TSC§HH,ghi: Nî TK 412
 16. 16. 16 Nî TK 2141 Cã TK 211 - Trêng hîp gi¶m TSC§HH®ång thêi víi viÖc ph¶n ¸nh gi¶m nguyªn gi¸TSC§HHph¶i ph¶n ¸nh gi¶m gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§HH - §èi víi TSC§HH ®· tÝnh ®ñ khÊu hao c¬ b¶n th× kh«ng tiÕp tôctrÝch khÊu hao c¬ b¶n n÷a. - §èi víi TSC§HH®Çu t , mua s¾mb»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp, kinhphÝ dù ¸n, b»ng quÜ phóc lîi khi hoµn thµnh dïng vµo ho¹t ®éng sù nghiÖp,dù ¸n hoÆc dïng vµo v¨n ho¸ phóc lîi th× kh«ng trÝch khÊu hao vµo chi phÝs¶n xuÊt kinh doanh mµ chØ trÝch hao mßn TSC§HH1n¨m1lÇn. P hÇ n II Thùc tr ¹ ng h ¹ c h to¸ n TS C §HH t ¹ i c« ng ty du l Þ c h d Þ c h vô Hµ Néi Tos erc oI. §Æc ®iÓm kinh tÕ vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹ t ®éng kinh doanh t¹ i c«ng tydu lÞ ch dÞ ch vô Hµ Néi cã ¶nh hëng ®Õn h¹ ch to¸n TSC§HH. 1. LÞch sö h × n h thµnh vµ ph¸t triÓn: K×nh tÕ ViÖt Nam thêi më cöa, du lÞch ViÖt Nam còng më cöa víinh÷ng lêi chµo: ViÖt Nam muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc. Trong nh÷ng n¨mgÇn ®©y, c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ du lÞch tõ c¸c níc ®· ®Õn ViÖt Nam,®ng ®Õn vµ sÏ ®Õn ngµy cµng nhiÒu h¬n. §óng nh vËy, nhiÒu c«ng ty dulÞch ®· ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thµnh hÖ thèng du lÞch vµ l÷ hµnhquèc tÕkh«ng ngõng t¨ng lªn ®¸p øng nhu cÇu ®i du lÞch cña kh¸ch trong n-íc vµ quèc tÕ. C¸c dù ¸n liªn doanh ®Çu t víi níc ngoµi, n©ng cÊp c¬ së vËtchÊt vµ nhµ hµng kh¸ch s¹n liªn tôc ®îc h×nh thµnh cho phï hîp víi xu thÕph¸ttriÓn du lÞch. Vµ C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco ra ®êi tronghoµn c¶nh ®ã. C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi víi tªn giao dÞch lµ Hµ Néi Toserco.C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 14/4/1988 theo quyÕt ®Þnh sè 625/Q§- UBcña Uû ban Nh©n d©n Thµnh Phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸t nhËp c«ng ty kh¸chdu lÞch Hµ Néi víi kh¸ch s¹n Th¨ng Long thuéc UNIMEX Hµ Néi( nay lµ kh¸chs¹n Hµ Néi). Khi thµnh lËp, c«ng ty cã sè vèn lµ 20 triÖu ®ång. Víi sè vènban ®Çu Ýt ái, C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng víi bíc khëi ®Çu kh«ng mÊythuËn lîi… Còng trong thêi gian nµy, c¸c kh¸ch s¹n §ång Lîi, Phïng Hng, Long Biªn,Gi¶ng Vâ, Chi L¨ng cïng xÝ nghiÖp c¾t tãc I vµ II ®îc s¸t nhËp vµo C«ng tyvµ trô së chÝnh cña c«ng ty lóc ®Çu ®Æt t¹i Lª DuÈn sau chuyÓnvÒ sè 8T« HiÕnThµnh.
 17. 17. 17 Tõ khi thµnh lËp ®Õncuèi n¨m 1989, C«ng ty ®îc thµnh lËp trong giai®o¹n nÒn kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n, kh«ng æn ®Þnh. C¸c kh¸ch s¹n trùcthuéc cña C«ng ty ®Òu chÞu ¶nh hëng c¬ chÕqu¶n lý kÕho¹ch tËp trungkh«ng cã sù c¹nh tranh dÉn ®Õnho¹t ®éng kÐmhiÖu qu¶ Giai ®o¹n tõ 1990 - 1994, ®©y lµ giai ®o¹n nÒn kinh tÕníc ta chuyÓnsang nÒn kinh tÕqu¶n lý thÞ tr êng. C«ng ty ho¹t ®éng ®éc lËp kh«ng cßnphô thuéc vµo Nhµ níc nªn c¸c kh¸ch s¹n lÇn l ît ®îc n©ng cÊp. C«ng ty ®·chuyÓn®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ h¹ch to¸n b¸o c¸o sæ s¸ch sang h¹ch to¸n kinh tÕ®éc lËp vµ ®îc thµnh phè phª chuÈn víi quyÕt ®Þnh 105/Q§- UB ngµy11/1/1990. Giai ®o¹n nµy c«ng ty x©y dùng thªm kh¸ch s¹n BSC ®Ó cho thuªvµ lµm v¨n phßng ®¹i diÖn. VÒ m¹ng l÷ hµnh c«ng ty ®· thµnh lËp phßng dulÞch n¨m1991. Cho ®Õnn¨m 1993 phßng du lÞch t¸ch khái C«ng ty thµnh métbé phËn ®éc lËp gäi lµ trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch. Nhng v× cha cã kinhnghiÖm céng víi sù ®Çu t cha thÝch ®¸ng nªn ho¹t ®éng l÷ hµnh cha thùcsù ph¸t triÓn. Th¸ng 10/1995 c¸c kh¸ch s¹n ®îc t¸ch vÒ së du lÞch Hµ Néi qu¶n lý,chØ cßn l¹i kh¸ch s¹n BSC t¹i 77 Kim M·- Ba §×nh- Hµ Néi. C«ng ty tiÕptôcn©ng cÊp kh¸ch s¹n vµ më réng liªn doanh liªn kÕt víi níc ngoµi. VÒ l÷ hµnhcã rÊt nhiÒu chuyÓnbiÕntÝch cùc, phßng l÷ hµnh lóc nµy chia lµm 2 phßng:phßng l÷ hµnh I chuyªn vÒ PutBound: tøc lµ ®a kh¸ch trong níc ®i du lÞchníc ngoµi, cßn phßng l÷ hµnh II tæ chøc c¸c tour trong níc. C«ng ty cßn kÕthîp víi c¸c du lÞch t¹o ra tuyÕnxe bus du lÞch Hµ Néi- Sµi Gßn gäi lµ OPENBUSvµ më thªm mét sè dÞch vô xe bus ®i Lµo, Campuchia… Nhng ®Õnn¨m 2000 C«ng ty lµm ¨n ph¸t triÓn nhÊt, ®· thµnh lËp rÊtnhiÒu chi nh¸nh ë Hµ Néi, HuÕ,Sµi Gßn, sè l îng kh¸ch ®i du lÞch t¨ng ®Õn®¸ng kÓ. C«ng ty thùc hiÖn liªn kÕt víi kh¸ch s¹n ®Ó b¸n Tour, giíi thiÖu s¶nphÈm, nh·n hiÖu Hµ Néi Toserco ®· trë lªn næi tiÕng ®èi víi kh¸ch du lÞch®ÕnViÖt Namcòng nh kh¸ch trong níc. Mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓmthuËnlîi vµ khã kh¨n riªng nhng ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái ph¸t triÓn vµ tiÕnbé ngµy cµng cao. V× thÕmµ nh÷ng thµnh qu¶ c«ng ty ®¹t ®îc cho ®Õnngµyh«mnay ®Òu lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng nç lùc ngµy qua ®ång thêi còng lµ tiÒn®Ò cho nh÷ng nç lùc ph¶i cã ë ngµy mai 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu ¶ n lý ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éclËp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng theo luËt C«ng ty. VÒ nh©n sù c«ngty cã c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 1200 ngêi. Trong ®ã: - Sè nh©n viªn biªn chÕ820 ngêi - Ngêi lµm hîp ®ång lµ 380 ngêi - Namnh©n viªn cã 263 ngêi
 18. 18. 18 - N ÷ nh ©n viªn c ã 937 ngêi chiÕ m84,2% vÒ tr×nh ®é chuyªn m «n c ñac ¸c c ¸n b é C «ng ty - T r×nh ®é ®¹i h äc lµ 7,8% - C ao ®¼ng vµ trung c Êp lµ 6,7% M« h × nh tæ c høc bé m¸ y qu¶n l ý c ña c« ng ty Tæng Gi¸m ®èc Phã Tæng G§1 Phã Tæng G§2 Phã Tæng G§3 Q ua s ¬ ®å trªn ta th Êy b é m ¸y qu ¶n lý nc ña c «ng ty x ©y d ùng theoph¬ng ph ¸p trùc tu yÕ n ch øc n ¨ng. Ph¬ng ph ¸p n µy t¹o ®îc s ù th èng nh Êt tõPhßn xu èTrung c òng lµ m ét lo ¹i h ×nh ®îc ¸pPhßng ph æ biÕ nnh Êt níc ta Trungtrª ng ng m µ x©y t© v Phßng Phßng tô dæng Du Kh¸ch thuyÒn hiÖn t©m dùng dÞch Ban b¶o chøc Hånay vô kÕ kÕ to¸n hµnh s¹n duc¬ b¶n ho¹ch T©y lÞch nhµ vÖ chÝnh BSC - TÊng gi¸m ®èc: lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh, lµ ngêi ®¹idiÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt tríc c«ng ty vµc¸c c¬ quan ph¸p luËt. Tæ chøc ®iÒu hµnh, qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng cñac«ng ty vµ cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp c¸c phã tæng gi¸m ®èc - C¸c phã tÊng gi¸m ®èc lµ ngêi gióp tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸chnhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc, tríc Nhµ níc vÒ nhiÖm vô cña m×nh ®îc ph©nc«ng. Phã tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô thay mÆt tæng gi¸m ®èc khi tænggi¸m ®èc ®i v¾ng hoÆc ®îc tæng gi¸m ®èc uû quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt vµ®iÒu hµnh c«ng t¸c néi chÝnh, cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn bµn b¹c víi tænggi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, tµi chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o ®iÒukiÖn cho tæng gi¸m ®èc n¾m b¾t vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch. TriÓn khai c¸cc«ng viÖc ®· thèng nhÊt xuèng c¸c bé phËn thuéc khèi m×nh phô tr¸ch kÞpthêi vµ th«ng tin nhanh nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh ®Ótæng gi¸m ®èc rót kinh nghiÖm vµ ®Ò ra ph¬ng híng chØ ®¹o míi. Cô thÓ - Phã tÊng gi¸m ®èc 1: lµ ngêi trùc tiÕp l·nh ®¹o qu¶n lý phßng x©ydùng c¬ b¶n, trung t©m dÞch vô nhµ vµ ban b¶o vÖ - Phã tÊng gi¸m ®èc 2: lµ ngêi qu¶n lý bé phËn, phßng kÕ to¸n, phßngkÕ ho¹ch, phßng tæ chøc, hµnh chÝnh
 19. 19. 19 - Phã tÊng gi¸m ®èc 3: trùc tiÕp l·nh ®¹o qu¶n lý kh¸ch s¹n BSC, duthuyÒn Hå T©y, trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch víi c¸c Tour trong vµ ngoµiníc, cã nhiÖm vô thiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c ®Ó mëréng c¸c Tour cña c«ng ty víi chÊt lîng tèt nhÊt. §ång thêi lËp kÕ ho¹ch vµtriÓn khai c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c¸c ch¬ng tr×nh du lÞch. - Phßng x©y dùng c¬ b¶n: cã nhiÖm vô mua, cung cÊp nguyªn liÖuhµng ho¸ cho toµn bé c¸c bé phËn cña c«ng ty - Trung t©m dÞch vô nhµ: cã nhiÖm vô cho thuª 2 khu nhµ 33B vµ34B t¹i Kim M·( Hµ Néi) vµ mét sè biÖt thù kh¸c - Bé phËn du thuyÒn Hå T©y : cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý mäi mÆt ho¹t®éng kinh doanh t¹i ®ã - Phßng kÕ to¸n: phô tr¸ch thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ tµi chÝnh kÕto¸n cña c«ng ty, lµ mét trong nh÷ng phßng gi÷ vÞ trÝ quan träng trongviÖc ®iÒu hµnh qu¶n lý kinh tÕ, th«ng tin kinh tÕ trong mäi lÜnh vùc kinhdoanh du lÞch vµ dÞch vô kh¸c. Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc s¾p xÕphîp lý, khoa häc tËp trung c¸c bé phËn kÕ ho¹ch thèng kª trong phßng ®Óhoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh. Gióp ®ì cÊptrªn ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh (doanh thu, tiÒn l¬ng, thuÕ…). GhichÐp ph¶n ¸nh sè liÖu hiÖn cã vÒ t×nh h×nh vËn ®éng toµn bé tµi s¶n cñac«ng ty, gi¸m s¸t viÖc sö dông, b¶o qu¶n tµi s¶n cña c«ng ty, ®Æc biÖt lµc¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng. - Phßng kÕ ho¹ch: theo ý chØ cña tæng gi¸m ®èc vµ phã tæng gi¸m®èc gióp cÊp trªn ho¹ch ®Þnh c¸c ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch vÒ kinh doanh cñaC«ng ty. -Phßng tÊ chøc hµnh chÝnh: cã chøc n¨ng gióp viÖc cho ban l·nh®¹o c«ng ty thùc hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý vÒ nh©n sù: tuyÓn dông, ®µot¹o, xÕp l¬ng, thi ®ua khen thëng, kû luËt, s¾p xÕp c«ng t¸c ®êi sèng, vÞtrÝ lµm viÖc, thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc… - Ban b¶o vÖ: cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi s¶n vµ an ninh trËt tù x· héitrong c«ng ty vµ khu vùc - Trung t©m du lÞch: cã nhiÖm vô th«ng b¸o tin vÒ c¸c Tour trongvµ ngoµi níc tíi kh¸ch hµng vµ tíi c¸c ®iÓm b¸n vÐ Tour cña c«ng ty. §ångthêi lµ trung t©m ®iÒu hµnh du lÞch, hµng ngµy nhËn c¸c th«ng tin b¸okh¸ch ®i du lÞch c¸c tuyÕn tõ c¸c ®Þa ®iÓm b¸n vÐ Tour cña c«ng ty, cuèingµy tËp hîp c¸c th«ng tin ®ã ®Ó trùc tiÕp ®iÒu hµnh xe bus vµ híng dÉn dulÞch ®ãn kh¸ch ®i Tour cho nh÷ng ngµy tíi
 20. 20. 20II. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹ i C«ng ty du lÞ ch dÞ ch vôHµ Néi Toserco 1. §Æ c ®iÓ m tæ c høc bé m¸ y kÕ to¸ n: D o ®Æc ®iÓ m tæ ch øc ho ¹t ®éng kinh doanh, nh ÷ng c ¬ s ë ®iÒu kiÖntæ ch øc c «ng t¸c kÕ to ¸n m µ C «ng ty du lÞch d Þch vô H µ N éi Tose rco tæch øc b é m ¸y c «ng t¸c kÕ to ¸n theo h ×nh th øc tËp tru ng. Víi h ×nh th øc n µyto µn b é c «ng viÖc kÕ to ¸n trong C «ng ty ®Òu ®îc tiÕ n h µnh x ö lý t¹i ph ßngkÕ to ¸n c ña C «ng ty. T õ thu nh Ëp vµ kiÓ m tra ch øng tõ , ghi s æ kÕ to ¸n, lËpc ¸c b ¸o c ¸o tµi ch Ýnh, c ¸c b é ph Ën ë trong C «ng ty vµ c ¸c ph ßng ban ch ØlËp ch øng tõ ph ¸t sinh g öi vÒ ph ßng kÕ to ¸n c ña C «ng ty. D o ®ã ®¶m b ¶o s ùl·nh ®¹o tËp trung th èng nh Êt ®èi víi c «ng t¸c chuyªn m «n, kiÓ m tra, x ö lýc ¸c th «ng tin kÕ to ¸n ®îc k Þp th êi, ch Æt ch Ï, thu Ën ti Ön cho viÖc ph ©n c «nglao ®éng vµ chuyªn m «n ho ¸, n ©ng cao n ¨ng su Êt lao ®éng H iÖn nay b é m ¸y kÕ to ¸n c ña C «ng ty g åm 1 1 ngêi. T rong ®ã c ã 1 kÕ to ¸ntr ëng (kiªm tr ëng ph ßng), 1 ph ã ph ßng kÕ to ¸n (kiªm kÕ to ¸n tæng h îp), 1 ph ãph ßng ph ô tr¸ch th èng k ª vµ 8 nh ©n viªn (m çi ngêi ®îc ph ©n c «ng theo d âitõng ph Çn kh ¸c nhau). Kh èi lîng c «ng viÖc c ña C «ng ty rÊ t nhiÒu, do vËym äi ngêi ®Òu ®¶m nhiÖm ph Çn viÖc n Æng n Ò, ®ßi h ái ph ¶i c ã s ù c è g ¾ngvµ tinh th Çn tr¸ch nhiÖm cao. B é m ¸y kÕ to ¸n c ña C «ng ty tæ ch øc theo h ×nh th øc tËp tru ng vµ ®îcchia th µnh c ¸c b é ph Ën theo s ¬ ®å sau: KÕ to¸n tr­ëng Phã phßng kÕ to¸n Phã phßng phô tr¸ch thèng kª KÕ KÕ KÕ to¸n to¸n to¸n KÕ Nh©nthanh thanh KÕ to¸n KÕ to¸n to¸n viªnquyÕt to¸n thanh to¸n ng©n tiÒn tµi thèng to¸n c«ng quèc hµng mÆt s¶n cè®oµn nî tÕ ®Þnh kª
 21. 21. 21 * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong bé m¸y kÕ to¸nnh sau: - KÕ to¸n trëng (kiªm trëng phßng kÕ to¸n): lµ ngêi tæ chøc vµ chØ®¹o toµn diÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖnc«ng t¸c tæ chøc thèng kª th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n ë C«ng ty, ®ång thêilµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn Nhµ níc t¹i C«ng ty. NhiÖm vô cña kÕ to¸n trënglµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, khoa häc, hîp lý phï hîp víi qui m« ph¸ttriÓn cña C«ng ty vµ theo yªu cÇu ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ. KÕ to¸n tr-ëng lµ ngêi ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ kinh doanh vµ ®Çu t ®Ó ®¹t hiÖu qu¶cao, phô tr¸ch toµn bé c«ng viÖc cña c¶ phßng, ¸p dông c¸c chÕ ®é hiÖnhµnh vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh cho C«ng ty, bè trÝ c«ng viÖc cho c¸c nh©n viªntrong phßng, ký duyÖt c¸c ho¸ ®¬n chøng tõ, c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªnquan, tæng hîp c¸c quyÕt to¸n. - Phã phßng kÕ to¸n: lµ ngêi gióp viÖc cho trëng phßng trong lÜnhvùc c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng, cïng víi trëng phßng tham gia vµo c«ng t¸ctæ chøc ®iÒu hµnh c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. Ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n hîplý, híng dÉn c«ng viÖc kÕ to¸n cho tõng bé phËn kÕ to¸n, tõng nh©n viªn kÕto¸n ®Ó ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng chuyªn m«n, t¹o sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸cbé phËn kÕ to¸n cã liªn quan, gãp phÇn thùc hiÖn tèt chøc n¨ng vµ nhiÖm vôcña kÕ to¸n cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi ®Ó phôc vô cho viÖc chØ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phã phßng phô tr¸ch thèng kª: cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâi vµph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ ho¹t ®éng kinh doanhcña C«ng ty kÓ c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i, kÕt hîp víi c¸c kÕto¸n kh¸c ®Ó cã chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p kÞp thêi. - Nh©n viªn thèng kª: lµm c«ng t¸c thèng kª trùc tiÕp c¸c sè liÖu vÒt×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty, sau ®ã cã nhiÖm vô tæng kÕt c¸c sè liÖu®ã göi cho phã phßng phô tr¸ch thèng kª - KÕ to¸n thanh quyÕt toµn ®oµn: lµm nhiÖm vô thanh to¸n víi híng dÉnviªn, kÕt to¸n ®oµn trªn c¬ së c¸c kho¶n chi cña híng dÉn th«ng qua c¸cb¶ng kª, chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô kh¸ch du lÞch
 22. 22. 22 - KÕto¸n thanh to¸n c«ng nî: cã nhiÖmvô chi tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ ®Þaph¬ng toµn bé c¸c dÞch vô mµ ®Þa ph¬ng ®ã cung cÊp vµ tr¶ c¸c h·ng nícngoµi khi thùc hiÖn c¸c Tour du lÞch níc ngoµi. Do c«ng viÖc hÕtsøc phøc t¹pnªn bé phËn nµy ®îc bè trÝ 2 nh©n viªn kÕto¸n ®¶m nhiÖm. - KÕto¸n thanh to¸n quèc tÕ: dùa trªn c¬ së tõng ®oµn kh¸ch níc ngoµivµo c¸c ch¬ng tr×nh mµ phßng thÞ tr êng ®· lËp, kÕto¸n bé phËn nµy cãnhiÖmvô tËp hîp c«ng nî, ®«n ®èc c¸c phßng lµm ho¸ ®¬n ®Ó kÞp thêi ®ßinî - KÕto¸n ng©n hµng: chuyªn lµm c«ng viÖc giao dÞch víi ng©n hµng,theo dâi t×nh h×nh lu©n chuyÓntiÒn tÖ vÒ tµi kho¶n cña C«ng ty tõ c¸ctæ chøc nî, ®ång thêi thùc hiÖn thanh to¸n víi c¸c ®èi t¸c th«ng qua ng©nhµng, b»ng c¸c h×nh thøc: sÐc, chuyÓnkho¶n, uû nhiÖmchi… - Thñ quÜ: cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn mÆt, thu tiÒn, thanh to¸n chitr¶ cho c¸c ®èi t îng theo chøng tõ ®îc duyÖt. Hµng th¸ng thñ quÜ vµo sæquÜ, lªn c¸c b¸o c¸o quÜ, kiÓmkª sè tiÒn thùc tÕtrong kÐt ph¶i khíp víi sè dtrªn b¸o c¸o quÜ. Thñ quÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm båi thêng khi ®Ó x¶y ra thÊttho¸t tiÒn mÆt do chñ quan g©y ra vµ ph¶i nghiªm chØnh tu©n thñ c¸c qui®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tiÒn mÆt, theo dâi viÖc göi tiÒn hay róttiÒn ë ng©n hµng cho kÞp thêi chÝnh x¸c. §ång thêi lËp kÕho¹ch thu chihµng th¸ng ®¶m b¶o cho c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty ®îc b×nh thêng - KÕto¸n TSC§: cã nhiÖmvô chñ yÕulµ ph¶n ¸nh sè hiÖn cã, t×nh h×nht¨ng gi¶m cña TSC§, kÓ c¶ vÒ sè l îng, chÊt l îng vµ gi¸ trÞ cña TSC§. Tõ®ã h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông, mua s¾m, söach÷a, tÝnh khÊu hao, thanh lý, nhîng b¸n TSC§. TÝnh to¸n vµ ph©n bæ kÕho¹ch sö dông TSC§ mét c¸ch chÝnh x¸c phï hîp víi gi¸ trÞ cña TSC§, phï hîpvíi ®iÒu kiÖn sö dông cña C«ng ty 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kÕ to¸n: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco lµ mét ®¬n vÞ Nhµ níc , ho¹t®éng s¶n xuÊt kinh doanh. H¬n n÷a l¹i lµ mét nghµnh kinh doanh dÞch vô, dovËy cã rÊt nhiÒu sù kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸kh¸c . C«ng t¸c kÕto¸n hiÖn nay ë C«ng ty ®îc ¸p dông theo chÕ kÕto¸n do ®éBé Tµi chÝnh qui ®Þnh Bé sæ kÕto¸n cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c chøng tõ kÕto¸n sau: - Biªn b¶n giao nhËn TSC§HH: Biªn b¶n nµy x¸c nhËn viÖc giao nhËnTSC§HH. Sau khi hoµn thµnh viÖc mua s¾m, ®îc cÊp ph¸t, viÖn trî, nhËnvèn gãp liªn doanh vµ TSC§HH thuª ngoµi. Biªn b¶n nµy do 2 bªn giao nhËnlËp 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1b¶n. - ThÎ TSC§HH: theo dâi chi tiÕt tõng TSC§HH vÒ t×nh h×nh thay ®æinguyªn gi¸ vµ hao mßn. ThÎ do kÕto¸n TSC§HHlËp, kÕto¸n tr ëng ký x¸c nhËnvµ ®îc l u gi÷ ë phßng kÕto¸n trong suèt qu¸ tr×nh sö dông.
 23. 23. 23 - Biªn b¶n thanh lý TSC§HH( mÉu sè 03) do ban thanh lý lËp ®Ó ghisæ kÕto¸n. - Biªn b¶n giao nhËn TSC§HHsöa ch÷a lín ®· hoµn thµnh(mÉu sè 04):c¨n cø ®Óghi vµo chi phÝ söa ch÷a. - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§HH:biªn b¶n nµy x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn,gi¸ trÞ cßn l¹i sau khi ®¸nh gi¸ l¹i vµ x¸c ®Þnh míi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕto¸n, ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i t¨ng hay gi¶m.Biªn b¶n nµy do héi ®ång ®¸nh gi¸ l¹i lËp. Víi qui m« vµ m« h×nh tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c tËp trung, hÖ thèngsæ s¸ch kÕto¸n ¸p dông theo h×nh thøc kÕto¸n chøng tõ ghi sæ. Víi h×nhthøc nµy kÕto¸n sö dông sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i, chøng tõ ghisæ ®Ó h¹ch to¸n. Ngoµi ra cßn dïng c¸c sæ h¹ch to¸n chi tiÕt nh: sæ chi tiÕtTSC§HH, b¶ng tæng hîp chi tiÕt TSC§HH H×nh thøc chøng tõ ghi sæ cã u ®iÓmlµ dïng cho c¸c lo¹i h×nh doanhnghiÖp vµ thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi ho¸ mÉu sæ ®¬n gi¶n. Tuy nhiªn h×nhthøc nµy cßn cã nhîc ®iÓmghi chÐptrïng lÆp qua nhiÒu kh©u
 24. 24. 24 Tr × n h tù ghi sæ kÕ to¸n trong c«ng ty ® îc kh¸i qu¸t b»ng s¬® å sau: Chøng t õ kÕ o¸n t Sæ quü Chøng t õ Sæ vµ t hÎ chi TSC§HH ghi sæ t iÕ TSC§HH t Sæ ®¨ng ký Sæ C¸i B¶ng t æng hîp t ¨ng chøng t õ ghi sæ TK211 gi¶mTSC§HH B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinhIII. H¹ ch to¸n chi tiÕt TSC§HH t¹ i C«ng ty du lÞ ch dÞ ch vô Hµ Néi Toserco Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh nªnTSC§HH trong c«ng ty phÇn lín lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i chñ yÕu vÉntrong t×nh tr¹ng ho¹t ®éng tèt, B¸o c¸o ®ã cã mét sè ph¬ng tiÖn ®· cò, bªn c¹nh t µi chÝnh tiÖn vËn t¶i trong c«ng ty cßnkh¶ n¨ng vËn chuyÓnkÐm.Bªn c¹nh c¸c ph¬ngbao gåm: nhµ cöa, vËt kiÕntróc, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c TSC§HHkh¸c. §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cho TSC§HH, c«ng ty tiÕn hµnh ®¸nh gi¸TSC§HHngay khi ®a vµo sö dông. Tuú tõng lo¹i TSC§HHmµ c«ng ty cã c¸chthøc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. ViÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n TSC§HHlu«n dùa trªn hÖ thèng chøng tõgèc ®Çy ®ñ vµ tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕph¸t sinh. TSC§HHcñac«ng ty ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn sö dông vµ h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i béphËn kÕto¸n. 1. H¹ch to¸n TSC§HH t¹i bé phËn sö dông Do ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh l÷ hµnh, ph¬ng tiÖn vËn t¶iho¹t ®éng thêng xuyªn nªn cã nh÷ng biÕn®éng lóc t¨ng, lóc gi¶m TSC§HH.Qua ®ã bé phËn sö dông thêng xuyªn h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH. Tuú theo nhucÇu cña tõng bé phËn sö dông mµ cã nh÷ng TSC§HHcô thÓ ®Óh¹ch to¸n. Th¸ng 12/2000 bé phËn vËn chuyÓnkh¸ch cã mua thªm xe « t« ®Óphôcvô kh¸ch du lÞch. Biªn b¶n ®îc lËp chi tiÕt nh sau:
 25. 25. 25 C«ng ty du lÞ ch dÞ ch vô C éng ho µ x · h éi ch ñ ngh Üa ViÖt N am §éc lËp - T ù do - H ¹nh ph óc _______________________ Hµ Néi Toserco Biªn b¶n giao nhËn xe Ngµy 15/12/2000 C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ sè 17 ngµy 16/5/1999 Bªn nhËn TSC§ gåm: - ¤ng: NguyÔn V¨n TiÕn Chøc vô: Gi¸m ®èc C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco - ¤ng: NguyÔn B¸ §Ö Chøc vô: Trëng phßng l÷ hµnh Bªn giao TSC§ gåm: ¤ng TrÞnh Xu©n §øc - Chñ xe lµm ®¹i diÖn2 bªn ký hîp ®ång. §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco X¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ nh sau: Tªn TSC§: Xe « t« kh¸ch hiÖu Huyndai BiÓn sè: 29L - 4618 Sè lîng: 01 ChÊt lîng: Ho¹t ®éng tèt N¬i s¶n xuÊt: Hµn Quèc Träng t¶i c«ng suÊt: 24 chç ngåi Nguån gèc tµi s¶n: C«ng ty s¶n xuÊt dÞch vô xuÊt nhËp khÈu khoahäc vµ kü thuËt. Nguån gèc nhËp khÈu sè: 600.005 N¨m s¶n xuÊt: 1998 Mµu s¬n: tr¾ng Gi¸ trÞ tµi s¶n: 260.554.000 ®ång Bªn giao Bªn nhËn Bªn sö dông KÕ to¸n trëng (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) Biªn b¶n nµy ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn gi÷ 1 b¶n. Trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n sÏ dÉn ®Õn mét sè TSC§HH bÞ cò, haomßn kh«ng phï hîp víi h×nh thøc kinh doanh cña c«ng ty. NÕu sö dông chØg©y l·ng phÝ vèn nªn bé phËn sö dông cÇn ph¶i thanh lý hoÆc nhîng b¸n ®Óthu håi vèn cho C«ng ty. Sau ®©y lµ tê tr×nh thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña tæ trëng ®éixe lËp. C«ng ty du lÞ ch dÞ ch vô Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _______________________ Hµ Néi Toserco Hµ Néi, ngµy 31 th¸ng 6 n¨m 2000
 26. 26. 26 tê tr× nh xin thanh lý ph¬ng ti÷n vËn t¶i KÝnh göi: Gi¸m ®èc C«ng ty du lÞ ch dÞ ch vô Hµ Néi Toserco Tªn t«i lµ: NguyÔn Träng Dòng Chøc vô: Tæ trëng ®éi xe bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch. HiÖn nay bé phËn vËn chuyÓn kh¸ch ®ang cã 1 ph¬ng tiÖn vËn t¶i qu¸cò n¸t vµ ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ (cã kÌm theo biªn b¶n x¸c ®Þnh hiÖntr¹ng xe). T«i viÕt tê tr×nh nµy xin gi¸m ®èc xem xÐt vµ cho thanh lý ph¬ngtiÖn vËn t¶i sau:STT Lo¹i xe BiÓn xe N¨m sö dông Bé phËn sö dông 1 W50 29L-1438 1995 VËn chuyÓn kh¸ch KÝnh ®Ò nghÞ gi¸m ®èc c«ng ty gi¶i quyÕt, cho phÐp thanh lý ph¬ngtiÖn vËn t¶i trªn. Tæ trëng ®éi xe (Ký tªn) Ngoµi nh÷ng chøng tõ trªn bé phËn sö dông cßn dïng sæ chi tiÕtTSC§HH ®Ó theo dâi.
 27. 27. 27 Sæ chi tiÕt TSC§HH N ¨m 2000 T ¹i b é ph Ën: VËn chuyÓ n kh ¸ch Ghi t¨ng TSC §H µNG HO ¸ Ghi gi¶m TSC §HH C h øng T ªn Ngµy th ¸ng M ôc ®Ých s ö Ch øng tõ T ªn BiÓ n sè Gi¸ trÞ Ngêi s ö d ông S H NT TSC §HH BiÓ n sè L ý do S è ti Òn tõS H NT TSC §HH giao xe d ôngT1 Huynd ai 29L-461 8 260.554.000 5 / /2 000 §a ®ãn kh ¸ch 2 Ho µng V¨n L ©m G1 27/ W50 29L-1 438 Thanh lý 99.550.00 24 chç trong n éi 9 0 th µnh H µ N éiT2 Me rcedes 29N -81 74 452.000.00 27/8/2 000 §a ®ãn kh ¸ch NguyÔnV¨n Tu Ên G2 5 /8 Toyota 29L-1 1 87 Nhîng b ¸n 65.500.00 1 7 chç 0 ®i city tou r 0T3 Huynd ai 29L-0781 31 8.000.000 1 1 / 2000 §a kh ¸ch ®i 4/ TrÞnh TiÕ n§¹t G3 45 chç ch ïa H¬ngT4 Ae rospace 29L-8978 345.000.00 1 8/ 2 000 §a kh ¸ch ®i H ¹ 9/ NguyÔn Th µnh 54 chç 0 Long Long Ngêi ghi sæ Ngµy 30/12/2000 KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn)
 28. 28. 28 §Ó sö dông tèt c¸c TSC§HHcña c«ng ty còng nh cña tõng bé phËn södông th× viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt t¹i bé phËn sö dông lµ hÕt søcqu¶ntäng. HÇu hÕtc¸c TSC§HHt¹i bé phËn sö dông ®Òu ®îc h¹ch to¸n chi tiÕtvµ ghi rÊt râ rµng tõng tµi s¶n dùa trªn c¸c chøng tõ gèc hay c¸c chøng tõcã liªn quan. 2. H¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HH t ¹i bé phËn kÕ to¸n Tæ chøc h¹ch to¸n TSC§HHgi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong c«ng t¸ckÕto¸n. Nã cung cÊp tµi liÖu ®¶m b¶o chÝnh x¸c cho bé phËn qu¶n lý doanhnghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc hiÖn t¨ng, gi¶m TSC§HH ëc«ng ty. Qua ®ã t¨ng cêng biÖn ph¸p kiÓmtra, qu¶n lý TSC§HHmét c¸ch b¶o®¶m an toµn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông. Do vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸nlu«n dùa trªn mét hÖ thèng ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ gèc chøng minh cho tÝnhhîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕph¸t sinh, bao gåm: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng,biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n quyÕtto¸n… C¨n cø vµo chøng tõ gèc vµ c¸ctµi liÖu kh¸c mµ bé phËn kÕto¸n tiÕnhµnh lËp sæ vµ theo dâi trªn thÎ chi tiÕtTSC§HH, sæ chi tiÕt t¨ng gi¶m TSC§HH… C«ng ty du lÞ ch dÞ ch vô Hµ Néi Toserco ThÎ TSC§HH C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§HHsè 8 ngµy 20/11/2000 Tªn TSC§HH:¤ t« kh¸ch Huyndai Lo¹i: Ph¬ng tiÖn vËn t¶i Sè hiÖu: 29L- 0357 N¬i s¶n xuÊt: Hµn Quèc C«ng suÊt thiÕt kÕ:45 ghÕ N¨ms¶n xuÊt: 1993 Thêi gian sö dông: 1/1/2000
 29. 29. 29 Nguyªn gi¸: 304.873.1 34 §Þa ®iÓ m ®Æt: C «ng ty du lÞch d Þch vô H µ N éi Tose rco §×nh ch Ø s ö d ông ngµy 30/8/2 002 L ý do: Tai n ¹n giao th «ng Ngµy th ¸ng T û lÖ kh Êu G i¸ trÞ hao M øc kh Êu hao Nguyªn gi¸ n ¨m hao (% ) m ßn ®· c éng d ån 2000 304.873.1 34 12 36.584.776 36.584.776 2001 ,, ,, ,, 73.1 69.552 2002 ,, ,, 24.389.850 97.559.402 Khi b é ph Ën s ö d ông g öi lªn cho b é ph Ën kÕ to ¸n biªn b ¶n giao nh Ën xeth × b é ph Ën kÕ to ¸n c ¨n c ø vµo ch øng tõ ®Ó lËp ho ¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng. M Éu: Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t®ng M Éu s è 02B Ngµy 1 5/ 2/ 1 2000 Liªn 2 (giao cho kh ¸ch h µng) §¬n vÞ b ¸n h µng: T rÞnh Xu ©n §øc §Þa ch Ø: T Ëp thÓ x Ý nghiÖp ®êng b é 1 08 - Thanh Xu ©n Nam - H µ N éi H ×nh th øc th anh to ¸n: TiÒn g öi ng ©n h µng M · s è: 71 0-A0039S TT T ªn h µng ho ¸ §VT S è lîng §¬n gi¸ Th µnh ti Òn1 Xe « t« Huynd ai chiÕ c 01 260.554.00 260.554.00 29L-461 8 0 0 ThuÕ GTGT 1 0% 26.055.400 T æng c éng 286.609.40 0S è ti Òn viÕ tb »ng ch ÷: H ai tr¨m t¸m m¬i s ¸u tri Öu s ¸u tr¨m linh ch Ýn ngh ×nb èn tr¨m ®ång ch ½n. Ngêi m ua h µng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu) NghiÖp vô x¶y ra ngµy 15/12/2000, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõnªu trªn ®Ó ®Þnh kho¶n. Bót to¸n 1: Nî TK 211: 260.554.000 Nî TK 133: 26.055.400 Cã TK 112: 286.609.400 Bót to¸n 2: Cã TK 009: 286.609.400
 30. 30. 30 C «ng ty m ua TSC §HH vÒ cha ®a vµo s ö d ông ngay m µ ph ¶i th «ng quaqu ¸ tr×nh l¾p ®Æ t. Khi ho µn th µnh b µn giao, kÕ to ¸n c ¨n c ø vµo ch øng tõli ªn quan ®Ó ho µn th µnh ghi s æ. T ríc khi ®a vµo s æ kÕ to ¸n ph ¶i tËp h îp l¹ ich øng tõ cho c ¸c kho ¶n chi ph Ý ®Çu t: thuÕ tr íc b ¹, giÊy ®¨ng k ý kh ¸m xe… Mua xe m íi ®îc s ù ®ång ý c ña ban l·nh ®¹o c «ng ty, b é ph Ën s ö d ông®îc phÐ p ®a xe ®i ®¨ng k ý, ch ¹y th ö… S au ®ã b é ph Ën s ö d ông tËp h îp c ¸cch øng tõ ®ã g öi lªn cho b é ph Ën kÕ to ¸n ®Ó th anh to ¸n ti Òn. B é ph Ën kÕ to ¸nd ùa trªn nh ÷ng m Éu ch øng tõ ®ã lËp b ¶ng quyÕ tto ¸n. C éng ho µ x · h éi ch ñ ngh Üa ViÖ t N am §éc lËp_____________________¹nh ph óc - T ù do - H Hµ Néi, ngµy 11/11/2000 MÉu sè: B i ª b¶n quyÕ t to¸ n n xe « t« Huyndai 29L -4809 C¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan chi cho c¸c kho¶n chi phÝ sau: - Gi¸ mua xe: 253.000.000 - ThuÕ tríc b¹: 10.120.000 - §¨ng ký: 150.000 - Kh¸m xe: 181.800 - DÇu mì ch¹y thö: 561.000 - Gi¸ hµng treo nãc: 1.446.600 Tæng: 265.459.400 KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc ký tªn Bé phËn sö dông (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn) C¨n cø vµo nghiÖp vô x¶y ra, kÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Bót to¸n 1: TËp hîp chi phÝ mua s¾m, l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinh Nî TK2411: 265.459.400 NîTK 133:26.545.940 Cã TK 111: 292.005.340 Bót to¸n 2: KÕt chuyÓn ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§HH khi l¾p ®Æt hoµnthµnh bµn giao Nî TK 211: 265.459.400 Cã TK2411: 265.459.400 - Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HH sÏ dÉn ®Õn mét sè tµi s¶n bÞ cò,hao mßn, l¹c hËu. Bé phËn sö dông göi lªn ban l·nh ®¹o "tê tr×nh xin thanhlý ph¬ng tiÖn vËn t¶i". Sau khi xÐt duyÖt ®îc sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o,kÕ to¸n lËp biªn b¶n thanh lý nh sau: C«ng ty du lÞ ch dÞ ch vô Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _______________________ Hµ Néi Toserco
 31. 31. 31 biªn b¶n thanh lý TSC§HH Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2000 C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 532 ngµy 25/9/2000 cña Gi¸m ®èc c«ng ty vÒviÖc thanh lý ph¬ng tiÖn vËn t¶i.I. Ban thanh lý gåm cã: 1. ¤ng NguyÔn V¨n TiÕn - Gi¸m ®èc c«ng ty - Trëng ban thanh lý 2. ¤ng NguyÔn Träng Dòng - Tæ trëng ®éi xe 3. ¤ng NguyÔn §øc ViÖt - KÕ to¸n trëng 4. Bµ NguyÔn ThÞ H»ng - KÕ to¸n TSC§HHII. TiÕn hµnh thanh lý ph¬ng ti÷n vËn t¶i STT Lo¹i xe BiÓn xe N¨sö®angµo Nguyªn gi¸ Hao mßn m dô v GTCL 1 WSO 29L-1438 1998 175.500.00 85.000.00 90.500.00 0 0 0III. KÕt luËn cña Ban thanh lý Ban thanh lý quyÕt ®Þnh thanh lý ph ¬ng tiÖn vËn t¶i trªn cho «ngNguyÔn Hång §¹t. §Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©y Gi¸m ®èc c«ng ty KÕ to¸n trëng (Ký tªn) (Ký tªn) Bªn c¹nh ®ã, kÕ to¸n c¨n cø vµo hãa ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng vµ phiÕu thutiÒn mÆt cña kh¸ch hµng Ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t®ng MÉu sè: 01GTKT Liªn 3 (Dïng ®Ó thanh to¸n) §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco §Þa chØ: Sè 8 T« HiÕn Thµnh - Hµ Néi Sè tµi kho¶n: 710-A00039 Hä tªn ngêi mua: NguyÔn Hång §¹t §Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©y H×nh thøc thanh to¸n: tiÒn mÆtSTT Tªn hµng ho¸ §VT Sè lîng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Xe « t« 29L-1438 chiÕc 01 90.500.000 90.500.000 ThuÕ GTGT 10% 9.050.000 Tæng tiÒn thanh to¸n 99.550.000Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: ChÝn m¬i triÖu n¨m tr¨m n¨m m¬i ngh×n ®ång ch½n
 32. 32. 32Ngêi m ua h µng KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) (Ký tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 33. 33. 33 PhiÕu thu Sè 691 Ngµy 27/9/2001 Nî TK 111 Cã TK 711 Hä tªn ngêi nép tiÒn: NguyÔn Hång §¹t §Þa chØ: Ch¬ng Mü - Hµ T©y Lý do nép: Mua xe « t« 29L-1438 Sè tiÒn: 99.550.000 (®ång) ViÕt b»ng ch÷: ChÝn m chÝn triÖu n¨mtr¨m n¨mm ngh×n ®ång. ¬i ¬i KÌmtheo ho¸ ®¬n: chøng tõ gèc. KÕto¸n tr ëng Ngêi nép tiÒn Thñ quü (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Trªn c¬ së c¨n cø vµo biªn b¶n thanh lý, ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu thu vµ toµn bé c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc thanh lý TSC§HH. KÕ to¸n ®Þnh kho¶n. Bót to¸n 1: Xo¸ sæ TSC§HH Nî TK 214 65.000.000 Nî TK811 10.500.000 Cã TK 211 75.500.000 C¨n cø vµo phiÕu thu sè 691 ph¶n ¸nh sè thu vÒ sau thanh lý. Bót to¸n 2: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thu tõ thanh lý Nî TK 111: 11.550.000 Cã TK 711: 10.500.000 Cã TK 33311: 1.050.000 KÕ to¸n c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn TSC§HH ®Ó lËp sæ chi tiÕt TSC§HH cña doanh nghiÖp. Mçi tµi s¶n ®a vµo sö dông ®Òu ph¶i ghi vµo cuèn sæ nµy. Sè thø tù cña tµi s¶n ®îc ghi theo thø tù thêi gian, hµng th¸ng khi cã nghiÖp vô TSC§HH ph¸t sinh. KÕ to¸n ghi vµo sæ chi tiÕt TSC§HH theo mÉu sau: C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco Sæ chi tiÕt TSC§HH Th¸ng 11 n¨m 2000 Ch øng tõ Ngµy Ngu ån Níc s ¶n S è kh ÊuS TT S H NT T ªn TSC §HH sö Nguyªn gi¸ h ×nh xu Êt hao n ¨m d ông th µnh 1 19 1 00 Xe 29H -4709 H µn Q u èc 1 5/ 2/ 269.732.00 3.71 6.500 NS 0 2 T1 Xe 29L-461 8 H µn Q u èc 260.554.00 0 3 28 Xe 29L-0357 H µn Q u èc 248.642.70 NS 0 4 32 Xe 29L-1 438 H µn Q u èc 21 2.279.700 26534962, NS 5
 34. 34. 34 Cuèi kú c¨n cø vµo thÎ TSC§HH, sæ chi tiÕt vµ c¸c chøng tõ liªn quan®ÕnviÖc t¨ng gi¶m TSC§HH. Song song víi c«ng t¸c h¹ch to¸n chi tiÕt TSC§HHc«ng ty cßn tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH. §©y lµ kh©u quan trängphôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c qu¶n lý. Môc ®Ých h¹ch to¸n tæng hîp nh»mcung cÊp th«ng tin tæng hîp vÒ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßnTSC§HH.IV. H¹ch to¸ tæng hîp TSC§HH t¹i C« g ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco n n §Ó h¹ch to¸n tæng hîp TSC§HH, c«ng ty sö dông tµi kho¶n theo chÕ®équy ®Þnh, ngoµi ra c«ng ty cßn sö dông mét sè tµi kho¶n liªn quan. C«ng tydu lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco h¹ch to¸n TSC§HHtrªn hÖ thèng sæ s¸ch ®-îc tæ chøc theo ®óng chÕ®é kÕto¸n quy ®Þnh nh viÖc ghi sæ s¸ch kÕto¸nph¶i c¨n cø vµo chøng tõ hîp lÖ, kh«ng tÈy xo¸, söa ch÷a. HiÖn nay niªn®é kÕto¸n c«ng ty ¸p dông b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12hµng n¨m. 1. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng t ¨ n g TSC§HH C¨n cø vµo c¸c chøng tõ giao nhËn TSC§HH, kÕto¸n c«ng ty më s殨ng ký TSC§HHvµ sæ chi tiÕt TSC§HH. Néi dung chÝnh cña sæ ph¶n ¸nh chitiÕt c¸c nghiÖp vô TSC§HHph¸t sinh. Sè hiÖu trªn sæ cung cÊp c¸c chi tiÕt vÒt×nh h×nh tµi s¶n vµ lµ c¨n cø c¸c chØ tiªu chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n vµlµ c¨n cø ®ÓlËp b¸o c¸o. KÕt cÊu sæ ®¨ng ký TSC§HHgåm nh÷ng néi dung sau: tªn TSC§HH, nícs¶n xuÊt, nguyªn gi¸, n¨m ®a vµo sö dông, sè n¨m khÊu hao, sè khÊu hao 1n¨m, sè cét trªn mçi trang míi chØ ph¶n ¸nh chi tiÕt ph¸t sinh t¨ng, cha ph¶n¸nh ®îc chi tiÕt c¸c ph¸t sinh gi¶m. QuyÓnsæ nµy ®îc dùa theo tõng n¬i södông ®Ó theo dâi tµi s¶n t¹i ®¬n vÞ ®ã. Hµng th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ kÕto¸n ph¸t sinh, kÕto¸n ghi vµo cét cho hîp lý. XuÊt ph¸t tõ nghiÖp vô trªnchóng ta cã mÉu sau:C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco Sæ ® ¨ n g k ý TSC§HH Th¸ng 12n¨m2000STT Tªn TSC§HH Níc s¶n Nguyªn gi¸ N¨msö Sè khÊu Sè khÊu hao Ghi xuÊt dông hao n¨m 1n¨m chó 1 Xe ca Hµn Quèc 269.732.00 2000 8 33.716.500 29H-4709 0 2 Xe ca 29L-4618 Hµn Quèc 260.554.00 2000 8 32.569.250 0 3 Xe ca 29L-1438 Hµn Quèc 248.642.70 2000 8 31.080.338 0 4 Xe ca 29L-0357 Hµn Quèc 212.279.70 2000 8 26.543.962, 0 5
 35. 35. 35 Sau ®ã kÕto¸n tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¶ng tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§HH cña c«ng ty. B¶ng tæng hîp nµy ®îc dïng ®Ó kiÓmtra ®èi chiÕusè liÖu víi sæ c¸i tµi kho¶n 211.KÕto¸n c¨n cø vµo 2 sæ nªu trªn ®Óvµo b¶ng sau: B¶ng tæng hîp t ¨ n g gi ¶ m TSC§HH Chøng tõ §¬n Sè l - TSC§HHt¨ngSH NT Tªn TSC§HH vÞ îng Nguyªn gi¸ h×nh thµnh Bé dông sö Nguån phËn tÝnh19 15/12/00 Xe ca 29H-4709 chiÕc 01 269.732.00 NS VËn chuyÓn 0T1 Xe ca 29L-4618 260.554.00 VËn chuyÓn 028 Xe ca 29L-1438 248.642.70 NS VËn chuyÓn 032 Xe ca 29L-0357 212.279.70 NS VËn chuyÓn 0 Tr×nh tù ghi sæ kÕto¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. Hµng ngµy, th¸ng c¨n cø vµo chøng tõ gèc vÒ TSC§HH ph¸t sinh. KÕto¸n vµo chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau: Chøng tõ ghi sæ Sè 28 Th¸ng 12- 2000 TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã1. NhËp xe « t« 29H-4709 211 241.1 269.732.0002. Mua xe « t« 29L-4618 211 112 260.554.0003. Mua xe « t« 29L-0357 211 111 248.642.7004. LÊy nguån vèn thÕchÊp mua xe 29L-1187 211 111 212.279.7005. Dïng NVKHCBmua xe « t« 29L-1438 009 260.554.000 KÌmtheo 5 chøng tõ gèc. Sau khi ph¶n ¸nh vµo chøng tõ ghi sæ vÒ t¨ng TSC§HH, sau ®ã vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ TSC§HH. Sæ ® ¨ n g k ý chøng tõ ghi sæ N¨m2000 Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó SH NT 1/12/200 T¨ng TSC§ do nhËp xe « t« 29H-4709 269.732.00 0 0 T¨ng do nhËp xe « t« 29L-4618 260.554.00 0 T¨ng do nhËp xe « t« 29L-0357 248.642.70 0 T¨ng TC§ do nhËp xe « t« 29L-1438 212.279.70 0 Céng th¸ng 91.208.400
 36. 36. 36 Cuèi th¸ng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c chøng tõ ghi sæ, kiÓmtra®èi chiÕusè liÖu trªn sæ… ghi sæ víi c¸c sæ chi tiÕt TSC§HH, sæ b¶ng tænghîp TSC§HH…vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña chøng tõ ghi sæ vµo sæ c¸i. 2. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô biÕn ®éng gi ¶ m H¹ch to¸n gi¶m TSC§HH do c«ng ty tiÕn hµnh nhîng b¸n, thanh lý khithÊy nh÷ng tµi s¶n nµy kh«ng ®eml¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. Chøng tõ ghi sæ Sè: 26 N¨m2000 TrÝch yÕu Tµi kho¶n Sè tiÒn Nî CãGi¶mTSC§HHdo thanh lý, nhîng b¸n1. Thanh lý xe « t« W50 ®· sö dông l©u 214 85.000.000n¨m 811 90.500.000 211 175.500.000- Kho¶n thu håi tõ thanh lý 111 99.550.000 711 90.500.000 33311 9.050.0002. Nhîng b¸n xe « t« W50 29L-1187 214 46.649.000 811 65.500.000 211 112.149.000- Chi phÝ nhîng b¸n 811 200.000 111 200.000- Kho¶n thu håi tõ nhîng b¸n 111 72.050.000 711 65.500.000 33311 6.550.000 Cã chøng tõ gèc kÌm theo. Tõ sè liÖu cña chøng tõ ghi sæ kÕto¸n vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ.
 37. 37. 37 Sæ ® ¨ n g k ý chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ghi chó SH NT G1 27/9/200 Thanh lý xe « t« W50 99.550.000 0 G2 20/6/200 Nhîng b¸n xe « t« 29L-1187 72.050.000 0 Céng 171.600.00 0 KÕto¸n tr ëng X¸c ®Þnh c¬ quan thuÕ Thñ trëng (Ký, hä tªn) (Ký, ®ãng dÊu) (Ký, hä tªn) Sæ c¸i tµi kho ¶ n 211 N¨m 2000Ngµy Ch øng tõ S è hiÖu S è ti Òn ghi D iÔn gi¶i tµi kho ¶n Nî Cã sæ S H NT S è d ®Çu k ú 1 .929.568.40 01 5/ 2 28 1 Nh Ëp xe « t« 29H -4709 241 1 269.732.0001 / 2 T1 1 Nh Ëp xe « t« 29L-461 8 112 260.554.0005/ 2 1 Nh Ëp xe « t« 29L-4375 1 11 248.642.700 Mua xe « t« 29M-4502 1 11 21 2.279.70027/9 G1 Thanh lý xe « t« W50 21 4 85.000.000 29L-1 438 81 1 90.500.000 G2 Nhîng b ¸n xe 29L-1 1 87 21 4 46.649.000 81 1 65.500.000 C éng s è ph ¸t sinh 991 .208.400 287.649.00 0 S è d cu èi k ú 2.633.1 27.80 0 3. H ¹ c h to¸ n s öa c h÷ a TS C §HH TSC §HH lµ nh ÷ng t li Öu lao ®éng ph ôc vô l©u d µi cho ho ¹t ®éng s ¶nxu Êt c ña c «ng ty. D o ®ã ®Ó duy tr× tÝnh n ¨ng k ü thu Ët vµ kh ¶ n ¨ng ho ¹t®éng li ªn tôc c ña tµi s ¶n. C «ng ty lu «n quan t©m ®Õ n viÖc b ¶o d ìng s öach ÷a TSC §HH. B ¶n th ©n m çi ph¬ng ti Ön vËn t¶i ®Òu lËp ®Þnh m øc s öach ÷a th êng xuyªn (b ¶o dìng) vµ s öa ch ÷a lín (®¹i tu ). C «ng ty du lÞch d Þch vô H µ N éi Tose rco tÝnh chi ph Ý s öa ch ÷a « t«vµo chi ph Ý vËn t¶i lµ m ét kho ¶n chi ph Ý trùc tiÕ p trong ho ¹t ®éng kinhdoanh vËn t¶i « t« vµ c òng lµ m ét kho ¶n m øc gi¸ th µnh c ña vËn t¶i « t«gi÷a c ¸c th ¸ng. C ¨n c ø vµo ®Þnh m øc chi ph Ý s öa ch ÷a ph¬ng ti Ön « t« tÝnh cho 1 kmxe l¨n b ¸nh vµ s è km th ùc t ®· ho ¹t ®éng trong th ¸ng ®Ó tÝnh s è ph ¶i trÝch Õtrong th ¸ng. = x
 38. 38. 38 Qu¸ tr×nh söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i « t« m¸y mãc thiÕt bÞ, kÕto¸nsö dông tµi kho¶n 6277, 2413, 335 ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ söa ch÷a TSC§HH.Ngoµi ra kÕto¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n liªn quan 152, 111,112,331, 142… TSC§HH cã gi¸ trÞ lín ®ßi hái ph¶i ®îc söa ch÷a theo kÕho¹ch thèngnhÊt x©y dùng hµng n¨m cho tõng ®èi t îng TSC§HH. §Ó tr¸nh sù biÕn®éngcña gi¸ thµnh c«ng ty ®· sö dông ph¬ng ph¸p trÝch tr íc söa ch÷a lín. Trong n¨m 2002, c«ng ty thuª ngoµi tiÕnhµnh söa ch÷a n©ng cÊp trôsë lµm viÖc, b¶o tr× vµ b¶o dìng ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµ m¸y mãc v¨n phßng,thiÕt bÞ ®å dïng… B¶ng tæng hîp quyÕt to¸n tæng chi phÝ lµ 101.850.000®ång. KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Þnh kho¶n nh sau: Nî TK 241.3 101.850.000 Nî TK 133 10.185.000 Cã TK 111 112.035.000 KÕtchuyÓnchi phÝ söa ch÷a lín hoµn thµnh. Nî TK335 112.035.000 Cã TK 2413 112.035.000 Qu¸ tr×nh söa ch÷a TSC§HH sÏ ph¸t sinh rÊt nhiÒu vÊn ®Ò. §ÓTSC§HH®ã ®îc söa ch÷a cho tèt vµ mang tÝnh hîp ph¸p ®èi víi c¸c chÕ®ékÕto¸n míi, kÕto¸n ph¶i c¨n cø vµo c¸c chøng tõ sau: - Biªn b¶n x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt m¸y - C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓmtra söa ch÷a - C¨n cø vµo ph¬ng ¸n dù to¸n söa ch÷a - C¨n cø vµo b¶n quyÕt®Þnh söa ch÷a - C¨n cø vµo hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø vµo quyÕtto¸n söa ch÷a xe. 4. H¹ch to¸n khÊu hao TSC§HH Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§HHbÞ hao mßn dÇn vÒ gi¸ trÞ, do vËykÕto¸n ph¶i lµm c«ng t¸c trÝch khÊu hao. T¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô HµNéi Toserco khÊu hao TSC§HHlµ qu¸ tr×nh chuyÓndÇn gi¸ trÞ cña TSC§HHmét c¸ch cã kÕho¹ch vµo gi¸ thµnh. KhÊu hao TSC§HH lµ biÖn ph¸p kinh tÕnh»mbï ®¾p hay kh«i phôc l¹i tõng phÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ TSC§HH. TÝnh khÊu hao TSC§HHcña c«ng ty dùa theo c¸c quy ®Þnh sau: - VÒ tÝnh khÊu hao c¬ b¶n c¨n cø vµo nguyªn gi¸ TSC§HH vµ tû lÖkhÊu hao theo quyÕt®Þnh 166/199/Q§-BTC ngµy 30/12/1999. - C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕntÝnh. TÊt c¶ c¸c TSC§HHtrÝch khÊu hao trªn c¬ së tû lÖ tÝnh khÊu hao ®¨ng ký theo ®Þnh kú 3n¨mvíi Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. TÊt c¶ c¸c TSC§HHhiÖn cã cña c«ng ty tham gia vµo qu¸ tr×nh kinhdoanh ®Òu ph¶i tÝnh khÊu hao vµ ph©n bæ vµo gi¸ thµnh. - ViÖc tÝnh khÊu hao dùa trªn 2 c¬ së: nguyªn gi¸ TSC§HH vµ thêigian sö dông. Møc khÊu hao ®îc tÝnh nh sau: =
 39. 39. 39 = §Çu n¨m c¨n cø vµo nh÷ng TSC§HHhiÖn cã cña c«ng ty, kÕto¸n tÝnhkhÊu hao cho 1n¨m. Dùa vµo møc khÊu hao n¨m®ÓtÝnh khÊu hao th¸ng.
 40. 40. 40 Chi tiÕt TSC§HH tr Ých khÊu hao n ¨ m 2003 Tªn tµi s¶n trÝch khÊu Nguån Møc tÝnh Gi¸ trÞ cßnSTT Nguyªn gi¸ hao vèn khÊu hao l¹iI Nhµ cöa vËt kiÕntróc NS 2.426.381.00 597.684.086 1.828.696.914 0II M¸y mãc thiÕt bÞ 143.864.30 24.954.800 118.909.5001 M¸y photocopy 36.095.000 784.000 35.311.0002 M¸y ®iÒu hoµ National 33.090.000 11.586.000 21.504.0003 M¸y ®iÒu hoµ LG 14.421.000 1.923.000 12.498.0004 M¸y ®iÒu ho¸ 12000PTU 21.778.000 2.903.000 18.875.0005 M¸y vi tÝnh 14.710.300 245.000 14.875.0006 M¸y in 11.030.000 3.862.000 7.168.0007 M¸y ®Õm tiÒn 12.740.000 3.651.800 9.088.200III Ph¬ng tiÖn vËn t¶i NS 5.270.619.40 2.790.129.00 2.480.490.4 0 0 001 Xe ca 4.990.619.40 2.602.891.00 2.387.728.40 0 0 02 Xe con 280.000.000 187.238.000 92.762.000 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phÇn trÝch khÊu hao TSC§HHvµ kÕt chuyÓnvµochi phÝ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. §èi víi khÊu hao TSC§HHc«ng ty sö dông c¸c tµikho¶n sau: TK214: KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, nhµ cöa vËtkiÕntróc. TK6274: Chi phÝ khÊu hao ph¬ng tiÖn TSC§HH TK6424: Chi phÝ khÊu hao TSC§HHdïng cho qu¶n lý doanh nghiÖp. TK009: Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n. Ngoµi ra kÕto¸n cßn sö dông mét sè TSC§HH cã liªn quan kh¸c. KhitÝnh khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng kinhdoanh. Nî TK6274: Chi phÝ khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i Nî TK6424: Chi phÝ khÊu hao bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK2144: Hao mßn TSC§HH NghiÖp vô khÊu hao TSC§HHth¸ng 5/2003 ë C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi Toserco trÝch khÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i nh sau: Bót to¸n 1: Nî TK 6274: 4.597.800 Cã TK214: 4.597.800 Bót to¸n 2: Nî TK 009: 4.597.800 Cßn ®èi víi ph¬ng tiÖn phôc vô hh lµ 2.958.700, kÕto¸n ghi: Bót to¸n 1: Nî TK 6424: 2.958.700 Cã TK 214: 2.958.700 Bót to¸n 2: Nî TK009: 2.958.700 Cuèi th¸ng kÕto¸n kÕt chuyÓnkhÊu hao ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµo chi phÝ®ÓtÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nî TK 154: 7.556.500 Cã TK 6274 4.597.800 Cã TK 6424 2.958.700 Sau ®ã tËp hîp sè chi phÝ khÊu hao cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i cho tõngmôc ®Ých vËn chuyÓn®Óvµo chøng tõ ghi sæ.
 41. 41. 41 P hÇ n III Hoµn thi÷ n h ¹ c h to¸ n TS C §HH t ¹ i C« ng ty du l Þ c h d Þ c h vô Hµ Néi Tos erc oI. §¸n h gi¸ kh¸i qu¸t t× nh h × nh h¹ ch to¸n TSC§HH t¹ i C«n g ty du lÞ ch dÞ ch vô Hµ NéiToserco Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíi môc®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nµy mçi doanh nghiÖp cãmét c¸ch lµm kh¸c nhau, biÖn ph¸p kh¸c nhau. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬b¶n ®îc nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m lµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶sö dông TSC§HH. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§HH lµmét yÕutè chiÕm träng lín trong toµn bé tµi s¶n. ViÖc t¨ng cêng qu¶n lý tûvµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕto¸n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®Ógãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§HH. T¹i C«ng ty du lÞch dÞch vôHµ Néi Toserco, ®©y còng lµ mét vÊn ®Ò ®· vµ ®ang ®îc ban l·nh ®¹oquan t©m s©u s¾c. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco,vËn dông gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕto¸n TSC§HH cña c«ng tyemcã nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t sau: KÓtõ khi thµnh lËp C«ng ty du lÞch dÞch vô Hµ Néi Toserco ®Õnnay,sau nhiÒu n¨m cñng cè vµ ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt, bæ sungTSC§HH, n©ng cÊp c¶i t¹o hoµn chØnh v¨n phßng c«ng ty vµ c«ng ty ®· cãnh÷ng bíc chuyÓnbiÕnrâ rÖt trong viÖc ®¹t thµnh tÝch cao vÒ doanh thuvµ lîi nhuËn. §iÒu ®ã võa ®¶m b¶o ®¸p øng nhu cÇu du lÞch ngµy cµngt¨ng trong mäi tÇng líp nh©n d©n ngµy mét dÔ dµng, ®Çu t cho qu¸ tr×nhtæ chøc n©ng cao chÊt l îng nhiÒu ch¬ng tr×nh míi (®Æc biÖt tour xuyªnViÖt) gãp phÇn t¨ng tæng thu nhËp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµngcao. Trong nÒn kinh tÕthÞ tr êng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c s¶n phÈm, gi÷a c¸cngµnh nghÒ vµ c¹nh tranh dÞch vô ngµy cµng gay g¾t kh«ng ngõng. MÆcdï kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµph¸t triÓn. Nhng c«ng ty vÉn lu«n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ vai trß cñam×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n b»ng nh÷ng thµnh tÝch trong nhiÒu n¨mqua c«ng ty ®· ®¹t ®îc. Ph¶i nãi ®ÕnphÇn lín sù ®ãng gãp rÊt quan trängcña bé m¸y qu¶n lý c«ng ty nãi chung, bé m¸y kÕto¸n nãi riªng. Tæ chøcc«ng t¸c kÕto¸n, h¹ch to¸n kÕto¸n theo chñ tr ¬ng ®æi míi cña Nhµ níc. C«ngt¸c kÕto¸n ë c«ng ty thùc sù lµ mét c«ng cô ®¾c lùc phôc vô cho l·nh ®¹oc«ng ty trong viÖc kiÓmtra gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh cña c«ng ty, t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n vËt t tiÒn vèn,gióp cho l·nh ®¹o cã nh÷ng chñ tr ¬ng, biÖn ph¸p tÝch cùc trong c«ng t¸cqu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. Hoµn thµnh nhiÖm vô môc

×